ESTATUTS DE L ASSOCIACIÓ ESGLÉSIA PLURAL

Texto completo

(1)

L’ASSOCIACIÓ

ESGLÉSIA PLURAL

Aprovats per l’Assemblea

General celebrada a Barcelona

(2)

Capítol I

Denominació, finalitats

social i domicili

(3)

CAPÍTOL I.- Denominació, finalitats social i domicili

Art. 1.- Amb la denominació ESGLÉSIA PLURAL es constitueix l’associació en

entitat amb personalitat jurídica pròpia i independent, sense ànim de lucre, que regularà les seves activitats pels presents estatuts i per la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, en tot allò no establert estatutàriament.

Art. 2.- Les finalitats de l’ASSOCIACIÓ són:

a) Oferir un espai de diàleg i participació per un nou marc de relacions humanes, cíviques i eclesials.

b) Facilitar el diàleg entre el món de la fe i el de la cultura, la ciència i el pensament.

c) Fomentar el diàleg interreligiós i multicultural, per avançar en la implantació d’una cultura de la pau, la justícia, la fraternitat i la integritat de la creació. d) Impulsar la coordinació entre els qui treballen per un model alternatiu

d’organització eclesials i per la democratització de les seves estructures. e) Comunicar i posar a l’abast de tothom qui ho desitgi tota la informació i

opinió que es produeixi sobre temes i activitats afins als objectius de l’associació, especialment per mitjà de la xarxa d’internet.

Art. 3.- El domicili social de l’ASSOCIACIÓ s’estableix al 08002 de Barcelona,

carrer de la Canuda, número 37

El seu àmbit d’activitat és principalment el territori de Catalunya. No obstant això, també es considera indicativa del seu àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica, sigui de caràcter local, estatal o internacional, relacionada amb les activitats de l’associació.

(4)

Capítol II

Dels membres de

l’Associació, els seus

drets i les seves

obligacions.

(5)

CAPÍTOL II: Dels membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Art. 4.- Podrán ser membres de l’ASSOCIACIÓ totes les persones de més de 18

anys. En el cas de menors d’edat, només podran adquirir la condició de soci si están emancipats o tenen més de 14 anys, amb l’assistència de llurs representants legals. Els socis menors d’edat, però, no tindran dret de vot en les assemblees ni podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Per assolir la condició de soci s’haurà de presentar sol.licitud per escrit adreçat a la Junta Directiva. Totes les sol.licituds de nous socis hauran de ser aprovades a la primera Assemblea que es dugui a terme, havent de notificar als nous socis la seva incorporació.

Art. 5.- Són drets dels membres de l’ASSOCIACIÓ:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball. 11. Posseir un exemplar dels estatuts. 12. Consultar els llibres de l'associació.

Art. 6.- Són deures dels membres de l’ASSOCIACIÓ:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

(6)

quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de

l'associació.

Art. 7.- Són causes per ser donat de baixa com a membre de l’ASSOCIACIÓ:

1. La decisió pròpia de la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries

Respecte als apartats 2 i 3, l’acord de baixa serà pres per la Junta Directiva, segons disposa el Capítol Ciquè refent al règim disciplinari, si bé aquest acord haurà de ser ratificar en la primera Assemblea que es celebri.

(7)

Capítol III

Dels òrgans de govern de

l’associació.

(8)

CAPÍTOL III: Dels òrgans de govern de l’Associació

Art. 8.- Els òrgans de govern de l’ASSOCIACIÓ són: l’Assemblea de socis i, en

representació d’aquesta la Junta Directiva.

De l’Assemblea de socis

Art. 9.- L’Assemblea General és l`òrgan sobirà de l’Associació i tots els socis

quedaran subjectes als seus acords, legítimament presos, incloent als socis absents, els dissidents de l’acord i als presents que s’abstinguin de votar.

Art. 10.- L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost de l’any i la liquidació dels comptes anuals, així com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i import de la quota anual de soci pel sosteniment de l’associació, i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

d) Acordar la dissolució de l’associació o la seva fusió o federació amb altres entitats de finalitat anàlogues

e) Sol.licitar la declaració d’utilitat pública f) Aprovar el Reglament de règim intern

g) Conèixer les sol.licituds presentades de nous socis acordant la seva incorporació si escau, així com les baixes voluntàries i acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient disciplinari previ, dels associats i associades si concorre causa que ho justifiqui.

h) Resoldre qualsevol altra qüestió o atribució que no estigui directament atribuÏda a cap altre òrgan de l’Associació.

La relació de funcions té un caràcter merament enunciatiu i no limita les possibles atribucions de l’Assemblea General que podran extendre’s a altres si es considera oportú.

Art. 11.- Tenen dret a participar i formar part de l’Assemblea tots els socis de

l’entitat, cada un dels quals tindrà veu i vot –a excepció dels menors segons disposa l’art. 4-. El vot serà delegable, si bé només per escrit, havent d’acreditar-ho davant el Secretari abans de començar la sessió i fent-se constar en l’acta corresponent. Les assembles podran ser ordinàries o extraordinàries, i només es podran prendre acords sobre temes prèviament especificats a l’Ordre

(9)

del Dia.

Art. 12.- L’assemblea ordinària es reunirà com a mínim un cop l’any, entre l’1

d’agost i el 30 d’octubre. La convocatòria contindrà lloc i data de la reunió i Ordre del Dia on s’haurà d’incloure necessàriament la lectura i aprovació de l’acta anterior, l’aprovació dels comptes anuals i el pressupost de l’any present, la revisió de la marxa de l’entitat, l’aprovació de la gestió de la Junta Direcctiva, la renovació estatutària de càrrecs –si escau- i les propostes d’incorporació de nous membres, presentades per escrit com a mínim vuit dies abans de la celebració de l’assemblea.

La convocatòria serà tramesa almenys 15 dies abans de la data de la reunió, de forma individual i per escrit a cadascun dels socis, i cinc dies abans es posarà a disposició de tot soci interessat, per a ser consultada a la seu social, l’acta anterior i qualsevol altra documentació d’interès per la reunió.

El 10% dels socis podran sol.licitar a la Junta Directiva la inclusió a l’Ordre del Dia d’un o més punts a tractar en l’Assemblea, sempre que ho facin amb 5 dies d’antel.lació a la data de la reunió. La sol.licitud també es podrà plantejar a l’Assemblea, si bé aquesta ha de decidir si tractarà el punt no inclòs a l’Ordre del Dia per majoria de 3/4 parts dels socis presents.

Art. 13.- L’assemblea extraordinària es reunirà cada cop de ho estimi necessari la

Junta Directiva o quan ho sol.liciti el 10% socis, prèvia convocatòria enviada amb 15 dies d’antel.lació. En tot cas, s’haurà de convocar assemblea extraordinària per a la modificació d’estatuts, per al canvi de nom de l’entitat o per a la seva dissolució.

Art. 14.- L’assemblea quedarà vàlidament constituida, en primera convocatòria, si

hi assisteixen la meitat més ú dels seus membres i, en segona convocatòria (trenta minuts més tard de la primera), sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Art. 15.- En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada

membre de l'associació i els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats. No obstant això, es procurarà que als acords s’hi arribi per consens, és a dir segons el sentir comú majoritari de la reunió. Restant la votació com a sistema alternatiu, excepte en els casos en que aquesta sigui indispensable: La modificació dels Estatuts social i altres normes bàsiques. Les eleccions, renovacions de càrrecs i noves incorporacions a la Junta.

(10)

d’activitats i del Informe de gestió. L’entrada de nous socis, les sancions i/o baixa de socis per causa disciplinària. La dissolució de l’associació, i qualsevol altra que ho sigui per imperatiu legal.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de 2/3 dels vots favorables dels associats/ades presents o representats.

L'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra). El vot és personal i serà secret o públic, segons acord de l’assemblea.

Art. 16.- Serà President i Secretari de l’Assemblea aquells que ho siguin,

respectivament, de la Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ. El Secretari tindrà la responsabilitat de fer les convocatòries de l’assemblea, redactar les actes i signar les certificacions dels acords, amb el vist-i-plau del President.

De la Junta Directiva

Art. 17.- La Junta Directiva assumeix les següents funcions:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant organismes públics per a exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació. d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de quotes que els socis han

de satisfer.

e) Convoca les assemblees generals i vetllar pel compliment dels acords que s’adoptin.

f) Pesentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a que siguin aprovats i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per tal que els serveis funcionin amb normalitat.

(11)

i) Establir grups de treball, a proposta d’un grup de socis i per iniciativa de la mateixa Junta, per aconseguir de la manera més eficient els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada

grup de treball a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions i altres ajuts, o bé l’ús de locals o edficis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

l) Resoldre provisionalment qualsevol situació que no hagin previst els Estatuts i donar-ne comptes en la primera Assemblea General que es celebri.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda de manera específica a algun altre òrgan de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Art. 18.- La Junta Directiva està constituïda per un màxim de 15 persones:

President, Vicepresident, Tresorer, Secretari, i vocals, tots ells membres de l’ASSOCIACIÓ i càrrecs electes.

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec gratuïtament i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.

Art. 19.- Els membres de la Junta Directiva seran elegits per l’Assemblea General,

prèvia convocatòria formal d’eleccions 30 dies abans del venciment dels càrrecs. L’Assemblea convocarà les eleccions, fixant un dia per a la votació com Assemblea Extraordinària, i establint el calendari corresponent per a la presentació de candidatures.

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i al corrent de pagament de les quotes socials, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. Cas que es presentés una única candidatura, seria proclamada directamente sense necessitat de votació.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou

(12)

Art. 20.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període

de 3 anys, reelegibles només per un nou mandat. El cessament en el càrrec d’algun dels membres de la Junta Directiva, abans d’extingir el mandat, podrà esdevenir per renúncia voluntària, per baixa com a membres de l’associació, per malaltia, incapacitat o mort de la persona o per separació acordada per l’Assemblea general, prèvia instrucció d’expedient disciplinari, tal com preveu el Capítol VI.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Art. 21.- La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com calgui, i com a mínim

un cop al trimestre, sense perjudici que puguin demanar una reunió 1/3 part dels seus membres. Quedarà vàlidament constituida si assisteixen la meitat més ú dels seus membres, essent imprescindible l’assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin.

Art. 22.- Els acords de la Junta Directiva es procurarà que es prenguin per

consens, si bé en cas de no assolir-lo caldrà recòrrer al vot, en quin cas es prendran per majoria simple de vots. La forma d’adopció dels acords s'ha de fer constar en el llibre d'actes que signaran secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si escau.

Art. 23.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o

diverses comissions o grups de treball si compta per a fer-ho amb el vot favorable dels 2/3 dels seus membres. Així mateix i amb el mateix quòrum pot nomenar un o més mandataris per a delegar-los aquelles funcions específiques que així es consideri adient.

Del President, Vicepresident, Secretari i Tresorer Art. 24.- Correspon al President les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment ‘Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea.

(13)

d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari.

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals sigui expressament delegat per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Art. 25.- En cas d’absència o malaltia o fins i tot renúncia del President el

Vicepresident o el vocal de més edat de la junta el substituirà.

Art. 26.- La Junta nomenarà un Secretari, que ha de custodiar la documentació de

l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Art. 27.- La Junta nomenarà també un Tresorer quines funcions seran la custòdia i

control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes anuals. Signarà els rebuts de quotes i altres documentaci´ode tresoreria i es compromet a observar les normes comptables aplicables en cada moment a les entitats no lucratives. Finalment, pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, visades prèviament pel President, i gestionarà els dipòsits i comptes de tresoreria de l’entitat.

(14)

Capítol IV

De les comissions o grups

de treball.

(15)

CAPÍTOL IV: De les comissions o grups de treball

Art. 28.- La creació o constitució de qualsevol comissió o grup de treball pot sorgir

a iniciativa d’un grup de socis que la vulguin formar, havent-se de plantejar a la Junta Directiva i exposar les activitats que es vol que dugui a terme. La Junta ho plantejarà a la primera Assemblea General que es celebri, ratificant-se la creació del grup si escau.

De les comissions o grups de treball establerts la Junta Directiva en farà un seguiment, havent de presentar aquestes un informe mensual detallat de la seva activitat.

(16)

Capítol V

(17)

CAPÍTOL V: Del règim econòmic

Art. 29.- Aquesta associació no té patrimoni fundacional. Els recursos econòmics

de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Art. 30.- Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la

econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Art. 31.- En els comptes corrents, llibretes d’estalvi o altres dipòsits oberts a nom

de l’Associació han de figurar les signatures de President, Tresorer i Secretari. Per a poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del President o la del Tresorer.

Art. 32.- L'exercici econòmic s’ajustarà al cicle d’activitats natural de l’entitat, que

(18)

Capítol VI

(19)

CAPÍTOL VI: Del règim disciplinari

Art. 33.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i

sòcies, que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera assemblea general que tingui lloc.

(20)

Capítol VII

(21)

CAPÍTOL VII: De la dissolució

Art. 34.- L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General,

convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Art. 35.- Un cop acordada la dissolució, la Junta Directiva en exercici –o una

comissió liquidadora independent si l’Assemblea així ho decideix- actuarà com a comissió liquidadora prenent les mesures oportunes pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació.

El romanent, si n’hi hagués, serà destinat a altres entitats no lucratives de finalitats anàlogues a l’Associació, i en concret a aquella que dins de l’àmbit d’actuació de l’associació que s’extingeix hagi destacat més per la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :