COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I TERRITORI DICTAMEN

10  Download (0)

Full text

(1)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

DICTAMEN

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA

TRAMA URBANA CONSOLIDADA, D’ACORD AMB EL DECRET LLEI 1/2009,

DE 22 DE DESEMBRE, D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS

EXP 1262/2016

Atès que el Decret Llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels

equipaments comercials (publicat en el DOGC de data 28 de desembre de 2009

número 5534), té com a objectiu principal l’establiment del marc jurídic al que

s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, amb la

finalitat de regular l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya, així

com la simplificació dels procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE del

Parlament Europeu i del Consell de data 12 de desembre de 2006, relativa als

serveis en el mercat interior.

Atès que als efectes de donar compliment al que estableix aquest Decret Llei, el

seu article 8 estableix que s’ha de delimitar gràficament el perímetre

corresponent a les trames urbanes consolidades dels municipis amb una

població de més de 5.000 habitants i a les capitals de comarca, d’acord amb les

determinacions de l’article 7 del mateix Decret Llei, (el qual determina els àmbits

a incloure en la trama urbana consolidada d’un municipi).

Atès

que d’acord amb el procediment que estableix l’article 8.2 del Decret Llei

1/2009, el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar una proposta de delimitació de la

seva trama urbana consolidada i l’ha de sotmetre a informació pública pel termini

d’un mes. Posteriorment, a aquest tràmit previ d’informació pública, cal trametre

dit acord, juntament amb el document de la proposta de delimitació de la trama

urbana consolidada (integrada per la memòria justificativa i els plànols a escala

dels àmbits a incloure), l’expedient administratiu de la tramitació de la proposta

de la trama urbana consolidada a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva

aprovació, la qual formularà sol·licitud d’informe a la Direcció General de Comerç

que és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable, en el termini

màxim d’un mes. Cas que no s’emeti dit informe en el termini previst, es

prosseguiran les actuacions.

Atès que de conformitat amb l’assenyalat procediment previst a l’article 8.2, dita

proposta de delimitació de la trama urbana consolidada ha de ser aprovada en el

termini de dos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud amb la

documentació completa, mitjançant resolució de la Direcció General competent

en matèria d’urbanisme, prèvia audiència, si s’escau, aquest Ajuntament, per un

termini de quinze dies, en el supòsit que s’hagin d’introduir modificacions.

(2)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2

Atès que transcorregut el citat termini sense que s’hagi dictat la resolució de

delimitació de la trama urbana consolidada s’entendrà efectuada en els termes

previstos a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada formulada

per aquest Ajuntament.

Atès que la Direcció General d’Urbanisme haurà de donar publicitat a la

delimitació de les trames urbanes consolidades mitjançant la publicació al

DOGC, així com a través del portal de difusió telemàtica del planejament

urbanístic.

Atès el que disposa la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 172009,

disposa que en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la seva entrada

en vigor (que va tenir lloc el 29 de desembre de 2.009), les capitals de comarca i

els municipis de més de 5.000 habitants han de disposar de la representació

gràfica de les seves trames urbanes consolidades (TUC), d’acord amb el que

estableix aquest Decret Llei.

Atès que mitjançant el Decret 374/2006 es va aprovar definitivament el Pla

Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) publicat al DOGC

número 4.740 de data 16 d’octubre de 2.006) Aquest Pla Territorial Sectorial

d’Equipaments Comercials (PTSEC) delimitava la trama urbana consolidada del

municipi de Sitges, d’acord amb el que establia el preàmbul de la Llei 18/2005,

de 27 de desembre, d’equipaments comercials, la vigència de la qual es

mantenir de conformitat amb allò disposat a la Disposició Transitòria Primera del

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,

Vist tot allò exposat, vista la proposta modificació de la delimitació de la trama

urbana consolidada del municipi de Sitges, redactada per OUA Gestió del

Territori i Urbanisme i presentada en data 1 d’abril de 2016, registre general

d’entrada número 5273), de conformitat amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009,

de 22 de desembre, consistent en l’ampliació de la TUC a tres àmbits, amb ús

residencial predominant i ús comercial complementari, a incloure dins de la

trama urbana consolidada ja existent, com són el Sector Terramar Vinyet, el

Sector PPU 2 Pla Parcial La Plana Est i el Sector PPU 1 Pla Parcial La

Plana-Santa Barbara i Vallpineda, informada favorablement en data 7 de juliol de 2016,

per la Cap del Departament de Promoció Econòmica i pel Cap del Departament

d’Urbanisme, i de conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 8 i la

Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,

d’ordenació dels equipaments comercials.

Vist l’informe de Secretaria emès en data 10 de novembre de 2016 que tot seguit

es transcriu:

“INFORME DE SECRETARIA GENERAL NÚMERO 84/2016

Assumpte: PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES, D’ACORD AMB EL DECRET LLEI 1/2009, DE 22 DE DESEMBRE, D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS.

(3)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 Joaquim Antoni Vidal Puig, Secretari General Accidental de l’Ajuntament de Sitges i Emili Pinazo López, Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Sitges emeten el següent informe.

ANTECEDENTS

Vist que mitjançant el Decret 374/2006 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) publicat al DOGC número 4.740 de data 16 d’octubre de 2.006) Aquest Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) delimitava la trama urbana consolidada del municipi de Sitges, d’acord amb el que establia el preàmbul de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, la vigència de la qual es mantenir de conformitat amb allò disposat a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,

Vista la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Sitges, redactada per OUA Gestió del Territori i Urbanisme i presentada en data 1 d’abril de 2016, registre general d’entrada número 5273), de conformitat amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, consistent en l’ampliació de la TUC a tres àmbits, a incloure dins de la trama urbana consolidada ja existent, com són el Sector Terramar Vinyet, el Sector PPU 2 Pla Parcial La Plana Est i el Sector PPU 1 Pla Parcial La Plana-Santa Barbara i Vallpineda.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES.

Primera.- Atès que el Decret Llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (publicat en el DOGC de data 28 de desembre de 2009 número 5534), té com a objectiu principal l’establiment del marc jurídic al que s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, amb la finalitat de regular l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya, així com la simplificació dels procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de data 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Segona. - Atès que als efectes de donar compliment al que estableix aquest Decret Llei, el seu article 8 estableix que s’ha de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades dels municipis amb una població de més de 5.000 habitants i a les capitals de comarca, d’acord amb les determinacions de l’article 7 del mateix Decret Llei, (el qual determina els àmbits a incloure en la trama urbana consolidada d’un municipi).

Tercera.- Atès que d’acord amb el procediment que estableix l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar una proposta de delimitació de la seva trama urbana consolidada i l’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Posteriorment, a aquest tràmit previ d’informació pública, cal trametre dit acord, juntament amb el document de la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (integrada per la memòria justificativa i els plànols a escala dels àmbits a incloure), l’expedient administratiu de la tramitació de la proposta de la trama urbana consolidada a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació, la qual formularà sol·licitud d’informe a la Direcció General de Comerç que és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable, en el termini màxim d’un mes. Cas que no s’emeti dit informe en el termini previst, es prosseguiran les actuacions.

Quarta.- Atès que de conformitat amb l’assenyalat procediment previst a l’article 8.2, dita proposta de delimitació de la trama urbana consolidada ha de ser aprovada en el termini de dos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud amb la documentació

(4)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 completa, mitjançant resolució de la Direcció General competent en matèria d’urbanisme, prèvia audiència, si s’escau, aquest Ajuntament, per un termini de quinze dies, en el supòsit que s’hagin d’introduir modificacions.

Cinquena. -Atès que transcorregut el citat termini sense que s’hagi dictat la resolució de delimitació de la trama urbana consolidada s’entendrà efectuada en els termes previstos a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada formulada per aquest Ajuntament.

Sisena.- Atès que la Direcció General d’Urbanisme haurà de donar publicitat a la delimitació de les trames urbanes consolidades mitjançant la publicació al DOGC, així com a través del portal de difusió telemàtica del planejament urbanístic.

Setena.- Atès el que disposa la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 172009, disposa que en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor (que va tenir lloc el 29 de desembre de 2.009), les capitals de comarca i els municipis de més de 5.000 habitants han de disposar de la representació gràfica de les seves trames urbanes consolidades (TUC), d’acord amb el que estableix aquest Decret Llei.

CONCLUSIONS

Vist tot allò exposat I vista la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Sitges, redactada per OUA Gestió del Territori i Urbanisme i presentada en data 8 de novembre de 2016, registre general d’entrada número 18435), de conformitat amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, és procedent informar favorablement, únicament, l’ampliació de la TUC a aquells àmbits, amb ús residencial predominant i ús comercial complementari, a incloure dins de la trama urbana consolidada ja existent, com són el Sector Terramar i Vinyet, entre l’Avinguda Sofia i el Passeig Doctor Gaietà Benaprès, el Sector PPU 2 Pla Parcial La Plana Est i el Sector PPU 1 Pla Parcial La Plana-Santa Bàrbara i Vallpineda, de conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 8 i la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, proposant al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Sitges, grafiada en el plànol adjunt a la documentació que integra aquest expedient, de conformitat amb l’establert als articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’UN MES (1) MES des de la darrera publicació obligatòria, d’acord amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

TERCER.- Transcorregut el tràmit previ d’informació pública, de conformitat amb l’establert a l’article 8.2 i 3 del dit Decret Llei, es trametrà el present acora, juntament amb el document de proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Sitges, a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació, previs els tràmits procedimentals previstos en dits preceptes.

(5)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme. Sitges a 10 de novembre de 2016.

Joaquim-Antoni Vidal Puig Secretari General Accidental”.

Vist l’informe emès pel Cap de departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge

en data 10 de novembre de 2016, que tot seguit es transcriu:

“INFORME QUE EMET EL CAP DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I HABITATGE, SOBRE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES

El Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, estableix les directrius que hauran d’adequar els equipaments comercials dels municipis de Catalunya a les necessitats de consum i de compra dels ciutadans i impulsar un model d'urbanisme comercial i d'ocupació i utilització racional del territori amb usos comercials que permeti un desenvolupament sostenible de Catalunya”, basat en els principis de la compacitat, la complexitat, la cohesió social i el reequilibri territorial. El Decret Llei en el seu Títol II, article 7, defineix el concepte de Trama Urbana Consolidada (TUC) i estableix els criteris i els procediments per a la seva delimitació. Més específicament, s’estipula que una trama urbana consolidada ha d’incloure els àmbits següents:

a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus eixamples on, d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és dominant i compatible amb l'ús comercial.

b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència l'apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials.

c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència els apartats a i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.

d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què fan referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

El creixement de la població de Sitges i el gran volum de turisme que absorbeix durant el període vocacional, denota una manca de peces comercials en el terme municipal, no tants sols en la quantia si no també en la creació de nous pols .

En aquest context s’ha redactat la PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES , modificant la delimitació gràfica

(6)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 l’article 8 del Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, seguint els principis i estipulacions marcades pels seus preceptes.

En data 01 d’abril de 2016 es presenta al registre general la documentació relativa a la modificació de la Trama Urbana consolidada.

En data 16 de juny de 2016 es presenta al registre general nova documentació relativa a la modificació de la Trama Urbana consolidada, en la que s’estableixen els nous pols de peces comercials.

En data 08 de novembre de 2016, es presenta al registre general la proposta definitiva de modificació de la delimitació de l’àrea de trama urbana consolidada de Sitges, document definitiu per a la aprovació per part de l’Ajuntament

De la nova documentació de la PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES, es comprova que s’afegeixen a la trama actual els següents sectors:

SECTOR TERRAMAR I EL VINYET entre l’Avinguda Sofia i El Passeig Doctor Gaietà Benaprés. Correspon al desenvolupament en edificació aïllada amb les diferents tipologies: unifamiliar (15a), plurifamiliar(15b) i unifamiliar en renglera(15c). També hi ha petites illes amb clau 13 “Zona Hotelera” situades en la zona més propera al casc antic. A més de l’ús d’habitatge es permet l’ús hoteler amb una parcel·la mínima de 3.000 m²; l’ús residencial, educatiu, cultural, sanitari-assistencial, oficines-administratiu i s’admet l’ús de la restauració en els fronts del passeig de Vilanova, del passeig marítim i de l’avinguda Sofia. A les plantes baixes de les finques situades a l’avinguda Sofia es permet els usos comercials (amb excepció de l’alimentari), restauració i serveis privats. PPU- 2 PLA PARCIAL LA PLANA EST, en totes les seves categories en la zona residencial, es permet la creació de despatxos professionals i locals de serveis comunitaris bàsics amb superfícies menors de 100 m² compatibles amb l’habitatge, l’ús sanitari, assistencial, religiós, esportiu i altres equipaments privats. A part de la zona residencial, el pla parcial determina una zona comercial propera al passeig de Vilafranca (Clau C) i l’ús hoteler (Clau H13). Amb la concreció dels usos comercials en aquesta zona, es buscava agrupar del sostre comercial en una únic punt, alliberant les plantes baixes residencials de l’ús comercial.

PPU-1. PLA PARCIAL LA PLANA - SANTA BÀRBARA – VALLPINEDA, El sector crea una nova estructura de comunicació del municipi, juntament amb un gran parc al voltant de l’ermita de Sta. Bàrbara, generant un nou paisatge urbà i una nova xarxa d’itineraris per a les persones i bicicletes. Així mateix el pla parcial reserva els sòls destinats a equipaments amb capacitat suficient per acollir les necessitats que defineix el programa municipal, també busca assolir les reserves de sòl destinades a sostre d’habitatges de protecció pública. Cal també destacar la previsió d’espais destinats a activitat econòmica per tal d’afavorir una bona relació entre els usos residencials i no residencials del pla. El Pla Parcial vincula el traçat principal del sector a l’ús comercial, creant un nou eix comercial en el municipi. El nou eix comercial es podrà materialitzar gracies a la possibilitat d’implantació de locals comercials en les plantes baixes dels habitatges residencials i a la localització d’establiments comercials de gran superfície en punts estratègics dintre del sector.

JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A LA TUC

La present proposta de modificació de la TUC que s’eleva al Ple per la seva aprovació, inclou els tres nous sectors esmentats anteriorment, tots ells continus a la trama urbana

(7)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 actual i amb l’ús residencial predominant. Aquests nous sectors dotaran al municipi de nous pols d’actuació per a la implantació d’establiments comercials.

SECTOR TERRAMAR I EL VINYET entre l’Avinguda Sofia i El Passeig Doctor Gaietà Benaprés

Aquest sector continuo a la trama urbana del cas antic de Sitges establint un creixement paral·lel al mar, on l’ús principal del sector és el residencial on es permet establir l’ús comercials

La proposta d’inclusió d’aquest sector dintre de la TUC ve lligat pel dèficit que té actualment de comerços, vinculats no tants sols a la zona residencial si no també als diferents establiments hotelers de la zona, donant cabuda els diferents tipus de residents: permanents, transitoris, etc.

La seva posició geogràfica, pròxima al passeig marítim i a la platja, denota també la potencialitat de la zona per la nova implantació d’establiments comercials.

PPU- 2 PLA PARCIAL LA PLANA EST

La construcció de noves edificacions, la creació del nou parc municipal i un fort sistema d’equipaments públics, es busca la creació d’un nou pol de creixement a l’altre costat de la via fèrria, que ajudi a estirar la trama cap al nord del municipi, trencant la barrera física que genera el pas del tren.

Un dels motius principal que regulaven les modificacions realitzades en el sector és la possibilitat de implementar l’ús comercial en totes les plantes baixes de les edificacions. La creació d’un nou pol comercial, juntament amb una bona connexió a través de l’avinguda de Vilanova, justifica que el creixement del municipi cap a la zona de la Plana Est gaudeixi de nous sistemes públics i un clar equilibri entre l’activitat econòmica i l’ús residencial

PPU-1. PLA PARCIAL LA PLANA - SANTA BÀRBARA – VALLPINEDA

Aquest sector articula, juntament amb el pla parcial de la plana est, la prolongació del municipi a l’altre costat de la via ferroviària, recull la trama urbana i connecta els dos costat de la ciutat per la part nord del municipi, a través d’una nova delimitació de la trama urbana, que vincula la zona de Can Pei amb la barriada de la carretera de Sant Pere de Ribes.

En aquest sector on l’ús principal és el residencial en la modalitat de plurifamiliar hi ha dos tipologies d’establiment comercial que ajudaran a configurar un nou pol d’atracció d’activitat econòmica. Les normes del pla parcial permeten l’ús comercial en plantes baixes dels edificis plurifamiliars, sobretot en les edificacions que generin façana als vials principals de la nova ordenació. Per tal de potenciar la nova estructura comercial de la zona, la zonificació del pla parcial contempla la implantació de nous establiments comercials de gran superfície en els encreuaments de les vies principals, proporcionant també un accés immillorable a través del vial principal

En aquest sector de nova incorporació dins de la TUC, no es podran obrir establiments comercials subjectes a una llicència de comerç fins que les obres d’urbanització del sector s’hagin executat.

(8)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 CONCLUSIONS

Atès que la proposta de modificació de la trama urbana consolidada inclou aquests tres sector exposats anteriorment, considerant les tres zones com àrees residencials contigües al casc històric i els seus eixamples, dins del sòl urbà consolidat, amb ordenació detallada aprovada i vigent, on l’ús residencial es dominant i els usos comercials son admesos i compatibles.

Vist l’article 7 del Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, on determina que els municipis amb una població de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades.

De conformitat amb el què disposa l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, l’Ordenació dels equipaments comercials, el procediment administratiu previst per a aprovar la primera delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).

Vist que en aquest sentit, que la PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES justifica aquesta delimitació, atenent als principis de compacitat, complexitat, cohesió social i reequilibri territorial. El sotasignat informa FAVORABLEMENT a l’aprovació de la PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SITGES de conformitat amb el què disposa l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, l’Ordenació dels equipaments comercials, el procediment administratiu previst per a aprovar la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).

Sitges, 10 de novembre de 2016 Carles Cortés Ribas

Cap de Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge”

Vistes les atribucions conferides al Ple de la Corporació

a l’article 22.2.c de la

Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel

qual s’aprova el text refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en

matèria d’aprovació de planejament urbanístic

Vist tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la delimitació de la trama

urbana consolidada (TUC) del municipi de Sitges, grafiada en el plànol adjunt a

la documentació que integra aquest expedient, de conformitat amb l’establert als

articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, de 22 de

desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa

periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal, i

sotmetre’l a informació pública pel termini d’UN MES (1) MES des de la darrera

(9)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2

publicació obligatòria, d’acord amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, de 22 de

desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

TERCER.- Transcorregut el tràmit previ d’informació pública, de conformitat amb

l’establert a l’article 8.2 i 3 del dit Decret Llei, es trametrà el present acord,

juntament amb el document de proposta de modificació de la delimitació de la

trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Sitges, a la Direcció General

d’Urbanisme per a la seva aprovació, previs els tràmits procedimentals previstos

en dits preceptes.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria

d’Urbanisme.

QUART.- DECLARAR que:

L’acte es un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions

administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser

impugnat separadament.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre

recurs ajustat a dret.

Sitges, 21 de novembre de 2016

El regidor de Territori, Sostenibilitat i

Habitatge

Sr. Jordi Mas i Castellà

El Cap del Departament Territori,

Sostenibilitat i Habitatge

Sr. Carles Cortés Ribas

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que la Comissió Informativa de Promoció i Territori. en la seva sessió celebrada en data 21 de novembre de 2016 VA / NO VA aprovar elevar a Ple que s’ha de celebrar en data 28 de novembre de 2016 el dictamen més amunt transcrit:

o per assentiment dels grups presents

o per assentiment de la majoria dels grups presents

Sitges, 21 de novembre de 2016 Sr. Secretari accidental

(10)

ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI

Regidoria de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

5_1_1_2 DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que el Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària, celebrada en data 28 de novembre de 2016.

o va aprovar el dictamen més amunt transcrit per: o Unanimitat dels regidors presents o Per majoria simple:

 Vots a favor:  Vots en contra:  Abstencions: o no es va aprovar

o Per haver més vots en contra que favorables o Per no assolir la majoria legalment exigida

 Vots a favor:  Vots en contra  Abstencions o va quedar sobre la mesa o va ser retirat

Sitges, a 28 de novembre de 2016

Sr. Secretari accidental Joaquim-Antoni Vidal Puig

Figure

Updating...

References

Related subjects :