LLEI D ACOMPANYAMENT LLEI D ACOMPANYAMENT

Texto completo

(1)
(2)

PRIORITATS I OBJECTIUS

La reforma fiscal posarà fi al sistema fiscal regressiu

implantat a la C. Valenciana pels anteriors governs: les rendes baixes pagaran menys i les rendes altes s’equipararan a la resta de CCAA

La Comunitat s’alinearà fiscalment amb la major part de les autonomies

(3)

PRIORITATS I OBJECTIUS

Suposarà beneficis per a les famílies, especialment les monoparentals, i per a les pimes familiars

Aposta mediambiental per les fonts d’energia netes

S’impolsa l’activitat cultural i l’econòmica potenciant les obres de rehabilitació de la vivenda

(4)

És la primera vegada que les mesures incloses en la Llei d’Acompanyament tenen com a base un estudi realitzat per experts tributaris

L’INFORME DELS EXPERTS: UNA FITA HISTÒRICA

1.- Radiografiar el nostre sistema tributari.

2.-Equiparació amb la resta de comunitats autònomes. 3.- Avançar cap a una major progressivitat.

4.- Revisar les figures impositives per a facilitar la lluita contra el frau fiscal

(5)

La reforma posarà fi al sistema fiscal regressiu existent a la Comunitat Valenciana dels últims 20 anys.

Les rendes baixes i mitjanes pagaven més que en la resta de les comunitats, mentre les rendes més elevades pagaven menys

TOTES LES MESURES ESTAN INCLOSES EN EL PACTE DEL BOTÀNIC

El tipus valencià de l’IRPF és el més alt de totes les autonomies en els dos primers trams de renda (fins 12.450 euros) i és el segon més baix, sols superat per Madrid, per als trams entre 60.000 i 120.000 €

(6)
(7)

Acord del Botànic

5 Finançament just i auditoria ciutadana

La nova escala autonòmica s’aplicarà en la Declaració de la Renda de 2017

La mesura beneficia les rendes mitjanes i baixes i contribuirà a incentivar el consum de les famílies

(8)

Reducció del tipus a les rendes més baixes:

Per a rendes fins 12.450 €, de l’11,9% al 10%

Per a rendes de 17.000 €, la quota baixa de 2.107 € a 1.786 €

Baixada del tipus a les rendes de 30.000 a 50.000 € del 18,45% al 17,50%

Pujada del tipus a les rendes més elevades:

Per a rendes de més de 70.000 € del 21,48% al 23,50% Per a rendes a partir de 120.000 del 22,48% al 25,50% Per a rendes a partir de 175.000 del 23,48% al 25,50%

(9)

S’ESTABLEIX UNA NOVA TARIFA AUTONÒMICA DE L’IRPF

Es fa efectiva per primera vegada la progressivitat en l’escala del tram autonòmic de l’IRPF

S’introdueix un nou tram, passant de 5 a 6

IMPACTE ESTIMAT NOVA TARIFA = -75 MILIONS €

Un total de 1.600.000 contribuents es beneficiaran d’aquesta baixada d’impostos

(10)

La nova escala autonòmica de l’IRPF

BASE LIQUIDABLE QUOTA ÍNTEGRA RESTA BASE LIQUIDABLE TIPUS APLICABLE

Fins a euros Euros Fins a euros Percentatge 0,00 0,00 12.450,00 10,00% 12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,90% 17.000,00 1.786,45 13.000,00 13,90% 30.000,00 3.593,45 20.000,00 17,50% 50.000,00 7.093,45 20.000,00 21,50% 70.000,00 11.393,45 50.000,00 23,50% 120.000,00 23.143,45 En adelante 25,50%

(11)

Escala autonòmica de l’IRPF vigent

BASE LIQUIDABLE QUOTA ÍNTEGRA RESTA BASE LIQUIDABLE TIPUS APLICABLE

Fins a euros Euros Fins a euros Percentatge 0,00 0,00 17.707,20 11,90% 17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92% 33.007,20 4.236,92 20.400,00 18,45% 53.407,20 8.000,72 66.593,00 21,48% 120.000,20 22.304,89 55.000,00 22,48% 175.000,20 34.668,89 23,48%

(12)

DEDUCCIÓ PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS

Acord del Botànic

1 Rescat de les persones

Objectiu: Aliviar la càrrega impositiva a famílies

(13)

DEDUCCIÓ PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS

IMPACTE ESTIMAT = -560.000 €

CONTRIBUENTS BENEFICIATS: 1.500 FAMÍLIES CATEGORIA GENERAL + 170 FAMÍLIES CATEGORIA ESPECIAL

Cuantía de la deducció 300 € categoria general

600 € categoria especial (2 fills/es i baixos recursos o a partir de 3 fills/es)

Tributació individual ≤ 25.000 € cat. general ≤ 30.000 € cat. especial ≤ 40.000 € cat. general ≤ 50.000 € cat. especial Tributació conjunta Límits

(14)

DEDUCCIÓ PER AUTOCONSUM ENERGÈTIC

Acord del Botànic

4 Nou model productiu

Objectiu: Impulsar l’autoconsum energètic i les

energies renovables en l’àmbit domèstic mitjançant deduccions en l’IRPF

(15)

DEDUCCIÓ PER AUTOCONSUM ENERGÈTIC

Deducció

del

20%

de les quantitats invertides en

instalacions en vivenda habitual per a:

-Autoconsum elèctric

-Producció d’energia

tèrmica:

a partir de l’energia solar o de la biomassa per generació ACS i/o calefacció

 a partir de l’energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a

electrificació vivendes aïllades de la xarxa elèctrica

(16)

DEDUCCIÓ PER AUTOCONSUM ENERGÈTIC

Base màxima deducció:

8.000 €

IMPACTE ESTIMAT = -1,3 milions € CONTRIBUENTS BENEFICIATS: 2.550

(17)

DEDUCCIÓ PER AUTOCONSUM ENERGÈTIC

CONSEQÜÈNCIES POSITIVES:

Famílies: Reducció de la factura energètica i fàcil accés a fonts d’energia renovables

Empreses: Increment de l’activitat en el sector

GVA: Lluita contra el frau i l’economia submergida

RETORNS ENERGÈTICS I MEDIAMBIENTALS:

emissions de gasos d’efecte hivernacle

 dependència energètica de l’exterior

(18)

DEDUCCIÓ PER OBRES EN VIVENDA HABITUAL

Acord del Botànic

4 Nou model productiu

-Objectiu: impulsar una activitat intensiva en mà d’obra, com és la reforma i rehabilitació de vivendes, realitzada normalment per pimes valencianes

(19)

DEDUCCIÓ PER OBRES EN VIVENDA HABITUAL

Límit: Fins a 5.000 €, independentment de l’elecció per tributació conjunta

Deducció del 15% del pressupost de les obres realitzades

Base liquidable general +

Base liquidable estalvi

≤ 25.000 € declaració individual ≤ 40.000 € declaració conjunta

(20)

DEDUCCIÓ PER OBRES EN VIVENDA HABITUAL

IMPACTE ESTIMAT = -760.000 € CONTRIBUENTS BENEFICIATS: 1.000

Es poden deduir: Obres de conservació i obres de millora de la

qualitat, sostenibilitat i accesibilitat de la vivenda habitual

No es poden deduir: Obres en garatges, jardins, parcs i piscines,

(21)

DEDUCCIÓ PER QUANTITATS DESTINADES A ABONAMENTS CULTURALS

Acord del Botànic

4 Nou model productiu

-Objectiu: Recolçar la política d’abonaments en alguns dels espais públics i privats de teatres i auditoris de la C.Valenciana

(22)

DEDUCCIÓ PER QUANTITATS DESTINADES A ABONAMENTS CULTURALS

Es poden deduïr  Abonaments en programacions escèniques i musicals adherides al conveni específic subscrit amb CulturArts

Deducció del 21% del cost de l’abonament

Base máxima de deducció  150 € per ciutadà Límit: Rendes inferiors a 50.000 €

(23)

MODIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS

Acord del Botànic

5 Finançament just i auditoria ciutadana

-Objectiu: Avançar cap a una major coresponsabilitat fiscal i progressivitat en el sistema

(24)

MODIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS

-Es mantè la bonificació en quota per parentiu del 75% al Grup I (descendents menors de 21 anys)

-Es modifica la bonificació del 75% al 50% en el Grup II (descedents majors de 21 anys, ascendents i cònjuge)

-Es manté la reducció en base imponible vigent: 100.000 € de renda per hereu (Exclosa vivenda habitual fins 300.000 €)

IMPACTE ESTIMAT = 86 milions €

(25)

MODIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS

-S’elimina la bonificació en quota per parentiu

-Es manté la reducció en base imposable: 100.000 €.

Límit: que el donatari tinga un patrimoni preexistent de 600.000 €

IMPACTE ESTIMAT = 3 milions €

(26)

MODIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS

La CV manté una bonificació del 75% al Grups I, mentre que Andalusia i Castella i Lleó no tenen cap bonificació

La CV equipara la bonificació del Grup II (50%) a la de Múrcia Mentre que la bonificació als Grups I i II a la CV és del 75% i del 50%, a Catalunya pot arribar fins a només el 20%

Galícia no disposa de cap bonificació al Grup II (a la Comunitat Valenciana és del 50%)

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA

(27)

MODIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS

Adquisicions intervivos (donacions)

COMPARATIVA AMB ALTRES CCAA

La Comunitat Valenciana s’equipara amb la situació d’Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia i La Rioja.

(28)

EQUIPARACIÓ FISCAL D’UNIONS DE FET

S’elimina la discriminació fiscal que patien les unions de fet en adquisicions mortis causa

5 Finançament just i auditoria pública Acord del Botànic

(29)

EQUIPARACIÓ FISCAL D’UNIONS DE FET

Requisit: Inscripció de la parella de fet en el Registre

corresponent

IMPACTE ESTIMAT = -200.000 €

S’equipara les parelles de fet amb els casats pel que fa a l’aplicació de la reducció per parentiu en l’Impost sobre Succesions i Donacions

(30)

PRIORITZEM ELS BENEFICIS PER ADQUISICIÓ MORTIS CAUSA I INTERVIVOS D’EMPRESA A AQUELLES DE

XICOTETA DIMENSIÓ

Ajustar els beneficis autonòmics per a l’empresa familiar als principis d’igualtat, generalitat i capacitat econòmica

Acord del Botànic

4 Nou model productiu

(31)

PRIORITZEM ELS BENEFICIS PER L’ADQUISICIÓ MORTIS CAUSA I INTERVIVOS DE L’EMPRESA A LES DE XICOTETA

DIMENSIÓ

S’ajusten els beneficis autonòmics en l’Impost de

Succesions i Donacions a aquelles empreses i negocis familiars que siguen de reduïda dimensió

(32)

EQUIPARACIÓ DELS BENEFICIARIS DE REDUCCIÓ

AUTONÒMICA MORTIS CAUSA A PARENTS COL·LATERALS EN L’EMPRESA FAMILIAR

Acord del Botànic

1 Rescat de persones

(33)

EQUIPARACIÓ DELS BENEFICIARIS DE REDUCCIÓ

AUTONÒMICA MORTIS CAUSA A PARENTS COLATERALS EN L’EMPRESA FAMILIAR

IMPACTE ESTIMAT = -185.000 €

Suposa un recolçament a la continuÏtat de l’empresa familiar S’equiparen els beneficis en les transmissions mortis causa a

altres parents col·laterals fins al tercer grau (germans/es,

(34)

BONIFICACIÓ EN LA NOVACIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS DELS PRÈSTECS I CRÈDITS PER A VIVENDA

HABITUAL

Objectiu: Bonificació en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en cas que la novació preveja la modificació

del mètode o sistema d’amortització i qualsevol altres

condicions financeres del prèstec Acord del Botànic

5 Finançament just i auditoria ciutadana

Condició: Que el prèstec tinga com a finalitat l’adquisició

(35)

REVISIÓ DE L’IMPOST ESPECIAL SOBRE MITJANS DE TRANSPORT CONTAMINANTS

Acord del Botànic

4 Nou model productiu

L’objectiu és avançar cap a un ús més eficient de l’energia i uns sistemes energètics i de transport més nets

(36)

REVISIÓ DE L’IMPOST ESPECIAL SOBRE MITJANS DE TRANSPORT CONTAMINANTS

Ajust del 14,75% al 16% per a aquells automòbils i motos amb major càrrega contaminant:

Motos nàutiques, quads, motos de major potència i més contaminants, i altres vehicles amb elevades emissions de CO2

(37)

DEVOLUCIÓ GASOIL PROFESIONAL

Ampliació fins al 31 desembre 2017 de la devolució del gasoil professional per a transportistes

48 € / 1.000 litres

Acord del Botànic

(38)

DEVOLUCIÓ GASOIL PROFESIONAL

La mesura beneficia el sector del transport, la resta de sectors exportadors i els consumidors

(39)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :