MAILA: LEHEN HEZKUNTZA / NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS- ASIGNATURAS

Texto completo

(1)

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ORDEZKOGAIEN OHIZ KANPOKO

ZERRENDAK IREKITZEA IKASTETXE

PUBLIKOETAN

APERTURA EXTRAORDINARIA DE LISTAS

DE CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES EN

CENTROS PÚBLICOS

Aplikatu beharreko araudia:

Agindua, 2012ko abuztuaren 27 koa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena (2012-09-11ko EHAA).

Aipatutako Aginduaren hamazazpigarren atalean ezartzen dituen baldintzen arabera irekiko dira ohiz kanpoko zerrendak.

Zerrendak irekitzen dira ondorengo espezialitate eta lurraldeetan:

Normativa aplicable :

Orden de 27 de agosto de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (BOPV de 11-09-2012).

Esta apertura extraordinaria de listas se efectuará conforme a las condiciones establecidas en el artículo 17 de la citada Orden.

Las especialidades y territorios en los que se abren listas son los siguientes:

MAILA: LEHEN HEZKUNTZA / NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA

ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS-ASIGNATURAS ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO LURRALDEA / TERRITORIO

Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa / Lengua extranjera: Inglés Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa / Lengua extranjera: Francés Entzumena eta Hizkuntza / Audición y Lenguaje

Musika / Música 0954 0955 0959 0957 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 Bizkaia, Araba/Alava,Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava Bizkaia, Araba/Alava

Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa

MAILA: BIGARREN HEZKUNTZA / NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA

ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS-ASIGNATURAS ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO LURRALDEA / TERRITORIO

Matematika (1. kidetasuna) / Matemáticas (afinidad 1) Latina (1. kidetasuna) / Latín (afinidad 1)

Euskara eta Euskal Literatura (1. kidetasuna) / Lengua y Literatura Vasca (afinidad 1)

Informatika (1. eta 2. kidetasuna) / Informática (afinidad 1 y 2)

Grekoa (1. kidetasuna) / Griego (afinidad 1)

0224 0126 0106 0237 0127 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2

Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava

MAILA: HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALAK / NIVEL DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS-ASIGNATURAS ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO LURRALDEA / TERRITORIO

HEO Euskara (1. eta 2. kidetasuna) / EOI Euskera (afinidad 1 y 2)

(2)

MAILA: LANBIDE HEZIKETA / NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS-ASIGNATURAS ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO LURRALDEA / TERRITORIO

Arotzeriako eta Altzarigintzako Fabrikazioa eta Instalazioa / Fabricación en Instalación de Carpintería y Mueble

1558 HE 2 / PL 2 Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa

MAILA: MUSIKAKO KONTSERBATORIOAK / NIVEL DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA

ESPEZIALITATEAK / ESPECIALIDADES KODE ETA IKASGAIEN ZERRENDAK / RELACION DE CODIGOS-ASIGNATURAS ESKATUTAKO HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO REQUERIDO LURRALDEA / TERRITORIO Pianoa / Piano Tronpeta / Trompeta Perkusioa / Percusión 0801 0815 0851 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 HE 2 / PL 2 Bizkaia

Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa Bizkaia, Araba/Alava, Gipuzkoa

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA:

Zerrendak zabalik iraungo dira 2014ko urtarrilaren 27tik 31ra bitartean (biak barne).

Lurralde bakar batean aurkeztu beharko dira eskaerak eta bertan lan egin nahi duzun lurralde historikoak aipatu beharko dituzu.

ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIAK:

* Zuzenean – Ramiro Maeztu 10, - Gasteiz * Zuzenean - Andia, 13 - Donostia * Zuzenean - Gran Vía, 85 - Bilbo

ESKABIDEA

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las listas permanecerán abiertas desde el día 27 al 31 de

enero de 2014 (ambos inclusive).

Las solicitudes habrán de presentarse en un único Territorio, indicando en la misma los Territorios Históricos en que desea trabajar.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

* Zuzenean – Ramiro Maeztu, 10 – Vitoria-Gasteiz * Zuzenean - Andia, 13 - Donostia-San Sebastian * Zuzenean - Gran Vía, 85 - Bilbao

(3)

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ORDEZKAPENAK / SUSTITUCIONES

ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN

DATU PERTSONALAK /DATOS PERSONALES

TIPO DOCUMENTO:

NAN / DNI □ Nº documento: .. Permiso residencia □ Nº documento:

Otros □ Nº documento: .. ABIZENAK ETA IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE:

.. ..

NAZIONALITATEA / NACIONALIDAD:

JAIOTZE-DATA / F. NACIMIENTO:

HELBIDEA / DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: .

UDALERRIA / MUNICIPIO: .POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL:

LURRALDE / PROVINCIA: .

TELEFONOAK / TELÉFONOS: .. / . / /

SEXUA / SEXO: .

ESKATUTAKO IRAKASGAIAK / ASIGNATURAS SOLICITADAS:

MAILA/ NIVEL KOD / CÓD IRAKASGAIA / ASIGNATURA

AUKERATZEN DUZUN LURRALDEA / TERRITORIO AL QUE OPTA: ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

LANALDI MOTA / TIPO DE JORNADA:

Osoa / Completa □ Murriztua / Reducida □

Osoa eta murriztua / Completa y reducida □

H. E. ZIURTATUA / P.L. ACREDITADO: ...

IRAKASTEKO H.E. / P.L. A IMPARTIR: 0 □ 1 □ 2 □ 2. bakarrik / sólo 2 □ Irakaskuntza hirueledunak/ Enseñanzas trilingües: BAI/SI □ EZ/NO □

Zeinu hizkuntza / Lengua de signos: 1 □ 2 □ 3 □

TITULUA/K (eskakizun gisa zerrendan/etan sartzeko) / TITULO/S (exigido/s como requisito para

acceder a la/s

lista/s):

. . ..

(4)

PRESTAKUNTZA PEDAGOGIKA ETA DIDAKTIKOA / FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa egiaztatu behar da

Acreditación de formación pedagógica y didáctica

Salbuespenak: 2012ko abuztuaren 27ko Aginduko 8.3 artikulua (EHAA, 177. zk., 2012/09/11koa) Exención, según artículo 8.3 de la ORDEN de 27 de agosto de 2012 (BOPV nº 177, 11/09/2012)

MEREZIMENDUAK / MÉRITOS

1. IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA DOCENTE

HERRI-IKASTETXEETAN EGINDAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS PÚBLICOS

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro Maila / Nivel Ikasgaia / Asignatura

ZAILTASUN EDO INTERES BEREZIKO POSTUETAN EGINDAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PRESTADOS EN PUESTOS DE ESPECIAL DIFICULTAD O INTERÉS

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro Maila / Nivel Ikasgaia / Asignatura

IKASTETXE PRIBATUETAN EGINDAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS PRIVADOS

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Ikastetxea / Centro Maila / Nivel Ikasgaia / Asignatura

2. PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA / FORMACIÓN ACADÉMICA

ESPEDIENTE AKADEMIKO / EXPEDIENTE ACADÉMICO

BESTELAKO GRADU-TITULUAK EDO LIZENTZIATURAK, BESTE DIPLOMATURA BATZUK, MASTER TITULU OFIZIALA EDO DOKTORE-TITULUA / OTROS TÍTULOS DE GRADO O LICENCIATURAS, OTRAS

DIPLOMATURAS, TÍTULO OFICIAL DE MASTER O DOCTORADO

3. ESPEZIALITATEAN IZANDAKO LAN ESPERIENTZIA (Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Lantegiko maisu-maistren kidegoen irakasgaietarako) / EXPERIENCIA LABORAL EN LA ESPECIALIDAD (para asignaturas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación profesional y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño)

(5)

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Enpresa / Empresa kategoria /Categoria

4. MUSIKA JARDUERA / ACTIVIDAD MUSICAL (Erantsi orrialde bat, espazio gehiago berhar baduzu / Añadir hoja aparte, en caso de necesitar más espacio):

.. .. .. .. .. .. .. ..

* Aurkeztu beharko dira baldintzak diren tituluen egiaztagiriak, baita alegatutako merezimenduenak ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko aginduan xedatzen denaren arabera. Zerrenden irekiera ez ohikoa bada, aurkeztutako merezimenduak kontutan edukiko dira hurrengo ordezkapenak egiteko izangaien zerrenden birbaremazioan.

* Deberá presentarse la documentación justificativa de los títulos exigidos como requisito así como de los méritos alegados, según lo previsto en la Orden de 27 de agosto de 2012 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación. En caso de tratarse de aperturas de listas de carácter extraordinario, los méritos presentados serán tenidos en cuenta en la próxima rebaremación de listas de candidatos a sustituciones.

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

Ondoko zinpeko aitorpena EGITEN DUT: Inongo administrazio publikotik ez nautela zigor-espediente baten ondorioz egotzi eta ez nagoela herri-jarduerarako ezgaituta.

DECLARO bajo juramento o promesa que no he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni estoy inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

PRIBATUTASUNA / PRIVACIDAD

Eskabide honetan jasotako datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batera sartuko dira. Fitxategi horren helburua da deialdi hau kudeatzea. Langileria Kudeatzeko Zuzendaritza da fitxategi horren erantzule, eta beragana jo beharko da datuok ikusi, zuzendu edo ezabatzeko nahiz aurka egiteko eskubideaz baliatzeko ( Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz).

Sinatzaileak berariaz baimena ematen du bere datu pertsonalak deialdiaren oinarrietan adierazitako moduan eta helburuaz lantzeko; era berean, deialdiaren izapideak betetzeko, baimena ematen du Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko web orrian (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lurralde-ordezkaritzetako iragarki tauletan argitaratzeko.

Los datos contenidos en esta instancia formarán parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo objeto será la gestión de esta convocatoria El responsable de este fichero es la Dirección de Gestión de Personal y ante ella podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

La persona firmante consiente expresamente que sus datos de carácter personal sean tratados de la forma y objeto señalado en las bases de la convocatoria, así como a su publicación en la página web del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) y en el tablón de anuncios de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, únicamente en relación con los trámites propios de la convocatoria.

DATA/ FECHA: IZENPE/ FIRMA:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :