ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

40 

Texto completo

(1)
(2)

ORGANITZACIÓ

DEL SERVEI

Integrants del servei

FUNCIONARIS DE POLICIA

1 Sotsinspector - Cap de la Policia Local 2 Sergents

7 Caporals 34 Agents

Total Plantilla: 44 policies. 7 dones i 37 homes Mitjana d’edat 45 anys

PERSONAL ADMINISTRATIU

1 Administrativa 1 Agutzil

(3)

ORGANIGRAMA

Policia Local Any 2014

(4)

ORGANITZACIÓ

DEL SERVEI

Parc mòbil

ANY 2012: 173.657 QUILÒMETRES REALITZATS ANY 2013: 159.904 QUILÒMETRES REALITZATS

32.419 Gas-oil

0003HHW SEAT ALTEA XL

B-4

INDICATIU VEHICLE MATRÍCULA COMBUSTIBLE QUILÒMETRES B-1 SEAT ALTEA XL FREETRAK 2275GKW Gas-oil 40.388 B-2 SEAT ALTEA XL FREETRAK 2271GKW Gas-oil 32.200 B-3 SEAT ALTEA XL 0007HHW Gas-oil 30.547

E-1 HONDA DEUVILLE 650 B-1124-VM Gasolina 225 E-3 HONDA DEUVILLE NT 700 8945HJN Gasolina 7.716 E-4 HONDA DEUVILLE NT 700 8978HJN Gasolina 7.600 V-1 HONDA SCOOTER 250 9572FJF Gasolina 701 V-2 HONDA SCOOTER 250 9575FJF Gasolina 631 V-3 HONDA SCOOTER 400 9821GPY Gasolina 3.518 V-4 HONDA SCOOTER 400 9823GPY Gasolina 3.959

(5)

ORGANITZACIÓ

DEL SERVEI

Material operatiu

TELECOMUNICACIONS

3 Emissores base 4 Emissores mòbils 47 Emissores portàtils

9 Telèfons Smartphone

APARELLS DE PRECISI

Ó

1 Etilòmetre evidencial 1 Etilòmetre portàtil 1 Sonòmetre

1 Radar digital

APARELLS AUDIOVISUALS

1 Càmera fotogràfica digital 1 Càmera fotogràfica reflex 1 Càmera de video digital

(6)

POLICIA

ASSISTENCIAL

9.920 12.824 11.964 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 2011 2012 2013

Atenció ciutadana – Comparativa anual

VARIACI VARIACI VARIACI

VARIACIÓÓÓÓ ANUAL 2012ANUAL 2012ANUAL 2012----13: + 7,2 %ANUAL 2012 13: + 7,2 %13: + 7,2 %13: + 7,2 % MITJANA MENSUAL: 1.068 MITJANA MENSUAL: 1.068 MITJANA MENSUAL: 1.068 MITJANA MENSUAL: 1.068 MITJANA DI MITJANA DI MITJANA DI

MITJANA DIÀÀÀÀRIA: 35,13RIA: 35,13RIA: 35,13RIA: 35,13

ATENCIONS

CIUTADANES

9.920 2011 2013 11.964 2012 ANY 12.824

(7)

POLICIA

ASSISTENCIAL

Atenció ciutadana – Gràfica mensual

78 2 835 91 5 958 11 41 12 66 10 27 96 6 10 67 11 75 94 6 88 6 10 76 92 4 993 11 56 1208 11 48 1230 89 8 11 13 1164 10 66 84 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 G E N F E B M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O C T N O V D E S 2012 2013

ATENCIONS

CIUTADANES

2013 11.964 2012 ANY 12.824

(8)

ATENCIONS

CIUTADANES

POLICIA

ASSISTENCIAL

Atenció ciutadana – Àrees d’intervenció

2 7 9 4 3 5 2 2 1 9 3 4 9 7 3 4 7 3 1 9 3 5 7 2 7 20 63 34 20 3871 18 07 82 1 55 6 18 6 80 20 1 9 9 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Tràn sit Seg uret at Adm inis trativ a Ano mal ies Ass iste ncia l Col ·labo raci ons Ince ndis Men ors Don a Any 2012 Any 2013 2013 11.964 2012 ANY 12.824 Segu retat

Adm

inis

trat

iva

Col·la bora cions Men ors

(9)

POLICIA

ASSISTENCIAL

Servei de Protecció Escolar

2.801 2.932 3.114 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013 VARIACI VARIACI VARIACI

VARIACI

Ó

ANUAL 2012ANUAL 2012ANUAL 2012ANUAL 2012----13: 13: 13: 13:

++++

6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2 %

PROTECCIÓ

ESCOLAR

2.801 2011 2013 2.932 2012 ANY 3.114

(10)

POLICIA

ASSISTENCIAL

Unitat de proximitat i mediació

1380 hores patrullatge a peu

910 hores patrullatge pels barris

470 hores patrullatge pels eixos comercials 163 Intervencions mediació/resolució de conflictes

(43 intervencions i serveis relacionats amb Tinença d’Animals)

157 Informes de convivència

15 Reunions amb entitats veïnals

Participació en el IV cicle de xerrades de Seguretat i Consum, conjuntament amb la Regidoria de Consum i MMEE

Participació en xerrades a dones immigrants

Participació al programa policia-escola (xerrades a les escoles) Actualització de les bases de dades dels comerços

Campanya especial de control i d’aplicació de la nova Ordenança de Tinença d’Animals (31 serveis efectuats i 32 denúncies)

(11)

POLICIA

ASSISTENCIAL

Educació viària

BARCANOVA 1r ESO

PARC DE TRÀNSIT

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, CEIP SANTIGA, CEIP LA FLORIDA, CEIP BERNAT DE MOGODA.

5è PRIMÀRIA MOBILITAT SEGURA

CEIP SANTIGA, ESCOLA SAGRADA FAMILIA, CEIP BERNAT DE MOGODA. 4t PRIMÀRIA

PARC DE TRÀNSIT

IES L’ESTELA IBERICA, IES ROVIRA FORNS, BARCANOVA, ESCOLA SAGRADA FAMILIA

1r BATXILLERAT ALCOHOL, DROGUES I

CONDUCCIÓ…ETS UNIC NO HO DUBTIS

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VIÀRIA 2013

NOM CURS ESCOLES

PER LA NOSTRA SEGURETAT 1r PRIMÀRIA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, CEIP BERNAT DE MOGODA, CEIP SANTIGA EL NOSTRE COMPROMÍS 2n PRIMÀRIA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, CEIP SANTIGA, CEIP BERNAT DE MOGODA,

CEIP STA PERPÈTUA, CEIP AIGÜEROLS, ESCOLA TABOR, CEIP LA FLORIDA. PARC DE TRÀNSIT 3r PRIMÀRIA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, CEIP SANTIGA, CEIP LA FLORIDA, CEIP BERNAT

DE MOGODA, ESCOLA TABOR.

PARC DE TRÀNSIT 6è PRIMÀRIA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, CEIP SANTIGA, CEIP LA FLORIDA, CEIP BERNAT DE MOGODA.

HONDA 3r i 4t ESO ESCOLA TABOR, IES ROVIRA FORNS, IES L’ESTELA IBERICA, BARCANOVA,

ESCOLA SAGRADA FAMILIA

FESTA CLOENDA 3r PRIMARIA ESCOLA SAGRADA FAMILIA, CEIP BERNAT DE MOGODA, CEIP SANTIGA,

3003 2013 1755 2012 1772 2011 1458 2010 1250 2009 ALUMNES FORMATS ANY

(12)

POLICIA DE

TRÀNSIT

137 136 148 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2011 2012 2013

Accidents – Comparativa anual

ACCIDENTS

DE TRÀNSIT

148 2011 2013 136 2012 ANY 137

(13)

POLICIA DE

TRÀNSIT

Accidents – Distribució mensual

ACCIDENTS

DE TRÀNSIT

7 17 12 12 16 11 13 11 9 10 11 8 11 11 5 10 5 13 18 23 17 16 9 10 14 12 4 11 7 9 13 22 7 9 15 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

gen

er

feb

rer mar

ç

ab

ril

ma

ig

jun

y

jul

iol

ago

st

set

em

bre

oct

ub

re

no

vem

bre

des

em

bre

ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013

148 2011 2013 136 2012 ANY 137

(14)

POLICIA DE

TRÀNSIT

Accidents – Distribució setmanal

ACCIDENTS

DE TRÀNSIT

148 2011 2013 136 2012 ANY 137 30 19 15 28 20 19 17 23 26 25 14 19 15 14 30 25 19 17 22 16 8 0 5 10 15 20 25 30 35 dillu ns dim arts dim ecre s dijo us dive ndre s diss abte dium enge

dill

uns

(15)

Accidents - Distribució per torns

70 11 58 65 13 54 64 19 66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

matí

**tarda

nit

ACCIDENTS

DE TRÀNSIT

POLICIA DE

TRÀNSIT

148 2011 2013 136 2012 ANY 137

tarda

(16)

Accidents – Sinistralitat per zona

31 14 36 15 19 7 18 15 14 24 31 12 25 5 9 13 7 3436 7 11 7 5 26 0 5 10 15 20 25 30 35 40

C Folguera Can Taio Centre Vila Creueta Diseminats La Florida Mas Costa Polígons Industrials

ACCIDENTS

DE TRÀNSIT

POLICIA DE

TRÀNSIT

148 2011 2013 136 2012 ANY 137

Can Folguera Polígons

(17)

POLICIA DE

TRÀNSIT

0 58 1 2 53 5 0 5 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Lleus Greus Morts

Any 2011 Any 2012 Any 2013

Accidents – Ferits lleus / greus / morts

FERITS

ACCIDENTS

83 2011 2013 61 2012 ANY 58

(18)

Accidents – Ferits per edats

3 1 8 25 23 1 6 2 6 15 22 7 0 5 10 15 20 25 30 (0-1 5) (1 6-18) (1 9-24) (2 5-40) (4 1-65) (+65 )

Any 2012 Any 2013

FERITS

ACCIDENTS

POLICIA DE

TRÀNSIT

2013 61 2012 ANY 58

(19)

POLICIA DE

TRÀNSIT

5 11 5 0 2 4 6 8 10 12 2011 2012 2013

Accidents – Comparativa anual d’accidents amb alcoholèmia

VARIACI VARIACI VARIACI

VARIACI

Ó

ANUAL 2012ANUAL 2012ANUAL 2012ANUAL 2012----13: 13: 13: ---- 54,5 % 13: 54,5 % 54,5 % 54,5 %

ACCIDENTS

ALCOHOLÈMIA

5 2011 2013 11 2012 ANY 5

(20)

POLICIA DE

TRÀNSIT

3.331 5.038 3.624 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 2011 2012 2013

Infraccions – Comparativa denúncies trànsit

VARIACIÓ ANUAL 2012-13: - 28,05 %

INFRACCIONS

DE TRÀNSIT

3.331 2011 2013 5.038 2012 ANY 3.624

(21)

405 335 353 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2011 2012 2013

Infraccions – Comparativa retirades grua

VARIACIÓ ANUAL 2012-13: + 5,35 %

INFRACCIONS

DE TRÀNSIT

POLICIA DE

TRÀNSIT

405 2011 2013 335 2012 ANY 353

(22)

POLICIA DE

TRÀNSIT

CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA 67 55 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Any 2011 Any 2012 Any 2013

Infraccions – Controls d’alcoholèmia

VARIACI VARIACI VARIACI

VARIACI

Ó

ANUAL CONTROLS 2012ANUAL CONTROLS 2012----13: + 38%ANUAL CONTROLS 2012ANUAL CONTROLS 2012 13: + 38%13: + 38%13: + 38%

724 Vehicles controlats 31 Vehicles denunciats

CONTROLS

ALCOHOLÈMIA

67 2011 2013 55 2012 ANY 76

(23)

POLICIA DE

TRÀNSIT

Infraccions – Controls amb radar

Av. Onze de Setembre C. Creueta C. Sant Isidre Any 2013 VIES CONTROLADES Av. Tres Av. Girona Any 2012

Av. Estela Ibèrica

Av. Santiga

PERCENTATGE DE VEHICLES AMB EXC PERCENTATGE DE VEHICLES AMB EXC PERCENTATGE DE VEHICLES AMB EXC

PERCENTATGE DE VEHICLES AMB EXCÉÉÉS DE VELOCITAT ANY 2013: 1,86 %ÉS DE VELOCITAT ANY 2013: 1,86 %S DE VELOCITAT ANY 2013: 1,86 %S DE VELOCITAT ANY 2013: 1,86 %

Vehicles Controlats 4841 1345 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Any 2012 Any 2013 Vehicles denunciats 85 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Any 2012 Any 2013

(24)

POLICIA DE

TRÀNSIT

24 20 0 5 10 15 20 25 30 2012 2013

Atestats delictes trànsit– Comparativa anual

VARIACIÓ ANUAL 2012-13: - 16,5%

ATESTATS

TRÀNSIT

2013 24 2012 ANY 20

(25)

Expedients administratius – Tipologies

1 0 0 2 5 2 1 1 0 4 5 8 5 10 6 4 4 1 1 1 2 2 1 5 20 7 2 6 6 4 7 6 0 0 25 50 75 100 125 Rec ./lliu r. d' obje ctes Insp ecci ons dom ic./l ocal s Lliu ram ent m enor s Inte rven ció d'ob ject es Ocu paci ó V .P. Sal ut p úblic a Med i am bien t Esb rinam ent d om icili Imm obili tzac ió v ehic les Altr es Any 2012 Any 2013 VARIACI VARIACI VARIACI

VARIACI

Ó

ANUAL 2012ANUAL 2012----13: + 1,44 %ANUAL 2012ANUAL 2012 13: + 1,44 %13: + 1,44 %13: + 1,44 %

EXPEDIENTS

ADMINISTRATIUS

POLICIA

ADMINISTRATIVA

2013 274 2012 ANY 278 Rec./ lliur. D’ob jectes

(26)

POLICIA

ADMINISTRATIVA

Expedients administratius – Mensual

16 13 7 36 67 22 20 28 11 22 15 17 24 19 22 36 22 23 20 21 25 26 19 21 0 25 50

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

EXPEDIENTS

ADMINISTRATIUS

274 2012 2013 ANY 278 VARIACI VARIACI VARIACI

(27)

POLICIA

ADMINISTRATIVA

Ocupació de la Via Pública

24 230 96 60 130 50 54 187 52 35 140 68 0 50 100 150 200 250

Talls Carrers OVP Terrasses

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

24 AUTORITZACIONS DE TALLS DE CARRER 24 AUTORITZACIONS DE TALLS DE CARRER 24 AUTORITZACIONS DE TALLS DE CARRER 24 AUTORITZACIONS DE TALLS DE CARRER 230 AUTORITZACIONS D

230 AUTORITZACIONS D 230 AUTORITZACIONS D

230 AUTORITZACIONS D

OCUPACIOCUPACIOCUPACIOCUPACI

Ó

DE VIA PDE VIA PDE VIA PDE VIA P

Ú

BLICA BLICA BLICA BLICA 96 AUTORITZACIONS TERRASSES VIA P

96 AUTORITZACIONS TERRASSES VIA P 96 AUTORITZACIONS TERRASSES VIA P

(28)

Altres documents

1.669 INFORMES, CITACIONS I ESBRINAMENTS JUDICIALS 1.669 INFORMES, CITACIONS I ESBRINAMENTS JUDICIALS 1.669 INFORMES, CITACIONS I ESBRINAMENTS JUDICIALS 1.669 INFORMES, CITACIONS I ESBRINAMENTS JUDICIALS

1.612 1.669 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Any 2012 Any 2013

Any 2012 Any 2013

Augment del 3,54 %

ALTRES

DOCUMENTS

POLICIA

ADMINISTRATIVA

2013 1.612 2012 ANY 1.669

(29)

POLICIA

ADMINISTRATIVA

Altres documents

93 DEN 93 DEN93 DEN

93 DEN

Ú

NCIES PER PNCIES PER PNCIES PER PNCIES PER P

È

RDUA DRDUA DRDUA DRDUA D

OBJECTES OBJECTES OBJECTES OBJECTES 91 INFORMES

91 INFORMES 91 INFORMES

91 INFORMES DDDD

ACCIDENTS DE TRACCIDENTSACCIDENTSACCIDENTS DE TRDE TRDE TR

À

NSITNSITNSITNSIT

140 57 35 81 54 91 93 31 23 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aut. Menors Inf. Accidents Pèrdua Objectes

Any 2011 Any 2012 Any 2013

54 AUTORITZACIONS A MENORS PER VIATJAR A 54 AUTORITZACIONS A MENORS PER VIATJAR A 54 AUTORITZACIONS A MENORS PER VIATJAR A

(30)

FETS PENALS CONEGUTS A SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

Evolució 2012-2013

2013

1433 1431

2012

+ 0,13 %

EVOLUCIÓ

FETS

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

2013 1.431 2012 ANY 1.433

(31)

FETS PENALS INSTRUÏTS A SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA PER LA POLICIA LOCAL

Evolució 2012-2013

2013

1433 1431

2012

EVOLUCIÓ

FETS

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

314 POLICIA LOCAL 1433 2013 1431 2012 TOTAL ANY 373 22% 314 373 26% + 18,7 %

(32)

DELICTES INSTRUITS A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PER POLICIA LOCAL

14 5 12 11 14 18 13 5 13 16 10 10 18 9 14 19 14 17 6 9 20 13 19 11 0 5 10 15 20 25 30

gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Any 2012 Any 2013

DELICTES

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

2013 141 2012 ANY 169

Augment del 19,86 %

(33)

FALTES PENALS INSTRUÏDES A SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA PER POLICIA LOCAL

24 10 8 14 17 15 16 14 7 16 15 17 14 16 19 18 20 19 9 18 24 23 9 15 0 5 10 15 20 25 30

gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Any 2012 Any 2013

FALTES

PENALS

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

2013 173 2012 ANY 204

Augment del 17,92 %

(34)

31 34 0 10 20 30 40 50 Any 2012 Any 2013

Any 2012 Any 2013

Detinguts per la Policia Local

DETINGUTS

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

2013 31 2012 ANY 34

(35)

Fets delictius instruïts PL – Tipologia faltes administratives

94 96 90 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2011 2012 2013

FALTES

ADMINISTRATIVES

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

94 2011 2013 96 2012 ANY 90

Descens del 6,25 %

(36)

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

Delictes i faltes penals - Taxa per 1.000 habitants

FETS PENALS CONEGUTS A SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

2009 Població Fets Penals 25.048 1.672 66,75 % 2010 Població Fets Penals 25.191 1.643 65,22 % 2011 Població Fets Penals 25.331 1.446 57,08 % 2012 Població Fets Penals 25.606 1.431 55,88 % 72,6 70,45 69,89 67,5 56,13 57,08 66,75 55,88 65,22 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2009 2010 2011 2012 2013 74,00 % 72.60 % 70,45 % 69,89 % Catalunya Santa Perpètua Catalunya Catalunya Catalunya Santa Perpètua Santa Perpètua Santa Perpètua 2013 Població Fets Penals 25.529 1.433 56,13 % 67,5 % Catalunya Santa Perpètua

(37)

INTERVENCIÓ I

SEGURETAT

Delictes i faltes penals

FETS PENALS CONEGUTS A SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

+ 0,13 %

1.433

1.431

2012

2013

Diferència 2012-2013

Diferència 2012-2013

2013

2012

Delictes

Faltes

-41 - 4,90 %

836

877

43 + 7,20 %

597

554

Any 2012 Delictes; 61,28% Faltes; 36,72% Any 2013 Faltes; 41,66% Delictes; 58,33%

(38)

POLICIA LOCAL

Desenvolupament del Pla de Seguretat Viària

Revisió i actualització PEM (Pla d’Emergència Municipal) Implantació nou programa Gestió Policial

Ampliació de l’horari d’OAC

Potenciació dels serveis conjunts amb altres cossos policials Actualització ordenances

Creació de la Unitat de Policia Administrativa Creació de la Unitat de Seguretat Ciutadana

Accions per reduir la indisciplina viària (preventives, sancionadores, etc.)

Accions per reduir els actes vandàlics i incívics (prenventius, sancionadors, etc.)

OBJECTIUS ANUALS 2014

(39)

POLICIA LOCAL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2012-2015

Elaboració de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Noves instal·lacions de la Policia Local

Pla de sensibilització cívica entre la població, amb la col·laboració d’entitats, associacions juvenils, culturals, esportives i associacions de veïns

Potenciació dels objectius, funcions i serveis de la policia de proximitat Reglament de la Policia Local

Carta de Serveis de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda Implantació de noves tecnologies (TICS)

(40)

POLICIA LOCAL

CAMPANYES ANY 2014

Ocupació Via Pública Alcoholèmia i drogues, Velocitat

Desembre

Transports

Novembre

Distraccions+semàfors, Velocitat

Octubre

Seguretat passiva, Transports

Setembre

Velocitat

Agost

Motocicletes

Juliol

Alcoholèmia i drogues, Velocitat

Juny

Motocicletas i transports

Maig

Velocitat

Abril

Alcoholèmia i drogues, Transports

Març

Seguretat passiva, Velocitat

Febrer

Distraccions+semàfors, Alcoholèmia i drogues

Gener

Educació Vial Comerç Segur Patrulla Rural Animals Seguretat Ciutadana Trànsit Joguines segures Revetlles segures

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :