RELACIO T4/T8, COMPTE DE LIMFOCITS T4 I COMPTE LIMFOCITARI TOTAL EN PACIENTS AMB ANTICOSSOS CONTRA EL VIH ESTUDI DE SEGUIMENT DE 3 ANYS

Texto completo

(1)

RELACIO T4/T8, COMPTE DE LIMFOCITS T4 I COMPTE

LIMFOCITARI TOTAL EN PACIENTS AMB ANTICOSSOS CONTRA

EL VIH

ESTUDI DE SEGUIMENT DE 3 ANYS

B. CLOTET, A. CASALS, J. TOR, C. TURAL, J. ROMEU i M. FOZ

Servei de Medicina Interna; Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital de Badalona <(Germans Trias i Pujol».

Objectiu

Comunicar els canvis observats en les poblacions limfocitaries de 147 malalts seroposi-tius per al VIH que hem seguit durant una mitjana de 20 mesos (limits: 6-48). Periodicament, cada 6 mesos, s'han avaluat:

- la xifra total de limfocits - el quocient T4/T8

- la xifra total de limfocits T4

Determinar en la poblacio addicte a drogues per via parenteral (ADVP) si el valor absolut de limfocits T4 en el moment de I'ingres en I'estudi era util com a predictor per a I'evolucio ulterior cap a la SIDA.

(2)
(3)

El valor absolut de limfocits T4 es va definir corn el compte total de limfocits en la sang periferica multiplicat per la proporcio de cel Jules mononucleades positives en emprar els anticossos monoclonals OKT4 ( Goedert J . J., et al, Am . J. Epidemiol 1985; 121 : 629-36).

Resultats

Veure els grafics adjunts.

Discussio

Hi ha una tendencia cap a la disminucio dels parametres avaluats al Ilarg del segui-ment.

El compte de limfocits ha d'esser suficient per monitoritzar la progressio de la malaltia ja que disminueix paral-lelament a com ho fa la xifra de limfocits T4 i la seva determinacio es molt mes barata.

S'ha observat en determinacions efectuades en el primer any, que la xifra absoluta de limfocits T4 podia augmentar inicialment i de forma espontania en alguns casos. Aquestes oscil-lacions es deuen probablement a diversos factors pero la seva existencia obliga a fer seguiments Ilargs quan es tracti d'avaluar efectes terapeutics mitjangant les variacions en la xifra de T4.

El valor absolut dels limfocits T4 en el moment de I'entrada en I'estudi to una significacio pronbstica pel que fa a I'evolucio cap a la SIDA.

9 d'entre 20 ADVP amb T4<400xmm3 evol. en una mitjana de 6,4 mesos (limits: 1-22 mesos).

1 d'entre 80 ADVP amb T4 <400xmm3 evol. en 7 mesos p ,I 0.005.

Tant en els malalts que han evolucionat cap a la SIDA com en els que han ingressat ja amb aquest diagnostic i que com a infeccio oportunista (10) presentaven una pneumonia per P. carinii, la xifra de limfocits T4 en el moment del diagnostic de la 10, era en el 95,45 % dels casos, igual o < a 200xmm3 (X:128; limits: 40-324).

El valor absolut dels limfocits totals en la sang periferica era tambe en el 95,45 % igual o < a 900xmm3 (X: 702; limits: 300-1.200).

Dels darrers resultats se'n dedueix que la xifra total de limfocits pot servir pel diagnostic diferencial de les 10 en els malalts amb anticossos anti-VIH. Davant d'un malalt amb febre la presencia de mes de 1.200 limfocits exclou la possibilitat d'una pneumonia per P. Carinii. Un valor inferior a 900xmm3 dona suport pero no confirma.

Per un altre costat, tots aquells malalts que presentin un valor de T4 igual o < a 250xmm3 haurien de fer profilaxi amb cotrimoxazol per tal d'evitar I'aparicio de la pneumonia

(4)

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim

V3 15,25 10,25 4,00 43,00 V5 99 ,58 ,34 3,11 V6 658,43 369,59 96,00 1944,00 V7 2108,19 812,41 600,00 3900,00 V9 81 ,37 ,15 1,56 V10 617,50 429,16 70,00 1728,00 V11 1994,90 941,13 600,00 3600,00 V13 1,19 ,80 ,50 3,94 V14 601,53 151,30 414,00 888,00 V15 1876,14 572,56 1219,00 3500,00 V17 97 ,25 ,64 1,34 V18 501,60 137,57 308,00 774,00 V19 1546,80 358,73 1100,00 2200,00 V21 ,97 ,38 ,58 1,63 V22 484,33 270,92 198,00 1008,00 V23 1433,33 476,31 700,00 2100,00 V25 ,91 27 ,68 1,21 V26 348,33 205,20 220,00 585,00 V27 1116,67 395,52 800,00 1560,00 N Titol 24 Seguiment ( mesos) 38 T4-T8 1 37 T4 1 37 Total limf. 1 21 T4-T8 2 20 T4 2 20 Total limf. 2 15 T4-T8 3 15 T4 3 14 Total limf. 3 10 T4-T8 4 10 T4 4 10 Total limf. 4 9 T4-T8 5 9 T4 5 9 Total limf. 5 3 T4-T8 6 3 T4 6 3 Total limf. 6

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim N Titol

V29 1,05 07 1,00 1,10 2 T4-T8 7 V30 479,00 1,41 478,00 480,00 2 T4 7 V31 1350,00 212,13 1200,00 1500,00 2 Total limf. 7 V33 1,45 1,45 1,45 1 T4-T8 8 V34 585,00 585,00 585,00 1 T4 8 V35 1300,00 1300,00 1300,00 1 Total limf. 8

V37 Variable falta en cada cas. T4-T8 9

V38 Variable falta en cada cas. T4 9

V39 Variable falta en cada cas. Total limf. 9

V41 Variable falta en cada cas. T4-T8 10

V42 Variable falta en cada cas. T4 10

(5)

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim

V3 15,46 12,03 1,00 88,00 V5 1,01 58 ,20 3,70 V6 676,39 338,65 96,00 1944,00 V7 2112,11 744,61 600.00 4300,00 V9 ,90 35 ,15 1,78 V10 650,60 378,80 70,00 1728,00 V11 2007,44 895,06 560,00 4700,00 V13 1,05 53 ,31 3,94 V14 669,94 338,32 20,00 1380,00 V15 2079,50 979,32 336,00 4620.00 V17 1,01 ,28 ,52 1,59 V18 638,69 351,00 60,00 1504,00 V19 1848,17 756,09 300,00 3550.00 V21 1,05 ,36 ,40 1.80 V22 596,13 309,25 198,00 1160.00 V23 1708,09 584,77 700,00 2900,00 V25 97 ,16 ,68 1,21 V26 519,18 237,79 210,00 897,00 V27 1635.82 706,71 700,00 2800,00 N Titol 100 Follow-Up (Months) 164 T4-T8 1 159 T41 157 Total limf. 1 79 T4-T8 2 78 T4 2 78 Total limf. 2 48 T4-T8 3 47 T4 3 46 Total limf.3 35 T4-T8 4 35 T4 4 35 Total limf.4 23 T4-T8 5 23 T4 5 23 Total limf. 5 11 T4-T8 6 11 T4 6 11 Total limf. 6

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim N Titol

V29 1,16 ,56 ,66 2,12 9 T4-T8 7 V30 579,44 359,43 151,00 1275,00 9 T4 7 V31 1692,00 872,83 1000,00 3600,00 9 Total limf.7 V33 1,06 ,35 77 1,45 3 T4-T8 8 V34 551,33 148,39 389,00 680,00 3 T4 8 V35 1419,33 243,97 1258,00 1700,00 3 Total limf. 8 V37 ,90 ,90 ,90 1 T4-T8 9 V38 555,00 555,00 555,00 1 T4 9 V39 1500,00 1500,00 1500,00 1 Total limf. 9

V41 Variable falta en cada cas. T4-T8 10

V42 Variable falta en cada cas. T4 10

(6)

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim N Titol

V3 14,36 9,33 1,00 48,00 67 Follow-up (Months) V5 97 49 ,20 3,20 110 T4-T8 1 V6 673,47 322,92 134,00 1720,00 106 T4 1 V7 2120,17 712,72 900,00 4300,00 104 Total limf. 1 V9 ,94 ,33 ,34 1,78 52 T4-T8 2 V10 644,92 335,02 84,00 1598,00 52 T4 2 V11 1963,40 865,84 560,00 4700,00 52 Total limf. 2 V13 ,97 ,32 ,31 1,69 31 T4-T8 3 V14 723,80 394,45 20,00 1380,00 30 T4 3 V15 2226,37 1119,96 336,00 46200,00 30 Total limf. 3 V17 1,04 31 ,52 1,59 21 T4-T8 4 V18 710,19 415,86 60,00 1504,00 21 T4 4 V19 2002,95 892,35 300,00 3550,00 21 Total limf.4 V21 1,05 ,35 40 1,80 11 T4-T8 5 V22 696,91 305,38 200,00 1160,00 11 T4 5 V23 1920,00 571,31 800,00 2900,00 11 Total limf. 5 V25 1,00 ,11 ,81 1,16 7 T4-T8 6 V26 603,14 237,58 210,00 897,00 7 T4 6 V27 1920,57 720,58 700,00 2800,00 7 Total limf. 6

Nombre d'observacions valides (segons la Ilista) = 0.0

Variable Mitjana Desv. Tip. Minim Maxim N Titol

V29 ,99 ,53 ,66 1,92 5 T4-T8 7 V30 566,20 293,73 230,00 960,00 5 T4 7 V31 1804,00 1076,14 1000,00 3600,00 5 Total limf. 7 V33 ,95 ,95 95 1 T4-T8 8 V34 680.00 680,00 680,00 1 T4 8 V35 1700,00 1700,00 1700,00 1 Total limf. 8 V37 ,90 ,90 ,90 1 T4-T8 9 V38 555,00 555,00 555,00 1 T4 9 V39 1500,00 1500,00 1500,00 1 Total limf. 9

V41 Variable falta en cada cas. T4-T8 10

V42 Variable falta en cada cas. T4 10

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :