METODOLOGIA DE LA RECERCA EN INFERMERIA 2on curs Grau en Infermeria ESCOLA SUPERIOR D INFERMERIA DEL MAR Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

Texto completo

(1)

METODOLOGIA DE LA RECERCA EN INFERMERIA

2on curs Grau en Infermeria

ESCOLA SUPERIOR D’INFERMERIA DEL MAR Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

DADES DESCRIPTIVES DE L’ASSIGNATURA

Curs acadèmic: 2013-2014

Nom de l’assignatura: Metodologia de la recerca en infermeria Tipus d’assignatura : Obligatòria

Durada: Assignatura trimestral

Ubicació temporal: 3er trimestre de 2on curs Nombre de crèdits: 6 ECTS (150 hores de dedicació)

Calendari: 31/3/2014 al 17/5/2014 ambdós inclosos

Horari: Matins

Coordinació: Juan M. Leyva-Moral

Per concertar hores de tutoria cal contactar amb el professor/a per correu electrònic exposant el motiu de la sol·licitud.

PROFESSORAT

Juan Manuel Leyva-Moral. jleyva@parcdesalutmar.cat Tel. 932483858

Marta Riu Camps. mriuc@parcdesalutmar.cat Tel. 932483249

(2)

PRESENTACIÓ

La recerca participa de forma directa en establir els fonaments científics dels professionals infermers per a l’exercici de la seva professió. L’assignatura Metodologia de la recerca en infermeria s’endinsa en l’aprenentatge de les diferents bases teòriques i metodològiques per tal d’aconseguir cures d’infermeria basades en el coneixement científic i en actuacions validades així com les eines més eficients per trobar les millors evidències relacionades amb la pregunta de recerca. Els/les estudiants hauran de familiaritzar-se amb aspectes de planificació, qualitat i aplicabilitat de la recerca.

OBJECTIUS GENERALS D’APRENENTATGE

1. Desenvolupar una actitud crítica, reflexiva i integradora.

2. Conèixer les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria.

3. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de forma crítica la producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat.

4. Conèixer les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa

5. Conèixer les potencialitats i limitacions de cadascuna de les metodologies i mètodes.

6. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria. COMPETÈNCIES

GENERALS:

G1. Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi. G2. Capacitat per a l’organització i planificació G3. Coneixement bàsic general

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa. G6. Coneixement d'un segon llenguatge.

G7. Destreses elementals d'informàtica.

G8. Destreses de gestió de la informació (habilitat per recuperar i analitzar la informació des de diferents fonts).

G9. Resolució de problemes G10.Presa de decisions

G11. Habilitats crítiques i auto crítiques. G12. Treball en equip.

G13. Habilitats interpersonals

G14. Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari G15. Habilitat per a comunicar-se amb experts d’altres camps G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat G17. Habilitat per a treballar en un context internacional G18. Compromís ètic.

G19. Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica G20. Destreses de recerca.

G21. Capacitat d'aprenentatge.

G22. Capacitat d’adaptació a les noves situacions G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat). G24. Iniciativa

G25. Comprensio de les cultures i costums d’altres països G26. Habilitat per al treball autònom.

G27. Disseny i gestió de projectes. G29. Preocupació per la qualitat.

PROFESSIONALS:

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. P16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

ESPECÍFIQUES:

E9. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut. E19. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

(3)

E26. Aplicar els mètodes i procediments necessaris per a identificar els problemes de salut mes relevants en una comunitat.

E27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes dels problemes de salut.

METODOLOGÍA

Activitat ECTS Metodologia Competències

Sessions plenàries 1 - Classes magistrals presencials i virtuals, grups de discussió, sessions de treball en grup, presentacions orals dins el grup gran i petit.

G1, G6, G7, G8, G18, G21, G26, G12, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27 Seminaris

1

- Treballs en grup per a l’estudi de les lectures.

- Preparació i exposició de situacions simulades.

- Activitats d’aprenentatge cooperatiu.

G1, G5, G6, G7, G8, G10, G11,G12G18, G20, G21, G23, G26, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27 Tutories grupals 0,5 - Activitats de seguiment i avaluació

formativa per a orientar sobre

l’aprenentatge de conceptes, habilitades y actituds.

- Orientacions pedagògiques per a millorar l’aprenentatge cooperatiu i individual.

G1, G10, G11, G26, G29

Estudi i treball autònom individual

3,5 - Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

- Preparació dels temes per al treball en grup i per a l’exposició dels mateixos. - Estudi dels continguts treballats en la

matèria.

- Preparació del treball final d’avaluació

G1, G6, G7, G8, , G10, G11, G12, G18, G20, G21, G23, G26, G27, G29

P6, P16

E9, E19, E26, E27

AVALUACIÓ

Requisits de l’assignatura (el seu incompliment suposa el suspens immediat de l’assignatura):

- Assistència al 100% dels seminaris. Es controlarà l’assistència mitjançant signatura. - Assistència al 80% de les classes plenàries. Es controlarà l’assistència mitjançant signatura. - Assistència al 100% de les tutories.

- Respectar la normativa de presentació de treballs.

- Mostrar educació i respecte cap a la resta d’estudiants i professors.

Criteris d’avaluació:

- S’utilitzarà un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula de honor) segons RD 1125/2003. Les persones suspeses hauran de presentar-se a la recuperació de juliol.

- Avaluació continuada i formativa al llarg del trimestre, amb un pes específic de cada activitat sobre la nota final (veure taula 1)

- Aquells/es estudiants que no assoleixin els mínims coneixements, habilitats i actituds hauran de presentar-se a un examen final.

- Només s’acceptaran treballs fora de les dates establertes amb una causa major justificada; en tal cas, la puntuació màxima de l’exercici serà un 5.

- Als exercicis es tindrà en compte l’ortografia i la gramàtica. Un treball amb faltes d’ortografia estarà suspès.

(4)

- Els treballs copiats entre companys de classe o d’anys anteriors, així com els treballs copiats d’Internet, seran suspesos immediatament i significarà el suspens de tota l’assignatura sense opció a recuperació.

Activitats avaluatives obligatòries 1. Qüestionaris Moodle:

- En finalitzar cada puzzle, s’obrirà un qüestionari a l’espai Moodle de preguntes tancades amb opció múltiple que cada estudiant haurà de respondre de forma individual. L’estudiant rebrà feedback un cop tots els/les estudiants hagin realitzat l’exercici (valor de la nota = 25%)

2. Treball escrit i oral post-Puzzle

- En finalitzar cada Puzzle, s’haurà d’entregar un treball grupal que inclogui els aspectes més importants de les temàtiques treballades a classe des d’una perspectiva descriptiva, crítica i integradora (valor de la nota =20%). De forma aleatòria es seleccionaran 2-3 grups per a que presentin de forma oral el seu treball a la resta de la classe. L’ordre d’exposició de treballs serà aleatori (valor de la nota = 15%). El format del treball escrit ha de seguir la següent estructura:

o Portada

o Índex

o Objectius del treball

o Desenvolupament del treball:  Definició de conceptes

 Antecedents i evolució històrica

 Principals autors/es nacionals i internacionals  Aplicabilitat i relació amb la infermeria  Dificultats

o Informe d’avaluació entre iguals.

 Breu informe explicatiu on s’indiqui el grau d’implicació de cada membre i quins han estat els punts forts i febles de cada membre

o Bibliografia

o Presentació en PowerPoint o similar 3. Treball escrit i oral de proposta de recerca

- Un cop realitzats tots els puzzles, s’haurà d’entregar un treball final grupal que inclogui una proposta de recerca infermera (quantitativa i qualitativa), amb una mirada critica, reflexiva i integradora (valor de la nota = 20%). De forma aleatòria es seleccionaran 2-3 grups per a que presentin de forma oral el seu treball a la resta de la classe. L’ordre d’exposició de treballs serà aleatori (valor de la nota = 15%). El format del treball escrit ha de seguir la següent estructura:

o Portada

o Índex

o Introducció:

 Definició de concepte/s  Epidemiologia

 Breu resum d’evidències nacionals i internacionals  Hipòtesi i Objectiu/s de la proposta de recerca

o Material i mètodes:

 Argumentació de la metodologia proposada

 Argumentació del/s mètodes proposats (recollida dades, mida de la mostra, estratègies de mostreig, anàlisi i tractament de les dades, difusió de les dades)  Consideracions ètiques

 Planificació  Limitacions

 Implicacions per a la pràctica infermera

o Informe d’avaluació entre iguals.

 Breu informe explicatiu on s’indiqui el grau d’implicació de cada membre i quins han estat els punts forts i febles de cada membre

o Bibliografia

(5)

4. Participació a les tutories i seminaris

L’assistència a les tutories i seminaris és obligatòria al 100%. S’avaluarà el grau de participació, la realització de les tasques sol·licitades i la capacitat d’autoavaluació (valor de la nota = 10%)

ACTIVITAT

% NOTA

AVALUACIÓ

COMPETÈNCIES

Questionaris Moodle 25% Exàmen post-puzzle G21, E26, E27, P6, P16 Treballs escrits post

puzzle

20% Rúbrica G1, G3, G7, G8, G11,

G18

Propostes de recerca 20% Checklist G2, G5, G6, G19, G20,

G22, G27, G29, E9, E19

Exposicions orals 15% Checklist G2, G5, G19, G20, G27,

G29, E9 Participació puzzles i

seminaris

10% Checklist G9, 10, 12-17, 23-26

(6)

CONTINGUTS I CALENDARI

DATA HORARI

(a determinar) ACTIVITAT DOCENT

31/3/14 1 hora Presentació de l’assignatura i avaluació diagnòstica + Inici Puzzle 1 Juan M. Leyva

2/4/14 2 hores Puzzle 1 Marta Riu

4/4/14 1 hora Puzzle 1 Marta Riu

7/4/14 2 hores Puzzle 2 Marta Riu

7/4/14 2 hores Seminari 1 Grup A Marta Riu

8/4/14 Feedback on-line Puzzle 1 Marta Riu

8/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 1-2 Marta Riu

8/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 3-4 Marta Riu

9/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 5-6 Marta Riu

9/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 7-8 Marta Riu

10/4/14 2 hores Puzzle 2 Marta Riu

10/4/14 2 hores Seminari 1 Grup B Marta Riu

11/4/14 2 hores Seminari 1 Grup C Marta Riu

11/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 9-10 Marta Riu

11/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 11-12 Marta Riu

22/4/14 Feedback on-line Puzzle 2 Marta Riu

22/4/14 2 hores Puzzle 3 Marta Riu

22/4/14 2 hores Seminari 2 Grup B Marta Riu

24/4/14 2 hores Seminari 2 Grup C Marta Riu

24/4/14 2 hores Seminari 2 Grup A Marta Riu

25/4/14 2 hores Puzzle 3 Marta Riu

25/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 13-14 Marta Riu

25/4/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 15-16 Marta Riu

28/4/14 2 hores Puzzle 4 Juan M. Leyva

29/4/14 Feedback on-line Puzzle 3 Juan M. Leyva

29/4/14 2 hores Seminari 3 Grup B Juan M. Leyva

29/4/14 2 hores Seminari 3 Grup A Juan M. Leyva

2/5/14 2 hores Puzzle 4 Juan M. Leyva

2/5/14 2 hores Seminari 3 Grup C Juan M. Leyva

5/5/14 2 hores Puzzle 5 Juan M. Leyva

6/5/14 Feedback on-line Puzzle 4 Juan M. Leyva

6/5/14 2 hores Magistral: Síntesi Metodologia de Recerca Quantitativa i Qualitativa Marta Riu + Juan M. Leyva

6/5/14 2 hores Seminari 4 Grup A Juan M. Leyva

6/5/14 2 hores Seminari 4 Grup B Juan M. Leyva

7/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 1-2 Juan M. Leyva

7/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 3-4 Juan M. Leyva

7/5/14 2 hores Seminari 4 Grup C Juan M. Leyva

8/5/14 2 hores Puzzle 5 Juan M. Leyva

9/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 5-6 Juan M. Leyva

9/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 7-8 Juan M. Leyva

12/5/14 2 hores Puzzle 6 Juan M. Leyva

13/5/14 Feedback on-line Puzzle 5 Juan M. Leyva

13/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 9-10 Juan M. Leyva

13/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 11-12 Juan M. Leyva

14/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 13-14 Juan M. Leyva

14/5/14 1 hora Tutoria grupal Grups Mare 15-16 Juan M. Leyva

15/5/14 2 hores Puzzle 6 Juan M. Leyva

16/5/14 2 hores Presentació de treballs finals Marta Riu + Juan M. Leyva

(7)

BIBLIOGRAFIA BÀSICA (Obligatòria).

Alfaro, R. Aplicación del proceso enfermero: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. Barcelona: Elsevier Masson, 2003

Arantzamendi, M., López-Dicastillo, O. i G. Vivar, C. Investigación cualitativa: Manual para principiantes. Pamplona, Eunate, 2012

Argimon JM; Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Madrid: Elsevier, España SA 2004

Denzin NK i Lincoln YS. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: Sage Pub., 2005.

Denzin, N.K. i Lincoln, Y.S. (coords.) El campo de la investigación cualitativa. Manual de investigación

cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2012.

− Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y

práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

Polgar S, Thomas SA. Introducción a la investigación en ciencias de la salud. Madrid: PEARSON EDUCACION, 1993.

Polit, DF. Investigación científica en ciencias de la salud: principios y métodos. México: McGrawHill Interamericana, 2000.

Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de investigación en epidemiología. Madrid: Díaz de Santos, 1996.

Streubert, H.J. i Carpenter D. R. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams, 2011.

Taylor SJ i Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós Básica, 2002.

Vasilachi de Gialdino (coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

− Álvarez-Gayou Jurgenson, JL. Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. Mexico: Paidós, 2003.

− Báez y Pérez de Tudela, J. Investigación cualitativa. Madrid: ESIC, 2007.

− Coffey A i Atkinson P. Encontrar sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005.

− Flick, U. An introduction to qualitative research. 4th edition. London: Sage, 2009.

− Gálvez Toro, A. Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la práctica de los cuidados. Granada: Fundación Índex, 2001.

− Parahoo, K. Nursing research. Principles, process and issues. New York: Palgrave, 1999.

− Pearson, A. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud: integrando la investigación, la experiencia y la excelencia. Aravaca: McGraw Hill Interamericana, 2008.

− Rodríguez Gómez G, Gil Flores J i García Jiménez E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. 1999

− Ruiz Olabuénaga, JI. Metodología de la investigación cualitativa. 4ª edición. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007.

− Silverman, D. Doing qualitative research: a practical handbook. Londres: Sage, 2000.

Webs d’interès

− Fundación Index. http://www.index-f.com/

− Fundación para el desarrollo de la enfermeria (FUDEN). http://www.fuden.es/ − Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB). http://www.coib.cat/

− Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa (ESPACUAL). http://www.espacual.es/ − Red de recursos académicos en investigación cualitativa. http://www.investigacioncualitativa.cl/ − Biblioteca Cochrane Plus http://www.bibliotecacochrane.com/

(8)

PROGRAMA D’ACTIVITATS I EXERCICIS

Sessió 1:Presentació de l’assignatura i avaluació diagnòstica

Data: 31/3/14

Objectius:

1. Presentar el contingut de l’assignatura així com els sistemes d’avaluació.

2. Realitzar avaluació diagnòstica dels coneixements i habilitats relacionades amb la recerca. 3. Presentació de la metodologia d’aprenentatge puzzle i la distribució dels grups

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Metodologia Docent

Presentació dels professors

Sessió plenària Juan M. Leyva Presentació de la matèria

Presentació normativa de classe Presentació avaluació

Presentació de la metodologia puzzle

Puzzle 1: Què és ciència?

Dates: 2/4/14 i 4/4/14 Objectius específics:

1. Conèixer les raons que justifiquen el desenvolupament del coneixement científic i integrar-les a la pràctica professional.

2. Conèixer els elements comuns i els elements distintius entre els estudis aplicats destinats a la resolució de problemes locals i la investigació orientada a produir coneixement generalitzable 3. Conèixer els orígens i els tipus de recerca dins l’àmbit infermer

4. Contextualitzar la investigació infermera dintre de la investigació en ciències de la salut 5. Conèixer els mecanismes més habituals de difusió de les produccions científiques 6. Identificar les revistes científiques de més rellevància.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte, orígens i desenvolupament de la ciència (1)

Lectures prèvies Puzzle

Classes virtuals Moodle

Marta Riu El mètode científic (2)

La investigació infermera (3) Difusió dels resultats (4) Bibliometria (5)

Fora de classe: Preparar els continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

(1)

− Yuste P. Ciencia tecnología y concepciones del mundo. Madrid. UNED 2004. (2)

− El proceso de la investigación clínica y epidemiológica. En: Argimon JM; Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier, España SA 2004

− El método científico. En: Polgar S, Thomas SA. Introducción a la investigación en ciencias de la salud. Madrid, PEARSON EDUCACION, 1993.

(3)

− Martínez C, Monforte-Royo C. Investigar más allà de la enfermería Clínica. EnferClin. 2012;22(2):63-4. − Federación de Asociaciones de EnfermeríaComunitaria y de AtenciónPrimaria (FAECAP), Manual de

InvestigaciónCuantitativa para Enfermería 2010 [Accés 16-12-2012]

(9)

− Jones C, Hidalgo R, Fuentelsaz C, Moreno T, Hernández E. Situación actual de los recursos para la − investigación en Enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Metas de Enferm jun 2004; 7(5): 28-32

[Accés 16-12-2012]

− http://www.scele.org/web_scele/archivos/recursos_investigacion_metas.pdf

− La recerca infermera en cures de la salut a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 2011 [Accés 27-12-2012]

− http://www.coill.org/Ficheros/Destacado/recerca_infermera_cures_salut_2012.pdf

− Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010 − Henríquez E., Zepeda MI.. Elaboración de un artículocientífico de investigación. Ciencia y enfermería X

(1): 17-21, 2004

− Icart Isern MT. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona : EUB, Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2001

(4)

− Garfield E. TheHistoryandMeaning of theJournalImpact Factor. JAMA 2006; 295(1):90-93

− Fernández E, Plasència A. Dimecuánto nos citan y te diré… el factor de impacto bibliográfico de GACETA SANITARIA. GacSanit 2003;17(3):179-80

− Camí J. Fortalezas y limitaciones del peerreview. Med Clin (Barc) 2008;131:20-4 (5)

− Portal de Acceso a la Web of Knowledge. http://www.accesowok.fecyt.es/

− SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.Retrieved January 03, 2013, from http://www.scimagojr.com

− Upf.edu [lloc Web]. Barcelona [accés 3/01/2013]. Disponible a:http://www.upf.edu/bibtic/es/ Avaluació: Participació a classe + treballs escrits + exercicis Moodle.

Puzzle 2: El protocol de recerca

Dates: 7/4/14 i 10/4/14

Objectius específics:

1. Entendre la utilitat dels protocols i familiaritzar-se amb els seus apartats. 2. Conèixer les característiques i estructura d'un projecte d'estudi/investigació. 3. Aprendre a formular i redactar objectius i hipòtesis per a la investigació. 4. Entendre la importància del pla d'anàlisi com estratègia.

5. Conèixer les diferents possibilitats de difussió dels resultats. 6. Conèixer els mètodes d’avaluació dels protocols utilitzats. 7. Identificar possibles fonts de finançament del projecte Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Presentació del treball fet en el puzzle anterior. Grup W Fase conceptual Lectures prèvies Puzzle Classes virtuals Moodle Marta Riu Fase metodològica (1) Fase metodològica (2) Fase empírica

Pla de divulgació dels resultats. L’avaluació del protocol. Peerreview

El finançament, possibles fonts

Presentació del treball fet en aquest puzzle. Grup X Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

− Rodríguez del Aguila MM, Pérez Vicente S, Sordo del Castillo L, Fernández Sierra M. Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud. Med. Clín (Barc) 2007; 129: 299-302.

(10)

− Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de investigación en epidemiología. Madrid: Díaz de Santos, 1996

− Roca Antonio J. Cómo y para qué hacer un protocolo. Med. Clín (Barc) 1996; 106: 257-262.

− Fundación para el desarrollo de la enfermería. FUNDEN. Formación metodológica. En Nure Investigación (revista electrónica)Números: 0-2, 4-5, 10-15 i 22-23. [Consultats el 27-12-2012] Disponibles a: http://www.fuden.es/formacion_metodologica_detalle.cfm?ID_MENU=150

Atención primaria, Fisterra: portal de salud para médicos y pacientes[lloc web] − http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

− Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), Manual de Investigación Cuantitativa para Enfermería 2010 [lloc web] [Accés 16-12-2012]

− http://www.faecap.com/publicaciones/show/manual-de-investigacion-cuantitativa-para-enfermeria − González Guitián C. Buscar en PUBMED con PubMed. Guía de uso en español. [lloc web]. Fisterra.com;

2007. [accés 22/01/2013]. Disponible en:

− http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

− Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier España; 2010 − Icart MT. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona : EUB,

Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2001

− Henríquez E, Zepeda MI. Elaboración de un artículocientífico de investigación. Ciencia y enfermería 2004; X: 17-21.

− Herramientas para la escritura científica. Disponible a:

− http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/escritu_cientifica.asp#top

− Instituto de salud Carlos III. [lloc web] http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml − Camí J. Fortalezas y limitaciones del peerreview. Med Clin (Barc) 2008;131:20-4

− La gestió dels fons recaptats en La Marató 2012 TV3: 3 a la carta La Marató de TV3, 2012 [Accés 27-12-2012]

− http://www.tv3.cat/videos/4379693/La-gestio-dels-fons-recaptats-en-La-Marato-2012 Avaluació: Participació a classe + treballs escrits + exercicis Moodle.

Puzzle 3: Infermeria basada en l’evidència

Dates: 22/4/14 i 25/4/14

Objectius específics:

1. Fomentar el pensament crític en la pràctica professional

2. Aprendre a formular preguntes útils i la forma de trobar-hi respostes rellevants. 3. Aprendre a aplicar de forma informada i justificada la millor pràctica professional 4. Conèixer i aprendre l’ús i format de les revisions bibliogràfiques.

5. Identificar i aprendre l’ús de les bases de dades més comunes.

6. Identificar i utilitzar de manera eficient i crítica les principals fonts i recursos d'informació bibliogràfica per a la pràctica infermera.

7. Conèixer la metodologia per a la realització eficient de recerques bibliogràfiques complexes. 8. Aprendre a llegir de forma crítica la literatura científica

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte i desenvolupament: MBE-IBE-PBE

Lectures prèvies Puzzle Classes virtuals Moodle Marta Riu La formulació de la pregunta Fonts d’informació Cerca bibliogràfica Tipus de documents Avaluació de l’evidència Lectura crítica i reflexiva

(11)

Literatura recomanada:

- Sackett D. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ; 312: 71-2

- Gálvez Toro, A. Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la pràctica de los cuidados. Granada: Fundación Índex, 2001.

- Pearson, A. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud: integrando la investigación, la experiencia y la excelencia. Aravaca: McGrawHill Interamericana, 2008.

- Fundación para el desarrollo de la enfermería. FUNDEN. Formación metodológica. En Nure Investigación (revista electrónica). Números: 3, 52-61. [Consultats el 27-12-2012] Disponibles a: http://www.fuden.es/formacion_metodologica_detalle.cfm?ID_MENU=150

- Icart M T, Pulpón AM, Icart MC. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la pregunta a la búsqueda bibliográfica. Enferm Clin. 2001; 11: 29-34.

- Icart M T, Pulpón AM, Gracia I, Icart MC. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la búsqueda bibliográfica a la lectura crítica. Enferm Clin. 2001; 11: 117-23.

- Icart Isern, M Teresa; Pulpón Segura, Anna M; Icart Isern, M Carmen. Aplicación de la enfermería basada en la evidencia: de la valoración crítica a la aplicación de la mejor evidencia científica disponible. Enferm Clin. 2001; 11:166-71.

- Fuentelsanz C, Moreno MT, Martín MC, Comet P, Uriel P, Orts I, et al. Glosario de términos para la pràctica clínica basada en la evidencia. Enferm Clin. 2002; 12: 173-81.

- Buscar en Medline con PubMed. [Accés 27-12-2012] Disponible en: http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp

- Abad O, Monistrol O, Altarribas E, Paredes A. Lectura critica de la literatura científica. Enferm Clín 2003, 13: 32-40.

- Centro Cochrane Iberoamericano www.cochrane.es

- Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia. http://www.evidenciaencuidados.es/

- Observatorio de enfermería basada en la evidencia http://www.index-f.com/oebe/inicio.php - CASPe | Critical Appraisal Skills Programme Español. http://www.redcaspe.org/drupal/ - Iniciativa STROBE http://www.strobe-statement.org/

- Alonso Coello P, Rotaeche del Campo R, Etxeberria Agirre A. El sistema GRADE para la evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las recomendaciones. [Internet]. Fisterra.com; 2008. [Accés 22/01/2011]. Disponible a: http://www.fisterra.com/guias2/fmc/grade.asp

Avaluació: Participació a classe + treballs escrits + exercicis Moodle.

Puzzle 4: Metodologia de recerca quantitativa Vs. qualitativa

Dates: 28/4/14 i 2/5/14

Objectiu específic:

1. Aprendre els fonaments teòrics per tal d’entendre el concepte de recerca qualitativa, la seva aplicabilitat i les diferencies amb la metodologia quantitativa.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte

Lectures prèvies Puzzle

Classes virtuals Moodle

Juan M. Leyva Antecedents històrics

Aplicabilitat

Conceptualització del problema a estudiar Recerca qualitativa Vs. recerca quantitativa

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- de la Cuesta Benjumea C. Investigación cualitativa y enfermería de salud mental. Rev Presencia 2007 jul-dic;3(6). Disponible en http://www.index-f.com/presencia/n6/81articulo.php

- Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

- Gonzalez Lopez, J.L. i Ruiz Hernandez, P (2011) Investigación cualitativa versus cuantitativa: ¿dicotomía metodológica o ideológica? Index de Enfermeria, 20(3) pp: 189-193

(12)

- Iñiguez Rueda, L. (1999) Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. Atención Primaria, 23(8), pp. 496-502

- Montiel Pastor, M (2002) La investigación cualitativa en la Enfermería Nefrológica. Rev Soc EspEnfermNefrol, 6(2) pp: 52-56

- Salamanca Castro A.B. (2006) La investigación cualitativa en las ciencias de la salud. Nure Investigación, nº 24.

- Sarrado J.J., Clèries X., Ferrer M. i Kronfly E (2004) Evidencia científica en medicina: ¿única alternativa? Gaceta Sanitaria;18(3) pp:235-44

Avaluació: Participació a classe + treballs escrits + exercicis Moodle.

Puzzle 5: Els mètodes qualitatius

Dates: 5/5/14 i 8/5/14

Objectiu específic:

1. Aprendre els fonaments metodològics per tal d’entendre el concepte de recerca qualitativa, la seva aplicabilitat i les diferencies amb la metodologia quantitativa.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Etnografia Lectures prèvies

Puzzle

Classes virtuals Moodle

Presentacions orals del estudiants (grupal)

Juan M. Leyva Fenomenologia

Teoria Fonamentada

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- Cibanal Juan, L. y ArceSanchez, M.C. (1997) ¿Qué aporta la fenomenología a la relación enfermera-paciente? Cultura de los Cuidados, 1 (1), pp. 25-30.

- De la Cuesta Benjumea C. (2006) Estrategias cualitativas más usadas en el campo de la salud. Nure Investigación, nº 25.

- De la Cuesta Benjumea, C (2006) La teoría fundamentada como herramienta de análisis. Cultura de los cuidados, 20, pp. 136-140.

- Fernandes de Freitas, G., Barbosa Merighi, M.A. y Prado Fernandes, M.F. (2007) La interface entre la fenomenología y el cuidado de enfermería. Índex de enfermería, 16(58), pp. 55-58.

- Fernández de Sanmamed Santos M.J. i Calderón Gómez C. (2003) Investigación cualitativa en Atención Primaria. En A. Martín Zurro i J.F. Cano Pérez (Eds.) Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica-5ª edición. Barcelona: Elsevier. Pp. 224-249.

- G. Vivar C., Arantzamendi M., Lopez-Dicastillo O. i Gordo Luis C. (2010). La Teoría Fundamentada como Metodología de Investigación Cualitativa. Índex de Enfermería; 19(4), pp. 283-288.

- Jones, D., Manzelli, H. y Pecheny, M. (2004) Grounded Theory. Una aplicación de la teoría fundamentada a la salud. Cinta de Moebio: revista electrónica de epistemologia de ciencias sociales, 19. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/101/10101904.pdf 10/1/13

- Lacorte, M. (1998) La investigación en acciónuna guía práctica. Cultura y educación, 10, pp. 3-16. - Landeros-Olvera, E., Morales-Rodríguez, M.C. y Martínez-Reyes, C (2010) Una aproximación al

cuidado de enfermería desde el enfoque etnográfico. Índex de Enfermería, 19 (2-3), pp. 187-190. - Leno González, D (2006) Buscando un modelo de cuidados de enfermería para unentorno

multicultural. Gazeta de Antropología, 22. Disponible en

http://digibug.ugr.es/handle/10481/711820/12/12

- Orb, A. (2007) Fenomenología e investigación en enfermería. Metas de enfermería, 10(3), pp. 14-19.

- Sanchez Moreno, E. (2008) Capítulo 10: La investigación cualitativa en la investigación en salud; fundamentos y rigor científico. Semergen: revista española de medicina de familia, 2, pp. 75-79. - Soares de Lima, S.B., Luzia Leite, J., Lorenzini Erdman, A, Giacomelli Prochnow, A., Conceiçao Stipp,

A. y Lima Garcia, V.R. (2010) La Teoría Fundamentada en Datosun camino a la Investigación en Enfermería. Índex de enfermeria, 19(1), pp. 55-59.

(13)

- Starks H i Trinidad S. B. (2007) Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qualitative Health Research, 17(10), pp. 1372-1380

- Velasco Juez, C. (1999) El método biográfico y las historias de vida. Su utilidad en la investigación en enfermería. Índex de Enfermería, 8(27), pp. 25-30.

- Zoucha, R. (1999) La utilización de métodos cualitativos en enfermería. Cultura de los cuidados, 6, pp. 80-90.

Avaluació: Participació a classe + treballs escrits + exercicis Moodle.

Puzzle 6: La recollida de dades qualitatives

Dates: 12/5/14 i 15/5/14

Objectius específics:

1. Conèixer les estratègies de recollida de dades més comuns en recerca qualitativa. 2. Identificar la coherència metodològica

3. Conèixer les estratègies de mostreig pròpies de la recerca qualitativa i com es conforma una mostra.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Mostreig vs. Mostra

Exercicis pràctics en grup Exercicis pràctics virtuals Moodle Presentacions orals dels estudiants

Juan M. Leyva Tipus de mostreig en recerca qualitativa

Observacions Entrevistes Històries de vida Grups focals

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Literatura recomanada:

- Martín-Crespo Blanco M.C i Salamanca Castro A.B (2007) El muestreo en la investigación cualitativa. Nure Investigación, nº 27.

- Sanchez Moreno, E. (2008) La investigación cualitativa en la investigación en salud: fundamentos y rigor científico. Semergen: revista española de medicina de familia, 2, pp. 75-79.

- García Calvente, M.M. (2000) El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud : diseño y puesta en práctica. Atención Primaria, 25(3), pp. 181-187

- Callejo Gallego, J. (2002) Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación. Revista Española de Salud Pública, 76 (5), pp. 409-422

- Ferrarotti, F. (2011) Las historias de vida como método. Acta Sociológica, 56, pp. 95-119

- Veras, E. 2010. Historia de Vida: ¿Un método para las ciencias sociales? Cinta moebio 39: 142-152 www.moebio.uchile.cl/39/veras.html

- Cornejo, M., Mendoza, F. y Rojas, R.C. (2008) La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. PSYKHE, 17(1), pp. 29-39

(14)

Seminari 1: Les variables d’un estudi

Grup A7/4/2014 Grup B 10/4/2014 Grup C11/4/2014 Objectius específics:

1. Integrar els coneixements adquirits en les sessions anteriors

2. Saber definir i seleccionar el tipus de variables d'interès per a la investigació.

3. Aprendre les diferents formes de recollida de de dades i la seva codificació per les anàlisis posteriors.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

En base als requeriments de l’estudi de prevalença de la infecció nosocomial a Catalunya:

− Definir les variables necessàries − Els valors de les variables − Codificar els valors − Dissenyar el qüestionari

Lectures prèvies

Treball en grup Marta Riu

Fora de classe: Lectura del manual.

Lectura obligatòria: Manual VinCat 2011, disponible a la plataforma Moodle Avaluació: Participació a classe + treballs escrits.

Seminari 2: Lectura crítica i reflexiva d’un estudi quantitatiu

Dates:

Grup A24/4/2014 Grup B 22/4/2014 Grup C24/4/2014 Objectius específics:

1. Aprendre l’estructura i contingut d’un article científic realitzat amb metodologia quantitativa. 2. Identificar els errors més freqüents presents en els articles científics quantitatius.

3. Identificar els aspectes de qualitat en un article científic quantitatiu. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Estructura de l’article científic QT

Lectura de documents + Preparació de treballs +

discussió en grup

Marta Riu Contingut de les diferents seccions d’un article científic QT

Aspectes d’autoria i qualitat Errors més freqüents

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Avaluació: Participació a classe + treballs escrits.

Seminari 3: La meva praxis, les evidències i la recerca qualitativa: què, qui, com?

Dates:

Grup A 29/4/2014 Grup B  29/4/2014 Grup C  2/5/2014 Objectiu específic:

1. Aplicar de forma pràctica els coneixements teòrics i metodològics adquirits en les sessions anteriors.

(15)

2. Identificar la relació i l’aplicabilitat de la recerca qualitativa en la pràctica professional diària. Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Continguts Descripció Docent

Concepte de recerca qualitativa

Lectures prèvies Exercicis pràctics en grup

Discussió en grup

Presentacions orals dels estudiants

Juan M. Leyva Antecedents històrics

Aplicabilitat

Conceptualització del problema a estudiar Recerca qualitativa Vs. recerca quantitativa Etnografia

Fenomenologia Teoria Fonamentada

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada. Avaluació: Participació a classe + treballs escrits.

Seminari 4: Anàlisi de dades qualitatives

Dates:

Grup A6/5/2014 Grup B 6/5/2014 Grup C7/5/2014 Objectiu específic:

1. Conèixer els principals mètodes d’anàlisi de dades qualitatives 2. Conèixer les passes generals durant l’anàlisi de dades qualitatives 3. Identificar les principals dificultats de l’anàlisi de dades qualitatives 4. Aplicar l’anàlisi de dades qualitatives amb un text transcrit

Pla d’activitats i exercicis de les sessions: A classe:

Continguts Descripció Docent

Fase analítica

Lectura de documents + pràctica

grupal + discussió grupal Juan M. Leyva Transcripció

Codis, categories i categoria central Mètodes d’anàlisi

Fora de classe: Ampliar continguts en base a la literatura recomanada Avaluació: Participació a classe + treballs escrits.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :