ESTRATÈGIES I ACCIONS PER A UNA OLESA SOSTENIBLE

16  Descargar (0)

Texto completo

(1)

46 JULIOL 2021

L A R E V I S T A M U N I C I P A L D ’ O L E S A D E M O N T S E R R A T www.olesademontserrat.cat

ESTRATÈGIES I ACCIONS

PER A UNA OLESA SOSTENIBLE

Subvencions per fomentar el lloguer de pisos i per a la rehabilitació

Pàg. 4

El POUM, aprovat provisionalment Pàg. 8 i 9

Nova planta a l’edifici de la piscina coberta

Pàg. 13

(2)

L’activitat diària la podeu seguir a:

www.olesademontserrat.cat AjuntamentOlesadeMontserrat AjuntamentOlesa

@ajuntamentolesa Olesa Ràdio, Emissora Municipal (90.1 FM)

Ajuntament d’Olesa 93 778 00 50

Biblioteca Santa Oliva 93 778 72 04

Casa de Cultura 93 778 00 50

(ext. 3100)

Casal Cívic Olesa- Sant Bernat

93 778 46 02 Cementiri Can Singla 93 102 00 31

Centre Obert d’Atenció a la Infància i

l’Adolescència 93 778 00 50 (ext. 3322/4000) Comunitat Minera Olesana SCCL 93 778 18 99

Correus 93 778 05 89 Creu Roja al Baix Llobregat Nord 93 775 05 50

Deixalleria Municipal 93 778 61 52

Diputació de Barcelona - Organisme de Gestió Tributària

93 472 91 74

Diversitat i Cooperació 93 778 00 50

(ext. 3523) Ensenyament 93 778 00 50 / 93 775 70 20 Escorxador 937780050 (opció 4)

Esplai d'Avis 93 778 24 53 Jutjat de Pau (Per peticions de Registre Civil) 93 778 52 52 Mercat Municipal 93 778 00 50 (Ext. 3650) Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 93 778 00 50 Olesa Ràdio 93 778 00 50 (Opció 2/ 93 778 72 01) Parada de taxis 93 778 11 96 Policia Local 93 778 31 31

Promoció Econòmica (Cal Rapissa)

93 778 00 50 (opció 3) Residència Centre de dia La Vila

93 772 96 29

Residència Ntra. Sra. De Montserrat

93 778 39 11 / 93 778 38 61

Residènica Sant Agustí 93 778 61 92

Residència Santa Oliva 93 778 35 56

Serveis Socials - Cal Mané

93 778 00 50 (opció 5) SIAD – La Teixidora 93 778 00 50 (ext 4) Edita: Ajuntament d’Olesa

de Montserrat

Dipòsit Legal: B-48603-95 Coordinació i redacció:

Departament de Comunicació Disseny i maquetació:

Montse Farré

Tiratge: 10.500 exemplars

Voleu rebre el butlletí digital?

Podeu fer la subscripció al web municipal www.olesademontserrat.cat

TOTA LA INFORMACIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT,

A OLESA RÀDIO!

w w w . o l e s a d e m o n t s e r r a t . c a t /o l e s a r a d i o

Informa’t

als mitjans municipals

(3)

“Si el 2020 va ser un any dur, perdut en molts sentits, aquest és un any per iniciar la recupe- ració, i l’Ajuntament té el deure de participar-hi, augmentant la despesa en la mesura de la seva capacitat, per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes d’Olesa.

Hem de crear les condi- cions que generin noves oportunitats, i per això destinem el romanent a reforçar el pressupost municipal, ja que tenim el convenciment que els diners públics han d’es- tar al servei del ciutadà i no al banc”.

Miquel Riera, alcalde d’Olesa

Consulta el pressupost mu- nicipal i tota la informació sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al web munici- pal www.olesademontse- rrat.cat

Els 3,7 milions d’euros provenen del roma- nent de tresoreria resultant del tancament del pressupost 2020. Amb aquest suplement, el pressupost municipal ascendeix a 26,5 mi- lions d’euros, dels quals 3,4 milions es desti- nen a inversions.

A banda de les inversions, el pressupost mu- nicipal per al 2021 torna a incidir en les àrees de Serveis Socials i manteniment de la ciutat, alhora que reforça la Regidoria de Promoció Econòmica.

Una de les regidories que s’emporta una part important del pressupost és la de Benestar Social, amb una dotació de 2,5 milions d’eu- ros. Després de l’aposta feta l’any passat per ampliar el Servei d’atenció domiciliària (SAD), que s’emporta bona part del pressupost, la resta de diners es destinen a ajuts d’urgència (habitatge, necessitats bàsiques, subminis- traments, atenció a la infància i ajuts al trans- port); ajuts al menjar; serveis externalitzats (Centre Obert, teleassistència, servei de me- diació, educadors/es familiars, casa d’acollida per a dones víctimes de violència masclista);

subvencions a entitats assistencials (Volunta- riat Vicencià, Càritas, Creu Roja o Associació Prodiscapacitats Santa Oliva), i convenis que fan possible serveis com el del Taller Ocupa- cional de Can Comelles, el Pla supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc Ca- balbaix, l’assessorament a gent gran o l’EAIA.

A manteniment de la ciutat, un gran percen- tatge del pressupost es destina a contrac- tes com el de la recollida de residus i neteja viària; neteja d’edificis municipals; gestió de la deixalleria; manteniment de camins; recollida i control d’animals; poda; enllumenat, i mante- niment de parcs i jardins.

En l’àmbit de la promoció econòmica, el pres- supost inclou partides per al suport al comerç i la indústria locals, amb accions com el reforç de l’aplicació Impulsa Olesa; un Pla d’enforti- ment comercial; ajuts a l’Associació de Comer- ciants, i accions per dotar de fibra òptica els polígons industrials, entre d’altres. En l’apartat d’ocupació es reforcen les accions formatives, sobretot la formació en línia.

L’Ajuntament d’Olesa ha suplementat el pressupost municipal per al 2021 amb 3,7 milions d’euros, amb la voluntat de destinar aquests diners a diferents accions en- caminades, d’una banda, a pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social generats per la pandèmia de la covid-19, i de l’altra, a fer actuacions necessàries per al municipi.

El pressupost per al 2021 incideix en les àrees de Serveis Socials i manteniment de la ciutat i fa un esforç en inversions

INVERSIONS DESTACADES

pressupostos

Horts urbans a un solar de Vilapou: 46.800 € Renovació pavimentació: 75.000 € Renovació i millora climatització diferents equipaments: 80.000 € Millores al Mercat Municipal: 85.000 € Pressupostos participatius: 100.000 € Renovació i millora parcs infantils: 100.000 € Nova fase reforma i adaptació l’Escorxador: 100.000 € Fase 1 edifici vestidors atletisme i millora de l’entorn: 150.000 € Millora del clavegueram: 150.000 € Xarxa de fibra òptica per als polígons: 200.000 € Redacció de projectes a desenvolupar el 2022 i 2023: 200.000 € Millora d’espais urbans per al projecte Voltem: 200.000 € Senyalització viària i sistemes d’informació parades de bus: 250.000 € Remodelació plaça Dr. Fleming i entorn: 1.500.000 €

JULIOL 2021

(4)

Gràcies a un estudi sobre pisos buits a Olesa dirigit per la Diputació de Barcelona, el Depar- tament d’Habitatge ja ha contactat amb pro- pietaris que mantenen sense ocupar els seus habitatges, principalment perquè necessiten fer-hi algunes obres de reparació abans de treure’ls al mercat del lloguer.

En el cas que la propietat vulgui que el seu pis entri a formar part de la borsa local d’habitat- ge, els serveis tècnics de l’Ajuntament faran una inspecció per veure quines reparacions són necessàries. També proposaran el preu

de lloguer, tenint en compte les característi- ques i la ubicació de l’habitatge.

La subvenció serà d’un màxim de 3.000 €. Els pisos que s’incloguin a la borsa local d’habitat- ge també tindran una bonificació fiscal de l’IBI, que pot arribar fins al 95%. A més, es poden beneficiar d’una assegurança de la llar i d’una de caució per impagament de sis mesos, a tra- vés de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La línia de subvenció comptarà amb un im- port inicial de 25.000 euros. Les bases es po- den consultar al web municipal www.olesade- montserrat.cat.

L’ajut està destinat a finançar petites obres en l’habitatge i la tramitació dels documents necessaris per posar-lo a lloguer

Subvencions per a propietaris de pisos buits que els posin a lloguer

El SAI és un servei municipal gratuït que ofe- reix atenció, assessorament, acompanyament i informació a les persones LGTBIQ+, les famí- lies, persones properes, entitats o professio- nals. També fa accions de sensibilització per al

conjunt de la població amb l’objectiu de cons- truir un poble lliure de LGTBI+fòbia. El servei pretén donar resposta a situacions de discri- minació per raó d’orientació afectivosexual, d’identitat o d’expressió de gènere.

Neix el Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBIQ+

Com podeu contactar-hi?

c/ Salvador Casas, 3 93 778 00 50 ext.3500 sai@olesademontserrat.cat Horari d’atenció:

Els dimecres de 15.00 a 19.00 h

04

“Cal incidir en l’àmbit educatiu per erradicar les violències i les agres- sions o discriminacions contra el col·lectiu LGT- BIQ+. Per aquesta raó és molt important i un gran pas endavant que es despleguin punts de servei d’atenció integral LGTBIQ+ a diferents municipis, com s’ha fet a Olesa de Montserrat”.

Ara Ribas, responsable del SAI

(5)

El Departament de Benestar Social ha implan- tat la targeta moneder com a nou sistema de gestió dels ajuts econòmics per a l’adquisició d’aliments. La targeta reforça l’autonomia de les persones usuàries, que poden escollir quins aliments compraran per atendre les necessitats específiques de la família. A més, poden utilitzar-la a tot tipus d’establiments co- mercials del municipi.

La targeta moneder es carrega amb una quan- titat mensual que fixen els Serveis Socials, en funció de la situació i el nombre de membres

de cada família. En general, la quantitat men- sual oscil·la entre els 50 i els 125 €. De mo- ment, a Olesa de Montserrat ja se’n beneficien unes 180 famílies.

El sistema de gestió d’ajuts per a aliments amb la targeta moneder ha estat possible gràcies a la Diputació de Barcelona.

Preveient-ne la implantació, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va doblar la partida destinada a ajuts per a alimentació al Pressu- post municipal per al 2021, i la va dotar amb 60.000 €.

Actualment en disposen unes 180 famílies d’Olesa de Montserrat.

Els Serveis Socials implanten la targeta

moneder per als ajuts en alimentació

Contacteu amb els serveis socials 93 778 00 50 (opció 5) serveissocials@

olesademontserrat.cat Horari:

De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00 h

L’Ajuntament d’Olesa i l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord han impulsat la creació d’un grup de treball per trencar estigmes sobre la salut mental al territori. També en formen part representants de les Germanes Hospitalàries- Hospital Sagrat Cor i la Fundació Privada Àuria. Alhora, s’ha convidat a formar- hi part al personal d’atenció primària i del CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències).

Aquesta nova eina aborda com fer front a situa- cions de maltractament a les persones grans i proporciona als professionals dels Serveis So- cials criteris per prevenir i detectar maltracta- ments, i eines per intervenir-hi de forma més eficaç.

La Guia es va començar a gestar l’octubre de 2020 gràcies al suport de la Diputació de Barce- lona. Paral·lelament a la redacció, s’ha donat for- mació al personal tècnic dels Serveis Socials, al- tres departaments municipals i ens diversos que podrien detectar casos de maltractaments. So- vint els casos de maltractament es produeixen en l’espai personal i íntim de la persona afecta- da, i això dificulta que puguin ser detectats.

L’Ajuntament presentarà a la tardor aquesta guia, que ofereix eines per prevenir i detectar casos de maltractament, i que fixa un protocol d’actuació.

Guia contra els maltractament a les persones d’edat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb la col·laboració de la Fundació Privada PROBITAS, ofereix a la ciutadania un servei de teràpia familiar a través dels equips bàsics d’atenció social primària. El lloc d’atenció és La Teixidora (carrer Salvador Casas, 17), els dilluns i els dimecres, de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h.

(6)

Es tracta d’un espai web en el qual es repre- senta informació d’interès per a la ciutadania damunt el mapa d’Olesa. Les dades geoespa- cials que s’hi representen permeten fer una localització ràpida, fer-hi consultes interacti- ves i accedir al contingut de la informació. El geoportal incorpora visors topogràfics i de satèl·lit que permeten una visualització àgil i senzilla de la informació des de qualsevol dis- positiu.

A través d’aquesta eina, per exemple, es po-

den consultar els diversos serveis que l’Ajun- tament ofereix a la ciutadania, rutes d’itine- raris, els edificis i espais d’interès, l’arbrat del municipi o, fins i tot, les incidències reportades a la via pública. El geoportal inclou 125 capes i més de 20.000 registres de dades, que s’ani- ran ampliant i actualitzant dia a dia.

D’altra banda, també s’ha habilitat un geopor- tal específic per a consultes de caire urbanís- tic, com ara qualificacions i classificacions del sòl, o dades i referències cadastrals.

A través d’aquesta eina, la ciutadania pot consultar, compartir i descarregar informació d’interès general damunt el mapa d’Olesa.

Olesa crea un geoportal per a la consulta de dades geolocalitzades

Accediu al geoportal clicant al codi QR.

La ciutadania pot consultar al web municipal el Pla d’actuació municipal (PAM), un document redactat conjuntament entre l’Equip de govern i el personal de l’Ajuntament per convertir to- tes aquelles intencions polítiques en actua- cions planificades de manera realista sobre un calendari. El PAM recull quines són les línies estratègiques a seguir i els projectes i les ac- cions més rellevants que configuraran l’acció del Govern municipal per a aquest mandat que finalitzarà el 2023.

En total s’hi recullen 95 eixos de treball, 219 objectius i 503 accions concretes. El Pla s’ali- nea amb els ODS (Objectius de Desenvolupa- ment Sostenible) i inclou nous objectius CO- VID.

El Pla d’actuació municipal 2020-2023, al web municipal

Accediu al PAM clicant al codi QR.

(7)

L’Ajuntament d’Olesa preveu constituir les properes setmanes una Taula de salut d’Olesa de Montserrat, una de les accions que marca el Pla de salut local 2019-2023.

Els objectius seran fer el seguiment, control i avaluació externa dels serveis sanitaris i socio- sanitaris del municipi; proposar l’aportació de recursos per a la millora dels serveis, i fer pro- postes o estudiar les que es rebin per ampliar serveis i prestacions.

També col·laborarà en campanyes de preven- ció i sensibilització i fomentarà activitats que puguin contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població d’Olesa.

Serà un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania olesana en les polítiques de salut pública.

L’Ajuntament impulsa una taula de salut municipal

La Xarxa socieoeducativa d’infància i adoles- cència-Pla educatiu d’entorn ha impulsat un seguit d’activitats dins el Pla de millora d’opor- tunitats educatives, que completa les accions que al llarg de tot el curs es realitzen dins l’eix de treball d’èxit educatiu. Per desenvolupar aquest Pla el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa ha rebut una subvenció de la Generalitat de prop de 59.000 €.

La dotació econòmica ha permès la contrac- tació d’una figura tècnica per desenvolupar projectes comunitaris en tres àrees principal- ment: tallers d’estudi assistit (reforç escolar fora de l’horari lectiu), activitats educatives per reforçar competències bàsiques, i activi- tats de lleure. També s’hi inclouen campanyes de sensibilització i acompanyament a la petita infància.

Olesa aposta per l’equitat educativa

L’Ajuntament ha ampliat la xarxa wifi pública i gratuïta gràcies a una subvenció dins la iniciativa Wifi4Eu de la Comissió Europea.

Els punts wifi són a l’edifici de l’Ajuntament, la plaça de Fèlix

Figueras i Aragay, el Mercat Municipal, la piscina municipal d’estiu, l’interior i l’exterior del pavelló municipal Salvador Boada, l’edifici de Cal Mané i la part exterior del Parc municipal, la plaça de Catalunya, l’interior i l’exterior de L’Escorxador, l’edifici dels Safaretjos i la plaça de les Fonts.

“Connecta’t” és un servei d’assessorament i orien- tació per a joves que té com a objectiu prevenir i pal·liar les situacions de crisi

emocional i relacional.

Per fer ús del servei cal enviar un correu electrònic a pij@olesademontserrat.cat Reunions de seguiment dels serveis

sanitaris

D’altra banda, l’Ajuntament d’Olesa es re- uneix trimestralment amb els referents dels serveis sanitaris territorials per fer- ne un seguiment i traslladar-los les ne- cessitats de la ciutadania.

Entre d’altres, l’Ajuntament ha fet espe- cial incís en la demanda que el CAP pugui reprendre l’atenció i horaris habituals al més aviat possible.

(8)

Adipiscing elit.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat provi- sionalment el nou POUM d’Olesa, que conté els criteris del planejament urbanís- tic dels propers anys i ha de substituir l’ac- tual Pla urbanístic, aprovat el 1993 i que ha quedat obsolet.

El POUM dota d’ei- nes per endreçar el territori, solucionar les mancances en habitatge, millorar la mobilitat i impulsar les zones industrials.

La redacció del Pla l’ha liderada l’arqui- tecte especialista Amador Ferrer, que al llarg de tot el procés ha recollit les propostes ciutadanes sorgides en diferents tallers, coordinats per una empresa especialitzada, i en entrevistes, suggeri- ments, alegacions i els informes precep- tius de la Genealitat, que és qui farà l’apro- vació definitiva.

Més informació

INDÚSTRIA

Polígons industrials per desenvolupar Polígons de serveis i comercials per desenvolupar

Nou pas en la tramitació del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olesa

ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

Sòl públic de nova creació Potenciar nous centres de barri

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

240 elements i espais protegits (catàleg) 3/4 parts del territori és No urbà (85% espais naturals protegits i 15% espais agrícoles)

HABITATGE

Reducció del sostre construït urbanitzable (- 45.928 m2)

Creació d’habitatge protegit (+ 645 habitatges)

Reducció del sòl residencial (- 169.898 m2)

Reducció d’habitatges a l’Eixample (- 1.300 habitatges)

MOBILITAT

Creació d’una xarxa de carril bici Definició d’itineraris de vianants Potenciació del transport públic Desplaçament de la via del tren Equipaments més propers a la població

Nous accessos nord i sud

Nou ramal de connexió amb la B-40 Nova connexió a la C-55 i A2 Calçades laterals a la C-55 Completar la malla viària interna

Defensa L’HABITATGE PROTEGIT

Aprofita el sol urbà per planificar habitatge protegit (més de 645), per garantir-ne les necessitats futures.

Aposta per una distribució poblacio- nal més equilibrada i sostenible i eli- mina el creixement descontrolat.

Planifica un Eixample menys dens, rebaixant l’alçada màxima edificable.

Amb aquesta mesura es reduiran en 1.300 els habitatges que s’hi podran construir.

Garanteix la pluralitat i diversitat social redistribuint els habitatges al voltant de nous parcs en zones in- completes que esdevenen espais d’oportunitat.

Pensa una Olesa més organitzada, on tots els barris estaran connectats entre si.

Els eixos del POUM

Protegeix el PATRIMONI HISTÒRIC, NATURAL I ARQUITECTÒNIC

Reconeix els valors arquitectònics, urbanístics i ambientals de 240 ele- ments del patrimoni.

Augmenta el grau de protecció de tot el sòl no urbanitzable i flexibilitza els usos a les zones agrícoles.

Protegeix els terrenys de Can Llimo- na i del Camp de Futbol Municipal, com es va decidir en la consulta del 2015.

Aposta per protegir la llera del riu Llobregat.

Redueix el sòl urbanitzable residen- cial en 170.000 m2 respecte el Pla del 1993.

Genera nous espais lliures i zones verdes en sòl urbà.

poum

Sectors residencials per desenvolupar

Sòl urbà

645

(9)

Defineix una MOBILITAT SOSTENIBLE

Pacificar el centre, racionalitzar els desplaçaments i conectar els barris tancant la malla de carrers pel Nord.

Millora l’accessibilitat a tot el munici- pi i també la connexió dels polígons amb l’autovia B-40.

Fomenta alternatives al transport privat.

Redissenya vies d’accés i carrers in- terns per donar prioritat al vianant.

Potencia els desplaçaments interns sos- tenibles amb una xarxa de carrils bici.

Garanteix la comunicació entre el nucli urbà i el parc fluvial del Llobre- gat, creant accessos que travessin la via del tren, la C-55 i les àrees indus- trials.

Projecta la construcció d’aparca- ments dissuasius a 10 minuts del centre.

Treballa LA COHESIÓ DELS BARRIS

Potencia els barris com a eix central i vertebrador del municipi per a la co- hesió social.

Assegura la continuïtat física entre els barris.

Cerca un nou equilibri urbà en ma- tèria de densitat poblacional, com- pleta els barris inacabats i redueix la densitat a barris molt poblats.

Vetlla per un creixement moderat d’Olesa que dona resposta a la de- manda interna per un creixent de- mogràfic baix.

Projecta nous equipaments per re- soldre les necessitats de cada barri.

Augmenta el nombre d’equipaments de serveis.

Facilita l’ús social de parcs i jardins urbans per tal que siguin un espai de reunió i lleure.

Ordena L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Afavoreix una indústria ordenada que generi feina de qualitat.

Defensa el comerç de proximitat.

Regularitza un àmbit industrial i terciari mixt.

Dona solucions a les problemà- tiques de les empreses i crea un entorn preparat per a la nova eco- nomia.

Acaba amb la inseguretat jurídica del teixit industrial generada pel Pla del 93.

Millora l’accessibilitat als polígons, i preveu mesures per reduir la percepció d’inseguretat en aquells que estan abandonats o no des- envolupats.

Millora la connexió dels polígons amb vies de transports ràpides com la B-40.

PEIN MUNTANYES

DE MONTSERRAT

CAMÍ DEL RIU LLOBREGAT

PORTAL D'ACCÉS A LES VIES BLAVES TREN

B40 CARRETERA DE TERRASSA PEINPARC

FLUVIAL

C55

CAMÍ DE LES PUJADES

41

276

(10)

L’Ajuntament d’Olesa ha presentat pública- ment el projecte de remodelació de la plaça del Doctor Fleming, la zona del cementiri antic i la prolongació del carrer Barcelona. L’objectiu és transformar tot aquest sector i adaptar-lo a les necessitats del vianant, sense renunciar a millorar la mobilitat de la zona. Pel que fa al Cementiri vell, un cop clausurat esdevindrà una zona de parc, ja que està qualificat com a zona verda.

El projecte planteja un vial amb un únic sen- tit de la circulació, amb plataforma única. Els espais d’aparcament es distribuiran a l’entorn de la plaça, amb la intenció que serveixin com a zones de càrrega i descàrrega, parades d’au- tobús i taxi. El pas subterrani es reconvertirà en una zona oberta que connectarà amb el riu Llobregat i una de les zones d’aparcament.

L’obra té un cost de gairebé 2 milions d’euros.

Ja està enllestit el projecte de remodelació del sector, que ha estat elaborat pel despatx d’arquitectes RGA.

La plaça del Doctor Fleming i entorn del cementiri vell esdevindrà un espai amb prioritat per als vianants

Voleu contactar amb Urbanisme?

Al web municipal trobareu un formulari per fer consultes relacionades amb llicències, obres i normativa, activitats i disciplina urbanística.

Escanegeu el codi QR i hi accedireu!

L’Ajuntament ja disposa d’un avantprojecte per a l’ampliació de la biblioteca Santa Oliva triat d’entre cinc propostes de despatxos d’ar- quitectura, que es van presentar al concurs convocat per la Diputació de Barcelona.

La proposta parteix d’una ampliació en planta baixa, i incorpora una coberta ecològica, amb vegetació autòctona, que esdevindrà un gran jardí amb diverses funcionalitats.

Un dels punts clau del projecte guanyador ha estat com integra la biblioteca en la zona on està ubicada. El jurat també va valorar que

l’activitat de l’equipament es pugui veure des de l’exterior. A l’interior es busca el confort amb llum natural, gràcies a la construcció de patis interiors, que milloraran la ventilació i la il·luminació de la planta soterrània de la Casa de Cultura, i amb materials i instal·lacions que el converteixin en un edifici sostenible i ener- gèticament eficient. A més, l’ampliació respon al concepte de biblioteca del segle XXI, i pos- sibilita noves funcionalitats i activitats, ja que l’equipament passarà dels 820 m2 útils que té actualment a 1.750 m2.

Nou pas per fer realitat l’ampliació de la biblioteca Santa Oliva

Consulteu tots els detalls dels dos projectes.

Us proposem una passejada virtual per la futura biblioteca.

(11)

L’Ajuntament ha treballat en els darrers me- sos en les obres d’arranjament i adequació de l’entorn de la nova comissaria de la Policia Local.

Els treballs han consistit, principalment, en la creació de l’aparcament per als vehicles poli- cials i l’espai que farà de dipòsit.

Un cop finalitzada la part principal de les obres, és previst que a la tardor es faci una actuació de jardineria i s’hi instal·lin elements de protecció perimetral. De moment, s’han

instal·lat provisionalment peces protectores de formigó. El projecte inclou, a més, l’ade- quació d’una zona d’esbarjo per a gossos, ja que l’Ajuntament té com a objectiu que tots els barris d’Olesa en disposin.

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en el pro- jecte d’enderroc de l’antic edifici de la Policia Local, ubicat al carrer d’Anselm Clavé. L’espai que quedarà un cop s’enderroqui l’edifici es planteja com una zona de parc i d’esbarjo per a ciutadania.

El projecte també inclou l’adequació d’una zona d’esbarjo per a gossos.

S’ultimen els treballs d’adequació de l’entorn de la nova comissaria de la Policia Local

Un edifici energèticament sostenible La nova comissaria s’ha projectat i construït amb criteris bioclimàtics, aconseguirà un certificat de reconeixement internacional en construcció sostenible i tindrà un con- sum energètic gairebé nul. De fet, l’Ajunta- ment calcula que consumirà un 57% menys que qualsevol altre edifici municipal. Altres elements que li confereixen una alta qualifi- cació energètica és el sistema de recupera- ció d’aigua de pluja per a reutilitzar-la en els sanitaris; l’ús de tecnologia LED; un sistema per evitar malgastar llum i calefacció, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Durant les properes setmanes es faran petits treballs d’adequació a l’equipament munici- pal de Cal Puigjaner per possibilitar que a la tardor pugui acollir una exposició temporal d’obres del reconegut artista olesà Pep Mon- toya, mort l’any passat. Mentrestant, l’Ajun- tament continua treballant en el projecte de museïtzació de Cal Puigjaner, que ja s’ha licitat.

El procés de recuperació de la casa pairal de Cal Puigjaner es va iniciar amb les obres de rehabilitació i reforç de l’estructura, que ja es- tan enllestides. Ara, manquen els treballs per habilitar l’edifici a les diferents funcions que tindrà. Per aquesta raó l’Ajuntament va ela- borar un Pla d’usos de l’equipament. Un dels usos principals és el de museu, centrat en la zona del Montserratí. També s’hi volen habili- tar sales d’exposicions i de gastronomia, i fins i tot un alberg.

Continuen les actuacions per possibilitar l’ús de Cal Puigjaner com a espai museístic i d’exposicions

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olesa està preparant un Pla d’ascensors per incentivar la seva instal·lació entre les comunitats de propietaris. Tot i que està dirigit a tot el municipi, aquest Pla s’adreçarà, sobretot, al barri de Sant Bernat i el grup Santa Oliva.

El Departament d’Habitatge prepara una nova línia d’ajuts a la rehabilitació dotada amb 100.000 euros.

En breu s’iniciaran petites actuacions als patis d’infantil i primària de l’escola Sant Bernat, on s’instal·larà una estructura de fusta per crear un escenari exterior. També

s’habilitarà un espai per poder fer classes a l’aire lliure. D’altra banda, a l’escola Josep Ferrà i Esteva s’instal·larà abans de l’inici del curs una caldera de biomassa.

L’Ajuntament té previst adequar el camí de La Puda, on s’habilitarà un lateral per a vianants protegit de la circulació de vehicles.

La zona verda de Can Singla disposarà d’un parc per a bicicletes, amb una zona de circuït i un espai amb elements construïts per a fer equilibris.

(12)

“Tenim moltes ganes de tirar endavant nous projectes que facin fort el teixit empresarial d’Olesa de Montse- rrat. Ens enfrontem a reptes importants, i és imprescindible que Olesa tingui un teixit empresarial unit i una xarxa sòlida en la qual estiguin representats tots els polígons del municipi. Ara per ara, és cabdal tenir un contacte estret amb l’Ajuntament i altres institucions, i que tots els polígons estiguin representats en la nostra associació”.

Sílvia Cebollada, presidenta de l’Associació Olesa Industrial

Associació Olesa Industrial és el nom de la nova entitat impulsada per una quinzena d’empreses del municipi, que actuarà com a interlocutora única amb l’administració públi- ca. Els principals objectius de l’entitat són fer créixer el teixit industrial d’Olesa, ajudar a ge- nerar més negoci i ampliar l’oferta econòmica.

L’Associació Olesa Industrial centrarà els seus primers esforços a mantenir un contacte di- recte i franc amb l’Ajuntament d’Olesa, i amb institucions com ara la Cambra de Terrassa o

la Diputació de Barcelona. Això es traduirà en un ple coneixement de nous projectes i de no- ves inversions, alhora que l’Ajuntament tindrà constància de les necessitats de les empreses a través d’aquest interlocutor únic. El projecte compta amb el suport clau de la Unió de Polí- gons Industrials de Catalunya (UPIC).

La Junta de la l’Associació Olesa Industrial està liderada per Sílvia Cebollada, com a presiden- ta; Carme Pros, com a secretària, i Carles Mar- tínez, com a tresorer.

El projecte és el punt de partida per a la transformació del teixit empresarial olesà, i té com a objectius la cerca de solucions per a problemàtiques comunes i la repre- sentació de les empreses amb els mateixos interessos.

Es constitueix l’Associació Olesa Industrial, primera agrupació del sector al municipi

L’Ajuntament ha aprovat una segona suspen- sió temporal de la taxa per l’ocupació de te- rrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. La mesura respon a la volun- tat de l’Ajuntament de donar suport al sector de la restauració, molt afectat per la pandè- mia de la covid-19, fins fa poc amb limitació d’horaris i encara amb l’activitat limitada.

Ajut al sector de la restauració

Amb l’objectiu d’incentivar la creació d’ocu- pació i la reactivació de l’activitat econòmi- ca, l’Ajuntament ha creat diferents línies d’ajuts amb una dotació global de més de 70.000 €.

Una de les convocatòries s’adreça a les persones que hagin iniciat una activitat econòmica o professional al municipi des de l’octubre de 2019 fins a l’actualitat. Tam- bé s’atorgaran subvencions per a la trans- formació digital i la renovació i millora de la imatge i dels accessos d’establiments, així com per a la creació i millora d’espais físics de coworking a Olesa.

En total la dotació de 2021 per a accions de Promoció Econòmica és de gairebé 580.000 €.

Convocatòries

d’ajuts per impulsar l’activitat econòmica

Contacteu amb Promoció Econòmica 93 778 00 50 - opció 3 promocio@

olesademontserrat.cat

(13)

13 És previst que al llarg de l’estiu arrenquin

les obres de construcció d’una nova planta a l’edifici de la piscina coberta. Amb aques- ta actuació l’Ajuntament d’Olesa vol enllestir l’equipament i aconseguir que tingui unes ins- tal·lacions equiparables a les d’altres munici- pis dels voltants.

La nova planta construïda acollirà una sala de musculació, una d’activitats dirigides i una de ciclisme de sala, que també acollirà altres usos. A més, es construirà un bar restaurant.

Mentre durin les obres, i de manera tempo- ral, l’entrada a les instal·lacions de les piscines quedarà afectada, i s’haurà de fer pel lateral de l’edifici de la piscina coberta.

L’anterior fase de remodelació de la piscina coberta es va centrar en l’enderroc de l’antic edifici de vestidors, fer una nova sala de mà- quines, i construir els nous vestidors i els ac- cessos a les dues piscines municipals.

S’hi ubicarà una sala de musculació, sales d’activitats dirigides i un bar restaurant.

Aquest estiu arrenquen les obres per construir una nova planta a l’edifici de la piscina coberta

L’Ajuntament d’Olesa crearà un circuït de cal·listènia al Parc de Conflent, ubicat entre els carrers de la Vall d’Aran i Vallès. La nova instal·lació respon a la demanda del col·lectiu de gent jove que practica aquesta modalitat esportiva, que reclamaven un parc d’aquestes característiques al municipi.

SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS

PILATES • TONIFICACIÓ • AIGUAGIM • SALA DE MUSCULACIÓ

GIMNÀSTICA SUAU • STEPS • IOGA • NATACIÓ • SPINNING

(14)

Tornem a adreçar-nos a tots i totes, i ho fem sense oblidar el pas de la pandèmia, que ens ha generat pèrdues personals enormes i ha produït un impacte econòmic negatiu en molts sectors. Tot i així, comencem a veure la sorti- da d’aquesta situació amb uns indicadors que milloren dia a dia gràcies al bon ritme de les vacunacions.

Ens trobem a mig mandat, i des del govern municipal hem impulsat l’augment d’ajudes adreçades a les persones (incrementant la partida econòmica a Serveis Socials) i als sec- tors més afectats per la pandèmia (per exem- ple hem suspès la taxa de taules i cadires). Pel que fa a l’aprovació provisional del POUM, eina imprescindible per encarar els pròxims anys, ens hi hem mantingut a favor, entre d’altres motius, perquè trobem necessari dotar de se-

guretat jurídica els polígons industrials per fa- cilitar l’arribada de noves empreses.

Al país ens enfrontem a molts reptes. És per això, i després del resultat de les eleccions, que hem signat un pacte de govern que té com a objectius la reactivació econòmica del país i la culminació del procés d’independència. Des de Junts no descartem cap via per a aconseguir aquest últim punt, i així queda reflectit al pacte.

Pel que fa a Junts Olesa, encarem una nova etapa, amb una nova executiva i nous militants preparats i preparades per treballar de valent pel país i pel poble.

Volem acabar tenint un record per la nostra companya i alcaldessa Magda Graells, que ens va deixar fa pocs dies.

JuntsxOlesa/

@JuntsXOlesa @juntsxolesa_

L’estiu ha arribat i amb ell Santa Oliva i la Festa Major. Gràcies a la millora dels indicadors de la pandèmia i al relaxament de mesures, els ole- sans i les olesanes hem pogut sortir al carrer i, encara sota un marc de restriccions evidents, gaudir de l’arribada de l’estiu i de les nostres festes populars en companyia.

Si hem arribat fins aquí és, en bona part, grà- cies a les treballadores i treballadors dels ser- veis públics nacionals i municipals. Per això seguim treballant, des del Ple municipal i la presidència de la Comissió d’estudi sobre mu- nicipalitzacions de serveis, per arrencar pro- gressivament la prestació de serveis de grans empreses, millorar les condicions laborals de les treballadores i garantir un major control democràtic del servei.

Els darrers mesos de política municipal han es- tat marcats pel debat i l’aprovació del POUM.

La CUP vam impulsar la campanya Marquem el Nord (marquemelnord.cat) perquè conside- rem que el sector de Can Carreras previst al POUM és socialment injust i ambientalment insostenible. Vam presentar una moció per or- ganitzar una consulta popular sobre el sector, i el govern Bloc- Junts va rebutjar-la. Estem con- vençuts que Olesa no necessita més creixe- ments en terreny natural, i per això seguirem treballant a la recerca dels consensos necessa- ris per modificar el POUM i evitar la construc- ció a Can Carreras.

Finalment, sobre els indults concedits per l’es- tat espanyol, ho tenim clar: el conflicte nacional només es resoldrà amb l’amnistia i l’autodeter- minació.

607988112 cupolesa/

@cupolesa @cupolesa

olesademontserrat.cup.cat

Ciudadanos Olesa agradece a sus votantes el poder formar parte de este consistorio y representar a los ciudadanos de nuestra po- blación. Pasados dos años de esta legislatura, seguimos trabajando para hacer de Olesa una población realmente inclusiva y para todos.

Gracias al esfuerzo del Equipo Municipal Ciu- dadanos, afiliados y simpatizantes hemos con- seguido abrir una sede en la calle Lluis Puigja- ner, 24 Bajos (al lado del CAP), para estar cerca y escuchar a todos los olesanos. Nuestra voca- ción es la de obtener de primera mano vues- tras ideas, necesidades, propuestas y quejas, para mejorar nuestro pueblo.

Estamos en contacto permanente con todos vosotros. Principalmente nuestro esfuerzo se centra en lograr que haya más puestos de tra- bajo, atraer industria y que Olesa deje de ser una ciudad dormitorio, dotándola de todos

los servicios que necesitamos. Una Olesa de Montserrat más amable donde primen los ser- vicios por encima del aumento indiscrimina- do de viviendas. Aún hay muchas viviendas a medio construir, y apostamos por encontrar la manera de acabarlas y no hacer nuevas edifi- caciones que nos quitan zonas verdes.

Apostamos por el bilingüismo. La lengua espa- ñola debe ser un motivo de unión y no de di- visión. Hay que respetar ambas lenguas oficia- les, que facilitan la concordia entre todos y no lo contrario, como muchos grupos municipales proclaman. El bilingüismo únicamente puede enriquecer.

Centramos todos nuestros esfuerzos para lo- grar los objetivos por los que confiasteis en nosotros en las pasadas elecciones. No os de- fraudaremos.

Lluís Puigjaner, 24 baixos olesa.naranja@gmail.com

Ciutadans Olesa de Montserrat @cs_olesa

(15)

Aquest és un espai fix d’opinió reservat per a cadascun dels diferents grups municipals amb representació a l’Ajuntament d’Olesa. Com a butlletí d’informació municipal, El Nunci de la Vila ha de vetllar per tal que totes les formacions polítiques amb representació municipal tinguin un espai on expressar lliurement la seva opinió. Per aquesta raó, cadascun dels espais d’opinió assignats als diferents grups municipals de l’Ajuntament d’Olesa tenen la mateixa extensió.

Des del grup municipal socialista hem iniciat un seguit de propostes enfocades en la re- dacció de diversos plans locals que sobre as- pectes essencials del nostre municipi. Ja s’han presentat propostes sobre cultura i mobilitat, i en els propers mesos, presentarem d’altres que fan referència a àrees com esports, turis- me, igualtat, comerç i indústria. Serà una tasca vital per dibuixar la Olesa de Montserrat que volem per a les properes dècades i per detec- tar les nostres mancances i fortaleses com a

municipi, entre d’altres qüestions. Algunes se- ran revisions, però en d’altres, la tasca s’haurà de fer des de zero. En qualsevol cas, i tot i que malauradament anem uns quants anys tard, es tracta d’una feina necessària per tenir un municipi sostenible en tots els aspectes.

Finalment, us volem desitjar un bon estiu i que totes les olesanes i olesans gaudiu de les me- rescudes vacances que estan ja a tocar. Som futur. SOM Olesa de Montserrat.

olesademontserrat@socialistes.cat @pscolesamontserrat @pscolesamont @pscolesamont

Poc a poc, pas a pas, ens apropem al retorn de la normalitat. Hem pogut celebrar per fi, tot i les restriccions, les nostres festes de Santa Oli- va i Festa Major. Ens hem trobat de nou passe- jant pels carrers i conversant a les places, i ja ens veiem les cares. Han estat 15 mesos llargs de privacions, de crisi, de massa pèrdues. Un temps que hem hagut de destinar, en bona mesura, a capgirar les prioritats municipals per centrar-nos en la pandèmia i els seus efectes:

hi hem destinat enormes esforços, tant econò- mics com professionals.

Ara, amb tota la prudència però també amb tota la confiança, us podem dir que afrontem els darrers dos anys de mandat amb un justifi- cat optimisme, que ens ha de permetre seguir treballant amb tot allò que ens havíem com- promès: el nou gimnàs municipal, la remode-

lació de la Plaça del Dr. Fleming i el cementiri vell, l’ampliació de la Biblioteca, la protecció del patrimoni, el projecte del carrils bici, l’aprova- ció definitiva del POUM... Millores de present i de futur, del tot necessàries per a la millora i conservació del nostre poble.

Des del Bloc Olesà us volem donar les gràcies pel comportament exemplar i escrupolós que heu tingut, de manera molt majoritària, du- rant aquests darrers 16 mesos. Sense l’esforç col·lectiu i individual, cap gran projecte no és possible. Per part nostra, seguirem aquest ma- teix camí d’esforç i compromís amb Olesa de Montserrat, amb la ferma voluntat de mantenir la vostra confiança.

Us desitgem un molt bon estiu i unes merescu- des i reparadores vacances.

blocolesa @blocolesa @elblocolesa

bloc olesà

Comença a caminar una nova Generalitat re- publicana. Amb el govern encapçalat per Pere Aragonès, un president d’ERC escollit amb normalitat parlamentària. Amb els mateixos objectius que ens han mogut sempre: cons- truir un país pròsper, just i plenament lliure.

La nova Generalitat republicana sabrà liderar la reconstrucció social i econòmica del país i guanyar-se la confiança de la ciutadania man- tenint-se sempre al costat de la gent.

La independència és la millor eina per ajudar la gent d’aquest país, però les estratègies s’han d’adaptar a les circumstàncies per ser guan- yadores. Ens cal ser més; una majoria incon- testable, plural i transversal, que demostri que governa bé i per a tothom. Volem que tota la ciutadania del nostre país pugui decidir el futur de Catalunya.

L’amnistia és la nostra prioritat per acabar amb l’aposta per la persecució judicial. Malgrat això, hi ha gestos que poden alleugerir el conflicte, pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana, i qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a po- der recórrer aquest camí. Nosaltres ja fa temps que, tot i ser a la presó privats de llibertat, vam seure a la taula i mantenim sempre la mà es- tesa.

Aquesta mà estesa també, des de ERC Olesa, la traslladem a l’equip de govern en l’acció polí- tica per treballar per a les necessitats de totes les olesanes i olesans, fent una oposició cons- tructiva i fiscalitzadora.

Mirant al futur

(paraules de Oriol Junqueras, president d’Es- querra Republicana de Catalunya)

Alfons Sala, 67 Olesa de Montserrat 609315025

esquerraolesa@gmail.com www.esquerra.cat/

olesademontserrat

Esquerra Olesa de Montserrat @esquerraolesa

@esquerraolesa

(16)

JULIOL 2021

Amador Ferrer és doctor arquitecte per la UPC i Premi Nacional d’Urba- nisme. Ha estat respon- sable d’Urbanisme als ajuntaments de Barce- lona i Badalona, direc- tor adjunt del Gabinet d’Estudis Urbanístics de Barcelona i coordinador d’Urbanisme a l’Àrea Me- tropolitana de Barcelona.

També ha estat Senior Fellow a la Johns Hopkins University de Baltimo- re (EUA) i membre del Board International Urban Fellows Association.

L’any 2004 va obrir l’es- tudi AFAC. Entre els prin- cipals projectes desen- volupats hi ha el Parc Logístic MANGO; el ZAC-Docks i la reforma del Marché aux Puces, a Paris, o el Parc Linéaire, a Canet-en-Roussillon. Té una àmplia experiència en la redacció de plans urbanístics. Ha publicat també diferents llibres d’urbanisme.

El d’Olesa ha estat un POUM de consens?

Jo crec que sí. Per redactar-lo, s’ha seguit un procés de participació ciutadana molt més ampli del que s’ha fet a d’altres municipis, amb tallers i sessions en totes les fases de redac- ció del Pla. I tots els documents s’han validat al Consell Assessor Urbanístic... A més, l’equip redactor ha treballat sense pressions de cap tipus.

Un dels eixos del Pla és la promoció de l’habitatge protegit. Què es proposa en aquest àmbit?

Dins el Pla hi hem inclòs una memòria social que recull la demanda exclosa d’habitatge per a aquells col·lectius que, per diferents motius, tenen dificultats per obtenir un habitatge a preu de mercat. La demanda exclosa és d’un miler d’habitatges. El POUM en preveu uns 650 de protegits i la resta tindran preus as- sequibles. La major part del creixement que preveu el POUM té aquesta raó de ser: aten- dre la demanda d’habitatge.

Alguns col·lectius l’han qualificat com “el POUM del totxo”...

Tot al contrari! El que fa el POUM és equilibrar el territori. És un Pla de contenció del creixe- ment. Els sectors que permet desenvolupar ja estaven previstos a l’anterior Pla, de 1993, i el que fa és introduir-hi elements de reforma perquè tingui un contingut més social i més habitatges protegits i assequibles.

L’impuls industrial és un altre dels eixos importants?

Sí, perquè potenciar els polígons és clau per a Olesa. Olesa té molt de sòl industrial que estava bloquejat per diferents raons. Per això el Pla prioritza desenvolupar els polígons amb una normativa que n’amplia els usos, n’ajusta les edificabilitats...

També es dona prioritat als serveis?

Tenim dos polígons de serveis entre la ca- rretera C-55 i la via del tren que són cabdals.

Proposem traslladar la via del tren i fer que aquests polígons tinguin connexió directa amb l’Eixample, i s’hi puguin desenvolupar ac- tivitats terciàries, comercials, hoteleres o de restauració. També s’hi preveu el trasllat del camp de futbol.

En l’àmbit de la mobilitat, què recull el POUM?

L’aposta per una mobilitat sostenible. In- clou un estudi de mobilitat, a partir del qual s’hi ha introduït una xarxa de carrils bici i de possibilitats, en tots els aspectes que abraça

l’urbanisme, per fomentar una mobilitat més sostenible.

En aquest cas, hi ha veus contràries a l’anomenada ronda Nord lligada al desen- volupament del sector de Can Carreras...

El primer que cal aclarir és que no estem par- lant d’una ronda viària. És un passeig de cir- cumval·lació i d’unió dels barris de Sant Ber- nat, les Planes, el Collet de Sant Joan i el Nucli Antic. Està pensat com un carrer paisatgístic, amb un carril per a cada sentit de la circulació, carril bici i voreres, que permetrà connectar tots aquests barris per la part alta del muni- cipi. No es concep com a via de trànsit ràpid però sí que descongestionarà de trànsit el centre urbà.

La prioritat, però, no és el foment de l’ús del vehicle...

El Pla incorpora un estudi d’urbanisme i sa- lut que proposa mesures com ara el foment dels trajectes a peu i en bicicleta per reduir els trasllats innecessaris en cotxe. Alhora, aposta per la cohesió urbanística i social dels barris d’Olesa, és a dir, que cada barri tingui la seva vida, però també estigui connectat amb la res- ta. I reforça la protecció del patrimoni natural i arquitectònic. A tot plegat hi aplica una visió de gènere, a través del treball que ha fet una empresa especialitzada.

Què ha canviat al POUM entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional?

S’hi han incorporat moltes de les al·legacions presentades i les propostes de la Generali- tat. Els canvis són petits ajustos i millores. Per exemple, al sector de Can Carreras s’hi ha eli- minat la construcció d’habitatges a partir del passeig de circumval·lació. També hi ha més protecció de les rieres, les zones verdes estan més ben delimitades, hi ha més previsió d’ha- bitatge social... I s’hi han incorporat les darre- res versions del Pla de les Vies Blaves i el Pla director d’infraestructures de la Generalitat.

Amador Ferrer, arquitecte i cap de l’equip redactor del POUM

“El que fa el POUM és equilibrar el territori

d’Olesa. Aquest és un Pla de contenció del

creixement”

Figure

Actualización...

Referencias