Programa d ajuda en l elaboració de fitxes justificatives del compliment del DB HE-1 : Limitació de la demanda energètica

15  Download (0)

Full text

(1)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives del compliment del DB HE-1 : Limitació de la demanda energètica

MARC CONCEPTUAL

1. Introducció:

1.1. Exigències del DB HE-1

1.2. Opcions de verificació de les exigències 1.3. Requisits per a l’aplicació de l’opció simplificada 2. Dades prèvies pel càlcul

2.1. Determinar la zona climàtica 2.2. Classificar els espais

2.3. Definir l’envolvent tèrmica de l’edifici

2.4. Determinar l’orientació de les façanes, superficiar-les i medir el % de buits de cadascuna

2.5. Definir les solucions constructives de l’envolvent tèrmica de l’edifici

3. Comprovacions del compliment

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(2)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Exigències del DB HE-1

1.2. Opcions de verificació de les exigències 1.3. Requisits per a l’aplicació de l’opció simplificada

1.1.

Exigències del DB HE-1:

• limitar la demanda, controlant els paràmetres:

U transmitància tèrmica F factor solar modificat

• limitar les condensacions

• limitar la permeabilitat de l’aire de les fusteries

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(3)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

1.2.

Opcions de verificació de les exigències:

• Opció simplificada

Control indirecte: comparació amb paràmetres límit en

tancaments i particions interiors que composen l’envolvent tèrmica Es pot aplicar en Obra Nova i en Rehabilitació als nous tancaments (Requisits d’aplicació).

• Opció general

Comparació Edifici-Objecte amb Edifici de Referència, mitjançant programes reconeguts.

Es pot aplicar en qualsevol edifici i requereix un programa informàtic.

1.3.

Requisits per a l’aplicació de l’opció simplificada:

Complir simultàniament:

• la superfície d’obertures en cada façana sigui inferior al 60% de la seva superfície.

Excepció: s’admeten percentatges d’obertures superiors al 60% en façanes la superfície de les quals sigui inferior al 10% de la superfície total de les façanes de l’edifici (sempre i quan la transmitància mitjana sigui inferior a la que s’obtindria si el percentatge d’obertures fos del 60%).

• la superfície de lluernaris sigui inferior al 5% de la superfície total de la coberta.

No es podrà utilitzar l’opció simplificada en aquells edificis on els tancaments estiguin formats per solucions constructives tals com els murs “trombe” o

“parietodinàmics” i hivernacles adossats.

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(4)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

Es considera que la superfície computable és l’equivalent a l’alçat

de la façana entre el nivell de cota de la planta més baixa i el nivell inferior del sostre la l’última planta. I el mateix en horitzontal, entre la part interior de la paret de la façana d’un costat i l’altra part interior de la paret de l’altre extrem de la façana.

PF

H

LOCAL - ESPAI NO HABITABLE

PARQUING - ESPAI NO HABITABLE S2

T3

T11

M

C1 C2

C2

M1

M2

S3

C1

>0,5m S2

M1

M2 M2

2. Dades prèvies pel càlcul

2.1. Determinar la zona climàtica 2.2. Classificar els espais

2.3. Definir l’envolvent tèrmica de l’edifici

2.4. Determinar l’orientació de les façanes, superficiar-les i mesurar el % d’obertures de cadascuna

(Es defineixen els paràmetres de referència)

2.5. Definir les solucions constructives de l’envolvent tèrmica de l’edifici

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(5)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

2.1. Determinar la zona climàtica

- el programa ho fa automàticament per tots el municipis de Catalunya - es pot fer segons Apèndix D del DB:

Æ determinació directa de les capitals de província (Palma: B3) Æ introduint l’altura del municipi

2.2. Classificació d’espais Segons l’ús:

- habitables: requereixen condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades

- no habitables: garatges, trasters, golfes...

Segons la quantitat de calor dissipada al seu interior:

- baixa càrrega interna (on s’inclou l’ús residencial)

- alta càrrega interna (per alta ocupació, il·luminació o equips) Segons l’excés d’humitat interior (a efecte de limitar condensacions):

- higrometria 5 (70%): bugaderies, piscines...

- higrometria 4 (62%): restaurants, pavellons esportius...

- higrometria 3 (55%): ús residencial...

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(6)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

2.3. Definir l’envolvent tèrmica Es composa de:

- els tancaments de l’edifici

que separen els recintes habitables de l’ambient exterior (aire, terreny o altres edificis) i els ponts tèrmics associats

- les particions interiors

que separen els recintes habitables dels no habitables, que al mateix temps estiguin en contacte amb l’ambient exterior

M Murs M1 amb l’aire exterior M2 amb espai no habitable MD mitgera

PF1 pont tèr. façana: contorn obert.

PF2 pont tèrmic façana: pilars PF3 pont tèr. façana: caixa persiana H Obertures en façanes T Tancaments amb el terreny T1 murs

T2 cobertes enterrades T3 terres a profunditat > 0,5 m Terres(suelos)

S1 sobre terreny a prof. ≤ 0,5 m S2 amb espai no habitable S3 amb l’aire exterior Cobertes C1 amb l’aire exterior C2 amb espai no habitable PC pont tèr. cob.: contorn lluernari L Lluernaris

2.3. Definir l’envolvent tèrmica

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

PF

H

LOCAL - ESPAI NO HABITABLE

PARQUING - ESPAI NO HABITABLE S2

T3

T11

M

C1 C2

C2

M1

M2

S3

C1

>0,5m S2

M1

M2 M2

(7)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

2.4. Determinar l’orientació de les façanes...

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Norte α< 60; α0 ? 300;

Este 60 ≤ α0 <111 Sureste 111 ≤ α0 <162 Sur 162 ≤ α0 <198 Suroeste 198 ≤ α0 <249 Oeste 249 ≤ α0 <300

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(8)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

2.4. ... Superficiar les façanes i determinar el % d’obertures a cadascuna

N

= 164º

= 257º

= 180º

= 270º

= 90º

= 0º 1

2

4 3 5

6 10 7 8

9

Façana Nord Façana Est Façana Sud Façana Oest

(α< 60; α0 ? 300) (60 ≤ α0 <111) (162 ≤ α0 <198) (249 ≤ α0 <300)

→ 1 + 9

→ 2 + 10

→ 3 + 5 + 7

→ 4 + 6 + 8

2.5. Definir les solucions constructives de l’envolvent tèrmica - parts massisses tancaments + particions interiors

- ponts tèrmics

tancaments - obertures

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(9)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3. Comprovacions del compliment

3.1. Limitar la Demanda,controlant els paràmetres:

U transmitància tèrmica F factor solar modificat 3.2 Limitar les condensacions

3.3 Limitar la permeabilitat de l’aire de les fusteries

3.1. Limitar la Demanda

S’han de fer dues comprovacions:

3.1.1 Paràmetres límit: Ulím, Flím

Comprovació que el promig de les transmitàncies dels tancaments Um, i els factors solars de les obertures per a cada orientació Fm, són inferiors a uns valors límit (taula 2.2.)

3.1.2 Paràmetres màxims: Umàx

Per evitar descompensacions, comprovar que el pitjor de cada tipus d’element (façanes, cobertes, etc.) compleix un valor mínim (taula 2.1)

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(10)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3.1.1 Paràmetres límit: Ulím, Flím

(1) En los casos en que UMmsea inferior a 0,52 se podrá tomar el valor de UHlimindicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4.

Transmitancia límite de muros (para cada orientación) UMlim: 0,73 W/m2 K Transmitancia límite cerramientos con terreno UTlim: 0,73 W/m2 K

Transmitancia límite de suelos USlim: 0,50W/m2K

Transmitancia límite de cubiertas (+lluernaris) UClim: 0,41W/m2 K

Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,37

ZONA CLIMÀTICA C1: TERRASSA Taula 2.2. Paràmetres mitjos

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(11)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

Consideracions:

- Les àrees dels tancaments i particions interiors per fer el promig es mesuraran des de l’interior de l’edifici

- Les portes que tinguin un percentatge de superfície semitransparent <50%

no s’inclouran en el càlcul de U, però sí es considerarà el pont tèrmic del seu contorn

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(12)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3.1.2 Paràmetres màxims: Umàx

Transmitància tèrmica màxima de cadascun dels tancaments i particions interiors de l’envolvent tèrmica U en W/ m2K (cada element per separat)

* Aquesta taula no l’han de complir els ponts tèrmics Taula 2.1.

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(13)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3.2. Limitar les Condensacions S’han de fer dues comprovacions:

3.2.1 Condensacions superficials 3.2.1 Condensacions intersticials

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(14)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3.2.1 Limitar les Condensacions superficials

Comprovar que, al mes de gener, el factor de temperatura de la superfície interior fRSi> fRSi mín

En:

- Espais d’higrometria 3 i 4 : només en els ponts tèrmics

- Espais d’higrometria 5: a tots els tancaments, particions interiors i ponts tèrmics

excepte:

- tancaments amb el terreny

- particions interiors amb locals amb baixa producció de vapor d’aigua

3.2.2 Limitar les Condensacions intersticials

-Es compara la pressió de vapor i la pressió de vapor de saturació que existeix en cada punt intermig d’un tancament format per diverses capes.

Existeix condensació en els punts on Pvapor > Psaturació.

- Es considerarà nul.la la quantitat d’aigua condensada admissible en els materials aïllants, llevat que es justifiqui adequadament en el projecte.

S’ha de comprovar en tots els tancaments i particions interiors, excepte en:

- Tancaments amb barrera de vapor d’aigua en la part calenta del tancament. Per a particions interiors en contacte amb espais no habitables en els que es prevegi una gran producció d’humitat, es col·locarà barrera de vapor en el costat de l’espai no habitable.

- Tancaments en contacte amb el terreny

CTE DB HE Estalvi d’energia

HE 1: Limitació de demanda energètica

Programa d’ajuda en l’elaboració de fitxes justificatives.

MARC CONCEPTUAL

(15)

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Febrer 2007

3.3. Limitar la Permeabilitat a l’aire de les fusteries

- Climes A i B: ≤ 50 m3/hm2(han de ser de classe 1, 2, 3 ó 4) - Climes C, D i E: ≤ 27 m3/hm2(han de ser de classe 2, 3 ó 4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :