AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L ESPANYOL Ribera d Ebre

Texto completo

(1)

Page 1 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT MANDAT MUNICIPAL 2015 - 2019 Ajuntament de la Torre de l’Espanyol - Comarca: Ribera d’Ebre

ANY 2017

 Identificació de la sessió

Núm. de sesssió de l'any 2017 13 i última any

Caràcter Extraordinària

Data de celebració 20/12/2017 Dimecres Hora de començament 19:30 h

Hora d’acabament 20:30 h

Lloc de celebració Saló de sessions de l’Ajuntament Plaça de la Pau nº 4

 Assistents a la sessió

Cognoms Nom Càrrec

1. JUNCÀ CUBELLS JOAN Alcalde

2. BORRÀS JORNET SERGI 1er Tinent Alcalde

3. MAS MONTAGUT OSCAR JOSEP 2òn Tinent Alcalde

4. JORNET OLIVÉ JOSEP MARIA Regidor

5. BORRAS BORRAS MARC Regidor

6. MASIP BORRÀS EDUARD Regidor

Secretària-Interventora-Tresorera: Maria Amparo Climent Mestre

Regidors que no assisteixen Amb excusa Sergi Sans Martínez

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació si s’escau del pressupost 2018 i les bases d’execució.

2. Sol·licitar la baixa de la Associació de Municipis afectats per centrals nuclears.

3. Sol·licitar a la Diputació, servei d’assistència municipal, la redacció d’un nou projecte arranjament carrers per executar el 2018.

(2)

Page 2 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació si s’escau pressupost, bases d’ execució del pressupost;

plantilla 2018.

1. Antecedents: S’ha elaborat el projecte de pressupost corresponent a l’exercici de 2017.

El projecte de pressupost previsions ingressos i despeses s’ha lliurat a tots els membres de la Corporació juntament amb la convocatòria d’aquest Ple. El Sr. Alcalde explica a la Corporació els grans trets del pressupost d’aquest any d’acord amb la memòria de l’alcaldia que ha elaborat i que presenta al Ple. En aquest sentit el Sr. Alcalde dona a conèixer a la Corporació la memòria explicativa del contingut del pressupost i que figura com un document de l’expedient.

2. De la presentació del sr. alcalde a la resta de la Corporació es dedueix que el projecte de pressupost que ara es presenta a la consideració del Ple inclou

 Que ja no inclou cap despesa ni cap ingrés procedent dels fons Feder, projecte Viure al Poble Més que s’ha donat ja totalment per finalitzat.

 L’Ajuntament segueix en nivell 0 d’endeutament i un increment anual del romanent de tresoreria.

 Per aquest motiu el pressupost inicial de 2018 haurà de modificar-se en el moment que es liquidi l’exercici de 2017 per afrontar totes les inversions que aquest any es volen portar a terme i que inicialment no s’han previst en el pressupost inversions. Aquestes modificacions seran a càrrec del romament de tresoreria.

 Els dos projectes prioritaris de l’equip de govern són a ) executar més carrers incloent els serveis i pavimentació b ) adquisició fina per executar la pista coberta.

3. FONAMENTS DE DRET.

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. Consta a l’expedient el informe de secretaria del qual es desprèn el següent:

(3)

Page 3 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol

 El pressupost inicial 2018 que es presenta a l’aprovació del Ple està anivellat i es presenta sense dèficit inicial.

 Compleix amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria.

 Compleix la regla de la despesa i per tant serà NO necessària l’elaboració d’un pla econòmic.

 Compleix amb l’objectiu del deute perquè presenta un nivell d’endeutament de 0%

5. S’ha lliurat juntament amb la convocatòria, un dossier que inclou els diferents apartats del pressupost d’ingressos i despeses i gràfics.

En aquest sentit el sr. regidor Eduard Masip manifesta que li sembla be la proposta de pressupost per 2018 però que s’abstindrà.

I es passa a la votació del pressupost 2018 per 5 vots a favor i una abstenció el Ple aprova el següent:

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent:

INGRESSOS

Pressupost ingressos exercici 2018

CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES 171.172,00 €

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

CAPÍTOL 3: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 159.130,00 €

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS 683.612,00 €

CAPÍTOLS 5: INGRESSOS PATRIMONIALS 31.000,00 €

CAPÍTOLS 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 125.000,00 €

total 1.179.914,00 €

DESPESES

Pressupost despeses exercici 2018

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL 273.103,14 €

CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 515.700,00 €

CAPÍTOL 3: DEPESES FINANCERES 500,00 €

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS 38.300,00 €

CAPÍTOL 5: FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 5.800,00 €

(4)

Page 4 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS 310.500,00 €

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.000,00 €

1.146.903,14 €

2. Aprovar el sostre de despesa no financera fixat en 1.148.502,48 3. L’aprovació de la plantilla següent:

Funcionaris carrera Secretaria-Intervenció- Tresoreria –Agrupada al municipi de Vinebre

Teletreball

A1

Administratiu Teletreball

C1

Agutzil AP

Personal laboral Fix jornada completa

Neteja dependència municipal 1

Personal laboral indefinit jornada completa

Operaris de serveis incloent la recollida d’escombreries 3

Tècnica infantil llar infants curs 18/19 1

Personal laboral indefinit a temps parcial

Arquitecte tècnic 1

Biblioteca / Telecentre 1

Acomodador i taquiller cinema 1

Neteja dependències municipals 1

RESUM : Funcionaris 3; Laboral fix jornada completa 1 ; Laboral indefinit jornada completa 4 ; Laboral indefinit a temps parcial 4.

Total plantilla : 12

S’està elaborant la relació de llocs de treball però que no està finalitzada.

4. Aprovar també les Bases d’execució del pressupost següents:

1. Fons de contingència 2. Vinculacions jurídiques 3. partides ampliables 4. Costos dels serveis 5. Endeutament

6. Crèdits no disponibles

(5)

Page 5 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol 7. Excedents de tresoreria

8. Saldo de dubtós cobrament 9. compliments de la normativa 10. La Facturació electrònica.

11. La comptabilitat municipal.

12. Règim de dedicació dels càrrecs electes

13. Les dietes per assistències Plens i Juntes de Govern i les i indemnitzacions i el quilometratge.

14. Les subvencions a entitats del municipi.

15. Les bases de subvenció generals 16. El control intern.

17. La elaboració del pressupost.

18. Les modificacions del pressupost.

19. La gestió de les obligacions i procediment de conformitat de obligacions; reconeixement de les obligacions i pagament.

20. La gestió de la tresoreria ( Nomenament de tresorera a partir del 19.11.2015 ).

21. Les bestretes de caixa fixa

5.Atès que el pressupost inicial de 2018 COMPLEIX amb la regla de la despesa i l’objectiu del deute No es procedirà a r l’elaboració d’un pla econòmic financer.

4. Exposar al públic el pressupost inicial perquè els interessats puguin presentar al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació al BOP de l’edicte corresponent. Passat el termini de presentar al·legacions1 si no s’en presenta cap esdevindrà aquest acord provisional definitiu i es publicarà el pressupost resumit a nivell de capítols, així com la plantilla. Si es presenten al·legacions al mateix el Ple les haurà de resoldre en el termini d’un mes. Els interessats de conformitat amb l’article 22.1 del RD 500/ 1990 són els habitats del municipi, aquells que resultin directament afectats encara que no habiten al municipi i els Col·legis professionals, sindicats, associacions…..constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics dels veïns.

5. Recursos.

Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra l’aprovació definitiva del pressupost cap interposar directament recurs contenciós-

1 Es podrà establir reclamacions únicament pels motius que determina l’article 22.2 del RD 500/ 1990

(6)

Page 6 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol administratiu.

2. Sol·licitar la baixa de l’Associació de Municipis afectats per centrals nuclears ( AMAC).

El Sr. Alcalde exposa a la Corporació que creu haver arribat el moment de plantejar la baixa de l'Associació AMAC.

Perquè des de la constitució de la Corporació, han estat membres de l'Associació assistint a les reunions a les quals han estat convocats, i arribat aquest punt creu personalment que l'entitat tal qual està ara funcionant, no compleix amb les expectatives i prioritats que la Corporació espera d'una

associació d'aquest tipus, amb el respecte absolut per a aquells municipis que decideixin mantenir-se en la mateixa, així com per a les Corporacions Municipals que ens van precedir i que van decidir donar-se d'alta en la mateixa i romandre fins ara.

També manifesta a la Corporació, que des que estan al capdavant de la mateixa, el gerent de la Amac Sr. Marià Vila, els ha atès a tot moment, s'han reunit amb ell totes les vegades que ha estat necessari, i des d'aquest punt de vista també vol fer-li arribar el seu agraïment per l'atenció i explicacions rebudes.

I proposa a la Corporació votar en relació a la proposta plantejada de causar baixa en l’AMAC i comunicar-li-ho a ENRESA amb efectes des de l'1 de gener de 2018.

El regidor Eduard Masip manifesta que coneix ara la informació que li exposat l'alcalde i considera que abans de sortir-se de l'associació s'hauria d’ efectivament canviar el seu funcionament i si això no es pot aconseguir donar-se de baixa. És per això que va a abstenir-se.

Es vota la proposta i per 5 vots a favor i una abstenció s'aprova la baixa de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol de l'Associació de Municipis afectats per Centrals Nuclears ( Amac ), amb efectes des del dia 1 de gener de 2018. I comunicar-ho a la Amac i a Enresa.

( Traducción a lengua castellana ) 2. Solicitar la baja de la Asociación de Municipios Afectados por centrales nucleares ( AMAC)

El Sr. Alcalde expone a la Corporación que cree haber llegado el momento de plantear la baja de la Asociación AMAC.

Porque desde la constitución de la Corporación, han permanecido en la Asociación asistiendo a las reuniones a las que han sido convocados y llegado este punto cree personalmente que la entidad tal cual está ahora funcionando, no cumple con las expectativas y prioridades que la Corporación espera de una asociación de este tipo, con el respeto absoluto para aquellos municipios que decidan

mantenerse en la misma, así como para las Corporaciones Municipales que nos precedieron y que decidieron darse de alta en la misma y permanecer hasta ahora.

También manifiesta a la Corporación, que desde que están al frente de la misma, el gerente de la Amac Sr. Marià Vila, les ha atendido en todo momento, se han reunido con él todas las veces que ha sido

(7)

Page 7 of 7 ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL MANDAT 2011-2015

\\Servidor2012\e\Ajuntament\01- ADMINISTRACIÓ GENERAL\01-02- ORGANS COL LECTIUS DE GOVERN\01-02-01 ACTES PLE DE L AJUNTAMENT\2017\13-12-20 extra.docx

977405815 -FAX: 977405390 Pl. Pau, 4, 43792- La Torre de l'Espanyol

necesario, y desde este punto de vista también quiere hacerle llegar su agradecimiento por la atención i explicaciones recibidas.

Y propone a la Corporación votar en relación a la propuesta planteada de causar baja en l’AMAC y comunicárselo a ENRESA con efectos desde el 1 de enero de 2018.

El concejal Eduard Masip manifiesta que conoce ahora la información que le expuesto el alcalde y considera que antes de salirse de la asociación se tendría que efectivamente cambiar su funcionamiento y si esto no se puede conseguir darse de baja. Es por ello que se va a abstener.

Se vota la propuesta y por 5 votos a favor y una abstención se aprueba la baja del Ayuntamiento de la Torre de l'Espanyol de la Asociación de Municipios afectados por Centrales Nucleares ( Amac ), con efectos desde el día 1 de enero de 2018. Y comunicarlo a la Amac y a Enresa.

3. Sol·licitar a la Diputació, servei d’assistència municipal, la redacció d’un nou projecte arranjament carrers per executar el 2018.

Antecedents:

1. L’Ajuntament de té previst executar l’obra de: PAVIMENTACIÓ I SERVEIS FASE 2 I CARRER DEL PORTAL . Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona la redacció del projecte executiu. En el moment que es publiqui la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar l’obra esmentada.

Davant això el Ple per unanimitat acorda: PRIMER: Sol·licitar la redacció del projecte executiu PAVIMENTACIÓ I SERVEIS FASE 2 I CARRER DEL PORTAL als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona.

SEGON: Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 2018, el projecte/ l’obra de esmentat

TERCER: Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona.

I no havent més assumptes per a tractar el President aixeca la sessió a l’hora indicada a la capçalera.

CPISR-1 MARIA AMPARO CLIMENT MESTRE

Firmado digitalmente por CPISR-1 MARIA AMPARO CLIMENT MESTRE Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, ou=Secretaria-intervenció, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03, sn=CLIMENT MESTRE, givenName=MARIA AMPARO, serialNumber=73372185T, cn=CPISR-1 MARIA AMPARO CLIMENT MESTRE Fecha: 2018.02.08 12:00:46 +01'00'

CPISR-1 C JOAN JUNCA CUBELLS

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JOAN JUNCA CUBELLS Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES, o=Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, ou=Alcaldía, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/

verCPISR-1CarrecAL (c)05, sn=JUNCA CUBELLS, givenName=JOAN, title=Alcalde, serialNumber=46979221L, cn=CPISR-1 C JOAN JUNCA CUBELLS Fecha: 2018.02.08 12:01:16 +01'00'

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :