NORMATIVA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES EXTERNES DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L EDUCACIÓ I DE L ESPORT BLANQUERNA, UNIVERSITAT RAMON LLULL

21  Descargar (0)

Texto completo

(1)

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES EXTERNES

DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT BLANQUERNA, UNIVERSITAT RAMON LLULL

ESTUDIS DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT, SIRL, LOGOPÈDIA I LOMEE

Curs acadèmic 2011/2012

(2)

ÍNDEX

I. Preliminars ... 2

Les pràctiques curriculars a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEE) ... 2

Lloc de les pràctiques curriculars depenent del pla d’estudis ... 3

Durada i horari de les pràctiques curriculars al centre extern ... 3

Pràctiques extracurriculars o voluntàries ... 5

II. Sol·licitud de centre de pràctiques ... 6

Procés de sol·licitud de centre de pràctiques ... 6

Centres Externs a la Borsa de Centres de Pràctiques de la FPCEE ... 7

Pràctiques a la mateixa empresa en la qual treballa l’estudiant ... 9

Pràctiques a l’empresa familiar o en una empresa on treballa un familiar directe ... 9

Pràctiques a l’estiu i fora dels terminis establerts per la FPCEE ... 9

Pràctiques de recerca ... 10

Pràctiques a la mateixa FPCEE ... 11

Pràctiques a l’estranger ... 11

Pràctiques com a estudiant Erasmus en els estudis de la FPCEE ... 11

III. Assignació de plaça de pràctiques... 11

Criteris d’assignació de plaça de pràctiques ... 11

IV. Estada i seguiment al centre de pràctiques ... 12

Documents administratius que regulen i formalitzen les pràctiques ... 12

Signatura del document ... 13

Durada i horari de les pràctiques ... 13

Accés al document des de la web de Pràctiques ... 13

Assegurança durant l’estada al centre de pràctiques ... 14

Obligacions de les parts... 14

Expulsió de l’estudiant en pràctiques ... 15

Pràctiques intensives ... 16

Beca o ajut a l’estudi del centre de pràctiques ... 16

Incidències o problemes al centre durant el desenvolupament de les pràctiques ... 16

Pràctiques i projecte de final de carrera ... 17

V. Seguiment de les pràctiques des de la FPCEE ... 18

Tutorització de les pràctiques ... 18

Pràctiques curriculars i Seminari de pràctiques ... 19

VI. Finalització de les pràctiques ... 19

Avaluació de les pràctiques ... 19

Suspens en les pràctiques o qualificació de no presentat ... 19

VII. Informació addicional ... 19

(3)

I. Preliminars

Les pràctiques curriculars a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEE)

Les pràctiques formatives curriculars o pràctiques obligatòries són una de les matèries troncals1 dins el pla d’estudis que l’estudiant matricula com a Pràcticum o com a Pràctiques integrades segons la nomenclatura del pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques curriculars: (a) tenen una indubtable finalitat formativa; (b) una clara traducció en crèdits acadèmics; (c) estan fixades pels corresponents plans d’estudis, i (d) la seva realització i superació és un requisit obligatori per a l’obtenció del títol universitari corresponent.

Les pràctiques són l’espai curricular idoni per descobrir la funcionalitat dels aprenentatges i conèixer l’aplicabilitat d’allò que s’està estudiant en les diferents assignatures; ofereixen un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, són una font important d’enriquiment professional i personal; desenvolupen també la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants i esdevenen, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

Les pràctiques són un eix important en la formació dels estudiants perquè esdevenen l’experiència formativa que apropa l’estudiant a l’escenari d’intervenció professional i vinculen la construcció d’un coneixement teòric i acadèmic amb un coneixement més aplicat i professionalitzador. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de facilitar i fomentar la integració entre teoria i pràctica, les pràctiques a la FPCEE s’articulen i es relacionen amb el Seminari de pràctiques2 i les assignatures.

La FPCEE atorga a les pràctiques un paper central en la formació dels estudiants precisament perquè són considerades com la millor manera d’articular el saber amb el saber fer i el saber ser.

Per això, és important que l’estudiant es prengui seriosament les pràctiques i que s’hi impliqui amb responsabilitat i compromís des del mateix moment en què ha de decidir a quins centres opta per dur-les a terme.

1Una matèria troncal és una assignatura fixada pel Ministeri d’Educació d’inclusió obligatòria en tots els plans d’estudis conduents al títol oficial.

2Les pràctiques són una assignatura que, per la seva naturalesa i contingut, no es pot convalidar (especialment pel fet que impliquen la realització de Seminari de pràctiques i la necessitat que un professional de la FPCEE –el tutor de Seminari de pràctiques– les supervisi).

(4)

Lloc de les pràctiques curriculars depenent del pla d’estudis

Cada estudi disposa de la seva pròpia normativa que especifica quan es duen a terme les pràctiques3 de Llicenciatures, Graus i de la diplomatura de Logopèdia de la FPCEE4 (vegeu el document Guia de l’estudiant). Tot i així, en fem un resum a continuació:

Estudis Curs

Psicologia (clínica, educativa i organitzacions)

4t Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 3r (PI)

4t (PII) Psicologia i Relacions Laborals 3r (Rel. Lab.)

5è (Psicologia)

Logopèdia 2n (PI)

3r (PII) Logopèdia i Magisteri Educació Especial

(LOMEE)

3r (PII Magisteri)

4t (PII Logopèdia i PIII Magisteri)

En tots els casos, l’estudiant ha d’haver formalitzat la matrícula de l’assignatura Pràcticum (o “Pràctiques integrades” en el cas de 3r SIRL) i també ha de matricular i cursar el Seminari de pràctiques alhora que fa les pràctiques formatives externes.

Per consultar els requisits necessaris per inscriure’s a l’assignatura Pràcticum (o Pràctiques integrades) segons cada estudi, vegeu l’Article 3. INSCRIPCIÓ de la Guia de l’estudiant.

Durada i horari de les pràctiques curriculars al centre extern

En tots els casos, l’horari de pràctiques de l’estudiant ha de ser perfectament compatible amb el seu horari d’assistència a classe i amb les altres activitats acadèmiques de caràcter obligatori i no pot excedir sota cap concepte del còmput d’hores total establert segons el pla d’estudis aplicable. Això és així perquè aquestes

3Per tal de simplificar la lectura del document, les pràctiques a què ens referirem sempre seran les pràctiques formatives curriculars o obligatòries, excepte en el cas en què especifiquem que ens referim a les pràctiques extracurriculars o voluntàries.

4 Pel que fa als Graus, el Pràcticum tindrà la següent ubicació curricular: (a) Grau de Psicologia: 4t curs, 12ECTS; (b) Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: 3r i 4t curs, 6 ECTS per curs; (c) Grau de Logopèdia: 3r i 4t curs, 12 ECTS per curs.

(5)

pràctiques han de ser necessàriament traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis.

La normativa interna de la FPCEE, d’acord amb els plans d’estudis aplicables, especifica així les hores que l’estudiant ha de fer segons l’estudi que estigui cursant:

Estudis Hores exigibles i període acadèmic Psicologia

(clínica i

organitzacions)

Aquestes pràctiques tindran una durada de 120 hores que seran traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis aplicable.

Només en el cas que l’estudiant vinculi les seves pràctiques al projecte de final de carrera es podran ampliar fins a 180 hores a criteri discrecional de l'estudiant depenent de les necessitats del seu projecte dintre del període comprès de les pràctiques i sempre que s’acompleixin també els requisits següents: (i) el centre de pràctiques, l’estudiant i el tutor de la FPCEE estan d’acord i (ii) l’estudiant té matriculada l’assignatura Disseny d’un projecte o programa d’intervenció.

El període en el qual es fan les pràctiques és el curs acadèmic (octubre-maig).

Ciències de l’Educació Física i de l’Esport

Llicenciatura: PI (3r CAFE) i PII (4t CAFE): aquestes pràctiques tindran una durada de 60 hores a 3r i 60 hores a 4t que seran traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis aplicable.

Es fan de forma intensiva, en un període de 3 setmanes (gener/febrer).

Grau: PI (3er CAFE) i PII (4t CAFE): aquestes pràctiques tindran una durada de 120 hores a 3r i 90 hores a 4t que seran traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis aplicable.

Es fan de forma intensiva en un període de 2 setmanes (febrer/març) i de forma extensiva en un període de 10 setmanes.

(6)

Doble titulació Psicologia i Relacions

Laborals

3r Relacions Laborals: aquestes pràctiques tindran una durada de 120 hores que seran traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis aplicable.

Només en el cas que l’estudiant matriculi, a més de Pràctiques Integrades I i Pràctiques Integrades II, el Seminaris V i el Seminaris VI, l’estada al centre podrà ampliar-se a 180 hores.

El període en el qual es fan les pràctiques és el curs acadèmic (octubre-maig).

5è Psicologia organitzacions: vegeu pràctiques de Psicologia.

Logopèdia Aquestes pràctiques tindran una durada mínima de 100 hores i màxima de 150 hores que seran traduïbles en crèdits acadèmics d’acord amb el pla d’estudis aplicable. El còmput total d’hores es fixarà de mutu acord entre el centre de pràctiques, l’estudiant i el tutor de la FPCEE.

El període en el qual es fan les pràctiques és el curs acadèmic (octubre-maig).

El PI es desenvolupa en l’àmbit educatiu i el PII en l’àmbit clínic.

Logopèdia i Mestre

d’Educació Especial (LOMEE)

Per a les pràctiques de 3r de LOMEE cal consultar les de 2n de Magisteri a l’apartat corresponent de la Guia de l’estudiant.

Per a les pràctiques de 4t de LOMEE cal consultar les de 3r Logopèdia i les de 3r de Magisteri a l’apartat corresponent de la Guia de l’estudiant.

Pràctiques extracurriculars o voluntàries

A diferència de les pràctiques formatives curriculars o obligatòries, les pràctiques extracurriculars o voluntàries són les que no tenen traducció en crèdits acadèmics i, per tant, la seva realització és voluntària, no tenen transcendència per a l’obtenció del títol universitari, no són obligatòries i tampoc no són objecte de cap mena de valoració acadèmica.

(7)

Les pràctiques regulades per la norma són les cobertes per l’assegurança escolar obligatòria i, per tant, les pràctiques que tenen relació amb l’obtenció del títol acadèmic (és a dir, les pràctiques formatives curriculars o voluntàries) i no les pràctiques la finalitat de les quals és aliena a aquesta exigència acadèmica.

Per aquest motiu, en cap dels estudis que s’imparteixen a la FPCEE es podran fer pràctiques extracurriculars o voluntàries. I, pel mateix motiu, un cop finalitzades les pràctiques curriculars, l’estudiant no podrà allargar la vinculació amb el centre extern en concepte de pràctiques. En el cas que l’empresa vulgui mantenir aquesta vinculació amb la persona que ha cursat les pràctiques al seu centre podrà fer-ho establint diverses modalitats de contracte laboral, entre les quals hi ha l’anomenat contracte en pràctiques, que s’estableix per a una durada de dos anys i que implica estar titulat. L’establiment d’aquest o altres contractes es podran fer via Borsa de Treball de Blanquerna.

II. Sol·licitud de centre de pràctiques

Procés de sol·licitud de centre de pràctiques

Durant el curs acadèmic anterior al de la realització de les pràctiques (en el cas dels estudis de CAFE durant el mateix curs), s’informa l’estudiant dels terminis i del procediment de sol·licitud i realització de les pràctiques en la Sessió Informativa de Pràctiques.

A partir d’aquí s’obre un període en el qual l’estudiant disposa d’accés a la web de pràctiques en la qual podrà consultar, amb temps, la Borsa de Centres de Pràctiques (centres col·laboradors en matèria de pràctiques i amb el Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques signat).

L’estudiant disposarà d’informació sobre la varietat de centres a què pot optar a la web de pràctiques, la descripció d’aquests centres, les tasques que hi desenvolupa l’estudiant, els horaris que s’ofereixen per fer les pràctiques, el nombre de places que cada centre ofereix i altres informacions d’interès. Aquesta informació es dóna a l’estudiant amb temps suficient (període de tria del centre de pràctiques) per tal que pugui organitzar-se els horaris de la manera més convenient i segons els seus interessos acadèmics i necessitats personals, laborals i d’altres. Concretament, un cop presentades les pràctiques en la sessió informativa, l’estudiant té d’entre 15 dies i 3 setmanes per escollir 10 opcions de pràctiques que sol·licita per ordre de preferència mitjançant la web de pràctiques.

(8)

És molt important que l’estudiant es prengui seriosament el procés de sol·licitud de plaça de pràctiques i que opti als centres amb responsabilitat i compromís, d’acord amb els seus interessos i, alhora, respectant els horaris i dies que els centres ofereixen per a les pràctiques.

En el moment d’efectuar la sol·licitud de plaça de pràctiques, l’estudiant ha de tenir en compte que l’horari de pràctiques haurà de ser perfectament compatible amb el seu horari d’assistència a classe i amb les altres activitats acadèmiques de caràcter obligatori.

Un cop assignada la plaça, els canvis només seran possibles en aquells casos en els quals la realitat de la plaça que s’ha ofert o les característiques del centre de pràctiques no es corresponguin amb el que s’havia acordat inicialment.

És molt important que l’estudiant triï de forma responsable les 10 opcions que sol·licita i l’ordre de preferència, perquè, en el cas d’haver de gestionar un canvi de centre, es farà d’acord amb les 10 opcions i l’ordre que va sol·licitar5.

Centres Externs a la Borsa de Centres de Pràctiques de la FPCEE

L’estudiant que tingui interès a fer les pràctiques en un centre diferent dels que li ofereix la Borsa de Centres de Pràctiques de la FPCEE té la possibilitat de proposar-ne un de nou.

Un centre extern a la borsa implica, doncs, una proposta de l’estudiant, amb el corresponent vistiplau del centre com a centre col·laborador en matèria de pràctiques i l’acceptació de la FPCEE del centre com a centre idoni per a la realització de les pràctiques. Així mateix, la FPCEE pot no acceptar la incorporació del centre propi proposat com a centre de pràctiques.

Els passos que ha de seguir l’estudiant per proposar un centre que no aparegui a la Borsa de Centres de Pràctiques de la Facultat són:

1. Contactar amb el centre.

2. Confirmar que el centre té un professional amb la llicenciatura o diplomatura dels estudis en els quals hagi de fer les pràctiques (i que serà el seu tutor al centre extern).

5 Si la següent opció de l’estudiant (segons ordre sol·licitat) està ocupada en el moment de gestionar el canvi, se li assignarà la següent opció, i així successivament. Per aquest motiu, les 10 opcions sol·licitades són possibles places de pràctiques. L’estudiant només podrà accedir a la llista total de centres que han quedat lliures després de l’assignació en els casos en els quals les 10 opcions sol·licitades -dins el termini corresponent a cada estudi- estiguin ocupades a l’hora de fer el canvi.

(9)

3. Obtenir el vistiplau del centre de pràctiques.

4. Proposar el centre a Coordinació de Pràctiques de la FPCEE dins el termini establert mitjançant un document (o més) que contingui totes les dades que esmentem a continuació:

4.1. Una relació de les tasques que l’estudiant durà a terme al centre amb la conformitat escrita del/la tutor/a del centre.

4.2. L’acceptació de la tutorització de les seves pràctiques en el període establert per la FPCEE, de l’esmentat/ada tutor/a.

4.3. Cal que el/la tutor/a especifiqui la seva titulació juntament amb la seva signatura, atès que és imprescindible que aquest tutor tingui la mateixa titulació o equivalent als estudis que l’estudiant està cursant.

Si es creu convenient, la FPCEE podrà sol·licitar, a més, altres dades i documents que no figuren al llistat presentat.

Un cop rebuda aquesta documentació, es tramitarà la sol·licitud. Coordinació de Pràctiques i el/la Director/a d’estudis avaluaran la proposta conjuntament; en cas de considerar la idoneïtat del centre com a centre de pràctiques, el Departament de Pràctiques contactarà amb el centre per signar el Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques entre la Fundació Blanquerna i el centre. La signatura del conveni és imprescindible per esdevenir centre col·laborador en matèria de pràctiques amb la FPCEE.

Consideracions que cal tenir en compte en cas de sol·licitar un centre extern

1. Quan es proposa un nou centre de pràctiques, no és possible triar alhora un dels centres que ofereix la FPCEE, sinó que l’opció de l’estudiant serà el centre extern proposat; és important que, si l’estudiant està interessat en aquesta opció, faci els tràmits tan aviat com pugui, atès que, si la FPCEE no considera adequat el centre o les tasques que s’especifiquen que l’estudiant haurà de desenvolupar, l’estudiant haurà de triar d’entre els centres que no hagin estat assignats.

2. Com que el centre extern és una plaça de pràctiques -amb l’única diferència que aquesta plaça és proposada per l’estudiant i no per la FPCEE- els centres externs s’acceptaran dins el període de sol·licitud de places de pràctiques; un cop finalitzat aquest període, no s’acceptarà cap proposta de centre extern.

3. Quan un centre de la Borsa sigui, alhora, proposat per un estudiant com a centre extern, sempre tindrà prioritat l’alumne que ha triat de la llista; en el cas que el centre ampliï l’oferta de places, hi podran anar l’estudiant que ha triat de la llista i l’estudiant que el sol·licita com a centre extern.

(10)

4. El procediment de sol·licitud de centre extern en els estudis de CAFE es gestiona mitjançant el seu professor-tutor de pràctiques de la Facultat.

Pràctiques a la mateixa empresa en la qual treballa l’estudiant

Tan per motius jurídics com acadèmics no es permet la realització de les pràctiques en empreses on l’estudiant tingui una vinculació laboral, estatutària o contractual.

Pràctiques a l’empresa familiar o en una empresa on treballa un familiar directe D’acord amb la filosofia de la FPCEE, les pràctiques són una oportunitat d’aprenentatge personal i professional. Les pràctiques permeten que l’estudiant conegui les relacions laborals i personals que es desenvolupen dins del centre de pràctiques i aprengui el funcionament i l’organització interna d’un entorn diferent del de l’empresa familiar.

Si l’objectiu de l’estudiant és acabar treballant a l’empresa de la seva família, el fet d’haver format part d’una empresa diferent li obrirà un ventall de possibilitats i de coneixements que l’enriquiran com a professional i milloraran la seva futura intervenció en aquesta empresa.

A més, la FPCEE ofereix una àmplia varietat de centres de pràctiques, i és important que l’estudiant en pugui treure profit.

Per tots aquests motius, l’estudiant no pot dur a terme les pràctiques en un centre on tingui un familiar directe.

Pràctiques a l’estiu i fora dels terminis establerts per la FPCEE Pràctiques a l’estiu:

L’estudiant no pot fer pràctiques en el període de vacances d’estiu pels motius següents:

1. Les pràctiques a Blanquerna s’entenen com una continuïtat, és a dir, cal fer les pràctiques externes paral·lelament a les assignatures teòriques i al Seminari de pràctiques. Com que les assignatures teòriques dels plans d’estudis i, especialment, el Seminari de pràctiques es fan dins del curs acadèmic (octubre a maig), les pràctiques externes també s’han de fer en aquest període.

(11)

2. A més, atès que no hi ha Seminari de pràctiques a l’estiu, tampoc no hi ha cap professional de Blanquerna que pugui tutoritzar i fer el seguiment des de la FPCEE de les pràctiques a l’estudiant.

3. El punt anterior té, a més d’implicacions acadèmiques, implicacions legals: sense professor-tutor de la FPCEE no es poden emetre els documents d’Inscripció de l’estudiant i només es poden començar les pràctiques un cop aquest document està signat per les parts implicades (vegeu apartat document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa).

Pràctiques abans de l’inici del curs acadèmic i els seminaris de pràctiques:

Els motius pels quals no es poden fer les pràctiques abans de l’inici de curs i dels seminaris de pràctiques són bàsicament els mateixos que els motius pels quals no es poden fer pràctiques a l’estiu.

Només es podrà tirar endavant la petició en el cas que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula del Pràcticum i els seminaris i quan tingui assignat el professor-tutor de la FPCEE atès que només en aquestes condicions es pot generar el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa que cal signar abans de l’inici de les pràctiques al centre.

Pràctiques de recerca

L’estudiant que estigui interessat a fer les pràctiques en l’àmbit de la recerca propi de l’estudi que està cursant pot optar a fer-les en algun dels grups de recerca de la FPCEE, sempre que l’investigador principal hagi ofert alguna plaça de pràctiques. En aquest cas, l’estudiant ha de tenir clar que la realització d’aquestes pràctiques no comporta la realització de pràctiques aplicades (tret que així ho demani la recerca en qüestió) ni podrà alternar ambdues.

Les pràctiques de recerca a la FPCEE no impliquen un conveni de col·laboració entre institucions atès que es realitzen en grups de recerca de la mateixa FPCEE. Per aquest motiu, els estudiants que optin a aquest tipus de pràctiques caldrà que emplenin i lliurin a Pràctiques el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de pràctiques de la Fundació Blanquerna, FPCEE enlloc del document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa que sí implica un conveni entre institucions.

Així mateix, alguns dels centres de pràctiques externs també ofereixen la possibilitat de participar en recerques en les quals el centre estigui treballant.

(12)

Pràctiques a la mateixa FPCEE

L’estudiant pot fer les pràctiques obligatòries a la mateixa FPCEE sempre que s’adeqüin a les pràctiques de la titulació que cursa. Igual que en el cas de pràctiques de recerca, l’estudiant que realitzi les seves pràctiques a la FPCEE haurà d’emplenar el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de pràctiques de la Fundació Blanquerna, FPCEE.

Pràctiques a l’estranger

L’estudiant que desitgi fer les pràctiques a l’estranger s’haurà de posar en contacte amb el Vicedeganat de Relacions Internacionals de la FPCEE.

Pràctiques com a estudiant Erasmus en els estudis de la FPCEE

Un estudiant Erasmus pot cursar pràctiques de la nostra facultat sempre que: (a) tingui un domini del català o del castellà que li permeti interactuar amb un mínim d’efectivitat; (b) estigui estudiant un curs equivalent al curs en el qual els estudiants de la FPCEE fan les pràctiques, i (c) es matriculi de Pràctiques i del Seminari corresponent a les pràctiques.

III. Assignació de plaça de pràctiques Criteris d’assignació de plaça de pràctiques

El Departament de Pràctiques tindrà en compte, a l’hora d’assignar una plaça, tant els interessos de l’estudiant (l’ordre de preferència en la seva sol·licitud amb un màxim de 10 places de pràctiques per sol·licitud) com el seu expedient acadèmic (la mitjana acadèmica en el moment de fer l’assignació).

S’informarà l’estudiant de la plaça assignada via correu electrònic, en els terminis previstos, i se li assignarà un tutor de Seminari de pràctiques a la FPCEE a l’inici de curs.

Les pràctiques que depenen del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i del Departament d’Educació no sempre estan disponibles a la web de pràctiques durant el període de sol·licitud de plaça de pràctiques. En el cas que els organismes oficials esmentats no hagin comunicat -dins els terminis de sol·licitud de plaça per la FPCEE- les places concretes de què es disposarà per al curs següent, aquestes places apareixeran a la web com a centre provisional. En el mateix moment en què el

(13)

Departament de Pràctiques disposi de la confirmació de les places, es posarà en contacte amb aquells estudiants als quals els correspondrien aquestes pràctiques i podran triar la plaça seguint l’ordre de major a menor qualificació d’expedient acadèmic (aquest és el mateix procediment que se segueix en l’assignació automàtica per web en el cas de disposar de les places concretes en el moment de la sol·licitud).

IV. Estada i seguiment al centre de pràctiques

Documents administratius que regulen i formalitzen les pràctiques

La realització de les pràctiques mai no significarà la incorporació dels estudiants en l’àmbit laboral de l’empresa ni de la Fundació Blanquerna. La relació que s’estableix entre l’estudiant i el centre de pràctiques és estrictament acadèmica i no laboral, i la relació entre les parts es formalitza mitjançant la signatura de dos documents: (1) el Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques i (2) el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa. En ambdós documents queda regulada la relació entre el centre de pràctiques, la FPCEE i l’estudiant i s’hi especifiquen les condicions generals i objectius específics de les pràctiques.

Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques

El Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques el signen el degà de la FPCEE i una persona amb signatura reconeguda del centre extern. La durada del conveni s’estableix per a un període d’un any, a partir de la data de la seva signatura, i s’entendrà tàcitament prorrogada per a un altre any, i així successivament si no es produeix per qualsevol de les dues parts una comunicació per escrit en sentit contrari, amb un mínim d’antelació de dos mesos.

Document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa6 El document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa acordat entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques el signen el tutor de pràctiques del centre, el professor-tutor de la FPCEE i l’estudiant, i cal signar-lo cada

6 En els casos de pràctiques a la mateixa FPCEE (grups de recerca, laboratori o altres) el document que cal tramitar és el d’Inscripció de l’estudiant en el programa de pràctiques de la Fundació Blanquerna, FPCEE. El procediment a seguir és el mateix que pels documents d’Inscricpió al programa de cooperació educativa que es descriuen en aquest apartat; el “tutor del centre de pràctiques” en aquests casos serà el tutor del Grup de Recerca o del Laboratori o altres. Aquest tutor no podrà coincidir amb el tutor de seminari.

(14)

any, atès que és el document en el qual s’especifica l’estudiant de pràctiques del centre i els seus tutors. Aquest document esdevé així el document essencial que recull el règim concret de les pràctiques de l’estudiant.

Cal signar aquest document abans de començar les pràctiques. Cap estudiant de la Fundació pot començar les pràctiques sense que, prèviament, no s’hagin signat tant el conveni de pràctiques amb l’empresa com el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa, sense cap mena d’excepció. La cobertura asseguradora només entra en vigor un cop s’ha formalitzat per escrit la relació.

Aquest document ha de complir, escrupolosament, tots els requisits legals, materials i formals als quals fa referència la norma reguladora de les pràctiques:

Signatura del document

- Hi han de figurar totes les dades d’identificació de l’estudiant.

- S’ha de signar per triplicat: els tres documents han de ser originals (no fotocòpies) i han de portar les tres signatures (tutor extern, estudiant i tutor FPCEE).

- És un document oficial, per tant, cal el segell de la Fundació i el del centre de pràctiques.

- El Departament de Pràctiques arxivarà un dels tres documents. Els altres dos corresponen a l’estudiant i al seu tutor extern.

Durada i horari de les pràctiques

- Cal especificar-hi el nombre total d’hores de pràctiques i la seva concreta traducció en nombre de crèdits acadèmics.

- Cal fixar la data d’inici i la data d’acabament de les pràctiques.

- Cal concretar al màxim l’horari de l’estudiant al centre de pràctiques.

- S’ha d’assegurar una correspondència exacta entre el nombre de crèdits matriculats i les hores de pràctiques que fa l’estudiant al centre.

- La darrera signatura ha de ser la del tutor de la FPCEE, el qual vetllarà perquè el document s’empleni correctament i no excedeixi el nombre d’hores de pràctiques al centre extern a aquelles regulades al pla d’estudis corresponent.

Accés al document des de la web de Pràctiques

L’estudiant tindrà accés al seu document d’Inscripció un cop hagi formalitzat la matrícula de pràctiques i tingui assignat un professor-tutor de la FPCEE.

El procediment que l’estudiant haurà de seguir per accedir a aquest document és el següent:

(15)

1. Entrar al blink amb la seva contrasenya personal (en el cas que no la tingui, la hi facilitaran al SIOE -Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant).

2. Accedir a l’espai personal: FPCEE.

3. Accedir a serveis /aplicacions: pràctiques.

4. Obrir la pestanya: documents.

5. Cal que imprimeixi tres vegades el document complet (no es poden presentar fotocòpies).

6. Cal que empleni els espais que estiguin en blanc d’acord amb el seu tutor del centre de pràctiques (dades del tutor del centre, durada i horari de les pràctiques, etc.).

7. És important que les tres còpies tinguin exactament el mateix contingut i estiguin redactades amb la màxima concreció possible.

8. Cal que l’estada de pràctiques al centre s’ajusti a la durada establerta pels estudis que està cursant.

9. El tutor del centre i l’estudiant signaran els tres exemplars.

10. L’estudiant lliurarà les tres còpies al seu professor-tutor de pràctiques assignat a la Facultat, el qual, després de verificar que el contingut escrit a mà és correcte, hi posarà la seva signatura i portarà els tres exemplars al Departament de Pràctiques per tal que siguin segellats (posar el segell de la FPCEE només és possible si el document és complet i hi consten les tres signatures i el segell del centre de pràctiques).

11. Un cop segellat per la FPCEE, el Departament de Pràctiques retornarà dos dels exemplars al professor-tutor de la FPCEE: un serà per a l’estudiant i l’altre perquè aquest el faci arribar al seu tutor del centre de pràctiques. El tercer exemplar quedarà arxivat al Departament de Pràctiques.

Assegurança durant l’estada al centre de pràctiques

Atès que no hi ha relació laboral, l’estudiant estarà cobert, durant l’estada al centre de pràctiques, per l’assegurança escolar i per una pòlissa de responsabilitat civil contractada per la Fundació Blanquerna, tal com s’especifica a la clàusula VIII del document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa.

Obligacions de les parts Obligacions del centre extern

La VII clàusula del Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques especifica que el centre de pràctiques ha de vetllar per garantir una actitud pedagògica i formativa del seu personal respecte als estudiants de pràctiques.

(16)

Obligacions dels estudiants en pràctiques

La VIII clàusula del Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques, així com la VI clàusula del document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa acordat entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques especifiquen les obligacions de l’estudiant amb el centre de pràctiques. Concretament, l'estudiant estarà obligat a:

-Complir l'horari fixat dintre dels límits establerts en aquest acord.

-Complir les normes internes fixades pel centre de pràctiques en matèria de seguretat i higiene, ordre i funcionament intern, indumentària, etc.

-Mantenir una reserva total i la màxima discreció en les seves relacions interpersonals pel que fa a qüestions confidencials del centre que l'acull per fer les pràctiques; així com mantenir l’estricta confidencialitat de les dades que pugui obtenir en el desenvolupament de la seva tasca en pràctiques, tot respectant escrupolosament la normativa actualment vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial i de protecció de dades. Aquestes obligacions no s’extingiran amb l’acabament de les pràctiques, sinó que subsistiran indefinidament.

-Complir i acceptar les ordres, orientacions i directrius del tutor del centre de pràctiques i del professor-tutor de pràctiques.

-Mantenir, sempre, una actitud de respecte i consideració envers el personal del centre on fa les pràctiques.

-Totes les actuacions professionals que porti a terme es faran amb la prèvia autorització del cap o tutor de pràctiques del centre.

Cal que l’estudiant llegeixi detingudament el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa abans de signar-lo, ja que l’incompliment d’alguna de les obligacions que s’hi especifiquen pot donar lloc a la finalització de la seva vinculació amb el centre de pràctiques. La continuïtat de les pràctiques es valorarà en funció dels motius que hagin provocat la seva interrupció.

Expulsió de l’estudiant en pràctiques

La VII clàusula del document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa especifica que les causes d'expulsió de l'estudiant en pràctiques seran:

a) L'incompliment greu de les obligacions establertes en la clàusula sisena d’aquest document.

b) La conducta impròpia de l'estudiant al centre on fa les pràctiques.

L'expulsió serà acordada per l'òrgan competent de la Facultat a partir dels informes presentats pel tutor d'empresa i pel professor-tutor de pràctiques.

(17)

Pràctiques intensives

Si el centre requereix les pràctiques de forma intensiva en un semestre i el professor- tutor de la FPCEE no hi troba cap inconvenient, l’estudiant podrà fer les pràctiques de forma intensiva sempre que sigui en el primer semestre de curs. Les pràctiques van lligades al Seminari de pràctiques i, per tant, cal cursar el primer semestre de Seminari paral·lelament a les pràctiques externes.

En el cas dels estudis de llicenciatura de CAFE, les pràctiques sempre seran intensives durant un període de 3 setmanes entre el mes de gener i febrer, i en el cas dels estudis de Grau de CAFE, les pràctiques seran intensives en un període de 2 setmanes entre febrer i març, juntament amb un període extensiu de 10 setmanes, tret que s’especifiqui el contrari en la signatura del document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa.

Beca o ajut a l’estudi del centre de pràctiques

La quarta clàusula del Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques entre la Fundació Blanquerna i el centre de pràctiques preveu la possibilitat que l’estudiant rebi del centre de pràctiques una quantitat econòmica sempre que sigui en concepte de beca o ajut a l’estudi i mai en concepte de remuneració. Així consta també en el document d’Inscripció de l’estudiant en el programa de cooperació educativa.

En cap cas, aquesta beca o ajut a l’estudi voldrà dir la incorporació de l’estudiant en l’àmbit laboral del centre de pràctiques ni de la Fundació Blanquerna.

Incidències o problemes al centre durant el desenvolupament de les pràctiques L’assignació de places es fa després d’un període en el qual l’estudiant ha pogut consultar els centres de pràctiques, els projectes i les tasques que duen a terme els centres i els horaris en què ofereixen places de pràctiques. L’estudiant és responsable de l’elecció que fa i adquireix un compromís d’assistència amb el centre i amb la mateixa FPCEE (vegeu sol·licitud de places de pràctiques).

No obstant això, en aquells casos en què l’estudiant es trobi que la realitat de la plaça que ocupa difereix de la plaça que s’ha ofert o que les condicions del centre de pràctiques han variat respecte al que s’oferia a la web de pràctiques o qualsevol altra incidència que interfereixi en la correcta realització de les pràctiques, l’estudiant ha de comunicar-ho al seu professor-tutor de la FPCEE.

El Seminari de pràctiques és l’espai acadèmic en què es fa el seguiment de les pràctiques de l’estudiant i, per tant, és l’espai idoni en el qual es pot compartir la

(18)

vivència de les pràctiques i les dificultats amb què es vagi trobant i afrontant l’estudiant durant l’estada de pràctiques. Des de la FPCEE instem l’estudiant a gestionar les incidències com a part de l’aprenentatge que suposen les pràctiques amb el suport del seu professor-tutor de pràctiques, que serà la persona de referència i de contacte i que l’orientarà en la gestió de qualsevol dificultat.

Aquelles incidències que transcendeixin a les competències del professor-tutor en matèria de pràctiques seran gestionades en el Departament de Pràctiques sempre que tinguin el vistiplau del professor-tutor corresponent. En el cas que l’estudiant tingui el seu vistiplau, per sol·licitar un canvi de centre (formalitzat en forma d’instància que podrà trobar al Departament de Pràctiques) haurà d’adreçar la seva sol·licitud al Departament de Pràctiques, que farà les gestions oportunes i decidirà si el canvi està justificat o no.

En el supòsit que l’estudiant sol·liciti un canvi de centre per motius d’incompatibilitats horàries, es tindrà en compte la informació de què es disposava a la web de pràctiques en el moment de la tria. En el cas que la informació que aparegués a la web s’hagi respectat per part del centre però no per part de l’estudiant, el canvi no serà acceptat: l’estudiant és responsable d’informar-se’n durant el període de sol·licitud de plaça de pràctiques i de demanar la sol·licitud amb responsabilitat.

Pràctiques i projecte de final de carrera

L’estudiant podrà vincular el seu projecte final de carrera al centre de pràctiques sempre que tingui el vistiplau del centre de pràctiques i del seu professor-tutor de Seminari de pràctiques.

Consideracions que cal tenir en compte en cas de vincular les pràctiques amb el projecte de final de carrera

1. Ampliació d’hores d’estada al centre. Només en el cas dels estudis de Psicologia, aquesta vinculació podrà traduir-se en una ampliació de les hores d’estada al centre sempre que hi hagi les condicions esmentades en l’apartat “Durada i horari de les pràctiques curriculars al centre extern d’aquest mateix document” (vegeu pág. 5).

2. Confidencialitat i secret professional. En tots els casos, les dades recollides del centre seran estrictament confidencials i sense cap informació que pugui identificar els pacients/clients/usuaris que són atesos. Per aquest motiu, l’estudiant (segons consta en el document d’Inscripció de l’estudiant en el

(19)

programa de cooperació educativa) es compromet i queda obligat (d’acord amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal) a mantenir el secret professional i la confidència més absoluta respecte de les informacions i de les dades a les quals pugui tenir accés per raó d’aquestes pràctiques, obligacions que no s’extingeixen amb l’acabament de les pràctiques, sinó que subsistiran indefinidament.

3. Ús dels resultats i difusió. La redacció del projecte final ha de ser un document exclusiu de la Facultat, del centre de pràctiques i de l’estudiant, i no s’ha de difondre mai a altres persones o entitats. Si els resultats obtinguts són factibles de publicació o comunicació, caldrà el consentiment per escrit del tutor del centre, el responsable del centre, l’estudiant i el tutor de la Facultat. Si els resultats, finalment, es difonen, s’haurà de fer constar els noms de les institucions i les persones implicades en el document.

V. Seguiment de les pràctiques des de la FPCEE Tutorització de les pràctiques

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques assignat dins el centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques assignat per la Facultat.

El tutor de la institució/centre vetllarà per la formació pràctica de l’estudiant dins l'àmbit del centre; farà el control i seguiment de les pràctiques i assabentarà el professor-tutor de pràctiques de la Facultat de qualsevol incident que es produeixi.

En el dossier de pràctiques s’especifiquen les contraprestacions que la FPCEE ofereix als centres de pràctiques i els seus tutors. L’estudiant és l’encarregat de fer arribar el dossier al seu tutor del centre.

El professor-tutor del Seminari de pràctiques és el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic, és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE i és el responsable últim de l’avaluació de l’estudiant.

Emplenar i signar de forma correcta i àgil la documentació que cal lliurar a pràctiques, abans de l’inici de l’estada de l’estudiant al centre, és responsabilitat dels agents implicats en la signatura del document (tutor del centre, tutor de FPCEE i estudiant).

Un cop el document estigui degudament emplenat, segellat pel centre i signat per les tres parts implicades, Coordinació de Pràctiques el segellarà, n’arxivarà un original a Facultat i retornarà els altres dos originals segellats per tal que l’estudiant i el centre de pràctiques disposin dels seus corresponents documents. Un cop fet això l’estudiant podrà començar les seves pràctiques.

(20)

Pràctiques curriculars i Seminari de pràctiques

El Seminari de pràctiques és l’espai destinat al seguiment acadèmic de les pràctiques.

Per tant, cal que l’estudiant cursi les pràctiques curriculars paral·lelament al Seminari de pràctiques corresponent. Aquest mateix punt és aplicable als estudiants d’Erasmus que acull la FPCEE.

VI. Finalització de les pràctiques Avaluació de les pràctiques

El tutor de pràctiques de la institució/centre signarà un informe, elaborat per la Facultat, en acabar el període de pràctiques. Aquest document ha de portar el segell de la institució i ha d’informar sobre l’assistència, la puntualitat, el grau de responsabilitat, així com la qualitat de la participació de l’estudiant en pràctiques.

El professor-tutor del Seminari avaluarà la Memòria i altres treballs relacionats que l’estudiant ha de presentar a la Facultat com a treball específic de pràctiques. És competència de la Facultat valorar, pel que fa als efectes merament acadèmics, la formació pràctica adquirida pels estudiants.

El fet de no tenir una d’aquestes avaluacions implica no aprovar les pràctiques.

No aprovar-ne una part implica no aprovar les pràctiques.

Suspens en les pràctiques o qualificació de no presentat

En el cas que l’estudiant no aprovi l’assignatura de Pràcticum, caldrà que se’n torni a matricular, que faci les pràctiques en un centre extern seguint la normativa present i que assisteixi a la supervisió corresponent en el Seminari de Pràctiques. En cap cas es podrà repetir centre de pràctiques quan aquest hagi estat un centre propi.

VII. Informació addicional

L’estudiant pot adreçar-se al Departament de Pràctiques (B2-04) via correu electrònic (practiquesfpcee@blanquerna.url.edu) i al seu professor-tutor de la FPCEE. També hi ha una bústia a la porta del despatx de Pràctiques (B2-04) en la qual l’estudiant pot fer arribar els comentaris que consideri adients. L’opinió de l’estudiant respecte a les pràctiques, així com la utilitat i els aprenentatges adquirits durant l’estada de pràctiques formarà part de la Memòria de pràctiques que l’estudiant haurà de lliurar al seu professor-tutor de Seminari de pràctiques.

(21)

Alhora, el Departament de Pràctiques resta disponible per al professor-tutor de la FPCEE i per als tutors i centres externs de pràctiques per a qualsevol consulta o aclariment que considerin oportú.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :