Administració Autonòmica Departament d Empresa i Ocupació

38  Download (0)

Full text

(1)

Núm. 9015

dePArtAment d’emPresA i OcUPAció Serveis Territorials a Girona

Resolució de 15 de juliol de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro, per als anys 2014 -2017 (codi de conveni núm. 17100122142014)

Vist el text de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro, subscrit, d’una banda, pels representants de l’Ajuntament, i de l’altra, pels dels seus treballadors, el dia 30 d’abril de 2014, i d’acord amb el que estableixen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, modificat pel Decret 91/2013, de 29 de gener i altres normes d’aplicació,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent segons el que disposa l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Castell - Platja d’Aro, per als anys 2014 -2017 (codi de conveni núm. 17100122142014) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.

- 2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 15 de juliol de 2014 Ferran Roquer i Padrosa Director dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acord/conveni dels empleats públics de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró Preàmbul:

Les parts signants del present acord/conveni tenen com una de les prioritats bàsiques de les seves respectives atribucions, assolir un alt nivell de prestació de serveis públics als ciutadans.

Partint d’aquest principi, i aprofitant el marc de les ultimes reformes legislatives, especialment l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, mitjançant aquest acord/conveni dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, es pretén establir un marc de drets i obligacions aplicables al conjunt de les relacions existents entre l’Ajuntament i els empleats públics, que tinguin com objectiu primordial millorar el servei als ciutadans i a l’interès general, donat que la finalitat primordial de qualsevol acord en aquesta matèria ha de ser millorar la qualitat dels serveis que els ciutadans reben de l’administració.

Atesa la voluntat de millora del servei públic, amb aquest acord/conveni es pretén dotar a aquesta administració de factors organitzatius que permetin satisfer el dret dels ciutadans a una administració de qualitat, propera i que posa al seu abast un seguit de serveis que contribueixin, amb criteris d’eficiència, a millorar les seves expectatives i necessitats per tal de preservar i tractar de millorar el marc que l’estat del benestar ha anant configurant, i on l’administració local té un paper fonamental atesa la seva proximitat amb el ciutadà. I aquest paper és especialment rellevant en el marc econòmic existent a la signatura del present document, on les polítiques socials i d’atenció al ciutadà han de tractar de pal·liar una situació de crisi global que, sens dubte, impacta de forma decisiva en els serveis públics.

Òbviament, per tal d’afrontar amb garanties i qualitat els reptes referits, es fa necessari que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro compti amb uns empleats públics compromesos amb l’objectiu del servei públic com a eix vertebrador social, uns empleats públics estimulats pel compliment eficient de les seves funcions i responsabilitats, proporcionant-los oportunitats de formació i promoció professional, a la vegada que prioritza una gestió racional, objectiva i eficaç del personal.

És per això que ambdues parts han tractat de sistematitzar en aquest acord/conveni, un seguit de drets i obligacions que segons el seu entendre, han de contribuir a assolir els objectius definits.

Article 1.- Finalitat i naturalesa del conveni

El present Acord/Conveni té com a objectiu primordial la assimilació de les condicions de treball del empleats públics al servei de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

(2)

Aquest Acord/Conveni ha estat negociat a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

Article 2.- Àmbit personal i funcional

El present Acord/Conveni Col·lectiu serà d’aplicació a tots els empleats públics, que presten serveis a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Així mateix, i amb la finalitat de respectar l’igualtat de gènere ambdues parts manifesten que l’ús del terme empleat públic es realitza en un sentit neutral, i s’entenen fetes a empleats públics i empleades públiques.

Resten exclosos d’aquest Acord/Conveni el personal contractat per ocupar càrrecs d’alta direcció i el personal eventual de lliure designació.

Article 3.- Àmbit temporal

Aquest Acord/Conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i de l’aprovació formal per l’òrgan competent de la Corporació, amb efectes de la signatura i publicació del mateix, llevat dels aspectes pels quals s’estableixi una altra data, i tindrà una vigència des de l’esmentada data fins al 31 de desembre de 2017.

Es considerarà tàcitament prorrogat, en tota la seva extensió, per períodes anuals successius, excepte en el cas de denúncia expressa de l’Ajuntament o de les organitzacions sindicals signants, la qual s’haurà d’efectuar tres mesos abans de la data de finalització de la seva vigència per escrit i constància fefaent de l’altra part. En el supòsit de denúncia el present Acord/

Conveni estarà en vigor fins que s’aprovi el nou Acord.

Article 4. Vinculació a la totalitat

El present Acord/Conveni forma un tot únic i indivisible, i com a tal, per a la seva aplicació, ha de ser objecte de consideració global i conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i drets regulats i pactats, no poden ser aïlladament considerats.

El present Acord/Conveni deroga i substitueix a qualsevol anterior.

Article 5.- Condicions més beneficioses

Aquets Conveni no afectarà les condicions més beneficioses pel personal que siguin vigents en mèrit de disposicions legals, normes convencionals o usos i costums que no vulnerin l’ordenament jurídic.

Article 6.- Comissió Paritària d’interpretació

El present conveni s’haurà d’interpretar d’acord amb el sentit literal de les seves clàusules i, en atenció als objectius que es persegueixen en signar-los.

La Comissió Paritària d’interpretació es constituirà en el termini d’un mes següent a la publicació d’aquest Conveni/

Acord i estarà integrada per cinc representants designats per la representació dels empleats públics d’acord amb el principi de proporcionalitat i cinc per l’Ajuntament. Ambdues parts podran utilitzar els serveis de dos assessors, amb veu i sense vot.

La Comissió Paritària ha de fer reunions ordinàries trimestralment, i extraordinàries, que s’haurà de reunir a petició de qualsevol de les parts amb un termini màxim de 7 dies hàbils.

S’ aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori.

Els acords de la Comissió s’adoptaran per unanimitat de les parts. En cas de manca d’acord ambdues parts es sotmetran voluntàriament als mecanismes de mediació i conciliació quant a la interpretació, compliment o incompliment del present Conveni, mitjançant els sistemes de mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya o al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) o qualsevol altre que es pugui crear per el desenvolupament del EBEP.

Les funcions de la Comissió seran:

a) Interpretació autèntica del text, d’acord amb la seva aplicació pràctica.

b) Resolució pactada del temes o reclamacions que se sotmetin a la decisió, respecte de qualsevol condició establerta en aquest Conveni, sempre que no siguin temes referits al àmbit de competències que legalment correspongui a l’Ajuntament.

c) Mediació i conciliació en el tractament i la solució de les qüestions i els conflictes de caràcter col·lectiu que se sotmetin a la seva consideració, sempre que les parts ho sol·liciten i la Comissió accepti la funció mediadora o conciliadora.

Article 7.- Estructura retributiva

Les retribucions bàsiques i complementàries dels empleats públics al servei de l’Ajuntament tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que les establertes amb caràcter bàsic per a la Funció Pública.

Tots els conceptes retributius, siguin bàsics, complementaris, plusos, o qualsevol altre es percebran proporcionalment en funció a la jornada laboral ordinària i la contractada per a cada empleat públic.

Tant la retribució dels empleats públics con la de la resta de condicions i beneficis econòmics que gaudeixen, s’actualitzaran en el seu cas i sempre que la normativa d’aplicació ho permeti, en el mateix percentatge que el fitxat anual ment a la Llei General de Pressupostos o, en el cas de que aquesta modifiqui el sistema d’actualització, en el que s’implementi.

(3)

Les retribucions seran bàsiques i complementàries:

Retribucions bàsiques:

a) El salari base assignat a cada subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit de que aquest no tingui subgrup.

b) Els triennis, que consisteixen en una quantitat que serà igual per a cada subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit de que aquest no tingui Subgrup, per cada tres anys de servei.

En el supòsit que els anys de servei ho siguin en diferents grups o categories, es computarà per tots anys l’import corresponent del grup, escala o categoria en el qual estigui en actiu la persona en el moment de fer el trienni. Els triennis s’abonen a partir del primer dia del mes següent al de la data en què compleix el seu venciment.

c) Per el reconeixement dels anys de servei de tots els empleats públics al servei de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, serà d’aplicació la llei 70/1978.

Les prestacions bàsiques seran de l’import que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Retribucions complementàries:

En tant no s’hagi desenvolupat l’article 24 de l’EBEP la estructura de les retribucions complementàries dels empleats públics serà la següent.

a) Complement específic: És el complement destinat a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs de treball en atenció a la seva dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat, penositat i perillositat exigible per a l’acompliment de determinats llocs de treball o les condicions en què es desenvolupa la feina.

b) Complement de destinació: Es el concepte retributiu destinat a retribuir les condicions particulars del lloc de treball que es desenvolupi, segons el nivell assignat pel Ple Municipal.

c) Complement de productivitat, destinat a retribuir l’especial rendiment de l’activitat extraordinària i la iniciativa amb què el personal desenvolupa el seu treball.

Article 8.- Salari base

El sou vindrà determinat pel grup d’assimilació que, a nivell de plantilla, tingui establerta la plaça que ocupi el empleat públic.

Article 9.- Pagues extraordinàries

Les pagues extraordinàries seran 2 en cada exercici i es meritaran els mesos de juny i desembre. L’import es la suma del salari base, l’antiguitat, el complement de destinació i el complement específic. El empleat públic de nou ingrés ha de percebre la part proporcional al temps treballat durant l’any de la seva incorporació.

Article 10. Nòmina

Amb la finalitat d’afavorir que el dia 1 de cada mes la nòmina hagi pogut ser cobrada pels empleats públics, la data límit del pagament de la nòmina mensual serà el dia 28 de cada mes. Si coincideix en dissabte o festiu el pagament es farà el dia abans.

Respecte de les pagues extraordinàries de juny i desembre, el pagament es farà el dia 15 del mes corresponent. Si coincideix en dissabte o festiu el pagament es farà el dia abans.

Article 11.- Complement específic

Els criteris per a la seva determinació seran els mateixos que s’apliquin a tots els empleats públics. Els seus imports hauran de ser aprovats pel Ple Municipal.

La seva quantia serà la que en cada moment figuri en la relació de llocs de treball (o en absència d’aquesta en el Catàleg) i es distribuirà per 14 mensualitats.

L’empleat Públic que mitjançant nomenament que així ho autoritzi desenvolupi funcions corresponents a un lloc de configuració professional i econòmica superior al seu tindrà dret a la percepció de les retribucions corresponents al lloc que desenvolupi. No obstant, el fet de desenvolupar un lloc de categoria superior no donarà dret a la consolidació d’aquest.

Article 12.- Complement de destinació

L’assignació dels nivells dels llocs de treball es realitzarà mitjançant la relació de llocs de treball. Si el lloc de treball no es troba inclòs dintre de la mateixa, la seva creació correspondrà al Ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro que determinarà el nivell, atenent a criteris d’especialització, responsabilitat, competència i comandament.

En tant en quan no s’hagi realitzat la relació de llocs de treball i sens perjudici de que per els imports mínims que corresponen al complement de destinació seran els que s’estableixin anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, el dit complement queda fixat, per a cada grup o categoria, d’acord amb els següents mínims i màxims:

Grup i categoria assimilada A1 ...Nivell 22-30 Grup i categoria assimilada A2-B ...Nivell 18-26 Grup i categoria assimilada C1 ...Nivell 14-22 Grup i categoria assimilada C2 ...Nivell 12-18 Agrupació professionals ...Nivell 10-14

(4)

Es crearà una comissió que aprovarà la normativa de del pla de carrera horitzontal de l’Ajuntament Castell-Platja d’Aro.

Aquesta comissió es crearà en el termini de 2 mesos des de la signatura de l’Acord/Conveni. Integrada per un màxim de 6 persones, 3 persones per la representació social i 3 per l’Ajuntament.

Article. 13.- Fons per a la millora de la prestació dels serveis públics. Complement de productivitat

Entenent les parts que els recursos humans constitueixen un element imprescindible en la prestació de serveis i del treball, tant dels empleats públics com de la gestió de la Corporació, es crearà un fons per tal d’atendre polítiques retributives pròpies que contribueixin a la millora i modernització dels serveis públics, tractant d’incentivar i reconèixer l’esforç de l’empleat públic en aquesta tasca i motivant la seva participació activa en aquest objectiu comú. Mitjançant aquest fons s’abonarà un complement de productivitat.

Finalitat:

D’acord amb l’anterior, aquest fons i el consegüent complement està destinat a retribuir, en termes generals, l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu treball. Aquest fons s’estableix per incentivar l’assistència i el compliment de l’horari, sens perjudici de la penalització que les faltes per aquests conceptes puguin comportar en forma de descomptes i sancions, d’ acord amb la normativa d’aplicació.

Quantia, còmput i forma de pagament.

La quantitat corresponent a cada any, A efectes d’establir un càlcul objectiu i no controvertit, la dotació d’aquest fons estarà constituïda pel diferencial entre l’increment general de retribucions que prevegin les lleis de pressupostos de l’Estat i l’increment real de l’IPC de Girona, cas d’existir. Aquest diferencia s’extraurà dels següents conceptes: Salari base, antiguitat, complement destí, complement específic. El seu meritament es produirà des de l’1 de gener al 31 de desembre de forma anual.

El factor per tal de valorar el pagament del complement seran l’absentisme laboral. A tal efecte, ambdues parts estableixen que aquest complement s’abonarà sempre que el percentatge d’absentisme global mensual dels empleats públics no superi el 6%, sent aquesta manera la que les parts entenen mes adient per controlar a curt termini situacions d’absentisme que puguin alterar la productivitat que pretén assolir-me a l’Ajuntament com a eix fonamental per oferir un millor servei públic al ciutadà i, en el seu cas, poder implementar mecanismes correctors.

No s’entendrà per absentisme, les següents circumstàncies: vacances i Assumptes propis. Els permisos i llicencies detallats al text del present acord. Baixes per maternitat, accidents laborals i malalties professionals. Absències per malaltia comuna fins al segon dia sempre que es justifiqui l’impossibilitat d’assistir a la feina. Intervenció quirúrgica o hospitalització.

Aquesta retribució complementària estarà supedita al que determini la Llei per aquest tipus de complements. L’import d’aquest complement no constitueix un supòsit de retribució consolidada i la seves quanties globals seran distribuïdes a tothom de forma proporcional al seu salari.

En cap cas aquest complement serà inferior al 1%.

La distribució del complement de productivitat durant les anualitats 2014 a 2017 seran les següents:

- Any 2014: 1% de mínim + 1% addicional.

- Any 2015: el % més gran del IPC gironí interanual (desembre–desembre) o 1% mínim + 1% addicional.

- Any 2016: el % més gran del IPC gironí interanual (desembre–desembre) o 1% mínim + 1% addicional.

- Any 2017: el % més gran del IPC gironí interanual (desembre–desembre) o 1% mínim + 1% addicional.

La quantia meritada s’abonarà en 12 mensualitats sempre i quan es donin els requisits pel seu pagament.

Article 14.- Complement personal transitori

Els empleats públics que percebin retribucions superiors a les previstes pel seu lloc de treball segons el resultat de la valoració de llocs de treball tindran dret a la diferència entre la retribució realment percebuda i la catalogada.

Les retribucions que excedeixen d’aquesta valoració, inclòs el concepte productivitat pactada, s’imputarà com a complement personal transitori amb caràcter consolidat, no revaloritzable, absorbible i compensable.

A la firma del present Conveni s’agruparan tots els conceptes retributius diferents dels contemplats a la Llei de pressupostos en un sol concepte com a Complement Personal Transitori, el qual es prorratejarà en dotze mensualitats.

Article 15. Gratificacions per serveis extraordinaris

Les parts signants d’aquest Acord/Conveni, amb l’objectiu d’afavorir la creació de llocs de treball, manifesten la voluntat d’eliminar en tot quan sigui possible la realització de serveis extraordinaris, tot potenciant els mecanismes necessaris.

En casos excepcionals, el personal municipal podrà ser requerit per portar a terme treballs fora de la jornada habitual, per necessitats específiques del servei, imprevistos o causes de força major.

L’oferiment dels serveis especials o extraordinaris es farà a tot el personal que amb caràcter voluntari estigui en condicions de fer el treball previst.

Per aconseguir una reducció en la prestació dels esmentats serveis extraordinaris, es crearà una comissió de seguiment que tindrà com a finalitat assolir la seva reducció, i es fixa en vuitanta el nombre màxim d’hores extraordinàries per empleat públic en el període d’un any.

(5)

Per part del Cap del Servei es portarà un control públic i trimestral de serveis extres per tal de que siguin repartits amb un màxim d’eficiència i d’igualtat. Els representants del empleats públics podran recavar la informació que creguin oportuna sobre els criteris d’assignació dels serveis extraordinaris i hauran de rebre mensualment un resum de les hores extres fetes durant aquest període de temps.

El preu hora extraordinària pels serveis realitzats fora de la jornada de treball ordinària, quedarà establert en les següents quanties:

Grup Tipologia d’hores A1 A2-B C D/E

Normals 24,18 19,59 19,46 16,12

Festives 28,21 22,86 21,61 18,81

Nocturnes 29,22 23,67 23,52 19,48

Nocturna i festiva 32,34 26,13 25,95 21,49

En funció del departament es conceptuaran com a hores extraordinàries festives:

- Si la distribució de la jornada setmanal és de dilluns a divendres: les que es realitzin dissabtes, diumenges i dies festius de caràcter oficial, d’acord amb el calendari laboral, a excepció de les hores incloses a la bossa d’hores i l’ampliació de la jornada.

- Tanmateix les que es realitzin en un dia lliure de servei, d’acord amb el Quadrant de Jornada i Horaris que s’hagi aprovat.

L’Empleat públic que hagi hagut de realitzar hores extraordinàries tindrà la facultat d’optar entre la possibilitat que li siguin gratificades d’acord amb els imports estipulats en l’apartat precedent o compensades amb els següents temps de descans de la seva jornada laboral ordinària, sempre que no quedin afectades les necessitats del servei:

Hores extres realitzades Temps de compensació

Normals 1 1.5

Festives o nocturnes 1 2

Festives i nocturnes 1 2.5

En cas d’optar per la compensació per períodes de descans :

1. Ho haurà de sol·licitar amb la finalitat d’estudiar si afecta a les necessitats del servei, per escrit davant del responsable polític de l’àrea.

2. La sol·licitud haurà de formular-la en el termini màxim de 4 mesos següents a la realització de les hores extraordinàries i amb 10 dies d’antelació al gaudi de la compensació. La recuperació indicada caldrà realitzar-la, en tot cas, dins dels quatre mesos següents a la realització de les hores o dels serveis i d’acord amb les necessitats del servei.

3. Llevat de casos excepcionals, no s’autoritzaran més de 5 dies naturals consecutius com a compensació.

Aquestes quantitats es revaloritzaran en el mateix percentatge que el fixat anualment a la Llei de pressupostos.

Article 16.- Hores nocturnes

Es consideraran hores nocturnes a efectes de realització d’hores extraordinàries la franja compresa entre les 22:00 hores i les 08.00 hores, sempre i quan no es tracti d’ampliacions de jornada.

Article 17.- Plus cap de setmana

Sense perjudici dels drets adquirits, el personal que d’acord amb la seva jornada ordinària, o part d’aquesta, estigui de servei durant el cap de setmana, rebrà en compensació una gratificació de 30,00 € per cada dissabte i/o diumenge, o part d’aquests treballat.

El plus de cap de setmana es incompatible amb les percepcions per hores extres, però compatible amb la realització de la prolongació de jornada.

Article 18. Plus de localització

Es tracta d’una compensació econòmica, personal i no consolidable, pel fet d’estar disponible quan es sigui requerit fora del horari habitual establert.

La retribució d’aquest plus serà de 30 €/dia de localització quan sigui requerit fora del horari habitual establert, sense perjudici de l’abonament del temps empleat si es requerida la seva presència, d’acord amb l’article 16 del present conveni, amb un mínim d’1 hora hores por sortida.

L’Ajuntament determinarà mensualment, a partir de la firma del present Conveni, la necessitat de tenir empleats públics localitzables en funció de les necessitats dels serveis i, en aquest cas, les persones que deuran estar subjectes a disponibilitat que se determinaran, preferentment, entre el personal voluntari y de manera rotatòria.

(6)

Article 19.- Dietes

Les eventuals dietes que per raó del servei tinguin que ser abonades als empleats públics ho seran d’acord l’import que consti en el justificant de despesa que es presenti, amb un topall màxim segons allò establert en cada moment en la normativa vigent.

Allotjament ...85,12 euros Dinar ...18,70 euros Sopar ...18,70 euros Dinar i sopar ...37,40 euros Si són a l’estranger s’incrementaran en un 50%.

La quantia de les dietes s’abonaran prèvia justificació.

L’abonament d’aquestes despeses es meritarà tant com a motiu de les comissions de serveis que es prestin per indicació de l’Ajuntament com per a cursos de formació autoritzats per la Mesa de Formació.

Article 20.- Quilometratge i despeses de desplaçament

Tota persona que, per necessitats del servei com per a cursos de formació autoritzats per la mesa de formació, hagi d’utilitzar el seu propi vehicle, percebrà una indemnització pel concepte de quilometratge dels següents imports:

Automòbils ...0,30 euros /quilòmetre Motocicletes ...0,15 euros/quilòmetre

En tal cas, s’abonaran així mateix les despeses d’aparcament i les de peatge.

Tant mateix s’abonarà el quilometratge incorregut i degudament justificats que es realitzes amb ocasió del servei en el desplaçament con vehicle propi fora i dins de l’àmbit territorial d’influència competencial del Ajuntament.

En cas de que el desplaçament referit en el paràgraf anterior es realitzi en transport públic, el mateix s’abonarà, prèvia justificació.

Article 21 .- Jornada laboral

Amb caràcter general la jornada laboral ordinària de tots els empleats públics serà de 37,5 hores de treball efectiu en còmput setmanal sense perjudici de la distribució irregular de la jornada que en cada cas es pugui establir. Els horaris i jornades dels diferents col·lectius es pactaran a la mesa general de negociació (brigades, escola bressol, conserges, esports, policia local, etc.) i figuraran com annex al present conveni, sens perjudici de la seva modificació.

Amb caràcter general, l’horari i jornada de treball serà de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 15:30 hores, o entre les 8:00 i les 15:00 hores de dilluns a divendres i dijous de 15:30 a 18:00 hores. Aquest horari i jornada es fixa sense perjudici dels horaris i jornada que en funció de les necessitats del servei i de l’atenció al ciutadà l’Ajuntament pugui fixar.

La regulació de la jornada anteriorment esmentada, es realitzarà sense perjudici de les prolongacions, bossa d’ hores, modificacions i flexibilitats que es puguin establir por el òrgan municipal competent previ informe del Servei corresponent de l’Ajuntament, comunicació o consulta a la representació social i acord amb l’empleat públic afectat, i sempre i quan les necessitats del servei ho justifiquin i mentrestant es mantinguin dites necessitats.

Article 22: Complement horari

Es aquella previsió anual individualitzada per cada empleat públic, en el qual es fixa el màxim d’hores addicionals a la jornada ordinària que es poden realitzar en l’any natural, d’acord amb les necessitats del servei i la normativa que resulti d’aplicació.

Aquest complement horari tindrà, per tant, la consideració d’ampliació de la jornada ordinària a tots els efectes. Serà de caràcter voluntari per l’empleat públic, els seus imports i dret a la seva realització es de caràcter no consolidable, es durà a terme mentre durin les necessitats del servei que motiven la seva realització, i es regirà, tenint en compte el màxim de dies laborals/any del calendari laboral de cada any natural, fins a 219 hores anuals.

En atenció a l’estacionalitat diferenciada de les necessitats del servei de l’Ajuntament en atenció a la seva situació geogràfica i la seva consideració com a zona turística, aquest complement horari es distribuirà tenint en compte les necessitats del servei a cobrir i aquesta distribució podrà dur-se a terme de forma irregular, amb la finalitat de poder cobrir els increments de treball que es produeixin per complir amb el funcionament regular dels serveis, prèvia comunicació als representants del empleats públics i amb l’acord èxplicit entre l’Ajuntament i l’empleat públic.

Als efectes de garantir una adequada prestació i coordinació dels serveis i del personal aquesta distribució horària pels diferents col·lectius o departaments es farà atenent a àrees i equips de treball. L’ajuntament establirà durant el trimestre anterior a cada l’any d’aplicació: (i) Les necessitats organitzatives dels departaments, equips de treball i serveis en quan a la distribució d’aquesta jornada segons les peculiaritats dels llocs de treball i d’acord amb les necessitats dels serveis, (ii) un llistat dels empleats públics de cada departament o servei que han sol·licitat adscriure’s a aquest sistema, amb la distribució equitativa i proporcional al número d’inscrits i al número d’hores a realitzar.

(7)

un cop pactada, els empleats de la Corporació estaran obligats a realitzar aquestes hores, llevat de causes perfectament justificades.

El resultat del repartiment realitzat, serà posat en coneixement del representants del empleats públics mitjançant una comissió de seguiment amb anterioritat a la seva aplicació.

El preu hora del complement serà:

A1: ...40,33 € A2-B: ...34,20 € C1: ...25,52 € C2: ...19,93 € E: ...19,93 €

Aquest complement horari s’abonarà en 12 mensualitats.

Per aconseguir una reducció en la prestació de l’esmentat complement horari, la comissió de seguiment tindrà com a finalitat assolir la seva reducció en aquells supòsits que siguin possibles.

Article 23.- Flexibilitat horària i control de presencia

S’establiran 25 minuts de pausa per a descans per aquell personal que tingui jornada diària continuada que excedeixi les 5 hores, computables com de treball efectiu.

El control de presencia està establert i es obligatori per a tot el personal de l’Ajuntament, atenent les diverses ubicacions físiques i les característiques especifiques de cada lloc de treball. A tal efecte l’empleat públic haurà de fer us d’aquest sistema de control de presència cada vegada que s’absenti temporalment del seu lloc de treball per qualsevol motiu, sempre que això sigui operativament possible.

Per a l’entrada i a la sortida en començar i finalitzar la jornada laboral, hi haurà una tolerància en l’entrada de com a màxim 15 minuts al dia, excepte per aquells col·lectius que per necessitats d’atenció directa al públic tinguin que estar operatius al seu lloc de feina a una hora determinada. En tot cas, el temps d’entrada tardia s’haurà de recuperar a la sortida del mateix dia.

Així mateix l’empleat públic, quan les característiques del servei ho permeti, amb autorització dels seus responsables i notificació al Departament de recursos humans podrà gaudir d’un marge de 30 minuts de flexibilitat a la entrada, que seran compensats el mateix dia al final de la jornada o, prèvia tramitació del corresponent expedient que l’autoritzi, dins dels 15 dies següents.

En supòsits excepcionals, per causes degudament justificades, respectant les necessitats del servei, es podrà gaudir, prèvia autorització dels seus responsables i notificació al Departament de recursos humans, d’una flexibilitat horària especial i diferent a l’establert a l’apartat anterior, recuperant les hores no treballades de la manera més idònia per l’organització.

Article 24.- Calendari laboral. Annex

El calendari laboral és l’instrument tècnic mitjançant el qual s’estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal. El calendari s’acordarà amb la representació dels empleats públics abans del 15 de desembre de cada any.

El descans setmanal de dos dies es gaudirà, preferentment, en dissabte i diumenge, excepte en aquells llocs de treball que així ho determini la relació de llocs de treball.

El calendari anual i els quadrants de serveis establiran els períodes de descans setmanal per a cada un dels empleats públics de la Corporació.

A l’efecte de les compensacions que corresponguin, econòmiques o de descans, s’entén per dies de descans els que l’empleat públic té marcats com a tals en el quadrant de serveis.

Seran festius els dies que assenyali per a cada any el calendari laboral oficial establert per l’Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i publicat al DOGC.

A mes de les festes esmentades, també ho seran els dies de festa local, assenyalats així mateix en el DOGC, el dia del patró/

patrona de cada col·lectiu, i els dies 24 i 31 de desembre.

En el supòsit que els dies establerts com a festius en el calendari anual coincideixin en jornada de descans setmanal, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro donarà els dies de festa que corresponguin com a dia de dispensa que es podrà gaudir previ acord entre el empleat públic i l’Ajuntament.

No obstant l’anterior, per tal d’establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials, o distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:

Dies Concepte

365 Dies naturals de l’any -22 Vacances

-104 Dissabtes i diumenges

(8)

Dies Concepte

-12 Festius establerts per la Generalitat de Catalunya -2 Festius locals

-4 Assumptes personals -2 24 i 31 de desembre -1 Patronal.

218 Dies de treball Article 25.- Vacances

L’empleat públic gaudirà durant cada any complert de servei, d’unes vacances retribuïdes de 22 dies laborables o de la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior, no substituïbles per compensació econòmica.

Les vacances es gaudiran entre l’1 de gener de l’any en curs i el 15 de gener de l’any següent.

Cada cap de departament o àrea elaborarà obligatòriament i dins del primer trimestre de cada any un informe preceptiu que fixi els períodes de temps de màxima activitat del departament, podent-me determinar un màxim dos mesos. Aquest informe serà sotmès a la comissió paritària i serà aprovat per Acord de la Junta de Govern.

[Traslladat a l’annex]

A petició de l’interessat i llevat de disconformitat motivada pel servei, es podran fraccionar les vacances, però sempre dintre del seu termini de gaudiment en atenció a dos possibilitats:

a) En dos o mes períodes, cap d’ells inferior a una setmana natural.

b) un màxim de 12 dies es podran gaudir de forma individual i la resta en dos períodes com a màxim.

Aquestes possibilitats de distribució del temps de vacances es supedita a les necessitats dels servei, i l’empleat públic haurà de comunicar en el cas dels 12 dies de distribució individual la seva intenció de realització de vacances amb un mínim de 6 dies hàbils al seu gaudiment.

En els casos no previstos en aquesta regulació, caldrà justificar de forma raonada les propostes de vacances, i l’Ajuntament resoldrà, prèvia consulta a la Comissió paritària.

Correspon al Cap de Servei de cada àrea, confeccionar el calendari de vacances del personal del seu departament amb criteris de proporcionalitat i igualtat. Elaborat el calendari serà elevat al cap de l’àrea política de què en depengui per a la seva aprovació per la Junta de Govern.

Així mateix proposaran a l’Alcaldia o al Tinent d’Alcalde en qui hagi delegat les atribucions de l’àrea de personal, les peticions del personal de fer vacances en diferents períodes sempre i quan es respectin les necessitats del servei i no es vulnerin els principis abans exposats.

Article 26.- Permisos

(Annex el que ara no es pugui aplicar)

Els empleats públics de l’Ajuntament, avisant prèviament i condicionat a la presentació a la secció de personal de la justificació oportuna, podran absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració pels motius i durant el temps que senyali a continuació.

Els graus de parentesc s’expressen en el document annex núm. 3, del present acord.

a).- Permisos Generals:

1.- Per matrimoni.

El permís per raó de matrimoni o per parelles estables, té una durada de quinze dies naturals consecutius, tenint l’empleat públic que acreditar documentalment aquesta situació. Aquests permís no podrà gaudir-se si, prèviament, ja s’ha gaudit amb la mateixa persona.

De conformitat amb el redactat de l’actual article 234-1 del Codi Civil Català, dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.

Aquest permís es podrà acumular amb les vacances anuals o els permisos per assumptes propis prèvia sol·licitud al departament de Recursos Humans i supeditant aquest dret a les necessitats i al bon funcionament del serveis públics i es podran realitzar sempre que se’n garanteixi una prestació adequada.

2.- Permís per matrimoni d’un familiar.

Veure annex.

(9)

3.- Per mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un o una familiar.

El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar s’estableix en funció del grau de consanguinitat o afinitat en atenció al següent escalat:

a) Familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat: Fins a tres dies hàbils a la mateixa localitat del lloc de treball i cinc dies hàbils fora de la localitat.

b) Familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat: Fins dos dies hàbils a la mateixa localitat del lloc de treball i quatre dies hàbils fora de la localitat.

En cas d’intervenció quirúrgica amb hospitalització, els dies podran realitzar-se dins de les dues primeres setmanes després de la intervenció de forma continuada i a petició de l’empleat públic. Si l’estança del pacient en el centre hospitalari es de cinc o més dies, el permís podrà realitzar-se per dies complerts de forma fraccionada, també dins de les dues primeres setmanes des de la intervenció.

4.- Permís per assistir a enterraments.

Veure annex.

5.- Per trasllat de domicili.

Es concedirà 1 dia laborable.

6.- Per exàmens.

Per a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

7.- Pel compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal.

El temps indispensable para complir-lo. A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que els seu incompliment pogués incórrer en responsabilitat, no pot portar-se a terme mitjançant representant i el seu compliment esdevé determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial.

8.- Per assistir a visites mèdiques.

El temps indispensable per assistir a visites, proves, o intervencions mèdiques que no es puguin dur a terme fora de la jornada laboral, dins dels serveis prestats per la seguretat social o serveis mèdics privats, tenint l’empleat públic que justificar l’esmentada visita i la durada de la mateixa.

9.- Per realitzar funcions sindicals, de formació sindical o de representació del personal.

En els termes que es determinin reglamentàriament. Els/les interessats/des hauran de comunicar-ho, prèviament i amb la màxima antelació possible, al seu/seva superior/a immediat/a.

10.- Permisos per situacions de violència de gènere.

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

b).- Permisos relacionats amb la Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:

1.- Per naixement.

El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius, dins dels 10 dies següents a la data de naixement o l’arribada del menor. En cas de part, adopció o acolliment múltiple s’amplia a 10 dies si es tracta de dos menors i a 15 dies si són tres o més menors.

2.- Permís per part.

L’empleat públic té dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, a dues setmanes més en cas de fill amb discapacitat o part múltiple per cada fill o filla a partir del segon. En pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor/a, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o de malaltia incapacitant de la mare o en cas de guarda legal exclusiva.

En cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d’adopció o acolliment permanent o simple, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís de maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís.

El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps

(10)

que correspongui en el casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

3.- El permís de paternitat.

El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.

El progenitor o progenitora pot gaudir d’aquest permís durant el període comprés des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís.

El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

4.- Permís per atendre fills prematurs.

Per naixement d’un fill prematur o que per qualsevol motiu ha d’ésser hospitalitzat a continuació del part, també tindrà dret d’absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix es té dret a la reducció voluntària de jornada de dues hores màxim, amb la reducció proporcional de les retribucions.

En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi d’ésser hospitalitzat a continuació del part, s’atorga un permís addicional equivalent al temps d’hospitalització fins a un màxim de 12 setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.

Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció a fills prematurs coincidís totalment o de forma parcial amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís, malgrat finalitzat l’any natural.

5.- Permís prenatal.

Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins de la jornada de treball.

En cas d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, prèvia la justificació que s’han de fer dins la jornada de treball.

En cas d’adopció internacional, permís fins a 2 mesos, percebent les retribucions bàsiques, quan sigui necessari el desplaçament previ al país d’origen de la criatura adoptada.

Per assistir a tècniques de fecundació assistida, el temps necessari per a la seva realització prèvia justificació de la seva necessitat dins de la jornada de treball.

6.- Permís per lactància.

És d’una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En cas de part, d’adopció o d’acolliment múltiple, el permís s’incrementarà proporcionalment. El període de permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el menor té dotze mesos.

A petició de l’interessat/da, les hores es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís.

7.- Permís per atendre fills discapacitats.

S’han de tenir en compte les necessitats especials dels/de les empleats/des públics/ques que tenen fills/es amb discapacitació psíquica, física o sensorial, als/a les quals empleats públics s’ha de garantir, com a mínim, més flexibilitat horària, que els permeti conciliar els horaris dels centres d’educació especial, o altres centres on el fill o la filla discapacitat/ada rebi atenció amb els horaris dels propis llocs de treball, tenint en compte la situació domicili familiar. En atenció a l’anterior, els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

8.- Permís per cura de fill.

L’empleat públic tindrà un permís per deure inexcusable pel temps indispensable per realitzar cures domiciliaries pels fills menors d’edat, sempre i quan aportin un certificat mèdic que ho justifiqui.

c).- Permisos de flexibilitat horària recuperable.

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.

En els casos en què la concessió de permisos a l’empleat, pugui afectar la qualitat en la prestació del servei, s’hauran de prendre les mesures pertinents per a garantir una prestació del servei adequada.

En allò no previst en aquest article sobre permisos serà d’aplicació la normativa aplicable.

(11)

9.- El permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

L’empleat públic té dret, sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada, i a percebre les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l’òrgan o entitat on presti els seus serveis, per atendre, durant l’hospitalització i tractament continuat, el fill menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent acreditada per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor faci els 18 anys.

Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s’escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari té dret a percebre les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l’altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el supòsit que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta pot limitar-ne l’exercici simultani per raons fundades en el funcionament correcte del servei.

Article 27.- Reduccions de jornada

Les reduccions de jornada son incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció, així com amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte de la reducció.

En els casos en què la concessió de la llicència a l’empleat públic o empleada pública per raó de comandament, afecti a la prestació del servei s’han de prendre les mesures pertinents per a garantir una prestació del servei adequada.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi l’establert com a màxim per a cada tipus de permís.

a) Permís sense retribució per a atendre un familiar.

Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

b) Reducció de jornada per guarda legal amb la totalitat de la retribució.

Els empleats públics de l’Ajuntament Castell-Platja d’Aro poden gaudir d’una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura d’un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d’aquest per resolució judicial i que l’altre progenitor o progenitora treballi.

La reducció de la jornada regulada per aquest article té una durada màxima d’un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.

Això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. El període de compactació ha d’ésser el que correspongui proporcionalment segons l’horari de la jornada de treball.

c) Reducció per malaltia greu de menor al càrrec.

El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent té dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, almenys, de la meitat de la durada d’aquella, per a l’atenció, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent, acreditat per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

d) Reducció de la jornada per tenir cura d’un familiar de primer grau.

Els empleats públics tenen dret a gaudir d’una reducció de la jornada, fins al 50%, amb caràcter retribuït, per malaltia molt greu d’un familiar de primer grau i per un període màxim d’un mes. Si hagués més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudiment es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant el termini màxim d’un mes.

e) Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda. Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

(12)

f) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions. Els empleats públics als quals s’aplica el present Conveni poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

1.- Per a tenir cura d’un fill o filla menor de dotze anys, sempre que se’n tingui la guarda legal. Durant els sis primer anys del fill o filla menor s’aplicaran els percentatges de reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament. Dels sis als dotze anys del fill o la filla la reducció de la percepció de la retribució serà proporcional a la reducció de jornada a gaudir.

2.- Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.

3.- Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

4.- Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.

Article 28.- Llicències 1. Llicència per a estudis.

Es poden concedir llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus serveis. En cas d’informe desfavorable, i amb caràcter previ a que l’Ajuntament adopti la decisió que correspongui, la qüestió serà tractada per la Comissió Paritària. Només si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l’Administració el funcionari té dret a percebre totes les seves retribucions. L’apreciació d’aquest interès de l’Administració correspon als òrgans competents en matèria de personal. No obstant això, excepcionalment, l’Escola d’Administració Pública pot establir en la convocatòria dels cursos l’interès de l’Administració.

2. Llicència per a assumptes propis.

Es poden concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d’ aquesta llicència se subordinarà a les necessitats del servei.

Prèvia autorització de l’Alcaldia-Presidència, el/la empleat públic fix podrà disposar de llicència per a assumptes propis.

L’esmentada llicència es concedirà, subordinada a les necessitats del servei, sense cap retribució i la seva durada acumulada no podrà en cap cas excedir de sis mesos cada dos anys. una vegada acabat el període de la llicència, l’empleat conservarà el dret al reingrés al seu lloc de treball. En tots els casos es mantindrà la cotització a la Seguretat Social.

3. Llicencia per malaltia.

Es poden concedir les llicències no retribuïdes que corresponguin per raó de malaltia que impedeixi l’ exercici normal de les funcions públiques, d’ acord amb el règim de previsió social aplicable en cada cas. La situació d’ incapacitat s’ ha de justificar mitjançant un comunicat mèdic emès d’acord amb el sistema de cobertura sanitària vigent. Cal presentar un comunicat de confirmació com a màxim cada quinze dies, llevat dels supòsits d’embaràs o maternitat.

L’Empleat Públic té el deure d’avisar telefònicament a la unitat Administrativa encarregada del control de presència, bé directament, bé per mitjà d’una altra persona de l’absència que es produeixi per malaltia el mateix dia en que s’indisposi, amb independència, en el seu cas, que es faci tramesa amb posterioritat de la documentació acreditativa. Igual règim se seguirà en el supòsit de reincorporació al treball.

Tots els empleats públics de la Corporació tenen el deure d’acreditar les baixes, les altes i les indisposicions d’alguna de les formes previstes en el present Acord. L’empleat, la persona designada per aquest, o el seu servei d’adscripció, presentarà la documentació acreditativa a la unitat administrativa encarregada del control de presència, en els tres dies següents des de la seva emissió.

L’acreditació tardana de les baixes o indisposicions, llevat dels casos de força major comportarà la reducció proporcional de les retribucions corresponents al temps no acreditat, tret de la part corresponent a la Seguretat Social.

S’entén per indisposició l’absència de l’empleat públic del seu lloc de treball produïda per qualsevol causa relacionada amb el seu estat de salut.

Qualsevol indisposició s’haurà de justificar per facultatiu de la Seguretat Social o acreditat per la Mútua respecte al personal integrat. Aquesta justificació s’haurà de produir com a molt tard durant els tres dies següents a la situació que ha motivat l’indisposició. No obstant l’anterior aquesta justificació no serà necessària respecte al dia de l’indisposició quan aquesta es produeixi en horari laboral i ho comuniqui al seu cap.

Article 29.- Excedències

En relació als períodes d’excedència establerts en el present conveni, no es poden acumular dos períodes diferents en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posarà fi al primer.

L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

(13)

Les excedències per a tenir cura d’un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.

Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.

1.- Excedència per interès particular.

Les condicions de sol·licituds i concessió d’aquesta excedència queden subjectes a la legislació vigent per a cada classe d’empleat públic.

2.- Excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla.

L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.

Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció, i es pot gaudir de forma fraccionada.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

Així mateix, es té dret a la participació de cursos de formació al igual que la resta de empleats publicats de l’Ajuntament.

3.- Excedència voluntària per a tenir cura de familiars.

L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys i es pot gaudir de forma fraccionada. El període concret d’excedència és determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. Així mateix, es té dret a la participació de cursos de formació.

4.- Excedència voluntària per al manteniment de la convivència.

Es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

El període d’excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

5.- Excedència voluntària per violència de gènere.

S’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin. El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d’acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.

L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

Els sis primers mesos amb retribució íntegra i en el seu cas, amb les prestacions familiars amb fill/filla a càrrec.

Així mateix, el personal laboral té dret a la suspensió del contracte amb el cobrament de la prestació d’atur durant sis mesos, ampliable fins a divuit mesos. Durant el període dels sis primers mesos l’Ajuntament complementarà la prestació de l’Atur fins al 100% de la retribució integra.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d’acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.

La concessió de les reduccions de jornada que regula aquest article és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte de la reducció. Veure sistemàtica amb l’encapçalament.

La reducció de la jornada contemplada en l’apartat 1 d’aquest article constitueix un dret individual dels empleats públics, homes o dones.

Article 30 .- Assumptes personals

Els empleats públics de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro disposaran de quatre dies de permís l’any, per a assumptes personals sense justificació o dels dies en proporció que els hi corresponguin, si el temps de servei actiu fos menor a un any.

(14)

Aquests dies de permís, estaran subjectes al següent procediment i limitacions:

a) Les sol·licituds dels assumptes propis s’hauran de presentar en la Secció de Personal, almenys amb sis dies naturals d’antelació a les dates sol·licitades, amb la finalitat de disposar del temps necessari per emetre el corresponent informe.

Aquest termini només podrà ser menor en casos justificats i urgents.

Serà necessària l’autorització del/de la cap de servei corresponent.

L’atorgament d’aquests permisos correspondrà a l’alcalde, podent delegar en regidor, secretari o cap del servei corresponent.

La denegació d’aquests permisos haurà d’ésser motivada.

Les denegacions hauran de ser comunicades per escrit als/a les interessats/des, amb una antelació mínima de 48 hores a la data sol·licitada, sempre que l’esmenta-la sol·licitud s’hagués formulat complint els requisits establerts. En cas de silenci, es considerarà concedida l’autorització.

b) No podran acumular-se al període anual de vacances reglamentàries els dies d’Assumptes propis.

c) La concessió d’aquests dies de permís serà sempre subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense danys per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques de l’empleat al qual es concedeix el permís.

Amb la finalitat de no destorbar el servei en aquelles dates en què sigui previsible una acumulació de sol·licituds, es garantirà la cobertura de tots els llocs de treball amb els mínims indispensables previstos pels/per les responsables de cada servei.

Amb la finalitat de salvaguardar que quedin cobertes les necessitats del servei, es tindran que establir en l’elaboració del calendari laboral els períodes de gaudir d’aquests permisos durant les festes de Nadal i Setmana Santa.

d) Els dies de permís per assumptes particulars seran comptabilitzats en el període comprès entre el 1 de gener i el 15 de gener de l’any següent.

Capitol IV. Condicions professionals Article 31. Organització del treball

L’organització del treball és competència i responsabilitat exclusiva de la Corporació. La Representació sindical participarà com a òrgan assessor i consultiu no vinculant en aquesta matèria en relació a aquells aspectes que puguin suposar una modificació col·lectiva en l’estructura organitzativa de l’Administració.

La assignació de les tasques encomanades serà sempre dins la categoria i lloc de treball de cada empleat municipal.

Serà responsabilitat de cada empleat municipal l’efectiva i eficient realització de les tasques encomanades.

Article 32. Distribució ordinària de tasques

La distribució ordinària de tasques serà competència dels superiors jeràrquics corresponents, i es poden assignar a cada empleat municipal tasques corresponents a les funcions que té atribuïdes d’acord amb el seu lloc de treball i la seva categoria professional. Aquesta distribució es realitzarà de forma que les càrregues de treball es distribueixin de forma equitativa entre els diferents empleats de cada servei, segons la seva categoria.

La assignació de les tasques encomanades serà sempre dintre de la categoria i lloc de treball de cada empleat públic.

Article 33. Plantilla

La plantilla de personal al servei de la Corporació haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència reservant la potestat d’autoorganització municipal dins les limitacions establertes per la normativa. A la plantilla s’adjuntaran tots aquells informes i antecedents acreditatius dels compliment d’aquests principis, dels quals es donarà coneixement als representants del personal.

Article 34. Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic de planificació de recursos humans on consten tots els llocs de treball existents dins l’organització de l’Ajuntament, amb l’assignació de les funcions, atribucions i comeses que s’han de realitzar en els respectius llocs de treball.

una vegada signat i publicat aquest acord/conveni, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro iniciarà els tràmits oportuns per dur a terme Valoració i Relació dels Llocs de Treball, valoració que s’haurà de fer en un termini màxim de fins a 30 de novembre de 2014 i que contindrà:

- Denominació i característiques essencials del lloc de treball.

- Grup o grups de classificació i retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball.

- Naturalesa jurídica de la relació.

- Funcions assignades al lloc de treball.

- Règim horari del lloc de treball.

- Codi d’identificació.

- Sistema d’accés.

Figure

Updating...

References

Related subjects :