SOBRE EL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Download (0)

Full text

(1)

Benvolgut candidat a Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Els representants del PAS i del PDI que vàrem ser elegits a les darreres eleccions sindicals de la UIB hem recollit preguntes i inquietuds sobre temes que ens preocupen i interessen a l’hora de triar el pròxim rector.

Us agrairem que contesteu les següents preguntes amb claredat i sent conscients que aquest serà un document públic.

Volem que aquest qüestionari sigui una eina que ajudi el personal de la UIB a decidir a qui ha de confiar el vot.

EL CANDIDAT

Per què voleu ser Rector?

Quines aportacions concretes podreu fer a la Universitat com a Rector?

Per què creu que la vostra és la millor candidatura a Rector?

LA UIB

Quins considerau que són els punts forts de la UIB actual?

Quins considerau que són els punts febles?

Com serà la UIB d'aquí a 4 o 8 anys quan deixeu de ser Rector, si sortiu escollit?

SOBRE EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Quina és la vostra opinió sobre el PAS actual?

(2)

Què canviaríeu del PAS actual?

Quin és el model de plantilla que voleu per al PAS?

Considerau que la categoria laboral del PAS (grup, nivell, retribucions, ...) es correspon amb les tasques que realitza (responsabilitat, especificitat tècnica, ...)? Si no és així, com actuareu en aquest tema?

Hi ha PAS funcionariat interí i laboral de capítol VI que fan tasques estructurals de PAS que porten molts d'anys a la UIB amb aquesta situació. Estabilitzarà la situació laboral d'aquestes persones?

Existeix una definició de funcions genèriques per nivell de responsabilitat, però no un catàleg de funcions lloc per lloc. Aquesta definició de funcions és bàsica per avaluar la feina del PAS. Creieu que és necessari aquest catàleg?

Com ha de ser la formació i el pla de formació del PAS?

El PAS laboral contractat per capítol VI no cobra triennis. Es planteja reconèixer i abonar aquests triennis?

ELS SERVEIS

Quina opinió teniu sobre els serveis actuals?

(3)

Té pensat de quina forma estructurarà els serveis de la UIB i de quin vicerectorat dependrà cada un? Si és així, quina seria aquesta estructura?

Cal augmentar o disminuir la plantilla dels serveis? Amb quins criteris es faran aquests canvis?

Teniu cap proposta per a la gestió i coordinació dels edificis?

Quin ha de ser el paper de l'edifici Sa Riera i del personal que actualment hi fa feina?

En general, considerau que la direcció dels serveis és més adequat que la realitzin PAS o PDI?

EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Davant possibles retallades que afectin a la plantilla de PDI, té vostè alguna línia vermella que la UIB no passarà?

Ha pensat en desenvolupar el model de docència que du implícita l’adaptació dels graus europeus?

Amb les retallades a projectes de recerca els departaments poden tenir superàvit d’hores de classes: com afectarà al document de plantilles?

Mantindrà el document de plantilla amb les condicions actuals mentre no hi hagi cap més canvi en la normativa estatal o plantejarà alguna modificació?

(4)

Ha calculat quina és la mitjana d’edat del PDI permanent i si en algun moment hi haurà una allau de jubilacions anticipades que posi en perill la plantilla? Té algun pla de relleu generacional de la plantilla de PDI?

Estaria d’acord en la creació d’un institut autonòmic de recerca amb una plantilla d’investigadors?

Quines polítiques concretes de promoció del professorat impulsarà al llarg del seu mandat en cas de ser elegit com a rector?

En concret: la promoció de col·laboradors a contractats doctors anirà a càrrec dels departaments o de la UIB?

Té alguna proposta per fomentar i facilitar la recerca en aquelles facultats on els professors tenen grups molt nombrosos i una matrícula molt alta i no poden dedicar-se a la recerca en les mateixes condicions que hi pot haver en facultats amb menys alumnes?

A la UIB pràcticament la meitat de la plantilla està integrada per professorat associat. Creu que això és positiu o negatiu? Pensa aplicar alguna política concreta envers els professors associats?

El professorat associat té dret a percebre triennis, d’acord amb la jurisprudència comunitària i espanyola. Es planteja reconèixer i abonar aquests triennis?

Té alguna proposta per promocionar els professors associats acreditats o habilitats a contractats doctors i titulars?

(5)

Creu que el complement d’excel·lència s’ha de recuperar quan acabi la suspensió actual de dos anys? En les mateixes condicions que estableix el protocol?

Què opina sobre el fet que el PDI laboral permanent pugui sol·licitar i tenir reconeguts quinquennis i sexennis però no els cobri, tot i estar previst al conveni col·lectiu de 2009?

Amb les retallades a projectes de recerca i les retallades salarials, cada vegada és més difícil per a determinades categories de PDI assumir el cost d’assistència a congressos. Pensa modificar l’actual normativa sobre assistència a congressos o augmentar el pressupost dedicat a aquesta partida?

LES SEUS

Quina és la vostra opinió sobre les seus universitàries de Menorca i Eivissa?

Com pensa actuar per garantir la qualitat i millora de l’oferta educativa en aquestes seus i la seva continuïtat?

EL CAMPUS

Quines propostes de dinamització prioritàries tendríeu en compte sobre el campus universitari?

Com aprofitareu el patrimoni de la UIB al centre de Palma?

Quina és la vostra idea sobre l’àrea de serveis del campus?

(6)

LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA

Promoureu la utilització del transport públic per accedir a la UIB i fer una zona més ampla sense cotxes al campus?

Teniu algun pla per a la gestió de residus, estalvi energètic i d’aigua?

Aplicareu criteris de responsabilitat social corporativa per a la contractació de serveis de neteja, bars, màquines expenedores, entre d’altres? Quins?

LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Creu que ha estat adequada la política lingüística que ha realitzat la Universitat fins ara?

Quines mesures concretes s’adoptaran per garantir el paper de la Universitat com a institució consultiva en política lingüística?

SINDICATS I DRETS LABORALS

Pensa vostè potenciar la participació i interlocució amb els sindicats i dels òrgans de representació dels treballadors de la UIB?

Pensa que els presidents de les juntes i comitès han de ser membres del Consell de Govern?

Quin procediment establirà per controlar el dret a vaga del PDI?

(7)

IGUALTAT

Aconseguirem amb vostè tenir un pla d’ igualtat a la UIB (en elaboració des de fa cinc anys) o pensa que no és necessari perquè no hi ha discriminació en cap sentit?

Quines mesures d’igualtat pensa que s’haurien d’adoptar en matèria laboral per al PDI i per al PAS?

Una reclamació històrica del personal de la UIB és la creació d’una escoleta en el campus. Té alguna proposta sobre aquesta reclamació?

En algunes universitats es planteja la creació d’un centre de dia per a persones depenents que es troben a càrrec de membres de la comunitat universitària, o bé signar convenis amb centres públics i privats ja existents. Creu que es podria adoptar alguna mesura en aquest sentit?

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

Quines són les fites més importants en el desenvolupament de les TIC a la UIB?

Qui ha de dirigir el desenvolupament de les TIC a la UIB?

Figure

Updating...

References

Related subjects :