• No se han encontrado resultados

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA www.dacoruna.gal

MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2018 | BOP NÚMERO 163 MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2018

Número de anuncio 2018/6346

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROVINCIAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIO0A 2018

RP 2018/28429. RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FOIO0A 2018

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

Mediante resolución da Presidencia 26416 do 30 de xullo de 2018, que foi publicada no BOP do 1 de agosto de 2018, concedéronse de forma provisional, as subvencións da convocatoria FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018, abrindo un prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución provisional no Boletín Oficial da Provincia, para que os solicitantes puidesen comunicar, se é o caso, a desistencia da solicitude, presentar solicitude de reformulación ou de cambio de obxecto da subvención, presentar alegacións ou emenda de erros. Transcorrido o devandito prazo de 10 días sen que por parte dos solicitantes se formulase desistencia expresa, a subvención considerarase aceptada tacitamente.

Visto que finalizou o prazo concedido aos interesados pola resolución devandita e vistas as solicitudes de reformula- ción ou de cambio de obxecto, alegacións, emendas e desistencias que os interesados presentaron.

Vistos o informe do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.

RESOLVO:

1º. Aprobar a reformulación da subvención que se detallan deseguido con indicación dos datos da subvención solicitada inicialmente e a reformulada:

ARABÍAS S.COOP.GAL.

Expte. nº. 2018000024620

Orzamento Contía solicitada Importe concedido Mínimo a xustificar

Datos iniciais 17.939,00 € 14.351,20 € 11.122,18 € 13.902,73 €

Reformulación 13.431,20 € 10.744,96 € 8.327,34 € 10.409,18 €

2º. Aprobar a concesión das subvencións, incluída a reformulación antedita, correspondentes ao Programa FOIO0A:

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018, aos entidades sen animo de lucro seguintes:

Solicitudes Importe

subvención Coef. Pto. Subvencionado que se ha xustificar Beneficiario: A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ

NIF: G15246820

Cod. Exp.:2018000019800

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. SERVIZO “BOS DÍAS”

6.312,00€ 0,5888 10.720,11€

Beneficiario: A.N.P.A. ANDARAVIA NIF: G70077060

Cod. Exp.:2018000024968

Obxecto: EI-4.PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES 2018

10.000,00€ 0,7813 12.799,18€

Beneficiario: A.P.A. A NOSA ESCOLA CEIP DE SIGÜEIRO NIF: G15315039

Cod. Exp.:2018000024520

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

3.355,56€ 0,7000 4.793,66€

(2)

2018/6346

Solicitudes Importe

subvención Coef. Pto. Subvencionado que se ha xustificar Beneficiario: A.P.A. BURGO DAS NACIONS DO CEIP DE VITE

NIF: G15554173

Cod. Exp.:2018000024740

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018

4.727,50€ 0,7064 6.692,38€

Beneficiario: A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO NIF: G15059470

Cod. Exp.:2018000024580

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. NIN ROSAS NIN AZUL. ROXOS IV

8.899,33€ 0,7000 12.713,33€

Beneficiario: A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA NIF: G15516768

Cod. Exp.:2018000014900

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. COEDUCA XOGANDO 2018

1.972,00€ 0,8000 2.465,00€

Beneficiario: A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA NIF: G15422694

Cod. Exp.:2018000024600

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ENREDA

6.240,00€ 0,6903 9.039,55€

Beneficiario: A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI NIF: G15413560

Cod. Exp.:2018000024623

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20

4.107,50€ 0,7118 5.770,58€

Beneficiario: A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES NIF: G15411143

Cod. Exp.:2018000024860

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (III)

3.300,08€ 0,7000 4.714,40€

Beneficiario: ARABIAS S.COOP.GALEGA NIF: F70545199

Cod. Exp.:2018000024620

Obxecto: EI-1. PROGRAMA DE EMPODERAMENTO. ESCOLA DE EMPODERAMENTO PARA MULLERES DO RURAL. ESPADELA

8.327,34€ 0,8000 10.409,18€

Beneficiario: ASOCIACION CENTINELAS NIF: G70390745

Cod. Exp.:2018000025041

Obxecto: EI-2. PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE. COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE 2018

12.500,00€ 0,7992 15.640,64€

Beneficiario: ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA NIF: G70223417

Cod. Exp.:2018000023902

Obxecto: EV-1. PROGRAMA PREVENCIÓN VX. VIO 7: VER PARA ERRADICAR

12.500,00€ 0,8000 15.625,00€

Beneficiario: ASOCIACION MIRABAL NIF: G70312954

Cod. Exp.:2018000023500

Obxecto: EV-2. PROGRAMA INTERVENCION VX. PROGRAMA MIMOSA 2018

6.600,00€ 0,8000 8.250,00€

Beneficiario: ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA NIF: G15901176

Cod. Exp.:2018000019882

Obxecto: EI-3.PROGRAMA DE EMPREGO. CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELABORACIÓN DE CONSERVAS

3.262,50€ 0,7909 4.125,05€

Beneficiario: ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE NIF: G15932825

Cod. Exp.:2018000023000

Obxecto: EI-3. PROGRAMA DE EMPREGO. OBRADOIRO DE TAPICERÍA E BRICOLAXE

3.825,00€ 0,7846 4.875,10€

Beneficiario: ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO NIF: G15923113

Cod. Exp.:2018000022628

Obxecto: EI-3. PROGRAMA DE EMPREGO. FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO RURAL

4.874,88€ 0,8000 6.093,60€

Beneficiario: ASOCIACION NAIS E PAIS AGRO DO MUIÑO NIF: G70130216

Cod. Exp.:2018000024660

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACION. AGRO CONCILIA 2018

6.975,00€ 0,6545 10.656,99€

Beneficiario: ASOCIACION OBSERVATORIO DE IGUALDAD NIF: G70483177

Cod. Exp.:2018000024951

Obxecto: EI-2. PROGRAMA FOMENTO DA IGUALDADE. PROXECTO XUNTAS INFORME TÉCNICO

4.800,00€ 0,6897 6.959,55€

(3)

Número de anuncio 2018/6346

Solicitudes Importe

subvención Coef. Pto. Subvencionado que se ha xustificar Beneficiario: ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION

NIF: G94088549

Cod. Exp.:2018000021485

Obxecto: EV-1. PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN VX. PROGRAMA APICO 2018

8.000,00€ 0,7692 10.400,42€

Beneficiario: ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES NIF: G70370119

Cod. Exp.:2018000023840

Obxecto: EI-2. PROGRAMA FOMENTO DA IGUALDADE. XORNADA VISIBILIZACIÓN DO COLECTIVO LGTBQI NO MUNDO RURAL. “O RURAL ENTENDE”

10.000,00€ 0,8000 12.500,00€

Beneficiario: ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS NIF: G15396823

Cod. Exp.:2018000024622

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. MEDRAMOS SEN ETIQUETAS III

10.000,00€ 0,7000 14.285,71€

Beneficiario: ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE NIF: G15918600

Cod. Exp.:2018000024060

Obxecto: EI-2. PROGRAMA FOMENTO DA IGUALDADE. CAMIÑANDO CARA A IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

5.312,80€ 0,8000 6.641,00€

Beneficiario: ASOCIACIONS LABREGAS NIF: G15945686

Cod. Exp.:2018000024962

Obxecto: EI-1. PROGRAMA EMPODERAMENTO. XORNADA DE HÁBITOS SAUDABLES.

5.011,04€ 0,8000 6.263,80€

Beneficiario: ASOC.LOITA CONTRA OS MALOS TRATOS-ALMAT-FERROL NIF: G15717721

Cod. Exp.:2018000024965

Obxecto: EV-2. PROGRAMA DE TRATAMENTO INTEGRAL VX. ATENCIÓN 24 HORAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

14.875,00€ 0,4749 31.322,38€

Beneficiario: ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA) NIF: G15656762

Cod. Exp.:2018000023740

Obxecto: EV-1. PROGRAMA PREVENCIÓN VX. IDENTIFICANDO A VIOLENCIA DE XÉNERO.

15.000,00€ 0,8000 18.750,00€

Beneficiario: ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO NIF: G15795818

Cod. Exp.:2018000024486

Obxecto: EI-3. PROGRAMA EMPREGO. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL

10.824,00€ 0,8000 13.530,00€

Beneficiario: FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA NIF: G15299357

Cod. Exp.:2018000025021

Obxecto: EI-3. PROGRAMA EMPREGO. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE

12.960,00€ 0,7834 16.543,27€

Beneficiario: FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA NIF: G70222195

Cod. Exp.:2018000023040

Obxecto: EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. POSTA EN MARCHA DUNHA REDE DE LUDOTECAS ESCOLARES E CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE CONCILIACION EN PERIODOS DE VACACIONS ESCOLARES DURANTE O ANO 2018

15.000,00€ 0,7000 21.428,57€

Beneficiario: FUNDACION AMIGOS DE GALICIA NIF: G15859911

Cod. Exp.:2018000024123

Obxecto: EI-3. PROG. FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS MULLERES. EM- FEMENINO

20.000,00€ 0,6876 29.086,68€

Beneficiario: FUNDACION MUJERES NIF: G80974702

Cod. Exp.:2018000030135

Obxecto: EI-1. PROXECTO EMPODERAMENTO. Apoio Integral a persoas Coidadoras en medio rural

20.000,00€ 0,8000 25.000,00€

Beneficiario: HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL) NIF: R1500092J

Cod. Exp.:2018000024720

Obxecto: EI-3. PROGRAMA EMPREGO. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE

13.200,00€ 0,8000 16.500,00€

Total concedido 272.761,53€

(4)

2018/6346 3º. Considerar como definitivos os orzamentos modificados de oficio naqueles casos que incluían gastos non subven- cionables segundo a convocatoria. Os solicitantes poden consultar os orzamentos definitivos accedendo ao expediente telemático.

4º. Autorizar a todas as entidades que o solicitaron para que poidan contratar máis do 50% da actividade subvencio- nada e/ou concertar a execución total ou parcial do obxecto da subvención con persoas vinculadas á entidade, cumprindo os requisitos establecidos no artigo 29.7.d da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións ( O importe subven- cionable non pode exceder do custo incorrido pola entidade vinculada. A acreditación do custo realizarase na xustificación nos mesmos términos establecidos para a acreditación dos gastos do beneficiario).

5º. Dispor o gasto das subvencións concedidas con cargo á seguinte aplicación orzamentaria: 0611/23122/481, fase A, referencia nº 22018001635, operación nº 220180025008, importe: 272.761,53€

6º. Denegar a concesión das subvencións correspondentes ao Programa FOIO0A: Convocatoria do programa de sub- vencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018, áss entidades sen ánimo de lucro seguintes polos motivos que se indican:

Solicitudes Motivo

Beneficiario: A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA NIF: G15747678

Cod. Exp.:2018000024781

Obxecto: PROGRAMA DE FORMACIÓN E DETECCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO A MULLERES CON DISCAPACIDADE

Desistencia da solicitude.

Beneficiario: ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUC.PERM.Y SERV.JUV.Y MUJER TEMPUS NIF: G15681000

Cod. Exp.:2018000024953

Obxecto: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO “DALLE A VOLTA”

Desistencia da solicitude.

Beneficiario: ASOCIACION DE COACHING PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DALETH NIF: G70480595

Cod. Exp.:2018000023460

Obxecto: “O PRIMEIRO PASO” es proyecto tiene por objetivo Contribuir a mejorar las habilidades prelaborales de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con la finalidad de aumentar su integración laboral.

O proxecto non é subvencionable nesta convocatoria. Non cumpre os requisitos da base para os proxectos de EI·3 xa que non incluen formación profesional senón competencias e habilidades xerais e prelaborais.

Beneficiario: ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN NIF: G15552250

Cod. Exp.:2018000023480

Obxecto: EI-4. Desenvolvemento do programa de actividades do Anpa Milnenos do CEIP Emilia Pardo Bazán para a promoción da igualdade entre mulleres e homes, a conciliación do eido laboral e familiar ao longo do ano 2018

O programa non reúne os requisitos da convocatoria segundo a base EI4.

Beneficiario: ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA NIF: G70490115

Cod. Exp.:2018000024100

Obxecto: Posta en marcha dun programa de empoderamento e fomento da participación social das mulleres da pesca da provincia de A Coruña.

Desistencia da solicitude.

Beneficiario: ASOCIACION PROFESIONAL REDEIRAS O FIEITAL DE MALPICA NIF: G15923022

Cod. Exp.:2018000030179

Obxecto: EI-4 PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACHÉGATE AS REDEIRAS

A entidade non completou a documentacion requirida correctamente.

Beneficiario: ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC) NIF: G70067830

Cod. Exp.:2018000024969

Obxecto: Itinerarios individualizados de inserción sociolaboral para mulleres en risco de exclusión.

O proxecto non é subencionable nesta convocatoria por non cumprir os requisitos formativos do código EI3.

7º. Publicar a presente resolución definitiva no Boletín Oficial da Provincia, co que se entenderá notificada aos interesa- dos, de acordo co establecido no artigo 45.1.b. da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición

(5)

Número de anuncio 2018/6346 o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.

A Coruña, 24 de agosto de 2018

O PRESIDENTE A SECRETARIA ACTAL.

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO MARÍA AMPARO CRISTINA TABOADA GIL

2018/6346

Referencias

Documento similar

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 16 de febrero de 2021, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

A Resolución de Presidencia n.º 16108, do 6 de xullo de 2016 (BOP n.º do 12 de xullo de 2016), apro- ba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa

La presente enajenación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y en los Tablones de anuncios de

Vista la resolución de presidencia número: 2022-0028 de fecha 23.06.2022 aprobando las bases reguladoras de la convocatoria pública para la selección y contratación, mediante

Tanto la Convocatoria como sus Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y

El proceso selectivo se regirá por las presentes bases, y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el

duas seccións do Master de Secundaria e o Master de Dirección de Actividades na Natureza (DAEN). Estes novos plans esixían unha reorganización da colección de