• No se han encontrado resultados

MANUAL D'USUARI PER A LA INTRODUCCIÓ DE DADES EN EL PROCÉSD'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MANUAL D'USUARI PER A LA INTRODUCCIÓ DE DADES EN EL PROCÉSD'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

MANUAL D'USUARI PER A LA INTRODUCCIÓ DE DADES EN EL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Accedisca a ITACA a través de la següent adreça web:https://itaca.edu.gva.es

Per a l'accés haurà de disposar de les següents dades: usuari (NIF de la persona autoritzada, càrrec directiu o administratiu/a del centre) i contrasenya (la que l'usuari/a s'haja creat). Recorde que disposa d'un document amb instruccions per a accedir per primera vegada a ÍTACA, establir la seua contrasenya i modificar-la, requisits del navegador, certificat, etc.

Si té dubtes o hi ha problemes amb la identificació pot posar-se en contacte amb el CAU.

Pot sol·licitar ajuda utilitzant el botó 'Gestió d'incidències' disponible en la pàgina web https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl

1.- Clic en el menú principal 'CENTRE'

2.- Apareix un menú lateral i per defecte el 'MENÚ PRINCIPAL'. Desplace la barra vertical cap avall. Faça clic en el submenú (Def. Uts. Vacants => Definició d'Unitats i Vacants).

3.- Mostra la pantalla de 'Definició d'Unitats i Vacants'. Seleccione primer l'ensenyament que vullga gestionar.

Estes instruccions es completen amb la guia que trobarà en la pròpia aplicació.

Faça clic en la icona .Obtendrá Un 'pdf' amb la descripció detallada de totes les columnes / informació que ha d'introduir segons ensenyaments.

L'aplicació li informa de la fase actual i terminis.

(2)

Si no està activa la fase, és a dir, està en una data fora del rang de la fase segons calendari publicat, apareixerà un missatge i al fer clic en OK, una pantalla on podrà seleccionar els ensenyaments però estarà sense dades. O bé les dades no els podrà modificar per haver finalitzat.

Descripció del procés.

El procés s'organitza en les fases següents:

Introducció de dades: (TOTS ELS CENTRES) El centre introduïx les previsions per al curs següent (promocions, repetidors,…) en les dates que Inspecció i Planificació Educativa (SSCC, d'ara en davant) hagen determinat.

Revisió: (PER A TOTS ELS CENTRES) SSCC revisen les peticions per a determinar les Unitats autoritzades i Vacants per al nou curs. El centre té bloquejats les dades.

Determinació de Vacants: (PER A TOTS ELS CENTRES) SSCC establixen les Unitats i Vacants per al nou curs. El centre les podrà veure en la columna 'Vacants'.

Publicació de vacants en el centre (TOTS ELS CENTRES).

Els annexos de vacants que ha de publicar el centre, dels diferents ensenyaments, es poden obtindre des de: Centre//Llistats/Admissió/ annexos de Vacants.

Sol·licitud de Modificacions: És un procés continu, on els centres proposaran canvis sobre les dades de previsió. Els canvis podran ser admesos o no, per SSCC.

Cada petició de canvi, seguirà un procés d'aprovació per part de la Inspecció i de publicació per part de Planificació Educativa. Es crea un registre de peticions.

Nota: SSCC donarà instruccions precises per a indicar les dates de cada fase.

INCIDÈNCIES

El centre podrà reportar incidències de caràcter general: divergència en ensenyaments, modalitat lingüística,... al Servici de Planificació Educativa a través del sistema de Gestió d'incidències accessible des de la pàgina web del SAI: http://sai.edu.gva.es , mitjançant el registre d'un nou tiquet en la cua "Determinación Unidades y Vacantes / Plazas centro" i subcua "ESO" o "Bachiller".

(3)

DESCRIPCIÓ I ÚS DE PANTALLES.

PANTALLA ESCOLARITZACIÓ (PANTALLA INTRODUCCIÓ DADES ESO):

(4)

PANTALLA ESCOLARITZACIÓ (PANTALLA INTRODUCCIÓ DADES DE BATXILLERAT):

INTRODUCICCIÓ I GRAVACIÓ DE DADES:

Es recomana anar per ensenyaments en el següent orde de 1ESO a 4ESO, perquè unes dades influïxen en altres, completar un curs i polsar el botó de 'Enviar dades' per a cada fila/registre (equival al botó guardar). Es poden enviar successives vegades fins que estiguen correctes. Els passos que es descriuen són els mateixos per a tots els ensenyaments.

NOTA: en el grid inferior d'edició de dades es recomana introduir-los d'esquerra a dreta (columna previsió, columna determinació, observacions) perquè hi ha camps calculats basant-se en dades anteriors.

1.- Seleccionar un ensenyament (per exemple l’ensenyament de l'ESO).

2.- Seleccionar la fila corresponent a primer curs i a una modalitat lingüística. La primera vegada apareixerà la icona de l'estat 'sense dades', si ja es van gravar dades i es volen modificar i tornar a enviar es visualitzarà la icona de l'estat 'amb dades gravats' i si les dades s'han tornat per part d'inspecció la icona de l'estat serà 'rebutjat/tornat'.

3.- Introduir les dades.

4.- Gravar les dades polsant el botó: 'Enviar dades'

Repetir els passos anteriors per a totes els ensenyaments, els cursos i programes lingüístics.

En els cursos finals d'etapa (com 4ESO o 2BAC) hi haurà un desquadre a causa dels alumnes que finalitzen l'etapa i que, generalment, no es consideren per al següent curs en este procés. Comprove que el desquadre coincidix amb estos alumnes.

(5)

Comprovació de les dades introduïdes

La comprovació de dades es pot fer de diverses maneres:

Directament en la pantalla inicial (Centre/Menú Principal/Def. Uts. Vacants) Exportant les dades a un full de càlcul per a manejar-los en dita fulla.

Exportant les dades a format HTML per a manejar-los en el dit format.

Imprimint les dades des de:

Centre/Llistats/Admissió/ Def. Uts. Vacants/Ensenyament (triar l'ensenyament) i polsar el botó 'Imprimir'.

S'obrirà un document en format 'PDF' que podrem guardar, imprimir,...

REVISIÓ

El centre no pot fer res en esta fase. En la fila de dades apareixerà la icona de l'estat 'en revisió'.

PUBLICACIÓ DE VACANTS

En cada ensenyament es mostrarà per a cada curs, modalitat, programa lingüístic,...

En la columna 'estat' el check en verd de 'publicable' indica que les unitats i vacants corresponents a la fila seleccionada estan autoritzades per SSCC i són publicables.

Els annexos de vacants que ha de publicar el centre, dels diferents ensenyaments, es poden obtindre des de: Centre//Llistats/Admissió/ annexos de Vacants.

RECTIFICACIÓ DE LES DADES INTRODUÏDES

Una vegada que SSCC ha posat l'estat 'publicable' a les previsions, el centre pot sol·licitar una modificació de les dades atenent a les dates i instruccions que reba respecte d'això per SSCC

Les modificacions podran ser admeses o no, per SSCC. Cada sol·licitud de modificació, podrà seguir un procés de validació (vist) per part de la Inspecció i de publicació per part de Planificació Educativa. Es crea un registre de peticions.

ESTATS D'UNA SOL·LICITUD:

Entenem per sol·licitud les previsions sobre promocions, repeticions,... realitzades per a un curs i programa lingüístic. Es mostren en una fila. En l'última columna s'informa sobre l'estat de cada sol·licitud. Una sol·licitud pot tenir els següents estats:

(6)

PANTALLA ESCOLARITZACIÓ (PESTANYA HISTÒRICS PER A ESO I BATXILLERAT) Des de la pestanya 'Històric' es pot veure un registre dels canvis de dades i d'estat que ha tingut una sol·licitud.

Hi ha una fila/registre per cada canvi d'usuari/a o d'estat.

Si un mateix usuari/a ha modificat dades diverses vegades seguides, només es mostrarà l'últim canvi que haja realitzat.

DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA INICIAL (Centre/Menú Principal/Def. Uts. Vacants) ESO:

En cada fila es mostra la informació d'un curs i programa lingüístic. En entrar per primera vegada, en aquesta pantalla es mostraran dades en les primeres columnes, indicant la informació que hi ha registrada en els SSCC sobre unitats i alumnat matriculat i que va ser proporcionada pels centres en començar el curs i en la columna “Com. prom”, on es reflectirà el nombre d'alumnes que comuniquen i promocionen de centres adscrits.

BATXILLERAT:

En cada fila es mostra la informació d'un curs, modalitat i programa lingüístic. En entrar per primera vegada, en aquesta pantalla es mostraran dades en les dues primeres columnes, indicant la informació que hi ha registrada en els SSCC sobre unitats i alumnat matriculat i que va ser proporcionada pels centres en començar el curs.

Si una fila està ombrejada significa que el centre no té autoritzat per al pròxim any acadèmic el curs, modalitat i programa lingüístic seleccionat.

(7)

DETALL COLUMNES ESO:

DETALL COLUMNES BATXILLERAT:

(8)

DETALL COLUMNES BATXILLERAT:

Referencias

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

quiero también a Liseo porque en mi alma hay lugar para amar a cuantos veo... tiene mi gusto sujeto, 320 sin que pueda la razón,.. ni mande

Five-step methodology DEA-based * allows us the decompose the differences in the research output of universities in terms of Intra-field inefficiency (inefficiencies of the

– Seeks to assess the contribution of the different types of capital assets: tangible ICT, tangible non-ICT, intangibles (public and private) and public capital (infrastructures). ·

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

The themes that were mentioned more frequently in the interviews and focus groups were: Information content, Health Literacy (HL) around patients’ conditions and

Esta diferencia se materializa en el hecho que el agua puede ser un continente, así pues el agua es un medio que contiene o sustenta objetos: la niña juega en el agua; pero a la vez