GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN CONVOCATÒRIES DE PROCESSOS SELECTIUS PER A PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN

CONVOCATÒRIES DE PROCESSOS SELECTIUS PER A PERSONAL

D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El mitjà electrònic habilitat en aquests moments per a la presentació de sol·licituds de participació en les convocatòries públiques per a la selecció de personal d’administració i serveis (PAS) és el formulari electrònic de la instància general que es troba a l'entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València.

Amb caràcter previ a l'inici del procés de presentació electrònica d’una sol·licitud es recomana que els aspirants realitzen una lectura detallada de les bases de la convocatòria, en particular de les bases segona i tercera, referides respectivament als «Requisits de les persones aspirants» i a la «Presentació de sol·licituds», amb la finalitat que estiga preparada la documentació que es presentarà electrònicament.

1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

La sol·licitud de participació a la que es fa referència a la base 3.1 de la convocatòria pot consultar-se en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) a l’apartat “Proves selectives” (https://go.uv.es/3x4l6mJ), accedint a la pàgina de la convocatòria corresponent. Aquest model és d'ús obligatori, i s’haurà de descarregar i emplenar segons les instruccions d’aquesta guia.

Junt a la sol·licitud de participació correctament complimentada hauran de preparar-se tots els documents als quals fa referència l’apartat 3.4 de la convocatòria, per a la posterior incorporació telemàtica a través de la instància general (segons s’indica a l’apartat 3.5 d’aquesta guia).

2 ACCÉS AL FORMULARI ELECTRÒNIC DE LA INSTÀNCIA GENERAL A L'ENTORN DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.

La plataforma electrònica recomana l'ús dels següents navegadors per aquest ordre: Google

Chrome, Edge, Mozilla (Firefox). No es recomana l'ús d’Internet Explorer.

L’accés al formulari electrònic de la instància general es realitza des del següent enllaç:

(2)

2

Heu de triar la forma d'accés a l'entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València seguint preferentment aquest ordre:

1r. Usuari genèric d’universitat: per a personal de la Universitat de València amb usuari i

contrasenya que identifica als membres de la comunitat universitària en tots els serveis webs.

2n. Certificat digital: certificat digital emès per una autoritat de certificació reconeguda en

la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència. Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts segons l’estàndard ITU-T.X.509v3 emesos per prestadors de serveis de certificació múltiples.

3r. Sistema Cl@ve.

4t. Usuari de la seu: les persones externes a la Universitat de València poden accedir

d’aquesta manera si no poden fer-ho per algun dels mètodes anteriors. Dins d'esta opció hi ha un enllaç per sol·licitar accés.

Després de triar la forma d'accés desitjada s'hauran de seguir els passos indicats a continuació:

3 OMPLIR LA SOL·LICITUD

Una vegada dins del formulari, apareixen 6 pestanyes, que passem a descriure. Caldrà seguir els passos indicats a continuació:

3.1 Llegir la informació referida al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

En aquesta pestanya, no és necessari emplenar cap camp. Per a passar de pàgina ha de clicar el botó SEGÜENT.

Per a qualsevol dubte tècnic respecte a la forma d’accés del certificat digital es pot consultar el següent enllaç::https://go.uv.es/8iEs10a

(3)

3

3.2 Acceptació de les condicions generals:

Després de marcar l’opció de: Accepte les condicions generals, clique el botó SEGÜENT.

3.3 El sistema li porta a la següent pantalla de la pestanya GENERAL.

Omplir el apartats que apareixen en la pestanya GENERAL: És obligatori omplir totes les dades que apareixen amb asterisc (*) en la pestanya «General». Les dades de NIF/NIE, Nom, Primer cognom i Segon cognom, s’han d’emplenar conforme consten al document d’identitat.

Tipus d’unitat: Cal seleccionar

Serveis Universitaris i Serveis Centrals.

Òrgan al qual es dirigeix: Triar

Servei de Recursos Humans (PAS).

Tramitació desitjada

: Triar la referència de la convocatòria desitjada. Aquesta referència consta a la pàgina web de la prova selectiva de la qual es tracte i és molt important que trie la correcta. 

Informació addicional

: No cal omplir aquest apartat.

Després clicar al botó SEGÜENT.

(4)

4

3.4 Exposició i sol·licitud:

F

ets i raons: Es farà referència a la resolució de la convocatòria i al BOE o DOGV (data

de publicació).  

  

Exemple: ”RESOLUCIÓ de xx de xxxx de xxxx, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés al grup XXX, subgrup, XX, escala XXXXXXXXX, d’aquesta Universitat”

 Sol·licita: Es farà referencia a la sol·licitud d’admissió a les proves selectives convocades.         

Exemple:“La participació en les proves selectives d’accés al grup xx, subgrup xx convocades per la Resolució esmentada”.

(5)

5

3.5 Fitxers adjunts:

Els documents s’adjunten a la sol·licitud mitjançant el botó EXAMINAR.

ORGANITZACIÓ DELS ARXIUS:

Els arxius hauran d’ajuntar-se , pel següent ordre:

 1r document Sol·licitud de participació a la que es fa referència a la base 3.1 de la convocatòria i al punt 1 d’aquesta guia.

 2n document DNI, NIE o passaport.

 3r document Justificant del pagament de les taxes.

 4t document Justificació de l’exempció o bonificació de taxes.  5t document Altres documents que s’hagen d’aportar.

La grandària màxima per a tots els arxius en conjunt és de 250 Mb i la grandària màxima d’un arxiu és de 50 MB.

Per últim és molt important assegurar-se que s'han adjuntat tots els documents i, una vegada revisat això, s’haurà de clicar el botó SEGÜENT.

3.6 En la sisena pestanya, el sistema li porta a “Acabar”:

- La persona sol·licitant ha d'acceptar les notificacions electròniques per poder finalitzar el procés correctament fent clic en

SÍ.

- I cal omplir el camp de “E-mail per a avís de posada a disposició de notificacions” per rebre les notificacions electròniques.

2.- DNI, NIE o PASAPORT

3.- JUSTIFICANT PAGAMENT TAXES

5.- ALTRES DOCUMENTES, SI ESCAU

1.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

(6)

6

Després de clicar el bot ENVIAR, li portarà a la següent pantalla:

En aquesta pestanya cal clicar al botó d'enviar. Si està tot correcte, li ho dirà; i, si hi ha alguna errada, en la part superior esquerra de la pantalla (en color roig), apareixeran els camps que s’han de modificar.

Caldrà anar a les pestanyes corresponents i realitzar les modificacions assenyalades. Una vegada acabades les correccions ha de tornar a la pestanya d'acabar i tornar a clicar al botó enviar.

3.7 Finalitzar:

Quan estiga tot correcte apareixerà aquesta pàgina.

Al clicar el botó Obtenir document pot obrir i guardar el document pdf de la seva sol·licitud. A aquest document se li assignarà un identificador numèric (ID) que, en cas tenir que comunicar alguna incidència en el procediment, serà el que s’ha d’indicar.

(7)

7

Per últim, pot clicar en el botó FINALITZAR I ANAR AL MEU LLOC PERSONAL on, en qualsevol moment, podrà visualitzar la sol·licitud i obtenir una còpia en clicar a la icona justificant del document pdf, que podreu guardar o imprimir.

3.8 Per veure els detalls de la vostra sol·licitud, en la mateixa pantalla cal seleccionar en la

pestanya ACCIONS, “Veure detalls”

Enviada la sol·licitud, tot el seguiment de la convocatòria es farà a través del Tauler d’Anuncis de la Universitat de València. https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ i a la pàgina web del Servei de Recursos Humans PAS, a l’apartat “Proves selectives” (https://go.uv.es/3x4l6mJ), accedint a la pàgina de la convocatòria corresponent.

4 COM ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ PER LA PERSONA SOLICITANT

Segons la base de la convocatòria “Admissió de les persones aspirants”, a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la llista provisional de persones admeses i excloses, s’iniciarà un termini de 10 dies hàbils, perquè s’hi puguen formular al·legacions o esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la persona aspirant desitja formular al·legacions o esmenar els defectes que han motivat l’exclusió, haurà de fer-ho mitjançant l'accés a la Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU) a l’adreça electrònica https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html.

(8)

8 1. Accedisca a l’apartat ELS MEUS TRÀMITS.

2. Triar la forma d'accés a l'entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València i a

continuació faça clic en la icona HISTORIAL D’EXPEDIENTS.

3. Una vegada carregada la pàgina veurà el llistat de tots els vostres expedients i sol·licituds.

En la pestanya accions, seleccione la opció “Annexar”.

(9)

9 5. Després clique a “Enviar” i, al igual que a l’apartat 3.7 d’aquesta guia, li apareixerà la mateixa

pantalla en la qual li confirma que la vostra sol·licitud s’ha processat correctament i des de la qual pot obtindré també el document justificatiu.

5 COM ATENDRE UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA PER LA PERSONA SOLICITANT.

Per a atendre una notificació o comunicació, la persona sol·licitant rebrà un avís per correu electrònic i haurà de seguir els següents passos:

1. Accedisca a la seu electrònica mitjançant el link que apareixerà en el seu correu.

En la pàgina carregada, identifique la notificació en el llistat de les seues notificacions (“llegir requeriment”). Llija el seu contingut pressionant sobre la icona representada per un sobre i una fletxa.

(10)

10

6 RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES EN OMPLIR EL FORMULARI ELECTRÒNIC

Per a qualsevol incidència o dubte al omplir la sol·licitud, es pot contactar amb la Universitat de València.

 Si es tracta d’una incidència tècnica, relacionada amb la tramitació electrònica de la sol·licitud, es pot sol·licitar ajuda tècnica al correu institucional: entreu@uv.es.  Si és un dubte respecte de les bases de la convocatòria, ha de dirigir-se al Servei de

Recursos Humans (PAS), Secció Convocatòries i Concursos mitjançant el correu electrònic: convocatories@uv.es.

Figure

Actualización...

Referencias