Informe Executiu. Assemblea General Ordinària de Clubs. Federació Catalana de Tennis

32  Download (0)

Full text

(1)

Informe Executiu

Assemblea General

Ordinària de Clubs.

Federació Catalana de

Tennis

29/06/2015

(2)

índex

• Antecedents

• Descripció accions executades

• Comptes Anuals : Balanç i Compte d’Explotació

• Opinió Auditoria

• Liquidació pressupostària exercici comptable 2014

• Pressupost exercici 2015

• Evolucions i projeccions 2011-2018

• Estructura organitzativa /personal

• Situació actual i estratègia 2015

(3)

Inici JD 2012: punt de partida exercici 2011

 Fons Propis Negatius

 Fons de Maniobra Negatiu

 “Apalancament” financer del 100%

I amb una estructura del deute exigible desordenada i impossible de fer front

 Retallada de les Subvencions Públiques en un 60%

 Sobre-dimensionament Estructura i Plantilla

4 Instal·lacions, una d’elles amb inversió/cost de 12M

Més de 200 empleats

Productes i unitats de negoci deficitaris i amb falta de transversalitat....

 Baixada dels patrocinis per l’erosió de marca, estat econòmic FCT i

crisi econòmica nacional e internacional

 Marca FCT en estat molt crític vers tercers...

 Auditor es qüestiona la posada en funcionament....

 Atmosfera interna i externa “complicada”

3

S´inicia un dur procés de reestructuració i

reorganització...

(4)

Confecció del Pla de Viabilitat i creació sindicació

bancària davant situació de fallida tècnica

Reestructuració deute bancari existent per 3,5M

d´euros

Obtenció 1a carència de capital per 18 mesos

Negociació ajornaments Organismes Públics per

1M d´euros (AEAT, S.S)

Negociació ajornaments Mapfre, RFET i

Proveïdors per 1,5M d´euros

Negociació 2a carència de capital de tot el deute

juliol 14-juliol 15

Negociació i execució quites proveïdors 2013:

-20%.

Negociació nou finançament proveïdors

0,380M-2014

Negociació

finançament

acomiadaments

empleats Acadèmia Cornella, 0,1M.; estalvi 0,2M.

Implementació nou circuit administratiu.

Reordenació i optimització de recursos i deutes.

Negociació amb Ajuntaments Justificació

No feta de les inversions de totes les

instal·lacions en els últims 10 anys.

Negociacions Ajuntaments per venda

/cessions atípics

Comissions

de

Seguiment

amb

Ajuntaments.

Propostes, coordinació i execució de

programes esportius amb Ajuntaments.

Negociació amb Comitè d´Empresa,

Sindicats i treballadors 1r ERTE

2012-2013; E = 130.000 euros

Negociació i execució 2n ERTE 2014; E =

240.000 euros

Regularització a Relació Laboral de

personal sense contracte.

Actualment Inspecció SS ; 0,280M. (Pagat)

Negociació i execució 3r ERTE personal;

E= 1 any 170.000 euros (-15%)

Coordinació i

equilibri

Reestructuració

Esportiva heretada

Creació Centres de

Referència

Projecte de

formació tècnics

Accions

executades

Gestió Financera

Reducció Despesa General -33% (11-14)

Reducció de la plantilla de + 200 el 2011 a 106

el 2014

Cessió St. Joan Despí -2013-

Venda de l’Hospitalet -2015- 0,5M

Posada en equivalència comissió Clubs

llicencies, 10%

Creació Comissió Executiva Professional.

Implantació tecnològica llicències i Gestió

Competició a tot Catalunya.

Activació Pre-Concurs i sortida...

Tancament de l´Acadèmia de Cornellà.

Programes d’integració social minusvàlids

amb Ajuntaments i Fundacions.

Gestió Pública

Gestió Continguts

Gestió RRHH

Gestió Ordinària

(5)

5

Parlem de l´Explotació...¿com hem tancat el 14?

1/4

Marge 2014:

4,19%

Marge 2015E:

15,85 %

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2011

2012

2013

2014

2015E

“Objecte Social”

ingresos

ingressos

despeses

marge explotació

Creixement

EBITDA

132%

Creixement

previst

EBITDA

260%

Gap

13,8

%

11,58

Gap

%

∆ %

(2014-2013)

1

SERVEIS CENTRALS

1.1

INGRESSOS

2.355.190

2.224.630

-5,5%

LLICÈNCIES

1.102.193

931.186

-15,5%

ÀREA TÈCNICA i COMPETICIÓ

602.515

557.012

-7,6%

ÀREA DOCÈNCIA

70.821

50.259

-29,0%

DELEGACIONS

25.022

26.189

4,7%

PATROCINIS

93.348

113.488

21,6%

SERV.GENERALS ORDINARIS

93.320

116.785

25,1%

SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT.

367.970

429.712

16,8%

1.2

DESPESES

-2.642.099

-2.131.409

-19,3%

LLICÈNCIES

-539.173

-392.813

-27,1%

ÀREA TÈCNICA i COMPETICIÓ

-1.058.593

-763.087

-27,9%

ÀREA DOCÈNCIA

-127.461

-137.031

7,5%

DELEGACIONS

-282.285

-254.388

-9,9%

SERV.GENERALS ORDINARIS

-634.587

-584.090

-8,0%

Marge Explotació, EBITDA (SSCC)

-286.909

93.220

132%

FCT CONSOLIDAT

2013

2014 TANCAT

Marge : EBITDA / Ingressos

Marge 2011:

1,18%

R

2.117.276

930.828

404.960

79.025

21.600

118.500

112.166

450.197

2015 PRESSUPOST

-1.781.665

-390.530

-511.157

-193.405

-194.714

-491.859

335.611

PILARS OBJECTE SOCIAL-MARGE BRUT 2015

LLICENCIES

540.298

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

-106.197

AREA DOCENCIA

-114.380

SERV.GENERALS ORDINARIS

15.890

MARGE BRUT TOTAL……….

335.611

PILARS OBJECTE SOCIAL-MARGE BRUT 2014

LLICENCIES

538.373

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

-206.076

AREA DOCENCIA

-86.772

SERV.GENERALS ORDINARIS

-152.304

(6)

6

∆ %

2

INSTAL-LACIONS

(2014-2013)

2.1

INGRESSOS

2.825.428

2.491.260

-11,8%

BTO

1.119.446

1.120.908

0,1%

CORNELLA

878.989

901.764

2,6%

L´HOSPITALET

484.324

468.588

-3,2%

SANT JOAN D'ESPI

342.669

0

-100,0%

2.2

DESPESES

-2.705.264

-2.348.939

-13,2%

BTO

-1.012.918

-1.020.978

0,8%

CORNELLA

-897.131

-910.053

1,4%

L´HOSPITALET

-449.141

-417.908

-7,0%

SANT JOAN D'ESPI

-346.074

0

-100,0%

Marge Explotacio, EBITDA (INST.)

120.164

142.321

18,4%

2013

2014 TANCAT

2/4

Marge 2011:

0,93%%

Marge

2013 :

4,25%

Marge

2014 :

5,71%

Marge

2015 E:

5,8 %

Marge :

5,95 %

Marges sense Hospitalet

Creixement

EBITDA

18,4

%

Gap

1,4%

Gap

0,1%

Creixement

EBITDA

ESTABLE

2.355.122

1.076.293

1.105.577

173.252

0

2015 PRESSUPOST

-2.217.963

-1.010.453

-1.041.565

-165.945

0

137.159

Marge :

4,5 %

ATIPICS-MARGE BRUT 2014

VALL D´HEBRON

99.930

CORNELLÀ

-8.289

MARGE BRUT TOTAL……….

91.641

-41.201

60.270 106.528 99.930 65.840

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015E

Concessió de Vall D´Hebrón

Ingresos

Despeses

MARGE NET ordinari

24.803 31.005

-18.143 -8.289

64.012

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2011

2012

2013

2014

2015E

Concessió de Cornellà

Ingresos

Despeses

MARGE NET ordinari

ATIPICS-MARGE BRUT 2015

VALL D´HEBRON

65.840

CORNELLÀ

64.012

MARGE BRUT

TOTAL……….

129.852

(7)

7

∆ %

(2014-2013)

2013

2014 TANCAT

3/4

3

RESUM EXPLOTACIÓ

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO

5.180.617

4.715.890

-9,0%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIO

-5.347.363

-4.480.348

-16,2%

MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)- EBITDA -166.745

235.541

241%

4

MARGE FINANCER

INGRESSOS FINANCERS

7.415

6.188

-16,6%

DESPESES FINANCERES

-431.173

-257.880

-40,2%

MARGE FINANCER

-423.757

-251.692

41%

5

MARGE ORDINÀRI (1)

-590.503

-16.151

97%

 Davallada dels ingressos del 9% i gestió en la reducció de les despeses del 16,2%

 Davallada dels ingressos del 2,52% i gestió en les despeses del 10,42% = +8%

Deflactant St. Joan

Despí:

Anem guanyant Gap de Gestió any darrera any!

Números finals:

Perímetre constant

auditat

ACONSEGUIT

(8)

8

7

PARTIDES COMPTABLES

SUBVENCIONS DEL CAPITAL

597.208

580.971

AMORTITZACIONS INMOBILITZAT

-1.211.761

-857.871

RESULTATS EXTRAORDINARIS

-48.978

-53.775

8

RESULTAT COMPTABLE

-1.254.034

-346.825

RESULTATS EXTRAORDINARIS (Inspecció SS)

-20.017

9

RESULTAT COMPTABLE AJUSTAT SS

-1.254.034

-366.842

2013

2014

4/4

Partides Comptables:

Força càrrega d´amortització, -857.871 euros, només compensada en part,

per les subvencions de Capital: 580.971, fa que el diferencial -276.900 euros

contribueixin en negatiu al resultat comptable.

La càrrega de la Inspecció de la Seguretat Social (-284.000 euros) s´ha reconegut al

2014 amb càrrec al resultat, i a reserves per la resta als 13, 12 i

11.(compt.246.000)

-276.900

euros.

Resultat de

No Gestió

(9)

9

BALANÇ DE SITUACIÓ al 31/12/2014 FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

A C T I U NOTES

A) ACTIU NO CORRENT 4.196.333,08 5.374.065,95

I. Immobilitzat intangible. 6 79.515,49 77.962,19

3. Patents, llicències, marques i similars. 169,07 508,91

203 Propietat Industrial 6.702,60 6.702,60

2803 Am.Acum.Propietat Industrial -6.533,53 -6.193,69 5. Aplicacions informàtiques. 79.346,42 77.453,28 206 Aplicacions Informàtiques 361.907,31 321.932,82 2806 Am.Acum.Aplicac.Informàtiques -282.560,89 -244.479,54

II. Immobilitzat material. 5 3.945.894,39 5.107.037,24

1. Terrenys i construccions. 3.631.701,61 4.649.066,45 210 Terrenys i Béns Naturals 270.455,45 270.455,45 211 Construccions 11.349.362,65 12.402.054,94 2811 Am.Acum.Construccions -7.988.116,49 -8.023.443,94 2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 314.192,78 457.970,79 212 Instal·lacions Tècniques 215.787,14 216.360,58 215 Altres Instal·lacions 214.391,30 345.727,64

216 Mobiliari 878.380,24 910.528,90

217 Equips Procés de la Informació 409.589,06 422.895,41 218 Elements de Transport 41.092,82 54.138,42 281 Am.Acum.Instal. I altre inmobilitzat material -1.445.047,78 -1.491.680,16

V. Inversions financeres a llarg termini 8.1 53.444,98 53.744,98

1. Instruments de patrimoni. 45.000,00 45.000,00 250 Inv.Financ.Ll/T Instr.Patrimo 45.000,00 45.000,00

5. Altres actius financers. 8.444,98 8.744,98

26 FIANCES/DIPOSITS CONSTIT. Ll/T 8.444,98 8.744,98

VI. Deutors a llarg termini 8.1 111.580,34 129.423,66

44 DEUTORS DIVERSOS Ll/T 111.580,34 129.423,66

VII. Actius per impost diferit 11.2 5.897,88 5.897,88

B) ACTIU CORRENT 728.434,88 521.717,90

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 383.547,89 0,00 580 Actius no corrents mantinguts per a la venda 16.2 383.547,89 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 312.740,48 488.672,43 1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 8 196.489,57 366.748,44

Clients a llarg termini 5.625,00 0,00

Clients a curt termini

430-5 Clients 93.056,78 202.617,58

431 Clients, clubs 76.669,51 146.443,44 450 Clients instal·lacions 21.161,28 17.710,42 436 Clients de dubtós cobrament 192.844,90 181.641,85 490 Det.Val.Credit Oper.Cials. -192.867,90 -181.664,85 3. Deutors Diversos. 8.2 77.344,99 27.151,33 44 DEUTORS DIVERSOS 77.344,99 27.151,33

4. Personal. 8.2 2.470,00 18.109,24

460 Avançaments de Remuneracions 2.470,00 18.109,24 5. Actius per impost corrent. 11.2 36.435,92 72.163,42 4709 H.Públ.Deutora Devol.Impostos 36.435,92 72.163,42 6. Altres deutes amb Administracions Públiques. 11.2 0,00 4.500,00 4704 COM.AUTONOMES DEUT.PER SUBVENC 0,00 4.500,00 V. Inversions financeres a curt termini 8.2 650,00 818,63 5. Altres actius financers. 650,00 818,63 566-555 Dipòsits Constituits a C/T 650,00 818,63 VI. Periodificacions a curt termini. 4.072,61 9.633,41 480 Despeses anticipades 4.072,61 9.633,41 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 27.423,90 22.593,43

1. Tresoreria. 27.423,90 22.593,43

570 Caixa, euros 9.996,84 5.314,86

572 Bancs/Instituc.Crèdit C/C,Eur 17.427,06 17.278,57

TOTAL ACTIU (A+B) 4.924.767,96 5.895.783,85

(10)

10

BALANÇ DE SITUACIÓ al 31/12/2014 FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

P A T R I M O N I N E T Y P A S S I U NOTAS

A) PATROMONI NET -1.694.393,89 -746.580,33

A-1) Fons propis. 10 -2.588.193,73 -2.221.351,63

I. Fons social. 1.621.092,07 1.621.092,07 101 Fons Social 1.621.092,07 1.621.092,07 V. Resultat d'exercicis anteriors. -3.842.443,70 -2.531.186,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors). -3.842.443,70 -2.531.186,22 121 Resultats Negat.Ex.Anteriors -3.842.443,70 -2.531.186,22 VII. Resultat de l'exercici. 3 -366.842,10 -1.311.257,48

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14 893.799,84 1.474.771,30

130 Subvencions Oficials Capital 857.172,14 1.339.029,44 131 Donacions i Llegats de Capital 36.627,70 135.741,86

B) PASSIU NO CORRENT 4.330.895,75 4.017.985,44

I. Provisions a llarg termini 13 246.750,91 226.733,04

4. Altres provisions. 246.750,91 226.733,04 141 Prov.per impostos 246.750,91 226.733,04

II. Deutes a llarg termini 9.1 3.807.899,68 3.377.947,26

2. Deutes amb entitats de crèdit. 3.619.126,40 3.073.490,71 170 Deutes Ll/T amb Ent.Crèdit 3.619.126,40 3.073.490,71 3. Creditors per arrendament financer. 0,00 26.077,07 174 Creditors Arrend.Financ. Ll/T 7.1 0,00 26.077,07 5. Altres actius financers. 188.773,28 278.379,48 171 Deutes a Llarg Termini 111.580,34 129.423,66 175 Efectes a Pagar a Llarg Termini 61.059,40 119.464,31 185 Fiances i dipòsits Ll/T 16.133,54 29.491,51

V. Deutes amb administracions públiques llarg termini 11.1 276.245,16 413.305,14

C) PASSIU CORRENT 2.288.266,10 2.624.378,74

I. Provisions a curt termini 13 73.394,96 73.657,83

4980 Provisió per cànons ajuntaments 73.394,96 73.657,83

III. Deutes a curt termini. 9.2 534.753,65 698.875,62

2. Deutes amb entitats de crèdit. 396.999,48 604.304,25 520-527 Deutes C/T Entitats de Crèdit 396.999,48 604.304,25 3. Creditors per arrendament financer. 26.068,07 24.945,74 524 Credit.Arrenda.Financ. C/T 7.1 26.068,07 24.945,74 5. Altres passius financers. 111.686,10 69.625,63 521 Deutes a Curt Termini 53.281,19 12.537,30 525 Efectes a Pagar a Curt Termini 58.404,91 57.088,33

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 1.488.959,83 1.600.072,06

1. Proveïdors. 9.2 875.561,93 1.043.923,68 Proveïdors a llarg termini 98.662,93 187.716,49 Proveïdors a curt termini 776.899,00 856.207,19 3. Creditors diversos. 9.2 96.675,17 42.601,91 410 Creditors diversos 96.675,17 42.601,91 4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 9.2 134.549,97 113.039,51 465 Remuneracions Pdnts.Pagament 134.549,97 113.039,51 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 11.1 382.172,76 400.506,96 4750 H.Públ.Creditora per I.V.A. 18.981,68 23.713,81 4751 H.Públ.Creditora per Ret.Pract 143.581,01 233.650,36 4759 Creditors Ajuntaments 42.864,29 22.252,72 476 Organismes Seg.Soc.Creditors 176.745,78 120.890,07

VI. Periodificacions a curt termini. 15 191.157,66 251.773,23

485 Ingressos anticipats 191.157,66 251.773,23

TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A+B+C) 4.924.767,96 5.895.783,85

(11)

11

COMPT E DE PÈRDUES i GUANYS de l'exercici 2014 FEDERACIÓ CAT ALANA DE T ENNIS

NOT ES EXERCICI 2014 EXERCICI 2013

A) OPERACIONS CONT INUADES

1. Import ne t de la x ifra de ne gocis. 12.1 2.474.665,77 2.570.493,35

a) Vendes. 2.474.665,77 2.570.493,35 700 Vendes de Mercaderies 0,00 879,17 701 Llicencies Federatives 914.445,15 1.102.193,44 702 Canons 459.965,70 406.767,79 703 Activitats docents 890.025,62 871.589,51 709 Diversos 210.229,30 189.063,44 4. Aprovisiona me nts. -9.512,58 -44.920,24 a) Consum de mercaderies. -9.512,58 -44.920,24 600 Compres de Mercaderies -9.512,58 -44.920,24

5. Altre s ingre ssos d'e x plota ció. 1.718.311,40 1.727.519,92

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 12.3 1.175.111,87 1.241.936,97 75 Altres ingressos de gestió 1.175.111,87 1.241.936,97 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 12.2 543.199,53 485.582,95 74 Subvenc.Donac.Llegats 543.199,53 485.582,95

6. De spe se s de Pe rsona l. -2.050.491,33 -2.093.026,10

a) Sous, salaris i assimilats. -1.541.777,97 -1.590.118,86 640 Sous i Salaris -1.421.477,97 -1.514.502,86 641 Indemnitzacions -120.300,00 -75.616,00 b) Càrregues socials. 12.4 -508.713,36 -502.907,24 642 S.Social Càrrec de la Empresa -495.569,97 -489.000,22 649 Altres Despeses Socials -13.143,39 -13.907,02

7. Altre s de spe se s d'e x plota ció. -1.968.592,81 -2.437.285,89

a) Serveis exteriors. -1.704.414,52 -1.946.130,98 62 SERVEIS EXTERIORS -1.704.414,52 -1.946.130,98

b) Tributs. -3.235,01 -12.552,14

631 Altres Tributs -687,30 -906,37 634 Ajust.Neg.Imposició Indirecta -2.547,71 -11.645,77 c) Pèrdues, deteriorament y variació de provisions per -43.948,78 -47.547,00 operacions comercials.

650 Pèrdues Crèd.Cials. Incobrables -32.745,73 -38.974,23 694 Pèrdues Deteriora.Crèdits Cials. -14.143,53 -10.403,25 794 Reversió Det.Crèdits Cials. 2.940,48 1.830,48 d) Altres despeses de gestió corrent. -216.994,50 -431.055,77 652 Subvenció a Clubs i d´Altres -97.949,86 -252.529,54 654 Beques, Premis i Subv. Esport. -6.442,89 -18.003,67 655 Dietes i Desplaçaments -18.325,85 -27.378,28 658 Desp. Org. Acont. Esportius -94.275,90 -133.144,28

8. Amortitza ció de l'immobilitza t. 5,6 -813.202,83 -826.351,52

68 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS -813.202,83 -826.351,52

9. Imputa ció de subve ncions d'immobilitza t 14 572.009,26 579.271,64

no fina nce r i a ltre s

746 Sub.Dona.Llegat.Trans.Resu.Exe. 572.009,26 579.271,64

10. Ex ce ssos de provisions 0,00 76.076,43

795 Ingressos excés de provisions 0,00 76.076,43

11. De te riora me nt i re sulta t pe r a lie na ció de l'immobilitza t 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres

671 Pèrdues de l'immobilitzat material 0,00 0,00

12. Altre s re sulta ts 12.5 -35.883,28 -17.392,12

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -112.696,40 -465.614,53

(12)

12

COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS de l'exercici 2014

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

NOTES

EXERCICI 2014

EXERCICI 2013

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-112.696,40

-465.614,53

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingressos financers.

6.025,75

6.665,08

b) De valors negociables i altres instruments financers.

6.025,75

6.665,08

b2) De tercers.

6.025,75

6.665,08

769 Altres Ingressos Financers

6.025,75

6.665,08

14. Despeses financeres.

-247.155,89

-415.400,08

b)Per deutes amb tercers.

66 Interessos i altres despeses financeres

-247.155,89

-415.400,08

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)

-241.130,14

-408.735,00

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

-353.826,54

-874.349,53

18. Impost sobre beneficis

0,00

0,00

630 Impost sobre beneficis

0,00

0,00

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT

-353.826,54

-874.349,53

D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

-13.015,56

-436.907,95

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)

-366.842,10

-1.311.257,48

(13)

Evolució Patrimonial

Reducció de volum / dimensionament

Reducció de l’endeutament a curt termini

Contenció del deteriorament del Fons de Maniobra

Fons de Maniobra

2011

-3,252M

Fons de Maniobra

2012

-1,268M

Fons de Maniobra

2013

-1,915M

Fons de Maniobra

2014

-1,461M

Millora de les condicions de

Solvència

(14)

14

Import %

1

SERVEIS CENTRALS

1.1INGRESSOS 2.224.630 2.593.472 -368.842 -14%

LLICENCIES 931.186 1.260.007 -328.821 -26%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ 557.012 726.180 -169.168 -23%

AREA DOCENCIA 50.259 75.810 -25.551 -34%

DELEGACIONS 26.189 19.220 6.969 36%

PATROCINIS 113.488 142.600 -29.112 -20%

SERV.GENERALS ORDINARIS 116.785 90.835 25.950 29% SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT. 429.712 278.820 150.892 54%

1.2DESPESES -2.131.409 -2.744.030 612.621 -22%

LLICENCIES -392.813 -640.793 247.980 -39%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ -763.087 -1.158.721 395.634 -34%

AREA DOCENCIA -137.031 -191.247 54.216 -28%

DELEGACIONS -254.388 -256.076 1.688 -1%

SERV.GENERALS ORDINARIS -584.090 -497.193 -86.897 17%

Marge Explotació, EBITDA (SSCC)

93.220

-150.558 243.778

2

INSTAL-LACIONS

2.1INGRESSOS 2.491.260 2.690.254 -198.994 -7% BTO 1.120.908 1.167.920 -47.012 -4% CORNELLA 901.764 1.004.616 -102.852 -10% L´HOSPITALET 468.588 517.718 -49.130 -9% 2.2DESPESES -2.348.939 -2.215.183 -133.756 6% BTO -1.020.978 -945.236 -75.742 8% CORNELLA -910.053 -890.477 -19.576 2% L´HOSPITALET -417.908 -379.470 -38.438 10%

Marge Explotacio, EBITDA (INST.)

142.321

475.071 -332.750

3

RESUM EXPLOTACIÓ

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO

4.715.890

5.283.726 -567.837

-10,7%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIO

-4.480.348

-4.959.213 478.865

-9,7%

DESVIACIÓ PRESSUPOSTARIA D´EXPLOTACIO

235.541

324.513

-88.972

-1,1%

MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)

235.541

324.513

-88.972

4

MARGE FINANCER

INGRESSOS FINANCERS 6.188 1.000 5.188

DESPESES FINANCERES -257.880 -258.970 1.090

MARGE FINANCER

-251.692

-257.970 6.278

5

MARGE ORDINÀRI (1)

-16.151

66.543

-82.694

TOTAL INGRESSOS DESPRES MARGE FINANCER

4.722.077

5.284.726 -562.649

-10,6%

TOTAL DESPESES DESPRES MARGE FINANCER

-4.738.228

-5.218.183 479.955

-9,2%

DESVIACIÓ PRESSUPOSTARIA

-16.151

66.543

-82.694

-1%

FCT CONSOLIDAT

TANCAMENT AUDITAT PRESSUPOST Desviació (R - P) OFICIAL

(15)

15

3

RESUM EXPLOTACIÓ

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO

4.715.890

5.283.726

-567.837

-10,7%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIO

-4.480.348

-4.959.213

478.865

-9,7%

DESVIACIÓ PRESSUPOSTARIA D´EXPLOTACIO

235.541

324.513

-88.972

-1,1%

MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)

235.541

324.513

-88.972

4

MARGE FINANCER

INGRESSOS FINANCERS

6.188

1.000

5.188

DESPESES FINANCERES

-257.880

-258.970

1.090

MARGE FINANCER

-251.692

-257.970

6.278

5

MARGE ORDINÀRI (1)

-16.151

66.543

-82.694

TOTAL INGRESSOS DESPRES MARGE FINANCER

4.722.077

5.284.726

-562.649

-10,6%

TOTAL DESPESES DESPRES MARGE FINANCER

-4.738.228

-5.218.183

479.955

-9,2%

DESVIACIÓ PRESSUPOSTARIA

-16.151

66.543

-82.694

-1%

Pressupostos prorrogats de l’exercici 2013

Import

%

TANCAMENT AUDITAT

PRESSUPOST

Desviació (R - P)

OFICIAL

Resum Liquidació pressupostària 2014

(16)
(17)

17

Gap

11,6

%

∆ %

(2014-2015)

1

SERVEIS CENTRALS

1.1

INGRESSOS

2.224.630

2.117.276

-4,8%

LLICENCIES

931.186

930.828

0%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

557.012

404.960

-27%

AREA DOCENCIA

50.259

79.025

57%

DELEGACIONS

26.189

21.600

-18%

PATROCINIS

113.488

118.500

4%

SERV.GENERALS ORDINARIS

116.785

112.166

-4%

SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT.

429.712

Disminucio subvencions (60%)

450.197

5%

1.2

DESPESES

-2.131.409

-1.781.665

-16,4%

LLICENCIES

-392.813

-390.530

-1%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

-763.087

-511.157

-33%

AREA DOCENCIA

-137.031

-193.405

41%

DELEGACIONS

-254.388

-194.714

-23%

SERV.GENERALS ORDINARIS

-584.090

-491.859

-16%

Marge Explotació, EBITDA (SSCC)

93.220

335.611

260%

2015 PRESSUPOST

FCT CONSOLIDAT

2014 TANCAT

PILARS OBJECTE SOCIAL-MARGE BRUT 2014

LLICENCIES

538.373

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

-206.076

AREA DOCENCIA

-86.772

SERV.GENERALS ORDINARIS

-152.304

MARGE BRUT TOTAL……….

93.220

PILARS OBJECTE SOCIAL-MARGE BRUT 2015

LLICENCIES

540.298

AREA TECNICA i COMPETICIÓ

-106.197

AREA DOCENCIA

-114.380

SERV.GENERALS ORDINARIS

15.890

(18)

18

Deflactant per Hospitalet

:

1. Ingressos 15 vs 14 : + 7,87% i 2. Despeses 15 vs 14 : +6,26%

Marges 15, BTO: +65.840 i

CORNELLÀ: + 64.012 euros

Perímetre constant EBITDA (sense

Hosp.):

+ 129.852 euros (15), +91.641 (14) =

+41,7%

Gap

+ 1,61%

∆ %

2

INSTAL-LACIONS

(2014-2015)

2.1

INGRESSOS

2.491.260

Venda St. Joan Despi

2.355.122

-5,5%

BTO

1.120.908

1.076.293

-4%

CORNELLA

901.764

1.105.577

23%

L´HOSPITALET

468.588

173.252

-63%

SANT JOAN D'ESPI

0

0

2.2

DESPESES

-2.348.939

-2.217.963

-5,6%

BTO

-1.020.978

-1.010.453

-1%

CORNELLA

-910.053

-1.041.565

14%

L´HOSPITALET

-417.908

-165.945

-60%

SANT JOAN D'ESPI

0

0

Marge Explotacio, EBITDA (INST.)

142.321

137.159

-4%

(19)

19

∆ %

(2014-2015)

2014 TANCAT

2015 PRESSUPOST

3

RESUM EXPLOTACIÓ

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO

4.715.890

4.472.398

-5%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIO

-4.480.348

-3.999.628

-11%

MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)

235.541

472.770

101%

4

MARGE FINANCER

INGRESSOS FINANCERS

6.188

2.500

-60%

DESPESES FINANCERES

-257.880

-280.037

9%

MARGE FINANCER

-251.692

-277.537

10%

5

MARGE ORDINÀRI (1)

-16.151

195.233

1309%

6

OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES

Valor Venda Hospitalet

500.000

Valor Net Comptable Hospitalet

-383.548

MARGE EXTRAORDINARI (2)

0

116.452

MARGE NET TOTAL (1+2)

-16.151

311.685

2030%

7

PARTIDES COMPTABLES

SUBVENCIONS DEL CAPITAL

580.971

433.201

AMORTITZACIONS INMOBILITZAT

-857.871

Venda St. Joan Despi

-651.866

RESULTATS EXTRAORDINARIS

-53.775

-5.740

8

RESULTAT COMPTABLE

-346.825

87.280

RESULTATS EXTRAORDINARIS (Inspecció SS)

-20.017

(20)

Vistos els tancaments de tots els exercicis, (12-13 i

14 ja

auditat

), anem a il·lustrar gràficament les evolucions

d’aquests i les projeccions 15E-16P-17P-18P:

(21)

21

 Millora substancial amb eficiència : menys dimensió i més excedents..!

Fins ara i projeccions

S: sobre-dimensionament, R: reestructuració C : Consolidació EBITDA i estructura

70.913

153.884

-166.745

235.541

472.770

455.851

429.967

446.836

-8.000.000

-7.000.000

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2011

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

Evolució Estructura federativa i generació d´ebitda

TOTAL ingrès

TOTAL despesa

EBITDA

Fins el 2014, dades auditades. 2015 endevant, projeccions.

AGO juny 2015

(22)

22

Fins ara i projeccions

Recuperació de l’EBITDA

Suficient inclús per afrontar tot el marge financer = Marge

Net “break- even” i amb tendència estimada a l’alça !

Treballant per un Nou Programa de Reestr. Deute Bancari

-650.000

-600.000

-550.000

-500.000

-450.000

-400.000

-350.000

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

2011

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

Evolució Resultats Consolidats

EBITDA

MARGE FINANCER

MARGE NET ordinari

MARGE NET extraordinàri

marge net TOTAL

 3 Ertes personal

 Indemnitzacions

 Reducció Despesa General

Venda

Hospitalet

Nou Programa Reestr.

Deute Bancari

(23)

23

Ebitda 2011: - 41.000 euros

Ebitda 2012: + 60.270 euros

Ebitda 2013: + 106.528 euros

Ebitda 2014: + 99.930 euros

Ebitda 2015: + 65.840 euros

FACTURACIO 1M

FACTURACIO 1M

40 EMPLEATS

43 EMPLEATS

24

pistes

31

pistes

Vt.nov-2

018

Vt.2052

Fins ara i projeccions

Instal·lacions, “Atípics”

Ebitda 2011: + 24.802 euros

Ebitda 2012: + 31.005 euros

Ebitda 2013: - 18.142 euros

Ebitda 2014: - 8.289 euros

Ebitda 2015: + 64.012 euros

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015E

Concessió de Vall D´Hebrón

(24)

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2011

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

Evolució i projecció EBITDA

Eficiència:

11%

24

Facturació 14

4,71M

Ebitda 14

235.541 euros

Projecció i objectiu

Ebitda 15-18

430.000 euros

Despeses Explotació 14

4,48M

Projecció i objectiu

Marge Net 15-18

120.000 euros

106

empleats

amb

200

empleats

4

Inst.

2

Inst.

Eficiència:

1%

Eficiència:

5%

114

empleats

auditat

Eficiència entès com a Marge “Ebitda” per poder fer front al cost de capital

Fins ara i projeccions

106

empleats

(25)

25

-1.400.000

-1.200.000

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2011

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

Evolució Partides Comptables

Subvenció del Capital

Amortització del Inmobilitzat

l'immobilitzat

Diferencial

Les amortitzacions dotades cada any comencen a caure en picat...

Les instal·lacions envelleixen ....

Les subvencions de capital gairebé desapareixen al 2016...

Malgrat això, el diferencial contribuirà encara negativament en 300.000

fins el 2018 i a partir d´aquesta data ...

Hospitalet

0,36M

Resta per amortitzar 3,945M d´euros, 90% Cornellà

(26)

Estructura del deute actual VIU “Consolidat”

26

Descripció i volum creditors

Import

% pes Sector % per Consolidat

SITUACIÓ

JUNY 2015

a Creditors amb garantía hipotecaria

4.042.322 €

100,0%

74,8%

a.1 Caixabank

1.017.608 €

25,2%

18,8%

prèstec hipotecari, carència jul/ago 2015

a.2 Catalunya Banc- BBVA

1.568.068 €

38,8%

29,0%

prèstec hipotecari, carència jul. 2015

a.3 Banco Mare Nostrum

363.863 €

9,0%

6,7%

prèstec hipotecari,

a.4 Banc de Sabadell

972.783 €

24,1%

18,0%

prèstec hipotecari, carències entre jul/15 i gen/16

a.5 Institut Català de Finances

120.000 €

3,0%

2,2%

prèstec hipotecari, carència set/2015

b Creditors Priviligiats

638.928 €

100,0%

11,8%

b.1 Agència Tributaria

66.538 €

10,4%

1,2%

Ajornat fins 2016

b.2 Seguretat Social

288.390 €

45,1%

5,3%

Ajornat fins 2018

b.3 Inspecció de la Seguretat Social 2010-14 Estimat

284.000 €

44,4%

5,3%

pagat al juny del 2015.

c Creditors Ordinàris 1er Nivell

468.957 €

100,0%

8,7%

c.1 Mapfre + deute ufec (DEUTE ANTIC)

140.662 €

30,0%

2,6%

Ajornat fins 2016 (possible ajornament fins a 2018)

c.2 Mapfre - DEUTE Vençut 2015

145.551 €

31,0%

2,7%

a pagar 2015

c.3 RFET (DEUTE ANTIC)

95.240 €

20,3%

1,8%

Ajornat fins 2016

(possible ajornament fins a 2018)

c.4 RFET - DEUTE vençut 2015

87.504 €

18,7%

1,6%

a pagar 2015

d Creditors Ordinàris 2on Nivell

255.761 €

100,0%

4,7%

d.1 Proveïdors - deute vençut 2014 - 2015

255.761 €

100,0%

4,7%

no ajornat

(27)
(28)

28

AREA GESTIO COMPETICIO

AREA LLICENCIES

AREA DOCENCIA

SERVEIS GENERALS

18

17 administració

1 director tècnic esportiu

VALL D´HEBRON 40

1 Director

1 Administratiu

3 Recepció

29 Tècnics

6 Manteniment

SSCC

Instal·lacions

OBJECTE SOCIAL FCT

LLEIDA : 2

1 Administració

1 Tècnics

DELEGACIONS Provincials

GIRONA : 2

1 Administració

1 Tècnic

TARRAGONA : 2

1 Administració

1 Tècnic

CORNELLA 43

1 Director

4 Recepció

34 Tècnics

4 Manteniment

ATIPICS

Total : 18 SSCC + 6 Delegacions :

24

Estructura Plantilla ajustada i coherent amb nova reestructuració

Estructura actual personal FCT “Consolidat”

Organització Actual

(29)

Resum

1/2

Institució gestionada amb “criteri empresa”:

parlem ja d’una companyia estable a nivell d’estructura, estabilitat de

“l’explotació” i eficiència dels recursos aplicats.

Problema: “ el deute “:

l’hem de solucionar aquest 2015; o bé , Venda/ Cessió Cornellà, o

Reestructurar Deute Bancari a ll/t

L’Àrea Esportiva (

alma mater

FCT), amb l’estructura i filosofia

re-dissenyada, ja s’està executant. Anirà agafant més cos a mesura que

generem més recursos.

Ja hem vist que la unitat “Objecte Social” de la FCT s‘ha estabilitzat i

està en creixement de marges de dos dígits

Resta dissenyar i executar l’Àrea Serveis als Clubs : estructura de

serveis amb presència al territori/ clubs.

(30)

Resum

2/2

Anem a separar l´Objecte Social (OS) dels “Atípics” i apliquem tota la

càrrega financera del Pool Bancari (hipoteca Cornellà) a Cornellà

Conclusions

L´OS queda molt ben parat sobretot després de la Reestructuració.

Cornellà queda en estat crític ja que no pot fer front als interessos per si sol ni

per descomptat de la devolució del capital

En què hem de treballar:

Vendre la Concessió de Cornellà : Actiu i passiu. Sortida total de la FCT.

En cas que no es permeti : hem de continuar gestionant l’explotació però

necessitem 4 temes:

• Baixada del “spread” del cost financer, actualment 3,5% ..Proposta Interès fix

• Allargament del termini del préstec/s en 20 anys més ..Proposta 2035

• Necessitem tornar a allargar la carència de capital, ...Proposta Devolució flexible del

capital

(31)

31

2011

2012...2013,2014

2015 E

 Reducció Despesa a Serveis Centrals -43,3%

 Reducció Despesa a Atípics -37%

 Reestructuració Plantilla de 220 a 106 empleats

 Cessió / Venda de 2 Instal·lacions (de 4)

 Marge Explotació (Ebitda) :

 S. Centrals + 791% (de 37.686 euros a 335.611 euros)

 Atípics +313% (de 33.227 euros a 137.159 euros)

 Total Ebitda 15 : +472.770 euros (235.541 euros al 2014).

 Total Ebitda el 2011: + 70.913 euros

 Marge Net: +352% (de -77.604 euros a +195.233 euros) i amb

extraordinari Hospitalet, +502%, (de -77.604 euros a 311.685 euros)

(32)

32

Moltes gràcies

 Branques podades

 Arrels purificades

 ¡ Noves fulles...!

 Preparats per créixer amb ordre en funció de recursos

Figure

Updating...

References

Related subjects :