MEMÒRIA D ACTIVITATS INSTITUT DE DRET PÚBLIC. Any 2011 MEMÒRIA D ACTIVITATS

18  Download (0)

Full text

(1)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

INSTITUT DE DRET PÚBLIC

(2)

SUMARI

I. Presentació

II. Línies d'Investigació i Activitats Comunitats autònomes Govern Local

Dret migratori Mediterrani

Dret de la Unió Europea Ciència i Universitat Altres activitats III. Pàgina Web

IV. Col·lecció “Novetats de Dret Públic” V. Organització de l’IDP

(3)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 3

MEMÒRIA D’ACTIVITATS INSTITUT DE DRET PÚBLIC

I. PRESENTACIÓ

L'Institut de Dret Públic de Barcelona (IDP) és un centre universitari d'anàlisi i investigació jurídica, especialitzat en diferents àmbits del Dret Públic, especialment Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret de la Unió Europea, així com en altres disciplines afins.

L'IDP va iniciar la seva activitat l'any 1993 com a fruit de la col·laboració de diferents professors universitaris en l'elaboració d'estudis acadèmics, col·laboració que posteriorment va formalitzar i, l'any 2001, va passar a integrar-se i establir la seva seu al Parc Científic de Barcelona . El 2010 va ser reconegut com a Observatori participat de la Universitat de Barcelona i el 2011 ha traslladat la seva seu a l'Edifici Florensa de la Universitat.

La capacitat de l'IDP es fonamenta en l'especialització dels seus membres, que són gairebé dos quarts a Catalunya i cinquanta en el conjunt de l'Estat, així com en la seva capacitat per potenciar la col·laboració entre professors de diferents universitats i experts de diverses administracions públiques.

La distribució dels seus membres en diverses línies d'investigació ha estat una constant des de la creació de l'IDP. En l'actualitat, les principals línies de recerca són: Comunitats Autònomes, Govern Local i Drets dels Immigrants. Si bé, al costat de les anteriors línies de treball s'han consolidat, en els últims anys l'Institut ha iniciat de noves com, per exemple, la dedicada a l'estudi del Dret Comunitari.

La maduresa d'aquestes línies de recerca i l'experiència de funcionament de l'IDP ens ha impulsat a buscar una major institucionalització.

(4)

II. LÍNIES DE RECERCA I ACTIVITATS

COMUNITATS AUTÒNOMES

En aquest àmbit s'analitza l'activitat normativa i institucional que es desenvolupa en el marc de l'Estat autonòmic. L'objecte d'estudi, per tant, són les pròpies comunitats autònomes, així com la resta d'institucions públiques que formen part de l'entramat autonòmic. Els principals resultats de l'activitat investigadora en aquesta matèria es concreten anualment en la publicació de l'Informe de Comunitats Autònomes, si bé, com es veurà tot seguit, aquesta no és l'única activitat desenvolupada.

Informe de les Comunitats Autònomes

L'Informe de les Comunitats Autònomes, que s'ha publicat cada any des de 1989, constitueix un complet i rigorós anàlisi anual de tota l'activitat institucional que afecta les comunitats autònomes, l'estudi detallat de cadascuna d'elles és realitzat per un professor de la pròpia Comunitat Autònoma. L'anàlisi valorativa es completa amb un recull i sistematització de les normes i sentències de la Unió Europea, Estat i comunitats autònomes, dictades al llarg de l'any, amb incidència directa en matèria autonòmica. L'Informe es finança en l'actualitat per dotze comunitats autònomes, i en la seva redacció participa un equip de més de quaranta professors de diferents universitats espanyoles corresponents a les comunitats autònomes i de diverses universitats europees per les qüestions relatives al dret comparat (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Itàlia i Regne Unit).

Al marge del contingut habitual, l'Informe incorpora articles monogràfics que tracten temes d'actualitat i de màxima importància per al desenvolupament autonòmic. Aquests articles són encarregats als especialistes en les diferents matèries després d'una consulta a les pròpies comunitats autònomes. El conjunt d'aquests estudis monogràfics constitueix una referència per conèixer des d'un punt de vista jurídic el desenvolupament competencial de l'Estat Autonòmic.

(5)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 5

- "La STC 31/2010 de 28 de juny sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya" per Luis Arroyo Jiménez, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella- La Manxa.

- "Reflexions sobre l'activitat legislativa de les comunitats autònomes" per Luis Martín Rebollo, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Cantàbria.

- "La conferència dels governs de les comunitats autònomes" per Xavier de Pedro Bonet, director general de Desenvolupament Estatutari i Lletrat del Govern d'Aragó.

Projecte de Recerca

Dins d'aquesta línia d'estudi, i en el marc del Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011, es troba el projecte de recerca titulat "Reformes estatutàries i nous instruments de relació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes" (DER2008 -04108/JURI), dirigit pel Dr. Joan Vintró, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.

El projecte té per objecte la nova regulació d'alguns dels instruments de relació entre l'Estat i les comunitats autònomes introduïda pels nous estatuts d'autonomia reformats durant el 2006 i 2007. L'equip de 14 investigadors compta amb una àmplia trajectòria d'investigació i col·laboració en les matèries de dret autonòmic. Així, alguns dels membres del projecte són, a més d'experts en dret autonòmic, especialistes en l'estudi de les relacions de col·laboració Estat - CCAA. Així mateix l'equip es completa amb reconeguts experts en federalisme de diversos Estats (EUA, Alemanya, Regne Unit, Itàlia) amb els quals l'Institut ja venia col·laborant amb anterioritat.

Durant la tercera anualitat, que correspon amb l'any 2011, s'ha estudiat en detall els instruments de col·laboració després de les reformes estatutàries iniciades el 2006 i, especialment, les comissions bilaterals, la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals, la participació autonòmica en institucions i organismes de la Estat, l'impacte d'aquests instruments en el desenvolupament estatutari de diverses competències (immigració, ciència i investigació). En el marc d'aquest projecte s'ha analitzat la vegada la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, relativa a l'Estatut d'autonomia de Catalunya i els models de col·laboració en alguns països en dret comparat (Alemanya, Itàlia i Suïssa). Els resultats de la investigació seran objecte

(6)

d'una monografia en l'editorial de llibres jurídics Atelier on participaran els membres de l'equip d'investigació.

Activitats

II Observatori sobre Novetats del Federalisme en Europa

Amb la col·laboració de la Fundació Manuel Giménez Abad i la Fundació Friedrich Ebert, el 14 de desembre de 2011 es va celebrar el "II Observatori sobre Novetats del Federalisme a Europa" en el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. L'activitat va ser coordinada pel Dr. José Tudela Aranda, secretari general de la Fundació Manuel Giménez Abad i Joan Vintró Castells.

Es van realitzar quatre sessions, la primera va ser presentada per Wolfgang Renzsch, professor de la Universitat de Magdeburg, sobre "La regionalització de la formació de preferències en estats federals i descentralitzats - l'exemple alemany. De l'Estat unitari al federalisme competitiu". La segona per Gebhard Kirchgässner, professor de la Universitat de St. Gallen, sobre "L'efectivitat de la reforma del federalisme fiscal de Suïssa del 2008 per al nou marc financer 2012-2015". La tercera sessió va estar a càrrec del professor Giancarlo Rolla, Universitat de Gènova, sobre "L'evolució recent de l'Estat regional a Itàlia". L'última sessió sobre les "Vies d'evolució de l'Estat autonòmic en una perspectiva federal", va ser presentada pel Dr. Joaquín Tornos.

Curs sobre la col·laboració Estat- CCAA en assumptes de la UE a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

En el marc dels cursos de tardor que ofereix la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo, els dies 10 i 11 d'octubre va tenir lloc el curs "La col·laboració entre l'Estat i les comunitats autònomes", dirigit pel Dr. Joan Vintró. En el curs es van analitzar els diferents instruments i relacions de col·laboració entre les administracions en diferents aspectes temàtics i sectorials. Les jornades van ser un punt de trobada per a les persones interessades en la matèria, especialment les de l'àmbit acadèmic i aquelles amb responsabilitat en les administracions central i autonòmica.

(7)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 7

GOVERN LOCAL

Aquesta línia de recerca té com a objectiu desenvolupar instruments d'anàlisi i valoració del grau de consolidació de l'autonomia local. En aquest sentit, destaca la confecció cada any l'Anuari del Govern Local, així com la realització d'estudis periòdics sobre l'administració local, l'organització territorial i la gestió dels serveis públics. Entre les sublínies d'investigació destaca l'estudi de la cooperació intermunicipal i la reorganització territorial, així com les relatives a govern local i liberalització. Alhora, s'han iniciat també noves línies d'estudi sobre temes actuals com el Consorci d'Educació de Barcelona o sobre l'impacte de la immigració en l'àmbit municipal.

Anuari del Govern Local

L'IDP porta a terme, des de 1995, l'elaboració de l'Anuari de Govern Local, sota la direcció de Tomàs Font i Alfredo Galán, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. A partir de l'edició de 2002, també participa en aquest projecte la Fundació Democràcia i Govern Local, constituïda per un conjunt de diputacions provincials i consells insulars. L'Anuari conté una valoració general de l'evolució del sistema de les autonomies locals, estudis monogràfics, anàlisi de la jurisprudència, seguiment de les reformes legislatives en els països més pròxims, documentació i bibliografia. En el seu conjunt, constitueix un instrument d'anàlisi i valoració de cara a la consolidació i el desenvolupament de l'autonomia local.

L'Anuari d'aquest any presenta les principals novetats polític-normatives que han centrat l'atenció del món local l'any 2010 i analitza, des d'una perspectiva que combina la dogmàtica acadèmica amb el coneixement de la realitat institucional, els debats jurídics més destacats inherents a elles.

L'any 2010 ha estat intens en novetats referides al Govern local i la seva inserció en el conjunt de l'Estat autonòmic. L'anuari es centra en temes d'actualitat a Espanya com les noves reformes estatutàries, el desenvolupament legislatiu d'altres anteriors, la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l'Estatut de Catalunya, la posició

(8)

dels Governs Locals a Europa i els reptes dels governs locals davant la crisi econòmica, la immigració i les demandes d'una major participació ciutadana, etc.

Projectes de Recerca

A través del finançament del Ministeri de Ciència i Innovació l'IDP ha desenvolupat diversos projectes d'investigació que aborden diferents aspectes relacionats amb el govern local. En l'actualitat es desenvolupa el projecte coordinat "La reforma dels governs locals i l'enfortiment de la garantia de l'autonomia local" (DER2009-14265-C02-01/JURI), dirigit pel Dr. Alfredo Galán finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Curs sobre Govern Local a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Un any més el Dr. Tomàs Font, juntament amb la Sra. Petra Mahillo, ha dirigit el curs anual en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona centrat en aspectes del govern local. En aquesta edició sota el títol "Govern local: crisi o renovació?" Es van analitzar els principals reptes plantejats en el món local després de les eleccions del mes de maig. El curs, celebrat els dies 21 i 22 de novembre, va ser estructurat al voltant de tres eixos que van prestar atenció a la posició que ha d'assignar a les entitats locals en el procés emprès de reorganització territorial. En especial, es va revisar el sistema de competències locals i el debat recent sobre les diputacions provincials, allargant la vista a altres models comparats. El segon dels eixos es va aturar en la relació dels municipis amb els ciutadans, els mecanismes de transparència administrativa i de lluita contra el soroll. I, finalment, el tercer va girar al voltant de la crisi econòmica i la seva incidència en els governs locals.

DRET MIGRATORI

L'Institut de Dret Públic ha decidit concentrar esforços en la investigació del fenomen migratori, creant un grup de treball interdisciplinari de professors universitaris i professionals que investiguen conjuntament l'estatut jurídic de l'immigrant. Fruit d'aquest treball s'han desenvolupat diversos projectes d'investigació, conferències, seminaris i estudis sobre els principals problemes jurídics que el fenomen migratori està plantejant. Entre les sublínies de treball es troben l'estudi del dret comparat, el

(9)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 9

règim de drets i llibertats dels immigrants, la incidència de la immigració en l'Estat de les autonomies i la integració. Durant el 2011 els estudis han donat lloc a diferents publicacions com:

- D. BOZA, F.J. DONAIRE I D. MOYA (Coords) La nova regulació de la immigració i l'estrangeria a Espanya. Règim jurídic després de la LO 2/2009, el Reial Decret 557/2011 i la Llei 12/2009, Ed Tirant lo Blanch, València.

- D. BOZA, F.J. DONAIRE I D. MOYA (Coords) Comentaris a la reforma de la Llei d'Estrangeria (LO 2/2009). Ed Tirant lo Blanch, València.

I una sèrie d'activitats que es relacionen a continuació;

Seminari sobre "El nou reglament de la Llei d'estrangeria", celebrat el dia 25 de febrer a l'Institut de Dret Public, impartit per Markus González Beilfuss, membre de l'equip d'investigació, professor de Dret Constitucional i director general d'Immigració. A la sessió es va comentar el text sotmès a audiència pública del nou reglament de la Llei Orgànica 2/2009.

El Grup d'Estudi sobre els Drets del Immigrants (GESDI) va desenvolupar tres sessions de treball centrades en l'anàlisi i debat del projecte de Reglament d'Estrangeria, els dies 8, 15 i 22 de març a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Les sessions van començar amb una breu presentació de les novetats de cada bloc del Reglament i després es van desenvolupar petits debats entre els assistents. A la primera sessió la presentació va estar a càrrec del Dr. David Moya, qui va exposar sobre "Visats, entrada i estada a Espanya". En la segona sessió sobre "Residència i treball a Espanya" intervenir la professora Natalia Caicedo. En última sessió va participar el Dr. Vicenç Aguado i es va exposar sobre "La detenció, internament i expulsió d'estrangers"

Projectes de recerca

La integració de la immigració (DER2008-00.126) és un projecte coordinat pel Dr. Andreu Olesti en el qual participen més de vint professors de diferents universitats espanyoles. El projecte parteix de la premissa que la integració de la immigració s'ha convertit en un objectiu estratègic per a l'Estat i la Unió Europea, però també per les

(10)

comunitats autònomes i els municipis, que actuen més directament sobre la mateixa. No obstant això, la seva concepció resulta massa ambigua i requeriria una major precisió. Als diferents enfocaments fins ara utilitzats es suggereix afegir el jurídic, i per això partir d'una distinció inicial entre la normativa que regeix el règim jurídic de la immigració (residència, treball, sanitat, etc.) I la dedicada a la seva diversitat.

En línies generals, durant la tercera anualitat -que es correspon amb l'any 2011- ha continuat amb la intensa tasca investigadora desenvolupada durant els anys anteriors. La investigació s'ha desplegat al voltant d'una línia principal relacionada amb l'estudi jurídic de la diversitat i la integració, i dues sublínies de treball instrumentals de l'anterior relacionades amb la reforma de la normativa d'estrangeria (LO 2/2009 i projecte de reforma del Reglament d'estrangeria) i amb l'estudi de la protecció d'estrangers en situacions particularment vulnerables, concretament les víctimes de tràfic de persones.

En aquest sentit com a continuació del desenvolupament del projecte el dia 7 d'abril van ser celebrades unes jornades de debat i reflexió entre els membres del grup de recerca per comentar els avenços aconseguits pels investigadors i arribar a les primeres conclusions. A la sessió, celebrada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, els investigadors van presentar els seus articles i els van discutir en grup. Com a resultat de les jornades es troba en edició l'obra col·lectiva La integració de la immigració, distribuïda en quatre grans capítols on es tracten diferents aspectes de la integració.

Fruit del treball desenvolupat durant el projecte s'ha creat un nou grup de treball que aborda la integració a nivell local, ja que en aquest àmbit hi ha una important llacuna d'estudis acadèmics tant sobre la situació a nivell municipal com l'efectivitat de les mesures polítiques que s'adopten en aquesta àrea. En aquest sentit s'ha obtingut finançament a través d'una Acció Complementària finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació per desenvolupar un Panell de polítiques públiques locals d'integració de la immigració (DER2011-14.288-E).

(11)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 11

MEDITERRANI

L'Institut de Dret Públic ha obert una nova línia d'investigació que té per objecte l'estudi de les relacions de cooperació entre els països de ribera mediterrània, així com els canvis juridicopolítics que s'estan produint en aquests estats. D'aquesta manera s'ha consolidat l'activitat que en aquest àmbit es desenvolupava des del mateix IDP.

Els interessos compartits entre els països de les dues riberes mediterrànies, i especialment els reptes, aconsellaven la posada en comú de les experiències constitucionals respectives per conèixer millor la realitat política i institucional d'aquests països. Amb aquest objectiu l'IDP ha promocionat des del 2000 trobades periòdiques entre professors de Dret Constitucional i de disciplines afins amb el Marroc, la publicació de treballs, l'intercanvi de bibliografia i documentació, i la formació de joves professors.

El 2011 va ser publicat el llibre La unió per la Mediterrània: reptes de la cooperació institucionalitzada a la regió, coordinat per la Dra. Laura Huici, on es recullen les presentacions i reflexions plantejades a la Jornada científica organitzada al marc de l'acció complementària finançada per el Ministeri de Ciència i Innovació.

Així mateix s'ha celebrat un acord amb el Màster en Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona perquè els alumnes desenvolupin tasques de recerca a l'Institut de Dret Públic, sobre temes relacionats amb l'entorn euromediterrani. Durant el curs 2011-2012 es van estudiar les legislacions dels països del mediterrani que no integren la Unió Europea i els aspectes més rellevants són publicats a la pàgina web del projecte.

Els membres de l'Institut han col·laborat amb la Fundació CIDOB en el seminari "Marroc: reformes polítiques i immigració. Una mirada des de Catalunya "celebrat el 11 d'octubre. També han participat en les jornades "Mirades sobre la nova Constitució del Marroc i les eleccions del 25 de novembre" celebrades el 12 de desembre a la Facultat de Dret de la UB.

(12)

DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

Una altra línia d'investigació que s'ha consolidat en els últims anys és l'estudi del procés d'integració europeu, que ha suposat una transformació profunda dels ordenaments jurídics interns dels estats membres. Durant els últims vint anys s'han modificat en repetides ocasions els Tractats constitutius, i cada revisió ha implicat un increment de la capacitat d'acció de la Unió Europea. L'última, el Tractat de Lisboa, sorgida com a alternativa al fracassat Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa, ha posat fi a un llarg debat sobre la revisió dels Tractats constitutius.

La implementació del Tractat de Lisboa ha comportat un increment dels àmbits competencials de la Unió Europea i de les esferes sobre les quals poden actuar les institucions europees, fet que requereix una major coordinació entre els diversos actors públics respecte a la creació i l'aplicació del dret comunitari europeu. En el nostre cas, ens interessen les relacions conflictuals i de coordinació, entre la Unió Europea, els Estats membres i les comunitats autònomes.

Amb la finalitat d'aprofundir en el nou entorn europeu, es va continuar amb el desenvolupament del seminari intern de formació "La Unió Europea un any després de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa", dirigit pel Dr. Andreu Olesti i coordinat per la professora Natalia Caicedo. L'objectiu del seminari va ser l'estudi i anàlisi dels principals canvis del Tractat de Lisboa, de les noves perspectives que s'obren per al funcionament i actuació de la Unió Europea. Es van abordar les noves expectatives que s'obren en relació a la protecció dels drets fonamentals i el desenvolupament de nous camps competencials com la cooperació civil, defensa i seguretat comuna, i dret penal comunitari. Els ponents que van participar en les diferents sessions del seminari van ser els professors Andreu Olesti, Francina Esteve, Montserrat Pi, Mar Campins, Manuel Cienfuegos, Aida Torres, Pere Vilanova, Xavier Fernández, Laura Huici, Alfredo Galán, Natacha González i Joaquim Forner.

Projecte de Recerca

S'ha sol·licitat finançament del Ministeri de Ciència i Innovació per al desenvolupament del projecte "L'exercici de la competències comunitàries entre la Unió Europea i els

(13)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 13

seus Estats membres: tècniques jurídiques de coordinació" dirigit pel Dr. Andreu Olesti, l'execució començarà el 2012.

El Tractat de Lisboa ha ampliat la capacitat d'actuació de la Unió Europea, la qual cosa exigeix una major coordinació entre els diversos actors públics que creen i apliquen el dret comunitari europeu per complir amb els objectius del procés d'integració. Sota aquest marc, el projecte proposa analitzar i avaluar els instruments de coordinació entre la Unió Europea i els seus països membres en exercir les seves competències, amb especial atenció al desenvolupament d'aquests mecanismes quan incideix en competències distribuïdes entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Des d'aquesta perspectiva, s'analitzen els principis que informen l'exercici de les competències comunitàries entre els Estats membres i la Unió Europea; dedicant especial atenció al funcionament del principi de subsidiarietat i el principi d'autonomia institucional.

D'altra banda, el segon gran objectiu del projecte és l'estudi de les tècniques de coordinació utilitzades en relació amb el tipus de competència que s'exerceix, centrat especialment en determinats instruments. A aquesta anàlisi més general li passa l'examen de diversos casos d'estudi en l'àmbit de les diferents categories de competències analitzades, del qual es pretenen extreure les conseqüències de l'ampliació competencial en les relacions entre la Unió Europea i els Estats membres, avaluant la afectació de tot això sobre les comunitats autònomes.

CIÈNCIA i UNIVERSITAT

Juntament amb les línies de recerca anteriors, existeix des de fa poc una nova línia d'investigació sobre Ciència i Universitat ja que l'actual situació del sistema científic i universitari a Espanya, tant a nivell estatal com autonòmic, requereix una reflexió a curt, mitjà i llarg termini per aconseguir que el nostre país avanci en els rànquings europeus. Els èxits recents, així l'aprovació el 2011 de la nova Llei de la ciència, fan imprescindible aquesta reflexió científica que fins ara s'ha dut a terme de forma poc sistemàtica i sectorial. Es tracta, així, del moment oportú per dur a terme aquesta anàlisi en el nostre país, sense perdre de vista el que succeeix en el dret comparat.

(14)

L'anàlisi dels diversos sistemes de recerca i dels diferents sistemes universitaris en els països de la Unió Europea representa, no només un repte socioeconòmic ineludible en l'actualitat, sinó també un dels eixos prioritaris de les polítiques de la Unió, la qual cosa es s'ha traduït en la consideració d'aquest tema com a prioritari en el finançament d'accions integrades en la Unió Europea. Es tracta, doncs, d'un dels desafiaments que la investigació espanyola té en el context de l'Espai Europeu de Recerca, que busca solucions als problemes que la societat espanyola i l'europea tenen al segle XXI.

Concretament, són diversos els temes que s'han de tractar, per arribar a conclusions que aportin solucions concretes i eficaces per a la millora del sistema científic-universitari espanyol. En aquest sentit, les grans àrees temàtiques sobre les quals aquesta línia de treball va a reflexionar són les següents:

1. La col·laboració entre Estat i comunitats autònomes en l'àmbit de la ciència i la universitat, proposant mecanismes de relació que permetin optimitzar les actuacions que realitzen les dues instàncies i situen a Espanya en un lloc destacat dins dels països de la Unió Europea.

2. La col·laboració entre el sector públic i privat com a lloc comú que permeti treure el màxim partit a la investigació realitzada al nostre país, proposant fórmules àgils que facin possible aquesta imprescindible relació publico privada en l'àmbit de la ciència.

3. La utilització de fórmules jurídiques adequades que serveixin de suport als projectes científics, davant l'actual proliferació d'instruments utilitzats pels diferents actors (Parcs Científics, OPIS, Fundacions ...).

4. Lligat amb el punt anterior però amb entitat pròpia per la seva importància, la transferència de tecnologia necessària per optimitzar els resultats científics assolits, que permeti crear un sistema àgil i a la mida dels investigadors espanyols.

5. Finalment, el paper destacat que han de jugar les universitats en el camp del desenvolupament científic, buscant fórmules que respectin la seva autonomia respecte de les autoritats governamentals.

(15)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 15

El grup de recerca està dirigit per la Dra. Laura Deu Bueso i integrat pel Sr. Esteban Arimany Lamoglia, Sr. Eduard Roig Moles, Dra. Ana Ruiz Legazpi, Dr. Marcos Gómez Pont i Sr. Jorge Lozano Miralles.

ALTRES ACTIVITATS

Una altra línia d'investigació que es desenvolupa en l'IDP des de fa uns anys és l'anàlisi i l'estudi jurídic de l'assistència a les víctimes de tracta de persones, des de diferents vessants jurídiques vinculades a aquest fenomen delictiu (dret comunitari i internacional, penal, administratiu i serveis socials). En relació a l'atenció de col · lectius vulnerables el grup de treball sobre tràfic de persones ha continuat treballant en sessions internes. El 2011 les investigadores Natalia Caicedo i Celia Díaz Morgado han presentat la ponència "Víctimes de tràfic de persones, una protecció deficient" al Congrés internacional sobre Feminisme i migració, celebrat a Barcelona els dies 9, 10 i 11 de febrer de 2012. Així mateix a través d'un acord amb la Universitat de Pisa, sota la modalitat d'Erasmus Placement, s'ha incorporat al grup de recerca l'alumna Chiara Angiolini, per desenvolupar tasques de recerca i anàlisi legislatiu del tràfic amb fins d'explotació laboral. Durant el període d'estada, 3 mesos, va desenvolupar un treball comparatiu de la legislació espanyola i italiana sobre la temàtica.

III. PÀGINA WEB

Durant els últims anys la pàgina web de l'IDP s'ha consolidat com un important mitjà per donar a conèixer als membres del grup els resultats més destacats dels nostres estudis, bé com una ordenació de les publicacions, bé com documents sistemàtics que s'ofereixen per a la consulta pública. Entre aquests té particular rellevància el contingut complet de l'Informe de les Comunitats Autònomes des del 2000 a l'actualitat (amb l'excepció de l'últim publicat, perquè està a la venda en les llibreries), el Codi de la Immigració, que és una recopilació sistemàtica de legislació útil per als juristes que, des de qualsevol instància, es dediquen a aquesta matèria i la secció de legislació autonòmica amb la principal normativa de les comunitats autònomes.

(16)

La pàgina s'ha reformat en diverses ocasions perseguint el millor compliment de les funcions de: Informar sobre les activitats de l'IDP, anunciar els resultats dels treballs que normalment es concreten en publicacions, i facilitar les investigacions realitzades en equip, mitjançant la intranet de la pàgina web, que és utilitzada pels membres dels grups de recerca.

Durant 2011 s'ha plantejat com a objectiu donar major difusió al treball de l'Institut, millorar la interacció i integració amb xarxes socials. Per això s'ha obert un nou apartat amb la normativa i jurisprudència en matèria d'immigració tant a nivell estatal com europeu. Així mateix estan disponibles les noves línies d'investigació sobre Ciència i Universitats i Dret de la UE amb un ampli material al seu interior. Finalment s'ha creat un apartat destinat a investigadors interessats en realitzar estades a l'IDP on s'informa sobre les línies de treball de l'IDP i les places disponibles.

L'apartat Col·lecció Working Paper conté una sèrie de treballs elaborats pels membres del grup i professors col·laboradors on es tracten qüestions relacionades amb les àrees de recerca desenvolupes per l'IDP. Durant el 2011 van ser publicades tres investigacions:

- "La regularització dels progenitors de menors de nacionalitat espanyola i la necessitat d'una solució reglamentària a la qüestió", Diego Boza Martínez.

- "Li competenze dell'Unione, il protocollo sul principi vaig sussidiarietà i il potenziamento del ruolo delle Assemblée legislative", Ornella Porchia.

- "Regulation of face-veiling es a religious symbol in Europe and coherent case-law of European Court of Human Rights", Daniel Bacho.

El Bloc de l'IDP, coordinat pel Dr Eliseo Aja, té un any de funcionament i pública mensualment entrades vinculades amb temes d'actualitat.

(17)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 17

IV. COL·LECCIÓ “NOVETATS DE DRET PÚBLIC”

L'IDP coedita, juntament amb l'editorial Tirant lo Blanch, una col·lecció de llibres que constitueixen estudis sobre temes d'actualitat, que tracten principalment d'establir l'estat de la qüestió. La col·lecció "Novetats de Dret Públic" vol ser un punt de referència pels estudiosos del Dret Públic però és alhora un instrument de divulgació dels estudis realitzats per professors de l'IDP o pròxims als seus temes d'interès. El director és Eliseo Aja i el Consell Assessor de la col·lecció és integrat per: Paloma Biglino (Universitat de Valladolid), Germán Fernández Farreres (Universitat Complutense de Madrid), Tomàs Font i Llovet (IDP), Luis López Guerra (Universitat Carlos III de Madrid), Fernando López Ramón (Universitat de Saragossa), Joaquín Tornos Mas (IDP).

Els llibres publicats dins d'aquesta col·lecció són:

1 - La nova regulació de la immigració a Espanya. (Eliseo Aja, Coord., 2002) 2 - Democràcia i mitjans de comunicació. (Joaquim Tornos, Coord., 2002) 3 - L'acció social. (Marcos Gómez, 2002)

4 - La política europea de les comunitats autònomes i el seu control parlamentari. (Paloma Biglino, Coord., 2003)

5 - Defensa de la Constitució i ensenyament bàsic obligatori (integració educativa intercultural i homschooling). (Ana María Redondo, 2003)

6 - El dret a la vida familiar dels estrangers. (Pablo Santolaya, 2004) 7 - La Constitució d'Europa a debat. (Antonio López Castillo, 2004)

8 - Eleccions, partits i Govern al Marroc. (Amina el Messaoudi i Joan Vintró, Coords., 2004)

9 - Les comunitats autònomes i la immigració. (Eliseo Aja, José Antonio Montilla i Eduard Roig, Coords., 2006)

10 - El dret a la lliure circulació i residència a la Constitució Espanyola. (Juana Goizueta, 2007)

11 - Pràctica consular i immigració. (Javier Jiménez-Ugarte, 2008) 12 - Els drets dels immigrants a Espanya. (Eliseo Aja, 2009)

(18)

V. ORGANITZACIÓ DEL IDP

L'Institut de Dret Públic té una estructura organitzativa basada en l'Assemblea i el Consell de Direcció com a òrgans col · lectius i el director, subdirector i secretari com òrgans individuals.

Són membres de l'Assemblea de l'IDP, que se celebra a cada any, tots els membres de l'IDP. Hi s'aproven els comptes de l'any anterior així com el pressupost per l'any en curs. Així mateix l'Assemblea dicta els objectius generals de l'entitat. L'assemblea també elegeix els membres del Consell de Direcció. Aquest òrgan dirigeix l'activitat de l'IDP i executa els acords derivats de l'Assemblea.

L'Assemblea anterior es va realitzar el 21 de gener de 2011 i juntament als assumptes propis descrits, va incloure una conferència del Dr. Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Cantàbria, qui va realitzar un balanç sobre els trenta-cinc anys de Dret Administratiu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :