• No se han encontrado resultados

PROVA LLIURE PER A L OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER A PERSONES DE MÉS DE 18 ANYS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROVA LLIURE PER A L OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER A PERSONES DE MÉS DE 18 ANYS"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Carrer Joan Fernàndez i Comas 90-94 08940 Cornellà de Llobregat – Tel. 93 471 00 31 – Fax 93 471 16 44 www.centrocoliseum.com – info@centrocoliseum.com

PROVA LLIURE PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER A PERSONES DE MÉS DE 18 ANYS

CURS DE PREPARACIÓ

NORMATIVA GENERAL (INFORMACIÓ GENERAL I OBJECTIU, REQUISITS) INFORMACIÓ GENERAL I OBJECTIU

El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada

en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

REQUISITS

Per poder fer la proves cal tenir com a mínm 18 anys el dia de realització de l'examen. .

CONTINGUTS (Descripció, Calendari i lloc de la prova)

Descripció de la prova

La prova s'estructura en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

En un temps màxim de quatre hores cal resoldre els exercicis de llengua catalana i literatura (100 punts), llengua castellana i literatura (100 punts) i llengua estrangera, anglès o francès (100 punts). No es poden utilitzar diccionaris ni cap altre material de consulta.

La nota de l'àmbit és la mitjana dels tres exercicis però si no s'obté un mínim de 40 punts en la prova de llengua catalana i en la prova de llengua castellana no es considera superat l'àmbit, encara que la nota mitjana sigui un 5 o més d'un 5.

(2)

Els textos de la prova poden ser literaris, periodístics, administratius, etc. En l'expressió escrita s'avalua també l'ortografia, la gramàtica i el lèxic.

Àmbit cientificotecnològic

En un temps màxim de tres hores cal resoldre diversos exercicis de les àrees de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. Es permet l'ús de la calculadora no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

En l'avaluació es té en compte el plantejament del problema, la resolució i la solució. Els exercicis incomplets reben la puntuació proporcional corresponent.

Àmbit social

En un temps màxim de dues hores cal contestar diverses preguntes sobre relatives a les àrees de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.

Convocatories, Calendari i lloc de la prova

Hi han dos convocatòries al llarg del curs, la primera al Maig i la segona al mes de Desembre.

COLISEUM orienta la seva preparació per a la primera convocatoria, al mes de Maig, i prepara

aquesta desde l’octubre al mateix mes de maig.

La prova de graduat en educació secundària obligatòria es realitza en dos dies al més de Maig, d’acord amb els horaris següents:

Primer dia:

De 9:30 a 10:00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants. De 10:00 a 13:00 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic.

De 15:00 a 15:30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants. De 15:30 a 17:30 h: examen de l’àmbit social.

Segon dia:

De 9:30 a 10:00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants. De 10:00 a 14:00 h: examen de l’àmbit de la comunicació

Les proves del graduat en educació secundària obligatòria es duran a terme als centres de formació de persones adultes.

(3)

PAUTES DE QUALIFICACIÓ

La qualificació és global per a cadascun dels tres àmbits i es fa en els termes d'insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat (també es dóna en format numèric, de l'1 al 10, ambdós inclosos i sense decimal).

Les persones aspirants que hagin superat un o dos àmbits conserven les qualificacions obtingudes per a convocatòries posteriors.

La superació dels tres àmbits comporta l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. La nota global del títol pot ser suficient, bé, notable o excel·lent (del 5 al 10 amb un decimal).

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS DE LA PROVA

Convalidacions

Per demanar la convalidació d'àmbits cal indicar-ho al formulari d'inscripció a la prova i presentar, a la comissió avaluadora, original i còpia del llibre d'escolaritat o de l'historial acadèmic o del certificat de qualificacions emès pel centre en el qual es van cursar els estudis, a efectes de compulsa.

No es pot obtenir directament el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per convalidació d'un altre títol.

Els àmbits en què s'estructura la prova es poden convalidar d'acord amb les equivalències següents:

Procedència 4t curs d'educació secundària obligatòria (ESO)

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE): o Llengua catalana i literatura

o Llengua castellana i literatura o Llengua estrangera

(4)

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE): o Ciències socials

Àmbit convalidat: àmbit social

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE): o Matemàtiques

o I dues de les quatre següents: biologia i geologia, física i química, tecnologia o informàtica

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOGSE): o Matemàtiques

o Ciències de la naturalesa o Tecnologia

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

Procedència 2n curs de formació professional de primer grau (FP1)

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Llengua catalana

o Llengua espanyola o Idioma modern

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Formació humanística

Àmbit convalidat: àmbit social.

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Matemàtiques

o Física i química

o Tecnologia o pràctiques

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic

(5)

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Llengua catalana i literatura

o Llengua espanyola i literatura o Llengua estrangera

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Geografia

Àmbit convalidat: àmbit social

Conjunt de matèries que cal tenir aprovades: o Matemàtiques

o Física i química

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic

Aquestes convalidacions s'estableixen sense prejudici del que disposa l'article 2 de l'Ordre

EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 146, de 17.6.2009).

Exempció de la llengua catalana de l'àmbit de la comunicació

Les persones aspirants que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin cursat la matèria de llengua catalana o equivalent poden sol·licitar l'exempció de la llengua catalana.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Les comissions avaluadores publicaran les convalidacions i exempcions atorgades a les llistes definitives de persones admeses i excloses.

CERTIFICACIÓ DE LES PROVES

La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria de les persones que hagin superat els tres àmbits.

A les persones aspirants que han aprovat algun dels àmbits de les proves se'ls expedeix una certificació que així ho acredita, amb indicació de la qualificació obtinguda.

(6)

Excepcionalment, en cas que una persona inscrita tingui superats els tres àmbits de les proves lliures de graduat en educació secundària i hagi presentat la documentació justificativa

corresponent durant els sis dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals, la comissió avaluadora corresponent comprovarà la documentació presentada i farà constar les qualificacions que se'n derivin a les llistes definitives. Així mateix, notificarà a la persona

interessada que no li cal realitzar els exàmens i l'inclourà a l'acta i en la proposta d'expedició del títol de graduat o graduada ada en educació secundària obligatòria

CONVOCATÒRIA DE 2013 (MATRÍCULACIÓ PER FER LA PROVA MATRÍCULACIÓ PER FER LA PROVA

Coliseum Centre de Formació es farà càrrec de la gestió de la matrícula durant el mes d’Abril. Per poder portar a terme aquesta matriculació Coliseum, l’alumne haurà de seguir el procediment que estableixi Coliseum en el moment de la matrícula, al voltant del mes de Març.

CURS PREPARACIÓ (CALENDARI, HORARIS, MATERIAL, NOMBRE D’ALUMNES, CONTROLS ACADÈMICS, FIGURA DEL TUTOR, PREUS)

CALENDARI

El Dilluns 8 d’octubre: inici del curs.

• Del 22 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013: vacances de Nadal

• Del 23 de març a l’1 d'abril de 2013: vacances de Setmana Santa

• Maig de 2013: final del curs . Finalitzarem les classes abans de l'examen oficial per a l’obtenció del GES (al voltant del 10-15 de maig)

HORARIS

Podem avançar, que es fan 15 hores de classe a la setmana, tant de torn de matí com de tarda.

Per informar-se dels horaris concrets, possa’t en contacte amb nosatres trucant al telèfon 93 471 00 31 o fent-nos una visita al nostre Centre de Formació COLISEUM, carrer Joan Fernàndez, 94. 08940 Cornellà.

MATERIAL DE TREBALL

Totes les matèries porten materials propis. En la majoria del les assignatures, per no dir totes, porten dossiers auto editats per ordinador per COLISEUM, la resta porten llibre de text. El material

està inclòs dins del cost del curs. NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP

(7)

CONTROLS ACADÈMICS

Entenem per control acadèmic el seguiment que es fa d'un alumne per part dels professors i tutor d'un curs respecte al seu nivell de coneixements.

El control del nivell de coneixements s'estableix a partir de les referències següents: Exercicis i exàmens realitzats a classe i a casa - Simulacre d'examen d'accés.

FIGURA DEL TUTOR

El tutor és una figura imprescindible en el bon funcionament del curs. Aquesta figura tutor té diverses funcions: Proposar solucions a qualsevol problema acadèmic que l'alumne pugui tenir al llarg del curs / Vigila bàsicament el rendiment acadèmic de l'alumne i fa un seguiment del seu nivell al llarg del curs /És qui pot orientar l'alumne sobre les seves possibilitats de superar la prova definitiva i guiar-lo cap a un millor rendiment de les seves capacitats.

En definitiva, el tutor és qui coneix millor l'alumne i qui millor pot canalitzar les seves preocupacions al llarg d'un curs.

PREUS, PROMOCIONS I FORMA DE PAGAMENT

Els interessats / des en aquestes activitats poden informar-se a través del nostre telèfon de contacte 93 471 00 31, mail info@centrocoliseum.com o passant-nos a visitar per les nostres instal.lacions a Cornellà de Llobregat del carrer Juan Fernández 90-94, dins del nostre horari comercial de 09.00 a 13.30h i de 16.00 a 20.00 h de dilluns a divendres.

PROMOCIÓ!!

Pel mateix preu, aquest curs COLISEUM et prepara per poder-te presentar tant a:

1- Per a l'obtenció del GESO -Graduat en Educació Secundària Obligatòria- a través de les proves lliures que convoca el Departament d'Educació

2- i a l'accés a Grau Mitjà

INFORMA’T!!

NORMATIVA

Les faltes d'assistència (tant justificades com no justificades) no es recuperen, per tant es perden les sessions que no s'assisteix. Les faltes d'assistència fan variar rendiment i amb la qual cosa afecten a l'avaluació, per tant convé no faltar a classe.

Tots els nostres alumnes disposen d'un espai web privat FÒRUM PUNT DE TROBADA per poder plantejar qüestions, resoldre preguntes i intercanviar opinions amb el seu professor i companys de classe, així com descarregar materials annexos que el professor-tutor disposi per a aquells que considerin oportú ampliar coneixements.

(8)

TEMARIS I ESTRUCTURA DELS EXÀMENS

Els continguts i temaris de totes les matèries dels tres àmbits a aprovar de la prova per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària obeeixen a les fonts bibliogràfiques de llibres de

consulta dels diferents cursos de la ESO.

Tots els materials que aporta COLISEUM són de diferents llibres de text de l' ESO així com d'exàmens diversos de les convocatòries de les proves dels últims anys.

Referencias

Documento similar

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

En este trabajo estudiamos la obra poética en español del escritor y profesor argelino Salah Négaoui, a través de la recuperación textual y análisis de Poemas la voz, texto pu-

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

Sanz (Universidad Carlos III-IUNE): "El papel de las fuentes de datos en los ranking nacionales de universidades".. Reuniones científicas 75 Los días 12 y 13 de noviembre

(Banco de España) Mancebo, Pascual (U. de Alicante) Marco, Mariluz (U. de València) Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) Marquerie,