PROGRAMA D AJUDES D ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Texto completo

(1)

Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania

PROGRAMA D’AJUDES D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES

AMB DISCAPACITAT

CATÀLEG D’AJUDES 2009

Aquest catàleg presenta de manera sinòptica els serveis i les ajudes tècniques del Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat, establertes a les disposicions del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel que fa a la tipologia, les condicions d’accés i les quanties màximes.

De cada grup d’ajudes es dóna la informació següent:

• CODI de l’ajuda

• DESCRIPCIÓ

• SUBVENCIÓ MÀXIMA

• PERIODICITAT

També s’hi ha afegit la documentació general i específica de cada grup d’ajudes que ha d’aportar la persona amb discapacitat en el mateix moment de presentar la seva sol·licitud al Programa.

La normativa del Departament d’Acció Social i Ciutadania sobre el Programa d’ajudes d’atenció social a les persones amb discapacitat estableix la documentació acreditativa que ha de presentar la persona amb discapacitat per tenir dret a les ajudes sol·licitades. Aquesta documentació, general del Programa i específica de cada ajuda, l’exigeixen els estaments gestors i interventors, per tal d’acreditar que es compleix allò establert per la normativa que regula el Programa.

La gestió d’aquestes ajudes, com de qualsevol demanda administrativa d’un/a ciutadà/ana, se simplificaria i s’agilitaria en gran manera si la petició arribés al

Departament de forma correcta, és a dir, si la sol·licitud arribés emplenada correctament en els seus diversos apartats, juntament amb la documentació necessària que

s’especifica. Aquesta situació comportaria un estalvi de requeriments de documentació a la ciutadania i la simplificació i l’agilitació del procés de gestió.

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA

• Tenir la residència a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

(2)

• Les demandes no previstes al Catàleg de prestacions s’han de sol·licitar com a excepcionals.

• La quantia econòmica concedida depèn de barems que tenen en compte les circumstàncies personals, socials i econòmiques del beneficiari en cas de ser major d’edat, o dels familiars en cas de ser menor d’edat o estar incapacitat legalment i no disposar d’ingressos propis.

• Les sol·licituds presentades fora dels terminis indicats a l’ordre de convocatòria no es podran admetre a tràmit per extemporànies.

DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

• Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport vigent de la persona beneficiària.

• Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’acreditació de la persona que actua com a representant legal, en el cas de tractar-se de menors d’edat o majors d’edat amb incapacitació legal.

• Certificat de convivència (no d’empadronament) de la unitat econòmica familiar.

• Si la persona sol·licita per primera vegada ajuda a aquest Programa o si s’han produït variacions en les seves dades bancàries, caldrà que empleni l’apartat de dades bancàries que consta al revers de l’imprès de sol·licitud.

• Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps de residència.

• Declaració d’ingressos econòmics: 1. Beneficiari/ària major d’edat

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la convocatòria. - Si no es disposa d’aquest document

- Certificat d’empresa referent als ingressos de l’any anterior al de la convocatòria.

- Rendes de capital, prestacions, pensions, etc.

2. Beneficiari/ària menor d’edat o major d’edat incapacitat/ada legalment i sense ingressos propis:

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar.

- Si no es disposa d’aquest document

- Certificat d’empresa referent als ingressos de l’any anterior al de la convocatòria.

- Rendes de capital, prestacions, pensions, etc. En cas d’endossament del pagament:

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la convocatòria.

- Fotocòpia del DNI de la persona o CIF de l’entitat cobradora de l’ajut.

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, degudament emplenada sense cap mena d’esmena, de la persona o entitat que cobra l’ajut.

(3)

AJUDES PER A MOBILITAT

Obtenció/reconversió del permís de conduir Adquisició de vehicle

Adaptació de vehicle

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LES AJUDES PER A MOBILITAT

PERMÍS DE CONDUIR (obtenció o renovació) (prestacions 100 i 101)

• Fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.

• Pressupost original, signat i segellat per una autoescola i referent a l’any 2009.

ADQUISICIÓ DE VEHICLE (prestacions 102 i 110)

• Fotocòpia (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de l’ajuda on constin les condicions restrictives de la persona discapacitada. Si el té en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir.

• Pressupost original o fotocòpia de la factura del vehicle, segellat pel concessionari, referent a l’any 2009.

• Si es tracta d’una compravenda entre particulars, fotocòpia del contracte corresponent.

ADAPTACIONS DEL VEHICLE (prestacions 103, 104, 105, 106, 108,

109, 112-118 i 119)

• Fotocòpia (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de l’ajuda on constin les condicions restrictives de la persona discapacitada. Si el té en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir.

• Pressupost original, signat i segellat, de l’adaptació referent a l’any 2009.

• En cas que es tracti d’un vehicle automàtic, cal presentar el pressupost de tot el vehicle.

(4)

AJUDES PER A MOBILITAT

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT Pagament

únic fins a 100 Reconversió del permís de conduir 210,35 101 Obtenció del permís de conduir 450,76 102

Adquisició de vehicle (turisme o furgoneta no adaptada per a l’accés)

2.554,30 5 anys o

sinistre total 110 Adquisició de vehicle (furgoneta

adaptada per a l’accés) 5.409,11 Íd.

103 Embragatge o vehicle automàtic 901,52 Íd.

104 Fre autoblocant 300,51 Íd.

105 Accelerador mecànic 540,91 Íd.

106 Inversor de pedal 150,25 Íd.

108 Cinturó de seguretat tipus arnès 48,08 Íd. 109 Accelerador electrònic (vehicles

amb coixí de seguretat) 1.141,92 Íd.

112 Fre d’estacionament elèctric 1.000,00 5 anys o sinistre total 113 Inversor de palanca de fre

d’estacionament 320,00 Íd.

114 Accelerador i fre per a persones

amb tetraplegia 2.000,00 115 Suplement de pedals 151,00 Íd. 116 Adaptació de volant 60,00 Íd. 117 Inversor de llums 400,00 Íd. 118 Telecomandament de funcions de conducció 1.000,00 Íd.

119 Altres adaptacions de les accions

(5)

AJUDES PER A TRANSPORT PER ASSISTIR A DETERMINATS SERVEIS

D’atenció precoç De rehabilitació

D’ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER SOL·LICITAR AJUDES DE

TRANSPORT PER A L’ASSISTÈNCIA A SERVEIS

• Certificat del centre que acrediti els dies d’assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l’any 2009.

• En cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a alumnes majors de 16 anys, certificat del centre en què s’indiqui clarament quins són els estudis fets i si es tracta d’un ensenyament reglat

postobligatori.

AJUDES PER A TRANSPORT

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Anual Mensual

200 Assistència a tractaments

d’atenció precoç 811,37 67,61 Prorrogable

201 Assistència a tractaments de

rehabilitació 811,37 67,61 Prorrogable

202

Assistència a ensenyament reglat postobligatori i assistència a formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys

(6)

AJUDES PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I COMUNICACIÓ A

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Visual (prestacions 300 a 321)

Auditiva (prestacions 400 a 416 i 659) Física (prestacions 501 a 772)

Intèrpret sord, sordcec (prestació 999)

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER SOL·LICITAR LES PRESTACIONS

DE LA 300 A LA 772

• Pressupost original o fotocòpia de la factura de l’ajuda sol·licitada, referents a l’any 2009, signats i segellats pel distribuïdor.

• Es pot acompanyar amb el dictamen facultatiu sobre la prescripció de l’ajuda tècnica sol·licitada.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A INTÈRPRET PER A PERSONES

SORDES I PERSONES SORDCEGUES O AJUDA PER A CURSOS DE

LECTURA LABIAL I CURSOS DE LLENGUATGE DE SIGNES (prestació

999)

• Pressupost de l’entitat o del/de la professional autònom/a referent a la persona beneficiària on consti el nombre d’hores que farà d’intèrpret.

(7)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ VISUAL

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT Pagament

únic fins a

4 anys o menys, segons característiques 300 Màquina mecànica per a escriure

en Braille 575,00

301 Anotador parlant 1.000,00

302 Accessoris d’anotador parlant 500,00

303 Telelupa 2.000,00

304 Lupa amb llum 120,00

305 Lupa 55,00

306 Faristol 100,00

307 Telescopi 150,00

308 Màquines per a la impressió en

relleu o Braille 1.300,00

309 Sintetitzador de veu extern 80,00 310 Programa de magnificació de

caràcters 600,00

311 Magnetòfon 120,00

312 Ulleres o lents de contacte 420,00

314 Llum flexo 150,00

315 Mesurador de glucèmia amb veu 50,00

316 Filtres 150,00

317 Programa per a utilitzar l’escàner –

OCR 670,00

318 Programa per a utilitzar el windows

amb síntesi de veu 324,55

319 Aparell per llegir documents 2.500,00

320 Línia Braille 3.000,00

321 Agenda electrònica de veu 200,00 322 Telèfon mòbil amb veu 350,00

323 Telelupa portàtil 560,00

(8)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ AUDITIVA

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT Pagament

únic fins a

4 anys o menys, segons característiques 400 Dispositiu telefònic de text 360,61

401 Fax o mòdem fax 60,00

403 Telèfon fix adaptat amb

amplificació i/o bobina 120,00

404 Despertador 100,00 405 Avisador de telèfon 70,00 406 Avisador de porta 85,00 407 Detector de plor 140,00 408 1 audiòfon 650,00 409 2 audiòfons 1.300,00 410 Equip de comunicació FM 800,00 411 Videoconferència 96,16 412 Adaptació d’intèrfon 480,81 413 Bucle magnètic per a la llar 150,00 414 Bucle inductiu per a mòbils 65,00 415 Receptor de senyals acústics 140,00 416 Amplificador portàtil per a

adaptar al telèfon 60,00

418 Auricular amplificador per a TV i

àudio 200,00

419 Collar bucle amplificador 230,00 659 Reconeixement de veu 160,00 417 Actualització del processador

extern d’implant coclear 3.000,00

(màxim

subvencionable) Cada 7 anys

999

Ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues o ajuda per a cursos de lectura labial i cursos de llenguatge de signes

(9)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT Pagament únic fins a 4 anys o menys, segons característiques a) Dormitori 501 Llit articulat 360,61

502 Carro elevador de llit 640,00 503 Matalàs o sobrematalàs

antiescares 330,00

504 Baranes de llit 156,26

505 Llit o matalàs lateralitzador 3.000,00 506 Respatller de llit ajustable 35,00 507 Barra lateral de llit 80,00

b) Higiene personal i activitats de la vida diària

530 Fusta de banyera 48,08

531 Cadira de dutxa 80,00

532 Seient giratori de banyera 180,00 533 Seient elevador de banyera 900,00

534 Barres de paret 90,15

535 Cadira dutxa-vàter 390,66

536 Seient abatible de dutxa 150,25

537 Alçavàter 60,10

538 Barra abatible 108,18

539 Alçavàter amb recolzabraços 150,25 540 Plataforma abatible de dutxa 640,00 542 Hamaca banyera (nens) 640,00 543 Reductor de seient amb

subjeccions (nens) 240,00

544 Vàter-bidet 420,71

545 Sistema de banyera al llit 480,00 546 Respatller de vàter amb suports

laterals de tronc 360,61

(10)

c) Transferències

570 Grua estàndard 900,00

571 Trapezi 84,14

572 Taula de transferències 54,09

573 Disc giratori 60,10

574 Ajuda per a trasllat 901,52

575 Arnès per a grua 150,00 2 anys

576 Disc giratori amb recolzament de

tronc 300,00

577 Grua de bipedestació 1.600,00

578 Grua de sostre 2.200,00

d) Mobilitat

603 Cadira de rodes llleugera 400,00 604 Motor propulsor per a cadira

manual 1.000,00

e) Posicionament 622

Respatller per a tetraplègics o persones amb problemes de posició

500,00 623 Cadira d’interior de posicionament 800,00

624 Falca de posicionament 300,00 625 Coixí per a aixecar-se 150,00

f) Comunicació

306 Faristol 100,00

651 Ordinador 841,42

652 Impressora multifunció 120,00 654 Teclat amb cobertor 105,00 655 Caixa de connexions 95,00

656 Ratolí alternatiu 340,00

658 Programa d’accés alternatiu a

l’ordinador 560,00

659 Reconeixement de veu 160,00 660 Programa d’escriptura i

comunicació amb síntesi de veu 350,00 Programa de símbols i text per a la

(11)

668 Senyalitzador lluminós 193,00 669 Passapàgines electrònic 2.043,44 670 Comunicador de baixa autonomia 800,00 671 Comunicador d’alta autonomia 3.000,00 672 Sistema de muntatge a la cadira 350,00 673 Amplificador de la parla 60,00

674 Avisador 108,18

675 Teclat alternatiu 400,00

676 Telèfon adaptat 200,00

g) Accessibilitat

708 Cadira per a pujar i baixar escales 300,00 709 Rampes manuals portàtils 400,00 710 Aparell pujaescales portàtil 3.005,06 711 Automatisme de portes 721,21

h) Vehicle

740

Plataforma per a furgoneta o transformació de carrosseria o seient de vehicle adaptable a xassís de cadira de rodes

2.704,55

741 Anclatges (furgoneta) 570,96 742

Elevador de persona, grua de cadira de rodes o base giratòria amb elevació

1.200,00 744 Base giratòria per al seient del

vehicle 570,96

745 Rampa manual fixa al terra de la

furgoneta 1.081,82

746 Seient de vehicle adaptat amb

subjeccions 1.000,00

108 Cinturó de seguretat tipus arnès 48,08 i) Altres

761 Adaptacions per al joc i el lleure 100,00

per joguina 3 joguines Per 1 any

762 Politges 180,30

763 Paral·leles 240,00

764 Passamans 60,10 €/metre

lineal

(12)

768 Comandament a distància per al

control de l’entorn 400,00

769 Posicionador d’avantbraç 420,70

770 Taula d’activitats 400,00

772 Receptor per al control de l’entorn 155,00 per unitat

màxim 3 unitats

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...