El QC és una eina viva perquè recull tots els canvis funcionals i competencials de l administració; per això es va actualitzant.

Texto completo

(1)

activitats de l’ajuntament.

El sistema de classificació permet el tractament uniforme de la documentació,

on cada expedient està codificat de forma unívoca i inequívoca a través del

codi del Quadre de Classificació. Aquest permet la identificació i classificació de

tots els documents des del moment de la seva creació o rebuda.

El QC és una eina viva perquè recull tots els canvis funcionals i competencials

de l’administració; per això es va actualitzant.

El QC del fons de l’Ajuntament d’Esplugues té quatre nivells: seccions, grups

de sèries, grups de sèries subordinades i sèries documentals.

Document:

(2)

SUMARI Pàg.

G001 GESTIÓ INTERNA I ORGANITZACIÓ...2

G002 Organització del govern municipal ...2

G110 Organització administrativa ...5

G185 Relacions externes, representació i comunicació ...7

G223 Gestió dels recursos humans ...8

G320 Marc normatiu i assumptes jurídics ...11

G350 Gestió del patrimoni i dels béns municipals ...12

G403 Gestió dels recursos econòmics ...14

T001 GESTIÓ DEL TERRITORI ...17

T002 Ordenació del territori i urbanisme ...17

T072 Protecció de l’entorn i medi ambient i control sanitari ...19

T129 Ordenació i promoció de l’activitat econòmica ... 21

T177 Ordenació i promoció del transport ...23

T185 Informació del territori ...24

P001 GESTIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA ...25

P002 Informació i registres de població ...25

P031 Eleccions i referèndums...26

P036 Gestió dels serveis i equipaments culturals ...27

P103 Gestió dels serveis i equipaments per a l’educació ...29

P122 Gestió dels serveis i equipaments per a l’esport i el lleure ...30

P139 Gestió dels serveis pel benestar i la salut ... 31

(3)

G001 GESTIÓ INTERNA I ORGANITZACIÓ

G002 ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL G003 Constitució municipal

G004 Creació d’ens dependents

G005 Delegació, assumpció i creació de competències i serveis

G006 Dispensa, anul·lació i conflictes de competències i serveis

G007 Denominació, tractament i simbologia municipal

G008 Cartipàs municipal

G009 Nomenaments i delegacions

G010 Alcaldia

G011 Decrets d’Alcaldia

G012 Regidories delegades

G515 Regidoria de Territori i Sostenibilitat

G516 Regidoria d'Habitatge

G517 Regidoria d'Organització i Planificació estratègica

G518 Regidoria de Serveis Econòmics

G519 Regidoria de Seguretat i Convivència Ciutadana

G520 Regidoria de Desenvolupament econòmic i social

G521 Regidoria de Gestió de la Qualitat

G522 Regidoria de Règim interior

G523 Regidoria de Comunicació

G524 Regidoria d'Emprenedoria, ocupació i Ciutat del coneixement

G525 Regidoria de Promoció econòmica i comerç

G526 Regidoria de Serveis Socials i Salut pública

G527 Regidoria de Nova ciutadania

G528 Regidoria d'Educació i Cooperació al Desenvolupament

G530 Regidoria d'Esports i Joventut

G531 Regidoria de Polítiques de Dones i Usos del Temps

G532 Regidoria del districte Centre

G533 Regidoria del districte El Gall

G534 Regidoria del districte La Plana

G026 Regidoria del districte Montesa

G535 Regidoria del districte Can Vidalet

G536 Regidoria del districte Can Clota

G537 Regidoria del districte La Miranda

G538 Regidoria del districte La Mallola

G539 Regidoria del districte Finestrelles

G540 Regidoria del districte Ciutat Diagonal

G027 Ple municipal

G028 Expedients de convocatòria de sessions del Ple

G029 Actes de sessions del Ple

(4)

G031 Junta de Govern local / Comissió de Govern / Comissió Municipal Permanent

G032 Expedients de convocatòria de sessions de Junta i Comissió

G033 Actes de sessions de Junta i Comissió

G034 Llibres d’actes de sessions de Junta i Comissió

G035 Comissions informatives

G036 Comissió informativa d’Urbanisme i obres

G037 Comissió informativa de Medi Ambient i Serveis Territorials

G038 Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics

G039 Comissió Informativa de Serveis a les Persones

G040 Comissió Especial de comptes

G041 Grups municipals

G042 Grup municipal Convergència i Unió

G043 Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya

G044 Grup municipal Iniciativa per Catalunya / Els Verds

G045 Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

G046 Grup municipal Partit Popular

G047 Juntes

G048 Junta local de Reformes socials

G049 Junta local de Protecció a la infància i de repressió de la mendicitat

G050 Junta local de Protecció de menors

G051 Junta local de Beneficència

G052 Junta local de Sanitat

G053 Junta local de Defensa passiva

G054 Junta municipal del Cens electoral

G055 Junta municipal del Cens de població

G056 Junta local de Cultura

G057 Junta local de Primera ensenyança

G058 Junta local de Foment pecuari

G059 Junta municipal Agrària

G060 Junta municipal de Règim especial de subsidi familiar

G061 Junta gremial

G062 Junta pericial

G063 Junta municipal de vocals associats

G064 Junta del Repartiment general

G065 Junta de Personal

G066 Junta local de Seguretat

G067 Junta de Portaveus

G068 Consells municipals i sectorials

G069 Consell Municipal de la Gent Gran

G070 Consell Municipal de Cultura

G072 Consell de Cooperació al desenvolupament

G073 Consell de la Dona

(5)

G075 Consell de Seguretat Ciutadana

G076 Consell de Ciutat

G077 Consell de Salut

G078 Consell Municipal d’Ensenyament

G079 Consell Escolar Municipal

G080 Consell d’Immigració

G081 Consell Econòmic i Social

G541 Consell Municipal per a la Cohesió Social d'Esplugues

G085 Mesa de Coordinació Operativa de Seguretat G086 Membres de la corporació

G087 Registre d’interessos: béns i activitats

G088 Expedients dels membres de la corporació

G089 Credencials dels regidors/es

G090 Retribucions i règim de dedicació

G091 Reunions de grups i regidors

G092 Polítiques i anàlisis de govern

G093 Plans, programes i projectes de govern

G094 Plans quadriennals, Pla d’actuació municipal (PAM)

G095 Reflexions polítiques i d’actualitat

G096 Estudis d’opinió i informes municipals

G097 Reculls estadístics

G098 Control i fiscalització del ple

G099 Mocions de censura

G100 Qüestions de confiança

G101 Participació ciutadana

G102 Formulació de proposicions en el ple municipal

G103 Formulació de precs i preguntes en el ple municipal

G104 Petició de publicació d’un escrit a la secció Tribuna Oberta de “El Pont

d’Esplugues

G105 Consultes populars

G106 Audiència pública

G513 Dret de proposta

G107 Adhesions i reunions d’àmbit supramunicipal

G108 Adhesió a entitats com a soci

(6)

G110 ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA G111 Mètodes d’organització

G112 Directrius, instruccions i normativa per a la gestió

G114 Organigrama tècnic municipal

G115 Mapa de processos

G082 Procediments administratius

G083 Manuals de procediment

G084 Impresos, formularis i models

G116 Projectes d’organització i millora

G117 Planificació i control

G118 Calendari d’activitats

G119 Inventari de programes i activitats

G120 Catàleg de serveis

G121 Estàndards / compromisos de servei

G122 Quadres de comandament (indicadors de gestió)

G123 Programació / planificació (desplegament de la programació del PAM)

G124 Projectes i actuació

G125 Agendes

G126 Enquestes de percepció d’usuaris

G127 Auditories de qualitat i inspeccions administratives

G128 Informes de gestió i estudis

G129 Memòries

G130 Estadístiques departamentals

G131 Recursos d’informació

G132 Comitè de direcció estratègica G133 Comitè de direcció operativa G134 Comitè de processos

G135 Equip de procés Desenvolupament estratègic

G136 Equip de procés Administració del Sistema de Gestió Integral

G137 Equip de procés Recursos econòmics i financers

G138 Equip de procés Sistemes d’Informació

G139 Equip de procés Organització i persones

G140 Equip de procés Activitats jurídiques

G141 Equip de procés Desenvolupament urbà

G142 Equip de procés Manteniment, Serveis de l’Espai Públic i Medi Ambient

G143 Equip de procés Acció Social

G144 Equip de procés Seguretat i convivència

G145 Equip de procés Atenció ciutadana

G146 Equip de procés Promoció econòmica

G147 Equip de procés Gestió d’equipaments

G148 Equip de procés Educació i ciutadania

G149 Equip de procés Gestió dels serveis i activitats culturals i esportives

(7)

G151 Comissions tècniques

G152 Comissió de Seguretat (LOPD)

G153 Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CAATDEL)

G154 Comissió de seguiment del Servei de mediació

G514 Comissió tècnica de patrimoni i del paisatge urbà

G155 Ponència Tècnica Municipal d’Activitats G156 Gestió de documents administratius

G157 Quadre de classificació / Mapa documental

G158 Descripció de documents: inventaris i bases de dades

G159 Transferències documentals

G160 Calendari de conservació

G113 Eliminació de documents

G161 Organització d’arxius i dipòsits documentals

G162 Reproducció i conservació de documents

G163 Gestió d’imatges i documents àudiovisuals

G164 Administració i accés a la informació i documents

G165 Préstecs de documents i d’informació

G166 Consulta de documents i d’informació

G167 Reproducció de documents: plànols

G168 Accés, rectificació, oposició o cancel·lació de dades personals existents

en fitxers automatitzats de titularitat municipal

G169 Registre d’usuaris i control als Sistemes d’informació

G170 Registre de documents

G171 Registre d’entrada

G172 Registre de sortida

G173 Gestió de les aplicacions informàtiques

G174 Administració de recursos i sistemes informàtics

G175 Suport a usuaris d’informàtica

G176 Elaboració, implantació i manteniment d’aplicacions informàtiques

G177 Gestió de les comunicacions

G178 Telèfons / SMS G179 Fax G180 Correu electrònic G181 Correu ordinari G182 Correu certificat G183 Publitramesa G184 Missatgeria

(8)

G185 RELACIONS EXTERNES, REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ G186 Representació i protocol G187 Honors i distincions G188 Llibre d’honor G189 Premis G190 Agermanaments

G191 Assignació denominacions, monuments i plaques commemoratives

G192 Actes solidaris, adhesions i manifestos

G193 Homenatges, aniversaris i commemoracions

G194 Participació en l’homenatge municipal a parelles amb 50 anys en comú

G195 Felicitacions, condols i agraïments

G196 Invitacions i assistència a actes de protocol

G197 Ponències

G198 Expedients de matrimoni civil

G199 Imatge corporativa i logotips

G200 Comunicació i relació amb la ciutadania

G201 Registre d’entitats

G202 Expedients del Registre d’entitats: alta, baixa, modificacions

G203 Registre de la ciutadania

G204 Expedients del Registre de la ciutadania: alta, baixa, modificacions

G205 Web municipal

G206 Bans municipals i Ajuntament informa

G207 Queixes i suggeriments

G208 Tauler d’anuncis

G209 Informació i atenció a la ciutadania

G210 Guies i plànols

G211 Edicions de llibres

G212 Material informatiu: cartells i fullets

G213 Butlletins municipals

G214 Butlletins temàtics

G215 Subvencions per a entitats i persones

G216 Inscripció en cursos destinats a les entitats

G217 Comunicació i relació amb els mitjans de comunicació

G218 Articles i notes de premsa

G219 Entrevistes, rodes i conferències de premsa

G220 Reculls de premsa

G221 Calendari i agenda d’activitats ciutadanes G222 Campanyes publicitàries i de sensibilització

(9)

G223 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS G224 Estructura orgànica

G225 Catàleg de llocs de treball

G226 Relació de llocs de treball

G227 Plantilla municipal

G228 Sol·licituds de creació, modificació i valoració de llocs de treball

G229 Delegacions, canvis de funcions, autoritzacions

G230 Dotació i moviments de personal

G231 Oferta d’ocupació pública

G232 Sol·licituds de treball

G233 Convocatòries de selecció de personal

G234 Expedients de selecció directa de personal al servei de l’Administració

pública

G235 Expedients de selecció de personal per a programes ocupacionals

G236 Contractació funcionaris interins

G237 Contractació personal temporal laboral

G238 Plans d’ocupació / Plans de col·laboració

G239 Personal en pràctiques i becaris

G240 Expedients de provisió de llocs de treball

G241 Dotació per adscripcions, permutes, reingressos de personal

G242 Situacions de personal actiu: comissió de serveis

G243 Excedències i suspensió amb reserva de lloc

G244 Serveis especials i/o extraordinaris

G245 Baixes de personal

G246 Registre de personal / llibre de matrícula del personal

G247 Expedients de personal

G248 Remuneració de personal o retribució al personal

G249 Llistes de nòmina

G250 Variacions de nòmina

G251 Complements, gratificacions i plusos

G252 Triennis

G253 Quotes sindicals

G254 Deduccions

G255 Retencions IRPF

G256 Retencions judicials i administratives

G257 Bestretes i préstecs

G258 Prestacions socials

G259 Assegurances socials

G260 Indemnitzacions pel servei: dietes

G261 Ajuts al personal: per estudis i altres conceptes

G262 Fulls de salaris

G263 Cotitzacions laborals

G264 Incorporació i/o cessament al sistema de la SS: Document A1 i A2/2

G265 Liquidacions TC

(10)

G267 Requeriments de la seguretat social

G268 Drets passius i mutualitats: MUNPAL

G269 Llibre de visites de la inspecció de personal

G270 Acta i modificacions a la Seguretat social

G271 Alta a mútua d’accidents

G272 Condicions de treball

G273 Calendari i horari laboral

G274 Ubicacions del personal en dependències i inspeccions

G275 Control horari del personal

G276 Targetes d’identificació

G277 Organització de torns i horaris

G278 Bossa d’hores

G279 Hores/serveis extraordinaris

G280 Incidències horàries

G281 Vacances

G282 Llicències i permisos retribuïts

G283 Baixes i altes per incapacitat temporal (abans laboral transitòria)

G284 Comunicats d’accidents de treball i malalties professionals

G285 Serveis mèdics: consultori

G286 Revisió mèdica anual

G287 Pla de pensions

G288 Ajuts assistència

G289 Vestuari

G290 Expedients de proves psicotècniques de capacitat d’ús d’arma

reglamentària

G291 Compatibilitats del personal

G292 Formació

G293 Plans de formació

G294 Programes de formació

G295 Expedients de curs de formació

G296 Règim disciplinari G297 Informacions reservades G298 Sancions de personal G299 Expedients disciplinaris G300 Relacions laborals G301 Eleccions sindicals G302 Representació sindical G303 Assemblees G304 Seccions sindicals G305 Convenis laborals

G306 Manifestacions i reivindicacions sindicals

G307 Sol·licituds d’informació

G308 Conciliació de conflictes laborals

(11)

G310 Plans i programes de prevenció de riscos laborals

G311 Avaluació de riscos laborals i propostes de millora

G312 Accions correctives

G313 Investigació d’accidents laborals

G314 Comunicació interna

G315 Intranet municipal

G316 Casa de la Vila

G317 Casa de la Vila Flaix

G318 Quadern de la qualitat

(12)

G320 MARC NORMATIU I ASSUMPTES JURÍDICS G321 Procediments i recursos

G322 Procediments sancionador administratiu

G323 Procediments civils

G324 Procediments laborals

G325 Procediments penals

G326 Recursos d’inconstitucionalitat

G327 Conflictes de competències interadministratives

G328 Recursos d’empara

G329 Recursos contenciosos

G330 Atorgament de poder per a plets

G331 Citacions a representants de l’administració

G332 Reclamacions de responsabilitat patrimonial

G333 Reclamacions per danys al patrimoni municipal

G334 Expedients de comunicats d’accidents de circulació de vehicles

municipals

G335 Assegurances de responsabilitat civil

G336 Estatuts, reglaments i ordenances

G337 Reglaments municipals

G338 Ordenances municipals

G339 Ordenances fiscals

G340 Bases i normes reguladores

G341 Convenis i subvencions de col·laboració administrativa

G342 Convenis de col·laboració administrativa

G512 Convenis amb la ciutadania o entitats

G343 Subvenció de col·laboració administrativa

G344 Assessorament i informes jurídics

G345 Autenticació de la informació i dels documents

G346 Registre de signatures

G347 Compulsa de documents

G348 Validació de poders

(13)

G350 GESTIÓ DEL PATRIMONI I DELS BÉNS MUNICIPALS G351 Gestió de béns mobles

G352 Adquisició de béns mobles

G353 Comandes de material de les unitats orgàniques

G354 Comandes als proveïdors

G355 Compra de béns mobles G356 Lloguer de béns mobles G357 Dipòsit de béns mobles G358 Traspàs de béns mobles G359 Inventari de béns mobles G360 Manteniment de béns mobles G361 Transport de béns mobles G362 Assegurances de béns mobles

G363 Comunicats d’incidències dels béns mobles

G364 Gestió de magatzem

G365 Sol·licituds d’ús de béns mobles

G366 Sortida temporal de béns mobles: cessió, lloguer, préstec

G367 Sortida definitiva de béns mobles: venda, subhasta, destrucció

G368 Gestió de béns immobles i drets

G369 Compra de béns immobles

G370 Arrendament de béns immobles

G371 Expropiació forçosa de béns immobles

G372 Cessió de béns immobles G373 Donació de béns immobles G374 Successió intestada G375 Successió administrativa G376 Successió testada G377 A títol lucratiu G378 Cessió interadminitrativa G379 Recuperació d’ofici de béns G380 Desnonament administratiu G381 Prescripció G382 Drets reals G383 Inventari general de béns G384 Rectificació de l’inventari G385 Comprovació de l’inventari

G386 Inscripció al registre de la propietat dels béns immobles i drets reals

G387 Partió i atermenament de béns

G388 Construcció i adequació de béns immobles

G389 Distribució i adequació de l’espai

G390 Manteniment de béns immobles

G391 Comunicat d’avaries de béns immobles

G392 Assegurances i garanties de béns immobles

G393 Sol·licitud d’ús de béns immobles

G394 Venda de béns immobles

G395 Alienació per subhasta, concurs

(14)

G397 Cessió d’ús per concessió o arrendament

G398 Alteració de la qualificació jurídica de béns

G399 Expedients de desafectació de béns

G400 Cessió gratuïta de béns immobles

G401 Concessions demanials

(15)

G403 GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS G404 Gestió del pressupost municipal

G405 Pressupost General

G406 Pressupost ordinari

G407 Pressupost extraordinari d’inversions

G408 Pressupost especial

G409 Modificacions del pressupost

G410 Compte general del pressupost

G509 Liquidació del pressupost general

G412 Control del pressupost: auditories, inspeccions

G413 Gestió del seguiment comptable

G414 Llibre diari general d’operacions comptables

G415 Llibre general de despeses

G416 Llibre diari d’operacions del pressupost d’ingressos / despeses

G417 Llibre major de conceptes no pressupostaris

G418 Llibre d’inventari i de balanços

G419 Llibre auxiliar d’ingressos / de despeses

G420 Llibre de valors independents i auxiliars del Pressupost (VIAP)

G421 Llibre d’actes d’arqueig

G422 Llibre diari de caixa

G423 Llibre de caixa de tresoreria

G424 Llibre auxiliar de caixa de pagament a justificar

G426 Diari de caixa de recaptació

G427 Llibre de comptes bancaris

G428 Recaptació fallida

G429 Reconeixement del deute

G511 Resums comptables

G430 Gestió dels ingressos

G431 Registre d’ingressos

G432 Manaments d’ingrés

G433 Gestió de les despeses

G434 Registre de factures

G435 Registre de manaments de pagament

G436 Manaments de pagament

G437 Registre de manaments de pagament a justificar

G438 Manaments de pagament a justificar

G439 Bestretes de caixa fixa

G440 Registre de proveïdors

G441 Alta, baixa i modificació de dades en el registre de proveïdors

G442 Certificats del saldo de proveïdor

G443 Gestió bancària

G444 Obertura i tancament de comptes bancaris

G445 Extractes de moviments bancaris

(16)

G447 Xecs bancaris

G448 Contractació de préstecs

G449 Dipòsit de garanties, fiances i avals

G450 Contractació administrativa

G451 Contractes d’obres

G452 Contractes de concessió d’obra pública

G453 Contractes de gestió dels serveis públics

G454 Contractes de serveis

G455 Contractes de subministraments

G456 Contractes especials

G457 Contractes de col·laboració entre sector públic i sector privat

G458 Contractes privats

G459 Contractes mixtes

G460 Registre de pliques de proposicions presentades

G464 Gestió tributària i recaptació

G465 Calendari de cobrament

G466 Determinació de bases i quotes tributàries

G467 Convenis i concerts de gestió tributària

G468 Fitxers de titulars de tributs

G469 Padrons de Matrícula Industrial

G470 Padrons de l’Impost municipal sobre radicació

G471 Padrons de l’Impost municipal sobre publicitat

G472 Padrons de l’Impost municipal sobre despeses sumptuàries

G473 Padrons de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

G474 Padrons de Contribució Territorial Rústica i Pecuària

G475 Padrons de Contribució Territorial Urbana

G476 Padrons de l’Impost sobre solars

G477 Padrons de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

G478 Padrons de l’Impost municipal de circulació de vehicles / Impost sobre

vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

G479 Padrons de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal

G480 Padrons de taxes i preus públics

G481 Modificació de dades en els padrons tributàries

G482 Modificació de dades en els padrons de taxes i preus públics

G483 Exempcions o bonificacions de tributs fiscals

G484 Exempcions o bonificacions de taxes i preus públics

G485 Exempcions o bonificacions de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal

G486 Expedients de contribucions especials

G487 Liquidacions tributàries

G488 Declaracions o autoliquidacions

G493 Recursos contra actes de gestió tributària

G494 Notificacions de liquidacions tributàries

G502 Reclamacions de la gestió tributària

G503 Recursos ordinaris a tributs i taxes o preus públics

G504 Expedients d'inspecció tributària

G505 Expedients sancionadors per infraccions tributàries

(17)

G507 Certificacions i informes tributaris

G489 Ajornaments de pagament de tributs

G490 Fraccionaments de pagament de tributs

G491 Ordres de domiciliació bancària

G411 Compte general de recaptació

G492 Càrrecs en voluntària

G497 Càrrecs en executiva

G510 Dates

G495 Relacions certificades de deutors

G496 Certificacions de descobert

G498 Expedients administratius de constrenyiment

G499 Embargaments de la recaptació

G500 Devolucions d'ingressos indeguts

(18)

T001 GESTIÓ DEL TERRITORI

T002 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME T003 Planejament urbanístic

T004 Planejament supramunicipal / Plans directors urbanístics

T005 Pla general d'ordenació

T006 Normes subsidiàries de planejament urbanístic o Pla general

T007 Modificacions del pla d'ordenació urbanístic MPGM

T009 Programes d'actuació urbanística

T008 Plans parcials / Plans parcials de delimitació

T010 Plans especials

T011 Estudis de detall

T012 Projectes d'edificació i usos en sòl no urbanitzables

T013 Gestió urbanística

T014 Delimitació de polígon o d'unitat d'actuació

T015 Projectes de compensació

T016 Projectes de reparcel·lació

T017 Expropiació forçosa

T018 Entitats urbanístiques col·laboradores

T020 Informació del planejament

T021 Consultes urbanístiques

T019 Qualificació urbanística

T022 Certificats d'alineacions i rasants

T023 Obres d'infrastructura supramunicipal T024 Obres d'urbanització

T025 Manteniment de les obres a la ciutat i al territori

T026 Comunicats de deficiències

T027 Planificació de les actuacions del manteniment

T028 Actuacions de manteniment

T029 Llicències d’obres particulars

T030 Llicències de parcel·lació

T031 Llicències de primera ocupació

T032 Llicències d'obres majors

T033 Llicències d'obres menors

T034 Assabentats d'obres

T035 Llicències de divisió horitzontal

T036 Autoritzacions no subjectes a llicència

T037 Foment de l'edificació

T039 Inscripcions al registre municipal de solars

(19)

T041 Disciplina urbanística

T038 Certificats de disciplina urbanística

T042 Ordres d’execució

T043 Inspecció i control de disciplina urbanística

T044 Incidències urbanístiques

T045 Expedients sancionadors

T046 Declaracions de ruïna

T048 Expedients de disciplina urbanística

T049 Recurs administratiu de caràcter urbanístic

T050 Rehabilitació i inspecció d’habitatges

T051 Subvencions per a la millora d’edificis i finques

T047 Ajuts al finançament parcial per a la instal·lació d’ascensors

T052 Test, inspeccions i informes d’habitatges

T053 Expedients de denúncies d’higiene d’habitatges

T054 Expedients de neteja de solars

T056 Ordenació i senyalització de l’espai públic

T057 Mapa de senyalització i ordenació de la via pública

T058 Expedients de sol·licitud de senyalització viària

T059 Expedients de direccionalitat i ordenació del trànsit

T060 Llicències d’obres a la via pública: companyies de servei

T055 Llicències de guals

T061 Autoritzacions de reserva d’estacionament en la via pública

T062 Autoritzacions de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat

reduïda

T063 Reserva d’aparcaments en zones blaves

T064 Reserva d’aparcaments en zones verdes

T215 Distintiu de resident

T065 Distintiu de resident de zona verda

T066 Reserva d’aparcaments relacionats amb llicències d’obres: càrrega i

descàrrega, contenidors, bastides i similars

T067 Reserva d’aparcaments relacionats amb llicències d’activitats: càrrega i

descàrrega, contenidors, bastides i similars

T068 Registre de talls de trànsit

T069 Autoritzacions de talls de carrers

T070 Autoritzacions per a gravacions audiovisuals en espais públics

T071 Llicència d’ocupació temporal de la via pública per instal·lar jardineres,

(20)

T072 PROTECCIÓ DE L’ENTORN I MEDI AMBIENT I CONTROL SANITARI T073 Gestió i control d'activitats

T078 Llibre de registre d'activitats

T120 Llicències d'activitats

T074 Certificats de compatibilitat d'activitats

T081 Disciplina d’activitats ambientals

T085 Gestió dels residus i neteja viària

T086 Recollida de mobles i andròmines

T087 Recollida d’objectes abandonats a la via pública i/o terme municipal

T088 Sol·licituds de serveis de neteja: pintades al carrer, graffitis, solars...

T089 Registre de vehicles abandonats en la via pública

T090 Expedients de retirada de vehicles abandonats o renunciats pels seus

titulars en la via pública

T091 Registre del dipòsit de vehicles i altres béns

T092 Renúncia, baixa i desballestament dels vehicles i altres béns del dipòsit

T093 Gestió i control de la població d’animals

T094 Campanyes de sensibilització envers els animals

T095 Cens municipal d’animals: alta, baixa

T096 Llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

T097 Certificat del cens municipal d’animals

T098 Control d’agressions d’animals (mossegades)

T101 Recollida d’animals

T102 Gestió d’animals domèstics a la gossera

T103 Registre d’entrada i sortida de la gossera

T104 Expedients d’animals de la gossera

T105 Recuperació d’animals de la gossera

T106 Adopció d’animals de la gossera

T107 Control sanitari i inspecció

T108 Autoritzacions sanitàries

T109 Fulls desinfecció aigües de consum públic

T110 Expedients d’inspecció de control alimentari

T111 Inspecció sanitària: piscines, sorrals, terrenys

T112 Denúncies higienicosanitàries

T113 Expedients sancionadors de control alimentari

T099 Desinsectació, desratització i desinfecció: tractaments

T100 Inspecció de plagues urbanes

T114 Serveis agropecuaris

T115 Conservació i protecció de l’entorn i medi ambient

T116 Plans i projectes per a la millora i conservació de l’entorn

T117 Campanyes de sensibilització ambiental

(21)

T119 Gestió dels centres de salut

T121 Gestió del cementiri i serveis funeraris

T122 Registre de sepultures i parcel·les

T123 Duplicat per pèrdua del títol de dret sobre sepultura

T124 Concessió temporal de sepultures

T125 Transmissió del dret sobre sepultura

T126 Autorització d’inhumació de cadàvers

T127 Autorització d’exhumacions de cadàvers

(22)

T129 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA T130 Gestió del temps comercial o calendari

T131 Calendari comercial / laboral

T132 Horaris comercials

T133 Sol·licitud de modificació horària

T134 Gestió de les fires

T135 Activitats de promoció de les fires

T136 Espai municipal a les fires

T137 Fixació de lloc i perímetre de les parades

T138 Inscripció d’un estand a les fires

T139 Gestió dels mercats

T140 Registre de concessions administratives de mercats municipals

T141 Adjudicació d’explotació de locals de mercats municipals

T142 Baixa de l’adjudicació d’explotació de locals de mercat municipal

T143 Modificació de l’adjudicació d’explotació de locals de mercats

municipals (canvi activitat, canvi ubicació)

T144 Canvi de titularitat de l’adjudicació d’explotació de locals de mercats

municipals

T145 Expedients sancionadors en matèria de mercats municipals

T146 Registre de concessions de parades al mercat ambulant

T147 Autorització i renovació de la concessió de parada al mercat ambulant

T148 Baixa de l’autorització de la concessió de parada al mercat ambulant

T149 Modificació de l’autorització de la concessió de parada al mercat

ambulant

T150 Canvi de titularitat de l’autorització de la concessió de parada al mercat

ambulant

T151 Autoritzacions per a la venda i activitat econòmica a la via pública T152 Llicència d’ocupació temporal de la via pública per a instal·lar taules i

cadires

T153 Llicència d’ocupació temporal de la via pública per a instal·lar tanques i

quioscos

T154 Autorització temporal d’ús de la via pública per a instal·lar circs i atraccions

T155 Autorització de venda de productes de temporada

T156 Llicència d’ocupació de domini públic per a la venda al detall de

productes pirotècnics

T157 Expedients individuals d’ocupacions de la via pública

T158 Promoció de l’activitat econòmica i de l’ocupació

T159 Registre d’empreses i activitats professionals

T160 Activitats per a la dinamització del comerç

T161 Assessorament a empreses

T216 Ajut per a la millora d'establiments comercials i de serveis

T217 Ajuts econòmics a empreses i entitats que contractin persones en

(23)

T162 Programes ocupacionals

T163 Ofertes de treball

T164 Inscripció a la borsa de treball

T165 Planificació i organització dels cursos

T166 Inscripció a cursos de formació i reciclatge

T167 Alumnes dels cursos de formació i reciclatge

T168 Inscripció al Centre de recursos laborals

T169 Premis a les iniciatives de promoció econòmica: El Pont

T170 Informació i defensa del consumidor

T171 Campanyes de sensibilització i informació als consumidors

T172 Queixes i reclamacions sobre consum

T173 Sol·licituds d’informació i assessorament

T174 Campanyes d’inspecció de consum

T175 Inspecció en matèria de consum

(24)

T177 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT T178 Gestió de les línies regulars de transport

T179 Establiment i modificació de les línies regulars

T180 Horaris de les línies regulars

T181 Parades de les línies regulars

T182 Preus i bitllets de les línies regulars

T183 Coordinació amb línies regulars supramunicipals T184 Llicències de transport

(25)

T185 INFORMACIÓ DEL TERRITORI T186 Terme i carrerer municipal

T187 Alteració del terme municipal

T188 Delimitació, atermenament i amollonament del terme municipal

T189 Extensió i altitud

T190 Noms d’elements del territori

T191 Mapa dels districtes, seccions i illes municipals

T192 Modificacions dels districtes, seccions i illes municipals

T193 Carrerer oficial municipal

T194 Altes, baixes i modificacions del carrerer

T195 Retolació de les finques

T196 Informes i certificats de dades sobre el territori

T197 Certificat de número de finca i/o del nom del carrer

T198 Mapes d’àrees

T199 Mapes d’equipaments

T200 Mapes de capacitat acústic

T201 Informació d’elements urbans (arbres i plantes, mobiliari urbà)

T202 Cadastre

T203 Expedients de parcel·les cadastrals

T204 Alteracions i modificacions cadastrals

T205 Cartografia cadastral o parcel·laria

T206 Revisions cadastrals

T207 Xarxes d’abastament

T208 Xarxa d’abastament d’aigua

T209 Xarxa de clavegueram

T210 Xarxa d’enllumenat públic

(26)

P001 GESTIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA P002 INFORMACIÓ I REGISTRES DE POBLACIÓ P003 Gestió i explotació del Padró d’habitants

P004 Padró municipal

P005 Altes al padró d’habitants

P006 Baixes al padró d’habitants

P244 Baixes d'ofici

P007 Canvi de domicili al padró d’habitants

P008 Modificació de dades al padró d’habitants

P009 Confirmació de residència d’estrangers comunitaris

P010 Renovació de la inscripció padronal dels estrangers no comunitaris

P011 Trasllat de les variacions padronals mensuals a l’INE

P012 Revisió anual del padró

P013 Llistes de padró

P014 Volant de residència individual o col·lectiu

P015 Volant històric de residència individual o col·lectiu

P016 Certificat de residència individual o col·lectiu

P017 Certificat històric de residència individual o col·lectiu

P018 Certificat de fe de vida

P019 Estadístiques i informes de població

P020 Faig constar de l’alcaldia

P264 Gestió del registre municipal de parelles estables

P265 Registre municipal de parelles estables

P266 Expedients de sol·licitud d’inscripció al registre municipal de parelles

estables

P021 Gestió de la inserció i arrelament social i familiar

P022 Registre d'expedients d'informes muncipals d'arrelament social

P023 Expedients d'informes municipals d'arrelament social

P121 Informe d'adequació de l'habitatge per a l'agrupament familiar

P246 Expedients d'informes municipals d'integració social (renovació de

residència temporal)

P024 Gestió del servei militar i les lleves

P025 Llibre de registre de lleves

P026 Expedient general de lleves

P027 Expedient personal dels mossos de lleva i objectors

P028 Gestió del Cens electoral

P029 Cens electoral

(27)

P031 ELECCIONS I REFERÈNDUMS

P032 Organització de processos electorals i referèndums

P033 Expedients de processos electorals i referèndums

P034 Resultats electorals i informes

(28)

P036 GESTIÓ DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS CULTURALS P037 Gestió del Patrimoni Cultural

P038 Declaració de BCIL i conjunt històric-artístic

P039 Registre del patrimoni arquitectònic

P040 Registre del patrimoni arqueològic

P041 Registre del patrimoni museístic

P042 Registre del patrimoni documental

P043 Adquisició i intercanvi de patrimoni cultural

P044 Ingrés de patrimoni museístics

P045 Ingrés de patrimoni documental

P046 Descripcions del patrimoni museístic

P047 Descripcions del patrimoni documental

P048 Conservació i manteniment del patrimoni arquitectònic

P049 Intervencions arqueològiques

P050 Conservació del patrimoni museístic

P051 Conservació del patrimoni documental

P052 Baixes del patrimoni museístic

P053 Baixes del patrimoni documental

P054 Préstec de patrimoni museístic

P055 Préstec de patrimoni documental

P056 Consulta al patrimoni museístic

P057 Consulta al patrimoni documental

P058 Reproducció del patrimoni museístic

P249 Reproducció del patrimoni documental

P059 Organització d’arxius i dipòsits del museu

P060 Organització d’arxius i dipòsits del patrimoni documental

P061 Inspecció de patrimoni cultural

P062 Difusió del patrimoni cultural

P063 Investigació i recerca

P064 Exposicions del patrimoni museístic

P065 Exposicions del patrimoni documental

P066 Jornades i conferències del patrimoni museístic

P067 Jornades i conferències del patrimoni documental

P068 Itineraris turístico-culturals

P069 Visites als museus

P070 Visites a l’arxiu

P071 Promoció externa de l’àmbit turístic

P072 Adquisició de rajoles, publicacions i altres productes municipals

P073 Adhesions i reunions amb institucions de l’àmbit patrimonial cultural

P074 Adhesions i reunions amb institucions de l’àmbit museístic

P075 Adhesions i reunions amb institucions de l’àmbit documental

P076 Adhesions i reunions amb institucions de l’àmbit turístic

P095 Projctes i programes sociocuturals

(29)

P077 Organització d’activitats culturals

P099 Programació d'activitats culturals

P078 Activitats del cicle festiu: reis, carnestoltes, Tres Tombs, Sant Jordi...

P079 Activitats escèniques: teatre, música i dansa

P080 Concursos i premis de ceràmica

P081 Concursos i premis literaris i artístics

P082 Exposicions

P083 Jornades i conferències

P084 Activitats de promoció: mostres

P085 Adquisició d’entrades a activitats culturals [Esplugues entra en escena]

P086 Organització de cursos d’àmbit sociocultural

P087 Programació i organització dels cursos d’àmbit cultural

P088 Inscripció a cursos de l’Escola municipal de Música

P089 Inscripció a cursos del Taller municipal de pintura i dibuix

P090 Inscripció a cursos de l'Escola municipal de ceràmica

P091 Inscripció a tallers culturals

P092 Inscripció a tallers juvenils puntuals

P093 Inscripció a cursos i tallers per a joves

P261 Inscripció a tallers per a dones

P094 Inscripció al programa de dinamització sociocultural i esportiu per a la

gent gran

P103 Gestió d'equipaments culturals

P097 Creació d'equipaments culturals

P098 Horari i reglaments d’equipaments culturals

P101 Autorització d’ús d’instal·lacions culturals municipals

(30)

P104 GESTIÓ DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PER A L’EDUCACIÓ P105 Cens escolar

P106 Mapa escolar P107 Plans educatius P108 Calendari escolar

P109 Centres d’ensenyament del municipi P110 Escolarització

P111 Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal

P112 Matrícules escolars

P113 Projectes i programes educatius

P114 Programa d’activitats educatives complementàries (PAEC) per als

centres docents

P262 Programa d'activitats educatives per a persones i entitats que participen

en l'educació

P115 Camins escolars

P116 Programes de reforç

P117 Campanyes contra l’analfabetisme

P118 Gestió d’equipaments educatius

P119 Orientació pedagògica

P120 Orientació psicopedagògica

(31)

P123 GESTIÓ DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PER A L’ESPORT I EL LLEURE P124 Projectes i programes d’activitats esportives i de lleure

P125 Programació dels Jocs Esportius Escolars

P127 Programació d'activitats esportives i del lleure

P126 Organització d'activitats d’àmbit de l’esport i de lleure

P128 Inscripció a cursos o activitats esportives

P129 Inscripció a activitats esportives complementàries

P130 Inscripció als Jocs Esportius Escolars

P131 Inscripció al Casal d’Estiu

P132 Inscripció al Casal Jove

P250 Inscripció a les Escoles esportives

P251 Inscripció al Campus esportiu

P252 Inscripció als Casals esportius

P137 Gestió de les sales i els espais d'equipaments esportius

P133 Creació d’equipaments lúdico-esportius i casals

P134 Òrgans de gestió i direcció equipaments esportius i del lleure

P135 Horari i reglaments equipaments lúdico-esportius i casals

P138 Autorització d’ús d’equipaments esportius

(32)

P140 GESTIÓ DELS SERVEIS PER AL BENESTAR I LA SALUT P141 Documentació dels usuaris dels serveis socials bàsics

P142 Registres usuaris d’atenció primària

P143 Sol·licitud d’informació i/o intervenció dels serveis pel benestar i la salut

P144 Expedients familiars/individuals

P145 Programa d’inclusió social

P146 Projectes d’inclusió social per a la gent gran

P147 Projectes d’inclusió social per la infància i adolescència

P148 Projectes d’inclusió social per a la família

P149 Projectes d’inclusió social per a discapacitats

P150 Projectes d’inclusió social per a persones amb dependència

P151 Projectes d’inclusió social per a les dones

P152 Projectes d’inclusió social per a persones nouvingudes

P153 Gestió d’ajuts i de suport a les persones

P154 Sol·licitud de dependència

P155 Sol·licitud d’ajut a vídues de guerra (1936-1939) i familiars desapareguts

P156 Sol·licituds d’acolliment a l’Obra Nacional de Protecció als Orfes de

Guerra

P157 Ajuts per a la protecció de menors

P158 Sol·licituds de pensió per mutilat i excombatent

P159 Sol·licituds d’ajut del FNAS

P160 Sol·licituds de RMI Renda Mínima Inserció

P161 Beca d’atenció psicològica

P162 Beca socieducativa per activitats esportives i culturals

P163 Beca de menjador de les escoles bressol

P253 Beca de menjador de les escoles d'educació primària

P164 Beca per a l’assistència a les escoles bressol

P165 Ajut de transport per a persones amb mobilitat reduïda

P166 Ajut al lloguer d’habitatges per a dones amb situació de violència

masclista

P167 Sol·licitud beques escolars

P168 Sol·licituds de servei d’atenció domiciliària o auxiliar de la llar

P169 Sol·licituds de servei de teleassistència domiciliària

P254 Sol·licituds de servei de bugaderia social

P255 Sol·licituds de servei d'àpats a domicili

P256 Sol·licituds de serveis de menjador social

P171 Servei d’arranjament d’habitatges per a la gent gran

P172 Bonificació per al transport públic (carnet rosa)

P173 Sol·licituds de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat

reduïda

P174 Servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda

P257 Servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat

reduïda

P175 Sol·licitud d’assessorament psicològic per a dones

P176 Sol·licitud d’assessorament jurídic per a dones

(33)

P178 Assessorament i suport a famílies amb problemes de pagament de la residència habitual

P179 Ajut puntual per a situacions d’extrema necessitat

P180 Inscripció a cursos de formació per a persones nouvingudes

P258 Ajut econòmic per a serveis esportius per persones adultes

P259 Ajut econòmic per a serveis culturals per persones adultes

P260 Ajut per al programa socioeducatiu

P263 Ajuts relatius a l’impost sobre béns immobles per a persones amb

escassa capacitat econòmica

P267 Ajut econòmic al pagament de l’impost sobre l’increment de Valor dels

Terrenys de Naturalesa Urbana – Plusvàlua

P268 Ajuts al programa de natació escolar

P269 Ajuts per a activitats d’educació especial i tractament psicoterapèutic

P181 Protecció i promoció de la salut de les persones

P182 Campanyes i programes per a la salut: tabac, drogues, fluorització,

vacunació

P183 Cursos per a la prevenció i promoció de la salut

P184 Revisions mèdiques escolars

P185 Habitatge social

P186 Registre de sol·licituds d’habitatges amb protecció oficial P187 Expedients del registre de sol·licituds d’habitatge social

P245 Expedients de promoció pública de l'habitatge social

P188 Expedients d'adjudicació d’habitatge social

P190 Expedients de contractes de lloguer jove

P191 Expedients d’ajut al lloguer

P192 Cooperació o solidaritat

P193 Promoció de la cooperació, la solidaritat i el voluntariat

P194 Activitats de cooperació al desenvolupament i de sensibilització

(34)

P196 SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL I CONVIVÈNCIA CIUTADANA P197 Protecció Civil

P198 Plans de protecció civil i especials d’emergència municipal

P199 Activitats de prevenció de protecció civil

P200 Accidents i activació d’un pla de protecció civil

P201 Sancions de protecció civil

P202 Seguretat ciutadana

P203 Control de circulació de persones: passaports i salconduits

P204 Milícies ciutadanes

P205 Nomenaments de guardes jurats

P206 Vigilància d’espais públics

P207 Fulls d’activitat diària de la Policia Local

P208 Registre de comunicats dels agents cívics

P209 Programes i projectes per al prevenció del delicte

P247 Fets delictius

P210 Detencions i arrestos

P211 Minutes de la policia local per actuacions com a policia judicial

P212 Autoritzacions de llicència d’armes d’aire comprimit

P213 Expedients de dotació d’arma reglamentària

P214 Autoritzacions per a la realització d’espectacles pirotècnics

P215 Informes i actes per a la justícia: parador, mitjans de vida i trasllat de notificacions

P216 Informes contingents de la policia local sol·licitats per altres administracions

P217 Registre de citacions judicials a agents de la policia local

P248 Precinte i desprecinte de vehicles

P218 Registre de troballes i objectes perduts

P219 Llibre de registre d’atestats de la guàrdia urbana

P220 Expedients d’atestats de circulació

P221 Informes d’accidents i atestats de circulació

P222 Vigilància de lleis, reglaments i ordenances

P223 Butlletes de denúncies

P224 Denúncies pel maltractament d’animals

P225 Recurs administratiu a denúncies de trànsit i ordenances municipals

P226 Inscripció al Programa de Commutació de sancions administratives per

treballs en benefici de la comunitat

P227 Inscripció al Programa alternatiu a la sanció en matèria de trànsit i circulació

P228 Expedients sancionadors en matèria de trànsit i circulació de vehicles a

motor i seguretat viària

P229 Expedients sancionadors per infraccions a l’Ordenança de Convivència

ciutadana i ús de la via pública

P230 Expedients sancionadors per infraccions a la llei d’espectacles públics

P231 Actes d’inspecció de la policia municipal

P232 Expedients d’intervencions i comisos de la policia local

(35)

P234 Registre d’immobilitzacions de vehicles

P235 Expedients d’immobilitzacions de vehicles

P236 Registre de vehicles retirats per la grua municipal

P237 Expedients de retirada de vehicles per la grua municipal

P238 Campanyes de civisme i convivència ciutadana

P239 Inscripció al Seminari d’Educació Cívica

P240 Activitats campanya d’educació viària i medioambiental

P241 Mediació ciutadana

P242 Sol·licituds de mediació ciutadana

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :