METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

Texto completo

(1)

GUIA DOCENT

METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

Coordinació: ACEBRON RUIZ, JULIAN

Any acadèmic 2019-20

(2)

Informació general de l'assignatura

Denominació METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC I DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

Codi 101049

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Grau/Màster

Curs Caràcter

Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

1

TRONCAL Presencial

Grau en Filologia Hispànica

1

TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits assignatura (ECTS) 6 Tipus d'activitat, crèdits

i grups

Tipus d'activitat

PRAULA

TEORIA

Nombre de crèdits

3

3

Nombre de grups

1

1

Coordinació ACEBRON RUIZ, JULIAN

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant 50% Informació important sobre tractament de dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.40 Dimarts de 10 a 11 h.

(3)

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es) Crèdits impartitspel professorat Horari de tutoria/lloc

ACEBRON RUIZ, JULIAN julian.acebron@udl.cat 6 Dimecres 11:003.76

Informació complementària de l'assignatura

S’ha d’assistir a classe havent realitzat les lectures recomanades.

Objectius acadèmics de l'assignatura

L’objectiu d’aquesta assignatura és doble: per una part es tracta de proporcionar a l’estudiant un coneixement concret de la cerca bibliogràfica, la seva valoració i la correcta realització formal de treballs i exposicions de caràcter acadèmic-científics.

D’altra banda analitza els principals mètodes de investigació en els camps de la literatura i la lingüística per a iniciar-se en l’elaboració d’un treball de recerca.

Saber interpretar i analitzar textos literaris i crítics.

Saber sintetitzar i exposar idees i arguments amb claredat, ordre i propietat, ja sigui per escrit, ja oralment i davant d’un públic. Desenvolupar hàbits i estratègies per a l’aprenentatge autònom. Saber aplicar els coneixements adquirits en altres moments, tant de formació com professionals.

Generar sinèrgies mitjançant la col·laboració amb altres.

Competències significatives

Competències transversals:

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación. CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Competències bàsiques:

CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competències generals:

CG1 Demostrar capacidad de análisis y de síntesis.

CG2 Analizar y evaluar un tema o materia, aplicando un razonamiento crítico y objetivo.

CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

Competències específiques:

CE25 Conocer y saber aplicar de forma básica los procedimientos de investigación relacionados con el estudio de la lengua española y su literatura, incluyendo el uso de laboratorios.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Presentació de l’assignatura. [2 setmanes] Objectius generals i específics.

Continguts teòrics i activitats pràctiques individuals i en grup.

Nocions fonamentals. [3 setmanes] Curiositat i coneixement. Informació, ciència i saviesa. Mètode i metodologia. Mètodes d’estudi en filologia.

Documentació. [3 setmanes] La bibliografia. Control bibliogràfic. Crítica de fonts.

Fonts primàries i fonts secundàries. Elaboració de bibliografies.

La cita. [3 setmanes] Criteris per a la citació. La citació textual.

Terminologia especialitzada per a citacions i notes. Tipologia de la ressenya.

(4)

El treball acadèmic. [3 setmanes] Supòsits. Idees inicials. Formulació de la hipòtesi de treball.

El cronograma: objectius, recursos, planificació. Del guió provisional als successius esborranys. La redacció final. Revisió.

Presentació de treballs. Formes de l’exposició oral. Edició i maquetació de textos impresos (apartats, índex, ortotipografia bàsica).

Eixos metodològics de l'assignatura

EIXOS METODOLÒGICS DE L’ASSIGNATURA

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe magistral (M) Vegeu temari de l’assignatura 1 30 20

Seminaris (S) 1

Pràctiques (P) Lectures, consultes en fons bibliogràfics i documentals 10 25

Treballs (T) Treballs individuals de ressenya i dissertació + Exposicions orals en aula 1 15 10

Tutories (Tut) Consultes i resolució de dubtes, guia per a la realització de treballs i altres activitats 2 0

Altres (AA) Visites guiades a biblioteques i arxius 10 0

Avaluació (AV) Exercicis escrits individuals en aula 8 20

TOTAL 75 75

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials de l’alumne

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu CONTINGUTS

Sistema d'avaluació

SISTEMA D’AVALUACIÓ

mecanismes d’avaluació codificació / descripció-criteris / tipologia TPD observacions O* Activitat

Assistència i participació (As) Assistència i participació activa i amb preparació prèvia havent realitzat les lecturesprescrites.

Taller d’avaluació (TA) (Examen) Avaluació continuada mitjançant exercicis escrits i pràctiques individuals i en grup.

Cal obtenir una nota mínima de 5/10 per poder fer mitjana amb les altres activitats d’avaluació

Exercicis pràctics amb periodicitat setmanal.

Informe (In) / Treballs (T) Lectures comentades, exposicions orals, debats, ressenyes.

Altres (A) Tutories, assistència a conferències recomanades, etc.

TOTAL

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Bibliografia i recursos d'informació

Alcina Franch, José: Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales (Humanidades y ciencias sociales), Compañía Literaria, Madrid, 1994. Clanchy, John & Brigid Ballard: Cómo se hace un trabajo académico. Guía pràctica para estudiantes universitarios [How to Write Essays: A Practical Guide to Students], trad. Álvaro Garrido, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995.

Descartes, René: Discurso del método [Discours de la méthode], trad. Risieri Frondizi, Alianza, Madrid, 1994 (16ª reimp.). Díez Borque, José Mª (coord.): Métodos de estudio de la obra literaria, Taurus, Madrid, 1985.

Eco, Umberto: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura [Come si fa una tesi di laurea], trad. Lucía Baranda & Alberto Clavería, Gedisa, Barcelona, 1994 (reimp.).

García Roldán, José Luis: Cómo elaborar un proyecto de investigación, Universidad de Alicante, Alicante, 1995.

Grafton, Anthony: Falsarios y críticos. Creatividad e impostura en la tradición occidental [Forgers and Critics. Creativity and Duplicity in Western Scholarship], trad. Gonzalo G. Djembé, Crítica, Barcelona, 2001.

Jauralde Pou, Pablo: Manual de investigación literaria. Guía bibliográfica para el estudio de la literatura española, Gredos, Madrid, 1981.

Martínez de Sousa, José: Diccionario de ortografia técnica. Normas de metodologia y presentación de trabajos científicos, bibliológicos y tipográficos, Fundación Germán Sánchez Ruipérez & Pirámide, Madrid, 1987.

Montaner Frutos, Alberto: Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios, Trea, Gijón, 1999. Pagliaroli, Adriana: Cómo hacer presentacions. Ideas y recursos para eficientes comunicaciones, Longseller, Buenos Aires, 2003.

Serafini, Maria Teresa: Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura [Come si fa un tema in classe], trad. Rosa Premat, Paidós, Barcelona, 1997. Van Doren, Charles: Breve historia del saber [History of Knowledge], trad. Claudia Casanova, Planeta, Barcelona, 2006.

(5)

Figure

Actualización...

Referencias

  1. aquest enllaç
Related subjects :