Sr/Sra. (Nom i cognoms del propietari o propietaris del departament) Carrer (identificació de l adreça amb pis i porta)

11  Download (0)

Full text

(1)

CONVOCATÒRIA DE JUNTA I DELEGACIÓ DE VOT

Sr/Sra. (Nom i cognoms del propietari o propietaris del departament) Carrer (identificació de l’adreça amb pis i porta)

Per la present, es convoca Junta General Ordinària (o Extraordinària) de

Propietaris de la Comunitat de l’edifici del carrer

... número .. de ... que tindrà lloc en el vestíbol de l’edifici de la Comunitat el dia ...de ... a les ...hores en primera convocatòria i a les ... hores en segona convocatòria per a celebrar reunió ordinària/extraordinària, en la qual es tractarà el següent

Ordre del dia:

1.- Lectura de l’Acta de la Junta anterior (per exemple) 2.- Aprovació del comptes de la Comunitat.

3.- Aprovació del pressupost ordinari del proper exercici i les quotes. 4.- Reclamació de deutes a propietaris morosos.

5.- Renovació dels òrgans de la Comunitat. 6.- Assumptes de tràmit.

7.- Precs i preguntes.

 S'adverteix expressament que els propietaris que s'indiquen a continuació són deutors de la comunitat i en conseqüència NO TINDRAN DRET A VOT EN LA REUNIÓ, excepte que prèviament paguin o consignin l’import del deute

 Els vots del propietaris que no assisteixin, es computen com a favorables, sense perjudici del seu dret d’oposició en el termini d’un mes.

Departament Nom titular Import degut

baixos 1ª Nom i cognoms * €

Data: ... El President, (nom i cognom i firma)

__________________________________________________________________

DELEGACIÓ DE VOT

El Sr./Sra. (nom i cognom) propietari del departament (planta-porta) situat al carrer ... delego la meva representació amb veu i vot a tots els efectes per a la Junta de Propietaris a celebrar el dia ... a favor de (nom i cognom de la persona que es vulgui el representi).

Data: ... Signar

(2)

PETICIÓ DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA EXTRAORDINÀRIA Data: ...

Sr. President de la

Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer ... número .. de ...

Senyor/a,

Els sotasignants, en tant que copropietaris d'aquesta comunitat sol·licitem, que es convoqui el més aviat possible, amb caràcter extraordinari, la Junta de Propietaris, amb la finalitat de tractar sobre ... (especificar l’assumpte o assumptes de què es tracti) atès que la seva resolució es considera urgent i inajornable.

Si no convoca la referida Junta dins del termini de ... dies comptats a partir de la recepció del present escrit, entendrem que s'hi nega i procedirem a convocar la reunió els propis sotasignants d'aquesta sol·licitud de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Atentament1,

1 La presidència convoca les reunions de la Junta, però, en cas d’inactivitat o negativa, la pot

(3)

ACTA DE JUNTA

A la ciutat de ... , a ... de... ... de ... , essent les ... hores, es reuneixen al vestíbol de l’edifici en –primera/ segona- convocatòria, sota la Presidència del Sr. ... ..., els titulars integrants de la Comunitat de Propietaris de l’edifici situada al carrer ... .. , número ... per celebrar la Junta -ordinària/ extraordinària- convocada en deguda forma pel President, amb les següents assistències:

Departament Nom titular Coeficient

baixos 1ª Nom i cognoms * %

baixos 2ª Nom i cognoms * %

1er-1ª Nom i cognoms * %

2n-2ª Nom i cognoms * %

3er-2ª Nom i cognoms * %

total coeficients * %

A més, el Sr. ... ostenta la representació amb delegació de vot dels següents senyors :

Departament Nom titular Coeficient

1er-2ª Nom i cognoms * %

3er-1ª Nom i cognoms * %

total coeficients * %

Sumen el total de coeficients entre presents i representats: * %

Es fa constar que, els Srs... tan sols podran participar en les deliberacions dels assumptes, sense que els sigui computat el seu vot a l’hora de prendre els acords, atès que en aquesta data tenen imports pendents d'abonar a la Comunitat.

Tots ells es reuneixen per tractar dels següents punts de l’ordre del dia: 1 - Aprovació de l’acta anterior.

2 - Proposta d’instal·lació del servei d'ascensor. 3 - Liquidació de comptes de l’exercici.

4 - Proposta pressupost exercici.

5.- Reclamació de deutes a propietaris morosos. 6.- Renovació de càrrecs.

(4)

Prenent-se els següents acords :

1 - APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

...

2 - PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI D'ASCENSOR

Els assistents procedeixen a deliberar sobre 'la procedència o no d’instal·lar un ascensor, amb les intervencions que tot seguit es ressenyen :

...

Finalment, es procedeix a votar la proposta amb el resultat següent :

Vots favorables

Departament Nom titular Coeficient

baixos 1ª Nom i cognoms * %

1er-1ª Nom i cognoms * %

2n-2ª Nom i cognoms * %

total coeficients * % Vots contraris

Departament Nom titular Coeficient

baixos 2ªª Nom i cognoms * %

Vots no computables

Departament Nom titular Coeficient

3er-2ª Nom i cognoms * %

Atès que el nombre de vots favorables depassa l’exigible segons la legislació vigent, es dóna per aprovada la proposta presentada.

3 - LIQUIDACIÓ DE COMPTES DE L'EXERCICI

...

4 - PROPOSTA PRESSUPOST EXERCICI

...

5 – RECLAMACIÓ DE DEUTES A PROPIETARIS MOROSOS

El President informa que el propietari del local situat als baixos-3ª, que és el departament registral número Ú, propietat del Sr. (identificar el propietari amb nom i cognoms), no ha pagat a la Comunitat i li deu la quantitat de ... EUROS (... €), corresponent a les quotes dels darrers dotze mesos, per import de ... € cada mes, i la quantitat de .... € corresponent a les obres de la façana.2

(5)

El President informa que se li han dirigit diverses cartes i requeriments –també verbals- però el propietari esmentat continua sense pagar el deute esmentat.

El President sotmet a la Junta la necessitat de procedir formalment a reclamar-li el pagament d’acord amb el que disposa la llei. Prèvies les corresponents deliberacions per unanimitat s’adopta l’acord següent:

“5.- RECLAMACIÓ DE QUOTES PENDENTS DE PAGAMENT: Es proposa, després d'haver realitzat totes les gestions possibles, trametre un requeriment al propietari/a del ... , per al pagament del deute pendent, que importa la quantitat de ... EUROS (...,- €), d'acord amb la següent liquidació: ...(explicar l’origen del deute)

“En el supòsit que l’esmentat propietari/a no efectui el pagament del deute, en un termini de quinze dies, a comptar des de la recepció de l’esmentat requeriment, s'autoritza per majoria/unanimitat al President i al Secretari - Administrador, indistintament, perquè en nom de la Comunitat procedeixin a la reclamació de les esmentades quotes degudes, facultant-Ios també indistintament perquè puguin atorgar poders per a plets a favor dels Procuradors dels Tribunals i dels Advocats que estimin oportuns, en ordre a la reclamació judicial o extrajudicial del saldo degut per l’indicat copropietari.”

6 - RENOVACIÓ DE CÀRRECS

...

7- PRECS I PREGUNTES

...

No havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la que se n’exten la present acta.

(6)

CERTIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE DEUTE PRÈVIA A LA RECLAMACIÓ JUDICIAL DELS MOROSOS

El Sr ... , Secretari de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE ...

CERTIFICA:

I.- Que en la Junta de Propietaris legalment convocada i celebrada per l’esmentada Comunitat de..., el (dia) de (mes) de (any), es va adoptar per majoria/unanimitat, entre d'altres, el següent ACORD:

“RECLAMACIÓ DE QUOTES PENDENTS DE PAGAMENT: Es proposa, després d'haver realitzat totes les gestions possibles, trametre un requeriment al propietari/a del ... , per al pagament del deute pendent, que importa la quantitat de ... EUROS (...,- €), d'acord amb la següent liquidació: ...

“En el supòsit que l’esmentat propietari/a no efectui el pagament del deute, en un termini de quinze dies, a comptar des de la recepció de l’esmentat requeriment, s'autoritza per majoria/unanimitat al President i al Secretari - Administrador, indistintament, perquè en nom de la Comunitat procedeixin a la reclamació de les esmentades quotes degudes, facultant-Ios també indistintament perquè puguin atorgar poders per a plets a favor dels Procuradors dels Tribunals i dels Advocats que estimin oportuns, en ordre a la reclamació judicial o extrajudicial del saldo degut per l’indicat copropietari.”

II.- Que el saldo deutor a què es refereix l’acord anterior prové de l’esmentada liquidació, aprovada per la Comunitat per majoria/unanimitat, en la Junta de data(dia) de (mes) de (any), que ha estat notificada fefaentment al propietari Sr(nom i cognoms) amb els requisits establerts a la legislació vigent.

I perquè així consti, lliuro la present certificació, a la ciutat de ... el (dia) de (mes) de (any).

(7)

CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA D'ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE QUOTES EN RELACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE L'HABITATGE O LOCAL.

El Sr. ... ..., Secretari de la Comunitat de Propietaris de ...

CERTIFICA:

Que als efectes legals corresponents, es fa constar que el Sr./Sra. (nom i cognoms), propietari del departament (identificar correctament pel pis i planta i si pot ser número de departament que correspon segons la divisió horitzontal) ES TROBA AL CORRENT EN EL PAGAMENT DE LES DESPESES COMUNES DE LA COMUNITAT.

I perquè així consti, lliuro la present certificació, a la ciutat de ... el (dia) de (mes) de (any).

(8)

CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE NO ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE QUOTES EN RELACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE L'HABITATGE O LOCAL.

El Sr. ... ..., Secretari de la Comunitat de Propietaris de ...

CERTIFICA:

Que als efectes legals corresponents, es fa constar que el Sr./Sra. (nom i cognoms), propietari del departament (identificar correctament pel pis i planta i si pot ser número de departament que correspon segons la divisió horitzontal) NO ES TROBA AL CORRENT EN EL PAGAMENT DE LES DESPESES COMUNES DE LA COMUNITAT, éssent així que té un deute pendent amb la Comunitat per import de ... EUROS (i/o hi ha pendent de repartir les despeses ordinàries corresponents a: ...).3

I perquè així consti, lliuro la present certificació, a la ciutat de ... el (dia) de (mes) de (any).

El President El Secretari,

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :