L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

Texto completo

(1)

L’escolarització

a la ciutat

de Barcelona

Curs 2009-2010

(2)
(3)

L’escolarització

a la ciutat

de Barcelona

Curs 2009-2010

(4)
(5)

Índex de contingut

Introducció ... 3

Capítol 1. La població en edat escolar... 6

Taula 1. Població en edat escolar, per districtes... 6

Taula 2. Evolució de la població en edat escolar a Barcelona... 7

Taula 3. Evolució de la població estrangera a Barcelona ... 8

Taula 4. Percentatges de població estrangera per districtes... 8

Capítol 2. Recursos i oferta ... 9

Taula 5. Nombre de centres, segons pologia... 9

Taula 6. Nombre de centres, segons nivell d’ensenyament ... 10

Taula 7. Nombre de centres que ofereixen cada ensenyament ... 10

Taula 8. Professors ... 11

Taula 9. Places i cobertura de la població ... 11

Taula 10. Nous centres públics i noves construccions ... 12

Capítol 3. Escolarització... 13

3.1. Alumnat ... 13

Taula 11. Alumnes en ensenyaments de règim general ... 13

Taula 12. Alumnes en ensenyaments de règim general, segons tularitat del centre... 14

Taula 13. Evolució del percentatge d’alumnat escolaritzat en centres públics ... 14

Taula 14. Alumnes en ensenyaments de règim general, detall per districte... 15

Taula 15. Distribució de l'alumnat segons la tularitat dels centres. ... 16

3.2. Processos d’accés ... 17

Taula 16. Oferta i demanda a la preinscripció. Centres públics i concertats ... 17

Taula 17. Preinscripció a les escoles bressol públiques ... 17

Taula 18. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats ... 18

Taula 19. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats ... 18

Taula 20. Preinscripció a 1r ESO. Centres públics i concertats ... 19

Taula 21. Altes i baixes de matrícula produïdes durant el curs ... 20

(6)

Taula 29. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons districte del centre i

nacionalitat... 26

Taula 30. Concentració d’alumnat estranger (3 a 16 anys) ... 27

Taula 31. Concentració d’alumnat estranger (3 a 16 anys) superior al 30%... 27

3.5. Resultats acadèmics ... 28

Taula 32. Trajectòria de l’alumnat matriculat a 4t d’ESO ... 28

Taula 33. Taxes de graduació ... 28

Capítol 4. Centres del districte de Ciutat Vella... 29

Capítol 5. Centres del districte de l’Eixample... 31

Capítol 6. Centres del districte de Sants-Montjuïc... 33

Capítol 7. Centres del districte de Les Corts ... 35

Capítol 8. Centres del districte de Sarrià-Sant Gervasi ... 37

Capítol 9. Centres del districte de Gràcia... 39

Capítol 10. Centres del districte d’Horta-Guinardó ... 41

Capítol 11. Centres del districte de Nou Barris ... 43

Capítol 12. Centres del districte de Sant Andreu ... 45

(7)

Introducció

Per tercer any consecutiu, el Consorci d’Educació de Barcelona publica un informe d’escolarització que permet dimensionar el sistema educatiu a la nostra ciutat i prendre el pols de les tendències fonamentals pel que fa a l’evolució de la població en edat escolar, dels recursos, de l’oferta d’ensenyaments i del procés d’accés a l’escolarització pròpiament dit. En l’informe s’han mantingut les sèries evolutives iniciades l’any 2007 i, com a novetat, s’hi avancen alguns resultats del final de l’etapa obligatòria. També s’hi han introduït algunes novetats quant a noves línies d’actuació del Consorci, com les dades sobre l’absentisme. En alguns casos, per tal de no carregar excessivament l’informe, no s’han arrossegat les dades des del 2007. De tota manera, les sèries es poden completar amb la consulta dels informes anteriors, disponibles a la web del Consorci (documents de referència).

Les dades procedeixen, com en els anys anteriors, del Departament d’Educació de la Generalitat, del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, de l’Institut d’Avaluació del Ministeri d’Educació i Ciència, del Consell Superior d’Avaluació i del Consorci d’Educació de Barcelona.

La informació s’organitza en dos grans blocs: en primer lloc, el bloc genèric de ciutat i, en segon, el detall per districtes. A diferència dels informes anteriors, les taules amb dades comparatives per districtes són al primer bloc per tal de facilitar la comparació territorial, aquestes dades no es repeteixen en l’apartat de districte, en què només hi ha el mapa dels centres i la llista d’aquests.

Els capítols s’estructuren seguint l’ordre lògic del sistema educatiu:

- 1r capítol: Presenta el context demogràfic. La població en edat escolar a Barcelona i la

població estrangera.

- 2n capítol: Els recursos i l’oferta, és a dir el parc escolar i la seva capacitat en nombre total de places (distingint oferta pública i privada). Els recursos humans, és a dir el professorat. La construcció de noves escoles.

- 3r capítol: L’escolarització:

- Alumnat matriculat per al curs 2009/2010.

(8)

Resum de les tendències més rellevants

L’informe ens mostra un lleuger creixement pel que fa a la població en edat escolar, que augmenta en 2.000 alumnes respecte de l’any anterior, distribuïts molt uniformement entre els diferents segments d’edat. La novetat és el descens, per primera vegada en deu anys, del percentatge de població estrangera sobre el total de població, que passa del 18,1% al 17,6% a Barcelona. Aquest fet queda reflectit en la taxa d’alumnat de nacionalitat estrangera, la qual s’havia estabilitzat des del 2007, i baixa una dècima aquest curs. En la representació per districtes aquest descens lleu es distribueix molt homogèniament.

Quant a la demanda, val la pena remarcar que el creixement de places a les zones on hi havia més pressió d’alumnat per escolaritzar, com a Sant Martí, Sant Andreu i l’Eixample (vegeu el capítol de nous centres públics i noves construccions), ha permès ajustar la ubicació de l’oferta a la demanda d’escolarització. Aquest millor encaix entre oferta i demanda, produït, entre altres factors, pel rodatge que ha adquirit el sistema de zones de proximitat en la regulació de l’accés a l’escola en P3, es pot observar en la taula 19, en què es fa palès, per tercer any consecutiu, l’increment d’alumnes matriculats en un dels centres demanats (12.686, xifra que suposa un 97% de les sol·licituds) i el decrement d’alumnes amb plaça assignada d’ofici (433). S’observa també (taula 13) un lleu creixement del sector públic, aquest curs escolaritza el 39,2% de l’alumnat.

El procés d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil, a escoles bressol i llars d’infants (taula 17) reflecteix que, malgrat que s’han incrementat les places d’oferta pública (les quals han arribat a 2.752), només s’ha atès un 34% de la demanda. Cal tenir en compte, però, que aquestes dades tan sols indiquen l’oferta i la demanda durant el procés ordinari de preinscripció i matrícula per a accedir a centres de titularitat pública. A diferència d’altres etapes educatives, en què les dades representen el conjunt de l’oferta sostinguda amb fons públics –centres públics i centres concertats–, en el cas del 0-3 els centres subvencionats no passen pel procés ordinari de preinscripció.

Una de les variables d’escolarització amb un impacte més gran en la dinàmica dels centres educatius és la matricula viva, pel que suposa d’inestabilitat. Enguany, tot i que ha disminuït (376 altes i 307 baixes menys que l’any passat), ha suposat 5.298 altes i 5.292 baixes produïdes al llarg del curs (taules 21 i 22). Disminueix també el percentatge de moviments produïts per l’arribada de nouvinguts (és el 33% de la matricula viva, mentre l’any passat n’era el 40%) i baixa també la mobilitat causada per circumstàncies excepcionals (del 17% al 13% de l’any anterior). En aquests moments el 51% d’aquesta demanda s’ha rebut i gestionat directament a l’Oficina d’Escolarització del Consorci. La resta s’ha fet directament als centres.

Com dèiem més amunt, per primera vegada estem en disposició de presentar dades sobre absentisme com a resultat del treball iniciat pel Pla per a la prevenció de l’absentisme, que el curs 2009/2010 ha conclòs el seu desplegament a la ciutat. L’índex d’absentisme global se situa en l’1,07%, dada que, fins que no es pugui comparar amb sèries evolutives, és difícil de valorar. Sí que es fa evident (taula 24) la incidència més gran de l’absentisme en l’etapa secundària obligatòria, amb l’1,70%, respecte a la primària, en què l’absentisme només arriba al 0,60%. És evident que l’objectiu de les actuacions en aquest aspecte és reduir al màxim aquesta xifra, per petita que sigui.

Pel que fa a l’escolarització de l’alumnat estranger, destaquem algunes dades genèriques del capítol 3.4. quant a la distribució de l’alumnat estranger, i les comparem amb les dades del curs 2008/2009:

- Tenint en compte els països d’origen, el 56,9% del total de l’alumnat estranger procedeix

(9)

- Els districtes amb un percentatge d’alumnat estranger més alt continuen sent: Ciutat Vella, amb un 36,8%; Nou Barris, amb el 21,1%, i Sants-Montjuïc, amb el 17,9%. Cal destacar que en tots tres casos el percentatge ha baixat respecte del curs anterior, en el cas de Ciutat Vella per tercer any consecutiu.

- L’escolarització d’aquest alumnat continua sent desequilibrada quant a la titularitat dels

(10)

Capítol 1. La població en edat escolar

Taula 1. Població en edat escolar, per districtes

0 anys 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys 8 anys

1. Ciutat Vella 952 864 764 826 741 739 704 655 653

2. Eixample 2.023 2.074 1.974 1.996 1.957 1.916 1.861 1.804 1.824 3. Sants-Montjuïc 1.647 1.446 1.433 1.459 1.467 1.358 1.304 1.280 1.359

4. Les Corts 591 616 615 604 657 668 629 561 653

5. Sarrià-Sant Gervasi 1.314 1.417 1.527 1.518 1.529 1.675 1.519 1.484 1.492

6. Gràcia 1.147 1.023 1.020 964 967 917 913 833 851

7. Horta-Guinardó 1.515 1.503 1.344 1.422 1.416 1.317 1.356 1.343 1.302 8. Nou Barris 1.676 1.613 1.399 1.429 1.424 1.426 1.340 1.266 1.295 9. Sant Andreu 1.406 1.414 1.408 1.245 1.255 1.184 1.210 1.175 1.186 10. Sant Martí 2.261 2.222 2.204 2.218 2.093 1.963 1.901 1.868 1.920 14.532 14.192 13.688 13.681 13.506 13.163 12.737 12.269 12.535

9 anys 10 anys 11 anys 12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys

1. Ciutat Vella 636 578 611 594 570 584 626 702 686

2. Eixample 1.839 1.834 1.772 1.779 1.826 1.799 1.869 1.911 1.890 3. Sants-Montjuïc 1.327 1.279 1.266 1.270 1.322 1.358 1.405 1.458 1.450

4. Les Corts 592 634 647 688 647 681 689 690 665

5. Sarrià-Sant Gervasi 1.489 1.428 1.415 1.358 1.427 1.398 1.391 1.488 1.333

6. Gràcia 813 772 785 805 803 874 877 836 859

7. Horta-Guinardó 1.296 1.250 1.312 1.260 1.224 1.280 1.302 1.393 1.301 8. Nou Barris 1.317 1.230 1.293 1.259 1.223 1.309 1.384 1.335 1.366 9. Sant Andreu 1.184 1.045 1.154 1.093 1.075 1.111 1.131 1.188 1.210 10. Sant Martí 1.830 1.716 1.834 1.686 1.752 1.754 1.762 1.743 1.753 12.323 11.766 12.089 11.792 11.869 12.148 12.436 12.744 12.513

(11)

Taula 2. Evolució de la població en edat escolar a Barcelona

39.270 39.547 41.066 41.471 41.579 42.012 42.412 36.964 37.409 38.074 38.519 38.397 39.666 40.350 70.782 71.283 71.115 71.910 71.893 72.843

73.719 48.612 48.321 48.636 48.547 48.179

48.677 48.245 26.554 25.654 25.203 25.381 24.842

24.757 25.257 222.182 222.214 224.094 225.828 224.890 227.955

229.983

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Gener 2003 Gener 2004 Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009

16 a 17 anys

12 a 15 anys

6 a 11 anys

3 a 5 anys

0 a 2 anys

Evolució de la població de 3 anys, en edat d'incorporar-se a l'escola

11.176

13.507 13.365 14.046 14.113

(12)

Taula 3. Evolució de la població estrangera a Barcelona

74.019

113.809

163.046

202.489

230.942

260.058 250.789 280.817

294.918 284.918

4,9 %

7,6 %

10,7 %

12,8 %

14,2 %

15,9 % 15,6 %

17,3 %

18,1 %

17,6 %

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Gener 2001 Gener 2002 Gener 2003 Gener 2004 Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010

Estrangers % sobre població

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

Taula 4. Percentatges de població estrangera per districtes

Ciutat vella 40,5 %

7 , 7 1 e

l p m a x i

E %

Sants - Montjuïc 19,3 %

Les Corts 11,4 %

Sarrià - Sant Gervasi 11,4 %

6 , 5 1 a

i c à r

G %

Horta - Guinardó 12,9 %

Nou Barris 16,3 %

Sant Andreu 13,2 %

Sant Martí 15,3 %

Total Barcelona 17,6 %

(13)

Capítol 2. Recursos i oferta

Taula 5. Nombre de centres, segons tipologia

centres públics

Escoles bressol i Llars 68

6 6 1 s

e l o c s E

Instituts Escola 1

3 7 s

t u t i t s n I

Ensenyaments integrats 1

Ensenyaments artístics i de música 13

Escoles Oficials d'Idiomes 5

Educació Especial 8

Formació de persones adultes 27

9 s

e r t l A

Total 371

centres privats concertats

no concertats

Exclusius d'Educació Infantil 31 174

Educació Infantil i Primària 27 3

Educació Infantil, Primària i Secundària 129 7

Exclusius d'Educació Primària 2

Educació Primària i Secundària 3

Exclusius d'Educació Secundària 29 33

Educació Especial 27

Ensenyaments artístics i de música 56

Formació de persones adultes 12

2 s

e r t l

A 1

Pla d'estudis estranger 9

Total 250 295

Total centres sostinguts amb fons públics 621

(14)

Taula 6. Nombre de centres, segons nivell d’ensenyament

68

241

62 31

190

29 174

43

78

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0 a 3 anys infantil, primària i ensenyaments secundaris de

règim general

altres públics (371 centres) concertats (250 centres) no concertats (295 centres)

Taula 7. Nombre de centres que ofereixen cada ensenyament

l a t o t

centres públics

centres concertats

centres privats no concertats

Educació infantil Llar d'infants 299 68 37 194

Educació infantil 357 167 165 25

Educació primària 335 162 163 10

Educació Secundària Obligatòria 217 66 142 9

7 3 3

6 4

6 1 t

a r e ll i x t a

B 64

Formació Professional de grau mitjà 66 22 28 16

Formació Professional de grau superior 73 24 26 23

Formació de persones adultes 27 27

Arts plàstiques i disseny de grau mitjà 5 2 3

Arts plàstiques i disseny de grau superior 8 4 4

Ensenyaments superiors de disseny 3 2 1

Idiomes (1988) 5 5

Conservació i restauració de béns culturals 1 1

Educació especial 34 8 26

Ed.secundària obligatòria modificada 1 1

Tècnic d'esport 1 1

Tècnic superior d'esport 1 1

Curs preparació prova d'accés CFGS 21 9 12

6 1 1

5 I

P Q

(15)

Taula 8. Professors

Centres públics i concertats

centres públics 7 2 5 s r a l L i l o s s e r b s e l o c s E 5 9 8 . 3 s e l o c s E 6 6 a l o c s e s t u t i t s n I 3 7 5 . 3 s t u t i t s n I

Ensenyaments artístics i de música 374

2 8 1 s e m o i d I ' d s l a i c i f O s e l o c s E 7 7 1 l a i c e p s E ó i c a c u d E

Formació de persones adultes 182

3 0 2 s e r t l A 1 9 1 . 9 l a t o T

Font: Dotacions de professorat a inici de curs. Consorci d’Educació

centres concertats 3 4 3 . 9 l a t o T

Font: S’inclouen només els professors de la nòmina delegada (a gener 2010). Consorci d’Educació

Taula 9. Places i cobertura de la població

Centres públics i concertats

s e c a l p cobertura de la població

Educació infantil de primer cicle (0 a 2 anys) 6.765 16%

Educació infantil de segon cicle (3 a 5 anys) 40.854 101%

Educació primària (6 a 11 anys) 79.925 108%

Educació secundària obligatòria (12 a 15 anys) 55.672 115%

Total ensenyaments bàsics (3 a 15 anys) 176.451 109%

Càlcul de les places:

(16)

Taula 10. Nous centres públics i noves construccions

Centres de nova creació

Escola Cartagena, a l’Eixample Escola Bailén, a Gràcia

Escola Can Fabra, a Sant Andreu

EBM La Fassina, a l’Eixample

EBM Can Canet, a Sarrià - Sant Gervasi EBM Galatea, a Gràcia

Nous edificis escolars per a centres que es traslladen

EBM Collserola, a Sants – Montjuïc

(17)

Capítol 3. Escolarització

3.1. Alumnat

Taula 11. Alumnes en ensenyaments de règim general

s e n m u l A

% sobre Catalunya

Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 16.476 19,6%

Educació infantil (3-6 anys) 40.751 17,4%

Educació primària (6-12 anys) 77.596 18,5%

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 52.821 19,4%

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 171.168 18,5%

% 9 , 6 2 1 6 1 . 2 2 t

a r e ll i x t a B

Formació Professional de Grau Mitjà 10.780 26,2%

Total ensenyaments secundaris (16-18 anys) 32.941 26,7%

Formació Professional de Grau Superior 16.039 40,5%

Educació Especial 1.934 28,2%

(18)

Taula 12. Alumnes en ensenyaments de règim general, segons titularitat del

centre

Centres Públics

Centres Concertats

Centres Privats no

concertats Total

Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 4.638 2.127 9.711 16.476

Educació infantil (3-6 anys) 17.100 22.351 1.300 40.751

Educació primària (6-12 anys) 31.378 44.546 1.672 77.596

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 18.606 33.236 979 52.821

Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 67.084 100.133 3.951 171.168

9 0 4 . 8 0

4 1 . 6 2

1 6 . 7 t

a r e ll i x t a

B 22.161

Formació Professional de Grau Mitjà 4.702 4.516 1.562 10.780

Total ensenyaments secundaris (16-18 anys) 12.314 10.656 9.971 32.941

Formació Professional de Grau Superior 7.089 6.197 2.753 16.039

Educació Especial 340 1.594 1.934

Total Barcelona 91.465 120.707 26.386 238.558

% 1 , 1 1 % 6 , 0 5 % 3 , 8

3 100,0%

Taula 13. Evolució del percentatge d’alumnat escolaritzat en centres públics

37,1% 37,9% 37,7%

38,3%

38,1% 38,8%

39,0% 39,2%

30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50%

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

(19)

Taula 14. Alumnes en ensenyaments de règim general, detall per districte

Total Inclou centres públics, concertats i privats no concertats

l a t o T l a r e n e g m i g è r e d s t n e m a y n e s n E l a t o T ) s y n a 6 1 -3 ( s c i s à b s t n e m a y n e s n E Infantil (0-3) Infantil

(3-6) Primària ESO Batxillerat FP grau mitjà FP grau superior Educació Especial

Ciutat vella 799 1.886 3.563 2.561 8.010 1.166 1.166 2.249 0 13.390

L'Eixample 2.525 5.339 10.760 7.260 23.359 4.321 1.893 4.337 62 36.497 Sants - Montjuïc 1.819 3.730 7.008 5.131 15.869 1.667 1.247 1.304 176 22.082 Les Corts 1.085 2.951 5.624 3.543 12.118 1.302 305 372 173 15.355 Sarrià - Sant Gervasi 2.394 6.468 13.011 9.864 29.343 5.923 1.225 1.560 430 40.875 Gràcia 1.195 2.913 5.207 2.927 11.047 1.035 247 972 165 14.661 Horta - Guinardó 1.598 4.327 8.906 5.718 18.951 1.832 1.124 980 361 24.846 Nou Barris 1.496 3.568 6.734 5.042 15.344 1.309 1.265 1.501 115 21.030

Sant Andreu 1.329 3.741 6.835 4.540 15.116 1.741 985 1.003 204 20.378

Sant Martí 2.236 5.828 9.948 6.235 22.011 1.865 1.323 1.761 248 29.444 Total Barcelona 16.476 40.751 77.596 52.821 171.168 22.161 10.780 16.039 1.934 238.558

Centres públics l a t o T l a r e n e g m i g è r e d s t n e m a y n e s n E l a t o T ) s y n a 6 1 -3 ( s c i s à b s t n e m a y n e s n E Infantil (0-3) Infantil

(3-6) Primària ESO Batxillerat FP grau mitjà FP grau superior Educació Especial

Ciutat vella 439 1.068 2.003 1.264 4.335 469 378 1.054 6.675

L'Eixample 367 1.822 3.166 1.527 6.515 1.419 1.091 1.961 11.353

Sants - Montjuïc 644 1.811 3.596 2.508 7.915 736 696 1.051 11.042

Les Corts 184 895 1.725 874 3.494 410 48 48 4.184

Sarrià - Sant Gervasi 290 767 1.614 1.346 3.727 948 48 139 54 5.206

Gràcia 262 1.248 2.374 910 4.532 351 5.145

Horta - Guinardó 628 1.855 3.757 2.036 7.648 851 627 808 73 10.635

Nou Barris 781 2.015 3.692 2.822 8.529 814 930 964 115 12.133

Sant Andreu 475 1.970 3.408 1.759 7.137 412 46 8.070

Sant Martí 568 3.649 6.043 3.560 13.252 1.202 884 1.064 52 17.022

Total Barcelona 4.638 17.100 31.378 18.606 67.084 7.612 4.702 7.089 340 91.465

Centres concertats l a t o T l a r e n e g m i g è r e d s t n e m a y n e s n E l a t o T ) s y n a 6 1 -3 ( s c i s à b s t n e m a y n e s n E Infantil (0-3) Infantil

(3-6) Primària ESO Batxillerat FP grau mitjà FP grau superior Educació Especial

(20)

Taula 15. Distribució de l'alumnat segons la titularitat dels centres.

Ensenyaments bàsics (3-16 anys)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

total Barcelona

Ciutat vella

L'Eixample

Sants - Montjuïc

Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Horta - Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

(21)

3.2. Processos d’accés

Taula 16. Oferta i demanda a la preinscripció. Centres públics i concertats

s e c a l p

sol·licituds

Escoles bressol 2.752 8.099

Educació Infantil 15.113 14.310

Educació Primària 5.413 3.085

Educació Secundària Obligatòria 10.129 7.575

Total ensenyaments obligatoris 30.655 24.970

9 4 8 . 3 6

2 1 . 5 s

t a r e ll i x t a B

Formació Professional de Grau Mitjà 6.186 7.200

Formació Professional de Grau Superior 8.784 10.302

Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà 215 112

Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior 1.044 700

Total ensenyaments postobligatoris 21.355 22.163

Total 54.762 55.232

Taula 17. Preinscripció a les escoles bressol públiques

s e r t n e c

grups places demanda demanda

atesa

Ciutat vella 7 36 252 516 48,8%

5 e

l p m a x i

E 29 238 1029 23,1%

Sants - Montjuïc 10 51 373 805 46,3%

Les Corts 3 15 105 425 24,7%

Sarrià - Sant Gervasi 4 23 199 529 37,6%

4 a

i c à r

G 21 183 587 31,2%

Horta - Guinardó 10 52 342 856 40,0%

(22)

Taula 18. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats

A: nombre de preinscripcions

B: nombre d'alumnes admesos en primera opció C: % alumnes admesos en primera opció

D: nombre d'alumnes admesos en primera opció o successives E: % alumnes admesos en primera opció o successives

A B C D E

Ciutat vella 567 506 89% 554 98%

Eixample 1.773 1.543 87% 1.680 95%

Sants - Montjuïc 1.028 941 92% 1003 98%

Les Corts 898 829 92% 879 98%

Sarrià - Sant Gervasi 2.062 1.986 96% 2.030 98%

Gràcia 951 862 91% 927 97%

Horta - Guinardó 1.393 1.280 92% 1.364 98%

Nou Barris 1.131 1031 91% 1067 94%

Sant Andreu 1.319 1.176 89% 1.273 97%

Sant Martí 1.997 1.719 86% 1.909 96%

Total Barcelona 13.119 11.873 90% 12.686 97%

Taula 19. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats

11.764 12.319

12.631 12.686

740

634 513 433

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

(23)

Taula 20. Preinscripció a 1r ESO. Centres públics i concertats

A: nombre de preinscripcions

B: nombre d'alumnes admesos en primera opció C: % alumnes admesos en primera opció

D: nombre d'alumnes admesos en primera opció o successives E: % alumnes admesos en primera opció o successives

A B C D E

Ciutat vella 301 272 90% 283 94%

Eixample 629 541 86% 571 91%

Sants - Montjuïc 735 659 90% 692 94%

Les Corts 399 318 80% 385 96%

Sarrià - Sant Gervasi 740 655 89% 687 93%

Gràcia 308 278 90% 300 97%

Horta - Guinardó 583 535 92% 563 97%

Nou Barris 738 630 85% 698 95%

Sant Andreu 606 565 93% 595 98%

Sant Martí 969 817 84% 925 95%

(24)

Taula 21. Altes i baixes de matrícula produïdes durant el curs

Les dades corresponen al període entre el 14 de setembre de 2009 i el 29 de març de 2010

s e x i a B s e t l A Increment net

Educació infantil 1.542 1.377 +165

4 5 -4 3 0 . 2 0 8 9 . 1 a i r à m i r P

Secundària Obligatòria 1.776 1.881 -105

2 9 2 . 5 8 9 2 . 5 l a t o T +6

Taula 22. Sol·licituds d’admissió rebudes durant el curs

Les dades corresponen al període entre el 14 de setembre de 2009 i el 29 de març de 2010

Sol·licituds rebudes Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Obligatòria Total

A l’oficina escolarització 693 951 845 2.489 51%

Als centres 743 835 777 2.355 49%

4 4 8 . 4 2 2 6 . 1 6 8 7 . 1 6 3 4 . 1 l a t o T % 3 3 % 7 3 % 0 3

Sol·licituds rebudes, per tipus d'al·legació

Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Obligatòria Total

Procedents de l’estranger 390 691 515 1.596 33%

Procedents d’Espanya 129 143 91 363 7%

Procedents de Catalunya 177 233 185 595 12%

Procedents de Barcelona (1) 197 273 112 582 12%

Circumstàncies excepcionals 121 173 329 623 13%

No escolaritzats (2) 199 19 22 240 5%

5 4 8 8 6 3 4 5 2 3 2 2 s e r t l A 17%

(1) Per canvi de residència entre districtes

(2) Inclou també els casos en què es desconeix l'escolarització anterior de l'alumne. No és obligatòria l’escolarització fins a 1r curs d’Educació Primària. En el cas d’ESO, respon a alumnes que es reincorporen al sistema després d’haver-lo deixat

(25)

Taula 23. Places vacants durant el curs

A data 29 de març de 2010

centres públics centres concertats Total

O S E a i r à m i r P li t n a f n I O S E a i r à m i r P li t n a f n I O S E a i r à m i r P li t n a f n I

Ciutat Vella 73 239 75 24 99 83 97 338 158

L'Eixample 46 93 52 109 351 662 155 444 714

Sants-Montjuïc 211 439 31 48 197 130 259 636 161

Les Corts 10 82 85 33 28 145 43 110 230

Sarrià-Sant Gervasi 27 66 129 286 532 570 313 598 699

Gràcia 123 298 53 49 142 239 172 440 292

Horta-Guinardó 213 597 123 67 273 588 280 870 711

Nou Barris 173 504 180 32 149 317 205 653 497

Sant Andreu 74 111 75 19 66 370 93 177 445

Sant Martí 135 481 173 19 89 286 154 570 459

(26)

Definim l'absentisme escolar com l'absència reiterada i no justificada de l'alumne en edat d'escolaritat obligatòria o en segon cicle d'educació infantil.

Es consideren casos d'absentisme efectiu aquells que acumulen més d'un 25% d'absències en les sessions lectives de matí i tarda.

Definim l’índex d’absentisme com la relació entre els casos d’absentisme efectiu i el nombre total d’alumnes matriculats.

Taula 24. Índex d’absentisme per ensenyament i per districte

Dades corresponents al curs 2008-09

O S E a

i r à m i r P li t n a f n I l

a t o T

casos d'absentisme efectiu 1.831 452 472 907

índex d'absentisme 1,07% 1,12% 0,61% 1,70%

índex d'absensme, per ensenyament

1,07% 1,12%

0,61%

1,70%

0% 1% 1% 2% 2%

Total Infanl Primària ESO

índex d'absensme, per districte

2,51%

0,55% 2,43%

0,14% 0,14% 0,46% 0,70%

2,36%

1,09% 1,72%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

(27)

3.4. Alumnat estranger

Taula 25. Evolució de la taxa d’alumnat de nacionalitat estrangera

Ensenyaments de règim general, a partir de 3 anys

6.127

9.416

13.550

17.682

19.682

21.459

23.042

24.919 25.741 25.764

2,9%

4,4%

6,3%

8,2%

9,1%

9,9%

10,6%

11,6% 11,8% 11,7%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Alumnes de nacionalitat estrangera % sobre alumnat

9,9%

10,6%

11,6% 11,7% 13,7%

10,6%

9,0%

7,6%

11,8%

12,9%

6,3%

8,2%

9,1%

11,8%

(28)

Taula 26. Alumnat de nacionalitat estrangera de 3 a 16 anys

En els gràfics anteriors, per facilitar la comparació amb altres àmbits territorials i per la disponibilitat de sèries històriques, hem considerat tot l’alumnat estranger dels ensenyaments de règim general a partir de 3 anys (Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional).

En canvi, en l’estudi detallat de la situació a Barcelona, considerarem només l’alumnat dels ensenyaments bàsics, de 3 a 16 anys, ja que s’ajusta més a la situació que volem descriure.

Distribució segons titularitat dels centres

alumnat estranger 3 7 3 . 0 2 l a t o T

centres públics 15.825 77,7%

centres privats 4.548 22,3%

distribució de tot l'alumnat 3-16

39,1% 60,9%

centres públics centres privats

distribució de l'alumnat estranger

77,7% 22,3%

Percentatge sobre el total d'alumnat

alumnat estranger sobre total alumnat % 2 , 2 1 3 7 3 . 0 2 l a t o T

centres públics 15.825 23,9%

centres privats 4.548 4,5%

Distribució segons ensenyament

(29)

Taula 27. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons grup de

nacionalitat

Ensenyaments bàsics (3 a 16 anys)

Total centres públics centres privats alumnat

estranger

% sobre total alumnat

alumnat estranger

% sobre total alumnat

alumnat estranger

% sobre total alumnat

Resta Unió Europea 1.624 8,0% 1.119 7,1% 505 11,1%

Resta d'Europa 974 4,8% 682 4,3% 292 6,4%

Magreb 1.572 7,7% 1.494 9,4% 78 1,7%

Resta d'Àfrica 346 1,7% 280 1,8% 66 1,5%

Amèrica del Nord 130 0,6% 73 0,5% 57 1,3%

Centre i Sudamèrica 11.600 56,9% 9.088 57,4% 2.512 55,2%

Àsia i Oceania 4.123 20,2% 3.086 19,5% 1.037 22,8%

Altres i sense grup 4 0,0% 3 0,0% 1 0,0%

Total estrangers 20.373 100,0% 15.825 100,0% 4.548 100,0%

Taula 28. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons districte del

centre

Ensenyaments bàsics (3 a 16 anys)

Total centres públics centres privats alumnat

estranger

% sobre total alumnat

alumnat estranger

% sobre total alumnat

alumnat estranger

% sobre total alumnat

Ciutat vella 2.926 36,8% 2.346 54,9% 580 15,8%

2 4 3 . 2 e

l p m a x i

E 10,2% 1.387 21,4% 955 5,8%

Sants - Montjuïc 2.777 17,9% 2.300 29,5% 477 6,2%

Les Corts 658 5,4% 380 10,9% 278 3,2%

Sarrià - Sant Gervasi 847 3,0% 439 11,8% 408 1,7%

Gràcia 906 8,3% 691 15,3% 215 3,3%

Horta - Guinardó 2.158 11,5% 1.712 23,0% 446 4,0%

Nou Barris 3.292 21,1% 2.662 30,0% 630 9,4%

Sant Andreu 1.599 11,5% 1.310 19,6% 289 4,0%

Sant Martí 2.868 13,4% 2.598 20,0% 270 3,2%

(30)

Taula 29. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons districte del

centre i nacionalitat

Ensenyaments bàsics (3 a 16 anys)

Resta Unió Europea Resta d'Europa Magreb Resta d'Àfrica

Ciutat vella 154 9,5% 36 3,7% 456 29,0% 26 7,5%

Eixample 214 13,2% 138 14,2% 68 4,3% 25 7,2%

Sants - Montjuïc 141 8,7% 100 10,3% 245 15,6% 24 6,9%

Les Corts 125 7,7% 64 6,6% 14 0,9% 10 2,9%

Sarrià - Sant Gervasi 169 10,4% 85 8,7% 21 1,3% 30 8,7%

Gràcia 117 7,2% 48 4,9% 43 2,7% 16 4,6%

Horta - Guinardó 181 11,1% 93 9,5% 117 7,4% 30 8,7%

Nou Barris 155 9,5% 168 17,2% 220 14,0% 118 34,1%

Sant Andreu 85 5,2% 90 9,2% 171 10,9% 34 9,8%

Sant Martí 283 17,4% 152 15,6% 217 13,8% 33 9,5%

4 2 6 . 1

100,0% 974 100,0% 1.572 100,0% 346 100,0%

Amèrica del Nord Centre i Sudamèrica Àsia i Oceania Altres i sense grup nacionalitat

Ciutat vella 9 6,9% 899 7,8% 1.346 32,6% 0,0%

Eixample 25 19,2% 1.276 11,0% 595 14,4% 1 25,0%

Sants - Montjuïc 13 10,0% 1.595 13,8% 659 16,0% 0,0%

Les Corts 14 10,8% 366 3,2% 64 1,6% 1 25,0%

Sarrià - Sant Gervasi 26 20,0% 407 3,5% 107 2,6% 2 50,0%

Gràcia 10 7,7% 548 4,7% 124 3,0% 0,0%

Horta - Guinardó 7 5,4% 1.530 13,2% 200 4,9% 0,0%

Nou Barris 5 3,8% 2.305 19,9% 321 7,8% 0,0%

Sant Andreu 7 5,4% 1.012 8,7% 200 4,9% 0,0%

Sant Martí 14 10,8% 1.662 14,3% 507 12,3% 0,0%

0 3 1

(31)

Taula 30. Concentració d’alumnat estranger (3 a 16 anys)

Nombre de centres, segons el percentatge d’alumnat estranger

fins a 5% fins a 10% fins a 20% fins a 30% centres públics 31 14% 32 14% 49 21% 31 14%

centres privats 111 61% 33 18% 25 14% 7 4%

Total 142 35% 65 16% 74 18% 38 9%

fins a 40% fins a 50% més de 50%

total centres estudiats centres públics 33 14% 21 9% 31 14% 228 100%

centres privats 4 2% 1 1% 0 0% 181 100%

Total 37 9% 22 5% 31 8% 409 100%

Taula 31. Concentració d’alumnat estranger (3 a 16 anys) superior al 30%

Nombre de centres amb un percentatge d’alumnat estranger superior al 30%

centres públics 85 de 228 37%

centres privats 5 de 181 3%

90 de 409 22%

centres públics centres privats

Ciutat vella 13 de 16 2 de 8

Eixample 4 de 16 2 de 29

Sants - Montjuïc 15 de 29 1 de 16

Les Corts 2 de 10

Sarrià - Sant Gervasi 2 de 12

Gràcia 4 de 18

Horta - Guinardó 10 de 29

Nou Barris 14 de 34

Sant Andreu 7 de 23

Sant Martí 14 de 41

(32)

Taula 32. Trajectòria de l’alumnat matriculat a 4t d’ESO

Dades corresponents a l’avaluació del curs 2008-09

83,2% 9,2% 5,3% 2,3%

matriculats

avaluats 97,7% no avaluats

2,3%

aproven 83,2% no aproven

14,5%

certificat repeteixen

graduat

Taula 33. Taxa d'èxit a 4t d'ESO

(33)

Capítol 4. Centres del districte de Ciutat

Vella

JLU[YLZW‚ISPJZ

(34)

Escoles bressol i Llars 1 Escola Bressol Cadí 2 Escola Bressol Canigó 3 Escola Bressol Carabassa 4 Escola Bressol La Mar 5 Escola Bressol Mont Taber 6 Escola Bressol Portal Nou 7 Escola Bressol Puigmal Escoles

8 Escola Alexandre Galí

9 Escola Baixeras

10 Escola Castella

11 Escola Cervantes

12 Escola Collaso i Gil

13 Escola Drassanes

14 Escola Mediterrània

15 Escola Milà i Fontanals 16 Escola Parc de la Ciutadella

17 Escola Pere Vila

18 Escola Rubén Darío

Instituts

19 Institut Bonanova

20 Institut EMAV

21 Institut Joan Salvat i Papasseit 22 Institut Milà i Fontanals

23 Institut Miquel Tarradell 24 Institut Narcís Monturiol 25 Institut Pau Claris

26 Institut Verdaguer

Escoles Oficials d'Idiomes 27 EOI de Barcelona Ensenyaments artístics

28 EA Massana

Formació de persones adultes

29 AFA Barceloneta

30 CFA Barri Gòtic 31 CFA Francesc Layret 32 CFA Manuel Sacristán 33 CFA Maria Rubies

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

34 LLI privada Bressol del Nen Jesús

Educació Infantil i Primària

35 Sagrada Família

Educació Infantil, Primària i Secundària 36 Escola Pia Sant Antoni

37 La Salle Comtal

38 Labouré

39 Sant Felip Neri 40 Sant Joan Baptista

41 Vedruna Àngels

Exclusius d'Educació Secundària 42 AF Centre d'estudis 43 Centre d'Estudis Catalunya 44 Centre d'Estudis Politècnics

45 Cintra

46 Escola Tècnico-Professional Xavier

47 La Salle Barceloneta

(35)

Capítol 5. Centres del districte de

l’Eixample

JLU[YLZW‚ISPJZ

(36)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol El Roure 2 Escola Bressol El Tren de Fort Pienc

3 Escola Bressol Els Tres Tombs 4 Escola Bressol La Fassina 5 Escola Bressol Londres Escoles

6 Escola Auró

7 Escola Carlit

8 Escola Cartagena

9 Escola Diputació

10 Escola Els Llorers 11 Escola de la Concepció 12 Escola Ferran Sunyer 13 Escola Fort Pienc

14 Escola Fructuós Gelabert

15 Escola Joan Miró

16 Escola Mallorca

17 Escola Ramon Llull

18 Escola Tabor

Instituts

19 Institut Ernest Lluch 20 Institut Escola del Treball 21 Institut Fort Pius

22 Institut Jaume Balmes 23 Institut Lluïsa Cura

24 Institut Maragall

Ensenyaments artístics i de música

25 Conservatori Municipal de Música

de Barcelona 26 EA del Treball

27 Escola de Música Municipal Eixample

Formació de persones adultes 28 CFA Can Batlló 29 CFA Jacint Verdaguer 30 CFA Palau de Mar 31 AFA Pere Calders

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

32 Àgora

33 L'Esclop-Passeig

34 LLI privada Drac Màgic 35 LLI privada Sant Rafael 36 LLI privada Sol Solet

37 Niu

38 Xerric-Xerrac

Educació Infantil i Primària

39 Griselda

40 Sagrat Cor

41 Sant Francesc d'Assís 42 Sant Josep Oriol

Educació Infantil, Primària i Secundària

43 Immaculada

44 Inmaculada Concepción

45 IPSE

46 IPSI

47 La Merced

48 Lestonnac

49 Mare de Déu de les Escoles Pies 50 Mare de Déu del Roser

51 Mare del Diví Pastor

52 Marillac

53 Maristes La Immaculada

54 Mireia

55 Nuestra Señora del Rosario

56 Sagrada Família

57 Sagrado Corazón

58 Sagrat Cor-Diputació

59 Salesià de Sant Josep

60 Sant Miquel

61 Santa Anna-Eixample

62 Shalom

63 Urgell

Exclusius d'Educació Primària

64 Maria Auxiliadora

Educació Primària i Secundària 65 Casp-Sagrat Cor de Jesús Exclusius d'Educació Secundària

66 Arco

67 CEYR-Villarroel

68 Escola Pia de Nostra Senyora

69 López Vicuña

70 Prat

Educació Especial

(37)

Capítol 6. Centres del districte de

Sants-Montjuïc

18 40

13 29

2

36 30 47 5

10

31 17 43

33 23

46

24 12

62 37 34

55 60

52 50

65 66 49

56

54 3

15

48

63 61 58

64

53

57 51 59

26 42 21

11

28

425 44 6

45 32 7 20

8 14 27

1 22 19 35

41

009

39

16

38

JLU[YLZW‚ISPJZ

(38)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol Bellmunt 2 Escola Bressol Collserola 3 Escola Bressol El Cotxet 4 Escola Bressol Forestier 5 Escola Bressol Guinbó 6 Llar d'infants La Gavina 7 Escola Bressol L'Esquirol 8 Escola Bressol Nic

9 Escola Bressol Niu d'Infants 10 Escola Bressol Pau

Escoles

11 Escola Barkeno

12 Escola Barrufet

13 Escola Can Clos 14 Escola Carles I 15 Escola Cavall Bernat 16 Escola El Polvorí 17 Escola Enric Granados 18 Escola de Bosc de Montjuïc 19 Escola Francesc Macià

20 Escola Gayarre

21 Escola Jaume I 22 Escola La Muntanyeta

23 Escola Lluís Vives

24 Escola Miquel Bleach

25 Escola Mossèn Jacint Verdaguer 26 Escola N-II de Pràctiques

27 Escola Pau Vila

28 Escola Perú

29 Escola Ramon Casas

30 Escola Seat

31 Escola Tres Pins

Instituts

32 SES Bosc de Montjuïc 33 Institut Consell de Cent 34 Institut Emperador Carles

35 Institut Joan Coromines

36 Institut LLuís Domènech i Montaner 37 Institut Lluís Vives

38 Institut Mare de Déu de la Mercè

39 Institut Montjuïc

40 Institut Rubió i Tudurí

41 Institut XXV Olimpíada

Escoles Oficials d'Idiomes 42 EOI Barcelona V

Ensenyaments artístics i de música

43 Conserv. Sup. de Dansa de l'Institut del Teatre

44 Esc. Sup. d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

45 IESA Institut del Teatre Formació de persones adultes

46 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

47 Jesús Maria

48 LLI privada Els Gegants Educació Infantil i Primària

49 Alfageme

50 Garbiñe

51 Lloret

52 Magòria

53 Nostra Senyora del Carme 54 Sant Pere Claver

55 Sant Vicenç de Paül

Educació Infantil, Primària i Secundària

56 Anna Ravell

57 Joan Pelegrí

58 Josep Tous

59 Maristes Sants - les Corts

60 Montserrat

61 Proa

62 Sant Francesc Xavier

63 Sant Medir

Exclusius d'Educació Secundària

64 Oscus

Educació Especial

65 Aspace

(39)

Capítol 7. Centres del districte de Les

Corts

JLU[YLZW‚ISPJZ

(40)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol Bambi 2 Escola Bressol Can Bacardí 3 Escola Bressol Xiroi

Escoles

4 Escola Ausiàs March

5 Escola Barcelona

6 Escola Duran i Bas

7 Escola Ítaca

8 Escola Lavínia

9 Escola Les Corts 10 Escola Pau Romeva Instituts

11 Institut Ausiàs March

12 Institut Joan Boscà

13 Institut Les Corts Formació de persones adultes

14 AFA Les Corts

Centres concertats o subvencionats

Educació Infantil, Primària i Secundària

15 Loreto-Abat Oliba

16 Maristes Sants - les Corts

17 Pare Manyanet

18 Sant Pau

19 Sant Ramon Nonat

20 Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor 21 Santa Teresa de Lisieux

22 Solc

23 Thau

Exclusius d'Educació Secundària

24 Sant Francesc

25 Santíssima Trinitat

Educació Especial

26 Esclat

27 Inst. Pedagogia Terapèutica Jeroni de Moragas

(41)

Capítol 8. Centres del districte de

Sarrià-Sant Gervasi

JLU[YLZW‚ISPJZ

(42)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol Can Canet 2 Escola Bressol El Putget 3 Escola Bressol El Tramvia Blau 4 Escola Bressol L'Oreneta Escoles

5 Escola Dolors Monserdà-Santapau 6 Escola Els Xiprers

7 Escola Nabí

8 Escola Orlandai

9 Escola Poeta Foix

10 Escola Tàber

Instituts-Escola

11 Institut-Escola Costa i Llobera

Instituts

12 Institut Gal·la Placídia

13 Institut Josep Serrat i Bonastre 14 Institut Menéndez y Pelayo

15 Institut Montserrat

Escoles Oficials d'Idiomes 16 EOI Barcelona III

Ensenyaments artístics i de música 17 Esc. de Música Municipal Can

Ponsic

18 EASD Llotja

Educació Especial

19 CEE Municipal Vil·la Joana

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

20 Carles Riba

21 Casa Sagrada Família

22 Corazón de Jesus

23 LLI privada Santa Eulàlia

24 Sant Ignasi-Anglí

Educació Infantil i Primària

25 Decroly

26 Lys

27 Nostra Senyora de Lurdes

28 Nausica

29 Peter Pan

Educació Infantil, Primària i Secundària

30 Augusta

31 Betània-Patmos

32 Bienaventurada Virgen María

33 Canigó

34 Centre Educatiu Projecte 35 Compañía de Santa Teresa de

Jesús

36 Escola Pia Balmes

37 Escola Pia de Sarrià-Calassanç 38 Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

39 Infant Jesús

40 Jesús i Maria

41 John Talabot

42 La Salle Bonanova

43 L'Horitzó

44 Lleó XIII

45 Madres Concepcionistas de la Enseñanza

46 Montserrat

47 Padre Damián Sagrados

Corazones

48 Reial Monestir de Santa Isabel

49 Sagrado Corazón

50 Sagrat Cor-Sarrià

51 Sant Gregori

52 Sant Ignasi

53 Sant Marc de Sarrià

54 Santa Dorotea

55 Sil

56 Stel·la

Exclusius d'Educació Primària

57 Mare de Déu del Roser Les Planes Exclusius d'Educació Secundària

58 Els Arcs

59 Escola Professional Salesiana

60 Súnion

Educació Especial

61 Aspasim

62 Auxilia

63 Fàsia-Sarrià

64 Guimbarda

65 Guru

66 L'Alba

67 Nadís

68 Pedralbes

69 Sant Gervasi

(43)

Capítol 9. Centres del districte de Gràcia

JLU[YLZW‚ISPJZ

(44)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol Galatea 2 Escola Bressol Gràcia 3 Escola Bressol La Fontana 4 Escola Bressol Sant Medir Escoles

5 Escola Bailèn

6 Escola Baldiri Reixac

7 Escola Josep Maria de Sagarra 8 Escola Josep Maria Jujol 9 Escola La Farigola de Vallcarca 10 Escola La Sedeta

11 Escola Montseny

12 Escola Pare Poveda

13 Escola Patronat Domènech 14 Escola Pau Casals-Gràcia 15 Escola Reina Violant 16 Escola Rius i Taulet 17 Escola Sagrada Família 18 Escola Turó del Cargol Instituts

19 Institut La Sedeta

20 Institut Pere Bosch i Gimpera 21 Institut Secretari Coloma 22 Institut Vila de Gràcia Formació de persones adultes

23 AFA Rius i Taulet

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

24 LLI privada Nexe

Educació Infantil i Primària 25 Cor de Maria

26 Reina Elisenda

Educació Infantil, Primària i Secundària

27 Claret

28 Gravi

29 Mare de Déu del Coll

30 Patufet

31 Sadako

32 Sant Estanislau de Kostka-S.E.K.

33 Sant Josep

34 Sant Josep-Teresianes

35 Vedruna-Gràcia

Exclusius d'Educació Secundària

36 La Salle Gràcia

37 Solc Nou

38 Villar

Educació Especial

39 Lexia

(45)

Capítol 10. Centres del districte

d’Horta-Guinardó

JLU[YLZW‚ISPJZ

JLU[YLZWYP]H[ZJVUJLY[H[ZZ\I] JLU[YLZW‚ISPJZ

(46)

Escoles bressol i Llars 1 Escola Bressol Albí 2 Escola Bressol Cargol

3 Escola Bressol Escola Bressol 4 Escola Bressol L'Arboç 5 Escola Bressol L'Arquet 6 Escola Bressol Montserrat 7 Escola Bressol Sant Genís 8 Escola Bressol Tris-Tras 9 Escola Bressol Valldaura 10 Escola Bressol Xarlot Escoles

11 Escola Àngels Garriga 12 Escola Arc Iris

13 Escola Baloo

14 Escola Coves d'en Cimany 15 Escola El Carmel

16 Escola Els Pins 17 Escola del Mar

18 Escola Estel-Guinardó

19 Escola Font d'en Fargas

20 Escola Heura

21 Escola Jovellanos

22 Escola Mare de Déu de Montserrat 23 Escola Mare Nostrum

24 Escola Mas Casanovas 25 Escola Parc del Guinardó 26 Escola Pau Casals

27 Escola Pit-Roig

28 Escola Taxonera

29 Escola Torrent de Can Carabassa 30 Escola Torrent d'en Melis

31 Escola Tresfonts

Instituts

32 Institut Anna Gironella de Mundet

33 Institut Collserola

34 Institut Ferran Tallada 35 Institut Francisco de Goya

36 Institut Joan Brossa

37 Institut Narcís Monturiol 38 Institut Príncep de Girona 39 Institut Vall d'Hebron Escoles Oficials d'Idiomes

40 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Educació Especial

41 CEE Folch i Camarasa 42 CEE La Ginesta Formació de persones adultes

43 CFA El Carmel

44 AFA Torrent d'en Melis

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

45 Ada

46 LLI privada El Petit Príncep Blau

47 LLI privada L'Acis

48 Madre Teresa

Educació Infantil, Primària i Secundària

49 Acis-Artur Martorell

50 Cardenal Spínola

51 Castro de la Peña

52 Guinardó

53 Immaculada Concepció

54 La Salle Horta

55 Menéndez Pidal

56 Palcam

57 Piaget

58 Providencia del Corazón de Jesús

59 Regina Carmeli

60 Roig Tesalia

61 Sagrada Família-Horta

62 Sant Joan Bosco 63 Santa Caterina de Siena 64 Santa Teresa de Jesús

65 Virolai

Educació Especial

66 Carrilet

67 Fundació EIR-el Niu

68 Instituto Ortopedagógico Niño Dios

69 Mare de Déu de Montserrat

70 Rel

(47)

Capítol 11. Centres del districte de Nou

Barris

JLU[YLZW‚ISPJZ

JLU[YLZWYP]H[ZJVUJLY[H[ZZ\I]

(48)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol Ciutat de Mallorca 2 Escola Bressol El Torrent

3 Escola Bressol El Vent 4 Escola Bressol La Muntanya 5 Llar d'infants L'Airet

6 Escola Bressol L'Argimon 7 Escola Bressol Nenes i Nens 8 Escola Bressol Ralet

9 Escola Bressol Trinitat Nova 10 Escola Bressol Turó

Escoles

11 Escola Àgora

12 Escola Aiguamarina

13 Escola Antaviana

14 Escola Calderón de la Barca 15 Escola Ciutat Comtal 16 Escola El Turó

17 Escola Elisenda de Montcada 18 Escola Ferrer i Guàrdia

19 Escola Gaudí

20 Escola Marinada

21 Escola Mercè Rodoreda 22 Escola Mestre Morera 23 Escola Palma de Mallorca

24 Escola Prosperitat

25 Escola Sant Antoni Maria Claret 26 Escola Sant Jordi

27 Escola Sant Josep Oriol 28 Escola Santiago Rusiñol

29 Escola Splai

30 Escola Tibidabo

31 Escola Timbaler del Bruc

32 Escola Tomàs Moro 33 Escola Víctor Català Instituts

34 Institut Barcelona-Congrés

35 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona

36 Institut Flos i Calcat 37 Institut Galileo Galilei

38 Institut Josep Pla 39 Institut La Guineueta 40 Institut Manuel Carrasco i

Formiguera

41 Institut Pablo R. Picasso 42 Institut Roger de Flor 43 Institut Sant Andreu

44 Institut Valldemossa

Ensenyaments integrats

45 CEPA Oriol Martorell

Ensenyaments artístics i de música

46 EASD Deià

47 Esc. de Música Municipal Nou Barris

48 ESCRBC de Catalunya Educació Especial

49 CEE Josep Pla

50 CEE Sant Joan de la Creu Formació de persones adultes

51 CFA Canyelles

52 AFA Ciutat Meridiana

53 CFA Freire

54 AFA Madrid

55 AFA Prosperitat

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

56 La Lluna

57 LLI privada El Tren Groc 58 LLI privada Molina Blau 59 LLI privada Petit Aloma 60 LLI privada Quitxalla

61 Magnòlia

Educació Infantil i Primària

62 Grey

63 Prínceps 23 d'Abril

Educació Infantil, Primària i Secundària

64 Aloma

65 Amor de Dios

66 Closa

67 Cor de Maria-Sabastida

68 Escola Pia-Luz Casanova

69 Jesús Maria

70 Mare Alfonsa Cavín

71 Mare de Déu del Roser-Amílcar

72 Sant Ferran

73 Sant Lluís

74 Valldaura

Educació Primària i Secundària

75 Camí II

Exclusius d'Educació Secundària

76 Bemen 3

77 Centro Catalán Comercial

78 Molina

(49)

Capítol 12. Centres del districte de Sant

Andreu

JLU[YLZW‚ISPJZ

JLU[YLZWYP]H[ZJVUJLY[H[ZZ\I]

(50)

Escoles bressol i Llars

1 Escola Bressol El Caminet del Besòs

2 Llar d'infants El Mar 3 Escola Bressol El Palomar 4 Escola Bressol El Tren

5 Escola Bressol Les Quatre Torres 6 Escola Bressol Manigua

7 Escola Bressol Parc de la Pegaso Escoles

8 Escola Baró de Viver 9 Escola Bernat de Boïl 10 Escola Can Fabra

11 Escola Doctor Ferran i Clua 12 Escola El Sagrer

13 Escola Emili Juncadella 14 Escola Eulàlia Bota 15 Escola Ignasi Iglésias 16 Escola La Maquinista

17 Escola L'Estel

18 Escola Mestre Enric Gibert i Camins

19 Escola Octavio Paz

20 Escola Pegaso

21 Escola Pompeu Fabra

22 Escola Ramon Berenguer III

23 Escola Ramón y Cajal

24 Escola Rosa dels Vents 25 Escola Sant Pere Nolasc 26 Escola Turó Blau

Instituts

27 SES Cristòfol Colom 28 Institut Dr. Puigvert 29 Institut Joan Fuster

30 SES Josep Comas i Solà 31 Institut L'Alzina

32 Institut Príncep de Viana Ensenyaments artístics i de música

33 Escola de Música Municipal de Sant Andreu

Educació Especial

34 CEE Pont del Dragó Formació de persones adultes

35 AFA Bon Pastor

36 AFA Pegaso

37 CFA Trinitat Vella

Centres concertats o subvencionats

Educació Infantil i Primària

38 Joan Roca

39 Mare de Déu de la Soledat Educació Infantil, Primària i Secundària

40 Arrels

41 Bon Pastor

42 Jesús Maria

43 Jesús, Maria i Josep

44 Laia

45 L'Esperança

46 Mare de Déu de la Mercè

47 Mare de Déu dels Àngels

48 Ramon Llull

49 Sagrada Família

50 Santísima Trinidad

Exclusius d'Educació Secundària

51 Comercial Català

52 La Salle Congrés

53 Monlau

54 Roca

Educació Especial

55 Gavina

(51)

Capítol 13. Centres del districte de Sant

Martí

JLU[YLZWµISPJZ

(52)

Escoles bressol i Llars

1 Llar d'infants Cascavell

2 Escola Bressol El Bressol de Poble Nou

3 Llar d'infants El Vuit

4 Escola Bressol El Xalet de La Paperera

5 Escola Bressol Esquitx 6 Escola Bressol La Farinera 7 Escola Bressol La Mar Xica

8 Escola Bressol La Verneda de Sant Martí

Escoles

9 Escola Acàcies

10 Escola Antoni Balmanya 11 Escola Antoni Brusi 12 Escola Bac de Roda

13 Escola Bogatell

14 Escola Brasil

15 Escola Catalònia

16 Escola Concepción Arenal

17 Escola Dovella

18 Escola Eduard Marquina 19 Escola Els Horts

20 Escola Els Porxos

21 Escola Casas

22 Escola Fluvià

23 Escola General Prim 24 Escola Joaquim Ruyra 25 Escola La Caixa

26 Escola La Farigola del Clot 27 Escola La Llacuna del Poblenou 28 Escola La Mar Bella

29 Escola La Palmera 30 Escola La Pau

31 Escola L'Arc de Sant Martí 32 Escola L'Arenal de Llevant

33 Escola Miralletes

34 Escola Pere IV

35 Escola Poblenou

36 Escola Provençals

37 Escola Sant Joan de Ribera 38 Escola Sant Martí

39 Escola Vila Olímpica Instituts

40 Institut Barri Besòs 41 Institut Bernat Metge 42 Institut Front Marítim 43 Institut Icària

44 Institut Infanta Isabel d'Aragó 45 Institut Joan d'Àustria

46 Institut Juan Manuel Zafra

47 Institut Poblenou

48 Institut Rambla Prim

49 Institut Salvador Espriu

50 Institut Salvador Seguí

51 Institut Sant Josep de Calassanç 52 Institut Sant Martí de Provençals Escoles Oficials d'Idiomes

53 EOI Barcelona IV Educació Especial

54 CEE Concha Espina Formació de persones adultes

55 CFA Concepció Arenal 56 AFA El Clot

57 CFA La Pau

58 AFA La Verneda-Sant Martí 59 AFA Martinet de Nit

Centres concertats o subvencionats

Exclusius d'Educació Infantil

60 Grimm

61 Joan XXIII

62 La Paz

63 Mafalda II

64 Pere Calafell

Educació Infantil i Primària 65 Joan Roca Guipúzcoa

66 Miró

67 San Rafael

68 Verns

Educació Infantil, Primària i Secundària 69 Adela de Trenquelleón

70 Asunción de Nuestra Señora

71 Calassanç

72 El Clot

73 Grèvol

74 Mare de Déu de Núria

75 Montseny-Poblenou

76 Sagrado Corazón

77 San Francisco

78 Sant Gabriel

79 Voramar

Educació Primària i Secundària 80 Santa Maria dels Apòstols Educació Especial

(53)
(54)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...