Estudi alternatives finançament connexió xarxa tramvia

187 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

j

J

J

J

J

lndex:

l. Observacions inicials TRAM

2. Resultats

3. Dades Tramvia (2)

3. Dades Tramvia (3)

3. Dades Tramvia (4)

3. Dades Tramvia (S)

3. Dades Tramvia (6) TIR 6%

3. Dades Tramvia (6) TIR 8%

3. Dades Tramvia (6) TIR 10%

3. Dades Tramvia Resum Comparatiu Segons TIR

3.1 Dades Originals Modificades

4. Analisi CCAA 2014

S. Observacions Comptes Anuals

6. Condicions Retributives TRAM

7. Nous Escenaris

7.2 Escenari 2. TIR 6%

7.2 Escenari 2. TIR 8%

7.2 Escenari 2. TIR 10%

7.2 Escenari 2. Resum segons TIR

7.3 Escenari 3. TIR 6%

7.3 Escenari 3. TIR 8%

7.3 Escenari 3. TIR 10%

7.3 Escenari 3. Resum segons TIR

7.4 Escenari 4. TIR 6%

7.S Escenari S. TIR 6%

7.S Escenari S. TIR 8%

7.S Escenari S. TIR 10%

7.S Escenari S. Resum segons TIR

8. Analisi CCAA 2014

(2)

.,

.1

J

J

J

J

..J

(3)

J

J

J

J

J

El TRAM actualment té 2 trams:

Zona Llobregat fins Francesc Macia.(TRAMBAIX)- 60 mil viatgers

Zona Besos fins Zoo (TRAMBESÓS)- 25 mil viatgers

Objectiu Ajuntament Barcelona:

connectar ambdós recorreguts.

Cada tram es tracta d'una concessió individualitzada, que en essencia funcionen de manera

semblant.

Alternatives:

a) Rescindir les 2 concessions i fer licitació global deis 3 trams unificats. (500 milions

aprox el cost de rescindir les concessions)

b) Rescindir les 2 concessions i gestió pública (700 milions aprox el cost de rescat

+

inversió amb recursos propis)

e)

Gestió propia del "nou tram" intermedi i cobrar un "peatge" a les concessionaries. (i re

-equilibrar les 2 concessions vigents)

S' estima passar a uns 205 mil usuaris amb aquesta nova connexió. (85 mil actualment)

TramBaix

Societat adjudicataria:

Tramvia Metropolita SA,

compasada per:

FCC Construcción SA

1

Alstom Transporte SA

1

Alstom Transport SA / Marfina SL

Arande SL / COMSA SA

1

NECSO Entrecanales cubiertas SA /Acciona SA

Soler i Sauret SA

1

CGT Corporación General de Transportes SA / CGEA Transport

Bansabadelllnversió Desenvolupament SA / Société Générale

Al 17/09/2008, s'incorpora la societat Operadora del Tramvia Metropolita SA (i

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarril Metropolita de Barcelona SA

amb un 2,5% cadascú)

Concessió: del1/4/2007 fins 1/4/2032 (25 anys)

Adjudicat per

Autoritat Metropolitana del Transport (ATM)

en sessió de Consell Administració

de 27/04/2000. (redacció del projecte, construcció i explotació del corredor Diagonal - Baix

Llobregat)

Acord de Govern de 31/07/2000

Generalitat de Catalunya:

concessió de subvenció plurianual

(de capital i finalista) pera cobrir la inversió en obra civil, urbanització, serveis afectats, ... (els

pagaments a la Societat es fan a través de la ATM)

ENS FALTEN ELS ANEXOS DE CONTRACTE (SON 14- NECESSARIS?)

(4)

.

)

j

1

J

Seqüimcia fins el TEXT REFOS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU:

ATM realitza adjudicació a la Societat concessionaria TRAMVIA METRO LITA SA (27 /4/2000)

Generalitat de Catalunya: atorga subvenció plurianual per inversions (paga a través de la

ATM) Acord de 31/07/2000

Contracte formalitzat el17/11/2000, entre ATM i TRAMVIA METROPOLITA SA

Aprovació del projecte: ATM aprova el projecte el14/05/2001, amb pressupost

38.400.691.165 ptas (ésa dir 230.792.802

€),

que financ;:a plurianualla Generalitat a través de

la ATM.

Modificacions varies (14 annexes pendents)

17/09/2008: TRAMVIA METROPOLITA SA (inversió) +OPERADORA DEL TRAMVIA

METROPOLITA SA (explotació) (la 2ª s'integra a la 1ª, i quedara integrada com accionistes

FERROCARRIL$ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) i FERROCARRIL METROPOLITA DE

BARCELONA SA amb un 2,5% cadascú)

Text Refós del Contracte administratiu, de data 16/03/2009 (i efectes 1/04/2009):

Finan~ament:

~

Costos de

redacció

del projecte

constructiu,

execució de les

obres, submin

i

strament

de

material mobil: ascendeix a 230.792.802

finan!;ats per Generalitat

(subvenció

plurianual, a través de ATM)

~

lnversions

addicionals

al projecte constructiu i d'urbanització inicial: financ;:ament

segons annexos 3 a 7

(que no tenim)

~

lnversió

addicional subministrament de 4 unitats tramviaries:

finan!;at perla propia

Societat Concessionaria

(sense rebre contraprestació)

Contraprestació anual de la Generalitat (via ATM) a TRAMVIA METROPOLITA SA

(Subvenció de capital per obra, instal·lacions, etc+ indemnització per cost financer, del

2004 fins el2021)

(realització de la inversió)

Canon de OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA cap a TRAMVIA METROPOLITA

SA,

del 2004 al 2032.

(explotadora del servei)

Contraprestació mensual de ATM a OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA del

2004 al 2032 (tarifa tecnica per prestació de servei)

(explotadora del servei)

Drets i Obligacions de TRAMVIA METROPOLITA SA (concessionaria):

~

Obligació de retornar a I'ATM o Administració infraestructures i material mobil en

estat de conservació i manteniment adequat.

~

Drets de:

-

Percebre anualitats subvenció de capital finalista i compensació económica pel

cost financer (ho satisfa la Generalitat a través de la ATM), a data 31 de maig

de cada anualitat.

-

lngressos venda de bitllets senzills, segons tarifes aprovades per ATM.

-

Contraprestació per la prestació del servei, pagada per ATM, es determina

cada any (segons Annex 11 del Text Refós i segons article 3.3 del Text Refós,

que defineix les bandes i les tarifes tecniques (4 bandes- 4 tarifes tecniques))

(5)

J

J

J

J

J

-

Percepció del 60% deis beneficis nets de l'explotació publicitaria, segons

clausula 7. El 40% restant, la Concessionaria li satisfara a I'ATM,mitjanc;:ant

descompte en factures emeses (perla Concessionaria) mensualment.

Percepció d'altres ingressos complementaris, en termes i autoritzacions per

I'ATM.

-

Percepcions derivats deis convenis de financ;:ament d'inversions addicionals

(financ;:ament segons annexos 3 a 7 (que no tenim))

-

Percepció de comissions per prestació de venda de bitllets.

-

Percepció deis costos reals per subministrament d'aigua de rec i

subministrament i manteniment d'enllumenat públic (no inclosos en els costos

d'explotació) suportats perla Concessionaria.

}-

ATM liquidara a la Concessionaria l'import resultant de minorar la contraprestació

definida amb anterioritat pels següents conceptes:

- lngressos nets que la Concessionaria percebi per la distribució deis ingressos

del Sistema Tarifaria lntegrat.

- lngressos nets perla venda de bitllets senzills.

- lngressos nets perla venda d'altres títols usats al Sistema Trambaix.

La concessionaria emetra factures mensuals (a mes venc;:ut), a 60 dies.

}-

Es preveuen revisions quinquennals de la corba contractual de demanda (inici

1/1/2008, primera revisió el 1/1/2013, segona revisió el1/1/2018, etc.)

}-

A

1'

Annex 11 (que no tenim) es desglossa el canon, les despeses d'explotació i el

benefici industrial per anualitats fins el1/4/2032.

}-

lnversió addicional perla Concessionaria, de 12.920.000

+

IVA, per 4 noves unitats

tramviaries (que assumeix el cost la propia concessionaria, sense rebre cap

contraprestació)

Altres aspectes:

}-

Capital social de la Concessionaria: 20 milions d'euros.

}-

Fian<;:a definitiva lliurada a ATM: 542.826,81 €.

}-

L' ATM pot exercitar rescat del servei, per raons d'interes públic,i gestionar-lo

directament, sempre que hagin transcorregut 8 anys des de l'inici de l'explotació. (inici

el1/1/2008, per tant, a partir del1/1/2016)

}-

ATM abonara el preu de les obres, instal·lacions i material mobil que s'hagin de

revertir, amortització i despeses de financ;:ament

+

guany cessant del període pendent.

}-

Data efecte del Text Refós: 1/4/2009.

(6)

J

J

J

TramBesos

Societat adjudicataria: Grup TRAMmet. (que posteriorment crea la empresa Tramvia Metropolita del Besos SA)

Adjudicat per Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) en sessió de Consell Administració

de 4/07/2002. (redacció del projecte, construcció i explota ció del Sistema de tramvia Glories-Besos)

Acord de Govern de 24/12/2002 Generalitat de Catalunya: concessió de subvenció plurianual (de capital i finalista) pera cobrir la inversió en obra civil, urbanització, serveis afectats, ... (els pagaments a la Societat es fan a través de la ATM)

ENS FALTEN ELS ANEXOS DE CONTRACTE (SON 1

o-

NECESSARIS?)

Concessió: fins 1/4/2032

SeqüEmcia fins el TEXT REFOS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU:

ATM realitza adjudicació a la Societat concessionaria GRUP TRAMMET (4/7/2002) Generalitat de Catalunya: atorga subvenció plurianual per inversions (paga a través de la ATM) Acord de 24/12/2002

Aprovació del projecte: ATM aprova el projecte el12/12/2002, amb pressupost 205 milions d'euros), que finan<;:a plurianualla Generalitat a través de la ATM.

El 2/1/2003 el Grup TRAMMENT (inversió) crea la empresa TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS SA

Contracte formalitzat el 3/1/2003, entre ATM i TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS SA Modificacions varies (10 annexes pendents)

8/09/2009: TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS SA (inversió): donació de capital a

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) i FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA amb un 2,5% cadascú)

Text Refós del Contracte administratiu, de data 14/11/2012 (i efectes 1/01/2012).

Condicions analogues a !'anterior.

Altres aspectes:

~ Capital social de la Concessionaria (Grup Trammet): 20,52 milions d'euros.

(7)

1

1

1

J

J

2. Resultats

(8)

J

RESULTATS ESTUDI TRAMBAIX

Hipote

s

i

:

La opció de tra<;:ada seleccionada és: lB DIAGONAL PLATAFORMA CENTRAL

La data final de la concessió s'estableix fins ell/04/2032.

El cost de la inversió total sera de:

lnversió Tramvia

lnversió Urbanització

121.918.000,00

59.904.000,00

181.822.000,00

La part d'Urbanització (59 MM€€) sera assumida per part de I'Ajuntament sense

recuperar la inversió. Per tant, la Concessionaria tan sois assumira els 121 MM€€, que

I'ATM els retornara via subvenció de capital (analeg a la del model de gestió actual)

L' Ajuntament avan<;:ara la inversió en vi es, catenaries, etc. {30M M€€) i posteriorment

la Concessionaria els retornara amb un préstec que demanaran a entitat financera.

El Concessionari demanara un préstec deis 121 MM€€, de tal manera que:

Finan<;:ara la compra de material mobil: 60MM€€

Finan<;:ara les obres d'ampliació de les cotxeres: 30M M€€

Pagara a I'Ajuntament el cost de les vies, catenaries, etc: 30MM€€

No tindrem en compte en els calculs el fet l'estalvi global peral sistema de transport

públic.

Analisi de les dades lliurades:

La concessió finalitza en data 1/04/2032, els calculs que ens han facilitat contempla

pera l'any 2032 ingressos i despeses de tot 1 any:

els

hem

ajustat 1 trimestre,

atenent

la data de finalització de la concessió.

Les Extrapolacions del model ACTUAL (calculs que ens han facilitat):

Despeses: han suposat un creixement d'un 4% anual.

lngressos: es calcula (tarifa mitjana)x(n9 de validacions de tiquets): han

suposat un increment de la tarifa mitjana del3%.

(9)

J

J

J

J

J

Les Extrapolacions del model NOU (calculs que ens han facilitat):

Despeses: mateix ritme de creixement 4%: pero l'efecte del nou escenari

suposa un 22,45% d'increment de la despesa.

lngressos: mateix ritme 3% sobre tarifa mitjana: pero l'efecte del nou escenari

su posa un 123,52% d'increment del número de validacions.

lncrement poc proporcional: 22,45% Despeses- 123,52% lngressos

Resultats CONCESSIONARIA

:

La subvenció de capital que I'ATM haura d'abonar a la Concessionaria del 2022 al

2032, per suportar el cost de la inversió de 121M M€€ ascendeix a :

Anualitat de: 18.770.878,35

x 11 anys = 206.479.661,84 €

Valor actual deis pagaments = VNA(10%;206.479.661,84 €) = 121.918.000 €

(OK és l'import de la inversió del nou escenari)

Aquesta subvenció sera destinada íntegrament pera que el Concessionari cobreixi les

anualitats del préstec que haura de demanar pera poder realitzar les inversions.

Ambla nova situació, l'efecte pera la Concessionaria sera de:

Superavit considerant període 2003-2032: 109.770.083,17 €

Deficit considerant període 2016-2032:

-

134.015.382,39 €

Tot i que a efecte global de la concessió la Concessionaria obté superavit, la tendencia

canvia de la següent manera:

Període 2016-2020:

14.777.571,38 € (superavit)

Període 2021-2031:

-148.828.638,03 €

(deficit)

Període 2032

:

35.684,27 € (superavit)

Total:

-134.015.382,39 €

S'hauria de considerar implantar un nou canon d'infraestructures progressiu (analeg al

de !'actual sistema de gestió): (agafem com a base el su

p

eravit

q

ue !'actual model

genera a

l

a

Concessionar

i

a en tota

l

a concessió

, ésa dir, del període 2003-2032)

(a) Superavit Concessionaria Escenari ACTUAL {2003-2032): 519.730.041,06 €

(b) Superavit Concessionaria Escenari NOU {2003-2032):

109.770 .. 083,17€

(e)

NOU CANON INFRAESTRUCTURES:

409.959.957,89

Superavit Concessionaria Escenari NOU: (b) +(e)= 519.730.041,06 € =(a)

(10)

1

J

J

J

Resultats ATM:

L'actual subvenció de Capital es continua pagant en els termes establerts, darrer

pagament any 2021.

A partir de l'any 2022, s'abonara una NOVA anualitat fins el2032, per cobrir la inversió

addicional de 121 MM€€: (tal i com hem exposat a l'apartat anterior)

Es crea un NOU canon a satisfer a la Concessionaria, que equilibra el superavit que

hauria de tenir la Concessionaria en l'escenari actual:

lncrements que su posa pera

1'

ATM

:

Contraprestacions abonades (2003-2032):

Nou Canon lnfraestructures:

Total Contraprestacions a abonar (2003-2032}:

lncrement contraprestacions a satisfer

lncrement contraprestacions a satisfer

lncrement subvenció de capital a satisfer:

{11

anualitats de

18,7

MM€€ a

partir

de 2022)

1.411.987.217,73

409.959.957,89

1.821.947.175,62

182.053.777,81

11,10%

206.479.661,84

(11)

'l

J

J

J

.J

(12)

l -

~ TRAMBESOS TRAMBA1X :S ::¡ :E

g

L-

[ . _

'---=-Contn~c:ió Cl'oital lnteres.sos 1 Abonat 1 hndm~·Abenill

:.~$e:;:~CW1rtrac:~ 1l2K'ODJO.oll u:um.tm,ool >J»,<OODOC,ool l30.SOO.COO.OO

lllfcr~ .. !~~~!l'! ::! ~.lS7.1.P,.;2.l 11371.422.6151 .U.796._1_~SOI 24.833.067,4&

3llr::ct"""-""6t:! 27.B96.l03S,:Ell 11.944.818_181 3.994..12.5.38! 35.947.128,42

4\rmJ.r.urr•....n.l----a¿,,.¡;! 147.n!,7ll 1 147.323.71

~~ufftflnt2G"!l L827.a:JO.a:ll 1 l-..!27.000,Dl

5) FLM~vro~~nt..aa.:i3 .57!l.Bl1.ool 1 s79.827.oo

"DTAlCON"JDIIS Ell:.60&.57'51,7S-l ~U .. 240,MI l2.4.7~Q-:-.u1 1!n.l.IO.l55.!JO

TOTAL cANON DE TARIFA Tf:CNICA (2004a 2015): TOTAl.d.NON TARIFA TtCNICA (2016 a 2032j: TOTAl VAUDACONS 1 CORBA DEMANDA {2012 a 2015): TOTAL VAUOAOONS 1 CORBA. DEMANDA 12016 a 2032):

0,00

163,_921.000,00 263..673.000,00

32.,.792.465,00 207.190 737,47

(TOTALAPAGARTitAMBESOS: 662:143.933,.37)

Comra.cte:!.tadd (O

""""="'

ll5-ªºf'l1 'Con.ttKm !1010 l17..n6,01 70.721._094..32

2\lr'l~::tiiJTTimT! $.<l85.005.31

3) i=lrtan,¡;ilmiftt :ld.dl ..sa!'<S:tl.oo

cl.flJ\anc!:ltl~ttt Jd4_2 :Jl-"JOQ9.COO.OO 9.350..00000 ~~ntadd3 lLSó"-!5_!.03 2.769.575:93

161::-tt~antam!ttt ~ "i..21l7Mi00 .:....,t.§.$1.0C 11 ;:'lf!S~rlllttt~S l"-11<1.«>0.001

ITCJTM. CONVEN.ts 137.705..71.9" 01 84.2n.237:.2S

0,00

TOTAL cANON TARIFA T~OlTCA (200S ill 2015):

TOTAL CÁNON TARIFA Ti:CNICA {2016 a 2032):

TOTAL VAUDACONS 1 OORBA DEMANDA (2012 ill 2015);

TOTAL VAUDACONS 1 CORSA DEMANDA (2016a 2032):

Abon<Jt

170.9!5..80.73 5..08S.COS.3ll 6 589522.00

1..5-371:ooa.ao 7...1.6SA61.:ZB 2.BBL338.tx; 208.0~.32 Pendent A.bonar S4.99JLSV.S7 lti.186.DOQ.OO 7.169A6Zz,7_8

5.7~_516,..¡)0 1!!..82&DOO.OO 11.3.1J.U..7Bl.ts 168.137.643,79 277,S11.964,26 68.209.144,00 301 021.973,00

llOfALAr~!AilU >92.m:m;ii)

0,00 Q:l~prest:ació illnual secons contracte.Anualitats recollides a I'Acord de covem dei24/12/2002..La repartició anual entre capitalilnteressos és estimada perTypsa. 0,00 lnaement per obre:s projectes modificats 1, 2, 3.1. 3.2 i comP'ementaris.Anualitats: recollides a I'Acord de ¡ovem del'l!J/08/2006.

0,00 lncrement per obres addendes als 2, 3.2 i complementari 2, i liquidació, revisió de preus, eompensadó per increment de termini 1 interessos de dl!!mora.Anualitats recollides a I'Acord de govem del 22/12/2009. 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ContRpi'Mtació anual se¡ons contracte.Anualítats recolllde:s a I'Acord de ¡ovem del '13/0S/2000. 0,00

0,00

0,00 f"trlil~ment per complementaris 2 i 3, ModTficat 4, revisió de Jl"US 2005 i dilnys i perjudicis 17Ml.Anualitats recollides ai'Atord de govMl dt:I14/06/200S. 0,00 Finans;ament per Modificat 4.1, 5 i complementari 4.Anualltlts recollldes • rAcord de gov•m del 05/09/2006, L'ajuntlment de ~nt Feliu financia 0,5M( addicionals

0,00 FiT1iiln~ment per rellisió de pn!US fins a final d'obra, addendes a complementaris i modiftcats, reclamació danys 1 per}udkb. &t.I.Anuillitlll!t!. rt'eQUi:d•a a I'Acord de ¡ovem d•\26/06/2008. 0,00 Fina~ment adcftciona\ per anualitats endarreridesAcord de. &ovem de. 2011(indou trambesOs)

(13)

[___

L _

...___

Actualment 41 tramvies > compra de 18 nous tramvies > Construcció no u taller a la zona Besos

Trambaix- 60 mil viatgers Trambesos- 25 mil viatgers

lncrement fins 205 mil viatgers

58.140.000,00

70,59% usuaris

29,41% usuaris

Valoració de cada concessió s/ATM: 90 MM€€ cadascuna: 180MM€€

A grans numeros:

execució obres:

compra maquinaria:

vi es:

cotxeres:

90MM€€ 50 MM€€

30M M€€

30M M€€

200MM€€ - 220MM€€ que assumiria l'ajuntament

5uposit:

> tractar les 2 concessions com 1 única >implicara:

-incrementar la inversió (fer les obres I'Ajuntament de Barcelona) -incrementaran els ingressos

-es creara un canon a pagar a I'Ajuntament per recuperar la inversió

Per contra, s'hauria de ficar un canon a les 2 concessionaries (per recuperar la inversió I'Ajuntament)

Final de les actuals concessions: 1/4/2032- 16 anys per recuperar inversió- pero els calculs estan fets comptant fins el 20140 (ésa dir, 25 anys desde el 2016)

Altrenatives de traca da: Alternativa lADiagonal Rambla

Alternativa lBDiagonal plataforma central Alternativa 2Urgell- Gran Via

Alternativa 3Urgell- Proven<;a- Pg. Sant Joan- Gran Via

lnversio Tramvia

125.758.000,00

121.918.000,00

139.640.000,00

145.140.000,00

lnversió

Urbanitzacio 16.520.000,00 59.904.000,00 25.736.880,00

30.424.680,00

Total 142.278.000,00

181.822.000,00

165.376.880,00

175.564.680,00

Anualitat

Alternativa lA Dia 15.674.492,98

Alternativa lB Día 20.030.979,22

Alternativa 2 Urge 18.219.252,05

Alternativa 3 Urge 19.341.622,34

lncrement anualitat

15.67 4.492,98

20.030.979,22

(14)

~- 1 .

-Hipotesi inicial:

NO modifcar les actuals concessions, fer les inversions el propi Ajuntament, recalcular el canon que se li paga a les concessionaries i repercutir el cost de les obres a les concessionaries.

lnversió

Altrenatives de traca da: lnversio Tramvia Urbanitzacio Total

Alternativa 1ADiagonal Rambla 125.758.000,00 16.520.000,00 142.278.000,00

~~-"'""=""~- .é....:...::..:...: ~7]:..!-!!!ij'!~&;~: 7.~:_r. ~-:t·

=::-'

-~ e~::_:'-_:----::

.-: ,.

~

.

-,.-~. r:.__ alternativa que vol explotar I'Ajuntament

Alternativa 2Urgell- Gran Via 139.640.000,00 25.736.880,00 165.376.880,00

Alternativa 3Urgell- Proven9!-Pg. Sant loan- Gran Via 145.140.000,00 30.424.680,00 175.564.680,00

Trambaix- 60 mil viatgers

Trambesos- 25 mil viatgers

lncrement fins 205 mil viatgers

Concessió fins el 2032, tal i com es despren deis contractes.

HIPOTESI DE TREBALL:

Alternativa 1BDiagonal plataforma central

70,59% usuaris 29,41% usuaris

141,18% increment deis usuaris estimat

lnversió

lnversio Tramvia Urbanitzacio

121.918.000,00 59.904.000,00 181.822.000,00

> Els 59,9MM€€ sera un cost pera I'Ajuntament, per tant no he m de ten ir en compte.

> Per tant, he m de considerar els nostres calculs tenint en compte que:

- Els 121 MM€€ sera el cost que assumira el Concessionari,atenent:

El Concessionari demanara un préstec per 121M M€€: 60MM€€ en material mobil

30M M€€ en ampliació de les cotxeres 30M M€€ en vies, catenaries, etc

amb finan!,:ament del préstec amb finan~ament del préstec

aquest part l'avan!,:ara I'Ajuntament i el Concessionarí ho haura de retornar amb el préstec

- Els 121 MM€€ seran subvencionats a la Concessionaria, tal i com passa amb el model actual (la subvenció acaba en el 2021, per tanta comptar des d'aquí noves anualitats per nova inversió}

>No tindrem en compte l'estalvi que su posa peral sistema de transport públic la minoració de despeses de \'autobús.

OBJECTIUS DEL TREBALL:

1) Calcular els fluxos tant peral CONCESSJONARI com pera I'AJUNTAMENT: Escenari 1: el Concessionari fa la inversió de 120 milions d'euros

Escenori 2: ambles dades obtingudes de la nova situació, proposta de un nou canon per restablir el deficit de les concessionaries

2) Elaborar un petit document explicant \'actual sistema de retribució de les actuals concessions.

3) Analisi deis CCAA de les societats inversores i de les concessionaries:

TRAMBAIX: Entitat Inversora: TRAMVIA METROPOLITA SA Entitat explotadora: OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA

(15)

e::: e=:

c....:.:

L _

L._

'

" - - -

...___

4" (en bases • dades reals 2011} Extnooladons del sistema AcnJAL

lncn!!ment di! la despesa

lncrement deis ín¡ressos 3% els ingresos= (tarifa mitjana} x (nombre de wlidacions t:iquets) - han suposat que la T•ñfa Mitjallil incrementa un 3% des del 2012

Extr3poladons del sistem NOU l~ment de la despesa lnO"f!ment deis in¡ressos

'5U\lollef!IÓOJ:II de a 1DI Hu 01:ac.rt

...

--

1>1

-·-

1

4% perO han suposat i~ent del Z2.4S% de les despeses amb el NOU sistema 3% perO han suposat increment de les wlidadons dl!ll23,52" amb el NOU sistema

--

_...,..

1

--

1

llol

,

,

...

- 1> lb)

...

.,.,

....

.._

-~

--

--

._

---

-

--

·

-

-'

-

c.l• ... l<l·l>l

~ 22::l:U..C7,¡50 opo 0..00 0.00

.,..,

0..00

-~ p,7Q.3&SJ)O I.UU.•a57 UJS.71!$ ~ :tA~"':I 1C(ft.,.&~ U!S.7U.st

ª

~·"l>"'il ... ~4=5.t:MO.ll 5".1'1D.:ll7M ls...4'7.204,J7 U:U~.J.l ~ Sl11Ull',d

~ ~· M~,J:24JIQ ?..s:IG.il.J;.u

,.,...-

...

~·171!-'11,<1 :~1"'11(1 ~,.nU~

~ D~H;U.

..,..,.,.,.._

~UJT ~SU> .n:75l.s:n:n

n...,..

!l.li>Ua,t7

~ '"""-"''F 'li25Ul0.'7T

=-...

1" ~n.,¡o CS3U.MI7,10 2L25.UUI~ :eGO.~-'"

~ -~"' """"'~ ll..Q11..l.Q;S4- li.?.!D.:.l7U! C7...oc.a.n4~ . .uJ!Iii,<>S;tll

...

.,_..

~ Acuc2.""" '21..1JIJ.!o4l~~

IU>ll=

>;.>a5!&.>•

:::=

..l't..1H~Il5 l.l.Uli.Qfi.:l~

~ 2UlCM/,n H.,5-U2l.;l:) ~ D..-JJ.ln.C:t 2U~Jl- U.HI~

•1:.tt»~ ~07.aa.;n ~.oc Jl.IIS22Ctl, . .

...

""""'

.

..,..,.on,,

u.:.n.5t:7.oc

~

<?.510-ln,JO )051<.1JU:t u.mDlO)o D.S!U!>Jt D..""7U .. I1.5.,1! "'-"'""""-1'1 ~

.. ~~1'1..1·- n.Q~, ~.,J.!:

..._

5S.J,IO¡QU,a5

=

~~

....

ª

4!15S..I7J.;IM _.!l...,..tfUC< l!JC.SI'l:f.~llJ·

....,..._,

.U.SIS.1Jt;U u..;~~

~ lU71~3UO 32.071.397,67 3UlU71,4S 44.539.!74,70 49.740.ti191.39 !2.071..397,trl ~.;.au;oc.r,a5

""7 !l.J3.0S5.~ 32..5M.310,10 32.8111.371.60 45.321573,69 50.64&.~.55 32583.310,10 14.713..616.43

~ :.9....10l.SS.S;l0 33.105..252.65 54.762.656,19 48.174.436,64 Sl.334.455_76 ~.105.251.,65 1S.SSU34,B2

~ ~~ru...lll,1Q 53.632.657,74 36.763.782,61 .50.101.414.10 5.1.980.430,6A 33.632.657,74 16,447.399,77

~ ~..JC:U.:..UQ 34.170590,41 3!1.170.4ll,3l 52.l.05.470,66 52.316.U5,&3 34.170.590,41 17.524.oB3,47 ~ 19~55,()9 34.713.02S.62 C1.&29.811.51 54.1E.689,49 52.69un_5'2 S4.7l3.02S,62 a.624.366,27

~

0,00 :.J...110.111.;'S 35.266.!68,41 43.!78.850,71 55.3572n.o7 !a281.1Zl..41 35266.968,41 19.67S280,61

'""'

0,00 a.na.t1U> 35535321.33 46.lB0.199.17 5!.6U.568,15 . . . . , . . . , ,13 35.535.92]..33 20.660.12.1.01

~

0,00 :.a.710.17'US 36.012.04l.7B 41A04.067 ,55 60356.o30,88 54.659.609,20 56.012.042,78 21.655.036,37

~ 0.00 :J.171lnLU 3S.Sa7 .545.31 50.6!!1.257.66 633!14272.ll 54.68l.>I<.H !S.S87.545,31 21.655.016,.15

~ 0,00 :1-770.11!.!, 35.304.545,31 52..174.283.,88 65.930.0C.OO

...

35.304.545,51 2.5.654.924,()3

D,OO :.&.nru:n..B 34.914.545,31 55.llO.OZ7,95 68.567.244,72 55.2la.A86.S& -'4.!14.545,31 24.659.626,16

~ 0,00 :.a 77UJJ,.:::!I 34.701.545,.31 '!i7.451.934,94 71.309.934,51 5S.6S0.5l&,32 34,701.545,31 25.707.349,70

~ 0.00 tll.~ 26.172.3&6,33 So.&33.D4D,()l 74.16l.331,&9 ....,_.ll.39 26 .. ~,.33 26.761.J35,89

~ 0,00 !Ll'lU1JM 26.JJ.7.000.00 62.223.o56,00 77.128.825.16 48.735 .. 551.611 26.1l.7.000.00 27M1.382Aó

~

.

...,

u.n~~ 26.ll7.000,00 G;;1'01175!.H S:UU.971J1 49.643.5Zl.J,! !i.J..U:O::f'l.!X) l,gJ1G.~i5,J3

>= DOO 1UlnL"U5

,....,2

20..891..318..60 !.;.T7t

W..007..nU.Ii ~1-"l.U .-?'3.$43:.5CS~ IS"J.J\IJ .. l3l3o&.1 UGU.11 lA.lL-'17.2177.1 V3.S'>. Cf5.1:2!..!<Jl.QÍ

-~~ 1

.allll~

__

..

-~-

-

--

_ . .

--

-

·

-

0;00 0:00

lllY~ ·>USJIOI.n 0.00

~~ ~.JZ4.l".t4

.

...,

D..oo..5n,tz. <1;1!'

OUSJ.1.!0,17 =>SUOU7

"""

25.201.11J';IO (S,'nr.JG7.1JÓ

-uaJO.nUI

..,__.,.,..

~

7l.>A.9!1 .... .u.ou..!.Ss.ln

'2!A71.2:12..m S~Ul:Ull!.U

....

tl.Dtl-'"05".:St ;un . .1n.ao 0,00

D.l~¡71 B;~,a

~

'!i;t2'li..ID;:U SUIU:Ol-$,15

"'"l~·n fJ,.US.1JUi 1>;ll!l !G.l7JA.Il.l1

...,..,.,

~27A82,93

!1..&D..I.ll.l.C 5t..480.!J51,02 -l.a322118,47 H..J.u.m,a.l 611.82Ul2.1< -9.494.956,00 <OJIIS.m.lA lill92.001,41 -10.211.570,85

C.l.»l.ISO_.l!C ... 3.520 ... -1l..ll7.334,31 .. _,nsca, ... &4.757.953.14 -12.07&.080,6]

<:Ul24,0S:S,!V: 66.21JL1S3,34 -12337.a30,86

d7JI&S...Oll.!7 57 .5Z7 .324,49 -13 698.Bn.3e.

;;,,779.6ll..IS 19..1.14.591.54 -14..454.982,34

S.1.770.10T.76

...

-1S.l!OA3Dm

D~l.ic:l.07 7o..a75AZ5,56 -15.922..116,6!

B..$SS3M..U 71.149.755.40 -16.631268,&4

5UlS..1:3~ 13.052.li25,9D -17.372.286,9t

~..Sll.6l 66.72S.22S.Ol -la.107.513,93. W&1.:!Dl.Sl 57.565.431.41 -la.a2!1.779,73 G~!IOG..510.69 69.22UU,2G -19.511.1119,07

l5.H5.>09 , . -5.09.S..79l..ll

:w.n.113..15l..75 ~i3'-IS3-.!t7.1.1l ·221.90'-l.IO.OJ

--

--

0,... 0:00 0,... O.l>' 0,... <t.OO

....

0.00

....

0,00 p.CO Q.OO 17.31o.n!,.9! a.174.755,1& J!l.2l0521.37 20.316.382,84 21.646.338.85 23.005 445.26 24.303570,10 25.520.o71.,15 26.749.D31.17 27.984.240.79 2!1.213.359,85 30.460.401.79 31.754.515.24 33.D64304.12 34.3a5.m.54 55.759.318,62

~.3t'(l.l04,71

.,._,.DU.57

Inventó ConcusJonarla: ~18.000,00 V.,radllal: ~lJLOOO,OO 0,00

• • • • • • :A LES PREVISIONS INIClA!S ESTFNEN EN OOMPTF FENTcbMPliT ANUAL. QUAN

lA COHCfDÓ FUW.Ir7A f1ol B. PRIMlR TWIM51Rf OE20!2 (HO HfM AIUSTATJ Fondón ·~ro·:

A = p • [ i * (! + i)"

J

(! + i)" -1

A "l'.anUillltirt a dcennlnar P ál'ltnport en euros <ICiUills de la inven:i6

llsl'il'hrisnual

121.!18..000,00

""'

n "el número d'an\15 de la lr"lv.~- 11 d&trlbuTm kt lrrwrs16 ~ 11 cmp a mtnPfZ:Irdesdel momentqwo s'acaben ksuttualhzrts

!:nut:mn::wtc.rn: H.710..0LJSCJ

drla~~dDd•co.IJI:QI~t~t« us:r.is:F--.:: la Concess/onbrla

·---~"'

-

--'""'""',

1nr:te!1'41flll

...

"'

lncnm~:

"

_nt

,.,...,

o,o>

-

o.oo

ó,ro O.oq U-687..541,.3 0,0000 0,0000

o,oo 0,00 20.376.993,.17 0,0000 0,0000

0,00 o.oc 2L044.152.3l 0,0000 0,0000

ó,oo 0.00 20.799.~,.10

o.-

o.-0,00 0,00 20518.040,70

o.-

0.0000

o.ao o,oó 20.310.545,45

o.-

0,0000

....

=

¡

20.756.355,78

0,00 21.33!1.[)46,.46

...

o,"'"'

o."""

o.-a.oo D.OO ,...,~

o.-

o.-0.00 0.00 2l.446.n1.40

o.-

o.-a.oo 0,00 21.530.696,32

o,"'"'

o.-9,00 0.00 21.611.228,6-4

"·"""

o.-&.166A91,101 8.327 • .c&l,93 2L694.691,.49 22..45" W.52'1

8AU.151,55 8.832.2!8,47 21.552.S35,a!l 22.""' 123,5100

I.A32.877,61 9.494.356,00 21.487.253,74 22.45" W.SlOO

9.UI6.l9l.n 10.2ll.S70.AS 21.276.780,10 22.45" 1l!l.52'1

9.553640,43 1l..137.334,311 20.901.68!1,!6

,

...

W.SlOO

t.n5.786,oc 12076.De0,61 20.514.oc9,69 22...,. 1l!l.52'1

10.333217,49 12.937.030,86 20.l94.093, 76 22.45" W.SlOO

10.7<46.546.J,a 13.698..177,.36 19.652.302.52 22.45" 123.52'1

l.l.n6A08.03 14.454.982.34 19.334.968,69 22.45" 113.52'1

11.623.454,35 lS.l911.400,M 1A.lD9.60'J,22

,....,.

123.52'1

12..0UA02,!3 15321.1l.6,63 17.033.7&5.2' 22....,. 123.52'1

l2.S71.939,04 16.531.268,84 1SA54..449;n 22.45" W.S2"

l3.07U16,61 17.372.216,98 14.!117.707,40 ll.-45" W.S2"

13.597JJDB;J.7 la.107.513,93 ll!i.160..702,70 22.45" 123.52'1

14.141.721,64 18.829.779,73 4.57B.327,.e

,....,.

123.5~

14.707.390,51 19.511J.&9.07 .!l.718.223,53

,_..,.

W.SlOO

3.1.l.S.!121.5l -5.ool.J'f!'1·• J!.M]~5.1Jl

,....,.

ll!I.S:Z"

(16)

t =

e::.:

t-:

L._

L__

'

...___

PUNT DE VISTA EMPRESA CONCESSIONARIA

SUBVENOONS CAPITAl EXPLOTAOO NOU ESaNA.Rl

JINY ~ sabv

j

"'b,.,..,.,U

sabv~

lC {bilci¡¡l) (lnvcnlo 'l.,.)

Pn!vts16d'1-

HaY~

1

Pr~dedespeses -.I!K!IN'1

'200.3 'T.!.~l9Al7;50 0,00 0,00 0,!)0

2004 4Z74l!5BS,OS 0,1!0 'l.9lS.73l,S9 ll.531!;SQ,Sll

2005 3550t,OSp,s.< O,OQ S.610.ll.7,1W 16;:.!7:2~.77

c2005 36.00~.340t,l'l 0;00 ].3¡4,Gl.6,.22 18,62!\'.439,;10

.=l

39.~1.3!1!':.52 0,00 9o034 .51.9 ,97 21~3.238,87

40.602.7ll7,6l 0,00 ~0'.260.4.56,76 25.~01.l!67,10

.20ili 40.3s7:s.so,60 OtM U'07.1.l~ <o.730.328..1!9

2!110 40.30.2.179,38 o,oa ~9:0Sl;~p i( :is8:5!1lt,24

20U 2U20.5S7,1iJ 0,00 .ll-¡~3,310)!1> i9A79.2S2.02

2012 •7365.592,31 O, ()O ll.SS2.347,04 31P3i.2l!S,S5

~013 47.58~.236,10 MG 12.l~06G;30 3l335_,893f.lll

201"4 07.5~ll.87!!,88 1)4'00 U~7~ 33,629329,53

1015 Oi1.75S.473.!ló - o;oo 13 . .:.S4.2lOAS 3~.57i.slñ,n.

20~6 2:3.127.355,10 0,00 31.324.671,45 44.539.974,70

2017 2:3.134.355,10 0,00 32.888.371,00 46.321.573,09

2018 19.803.355,10 0,00 34.70?.656,19 48.174.436,64

20~ 19.803.355,10 0,00 36.703.782,61 50.101.414,10

2020 19.803.355,10 0,00 39.170.422,32 52.105.470,66

2021 19.803.355,09 0,00 41.629.8ll,53 54.189.689,49

<022 0,00 18.770.878,35 43.978.850,71 56.357.277,07

2023 0,00 ls.no.s7&,3s 46.180.199,17 58.611.568,15

.2024 0,00 18.770.878,35 48.404.007,55 00.956.030,88

2025 0,00 18.770.878,35 50.039.257,66 03.394.272,11

2026 0,00 18.770.878,35 52.874.283,88 65.930.043,00

2027 0,00 18.770.878,35 55.120.027,95 68.567.244,72

2028 0,00 18.770.878,35 57.461.934,94 71309.934,51

2029 0,00 18.770.878,35 59.833.040,02 74.162.331,89

2030 0,00 18.770.878,35 62.223.056,00 77.128.825,16

2031 0,00 18.770.878,35 64.708.753,86 30.213.978,17

2032 000 tB.770.B7S.3S 16.829.129 16 20.855.634.32

038J)07.576.86.1 206.479.66~ 893.99$.23S_M 1 1.302.217.134.561

CANON (IIENEFIO INDUSTRIAL A COBRAR CELA ATl\11

tinon Llncl C~iJ'II ¡t 'dUI

Déficit/ Superllvil NOUCiPol! oefirn/ Superavit

d ' l ' * - · ~--- d'l~ imb NOU tanon

SUpenvtt el1 ANllC

ISaNAAl

0,00 O,OG . o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00

l4.1169.41B_n USUS4,3,S '2~·.226..0sA;78 U:6ST.541,28 0,00 12-&!II.S.:l;lit

24.3<2.390,38 1.644 720,48 36.824.197,9>1 20.371i993,17 0,00 20.376'593;17

12.687.541,28 20.376.993,17

l6.50!;;12Mtl 1.8&'2.00,93 3!!.67~~91,6:. 2.1!.044.1SZ.31 0,00 2110001.152,'31

v .638.552.SB U9U23,8s A2.7Sl,&9S,67 W.79.9Astao O .DO :10,79!1A56,80

21.0001.152,31 20.799.456,80 18.258.310,~5 2.5?0.IB6;71 45.7l9.~Í07 ,BO 10.511!-0o\0,70 0.00 2a5lli.D40.70 20.518.040,70

l8.708.675,.10 2:613ill32,89 41..o40JI7•.34 2li.31Q_J;45';45 0,00 20.3105<.>.4> 20.310.545,45 29.l6G.5!17,0S 2.721!..859,!12 48.1)44.955,02: <o.756.3Ss, 1s 0,00 29-~6,355;78 20.756.355,78 19,&!1UZS,ll l5<7.928;20 50.8l.8.328, .!9 11.339.045;16 0,00 21..339.!)<6,~6 21.339.046,46 3Q.l07.S.E,n ~1~,7¡0¡56 52.4li6.891',80 2l364.681,ZA 0,00 21.3_64,1>87 J4 21.364.687,24

30~6~~;3l 3:~9_,38 53.78U1S,19 ZVW&,nlJIO o,ao llfi46:'r2Í.AO·

31,D12.090,Sl 3:361.532,95 55.160.025',85 21.530.696¡3~ 0,00 2.1-.53ll.696.32

21.446.721,40 21.530.096,32

31.á.67 .9.92.82 ~97A50,2J' S6"5ai.131,36 21.611.228,6<1 0,00 2.1.01~5<1 21.611.228,64

32.071.397,67 4.453.997,47 49.740.698,39 5.200.72:3,69 16.493.974,81 21.694.698,49 21.694.698,49

32.583.310,10 4.632.157,37 50.648.669,55 4.327.095,86 17.325.440,02 21.652.535,89 21.052.535,89

33.105.2:32,05 4.817.443,66 51.334.456,76 3.100.020,13 18.327.2:33,01 21.487.253,74 21.487.253,74

33.032.657,74 5.010.141,41 51.980.430,64 1.879.016,54 19.397.703,56 21.276.780,10 21.276.780,10

34.170.590,41 5.210.547,07 52.316.185,83 210.715,16 20.090.974,80 20.901.689,96 20.901.689,96

34.713.025,0? 5.418.968,!15 52.691.872,52 -1.497.816,97 :12.011.866,66 20.514.049,69 20.514.049,69 35.266.9&!1,41 5.035.727,71 53.281.U2,48 -3.076.154,59 2:3.270.248,35 20.194.093,76 20.194.093,76

35.535.921,33 5.861.156,82 53.828.447,13 -4.783.121,02 24M5.42:3,54 19.662.302,52 19.662.302,52

36.012.042,78 6.095.003,09 54.659.009,20 ~..296.421,6& 25.031.390,37 19.334.968,69 19.334.908,69

35.587.545,31 6.339.427,21 54.681.986,98 -3.712.285,13 26.821.894,36 18.109.009,22 18.109.009,22

35.304.545,31 6.593.004,30 54.953.308,73 -10.976.734,27 28.010.519,55 17.033.785,29 17.033.785,29

34.914.545,31 6.856.724,47 55.218.486,56 -13348.758,16 29.203.207,89 15.854.449,72 15.854.449,72

34.701.545,31 7.130.993,45 55.680.538,32 -15.629.396,18 30.447.103,58 14.817.707,40 14.817.707,40 26.872.386,33 7.416.2:33,19 48.617.911,39 -25.544.420,50 31.705.12:3,20 6.100.702,70 6.100.702,70 26.117.000,00 7.712.882,52 48.735.051,&!1 -28.393.173,48 32.971.501,38 4.578.327,89 4.578.327,89

26.117.000,00 8.021.397,82 49.643.622,13 -30.570.356,04 34.288.579,57 3.718.223,53 3.718.223,53

14.779.250,00 2.085.50343 20.891.318.00 35.684,27 8.917.712,64 8.953.396,91 8735'a608.06 l30.22l..713.46 1.411.987.217,73 109.770.083,17 409.959.957,89 519.730.041,06

8.953.~95,91. 1 519.730.0<U,06\ 0,00

A efecte global de. la conce:ssian~rla-: PerO, 5I mirem nom6 el tram que resta pendent de lil concessi6 amb fa novasituadó:

l09.770.083,H SuP<~Itd•lo ~

-134.015.382.lg Difldtd<: 1018 o 2032 0,00

E1s cobrnment:s de la_Jubvendó de capital (tlntla tnidal com la nova) no es poden tenir en compte per cobrir el defidt,

ja que la Conc.csslanVIa ha de fer fronts al! prestecs bancañs associats.

Per tant, caldrla reequilibrar les cond1dons per tal que no provoqués deticit per ala COncession3ña.

lntroduirem un SEGON CANON D'INFRAESTRUCTURES, sota el supOsit de que la Concesslonaria coneNi el mateix superi\vit

que amb la situadó inicial, i que no generi detidts anualmeru::

Super;\vit 2003- 2032 (Escenari ACTUAl): Super.lvit 2003- 2032 (Escenari NOU sense canon):

Nou Canon

519.730.041,06 109.770.083 . .17

409.959.957,89 "-~tlfR 20l61 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 831.405,22 5,04%

(17)

L-

' - -

...____

~-PUNT DE VISTA ATM

NOU ESCEHARI ANTIC ESCENARI INCREMENTS

SUBVENCIONS CAPITAL CANON Despeses explotació SUBVENCIO CAPITAL EXPLOTACIO SUBVENCIO CAPITAL EXPLOTACIO

Pagaments subv K Pagaments subv K

M!Utaaan

1--,

-

IRUfOJS Totoal Total lncrement de lncrement de ANY

(inicial) (inversio Nova) ~-

...

SUbvencló k Confr.lpn!Staclons Subvenció K Contraprestacions pagaments en pagament en les

abonades abona des Subvenció K constraprestacions

2003 22.219.417,50 0,00 0,00 0,00 22.219.417,50 0,00 22.219.417,50 0,00 0,00 0,00

2004 42.748.585,05 0,00 0,00 24.226.084,78 42.748.585,05 24.226.084,78 42.748.585,05 24.226.084,78 0,00 0,00

2005 35.501.030,54 0,00 0,00 36.824.197,94 35.501.030,54 36.824.197,94 35.501.030,54 36.824.197,94 0,00 0,00

2006 36.005.340,49 0,00 0,00 39.670.591,61 36.005.340,49 39.670.591,61 36.005.340,49 39.670.591,61 0,00 0,00

2007 39.441.395,92 0,00 0,00 42.752.695,67 39.441.395,92 42.752.695,67 39.441.395,92 42.752.695,67 0,00 0,00

2008 40.602.797,82 0,00 0,00 45.719.907,80 40.602.797,82 45.719.907,80 40.602.797,82 45.719.907,80 0,00 0,00

2009 40.387.960,60 0,00 0,00 47.040.874,34 40.387.960,60 47.040.874,34 40.387.960,60 47.040.874,34 0,00 0,00

2010 40.302.179,38 0,00 0,00 48.044.955,02 40.302.179,38 48.044.955,02 40.302.179,38 48.044.955,02 0,00 0,00

2011. 28.820.557,62 0,00 0,00 50.818.328,49 28.820.557,62 50.818.328,49 28.820.557,62 50.818.328,49 0,00 0,00

2012 47.565.592,31 0,00 0,00 52..456.892,80 47.565.592,31 52.456.892,80 47.565.592,31 52.456.892,80 0,00 0,00

2013 47.583.236,10 0,00 0,00 53.782.615,19 47.583.236,10 53.782.615,19 47.583.236,10 53.782.615,19 0,00 0,00

2014 47.598.879,88 0,00 0,00 55.160.025,85 47.598.879,88 55.160.025,85 47.598.879,88 55.160.025,85 0,00 0,00

2015 43.755.473,06

~-~ 0,00 0,00

-

56.585.731,36 - 43.755.473,06 56.585.731,36 - 43.755.4 73,06 56.585.731,36 0,00 0,00

2016 23.127.355,10 0,00 16.493.974,81 49.740.698,39 23.127.355,10 66.234.673,19 23.127.355,10 58.068.181,32 0,00 8.166.491,88

2017 23.134.355,10 0,00 17.325.440,02 50.648.669,55 23.134.355,10 67.974.109,57 23.134.355,10 59.480.958,02 0,00 8.493.151,55

2018 19.803.355,10 0,00 18.327.233,61 51.334.456,76 19.803.355,10 69.661.690,37 19.803.355,10 60.828.812,76 0,00 8.832.877,61

2019 19.803.355,10 0,00 19.397.763,56 51.980.430,64 19.803.355,10 71.378.194,20 19.803.355,10 62.192.001,48 0,00 9.186.192,72

2020 19.803.355,10 0,00 20.690.974,80 52.316.185,83 19.803.355,10 73.007.160,63 19.803.355,10 63.453.520,20 0,00 9.553.640,43

2021 19.803.355,09 0,00 22.011.866,66 52.691.872,52 19.803.355,09 74.703.739,18 19.803.355,09 64.767.953,14 0,00 9.935.786,04

2022 0,00 18.770.878,35 23.270.248,35 53.281.122,48 18.770.878,35 76.551.370,83 0,00 66.218.153,34 18.770.878,35 10.333.217,49

2023 0,00 18.770.878,35 24.445.423,54 53.828.447,13 18.770.878,35 78.273.870,67 0,00 67.527.324,49 18.770.878,35 10.746.546,18

2024 0,00 18.770.878,35 25.631.390,37 54.659.609,20 18.770.878,35 80.290.999,57 0,00 69.114.591,54 18.770.878,35 11.176.408,03

2025 0,00 18.770.878,35 26.821.894,36 54.681.986,98 18.770.878,35 81.503.881,34 0,00 69.880.416,99 18.770.878,35 11.623.464,35

2026 0,00 18.770.878,35 28.010.519,55 54.953.308,73 18.770.878,35 82.963.828,29 0,00 70.875.425,36 18.770.878,35 12.088.402,93

2027 0,00 18.770.878,35 29.203.207,89 55.218.486,56 18.770.878,35 84.421.694,44 0,00 71.849.755,40 18.770.878,35 12.571.939,04

2028 0,00 18.770.878,35 30.447.103,58 55.680.538,32 18.770.878,35 86.127.641,91 0,00 73.052.825,30 18.770.878,35 13.074.816,61

2029 0,00 18.770.878,35 31.705.123,20 48.617.911,39 18.770.878,35 80.323.034,58 0,00 66.725.225,31 18.770.878,35 13.597.809,27

2030 0,00 18.770.878,35 32.971.501,38 48.735.651,68 18.770.878,35 81.707.153,06 0,00 67.565.431,41 18.770.878,35 14.141.721,64

2031 0,00 18.770.878,35 34.288.579,57 49.643.622,13 18.770.878,35 83.932.201,70 0,00 69.224.811,20 18.770.878,35 14.707.390,51

2032 0,00 18.770.878,35 8.917.712,64 20.891.318,60 18.770,878,35 29.809.031,24 0,00 25.985.109,70 18.770.878,35 3.823.921,53

638.007.576,86 1 206.479.661,84 1 409.959.957,89 1 1.411.987.217,73 1 844.487.238,70 1 1.821.947.175,6211 638.007.576,861 1.639.893.397,81 11 1 206.479206.479..661661;84 ,84

r

1

.

182.053.777182.053.777,!!1 ,81

206.479.661,84 409.959.957,89

Contraprestacions abonades (2003-2032): 1.411.987.217,73

Nou Canon lnfraestructures: 409.959.957,89

Total Contraprestacions a abonar {2003-2032): 1.821.947.175,62

lncrement contraprestacions a satisfer 182.053.777,81

1 Jncrement contraprestacíons a satisfer 11,10%1 (respecte al model actual)

(18)

L -

..___

-Despeses Benefici Contraprestacions

i

Subvenció Capital Canon Tarifa tecnica explotació industrial lngressos explota cío 1

Any Trambaix TramBesos Agregat Trambaix TramBesos Agregat Agregat Agregat A_gregat Agregat 1

2003 22.219.417,50 0,00 22.219.417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 29.698.585,05 13.050.000,00 42.748.585,05 7.374.418,52 7.095.000,00 14.469.418,52 11.538.543,50 1.153.854,35 2.935.731,59 24.226.084,78

2005 22.303.706,83 13.197.323,71 35.501.030,54 11.811.390,38 12.531.000,00 24.342.390,38 16.447.204,77 1.644.720,48 5.610.117,69 36.824.197,94

2006 22.955.340,49 13.050.000,00 36.005.340,49 13.138.124,60 13.368.000,00 26.506.124,60 18.626.439,30 1.862.643,93 7.324.616,22 39.670.591,61

2007 23.052.339,20 16.389.056,72 39.441.395,92 14.045.652,88 13.593.000,00 27.638.652,88 21.953.238,87 2.195.323,89 9.034.519,97 42.752.695,67

2008 23.051.993,10 17.550.804,72 40.602.797,82 14.436.310,75 13.822.000,00 28.258.310,75 25.201.867,10 2.520.186,71 10.260.456,76 45.719.907,80

2009 24.493.305,88 15.894.654,72 40.387.960,60 14.652.675,10 14.056.000,00 28.708.675,10 26.730.328,89 2.673.032,89 11.071.162,54 47.040.874,34

2010 24.492.949,66 15.809.229,72 40.302.179,38 14.873.547,05 14.293.000,00 29.166.547,05 27.288.599,24 2.728.859,92 11.139.051,20 48.044.955,02

2011 15.770.557,62 13.050.000,00 28.820.557,62 15.100.429,12 14.534.000,00 29.634.429.12 29.479.282,02 2.947.928,20 11.243.310,86 50.818.328.49

2012 27.762.237,22 19.803.355,09 47.565.592,31 15.328.813,72 14.779.000.00 30.107.813,72 31.092.205,56 3.109.220,56 11.852.347,04 52.456.892,80

2013 27.779.881,00 19.803.355,10 47.583.236,10 15.557.198,32 15.029.000,00 30.586.198 .. 32 32.335.893,78 3.233.589,38 12.373.066,30 53.782.615,19

2014 27.795.524,78 19.803.355,10 47.598.879,88 15.790.090,51 15.282.000,00 31.072.090,511 33.629.329,53 3.362.932,95 12.904.327,15 55.160.025,85

2015 23.952.117,95 19.803.355,10 43.755.473,06 16.028.992,82 15.539.000,00 31.567.992,82 34.974.502,72 3.497.450,27 13.454.214,45 56.585.731,36

2016 3.324.000,00 19.803.355,10 23.127.355,10 16.269.397,67 15.802.000,00 32.071.397,67 44.539.974,70 4.453.997,47 31.324.671.45 49.740.698,39

2017 3.331.000,00 19.803.355,10 23.134.355,10 16.514.310,10 16.069.000,00 32.583.310,10 46.321.573,69 4.632.157,37 32.888.371,60 50.648.669,55

2018 0,00 19.803.355,10 19.803.355,10 16.765.232,65 16.340.000,00 33.105.232.65 48.174.436,64 4.817.443,66 34.762.656,19 51.334.456,76

2019 0,00 19.803.355,10 19.803.355,10 17.017.657,74 16.615.000,00 33.632.657,74 50.101.414,10 5.010.141,41 36.763.782,61 51.980.430,64

2020 0,00 19.803.355,10 19.803.355,10 17.274.590,41 16.896.000,00 34.170.590.41 52.105.470,66 5.210.547,07 39.170.422,32 52.316.185,83

2021 0,00 19.803.355,09 19.803.355,09 17.533.025,62 17.180.000,00 34.713.025,62 54.189.689,49 5.418.968,95 41.629.811,53 52.691.872,52

2022 0,00 0,00 0,00 17.795.968,41 17.471.000,00 35.266.968.41 56.357.277,07 5.635.727,71 43.978.850,71 53.281.122,48

2023 0,00 0,00 0,00 18.064.921,33 17.471.000,00 35.535.921,33 58.611.568,15 5.861.156,82 46.180.199,17 53.828.447,13

2024 0,00 0,00 0,00 18.137.042,78 17.875.000,00 36.012.042,78 60.956.030,88 6.095.603,09 48.404.067,55 54.659.609.20

2025 0,00 0,00 0,00 18.138.545,31 17.449.000,00 35.587.545,31 63.394.272,11 6.339.427,21 50.639.257,66 54.681.986,98

2026 0,00 0,00 0,00 18.138.545,31 17.166.000,00 35.304.545,31 65.930.043,00 6.593.004,30 52.874.283,88 54.953.308,73

2027 0,00 0,00 0,00 18.138.545,31 16.776.000,00 34.914.545,31 68.567.244,72 6.856.724.47 55.120.027,95 55.218.486,56

2028 0,00 0,00 0,00 18.138.545,31 16.563.000,00 34.701.545,31 71.309.934,51 7.130.993,45 57.461.934,94 55.680.538,32

2029 0,00 0,00 0,00 15.872.386,33 11.000.000,00 26.872.386,33 74.162.331,89 7.416.233,19 59.833.040,02 48.617.911,35

2030 0,00 0,00 0,00 15.117.000,00 11.000.000,00 26.117.000,00 77.128.825,16 7.712.882,52 62.223.056,0( 48.735.651,68

2031 0,00 0,00 0.00 15.117.000,00 11.000.000,00 26.117.000,00 80.213.978,17 8.021.397,82 64.708.753,8E 49.643.622,1~

2032 0,00 0,00 0,00 3.779.250,00 11.000.000,00 14.779.250,00 20.855.634,32 2.085.563.43 16.829.129~1E 20.891.318.6(

321.982.956,27 316.024.620,59~.007.576,86 445.949.608,06 427.594.000,00 873.543.608,06 1.302.217.134,56 130.221.713,46 893.995.238,3~ 1.411.987.217,7:

(19)

l

j

J

j

J

J

(20)

...----'

~ L _

TRAMBESOS TltAMBAIX

~

~

"'

::

L -

L._

ICDntr'ilprestació (.aJli~ 1 lnten!SSOS 1 Abooat 1 Pt:nóent Abcmat 1.'1"-""1D:l0<10

~.::..!3J,..QCi7_q

3)1ncrement2 27.996.435.621 11.944.818.18[ 3~994.l.2.S..381 !5.947.115.'2

41Fina~entiidd1 147.323,711 1 :'7.313,71

IS1 Fbln..;;~:nc:rt add! 1.827 000,001 1 l-8ll...fXIQ.OO

l!il il~U~¡¡·J2flt ldd3 513..n7.ool 1 57.9..827~001

7otAl.CDNVEMS 1510,608....379,75! I2:5Al.E.2:0 .. M[ Wi7¡;,;,;.z¡;~fi~l ULZSIUS5.90

TOTAl CÁNON DE TARIFA TECNICA {2004• 2015):

TOTAl cANON TARIFA Ti:OIICA (2016 a 2032):

TOTAl VAUDAOONS 1 CORDA DEMANDA {2012 a 2015):

TOTAl VAUDACONS 1 CORBA DEMANDA {2016 a 2032):

0,00

163. 92LCOO,OO 263 673,000,00

32.792..465,00 207.190.737,47

~AW TltAMBESOS: H2..1~:U33:n]

Contr.IPrHtildh Clpi!al lnteressos

1 Sei'.MSCim~ :l5:5:.2:17...38&,_0A 'TQ..~...:.il

1. tn.etem~n::. S.C!S.Gl5 31

::!~Frrtai;¡,n::.mt.a:k! 5.~522,00

4Rr.l...~e:rrtad.él ~ 9 .• .3.5CI_OOO,OO

S FIM:t1 ''MIY. id63 a.><->..JS8.83 2.769.575 93

·

03 rrrtn~mmt.ouf04 7.:PmM?,OO L43~671Xl

lz:LA'r.d1lo't'Jim~taá.d.S l ! J -.OJ

lJOTAL C:ONVE-IHS U1.105.7l9,0'2. B4.2n.u7 .. 2S 0,00

TOTAL cANON TARIFA TECNICA (2005 ¡¡ 2015):

TOTAtdNoN lA.RIFA. Tt~ICA {2016 ~ 2032):

TOTAl VAUDACONS 1 CORBA DEMANDA (2012a 2015): TOTAl VAUDACONS 1 CORBA DEMANDA {2016 a 2032}:

Abonat 1

l l'CSIU!i2,73 s...oas..OOS.31 6.589.522.00 15..373..000.00

7.169.467 21 2 881.,33 00

208.03&.195,32

;:t;rnde.nt Abomr

~.99t1.511,fi1

~86..CIXI,(O 1...!t!i...tti7.2.S

5,RQ..!i7G,OO n.~a.ooooo

liS.J-".750.95

168.137,643,79 2TI,Bl1.,964,26

68.209,144,00 301 021,973,00

ITOTALA PAGAR TRAM~ - - - 692J7i6gs,22]

0.00 CDntr.lprest:adó anual segons col'1tncte.Anualiblts recollides a I'Aoord cklcowem de:I24/'J2/2002.1.;j rep:;~rtid6 anual entre capital i interessos és estimada p!!rTypsa. 0,00 lnaement: per obres projectes modificats 1, 2, 3.1, 3.2 i complementaris.Anualitats reconid6 a I'Acord de ¡ovem del 'l!J/08/2006.

0,00 lnuement per obres addendes ~ls 2, 3.21 complementari 2, lliquidatló, revisió de preLIS, compensació per increment de termini i interessos de demon~.Anualitats recollides a I'Acord de govem del 22./12/2009. 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 Contrapresbllci6 anual se¡ons contracte.Anualitilts recollides a I'Acord de ¡ovem dei2!J/05/ZOOC. 0,00

0,00

0,00 Finans:amerrt per complementaris 2 i 3, Modiftcat 4, revistó de preus 2005 i danys 1 perjudicis 17M<-Anualitats recollides a I'Acord de covem dei14/06/200S. 0,00 Finans:ament per Modificat 4.1, S 1 complementari 4.Anualitillts recollides a I'Acord de ¡ovem del 05/r:B/2006. l'aju!'Tbment de Sant ~liu financia 0,5MC: addidonals

0,00 Rnan~ament per revis\6 de preus fins a final d'obn~, addende:s a complementarisl modificats, reclamació danys i perjudicis final Anualitats recollides a l'Acord de govem del 26/06/2008. 0,00 Finan91ment addicional per anualftats endarTit:ridesAcord de ¡ovem de 2011{inclou trambesOsJ

(21)

l . _

L-

L-

t._.

t_._

L-Actualment 41 tramvies

> compra de 18 nous tramvies > Construcció no u taller a la zona Besos

Trambaix- 60 mil viatgers

Trambesos- 25 mil viatgers

lncrement fins 205 mil viatgers

58.140.000,00

70,59% usuaris

29,41% usuaris

Valoració de cada concessió s/ATM: 90 MM€€ cadascuna: 180M M€€

A grans numeros:

execució obres:

compra maquinaria: vi es:

cotxeres:

90MM€€ 50MM€€

30M M€€ 30M M€€

200MM€€ - 220MM€€ que assumiria l'ajuntament

Suposit:

> tractar les 2 concessions com 1 única >implicara:

-incrementar la inversió (fer les obres I'Ajuntament de Barcelona) -incrementaran els ingressos

-es creara un canon a pagar a I'Ajuntament per recuperar la inversió

Per contra, s'hauria de ficar un canon a les 2 concessionaries (per recuperar la inversió I'Ajuntament)

Final de les actuals concessions: 1/4/2032- 16 anys per recuperar inversió- pero els calculs estan fets comptant fins el 20140 (ésa dir, 25 anys desde el 2016)

Altrenatives de tracada:

Alternativa lADiagonal Rambla

Alternativa lBDiagonal plataforma central

Alternativa 2Urgell- Gran Via

Alternativa 3Urgell- Proven<;a- Pg. Sant Joan- Gran Via

lnversio Tramvia

125.758.000,00 121.918.000,00

139.640.000,00 145.140.000,00

lnversió Urbanitzacio

16.520.000,00 59.904.000,00

25.736.880,00 30.424.680,00

Total

142.278.000,00 181.822.000,00 165.376.880,00

175.564.680,00

Anualitat

Alternativa lA Dia 15.674.492,98

Alternativa lB Dia 20.030.979,22 Alternativa 2 Urge 18.219.252,05 Alternativa 3 Urge 19.341.622,34

lncrement anualitat

15.674.492,98 20.030.979,22 18.219.252,05

(22)

.___

Hipótesi inicial:

NO modifcar les actuals concessions, fer les inversions el propi Ajuntament, recalcular el canon que se li paga a les concessionaries i repercutir el cost de les obres a les concessionaries.

lnversió

Altrenatives de tracada: lnversio Tramvia Urbanitzacio Total

Alternativa 1ADiagonal Rambla 125.758.000,00 16.520.000,00 142.278.000,00

r..._, • :--:.' ~~ · · .-. -::"":':~ -• . __ : .. -..:-:: ~ -.-~ ~- " ::_ ...: _: _. _' .:. , ; _

:...>

~-· ~:::

· .:.''

~

. ·

alternativa que vol explotar I'Ajuntament

Alternativa 2Urgell- Gran Via 139.640.000,00 25.736.880,00 165.376.880,00

Alternativa 3Urgell-Proven~a-Pg. SantJoan- Gran Via 145.140.000,00 30.424.680,00 175.564.680,00

Trambaix- 60 mil viatgers Trambesos- 25 mil viatgers

lncrement fins 205 mil viatgers

Concessió fins el 2032, tal i comes despren deis contractes.

HIPOTESI DE TREBALL:

Alternativa 1BDiagonal plataforma central

70,59% usuaris 29,41% usuaris

141,18% increment deis usuaris estimat

lnversió

lnversio Tramvia Urbanitzacio

121.918.000,00 59.904.000,00 181.822.000,00

> Els 59,9MM€€ sera un cost pera I'Ajuntament, per tant no he m de ten ir en compte. > Per tant, he m de considerar els nostres calculs tenint en compte que:

· Els 121 MM€€ sera el cost que assumira el Concessionari,atenent:

El Concessionari demanara un préstec per 121M M€€:

60MM€€ en material mobil amb finan~ament del préstec

30M M€€ en ampliació de les cotxeres amb finan.¡:ament del préstec

30M M€€ en vies, catenaries, etc aquest part l'avan~ara I'Ajuntament i el Concessionari ho haura de retornar amb el préstec

· Els 121 MM€€ seran subvencionats a la Concessionaria, tal i com passa amb el model actual (la subvenció acaba en el 2021, per tanta comptar des d'aquí noves anualitats per nova inversió) >No tindrem en compte l'estalvi que su posa peral sistema de transport públic la minoració de des peses de !'autobús.

OBJECTIUS DEL TREBAU:

1) Calcular els fluxos tant peral CONCESSlONARI com pera I'AJUNTAMENT:

Escenari 1: el Concessionari fa la inversió de 120 milions d'euros

Escenari 2: amb les dades obtingudes de la nova situació, proposta de un nou cimon per restablir el deficit de les concessionóries

2) Elaborar un petit document explicant !'actual sistema de retribució de les actuals concessions.

3} Analisi deis CCAA de les societats inversores i de les concessionaries:

TRAMBAIX: Entitat Inversora: TRAMVIA METROPOLITA SA Entitat explotadora: OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA

(23)

L _

L _

...__

Extr.!ipol¡¡cions del sistema ACTUAL lncrement de la despesa lncrement deis ingressos

Ext~<~pol¡¡udons del sistem.a NOU lncrement de la de.spesa lncrement deis ingressos

lnvers16 Concessionarla: 121.91S.OOO,OO

Valor actual: 121.91JS.OOO,OO

0.00 FunciOn •paro•:

A = p • [

i

* (1 +

i)"

]

(1 + i)" -1

Aisl';¡nu¡¡/it¡¡tadetermin¡¡r Petl'lmporteneurcs<~ctu;¡lsdel<~inversiO itifinterils<~oual

l"'ft.!ttl1nr•rod'<~"'1""tt.la~ill

4% (en bases a dades reals 2011)

3% els ingressos =(tarifa mitjana) x {nombre de validacions tiquets) -han supos:at que la Tarifa Mitjana incrementa

t.ft

..._.M .a"

4% perO han suposat increment del 22,45% de les despes6 amb el NOU sistema

3% perO han suposat increment de les validacions del123,52% amb el NOU sistema

--

-• -• -• -• -• -• :AU:SPifEVISWNSt.~OAU!STEioiEIIEN~.._..-­

LA CONCESSIÓ FINAJJTZA ENEL PRIMER nn~ ...

121.918 000,00

""'

11 dlrtribuTm fa lnv~rsfO n1 Jl anys~ romcta.rda dr.l lfi&W!Vtlr 4twe.t'oa~~ Ú:IGJIOCI}l!c:!:

d~ le primen~ subRnc/6 de copfm/ q11• ~ sarlsfiz a lo Concesslonirrio

IAnu;allt:rt,..suh::;~nt: 1B.770~

1644,720,43 1862,643,93 2195,323,89 2520,186,71 2.673.032,89 2,728.859,92 2947.928,20 3.109.220,56 3 233,589,38 3.362.932,95 EL497.450,27 3.637,348,28 3.782..6(2.21 3.934.155,90

4091,522.14 4.255.183,02 4.425,390,.34 4 602 405,96

4,786,502,20 4 977 962,28 5177 060,78 5.384.164,01

5599530,57 5.823511,79 6 056 452,26

41UJ,Ui17 . .

1,153854.35 0,00 0,00 1 644,720,48 0,00 0,00 1862-643,93 0,00 0,00 2195,323,89 0,00 0,00 2,510.186,71 0,00 0,00 2.673,032,89 0,00 0,00 2.728.859,92 0,00 0,00 2,947.928,20 0,00 0,00 3 109.120,56 0,00 0,00 3.233.589,38 0,00 0,00 3 362.932,95 0,00 0,00 3 t197A50,27 0,00 0,00 4 . .1153.997,t17 0,00 0,00 4.632.157.37 0,00 0,00 11.817.443,66 0,00 0,00 5.010.141,tl1 0,00 0,00 5210547,07 0,00 0,00 51118,968,95 0,00 0,00

5635,727,71 0,00 0,00

5861156,82 0,00 0,00 6 095,603,09 0,00 0,00 6.339,427.21 0,00 0,00 6,593-004,30 0,00 0,00 6 856 724,47 0,00 0,00 7,130.993,45 0,00 0,00 7416233,19 0,00 0,00

7.712,882.52 0,00 0,00 .397,82 0,00 0,, ,!IS3....&a

"""

OJ .11Uiil a:coj

.,

~.377,78

(24)

L _

PUNT DE VISTA EMPRESA CONCESSIONARIA

iUBVENCIONS CAPITAL EXPlOTACIO NOU ESCENARI CANON 8ENEFICIINDUSTRIAL A COBRAR DE LA ATM

tcbnments subv Cab(&lllent5 .sullv 1( Pmtlsi6 d'lncr-os l'n!vlsló e creq,eses Unoo

- .

¡e

,

'h ...

ANY B,tnd

~

~~~.~~

~::-.

J( (loldall llovuslol'lovlo) Nou menad NouBCaf!811 d'~-

--o

alespeseJ 1

--·--..-....--

-"*-IICIIIIII$)

...

l

eo~

2003 22.219.417,50 o, oc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 42.748.585,05 0,00 2.935.731,59 11.538.543,50 14.469.418,52 1.153.854,35 24.226.084,78 ·8.602.811,91 9.756.666,26 1.153.854,35

.2005 35.501.030,54 0,00 5.610.117,69 16.447.204,77 24.342.390,38 1.644.720,48 36.824.197,94 -10.837.087,08 12.481.807,56 1.644.720,48 2006 36.005.340,49 0,00 7.324.616,22 18.626.439,30 26.506.124,60 1.862.643,93 39.670.591,61 ·11.301.823,08 13.164.467,01 1.862,643,93 2007 39.441.395,92 0,00 9.034.519,97 21.953.238,87 27.638.652,88 2.195.323,89 42.752.695,67 -12.918.718,90 15.114.042,79 2.195.323,89 2008 40.602.797,82 0,00 10.260.456,76 25.201.867,10 28.258.310,75 2.520.185,71 45.719.907,80 ·14.941.410,34 17.461.597,05 2.520.186, 71 2009 40.387.960,60 0,00 11.071.162,54 26.730.328,89 28.708.675,10 2.673.032,89 47.040.874,34 ·15.659.166,35 18.332.199,24 2.673.032,89 2010 40.302.179,38 0,00 11.139.051,20 27.288.599,24 29.166.547,05 2.728.859,92 48.044.955,02 ·16.149.548,04 18.878.407,97 2 728.859,92 2011 28.820.557,62 0,00 11.243.310,86 29.479.282,02 29.634.429,12 2.947.928,20 50.818.328,49 ·18.235.971,16 21.183.899,37 2.947.928,20 20U 47.555.592,31 0,00 11.852.347,04 31.092.205,56 30.107.813,72 3.109.220,56 52.456.892,80 ·19.239.858,52 22.349.079,08 3.109.220,56 2013 47.583.236,10 0,00 12.373.066,30 32.335.893,78 30.586.198,32 3.233.589,38 53.782.515,19 -19.962.827,49 23.196 416,86 3.233.589,38 2014 47.598.879,88 0,00 12.904.327,15 33.629.329,53 31.072.090,51 3.362.932,95 55.160.025,85 ·20.725.002,39 24.087.935,34 3.362 932,95 2015 43.755.473,06 - - 0,00 13.454.214,45 34.974.502,72 31.567.992,82 3.497.450,27

-

56.585.731,36 ·21.520.288,26 25.017 738,53 3.497.450,27 2015 23,127.355,10 0,00 31.324.671,45 44.539.974,70 32.071.397,67 4.453.997,47 49.740.698,39 -13.215.303,25 17.669.300,72 4.453.997,47 2017 23.134.355,10 0,00 32.888.371,60 46,321.573,69 32.583.310,10 4.632.157,37 50.648.669,55 -13.433.202,09 18.065.359,45 4 632.157,37 2018 19.803.355,10 0,00 34.762.656,19 48,174.436,64 33.105.232,65 4.817.443,66 51.334.456,76 -13.411.780,45 18.229.224,11 4.817.443,66

2019 19.803.355,10 0,00 36.763.782,61 50.101.414,10 33.632.657,74 5.010.141,41 51.980.430,64 ·13.337.631,49 18.347.772,90 5,010.141,41

202.0 19.803.355,10 0,00 39 170 422,32 52.105.470,66 34.170.590,41 5.210.547,07 52.316.185,83 ·12.935.048,35 18.145.595,42 5.210.547,07

2021 19.803.355,09 0,00 41.629.811,53 54.189,689,49 34.713.025,62 5.418.968,95 52.691.872,52 -12.559.877,96 17.978.846,91 5.418.968,95 2022 0,00 18.770.878,35 43.978.850,71 56.357.277,07 35.266.968,41 5.635,727,71 53.281.122,48 ·12.378.426,36 18 014.154,07 5.635.727,71

2023 0,00 18.770.878,35 46.180.199,17 58.611.568,15 35.535.921,33 5.861.156,82 53.828.447,13 ·12.431.368,99 18.292.525,80 5.861.156,82

2024 0,00 18.770.878,35 48.404.067,55 60.956.030,88 36.012.042,78 6.095.603,09 54.659.609,2C -12.551.963,33 18.647.566,42 6.095.603,09

2025 0,00 18.770.878,35 50.639.257,66 63.394.272,11 35.587.545,31 6.339.427,21 54,681.986,98 ·12.755.014,46 19.094.441,67 6.339.427,21

2026 0,00 18.770.878,35 52.874.283,88 65.930.043,00 35,304.545,31 6.593.004,30 54.953.308, 7l ·13.055.759,12 19.648.763,42 6.593.004,30

2027 0,00 18.770.878,35 55.120.027,95 68.567.244,72 34.914 545,31 6 856.724,47 55.218.486,5€ ·13.447.216,77 20.303.941,24 6.856.724,47

2028 0,00 18.770.878,35 57.461.934,94 71.309.934,51 34.701.545,31 7.130.993,45 55.680.538,3< -13.847.999,56 20.978.993,01 7.130.993,45 2029 0,00 18.770.878,35 59.833.040,02 74.162.331,89 26.872.386,33 7.416,233,19 48.617.911,3S -14.329.291,87 21.745.525,06 7.416.233,19

2030 0,00 18.770.878,35 62.223.056,00 77.128.825,16 26.117.000,00 7.712.882,52 48.735.651,6! ·14.905.769,16 22.618.651,68 7.712.882,52

2031 0,00 18.770.878,35 64.708.753,86 80.213.978,17 26.117.000,00 8.021.397,82 49.643 622,1o ·15.505.224,31 23.526.622,13 8.021.397,82

2032 0,00 18.770.878.35 16.829.129 16 2Q.855. 634 32 14.779.250,00 2.085.563 43 20.891.318 6( -4.026.505.!6 5.U2.068,60 2.0SS.563,<U

638.007.576,861 206.479.661,84 893.995.238,34 1 1.302.217.134.56 873.543.608,06 130.221.713,46 1.411.987.217,7; J -4fiilii.896.22J . 53S.443.609,68r=l30.22.1.713Aó] 0,00

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...