Didáctica de la geografía económica

141 

Texto completo

(1)Didáctica de la geografía económica Nuria Borrell Felip. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intellectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) UNIVERSIDAD F A C U L T A D. D E. S E C C I Ó N. D I D Á C T I C A. DE. BARCELONA. F I L D S U F I A. D E. DE. Y. L E T R A S. P E D A G O G Í A. LA. G E O G R A F Í A. E C O N Ó M I C A TOMO I I. Tesis Doctoral por. dirigida. e l Catedrático Dr,D.. JOSÉ FERNANDEZ. HUERTA. Nuria B o r r e l l. Felip.

(3) 132. Oorreiaoiíín a i t r o a s . .. Alunmaa M, J. 0. 3, E. M» X. !B. T,. KLcaSol lobet Mon-tagttt Olim Melado a a Muño3 Iluaea Eomsíiá" Saciar Molas. O» M. C. O. S. E» ¿r. B» A. P.. Rumem ' larragjna Sen Sandalinas Valls • üts et Miaiael Reig Bocosa Melohioi?. 2. (C. M. M« M, ti*. Recolons Santomá Más " Bodas Monte's Oliva. A,m. JiXmh.. I» R i u 35. 'ifereiBatett. 45 44 44. 44 44. >2. 45 44. 43 47 38 46 38 36 42. 41. 2.025. 2»025 1.936 1.936 1.936 1.936 1.849 1,764 1.681 1.681 1.681. 40. 43 42 31 41 41. 1.936 1.600 1.849 2.209 1.444 2.116 1.444 1.-296 1.764. 2.025 1.936 1.760 1.892 2.068 1.634 1.932 1.558 1.476 1.722. 40 39 39 38 38 36 37. 42 41 38 3« 37 41 39 36 37 43. 1.681 1.600 1.600 1.600 1.521 1.521 1.444 1.369. 1.764 1.681 1.444: 1.444 1.369 1.681 1.521 1.-296 1.369 1.849. 3? 37 36 36 36 36 35 34 33 32. 38 34 35 •40 36 44 ^ 42 •30 36 29. 1.369 1.369 1.296 1.296 1.296 1.296 1.225 1.156 1.089 1.024. 1.156 1.225 1.600 1.296 1.9'36 1.764 900 1.296 841. 1.444. 1.406 1.258 1.260 1.440 1.296 1.5€4 1.470 1.0^ 1.188 928. 46.065. 46.559. 46.144. 40 40. 1.171 46144. ®i. 1.444 1.444. 1.175. 1.722. 1.640 1.520 1.520 1.443 1.599 1.482 1.368 1.406 1.591. ^, 1 1 7 1 ^ 1 1 7 5. 1 5 3 8 ; 1 3 - 39.01 « 3 9 a 6 .. ^0^'§,5 ~ (iy,03F *. yl'¿,mi. • 1538^3. yjL8,4544. ^. ^. yi44i,yb 1528.41-. ^. ijy.ibjü" ' '. 3748X4,29. • . ^ . •• J.?6g 14,9292. 0,64.

(4) 133. AI^EDICB XI. Gogrelaoidn I^gtmtaa. IB. 3». 40i-. 100',-. 86^6 96,6 90:93i3 96í6 66;6 100,-. 86^6 7656. 46. 5s €a 7S 8s 9 9 loa lia 12S. 96 ;6 B6;S 96,6. 93a. 80i-. 96i6 93,3 90j100 i 100 i 96í6 63,3. 13S. 14&. 156 163 17S 18S 198 209 218. 50í-. 96^6 ?6,6 76 i 6 43,3 90 i -. 22S 23S 24». 43i3. 40 i 56i6. 25S. 26* 27». 36i6 90 i . 90,- 90j100 i 96i6. 28S. 29». 30S. 31» 32» 33» 34» 35» 36» 37» 38» 39» 40§. 23 a 76i6. 96,6. 33 í 3 53 }3 9313 76i6. 416. 42» • 43» 44» 45» 4€s 47» 48s 49» 50S. lOOi-. 90. 83|3. ••76^6 100 i lOGi-. 36^6. 93,3 20í90,-. 3.901,7. 8O4-. 93i3 93í3 - 86i6 96i6 100 i 96j6. 63i3 66i6 76,6 60,80i66i6 86^6 56,6 60;46|6. 33 3 93í3 80i96j6 100. i-. 93*3 23 í 3 86 j 6 96^6 76í6 •90 36|6. 73i3 100 904100 i ' 93,-3 83i3 63j3 96i6 ' 96*6 33b 80,2353 90,-. 10.000,¿"i. 10.000,— 7.499j56 5.8e7i5S 9.331,56 8.704 j 89 7.499í56 9.331,56 6.'400j— 9.331i56 8.704,89 8.100,™ 10;000,—. i.eooi— 7.499j56 9.331,56 a.aooi— 8.705,89 9.331,56 4.435j55 10.000,— 6.400 i — 8.704i89 8.704,89 7.499,55 9.331J56. lOjOOOi—. lO.OOO,—. 9.331-,56 4.006i89 2.500,— 9.331,56 5.867,56 5.867j56 1.874,89 8.160,— 1.874i89 2.500-,— 3.333,56 1,339,56 SilOO,— 8,100*— 8.100*— 10,000*9.331*56 ^ 54€,8| 5.867*56 . 9.331*56 8.100,.-. 4.435*56 1.108*89 2í840,89 8.704*89 5.867*56 8»100,-•5.867*55 3.®0i— 10.000,— 10.000*— 1.339*56 8,704*89 . 400*— 8,100,—. 3.918,5 330.051,43. 9.331*56 4-006i89 4.435i56 -5.867,56 3.600 i — 6»#5G,—. 4»43536 7.499^56 3.203 í 56 3.60O,— 2.171i56 1.108,89 8.704* 89 8.-100*— 9.331*56 lO.OOOi— 9.331*56 - 542,89 7.499*56 ,9.33i*56 5.867,55 8.-100,.1.339*56 5.372*89 10.000*— 8*100*— 10.000 i — 8.704,89 6.938*89 4.006,89 9.331,56 9.331*56 1.108í89 6.400,— - 542I8.100,— 331.392,33. 4.000,— 8.600,— 8.365,56 7.794;— 9.0l2i78 9.í>l2,78 5.767,56 9,560j— 6,400 i — 9.013,78 8.704j89 7.794,— 9.660-,— lO.OOOi-. 9.331*56 4i006,89 3,330,— 7.399,56 4.596,— 7.728,— S.883,78 7.794,— -2.450,78 .ioOOO,— 2.637*56 1.218,78 8-397,— 8.100,— 8,694,— lO.QOO*9.1)12,78 542,89 6.633 ^ 6 9.331,56 6.894,— 5.994 — 1.218,78 3»906,89 9.33o!-2 6.894,— 9,000,— 7.771,89 6.a8ol78 3.798,— 9.660 — 9.660*— 1.218,78 7.464,— 456 8.100,— 328.690,17.

(5) 328690.17 ^-1901 tío a. 3918,50 50 50 50 \ /330G51,45 - f3901,7g?" V 50 V 50 j. I ^/3Tl392,33 . , " " 7 3 9 1 8 ; ^ y ^ 1/ 3 0 j. 6573,8034 - 78,034 x 78,37 V€601,O29 - (78,034)^. y6627,8466 --478,37)^. 6 ^ 3 , ^ 3 4 - 6115,52458 \é601,029 -. 6089,3051. 458,2789 V511,7239. 590,6628. -. 458,2789. V485,9897. MiZm^. Y^^27,8466. 0,77. 24,57 x::24,04. 6141,8569 ^ '.

(6) 1 3 5. AI^HPICe X I I. Cfeajtmto. n. 1 í. ns 3 -. 2. 11. *. it n. 4. H. 5 • M. 6. tt. 6. 6. «. 7. n. 8. II. li. 10. •. 36. -. 15 -. 17 ". 18. tt 15 -. 19. tt. 15 -. 21 -. .23. 18. W. 3 « 8. 6 -. * «. n. 3 -. 17 -. 'í II. 9 -. 16. alaguna. fl. 12. «. 13 • n£! 1 -. «. 14. tt. 15. M. 16 • tt 15 -. «. *. 17. 21 -. « 19. •m. #. •. 27 -. 3.3, -. 29. tt. 5 • 6 « 7 « 13. - 17. N. 3 « 4,-,5. - 13. - 16. 19 -. 20. «t. 2 -. 12 » 19 «. 21. «. 7 -. 12, -. 22. «. 18. n. 19 tt «. tt. m. tt. 21. •. 11 « l a -. 34 ". -. * *. «. 8 -. 22 -. w. #. 7 -. 6. • 3 • «. *. 4 -. 4 - 6. •. t» 10 -. *. II. 1 -. 20 8. 17 12 -. 14. 15 -. 23 -. 26 -. 28.

(7) AlSlroiOB. XIII. Bsrcanta.lQ ¿ e s o l é risos Con.lunto^l 1 lamento. Blemento. Elemento. Blomen-bo. 1. 100. 9. 94. 18. 91. 27. 94. 2. 100. 10. 100. 19. es. 28. 97. 94. 11. 86. 58. 29. 88. 91. 12. &>. 21. 94. 30. 86. 97. 13. 58. 22. 80. 31. 88. 6. 97. 14. 97. 23. 94. 32. 97. 7. 97. 15. 86. 24. 72. 33. 86. 8. 66. 15. 97. 25. 69. 34. 80. 8». 91. 17. 100. - 26. m. 35 -. 94. 4. Cbn:!unto. 1. Blamento. Elamento. Elemento. 100. 9. 84. 2•. 94. 10. 94. 3. 92. 11. 4. 89. 12 .. ,94. It.. 6. 89. 14. 7. 94. 15. 8. 97. 16. P. -. 2 Elemento. 97. 25. 92. 18 -. 84. 26. '94. 94. 19. 92. 27. 86. 100. 20. 81. 28. 92. 21. 84. 29. 92. 22. 97. ,10 •. 97. 23. 94. 31. 97. 24. 97. 12. 97. 22. 94. 94 : 100 .. f.. 94 100.

(8) 137 Sonjunto Slemento. f. 3. Blemento. Elemento. Blemento. f. a.. 97. 11. 95. 20. 90. 28. 85. 2. 90. 12. 92. Z)'. 95. 29. 85. 3. 85. 13. 97. 21. 87. 30. 82. 4. 87. 14. 60. 22. 92. 31. 87. 5. 70. 15. 92. 85. 32. 85. 6. 87. 16. 97. 24. 85. 33. 85. 7. 82. 17. 75. 25. 90. 34. 82. 8. 75. 18. 77. 26. 90. 35. 82. 9. 100. 19. 97. 27. 90. 36. 60. 10. 95. 37. 77. Conjunto Blemento. f. Blemento. f. 4 Blemento. Elemento. i. 1. 100. 9. 94. 17. 65. 25. 84. 2. 100. 10. 81. 18. 60. 26. 86. 3. 97. 11. 86. 19. 68. Zl. 89. 4. 97. 12. 94. 20. 65. 28. 76. 5. 71. 13. 97. 221. 94. 29. 73. 6. 65. 14. 76. 22. 92. 30. 97. 7. 94. 15. 81. 23. 94. 31. 68. 8. 89. 16. 89. 24. 78.

(9) 138 Qon.ianto 3 f.. Elemento. Elemento. Elemento. f'. 1. 85. 7. 100. 13. 92'. 19. 97. 2. 92. 8. 77. 14. 97. 20. 95. 3. 95. 9. 85. 15. 100. 21. 92. 4. 100. 10. 82. 16. 95. 22. 80. 5. 95. 11. 87. 17. 90. 23. 92. 6. 87. 12. 97. 18. 90. 24. 90. Blemento. f.. Elemento. f.. Conifunto Blemento. Elemento. ,. Elemento. f.. 6. 1. 100. 9. 91. 16. 89. 23. 87. 2. 91. 10. 82. 17. 53. 24. 91. 3. 87. 11. 87. 18. 91. 25. 87. 4. 94. 12. 19. 87. 26. 94. 94. 13. 66. 20. 69. 27. 89. 6. 28. 14. 64. 21. 97. 28. 94. 7. 94. 15. 84. 22. 84. 29. „ 94. 8. 91. 30. 76. 5. •. . Oon,1«nto 7 Elemento. ,. f.. Elemento. Slemento. fS. Blemento. 1. •89. 6. 86. 11. 97. 16. 89. 2. 81. 7. 81. 12. 86. 17. 94. 3. 97. 8. 94. 13. 89. 18. 94. 4. 94. 9. 94. 14. 89. 19. 81. 5. 97. 10.. 92. 15. 97. :.

(10) 139 Oon.jtmto" 8 Elemento. Bleaento. Elemento. ,. Elemento. ^. 1. 89. 7. 92. 13. 97. 19. 92. 2. ^. 8. 84:. 14. 94. 20. 94. 3. 94. 9. 15. 94. 21. 94. 4. 94. 10. 92. 16. 86. 22. 100. 5. 97. 11. 84. 17. 92. 23. 86. 6. 92. 12. 97. 18. 86. 24. 100. .. Ckjnátmto 9 •S l a m e n t o. Elemento. f.. f.. , Elemtínto. Elemento. 1. 94. $. 72. 11. 97. 16. 91. 2. 97. 7. 91. 12. 89. 17. 83. 3. 94. 8. 100. 13. 86. 18. 81. 4. 72. 9. 89. 14. 81. 19. , 94. 5. 91. 10. 100. 15. 91. Oon.ltffito Blemeato. Elemento. 10. f. Blamaato. Elemento -. f. 91. 19. 91. 100. 20. 83. 1. 94. 7. 94. 13. 2. 86. .8. 97. 14 .. 3. 97. 9. 83. 15. 97. 21. 97. 4. 78. 10. 89. 16. 97. 22. 94. 5. 89. 11. 75. 17. 94. a. 86. 6. 81. 12. 91. 18. 67.

(11) 140. Con.iimto Elemento. Blemento. 11 Elemento. Blemento. f. 1. 94. 9. 87. 16. 84. 23. 71. 2. 94. 10. 89. 17. 97. 24. 87. 3. 100. 11. 89. 18. 97. 25. 100. 4. 94. 12. 84-. 19. 87. 26. 91. 5. 84. 13. 94. 20. 100. 27. 89. 6. 89. 14. 100. 21. 82. 28. 91. 7. 94. 15. 97. 22. 89. 29. 89. 8. 97. 30. 97. Oonnunto Elemento. jo. Elemento. 1^. ^^^„. Blemento. j». Elemento. 1. 89. 7. 97. 13. 94. 19. 89. 2. 89. 8. 100. 14. 84. 20. 69. 3. 100. 9. 89. 15. 94. 21. 94. 4. 100. 10. 82. 16. 94. 22. 82. 5. 84. 11. 89. 17. 97. 23. 79. 6. 89. 12. 94. 18. 76. 24. 94. 25. 89. f. C o n j u n t o 13 Elemento. f. Elemento. fo. Elemento. f^. Blemento. 1. 92. 8. 97. 15. 94. 22. 94. 2. 92. 9. 100. 16. 92. 23. 84. 3. 92. 10. 84. 17. 84. 24. 92. 4. 94. 11. 81. 18. 65. 25. 94. 5. 94. 12. 94. 19. 78. 26. 86. 6. 92. 13. 97. 20. 86. 27. 92. 7. 89. 14. 97. 21. 73. 28. 89. 29. 92. •.

(12) 141. Elemento. B l e manto. Elemento. f. Elemento. f. f. 1. 91. 6. 89. 11. 91. 15. 94. 2. 94. 1. 91. 12. 97. 16". 91. 3. 91. 8. 82. 13. 89. 17. 64. 4. 91. 9. 97. 13'. 84. 18. 82. 5. 89. 10. 82. 14. 89. 19. 87. 20. 82. m Elemento. f. (ton Elemento. Elemento. Elemento. f. 1. 97. 7. 89. 13. 94. 19. 91. 2. 87. 8. 87. 14. 91. 20. 82. 3. 94. 9. 76. 15. 87. 21. 87. 4. 82. 10. 97. 16. 79. 22. 89. 5. 79. 11. 76. 17. 84. 23. 71. 6. 94. 12. 100. 18. 97. 24. 89. 6'. 100. 25. 97. Conn'unto 16 Elemento. f. Elemento. Elemento. Elemento. 1. 90. 6. 87. 11. 90. 15. 2. 87. 7. 85. 12. 90. 16. 85. 3. 92. 8. 90. 13. 85. 17. 92. 4. 90. 9. 80. 13'. 92. 18. 87. 5. 82. 10. 82. 14. 87. 19. 85. 2 0. 92.

(13) 142 Con.ianto 17 Elemento. f. Elemento. Elemento. f. Elemento. f. 1. 92. 6. 95. 11. 97. 16. 87. 1*^. 85. 7. 82. 12. 85. 17. 77. 2. 87 '. 8. 95. 13. 87. 18. 95. 3. 90. 9. 85. 14. 87. 19. 87. 4. 95. 10. 90. 15. 97. 20. 87. 5. 95. 21. 85. Oon.iunto Elemento. f. Elemento. f. 18 Blemento. f. Elemento. 1. 92. 7. 85. 12. 80. 17. 92. 2. 100. 8. 95. 13. 95. 18. 77. 3. 80. 9. 82. 14. 80. 19. 87. 4. 92. 10. 97. 15. 90. 20. 75. 5. 85. 11. 67. 16. 92. 21. 77. 6. 92. 22. 97. Conjunto Blemento. f. Elemento. Blemento. Blemento. 1. 100. 6. 90. 10. 82. 14. 85. 2. 95. 7. 90. 11. 80. 15. 87. 3. 85. 8. 92. 12. 90. 16. 97. 4. 92. 9. 95. 13. 97. 17. 92. -'5. 85. 18. 87.

(14) 143 Con,i unto 20 Elemento. Elemento. Elemento. Elemento. f. 1. 95. 7. 85. 13. 90. 20. 87. 2. 100. 8. 100. 14. 87. 21. 95. 3. 95. 9. 82. 15. 87. 22. 87. 3'. 90. 10. 82. 16. 97. 23. 87. 4. 95. 10'. 80. 17. 72. 24. 87. 5. 97. 11. 90. 19. 75. 25. 100. 6. 95. 12. 97. 19. 90. 26. 95. Conjunto 21 Elemento. Elemento. f. Elemento. f. Elemento. f. 1. 62. 8. 85. 13. 90. 19. 87. 2. 95. 9. 97. 14. 85. 20. 87. 3. 87. 9'. 92. 15. 90. 21. 47. 4. 77. 10. 80. 16. 82. 22. 67. 5. 72. 11. 90. 17. 67. 23. 72. 6. 97. 12. 92. 18. 55. 24. 97. 25. 100. 85.

(15) 144 GEOGRAFÍA A l a ciencia. ECONÓMICA. que e s t u d i a l a relacián e n t r e e l medio físico y l a s a c t i -. v i d a d e s d e l hombre para s a t i s f a c e r a l g u n a s n e c e s i d a d e s , l e llamamos II:. Geografía. 13: Geografía La. humana. 12: Amhientacifin. ecünámica. 14: F f s i c a humana. agricultura. trata del l a. fisiolágica. ,...4.4....... ..•(. 2 l : extracción de m i n e r a l e s. 22: cr£a de a n i m a l e s. 23: t i e r r a. 24: transformación de p r o d u c t o s. 3.-. cultivada. A l o s t e r r e n o s con abundante agua, l o s llamamos 31: P o l i c u l t i v o. 32:. 33. 34 de. de secano. i..-. En l a meseta c a s t e l l a n a , mOS. . 4 . . •. seco y con poca l l u v i a. 4 arroz. 43: t r i g o. 44:. frutales. y f r u t a l e s se c u l t i v a n. (. e s p e c i a l m e n t e en t e r r e n o s. 51: de regadío. 52: de secano. 53: donde no haya agua. 54 de montaría. Los t e r r e n o s de secano se pueden c o n v e r t i r. .4.44. 61: a l o s r e g a l o s. 62 a l o s abonos. 63 a l a emigración. 64 a l o s r i e g o s. A l a agrupación. un mismo p r o p i e t a r i o ,. llamamos. 73: parcelación. parcelaria. 4.4... 72: colonización. agraria. 74: c o o p e r a t i v a. A l a m a t e r i a que t r a t a de l a c f i a 81: a g r i c u l t u r a. S.-. d i s p e r s o s en un pueblo. 4. 71: concentración. 82: ganadería. Llamamos a v i c u l t u r a. a lo cria. parcelaria. de a n i m a l e s , llamamos. 83: minería de. •. 93: c a b a l l o s y v a c a s. 94: g a l l i n a s y p a t o s. 101:. secas. (Castilla. 102:. húmedas. ,.,.4.. e s p e c i a l m e n t e en zonas. l a Vieja,. Castilla. 4... (. B4: comercio. 92: gusanos de seda. Las v a c a s se c r i a n. (. parcial. 91: c o n e j o s y c e r d o s. 10. -. (. i¡r\ e l nsnor numere p o s i b l e de p a r c e l a s de todos l o s. campos pequeños que t i e n e n. 9. -. (. en t i e r r a s de regadío. gracias. í.-. cultivam. 4 4 42:. Las h o r t a l i z a s. (. regadío. como t e r r e n o. 4 . . 1 '.. 4. Monocultivo. 41: maiz. 5, -. 6. -. 4. (. t. 4.'. ..4. {. l a Nueva). (Galicia). 103: p o b r e s y montañosas 104: muy 11. -. cálidas. ( C a n a r i a s y Guinea). A l gran d e s p l a z a m i e n t o a n u a l que r e a l i z a e l ganado o v e j a s ) en b r u s c a de p a s t o s f r e s c o s p a r a. su ali,in£:ntación l e llamamos. 111: mejoramiento. 112:. entredruce. 113:. 114:. anualidad. transhumancia. (especialmente <. (.

(16) 145 \2,~ '. A l a pesca que se r e a l i z a mo l a llaiDBmos 121: de r i o. l3,-. j u n t o a l a c o s t a d u r a n t e un d i a como tnáxi(. 122 de l i t o r a l. 123 de a l t u r a. La l a n a , l a Icchr;, l o s huevos, l o s c u e r o s , t i e n e n de l a 131: a g r i c u l t u r a. 132:. ganadería. 124 de lejanía.. son p r o d u c t o s que se ob(. 133: minería. 134:. industria.. Por medio de l a minüría aprendemos a 141; c r i r a. animales. 142: e l a b o r a r. 143: e x t r a e r m i n e r a l e s L5.-. ( productos.. 144: c u l t i v a r. e l campo.. Las p r i n c i p a l e s minas españolas de s a l potásica se e n c u e n t r a n en , ( 111: Almadén. (Ciudad. Real). 152: Cardona. 153; Santander. i.6.~. 154:. (Barcelona). Galicia.. En A s t u r i a s se encuentran p r i n c i p a l m e n t e minas de 161: Z i n c. 17. -. 162: U r a n i o. 163: M e r c u r i o. A l a s s o c i e d a d e s o empresas 171: P a r t i c u l a r e s. 18. -. 164:. (. Carbón.. que e l E s t a d o posee l e s llamamos. 172: Monopolios. 173: N a c i o n a l e s. 174:. .... ( Estáticas. E l Estado se preocupa de f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o minero y de l a s f u e n t e s de energía de su p a i s por medio de l a. 19. -. (. I D l : Política m i n e r a. 182: Política. agraiiia. 1B3:. 184: Política. ganadera.. Política f j x t e r i o r. La e l e c t r i c i d a d ,. e l petróleo, e l carbón, e t c . son f u e n t e s o formas. de. ( 191: Minería. 20. -. 21. -. La i n d u s t r i a. sirve. 193: Comercio. p r i n c i p a l m e n t e para. 203: Vender c o s a s. 204: Comprar c o s a s. En España grandes zonas i n d u s t r i a l e s 212: Vascongadas. se h a l l a n. en. 213: Andalucía. ( 214: Extremadura. A l a fundición d e l h i e r r o llamamos i n d u s t r i a 223: Química. Los automóviles, t r e n e s , a v i o n e s , 231: Químicas. 24. -. (. 2Ü2.- T r a n s f o r m a r p r o d u c t o s. 221: siderúrgica» 222: Mecánica 23. -. 194: Consumo. 2Ü1: E x t r a e r m i n e r a l e s. 211; G a l i c i a 22. ~. 192: Endrgía. 232: T e x t i l e s. S i en una i n d u s t r i a. ( 224:. e t c . se c o n s t r u y e n 233: Mecánicas. Agrícola. en i n d u s t r i a s . (. 234:. Matalúrgicas. de t e j i d o s t r a b a j a n e l padre y sus t r e s h i j a s con. dos t e l a r e s , llamaremos a e l l o 241: Fábrica. •'. 242-. 243: Polígono i n d u s t r i a l 25. -. Taller. 244: TaññRr. Con. e l actual. 252:. Química. industrial.. 253: T e x t i l. Plan de D e s a r r o l l o. (. doméstico. La i n d u s t r i a española donde t r a b a j a n más mujeres es l a 251: Mecánica. 26. -. ,. 254:. se prevé que. (. Metalúrgica (. 261: habrá más o b r e r o s en e l campo. 262: Más o b r e r o s e s p a n o l o s irán a t r a b a j a r. a o t r o s p a i s e s de Europa. 263: Muchos o b r e r o s que a c t u a l m e n t e t r a b a j a n m b a j a r en l a i n d u s t r i a . 264: Para l o s o b r e r o s no habrá ningún. cambio.. e l campo irán a t r a -.

(17) ¡7,-. L a s zonas i n d u s t r i a l e s ^7l5. son l u g a r e s donde .»-..,. cada vez hsy rr.fanos h a b i t a n t e s. 272; muchos n^írch^n o cmigrr.n 273'. no ven. vivir. 2 74: van s v i v i r 18.-. La creación tria. nutívas. familias. l o s que emigran d e l campo. por e l Estado español d e l I n s t i t u t o ''^acional de Indus-. IINI) es uníi intervención d o l G o b i e r n o p a r a f a v o r e c e r n u e s t r o d e e -. arrolio. (. 281: induütriel >S.-. Para aumentar cíente. 30. -. 282: agrícola l o industria. {ZF.r-igoza, ^ ' a l l a d o l i d ,. existente. 284: c o m e r c i a l. sn una zona pobre y poco. flor^. e t c . ) e l E s t a d o ha c r e a d o. {. 291: Pniígonos de descongestión. 292: P o l o s de promoción. 293: P o l o s de d e s a r r o l l o. ^94: Polígonos. geométricos. A l i n t B r c a n i b i o o compra y v o n t a de p r o d u c t o s llamamos 301: i n d u s t r i a. 31. -. 283: ganadero. ' 302: minería. 3"3: consumo. S i se e l e v a e l n i v e l de v i d a. (. 304: c o m e r c i o. g e n e r a l de un país, e l consumo o com-. pra de p r o d u c t o s. ...(. 311: aumentará. 32. -. tambión. 312: disminuirá. 313: permanecerá i g u a l. 314: se anulará. Llamamos c a b o t a j e a l c o m e r c i o i n t e r i o r 321: aÉreo. 33. -. 322: por f e r r o c a r r i l. 324: por camión. 332: c o m e r c i o i n t e r i o r. (. 333: exportación , .3^4^m^ojí. Espafís e x p o r t a p r i n c i p a l m e n t e 341: pi-itróleo. 35. -. 323: marítimo. A l a compra de p r o d u c t o s a o t r o s p a i s a s llamamos 331: c a b o t a j e. 34. -. {. 342: algodón. {. 343: n a r a n j a s y v i n o s. 344: máquinas. Los p r i n c i p a l e s c e n t r o s c o n s u m i d o r e s son 351: e l campo. (. 352: l o s p u e b l o s de l a s zonas montañosas. 353: l o s puebos da zonas v e r d e s 354: l a s g r a n d e s c i u d a d e s . 36. -. A l a diferencia. del valor. entre l a s exportaciones e importaciones. llamamos. ( ¡a. 37. -. 38«-. 361: B a l a n z a de Pagos. 362: A r c n c e l. 363:. 364: G.A.T.T,. Aduana. En g e n e r a l en l a B a l a n z a de ^agos española h a s t a 1960 había ... ( 371: m á s i m p o r t a c i o n e s. 372: m á s e x p o r t a c i o n e s. 373: m á s e q u i l i b r i o. 374: más cambio. Desde 1961 n u e s t r a B a l a n z a de '^agos 381: queda i g u a l. S84:. (. que a n t e s 392: s a e q u i l i b r a. 383: e n t r a m á s d i n e r o. 39.-. anual. en España. s a l e m á s d i n e r o de España. (pesan más l a s e x p o r t a c i o n e s ) (pesan m á s l a s i m p o r t a c i o n e s ). En España t a n t o l a s c a r r e t e r a s como l o s f e r r o c a r r i l e s tructura. radial. t i e n e es-. desde. 391: B a r c e l o n a. ( 392: Z a r a g o z a. 393: Wadrid. 394 , ' f a l e n c i a.

(18) ^0.-. C l t r - n r - p o r t e r . 5 3 cóf^oca y repitió 4Cl :-'"':)rit¿r.o. ¿1,-. por c a r r e t u r n. ;^.;C- ce mujor. 411: t u r x t - - . i -n t - ^ j i. trobnjo,. '112: f u g i t i v o i i. ^:-)y nuchn. 4:}1: p o l i t x c T D ¡53.-. (. 413: y R i i g r n n t f s. emigración. 414; v l o j n n t E B. por rnzonca. (. 423: m i l i t n r e a. 424: oconómicao. Sn r.oj»e?ía Ecn zcnaü de i:migr0ción ciudüdus. 433:. {. (Mndriri). 432: L a s zonaa i n H u - i t r i e l c ; u. (Unrcclono). Lao zonos c n m p c c i n o t (Andalucía,. 434: L,3c l o n o s mini-ros. Son zonao de inraigmción. 443:. Extromndurn). (Asturins) {roccpción du u m i g r o n t a s ). 441; Í E S z o n c s cnmpüsin:ie. (. 442: l o s p u u b l u c i t o s de montaOn. l-ís zonns industríales y m i n e r o s. 444: I n s zonns do gmodo 45. -. 404: aereo. l e a llnmornos. 422: r a l i g i o a o s. 431: Lns gr ndea. 44. -. 453: p o r f e r r o c n r r i l. A lo'. h£'Tbr23 o f . A n i i i s s q u e ronrchnn de un l u g n r pnrn i r a v i v i r en u-vo. ¿2.-. 147 1. t.l. Con e l .nctucl P l n n. trnnshumnntL-. de D e o o r r o l l o. se e s p e r o ,. on cunnto a l t u r i s -. mo, quu. 46. -. 4 7 . -r. (. 451: no h.-iy."!. 452: d i s m i n u y o. 459:. 4 5 4 : numcntu. quKf.a i g u . i l. La fíENFE as un o r g n n i s n o d e l E s t n d o que reúne l o a 461:. b c r c o s cspahol^JS. 462: fürrDC.:]frilcis. 463:. eutocn.rus uspañolcs. 454: a v i o n e s. (. españoles. oopañoles. Un g r n v c problema de economía m u n c i n l es o l d e l horjbrc.. Pasan. h*;mbre en e l mundo. 46.-. (. 471: 1/lüO de Xn humanidad. 472: l/lü de l o humanidad. 473: 2/3 dü l o humanidad. 4 7 4 : 14/15 de I n humnnidnd. España. actualmtinte forma p a r t e de una s e r i i ; de o r g a n i s m o s. ínter. n a c i o n n l a a du ccomomí.-j y n u e s t r a monedo es a c e p t a d a en el c o m e r c i o inti-rnacionni. 49. -. con u l v n l o r. 481:. 60 p t s = 1 d o l f j r. 483:. 2 0 dólarfc;3 =r l O. Seis. p?ises. do. ( 382: 100 p t n s = 1 dólar. p t n s 304: 160 p t n s = 1 dólar. de Europa O e c i d c n t o l. formnn. u l "^drcado Común E u r o -. peo. Espnñrí 49I: 492. ea uno de . s t o s 6 países : na es de l o s s e i s. 493: 494: 50. -. (. pedido entrar No q u i ^ T a. p e r o l o gustaría a formar p a r t e. seflo. d e l Mercado. formar p a r t e d e l Mercado. Común. Común. Europeo. Europeo. A c t u a l m e n t e en España y d u r a n t e l o s c u a t r o años de 1964-1957 BS tamos en e l. {. 501:. P l a n de. stebilizacíón. 503:. Plfrn du regadío. 502: P l a n. de D e s a r r o l l o. 5'-'4:. de p e r f o r a c i o n e s. Plan.

(19) 148 AKfNPICE ZV TEST INMEDIATO.. SEGÜKDA AHiIGACION. Grado. Edad. 32. C. 38.0. I. 0 . 22.0. 22.0. 32.0. 32.C. I, 0 . 22.0. 22.0.. 13- 6 14-2 11- 7 13- 0 1 2 - 10 14- 3 13- 6 11- 9 12- 9 13- 2. IT.G, E.R. CP. I.M. C.D. R.P. M. 0 . A.G. E.P. H.S.. 49 47 42 42 42 42 42 41 41 41. 2401 2209 1764 1764 1764 1764 1764 1681 1681 1681. 22. C . 3 2 . C. 32.0. 38.C. I.O . 12.0. 3 2 . Oo I. 0 .. 13-0 1 3 - 11 14- 1 13-il 11-7 13-1 13-8 1 1 - 10 15- 5 16- 3 12- 5 12- 9 13- 4 13-6 12- 11 15- 2 1 1 - 11 13- 4 1 2 - 10. B.G. A.A. I.B. E.T. IT.G. G,G, l.G. I.¡3. R.M. l.P. H.S. J.M. I.M. T.T. V.M. M.T. C.S. C.H. P.S.. 41 41 41 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34. 1681 1681 1681 1681 1600 1600 16C0 1521 1521 1521 1521 1444 1444 1369 1296 1296 1225 1225 1156. 12- 8 13- 1 13-10 12- 5 12^8 11- 8 13- 8 12- 5 16- 0 16-2. A.S. J.P. J.R. E.A. M.P. R.R.. 34 34 33 32 27 28 26 25 24 23. 1156 1156 1089 1024 1784 7-29 676 625 576 529. 1424. 54880. 18. 0. 28.0. 18.0. 22.C. 18.0. 18.0. 22.0. I. 0 . 22.0. I. 0 . Í12.Q. I. 0 . I. 0 . I. o. I. 0 . I. 0 . 12.0. I. C. C. G. 0 . G.. Sujetos. 11,0.. P.J. P.O. M.T.. T¿. n2.. Ti. 18 3« 38 20 38 35 11 39 21 35 19 22 38 33 29 34 31 35 16 30 31 29 38 18 30 33 34 37 34 20 19 30 30 27 8 16 34 36 33 35 25 22 35 35 31 34 •22 35. 324 1444 1444 400 1444 1225 121 1521 441 1225 361 484 1444 1089 841 1156 961 1225 676 729 256 900 961 851 1444 324 900 1089 1156 1369 1156 400 361 900 •900 729 64 256 1156 1296 1089 1225 625 484 1225 1225 961 1156 484 1225 44.711. 46*1 97'6 97'6 51'2 97'6 89 ' 7 28'2 100 53'6 89 '748'7 56'4 97'7 a 4'6 74'3 «7'1 79 4 66 6 69'2 41. 76 9 79'4 74'3 97'6 46'1 76'9 84'6 87'1 94'8 87'1 51'-2 48'7 76'9 76'9 69'2 20'5 41, 87'1 9 2'3 84'6 89'7 64'1 89'-7 69'7 79*4 87 1 56'4 89'7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 $7 48 49 50.

(20) 149 AI^m)IOB X V I A p l i o a c i c f n d e l Método de H o y t Iios d a t o s o b t e n i d o s e n e l c u a d r o a n a l í t i c o H »í IT¿. = ». 39 •~ 1424. i. =. 1424. ?i. n. 50. 44711 4. G r a d o s de. Preguntas. siguáentess. 54880. A. Sujetos = I -. =. son l o s. 1 e 39 - 1 =. libertad:. 38. « n - l = 5 0 - l = 4 9. Residual o del error = íDotal = lín -. 1 «. ( H - l ) ( n - 1 ) = 38 x 49 = 1 8 6 2. (39 X 50) -. 1 = 1949.. Suma de c u a d r a d o s :. % fi-^ P i ^ g u n t a a « ^-f--. ( l ^»:)^ ^ ^'^¿^ =. lotal » .ÍTi-\áJLLL=» A Nn. 1424. 44711_. -. Residual = Total -(Sujetos. 2Q2niS__ ^iffé -. 20§7776 =1424 195Ü •. : 5 7 , 8 s 3 8 « 1 , 5 2 «= a. Preguntas Residuak :. : 116,6 :. 49 *= 2 , 3 7 «. 2 0 9 , 8 s 1862 = 0 , 1 1 =. b c. R a z ó n de Sujetos. : 1,52. Preguntas. : 0,11 = 13,S. : 2,37 : 0 , 1 1 =. 21,5. varianza:. -. 1039,8 = 116,6. 1039,8 = 384,2. P r e g u n t a s ) « 384,2 Yarianaa. Sujetos. 1^6,4. ( 5 7 , 8 4 . 1 1 6 , 6 ) = 209,8.

(21) 150. Oomparaolones entre aabaa. a-plloaoionas. 1§. A - p l i c a o l í n. 2aa-plioaoi(^n M e d i a de l o s t o t a l e a t. ^ ^. ,. 39,03. X2 «. 36,51. Suma c i m d r a d o a d e l o s t o t a l e s s. «. (1171)2 46065 - ' 30. -. 45708,033 « 356,97. « 46065 -. =. Í^T 1^. (1424)^ 1950. 1424 -. = ^1*24 -. -,1039,8 = 384,2. T^ianza totales ,_^ Ñ ^ J ^ - .. distrlbuGi<íní ^^i-. a 3.^6,t97 « 12,309 29. K-1. « 384,2 38. « 10,11. T a r i a n a a de l a m e d i a !. «. 0,4103. « 0,2589 B e a v i a o i t f n t í p i c a de l a d i f e r e n c i a Í. S d l f «. y s J i f T i j ^ " * ,. y o, 4103 + 0,2589. E r u e b a " 2 " de s i g n i f i c a c i d ' n s. 5,. - - ^ t - ^2 ^ 3 9 , 0 3 - 0 3 6 , g l. . ,. «. )/o¡¿^. = O,tifa.

(22) Piohaa revisadas. Conjunto. 1 s nC. 8 -« 13 -. 2^.. aplicaol(fn. 20 -. 24 -. 25. 14 -. 17 -. 18 -. *'. 2 :. ninguna. «. 3 í nC. 5. n. 4 . «'. 5 - 6 - 1 4 - 17 - 18 - 19 - 20 ^. n. 5 : n. 8. ». 6 í ». «. 7. ". 8 s ninguna. «. 9 : nfi. 4 -. -. 8 -. ' 6 - 1 3. -. 14 -. 17 -. 20 -. 36 -. 37. 30. í ninguna. ". 10. «. 11 í «. 23. «. 12 s. «. Í3. 4 -. 11 -. 18. 18 -. 20 -. 23. 18 -. 19 -. 21. ". 14 í ". 17. 15 í ". 5 -. t »'. í ". 6. 9 -. «. 16 í »• 1 5. «. 17. í. ". 18. í " 1 1 ~ 18 -. ". 19 :. «>. 20. ». 21 í. 11 -. 16 -. 23. "17 20 -. 21. ninguna. í ns.. 17-18 1 -. 4 -. 5 -. 17 -. 18 -. 21 -. 22. -.

(23) 152. glolma moaificaáaa o agaá.iaaa aa.aplioaolcíii Oonjun-fco 1. •. nfi» 8 -. 8 ' -. ». 3. n. 4. «1. 5. w. 6 í II. 6. H. 9. tt. 4. It. 10. M. 11. n' )i. *. li 1 8 '. *. •. « «. 5 -. 17. 25. 6 -. 14 -. 1 6 ' - 18. - 13 -. - 19. - 20. - 20 ~ 30. 1 4 ' - 1 6 ' - 17. - 18. 31 20 -. It 1 3 ' -. 11. 12. II. 13 s n 1 8. It. 14'. 11. 15. «. R. 16. *. n. ;8. «. n. 20. II. 21. #'. 13 -. 1 4 -• 3 6 .. *. *. 8« -. 20». - 21. u 17 M. 1'-. | - , 5 ' -. 22 - 2 3 XaSadidoa). 1» 2 1. -. fl 1 1. - 20 -. 21. *. ti 17. - 17'-. 18. *. 11. 1. 23-. - 5 - 17 -. 18 -. 21. - 22. - 23.

(24) 153. OIEST I N I O I A I i .. 2,2. jetos A.0. B.f. QM, A.S, E.G. M.C, P.S. A.B, A.M. O.S. o.s. YiSi 0,1, CoA. L,S. A.S. A.S. H<B, A.M. R.G. E.X, B.P. A.S. O.M. A.G. B.I. G.O, J.P. E.Y. A.Q. O.Y. OÍ.G.. M.2. G,0,. 40 39 i9 38 38 38 38 38. 37 37. 3? 37 •36 36" 36 •36 36 34 34 34 34 34 33. 33 •32. •32. •32. 32 32 32 •32 •31 31. 30. M.G-. B.?. R.B«M.ll. J.P. O.V, lí.B. O.M.. 30 30 29 29 28 28. M.M. M.l. I.O. M.O. D.O. A.M. M.B. 0.1. M.M. 1.1.. 27 26 24 24 23. ¥.0.. IBRCBRA APLICACIOH. 1600 1521 1521 1444 1444 1444 1444 1444 1369 1369 1369 1369 1296 1296 1296 1296 1296 1156 1156 1156 1156 1156 1089 1089 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 961 961. 900 900. 21 21. 900 851 851 784 784 784 784 729 729 625 576 576 529 484 441 441. 20 17. 400 289. 28. 28. 2-7. 22. 20. 400. 44 98 100 72. €8 75 25 96. 55. 68 37 55 96. 85 €5 74 74 98 40. 75 29 57 88 46 81 38. W. 77 51 90 •85. 37 50 92. 64. 38 16. 33 68. 90. 74 64 •59. 33. 74 92 1«8 61 83. 24. 53. 54 39. 37. 41 14 •52. 3© 37 20 30 52 46 14 40. 40 53. 22. 41 16 31 48 25 44 21 31 42. 28. 49 46 20 27 50 35 21 09. 1-8 37 49. •40 35 32 18 40. 50 01 33. 12 45. 1. 2 3 4. 5.. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 19. 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 •29 30 • -31 32. 33. 34 35. •3€ 37 38. 39 40. 41. 42 43. 44. 45 46 47 48 49 50.

(25) 154. ito r o e n t a.l9 de a o i e r t o a Con.iiinto tentó. f. 1 Elemento. Elemento. Elemento. f. 1. 100. 8«. 98. 17. 94. 26. 100. 2. 100. 9. 88. 18. 96. 27. 88. 3. 94. 10. 100. 19. 90. 28. 100. 4. 92. 11. 88. 20. 88. 29. 86. 5. 98. 12. 82. 21. 92. 30. 92. 6. 84. 13. 100. 22. 84. 31. 96. 7. 96. 14,. 94. 23. 94. 32. 98. 8. 100. 15. 92. 24. 88. 33. 94. 98. 16. 98. 25. 90. 34. 88. 35. 100. 8«. Oon.lnnto. 2. f. Elemento •. i. ,. Elemento. 1. 90. 9. 92. 17. 90. 25. 90. 2. 96. 10. 96. 18. 86. 26. 96. 3. 98. 11. 98. , 19. 100. 27. 98. 4. 92. 12. 100. 33. 88. 28. 98. 5. ' 90. 13. 98. 21. 90. 29. 92. 6. 98. .14. 100. . 22 , ^,. 94. 30. 98. 7. 90. 15. 96. • 23. 94. 31. 98. 8. 86. 16. 98. 24. 96. 32. 94. 33. 98. tentó. •. Elea^nto. fo.

(26) 155. BXemsnto. B lema a t o. f. Elemento. f. Elemento. . 1 .. 1. 100. 11. 94. 20. 96. 28. 92. 2. 100. 12. 96. 20:'.. 94. 29. 96. 3. 94. 13. 94. 86. 30. 98. 4. 96. 14. 90. 22. 90. 31. 96. 5. 90. 15. 94. 23. 92. 32. 92. 6. 98. 16. 96. 24. 94. 33. 98. 7. 94. 17. 96. 25. 88. 34. 94. 8. 100. 18. 92. 26. 96. 35. 90. 9. 98. 19. 94. 27. 96. 36. 90. xa. 100. 37. 98. Con.lunto Elemento. 1. 100. 9. 2. 98. 10. 3. 94. 4. f. 4. f '. Elemento. Elemento. f. 16'. 90. 24. 90. 94. 17. 90. 25. 90. •11. 96. 18. 94. 26. 98. 94. 12. 96. 19. 96. 27. 96. 5. 92. 13. 98. ^. 90. 28. 94. 6.. 94. 14. 98. 21. 98. 29. 94. 7. 90. 15. 94.. 22. 96. 30. 96. 8. 96. 16. 98. 23. 96. 31. 88. ..

(27) 156 Oon,i unto 5 ;á. Elemento. Elemento. Blamento. f. f.. Elemento. 1. 94. 7. 96. 13. 88. 18'. 96. 2. 100. 8. 92. 14. 98. 19. 96. 3. 92. 9. 82. 15. 96. 4. 100. 10. 92. 16. 94. 21. 100. 5. 98. 11. 98. 17. 92. 22. 96. g. 90. 12. 92. 18. 100. 23. 92. 24. 98. Con.1unto 1 lamento. f=. Slamento. f. 96. 6 Elemento. Blsmonto. 1. 98. 9. 84. 16'. 98. 24. 96. 2. 90. 10. 86. 17. 80. 25. 92. 3. 86. 11. 94. 18. 88. 26. 98. 4. 90. 12. 96. 19. 92. 27. 98. 5. 86. 13. 90. 35. 84. 28. 6. 86. 14. 85. 21. 92. 29. 94. 7. 94. 15 ^. 96. 22. 94. 30. 100. 8. 96. 16. 94. - 23. 96. '. Conjunto Blemento. S lamento. 1. 95. 6 .. 2. 97. 3. •. 92. 7 Blemanto. B lamento. 100. 11. 97. 16. 95. 7. 68. 12. 91. 17. 93. 93. 8. 95. 13. 91. 18. 95. 4. 91. 9. 89. 14. 95. 19. 87. 5. 95. 10. 85. 15. 83.

(28) 157 S o n .1 u n t o. Elemento. , fo. Elemanto. ^ ^„. 8. Elemento. , E l o m e n t o. 1. 100. 7. 98. 13. 96. 19. 94. 2. 96. 8. 100. 14. 96. 20. 96. 3. 94. 9. 94. 15. 96. 21. 95. 4. 96. 10. 94. 16. 92. 22. 98. 98. 11. 17. 92. 23. 96. 96. 12. 18. 92. 24. 98. Elemento. ^. 6. Elemento. . £^. 100. Elemento. 5^ ,. Elemento. ^. 94. 11. 98. 16. 100. 100. 12. 96. 17. 87. IS. , 94. 1. 100. 6. 2. 94. 7. 3. 98. 8. 100. 13. 94. 4. 98. 9. 96. 14. 92. 5. 92. 10. 100. 15 •. 92. Slaifleato. ^. ;. Elemento. 1. 98. 7. 2. 90. 8. 3. 96. 4 , 5 6. •. ,. .. 92. Elemento. 19. j. 13. 88. 100. 14,. 9. 100. • 15. 94'. 10. 98. 16. 96. 11. 92. 96. 13. 94. 96. ^ Elemento '. 19. 96. 96. 20. 90. 96. 21. 92. 100 •. 22. 100. n. 90. 23. 92. 18. 98. „, •.

(29) 15 Cton.iunto 11 Elemento. Blenjsnto. Elemento. io. Elemento. f. 1. 100. 9. 96. 17. 100. 25. 100. 2. 100. 10. 86. 18. 96. 26. 100. 3. 96. 11. 98. 19. 100. ,4. 98. 12. 100. 20. 100. 28. 96. 5. 92. 13. 100. 2(1. 96. 29. 94. 6. 100. 14. 98. 22. 100. 30. 100. 7. 100. 15. 92. 23. 92. 31. 98. 96. 16. 88. 24. 96. 8. Cksnjimto Elemento. $. Elemento. 100. 11 Elemento. Elemento. f. 1. 98. 8. 96. 15. 100. 22. 90. 2. 100. 9. 98. 16. 98. 23. 98. 3. 100. 10. 98. 17. 96. , 24. 96. 4. 96. 11. 98. 18. 96. 25. 100. 5. 96. 12. 100. 19. 94. 26. 100. 6. 100. 13. 94. 20. 92. 27. 100. 7. 96. 14. 94. 21. 88. Conjunto Elemento. Elemento,. 13. f. Elemento. 100. 16. 97. 23. 100. f. Elemento. f. 1. 97. 2. 97. 10. 100. 17. 97. 24. 91. 3. 100. 11. 95. 18. 91. 25. 93. 4. 100. 12. 93. 19. 95. 26. 97. 5. 95. 13. 95. 20.. 97. 25^. 93. 6. 97. 14. 95. 21. 100. 27. 83. 7. 100. 15. fr. 22. 100. 28. 89. 8. 100. 29. 89. 9 '. -. ;.

(30) 159 CÍO n j u n t o Blemento. Elemento. 14 Elemento. Elemento. f'. 1. 98. 6. 100. 11. 98. 15. 96. 2. 96. 7. 98. 12. 100. 16. 100. 3. 94. 8. 94. 13. 94. 4. 100. 9. 100. 13'. 94. 18. 94. 5. IQO. 10. 92. 14. 94. 19. 94. 20. 96. Conjunto Blemento. Elemento 1. 100. 6. If. 100. 6». 96. 15 Blemento. Blemento. 98. 12. 100. 19. 100. 100. 13. 100. 20. 94. 94. 14. 100. 21. 94. 2. 92. 3. 100. 8. 93. 15. 100. 22. 100. 4. 86. 9. 92. 16. 98. 23. 96. 5. 92. 10. 98. 17. 96. 24. 94. 3'. 94. 11. 96. 18. 10(5. Conjunto Elemento. Blemento. fo. 1. 100. 7. 98. 2. 96. 8. 100. 3. 92. 9. 98. 4. 100. 10. 5. 98. 6. 98. 16 Elemento. Elemento. f.. 13. 98. 17. 98. 13'. 96. 18. 98. 14. 100. 19. 94. 100. 15. 98. ^. 11. 94. 16. 96. 21. 96. 12. 100. 161.. 98. 22. 100. 23. 100. 94.

(31) 160 Con.lunto Elemento. f. 1. 98. 1». 98. 2. 96. 3. 17. Elemento 6. Elemento. Elemento 92. 11. .00. 16. 100. 100. 12. 96. 17. 88. 8. 96. 13. 94. 18. 96. 98. 9. 98. 14. 98. 19. 90. 4. 94. 10. 88. 15. 98. 20. 92. 5. 98. 21. 88. Con.lunto Elemento. f. Elemento. 18. f. Elemento. Elemento. 1. 96. 7. 92. 12. 98. 17. 100. 2. 100. 8. 96. 13. 96. 18. 98. 3. 92. 9. 90. 14. 94. 19. 98. 4. 100. 10. 96. 15. 98. 20. 96. 5. 96. 11. 90. 16. 98. 21. 98. 6. 94. 22. 90. Con.lunto Elemento. Elemento. f. 19 Blemeato. Elemento. 1. 100. 6. 91. 10. 93. 14. 95. 2. 100. 7. 93. 11. 91. 15. 89. 3. 91. 8. 93. 12. 91. 16. 97. 4. 93. 9. 100. 13. 95. 17. 93. 5. 100. 18. 91.

(32) 1 6 1. Cbn.iimto Slsmeirto. ElemealíO -. ^ .. 20 llemanto. Blamento. 1. 98. 7. 77. 13. 92. 19. 98. 2. 94. 8. 96. 14. 92. 20. 94. 3. 92. 9. 90. 15. 92. 21. 94. 3». 94. 10. 92. 16. 96. 22. 100. 10». 96. 17. 94. 23. 94. 4. 100. 5. 98. 11. 92. 17». 98. 24 _. 96. 6. 98. 12. 92. 18. 94. 25. 96. 26. 90. So a g u a t o Elemento. Elemento 1-. 92. 2. 94. 3. 92. 4. 21 Elemento. f.. 90. 22. 96'. Elemento 15. •. 98. 16. 98. 23. 92. 10. 90. 17. 94. 24. 88. 92. • 11. 90'. 18. 98. 25. 98. 5. 96. 12. 100. 19. 94. 6. 98. 13. 94. 20. 98. 7. 98. 14". 96. 21. 8. 96. 9» •. •,,. 100.

(33) Edad. Sujetos. Ti. Pi ^. 12-6 O.M, 11-0 A. M. 11- 6 10- 6 12- 6 Y.S. 11-11 B . f . G.O. 12-5 11^ 11-0 lí.y. I..S. 12- 1 10-1 M.G. 0. Y . 10- 5 A.l. 11- 9 A.C. 11.^ 1, B. 10-7 A.S. 10-6 A.S. 11-7 P.S. 11- 10 G . 0 . 12A.O. 10-6 A. S. 10-6 O.M. 10- 10 B . G . E.G. 11- 3 A.M. 12- 1 11- 6 11.-9 " RO. .BA. . 12-^ A.M. 10-7 0 . 5. 12-0 M.M. 11- 8 M.D. 11-9 íá.B. 11-7 1. P. 11-0 G.G. 11-3 A. S. 11-7 M.O. 11- 6 G. t . 12-0 1. f . 11-10 0. P . 11^3 2. Y. 10-2 J.P. 10- 8 1. B . H. P . 11- 5 B. Y. 10- 9 Y.C. 12- 9 H. M . 11-'8 J.P. 10-3 B.H. 10- 5 O.M. 11- 1 0.0, M.M. 12- 4 11- 10 D.O. 12-6 I . C. 10-7 11^3 11- 1. 46 45 45 44 44. 43: 43 43 42 42 42 42 42 42 41 45. 41 41 41 41 40 40 40 40 •40 39 39 38 38 36. 37 37 '36 36 36 36 -36 35 35 34 34 34 34 34 33 31 31 '31 30 29 29 28 28. 2116 ^25 2025 1936 1936 1849 1849 1649 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1600 1600 1600 1600 1600 1521 1521 1444 1444 1444 1369 1369 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1225 1156 1156 1156 1156 1156 1089 961 961 961 900 851 651 764 784. 55 98 94 64 83 92 51 100 81 88 66 77 100 100 ,37 61 72 88 55 87 33 70 85 59 94 3 1. 70. 90 90 100 96 57 62 92 72 '83 35. 87 loc; 92 92 72 ^ 79 94 50 7S 35;. 30. 53 51 35 45 50 28. 54 44 48 36 42 54 54 20 44 39 48 3© 47 -IS..; 38 46 32 • 51 :ii . 38 49 49 54 52 31 34 50. 39 45 19 3© 47 54 50 50 39 14 43 5i 27 43 19 47. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 23 24 25 26 27 28 •29 30 •31 32 •33 34 35 36 •37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.

(34) 163 AISHDIOS Oomparaoi^n J). 40 39 39 38 38 38 38 3« 3f 3f 3-7 37 36 36 36 36 •36 34 34 34 34 •34 33 •33 •32, •32 •32 •32 32 '32 •32 31 -31 30 30 30 29 29 28 28. 28 28 27 27 26 24 24 23 22. 42 43. 40. 2. B. 64. 3 2. 44 41 42 40 38 45 44 36. 6. 40. 39. 3. 49 0 3. 6 42 '41 5 26 0 7 41 45 11 40 6 42 8 34 0 •841 46 13 40 '8 31 -1 •41 9 2 34 2 34 41 9 10 42 . •43- 12 •6 37 43 13 42 12 •34 4 39 10 38 9 31 3 1 29 6 34 30 2 5 33 31 4 36 10 28 • 4 36 12 28 5 36 16 •37 16. 21 21 35 14 2© •29 9 3Í 16 17 36 19. ambos. test. S . C . » I D 2 - Í M 1 2 ^ 3620 -. 4 3 1. 41. entra. D2. 4 16 1 9 4 35 9 16 9 1. 4 1. m i l. ^28164., ^. •- . _ 3620 « „% 22. 2373,40 = 246,60. « S»^' _ « _. V _. —. ^¿. 54. 2 4 6 _, 6 0. ™. 4,65 — « =. 4,65. • 0,0861. \/~0,0861. =. 0,29. 9. 36 25 0. 49 121 36 64 0 64 169 64 1 81 4 ••-4 81 106 144 36 169 144 16 100 81 9. '1 36 4 25 16 100 16 144. 25 256 256 196 81 256 361. Dlf 37,88 - 31,29 ~ "vT.." ^ dif 0,29 =. 31,29. = 37,88. 6,59 — 0,29. D «. =. 358. 22,72 D 2 « 362O.

(35) 164 TU. SINCERA. OPINIOM. Lee e s t a s preguntan fijándote b i e n y delan-ts de l a rs9fJi*p8Í8 que exeas >,Ss acertada para tí, ponfcs i'iiu X dentro d e l p a r S n t e s i a . S i t e parecen b i e n varias o t e piden ordenar, l e s pones, dentro d e l paréntesis, l o e ndmeros 1 á la p r i m e r a , 2 a l a segunda, 3 a l a t e r c e r a , a t e .. "i^ué te ha p a r e c i d o e s t a manera nuesia de e s t u d i a r - t e has a b u r r i d o - t e has cansado - t e ha parecido i n t e r e s a n t e - t e ha parecido pesado. fieografla^. ¿Crees que por este s i s t e m a . . . . . - se aprende mucho - se aprende bastante - se aprenda poco - no se aprenda 3.-. •-rees que por este sistema se aprende,.... - muy despacio - despacio -deprisa - muy d e p r i s a on e s t e s i s t e m a . . . . .. 5.-. - aprandemos s i n darnos cuenta - parece que jugamos - aprendemos más fácilmente - aprendemos mis difícilmente Ordena e s t a s c l a s e s de f i c h a s segCn t e hayan gustado raSs. - l a s más c o r t a s - l a s más l a r g a s - l a s que hacían pensar más - l a s que t s n i a n d i b u j o s. 6.-. egi3n l o que t e haya gustado más de este sistema ordena e s t a s respuestas, - dar t u s d l a l a r e s p u e s t a - saber después de cada contestación s i estaba b i e n o mal - poder i r más d s p r i s a o más d e s p a c i o s i n tener qua espérar^a^^us^com- l a novedad d e l sistema. 7.-. Ordena e s t a s r e s p u e s t a s aegdn l o que t e haya gustado menos. - t e n e r que e s c r i b i r cada r e s p u e s t a - t e n e r que pensar antes da responder - hacer muchas f i c h a s cada día - e l que e l p r o f e s o r no t e ayudara.

(36) 165 O r d e n e c6mo t e g u s t a más e s t u d i a r l a Geografía. ) - c o n l a explicación d e l prafüsor ) - h a c i e n d o mapas y h o j a s d e ) - e s t u d i a n d o c o n un. trabajo. libro. )- por m e d i a de eéte s i s t e m a de ) - no t e g u s t a d e n i n g u n a. fichas. marera. O r d e n a c6mo t e C H n s a s m á s a l e s t u d i a r .. 9. -. ( ) - con l a explicación riel p r o f e s o r ( ) - h a c i e n d o e j e r c i c i o s y h o j a s de t r a b a j o (. ) - e s t u d i a n d o c o n un. libro. l ) - p e r medio ds e s t e s i s t e m a 10. - S i. t u v i e r a s que e s t u d i a r o t r a m a t e r i a p o r e s t e s i s t e m a , ¿ c d a n d o rirías. prefe-. hacerlo?.. - en l a h o r a n o r m a l d e l a a s i g n a t u r a - en l a h o r a d e s a t u d i o - t e n e r en e l h o r a r i o - estudiarlo. libre. y a un t i e m p o. determinado. en c a s a. 11.-. Quá a s i g n a t u r a s preferirías e s t u d i a r - Geografía - Gramática - Matemáticas - Historia ~ Cisncias - Religión - ninguna - todas. 12,-. E s t a p-ruaba de examen t e h a r e s u l t a d o * '- muy difícil - b a s t a n t e difícil - b a s t a n t e fácil - muy fácil. 13.-. C r e e s que l o que p r e g u n t a b a '- t o d o - l a mayoría - poco. así?.. Dxdenalae:. e s t a prueba, había. sido. explicado. - no l o s a b e s 14,.. en l a s f i c h a s e. •. Cómo p r e f i e r e s l a s p r u e b a s o exámenes?. - que t e d e n un s o l o t e m a y e s c r i b e s t o d o l o que s a b e s d e él - que t e n g a n t r e s o c u a t r o p r e g u n t a s - que t e n g a n m u c h a s p r e g u n t a s , p e r o que s e p u e d a n c o n t a s ^ a y j g o n p U j a ^ o ^ g - que t e n g a n muchas p r e g u n t a s , y s 5 1 o t e n a r que e s c o g e r l a r e s p u e s t a. 15.. O r d e n a - e l - e l - e l - el. qué e s l o que t e n a g u s t a d o m i s d e e s t a t e n e r - sólo que e s c o g e r l a r e s p u e s t a t e n e r que e s c r i b i r t a n p o c o que había t a n t a s p r e g u n t a s que e r a muy rápido. 16.. O r d e n a - el - s i - el - el. qué e a l o que t e h a g u s t a d o m e n o s d e e s t a contener tantas preguntas t r a t a r ds temas d i f e r e n t e s t e n e r que r e s p o n d e r s i e m p r e t e n e r que e s c r i b i r l a r e s p u e s t a .. prueba.. prueba..

(37) ¿ni>ADERJ A ;, F a c t o r e s fí s i c o s , •..-j^'vaijíijiía.-^^^g hombres podemos a p r o v e c h a r n o s da l a s a n i m a l e s que D de l o s que encontramos por e l r>cjntr: o e l mar. l o s a n i m a l e s que cría y e l c a z a d o r. E i pastor. cria-. se b e n e f i c i a. y e.L p e s c a d o r de l o s que. encuentra.. Actualmente l a C E z a t i e n e poca i m p o r t a n c i a , pero l a ganadería y l a p e s c a s son dos modas de a c t i v i d a d damos s a t i s f a c e r iü p e s c a. que s i r v e n para que l o s hombres po-. a l g u n a s de n u e s t r a s n e c e s i d a d e s . A s i púas, l a ganadería y. l a s estudiamos d e n t r o de l a Geografía. econdmica.. La ganadería nos enseña l a cría de l o s a n i m a l e s d o m S s t i c o s pcrc. l a obtención de c a r n e , p i a l e s , l e c h e , e t c . y para ayudar con su o s f u ^ r. z c t/x hombre e s p e c i a l m e n t e en l o s t r a b a j o s agrícolas. Pfflx., ji;.edj,H .„d^ ,-U-Jiass,^, .npg...dsd.ic,a,n?P,B...si..A.a captura de l o s awiami peces útiles v c o m e s t i b l e s viven en e l mar,. que. ríos v ^ l a g o s .. ^ X"^'. Hay muchísimos aniraalea que son. fiti-. l e s a l hombre y que Éste l o s ha i d o m u l t i p l i c a n d o p ^ ra f a v o r e c e r su ecomomía. Tale» s o n i e i c a b a l l o ,. ' ' / ./. '. buey,. oveja, aves de c o r r a l , e t c .. CLASES DE GANADERÍA.- „ — — — — — —. ^. ,. Podemos d i v a d i r l a ganaderiía en mayor y fnanor* En l a p r i m e r a incluímos e l ganado de t r a b a j o. •ule), b o v i n o (uaca, b u e y ) , l a n a r. (oveja, cabra) y porcino. (caballo, (cerdo).. En l a ganadería menor incluímoa l a a v i c u l t u r a : j.;c„ p a t o ) , c u n i c u l t u r a. (conejos), a p i c u l t u r a. asnoj. (aves. corr?»!. ( a b a j a s ) y s«j:icicultui:=. í. .'LiPano de seda)-. Cada e s p e c i e a n i m a l e s h i j a mata a una zona d e t e r m i n a d a .. d e l medio en que v i v e y »e. acli-. S i l a s circiJTve'tainciga cambian ae adapta v a r i a r i. do de c o l o r o de tamaño, emigra en b u s c a d e l l u g a r m i s adeo«ado o muere. Como España t i e n e d i f e r e n t e s zonas climáticas y de vegetación n u e s t r a ganadería economía. EL GANADO DE. es v a r i a d o y t i e n e b a s t a n t e i m p o r t a n c i a ^ ' n u e s t r a. actual. TRABAJO.E s t a c l a s e de ganadería d i s m i n u y e a medida. que aumen-. ta l a mecanización d e l campo. E l menos e x i g e n t e de t o d o s e¿ e l asnc que es muy. apto. p a r a pequefias e x p l o t a c i o n e s agrícolas, —-^í. ,t / '. E l mulo, como h i j o t e n c i a de. d e , c a b a l l o y asno„ t i s n e l a r e s i s -. éste y l a p o t e n c i a y r e n d i m i e n t o de a q u S l .. El caballo prefiere. una zona templada, c l i m a. hrimedo y.

(38) bucnns. jastDs.En. t". y para montar. lo.i. España tenemos buenas r a z a s . Para t r a b a j o. en N a v a r r a y. Ca-1. 6T. son famosos l o s c a b a l l o s a n d a l u c e s , desct n d i e n t e s de. que l l e v a r o n l o s árabes,. El. ganado. b o v i n o (bueyes y v a c a s ) q u i e r e zonas. templadas. La sequedad d e l ambiente Las l'ns. lluviosa^. hace d i s m i n u i r l a p r o d u c c i f i n de l e c h e .. v a c a s d e s t i n a d a s a l a o b t e n c i f i n de l e c h e l a s crían. ganaderos de l o s l u g a r e s húmedos de España, en e l N o r t e e s p e c i a l m e n t e . Loa. bueyes p a r a c a r n e y t r a b a j o , y l o s t o r o s de l i d i a son. o t r a s v a r i e d a d e s de n u e s t r o. ganado b o v i n o ,. EL GAMADO LANAR.El. ganado. mSa abundante en España es e l l a n a r. (25 m i l l o n e s. de cr.rderos en 1960) , El. cordero. hierba • '^ . , ,<^s,Y^ ) í >. ,. ; A. '. fina. relativamente. seca y t e r r e n o a c c i d e n t a d o . H a y. razas-dedicadas a leche, carne o lana. En España l o s grandes rebaños de c o r d e r o s se h a l l a n pálmente. ' ' ^'. es un a n i m a l de l a zona templada, que p r e f i e r e. minuyen. en Extremadura, se e x t i e n d e n. sobre l a Meseta y di_ss. en e l l i t o r a l .. En l a s serranía* y l o s t e r r e n o s p o b r e s , donde. Dt?a. BS[_ecie. ganadera Los. princi-. no l o haría. se d e s a r r o l l a n. cualquier. bien l a s cobras.. rebaños de c a b r a s en España l o s h a l l a m o s en Andalucía. X-.-smaduro.. V. HANADÜ. PRDCINO.-. El I.. 't- ;. - ftame. cerdo es e l a n i m a l. piensos boratos. (bellotas,. m á s económico,. castañas) y t o d a. / ^—. ./. - loR de d e s p e r d i c i o s . En 1960' poseíamos tíinco m i l l o n e s de e j e m p l a r e s ; abundando, ' C n. Extremadura*. AVIJULTURA.Dentro de l a ganadería menor l a m á á numerosa cultura rral. (300 m i l l o n e s de p i c o s ) . L l a m a m o s a v i c u l t u r a. e n España es l a a ^ i. a l a cría de oves de c o -. como g a l l i n a s y ..pa^os. La. cría de l a s g a l l i n a s en l o s últimos años hE3. aumentado muchísimo,. .—^ f. \. pasando. de s e r un complemen-. '\. ^. t o de l a l a b o r agrícola, a una explotación. ->^-v. /. Donde hay m á s g a l l i n a s. /'•. e s en G a l i c i a. por l a sbun-. d a n c i a de m a i z . Pero l a s m e j o r e s se caían. iJ\"'X^'^~^ España. propia,. en Ca-. taluña, rica. en c o n e j o s de monte. .^"3 d n f-icte r,n,-.'inl„ S u ndmero es i n E ^ u f i c i e n t e. apenas. t? ^n?.. desarrollada l a. parn l a demanda que n e c e s i t a.

(39) 1:-', ;.'f:Í6ter£.2 n a c i o r ^ a l .. l u O. • V.ár-ULTURA Y SERICICULTURA.-. Allí donde c r e c e n f l o r e s aromáticas e s p o n t á n o a s ;. Bn c a n t i d a d , surgen l a s a b e j a s . Es famosa l a m i e l d o V a l e n c i a * En e s t a misma región. tambián. 3 B c r ' a et. gusano de sedai LA PE5C.A.E l mar para s e r pesquero n e c e s i t a una f a j a poco p r o f u n d a j u n t o a la. c o s t a , s a l y una t e m p e r a t u r a adecuada y c o r r i e n t e s , mareas y v i e n t o s Cfio. venientes. G r a c i a s a l a extensión. de n u e s t r a s c o s t a s España. un país. posquero. La s a r d i n a , e l a t y n y l a m e r l u z a son las- p r i n c i p a l e s e s p e c i e s c a £ t u r a d a s . La región españolo de mayor p e s c a e s G a l i c i a y e l Cantábrico. Pero además de j u n t o a l a c o s t a n u e s t r a. f l o t a p e s q u e r a va a. lüs bancos d e l Mar d e l N o r t e , T e r r a n o v a y S e n e g a l en busca de b a c a l a o y o t r a s. Gft.NADERIA; . F a c t o r humano. EL_ HOMBRE Y LA EAMADERIA.-. Los hombre* eomo «ujeto da l a economfo hemos do -aceptar. l a n a t u r a l e z a , p e r o también podemos m e j o r a r l a . Por medio de I n p e s c a y l a c a z a destruímos l o s a n i m a l e s de. J.3 n a t u r a l e z a , pero g r a c i a s a l a ganadería mejoramos y m u l t i p l i c a m d s l o s útilesk En l a v i d a r u r a l a n t i g u a. a l a n i m a l e r a un p r o d u c t o s e c u n d a -. r i o de $U economfa. Se gsabe para t i c o , l a n a peco no coma alimente. En eljiu nos países e l comer c i e r t a s c a r n e s está p r o h i b i d o p o r l a relígiffn o costumbre-. E l conEumo d e l pescado es m á s a n t i g u o y g e n e r a l . cl. erriüleo de l a c a r n e en l a alimentación aumenta a medida. que s e e l e v a e l n i v e l de v i d a de un p a í s . Su aumento, pues, en c a n t i d a d y v a l o r marcn un d e s a r r o l l o. económico. favorable.. Cuando l a población de un país aumenta y su n i v e l de v i d a -'t. e'i.cva se n e c e s i t a mSs c a r n e p a r a e l consumo. E n t o n c e s l o s ganaderos p r o -U;::;M m e j o r a r sus r e s e s y criajc m á s . .n:0Hf3 MEJORA!? Y AUMENTAS ^UESltft. SAMAOeR^A?.Los a d e l a n t o s en l a h i g i e n e , l a. 3elBíJcitlr, (ia a n i m a l e s , fil c r u z a m i e n t o c o n r a z a s •:iün. .'i.'íC. o s - c u d i a n a . 1" l'.:unEi c o n t r a. mñs f3dEc::uodaSf l a a l i m e n t a -. l a s anf t rr.iedadeSj c-fcc. son l o s medios.

(40) p a l ' . í i e j o r y aumentar. nuestra. ganaderÍT,. Y para e s t i m u l a r a l o s ganfldaros se forman a s o c i a c i o n e s ; S E cclübran c o n c u r s o s ; ji'ccxún. se aumentan l a s t i e r r a s d e s t i n a d a s a p a s t o s y a l a p r o -. de p i e o s o s ; se i n s t a l a n. frigoríficos ¡"Círa l a congelacián y consErva,. centrales lecheras, e t c . E l mejor medio para que n u e s t r a. ganadería. sea p r o d u c t i v a es. la especialización. Cada r a z a se d e d i c a a l a obtención de i.in p r o d u c t 9 , B J , leche, c a r n e ,. lana, e t c .. MEJORA EN EL GAMADD BOVINO.En muchos países de elevado nica e l ganado bovino. n i v e l da v i d a y t S £. se ha c o n v u r t i d o en una especinlización y su c r i a n z a. a£3 hoce d e n t r o de l a s normas i n d u s t r i a l e s . En España deberíamos c r i a r destinado a c a r n e y en e l Norte. 1^ v a c a. en l o s l u g a r e s secos n u e s t r o. buey. l e c h e r a mejorada por cruzamientíJ. con e j e m p l a r e s importados de Holanda y S u i z o . MEJQHA EN EL GAMADD LANAR»Dentro. de l a s v a r i e d a d e s de n u e s t r o. ganado l a n a r. lr:P r a z a s c h u r r a y l a c h a se deberían d e d i c a r a l e c h e ; l a mnnchega a c a r n e , y 1^- nnrina a l a n a . E s t a C l t i m a debemos c u i d a r l a y m e j o r a r l o. paro. que de m á s. lar..- y menos s u c i a .. La especialización,como L'". ,-i.-?£a. b i n o pablüdü y con un n i v e l. toda i n d u s t r i s ,. GO.. se puode h a c e r. v i d o técnico y econSipico. sólo un. slevado.. 1' u:I^-^í-..-gE-VIDA .DE_ Lh GANADERÍA:. RANADERIA,, INTENSIVA.E l rágimen de v i d a de ' ' car.aderín puede s e r en l i b e r t a d , buscándose. p o r sí mismo e l a l i m e n t o en. npliüa p r a d o s o montes (ganadería e x t e n s i v a ) ; en e s t a b l o donde e l hombre l e -a l a comida que c r e e c o n v o n i o n t e El. sistema i n t e n s i v o. •Rurales o a r t i f i c i a l e s ) , Ptirsonal. , pero. y mixta. permite. va a s o c i a d o. se p r a c t i c a. , pues, ayudada El. d e l Ebro^. l o abona y r i e g a. e l campesino. , y en él pace e l. por l a a g r i c u l t u r a i. ganado l a n a r i n t e n s i v o i a se críajen e s t a b l o s y con p a s t o r e o ,. -'-M'i^leta su alimentación. .^^^UL. en l a España húmeda d o l Ñor. por I n s l l u v i a s c o n t i n u a s d e l o c á -. n a t u r a l , e j . en e l v a l l e. un campo de p l a n t a s f o r r a j e r a s ,. ^•T-"^'Q. Está. a l a s pequeñas p r a d e r a s (na.. mejor l a especializacián,. te, donde l a h i e r b a c r e c e espontáneamente. siembra. intensiva).. e l ganado v i v e m á s o menos en e s t a b l o , n e c e s i t a m á s. La ganadería i n t e n s i v a. ano,Cuando no hay pasto. (ganadería. liiM. E X T E N S I V A :. con heno, a l f a l f a. y algo de .grano r. Ss e x p l o t a s.a. T R A N 5 H U M A N C l A. -. La. ganadería. e;;tens,iv-; S G ;:;r-jctic--n en I.-ÍE.

(41) 7.onao tsmpladas con l l u v i a s e s t a c i o n a l e s d i s e o n t f n u a s , e j . eri I-a^Cfepaña s e l 7 O c;. ganado. en grandes rebaños se d e s p l a z a dé l a s zonas bajaié d e l i n v i e r -. na a l a s a l i a s montafías en l o s v e r a n o s , de l a a g r i c u l t u r a -. r s q u i e r e por l o t a n t o , l a ayuda. Rinde menos , pero es más. EqonSmico,. A e s t e gran d e s p l a z a m i e n t o a n u a l qua r e a l i z a b u s c a de p a s t a s f r e s c o s para. su a l i m e n t a c i f i p. e l ganado. se llam& TRAN5HUMANCIA.. E s t e desplazamiento- a n u a l o ' '^í''^^^ ¿---vj. c. í^'^'rv.-^./cíCX. i. a. se p r a c t i c a. -~. ~~. tranahuman-. en España desde tiempos. inmemorables. N u e s t r o s c o r d e r o s de Anda, y. ". en. —. Extremadura, a l f i n a l i z a r. mavera,. l a p£Í. van a Lefin y i o s Pirinétís, de. donde r e g r e s a n a mediados de otofío. Las s e j o de l a Mesta. n e c e s i d a d e s de l a t r a n s h u m a n c i a f u e r o n a l o r i g e n d e l Con(1273) que r e g u l a b a l o s p r i v i l e g i o s r e a l e s de l o s p a s t o r e s .. En su d e s p l a z a m i e n t o disponían de caminos o cañadas y de campos para Todo e l l o. en p e B j u i c i o de l o s a g r i c u l t o r e s de l a s zonas de paso. Las. ón) , l a s e g o v i a n a do empleando LA PESCA: SUS. p r i n c i p a l e s cañadas eran l a l e o n e s a. VBI. el ferrocarril, CLASES.-, La. ^ , ^ . •> ^ c-, o t r a rama de n u e s t r a r i q u e z a es l a p e s t a . E l p r o -. penetrando-de l a c o s t a a l i n t e r i o r de. que e l consumo d e l pescado. d e l país y se e l e v e j u n t o con e l n i -. vida. La. pesca podemos r e a l i z a r l a. r.-r I.O ír.áximo (de l i t o r a l ) 5 mSs jos. (de Extremadura a L e -. (de l a Mancha a S o r i a y C u e n c a ) . A c t u a l m e n t e se ha m e j o r a -. greso de l o s t r a n s p o r t e s y frigoríficos h i c i e r o n v-ya. pacer.. c e r c a de l a c o s t a d u r a n t e un día. l e j o s y d u r a n t e una semana (de a l t u r a ) ,. y. muy. h a c i a T e r r a n o v a , G r o e n l a n d i a con duración de meses (de l e j a n í a ) . La. pesca de l i t o r a l. En ^ /. ~. cada una de e l l a s. con barceis de v e l a o motor. '. generalmente va eí. dueño y a l g u n o s po-. eos a y u d a n t e s . E j . l a p e s c a de l a s a r d i n a en G a l i c i a o L e v a n t e . \. — ^. se p r a c t i c a. ^. La p e s c a de a l t u r a ,. como l a d e l a t d n , r e q u i e r e grandes r e d e s. y embarcaciones c a p a c e s de r e c o r r e r muchas miüa.o»Ctwaa .lo* b^gr eos y e l m a t e r i a l es más c a r o es. una explotación de t i p o. La. p e s c a de lejanía. :.r,,íiBrno e T e r r a n o v a y l u e g o h a c i a ::.r, ^1 b a r c o - f S b r i c a iiesna. E j . nuestra. se r c q u i e » » «frá*. c a p i t a l y ya no. familiar.. se hace geaerslirrcnte dos v e c e s a l año. En G r o e n l a n d i a . Se r e a l i z a. con f l o t a s. enteras. que t r a n s f o r m a e l pescodo y o t r o s m á s pequeños para l a. flota. j g p u H A ' Y MODERNIZACIÓN. DE. ballenera. LA PESCA.La. i . r l s nr;r!7\V;. niBJcx'nr r i. p e s c a es una de n u e s t r a s r i q u e z a s. l u g a r de l i m i - ^ s r n o s. e 1-. -¡p.ptur-j. pudiSsemos. que. tener.

(42) culti". 3 i n t e n s i v o. de a l g u n a s e s p e c i e s , por ejemplo de m o l u s c o s .. •pi.r.. t e n e r una pesca ínfis regulai? deberfámos^ir ds o r i g e n ut. los. j_. a l o s lugares. -..pecies e m i g r a n t e s , atún, bonito,- e t c . y no sólo -pescar-. en su d e s p l a z a m i e n t o , Todo e l l o r e q u i r e uria mejora y modernizacián. nuestra f l o t a. de. pesquera y una especializacién hadlendo d e l b a r c o l a p r i m e r a. fábrica para su c o n s e r v a . Desde 1930 del. l a pesca se fiá e x t e n d i d o a l o s mares t r o p i c a l e s. S u r . No debemos d e s a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d ya que n u e s t r a. a ellos. es menor que l a de o t r o s pa£ses e u r o p e o s .. GANADERÍA; fOLITICA. distancia. F a c t o r e s político y econfimico.. GANADERA Y PESQUERA.Los. hombres podemos. b i e n e s de l a n a t u r a l e z a . Para e l l o. m e j o r a r y aumentar l o 3. e l E s t a d o p r o c u r a que l a explotación. sea. c o B s c i e n t e y se e v i t e n l o s p e l i g r o s e i n c o n v e n i e n t e s de un aprovechamiento sin. normas. E j , se p r o h i b e c a z a r o p e s c a r a n i m a l e s muy. jóvenes o en. número. excesivo También este modo de a c t i v i d a d. e l E s t a d o por l a política. ganadera procuíSt fí^vorecer. en b e n e f i c i o de todo e l país. Aunque se hé p r o t e g i d o. menos que l a agricultura». En 1955 dnl. se obligó a c u l t i v a r. groado en determinados l a t i f u n d i o s ,. plantas forrajeras p a r a. pero en 1963. se^uprimió. onta. alimento arder.. Para que e l p r e c i o d e l pescado no varié mucho según e l que se P ' j e d e o b t e n e r , se i m p o r t a pescado c o n g e l a d o . Tambión l a política p e s o u e r a. fo. se d e d i q u e n a l a d i s t r 2 . b u c i , 5 n. de. K5,ií2 l a creación de grandes s o c i e d a d e s que pescado. fresco y congelado. La. SI. política. ganadera p r o c u r a. o b t i e n e n con e s t a a c t i v i d a d. tar. aumentar t o d o s l o s pr.;-i"ctnB. que. , e s p e c i a l m e n t e s i son e s c a s o s y ha^' ^ue -(.pppr. y a l mismo tiempo mejorac l o s que se e x p o r t a n ,. POLÍTICAS GANADERA Y. AGRÍCOLA.Se n e c e s i t a una buena política c o n j u n t - :^nn. la. agricultura,. se. cultivarán. pues m i e n t r a s haya l a p r e f e r e n c i a por e l t r i g o o e l s i i d S n. pocas p l a n t a s f o r r a j e r a s y n u e s t r a. cultivo. de l o s f o r r a j e s. y. dan, a su v e z , e l. «stos. prnductivo. proporciona. ganadería. ser^i p o b r e .. estiárcol, abono i m p r e s c i n d i b l e p a r a e l r e n d i m i e n t c ,. d e l campo. En l a España s e c a , pues, deberíamos c u l t i v & r. '^a: que rras. ''1. e l a l i m e n t o p a r a unos a n i m a l e s s e l ' -'rno. serían una buena alimentación. improductivas,. ••^rici/ p a r a l a. se aumentarían. ali^ientación. para n u e s t r o. l o s abonos y. de una p o b l a c i í n. los. ganado,. plantas. forraje. se o c u p a r í r . n. tie-. p r a d u c t a a a n i m a l e s nece-. asuendants..

(43) 172. t o a p r o d u c t o s detUvWlt» é&tm. fa«. nadería soní l a e«ín©, i a lecha,'' l o a huevos, l a la«» y l o s ciMltoa, E l a n i m a l que mña s e consumo en EspaPSa e s e l cerdo, pero lo» V v /.iaj.Qs somos lo» ©tropeas que comemos menoa c a r n e y p r o d u c t o s anímala». Por €s*o nueátra alimentacián as deficients» La poca p r o d u c c i S n de l e c h e haco que n u e s t r o s quesos, i»yy H" preijiísdos e n o t s a s p a i s a s , no baaten para e l consumo n a c i c n a l . Debwa»» • » » p3;ln» a l p l r n da céntralas l e c h e r a s y p r o d u c t o s lácteos, E,n Espafla d u r a n t e l o s 5.9 r.íjntidQd dn h u « v a § ,. filtiwos. d i e z a«aa c a s i hemos d o p M c t r f o. f s n c i a s . a l a s f t a n j a s avícolaa.Y e h o r a y a no n e c c s i -. Le producción da l e n a. insuficiont» y au c a l i d a d poco f i -. n 6 « Hay que mejoafsr e i c o r d a t o niBrino peae medio úm l a p o r t a c i o n e s ,. e«ps«|#M—. s s e i S f i y mSs p a s t o s , .. " 1.£ís m e j o r a * qua. . m. ' i m p l a n t e n y «n. tí $mmmiX' 49 mmw^ta ganadería i a protitteitf» m l e preste.. e s t S «i. PaxB e i ganado b o v i n o «« dek* M ) i ^ t a x e l cultivó d s fo«ro« jas» « í ^ e c i o n a x ; I s » «a*»» pm:SL vmmtiwr. «tiár. ••• e e r n e y esoeci-.í izt^s-»»,. '-én « 1 ffost» y Noveévtéy' «I»' ia'"c]rS«'tft^vaeat ^ l o t i f i o d i i S a l ^ h e .. Copafl* MI «fn poto |)U|;'''ldffuado'poro-'-^Jlft'ezfa de eoxderots* S i n emba'S'go d8bemoM-4ft I f l ^ s t a v. OtpeeiolitQrnoor-ttOrlfie p e s a ^Isna y l o s #^'<'. o t r o s púTB- eoíno 28^ »ymen.^a|; i o O |»«oliMi.''^lwg|iWÍcl»<|i» pues un t i n a d o «uy eé'peclalísade neee«£to--ttyYa3 ^'f^ionsoo ^JMlof.WN^. mMm ÍlMhtoil4«é. ftéétlNM^^ congeisiio'li^MMeo d i s p o n w #«'ti(l fwm ottuitMi. r-^st0 s e emplM». r;i. el. en G a l i c i a ; 'F^. fcifocffico •. Nuo«lMro i n d u o t c l a , p e s q u e r o do -éoRoervas debe mjora^f se p o £ 'TBedio'do l o comíp»tW«títtf|%af'iWod«acilÍ2acÍ<l«# En'*t..|Mttíaniero san apreciadas estaO'oonsecvaa de pescado.^'! peroXx:esultan'-mSs eax>oo'que'las d^" o t r o s países, Actitalmente'en pesca-ocupamos e l 9* l u g a r ' m u n d i a l , paro nuootrsas p o s i b i l i d a d e s son mucho mayores. Debemos c o n t i n u a r con l a c a p t u r a te' b a l l e n a y .ampliar nuestlfO'-^'flota d e l Atlántico Stiy y A n t S r t d a . £L Pim. m. DESARROLLO.» • £1 a c t t t a l P l a n tía Baaaírollo £confi«Íce y S o c i a l 'h». destinado una f r a n c a n t i d a d a e s t e soeto» como ayuda acondmica p a r a. aumentar. todos i o s producto'o' yu.tuubi-os.'í'ambiin a t t f i e l p r o y e c t o de a a i p l i a c i f i n do f ^ e t t r a f l o t a pesquera y s e n o v a c i f i n d e ' l a a c t u a l pssn. auroentac l a c e r t i ^ i a d d«.

(44) G E O G R A F Í A INniJa FRIA!., Sus. E C O N Ó M I C A. 173. C.ITBSB. íiji• - :.],., ..^ j,jj,pyg util.i2ai.ioó J,09 p r o d u o t n s de l a a g r i c u l t u r a , d?-^.'3. 'j niinerin. ¿=1.1. como s?- úaii,. sino. gana-. qus l o s tradsformamos por medio de l a. industria 1 uas induF.:rÍEs, pues, u t i l i z a n m a t e r i a s primas. (agrícolas,. csnaderas o m i n e r a l a a ) y a n e r g i a humana, eléctrica o n u c l e a r p a r a í^uustrs i n d u s t r i a española e s t á. sn período de d e s a r r o l l o . Las. m e t e r i a s i:rim£,:j qurj n e c e s i t a m o s l a s encontramos en n u e s t r o p a i a !T:?3 S n::tori (importí-i'ciíjn cíe alfjcddn, ¿:.:x:-^jr.-j:^—'r^^i-i:^——•i-.f. producir. o l a s compra. oto,;.. muchas c l a s e s. ds ir,dL!st:cias. Unas u t i l i z a n p r o d u c -. tos ñiinsi-ale-'r -ímetaltírg.lcs, m s c S n i c a , cemento). O t r a s p r o d u c t o s agrícolas y papel) ^ O t r a s , d e t o d a s c l a s e s. gána.-l'^«:;s (aiini'snticia.. t E / . t i l , tesa n i í ; n i n s .. (química, a r -. 3tr:.). Mueobras i n d u s t r i a s más i m p o r t a n t e s son: siderúrgica. "icíi^ En segundo l u g a r t. •alimenticia y t e x t i l .. Luego,. jimecá-. química, y después, c e -. nianto,- v i d r i o , e t c .. ZONAS INDUSTRIALES.-u ^ j * - ^ ^ • ^ ^ • •, „.— • "• rfoy n u e s t r a s i n d u s t r i a s forman zonas i n d u s t r i a l e s j u n to a Xa c o s t B d e l Cantábrico y Mediterráneo o r i e n t a l . C i u d a d e s de^ e s t e s =50 n s B c o n n-.ucha i n d u s t r i a v.on B a r c e l o n a y B i l b a o . En e l c e n t r o de n u e s t r o país hay menos i n d u s t r i a s. y s a l o d.eB. tacan l o s f o c o s f a b r i l e s de H a d r i d y V a l l a d o l i d . En t o d a s e s t a s i n d u s t r i a s llqdolád. Y SIDERÚRGICA.-,, • ^ \ • ,— Llamamos i n d u s t r i a metalCirgxís E i a. que funde l o s metales.Así para l l e v a m o s a una i n d u s t r i a Sin. e l m i n e r a l de c o b r e y li^oer. en l i n g o t e s ,. lingotao. o m e t a l u r g i a dsl h j . s r r u. embargo a l a f a b r i c a c i d n. En B i l b a o ,-a-verti.tlQS. fundir. metalflrgica.. mos e l nombre p a r t i c u l a r da. ria-. siderurgia.. l a s fábricas p r i n c i p a l e s. ;1. •-lars' Gonstrüif aü-i-nmC-ilsd y otráá. l\. i.í:,i;)L;:?.r,ar;/.abs. ¡. ;. funden .les míscHJ.er.- p a r a. '. planchas ,. .;uber*'as. e t c . que l u e g o servirán. T JPSKIOS it»dui;triaH. üagunto,. -j ''^a. transformamos matarías p r i m a s en p r o d u c t o s i n d u s t r : a l e s ,. •NDU5TRIA5 METALÚRGICA —^—^. lo. de Madrid, Barcelona;. V i l b a o. J^' ,,.'?^'j^/'"~PÍ7~7-r-:, ^. --: U. "'C-. v'^^. Ü C\.

(45) INDUSTRIAS MECANIC^>g^~ i á i b a r r e ! b l i f t ^ o t e . dé h i e r r o , acaro y o t í o . 1 ' 7 4 n-st^ler: pnHanrts hacas eutomtfviles y toda" cl'nsp. d B mfiquinaa. A r.ii'-í hacíin catu t r a b a j e , i a s l l e t . a m o 3 ' i n d u s t r i a e ntecSnicas.Así. industrias 3.a fábrica-. de at.t'.'-mdvilcs B^AT es.ünr! i n d u s t r i a "lücánira • Las. industrias. mecSn.it-.as, pues, -iiabajan con l o s. |-. p r o d u c i o s de. h i e r r e y o t r o s mátales a l a b o r a d b s ya por l a s i n d u s t r i a s. si*-. sitl-.-xcIrv^i.^?!". y nr,fcr.-'.CircjicaS» Rnsri'jG nuohas i n d u s t r i a s mecánicas. Se c o n s t r u y n «nt..-:r:;;vilc-íD líi-, Eercíclnna, V a l l a d o l i d y o t r o s. lugsTea,. A v i o n e s : en Madrid y S e v i l l a , . Barcos. s.en C a r t a g e n a , .Cádiz y ,el. M a q u i n a r i a s de t o d a s c l a s e s !. Ferrol. en B a r c e l o n a , Madrid y Sevilla.. INDUSTRIA DEL CEMENTO.-, No sáltí l o a m e t a l a s s i r v e n. para. la. y o-. industria,. t r o s produc^Oe. construir. s i n o también. l a t i e r r a . Con a r c i l l a. aa f a b r i c a a l cemento qua s i r v e. para. casas. L a s i n d u s t r i e s de i a c o n s t r u c c i f i n que f a b r i c a n ' C R m s n t o. ^:!.'- h s U n n p r i n c i p a l m e n t e en a l N o r t e ^ Cataluña. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.-, • ••. -- •. —. .. 4.. -. . .. Las xndustrxas alxmBnticxas f p -. b r i c a n l o s productos n e c e s a r i o s para l a alimontacifin; harinas, cnrvas v e g e t a l e s y animales, m a n t e q u i l l a ,. e. azúcar, «jon-. queso, e t c .. TENEMOS F S B r i c a s de c o n s e r v a s v e g e t a l e s en M u r c i a ,. L:J-. rrcRo, V a l e n c i a y Lérida. Fábricas de c o n s a r v a s de pescado en G a l i c i a y A s turias. E s t a s c o n s e r v a s son muy a p r e c i a d a s sn e l extrangero» INDUSTRIA TEXTIL.-, ¿ . ^ ^ ^ u • •. •. v e s t i d o s . La m a t e r i a prima empleada de o r i g e n a n i m a l ( l a n a ,. La i n d u s t r i a. textil. fabrica. -iejicoa y. puede s e r de o r i g e n v e g e t a l (algodón),,. seda) y de o r i g e n m i n e r a l. {nylon y o t r a s f i b r a s a r - .. tificiales)« Tcne-!OS muchas i n d u s t r i a s t e x t i l e s , i;-'iI.ía"or.-. Donde abundan m6s es '¡n Cataluña rórcelcnn} y también. pequ-^ñas y »-asi f a ~. ( s o b r e todo en l a p r o v i n c i a da. en Salamanca y V a l e n c i a ,.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (141 pages)