PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE

D’INFRAESTRUCTURES PER A LA FIRA D’ESPÀRRECS DE GAVÀ

(2)

ÍNDEX

Antecedents...3

Clàusula 1. Objecte de la licitació...3

Clàusula 2. Descripció del servei...6

Clàusula 3. Obligacions de l'adjudicatari...7

Clàusula 4. Dates previstes per a l'execució del contracte. Calendari...7

(3)

Antecedents

És objecte del present plec la contractació del subministrament, amb muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries per a la realització de la 63 Fira d’Espàrrecs de Gavà. que tindrà lloc el 29 i 30 d'abril, i l'1 de maig de 2016, i l'edició de 2017.

La Fira és un esdeveniment arrelat a la tradició de festes de la ciutat, que se celebra anualment i que s’ubica a diferents equipaments municipals i espais públics de la ciutat, que conformen el recinte firal.

Inclou una Mostra Agrícola al pavelló i Escola Jacme March, una Mostra Artesanal i Comercial ubicada al carrer de Sant Pere i una Mostra Gastronòmica (GastroGavà) a la plaça de Jaume Balmes.

Clàusula 1. Objecte de la licitació

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament amb muntatge i desmuntatge de les següents infraestructures a la 63 i 64 edicions de la Fira d’Espàrrecs de Gavà:

1.1. Subministrament, col·locació i retirada del conglomerat de fusta o similar, i moqueta firal, per al condicionament del terra del pavelló Jacme March

- Dimensions de 1.100 m2, 45 x 24 m aproximadament.

- La col·locació del conglomerat haurà de ser en tauler encadellat, que anirà a sobre del terra (prèviament folrat amb bateco per l'organització), i caldrà que permeti el trànsit d’un carretó elevador amb càrrega de 300 kg. de pes, per a la instal·lació de les paneres de verdures.

- Les condicions mínimes dels materials de revestiment quant a reacció al foc per a parets i sostres han de ser com a mínim Cf-s1, terres EFL. El grau d’ignifugació de la moqueta Bfl, s1.

- S’ha de tenir especial cura que el conglomerat no comporti riscos de relliscades (amb el contacte amb les serradures), mentre no estigui folrat amb la moqueta.

- El paviment ha de quedar rematat en tot el seu perímetre, parant especial atenció a les zones de pas de visitants com ara les portes d'accés i els passadissos de serveis.

- Cal preveure els remats en rampa adequats, que permetin l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

(4)

1.2. Escenaris: terra i fons

1.2.1. Folrament amb moqueta dels 2 escenaris de la Fira

• Subministrament, instal·lació i retirada de la moqueta tipus firal de l’escenari d’activitats de 8 m x 4 m, amb 2 ales d'1 m x 2m. Les condicions mínimes de reacció al foc han de ser com a mínim Cf-s1, terres EFL i grau d’ignifugació de la moqueta Bfl, s1.

• Subministrament, instal·lació i retirada de la moqueta tipus firal de l’escenari de parlaments, de 6 m x 3 m. Les condicions mínimes de reacció al foc han de ser com a mínim Cf-s1, terres EFL i grau d’ignifugació de la moqueta Bfl, s1.

1.2.2. Subministrament, instal·lació i desmuntatge d'estructures de fons d'escenari • Fons d'escenari de parlaments, de 6 m a 2,50 m d'alçada, amb lona impresa digitalment,

al pavelló Jacme March.

• Fons d'escenari d'activitats, de 8 m a 2,50 m d'alçada amb lona impresa digitalment, a la plaça de Jaume Balmes.

En cap cas l'anclatge del fons pot foradar el terra dels escenaris.

Cal preveure la limitació de l'espai disponible per a la base del fons de l'escenari de parlaments, ja que estarà situat a sobre d'una grada.

L'organització aportarà el disseny de la imatge gràfica aplicable als fons dels escenaris.

1.3. Panells de modular per al pavelló i pista exterior Jacme March (Mostra Agrícola) • Subministrament, instal·lació i desmuntatge de parets de modular de PVC per

diferents punts del recinte firal:

a) 6 Parets de color blanc a 250 cm en vertical per fer tancament de la zona de dutxes a l'interior dels lavabos del pavelló Jacme March.

b) Paret de color blanc a 250 cm pel passadís dels lavabos al pavelló Jacme March c) Paret de color blanc a 250 cm estructurada en forma d'U d'11,5 m x 2,5 m x 2,5 m

a la pista exterior.

d) Paret de color blanc a 250 cm a l'escenari de 6 m (pavelló Jacme March) i el de 8 m (pl. Jaume Balmes), que actuen com a suport de les lones de fons dels escenaris.

(5)

1.4. Subministrament, lloguer, muntatge i desmuntatge de carpes en diferents indrets de l'espai firal (Pl. de Jaume Balmes, zona Jacme March, C/de Sant Pere i els seus voltants)

Les modalitats de carpes són les següents:

A. Estand-carpa de 3m x 3m B. Carpa-modular de 3m x 3m C. Carpa d’informació de 3m x 3m

Les característiques de cada tipus de carpa objecte de contractació, inclòs el seu muntatge, desmuntatge i manteniment durant els dies de la Fira, són les següents:

A. Estand-carpa:

- Carpa de lona rígida de PVC ignífug blanc de 3mx3m amb tancaments laterals i superior. - Instal·lació elèctrica des dels punts de subministrament facilitats per l’organització fins a l’estand.

- Quadre elèctric amb magnetotèrmic de 10 ampers per carpa i endoll de 220V. - Il·luminació interior amb tubillum o focus.

- Tarima de fusta emmoquetada. - Retolació

- La disposició adossada de les carpes ha d'incorporar un sistema de desaiguat adequat en cas de pluja.

B. Carpa-modular:

- Carpa de lona rígida de PVC ignífug blanc de 3mx3m amb tancaments laterals i superior.

- Construcció d’estand modular amb panells de melamina blanca de 3mx3m, a l’interior de la carpa.

- Instal·lació elèctrica des dels punts de subministrament facilitats per l’organització fins a l’estand

- Quadre elèctric amb magnetotèrmic 10 ampers per carpa i endoll de 220V - Il·luminació interior amb tubillum o focus

- Tarima de fusta emmoquetada - Retolació

- La disposició adossada de les carpes ha d'incorporar un sistema de desaiguatadequat en cas de pluja.

C. Carpa d’informació:

- Carpa de lona rígida de PVC ignífug blanc de 3mx3m amb tancaments laterals i superior.

(6)

- Construcció d’estand modular amb panells de melamina blanca de 3mx3m, a l’interior de la carpa.

- Instal·lació elèctrica des dels punts de subministrament facilitats per l’organització fins a l’estand.

- Quadre elèctric amb magnetotèrmic de 10 ampers per carpa i endoll de 220V. - Il·luminació interior amb tubillum o focus.

- Tarima de fusta emmoquetada.

- Retolació de vinils: tres per als faldons superiors de la carpa i un altre per al frontal del mostrador. Les mides s'hauran de concretar en funció del tipus de carpes pressupostades. - Mobiliari interior: dos mostradors de 1,20 m x 1 m x 0,45 m amb sobre corregut de melamina i 1 prestatge interior amb portes de tancament, 1 prestatgeria metàl·lica de disseny i 2 tamborets.

Donat el punt en què es troba el procés de comercialització en el moment d’obrir-se la licitació pel servei objecte d’aquest plec, no es pot determinar encara el nombre exacte de carpes

necessàries. Per aquest motiu s’estima de manera orientativa que la quantitat mínima que l'adjudicatari està obligat a oferir és: 4 carpes de la modalitat A, 3 carpes de la modalitat B, i 1 carpa de la modalitat C.

Clàusula 2. Descripció del servei

1) El muntatge de la moqueta del pavelló Jacme March haurà d’efectuar-se en dues fases: la primera el dimarts 27 d’abril des de les 10 del matí fins a les 10 hores del 28 d’abril, que inclou la major part del treball, i la segona s’ha d’iniciar a les 4 hores de la matinada de dissabte 30 d'abril i finalitzar abans de les 6 hores.

2) L'organització indicarà a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta de les carpes i estands a la plaça de Jaume Balmes. Quant al muntatge s’han de tenir en compte els següents condicionants:

No es pot fer cap anclatge sobre el paviment de la plaça.

• El transport per al trasllat del material quedarà estacionat o bé al carrer Sant Pere o bé a la zona expressament indicada de la Plaça Jaume Balmes (en cap cas en l’espai de la plaça que fa de sostre del pàrquing soterrat). A tal efecte, l’adjudicatari ha de preveure les eines necessàries per transportar el material des del camió fins al lloc exacte del muntatge a la plaça.

(7)

• La instal·lació elèctrica es farà segons les indicacions de l’Ajuntament i amb la supervisió dels responsables del subministrament elèctric. L'adjudicatari serà el responsable de lliurar la documentació dels butlletins a l'Ajuntament.

• Pel que fa al desmuntatge, s’hauran de tenir en compte els mateixos condicionants que s’han descrit pel muntatge.

Clàusula 3. Obligacions de l'adjudicatari

1.- L’empresa adjudicatària disposarà d’un equip tècnic directiu per a coordinar tota l’execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor d’aquesta davant de l’Ajuntament.

2.- Cal l'assistència d’un responsable de contacte per atendre aspectes tècnics del muntatge amb total disponibilitat a Gavà, del 27 d'abril fins l'1 de maig, i durant el desmuntatge els dies 2 i 3 de maig. També durant els dies de celebració de la fira el 29 i 30 d'abril, i l'1 de maig.

3.- Cal equip de manteniment per a possibles desperfectes, amb disponibilitat presencial a fira, per tal de resoldre incidències en un temps màxim d’espera d’una hora, els dies 29 i 30 d'abril, i 1 de maig.

Clàusula 4. Dates previstes per a l'execució del contracte. Calendari. Condicionament del terra del pavelló Jacme March

Dia Horari Servei

dimecres

27/04/2016 A partir de les 8 h Descàrrega dels materials

A partir de les 10 h Inici del muntatge del paviment+moqueta pavelló (1a fase). Muntatges parets modulars al pavelló.

dijous

28/04/2016 Abans de les 9 h Final del muntatge de la moqueta del pavelló. divendres

29/04/2016 Matí abans de les 10 h Emmoquetat i fons dels 2 escenaris.

dissabte

30/04/2016 De 4 a 6 h, matinada

Emmoquetat del recinte (2a fase) i possibles repassos de muntatge

dilluns

2/05/2016 A partir 8 h. Inici del desmuntatge pavelló i escenaris

dimarts

(8)

Instal·lació de carpes, panels modulars i fons d'escenaris.

Muntatge carpes modalitats A, B, C dimecres 27 d'abril

Lliurament totalment condicionades divendres 29 d'abril, abans de les 10 h Manteniment de les instal·lacions Del 29 d'abril a l'1 de maig

Desmuntatge carpes modalitats A, B, C Inici dilluns 2 de maig, a les 7 h, màxim fins a les 20 h

Clàusula 5. Fotografies dels materials

1. Escenari de parlaments

2. Escenari d'activitats

(9)

3.2. Estand carpa B

4. Estand carpa C (Informació)

5. Mobiliari per a carpa

(10)

5.2. Cadires de 4 potes, tapissades

5.3. Taulell amb espai d'emmagatzematge posterior (aproximadament d'1,20 m.)

(11)

5.5. Moble de peu, tipus expositor de fulletons (aproximadament d'1,60 m.)

5.6. Senyalitzadors de fusta en forma de Z, segons model (mides 50 x 160 cms.)

Directora tècnica de Comerç, Turisme i Fires

[SIGNATURE_FIELD]

VIRGINIA

VARGAS

DEL RIO

Digitally signed by VIRGINIA VARGAS DEL RIO Date: 2016.02.17 13:09:21 CET

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :