• No se han encontrado resultados

BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

BASES ADJUDICACIÓ D’ HABITATGES

AMB PROTECCIÓ OFICIAL

DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER

20 HABITATGES AL CARRER COMTE DE

VILARDAGA, 172

(parcel·la 5E del Mas Lluí)

Ctra. Reial 106, local 6-7 Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30

(2)
(3)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 1 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

PROMOCIÓ DE 20 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL

DE LLOGUER AL CARRER COMTE DE VILARDAGA, 172

OBJECTE

Són objecte de les present bases les condicions i requisits que regularan el procediment de selecció dels adjudicataris de 20 habitatges amb protecció oficial de règim general en règim d’arrendament, de la promoció situada al carrer Comte de Vilardaga, 172 de Sant Just Desvern.

Aquests habitatges van destinats a persones joves menors de 35 anys, a la data d’inici de recepció de sol·licituds.

També hi podran accedir-hi famílies monoparentals sense límit d’edat.

CLASSIFICACIÓ DELS HABITATGES

Els habitatges objecte de la present convocatòria estan detallats a l’annex 1.

Es reserven 2 habitatges per a persones amb minusvalideses que afecten la seva mobilitat i necessiten un habitatge adaptat.

L’adjudicació dels habitatges obliga de manera vinculant al lloguer d’una plaça d’aparcament i traster.

La presentació al sorteig dels 20 habitatges de protecció oficial de règim de lloguer no impossibilita presentar-se al sorteig dels 5 habitatges amb protecció oficial de règim general de venda del mateix edifici.

CONDICIONS DELS CONTRACTES DE LLOGUER

Els contractes de lloguer es regiran per la LAU i per la normativa d'habitatges de protecció oficial, i tindran una durada de 5 anys amb una pròrroga any a any fins un màxim de 5 anys mes.

La renda inicial serà aquella determinada per la corresponent qualificació d’habitatges amb protecció oficial ( annex 1) i es podrà actualitzar anualment en funció de les variacions percentuals de l'índex nacional del sistema d'índex de preus al consum. Cas de que hi hagi pàrkings/annexes vinculats s’inclouran en el preu del lloguer.

A la renda anual, caldrà afegir:

 Les despeses de la comunitat de propietaris que inclou els serveis de neteja i manteniment d'espais comunitaris, aigua comunitària, llum comunitari, ascensor, antena TV, porter electrònic, extintors, assegurances, reparacions, administració de finques, etc..

 Repercussió IBI : Durant els tres primers anys hi haurà una bonificació del 50% de la quota d’IBI. A partir del quart any el llogater/a. es podrà acollir, si compleix amb els

(4)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 2 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

requisits, a les convocatòries d’ajuts al pagament de l’IBI que periòdicament publica l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Els habitatges objecte de la present convocatòria estan detallats a l’annex 1. El lloguer de l’habitatge inclou l’aparcament i el traster vinculat a la finca REQUISITS PER ACCEDIR ALS HABITATGES

a. Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya. Els sol·licitants hauran d’estar inscrits al Registre abans del 20 d’abril de 2018.

http://www.registresolicitants.cat b. Residència o Treball a Sant Just Desvern

Els sol·licitants hauran de complir una de les següents condicions:

1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern durant un mínim de 3 anys continuats , acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable.

2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma continuada des de fa 5 anys. Per aquests efectes, s’ha d’entendre tenir el centre laboral fix Sant Just Desvern.

c. Membres de la unitat familiar

A tots els efectes del concurs, es considera com a unitat familiar el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual concursa el/la sol·licitant.

Els membres d’una mateixa unitat familiar només podran participar en el sorteig d’un habitatge.

Les unitats familiars unipersonals només podran escollir la tipologia d’habitatges de 2 habitacions.

Les unitats familiars amb més d’un membre podran escollir qualsevol tipus d’habitatge. En el cas que de dues persones sol·licitants una sigui menor d’edat, l’altre haurà de demostrar documentalment que n’és el pare, la mare (amb el Llibre de Família), el tutor/a legal o la seva guarda o custòdia assignada per una autoritat competent.

La Comissió d’Adjudicació tindrà plenes facultats per resoldre aquells casos dubtosos tan pel que fa a temes relacionats amb les unitats familiars com per a problemes d’interpretació d’aquestes bases.

d. Propietat

Els sol·licitants i membres de la unitat familiar que opten a un d’aquests habitatges, no poden ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge del tipus que sigui.

(5)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 3 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

e. Edat

Majoria d’edat del/de la sol·licitant.

Ser menor de 35 anys a la data d’inici de la recepció de les sol·licituds.

Pel que fa a les famílies monoparentals, degudament acreditades, no hi ha límit d’edat. f. Tributs

Estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal, tant de Sant Just Desvern com del municipi on resideixen actualment.

g. Ingressos econòmics

1. Nivell màxim d’ingressos ponderats en la unitat familiar:

Els ingressos de la unitat familiar no poden superar 4 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) amb relació als ingressos de l’any 2016.

4 vegades IRSC

1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres

42.494,56 43.808,82 45.693,08 47.216,18

2. Nivell mínim d’ingressos ponderats en la unitat familiar: 12.000 € bruts anyals per unitats familiars d’una sola persona 15.000 € bruts per unitats familiars de mes d’una persona

3. El càlcul dels ingressos es farà d’acord amb la suma de les quantitats de la parts general i de l’estalvi de la declaració de la renda.

SOL·LICITUDS

La sol·licitud d’aquesta convocatòria es la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya

Els sol·licitants hauran d’estar inscrits al Registre abans del 20 d’abril de 2018. http://www.registresolicitants.cat

Per tant no farà falta formalitzar cap sol·licitud a les oficines de PROMUNSA.

INFORMACIÓ PÚBLICA

Es donarà publicitat a aquestes bases de la següent manera : - Anuncis a la premsa d’àmbit provincial.

(6)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 4 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

- El Full de PROMUNSA a tots els habitatges de Sant Just Desvern.

- Les bases estaran a disposició de les persones interessades a les oficines de PROMUNSA, en horari d’oficina i al web de PROMUNSA i de l’Ajuntament de Sant Just Desvern : http://www.santjust.cat/promunsa

Horari d’atenció al públic

Matins de dilluns a divendres de 9 a 14 hores Tardes de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores

INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

El procediment d’adjudicació dels habitatges s’entendrà iniciat el dia hàbil següent a la data de publicació de la resolució per a l’adjudicació dels habitatges a la pàgina web del REGISTRE DE SOL.LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL.

www.registresolicitants.cat

ADMISSIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS

La relació provisional de persones admeses es farà pública al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, a les oficines de PROMUNSA, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i al web de PROMUNSA i l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

RECLAMACIÓ DE L'ADMISSIÓ PROVISIONAL

Els/les sol·licitants podran efectuar reclamacions davant del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya durant el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la llista provisional. També es podrà presentar reclamació a PROMUNSA pels temes específics de Sant Just Desvern.

ADMISSIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS

La relació definitiva de persones admeses es farà pública al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a les oficines de PROMUNSA i a la web de PROMUNSA en el termini de 20 dies hàbils a partir de la finalització del termini per presentar reclamacions.

La publicació de la relació definitiva al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya tindrà els efectes legals de notificació.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

(7)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 5 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

PROMUNSA comunicarà per correu electrònic a tots els membres de la relació definitiva d’admesos el lloc i hora del sorteig.

Abans de començar el sorteig es farà pública una llista dels habitatges objecte d’adjudicació. La llista especificarà les dades de cada pis concret i dels annexos que s’hi vinculen (trasters i places d’aparcament).

Els membres d’una mateixa unitat familiar només podran participar en el sorteig d’un habitatge.

MECÀNICA DEL SORTEIG : El sorteig constarà de dos fases :

1. Sorteig dels 2 habitatges per a sol·licitants amb minusvalidesa. 2. Sorteig dels 18 habitatges restants.

1. En primer lloc es procedirà al sorteig restringit de dos habitatges reservats per a persones amb minusvalidesa.

Si aquests habitatges no s’adjudiquessin es reservarien durant sis mesos per si sortís alguna persona amb minusvalidesa interessada que complís amb les bases. Passat aquest temps s’oferirien als reserves de la llista d’espera.

2. Sorteig de 18 habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer. També s’inclou en aquest sorteig aquelles persones no adjudicatàries en el primer sorteig restringit per a persones amb minusvalidesa.

Cas que alguna persona inclosa en els sorteig restringit, hagi estat adjudicatària d’algun pis, però hi hagi renunciat, no podrà participar al sorteig següent.

PROMUNSA, assignarà un únic número per participar als sorteigs a cadascuna de les persones admeses.

El número assignat es comunicarà per escrit a totes les persones admeses al sorteig i també estarà escrit a la llista definitiva d'admesos que estarà exposada a PROMUNSA, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, i a la web de PROMUNSA. També es publicarà el mateix dia del sorteig.

Dia del sorteig: Per a tots els sorteigs:

- En primer lloc s’extraurà una bola del bombo dels sol·licitants. - En segon lloc se li assignarà un número d’ordre per escollir habitatge.

Així successivament, per rigorós ordre d’extracció, fins a completar una llista amb tots els sol·licitants admesos al sorteig. Aquesta llista servirà per les adjudicacions i per possibles substitucions en cas de renúncia d’alguna persona adjudicatària.

Aquestes substitucions es faran seguint l’ordre que hagi resultat del sorteig.

(8)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 6 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

A CONTINUACIÓ

S’aniran cridant per rigorós número d’ordre, segons el sorteig celebrat, els/les adjudicataris/àries, que en el mateix acte escolliran l’habitatge d'entre els disponibles.

En cas d’absència de la persona adjudicatària o del seu representant (amb autorització signada i còpia del DNI), s’entendrà que renuncia a l’adjudicació i traspassa el dret a escollir a la següent persona adjudicatària, seguint rigorosament l’ordre de sortida en el sorteig, i així successivament al següent fins a una adjudicació.

ADJUDICACIÓ

L’adjudicació definitiva es farà pública al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, i al web de PROMUNSA i de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

CONDICIONS DE L'ADJUDICACIÓ

S’hauran de respectar les condicions generals següents:

a) Aquells/es sol·licitants que accedeixin als habitatges hauran de destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-los per l’adjudicatari/ària dins dels tres mesos següents del lliurament de claus.

Aquesta obligació s’estén a tots/es els membres de la unitat familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació.

b) Tots els requisits per accedir a un habitatge d’aquesta promoció hauran de complir-se durant tot el procés de l’adjudicació, des de la presentació de la sol·licitud fins a la signatura del contracte de lloguer.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Els/les adjudicataris/àries estaran obligats a la formalització del contracte de lloguer, en el termini de 15 dies hàbils d’haver rebut la notificació de PROMUNSA.

DESPESES

Els/es adjudicataris/àries dels habitatges assumiran el pagament de les despeses que facin referència al contracte de lloguer.

RESPECTE A ALTRES DRETS

En qualsevol cas, el fet de participar en aquest sorteig no donarà cap dret preferent en futures promocions de PROMUNSA o de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

(9)

Ctra. Reial, 106, locals 6-7

Ed. Walden 7 Tel. 93 470 79 30 7 Bases Lloguer 20 HPO

www.promunsa.cat

RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

El falsejament de les dades recollides a la documentació o d’incompliment d’alguna de les condicions establertes en aquestes bases donarà lloc a l’exclusió en la selecció i/o sorteig o a la nul·litat de l’adjudicació.

RESERVA

PROMUNSA podrà reservar, fins a 2 habitatges del nombre total d’habitatges de la present promoció per atendre necessitats derivades del planejament urbanístic o per atendre necessitats de caràcter social. El nombre definitiu es definirà abans del sorteig.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Els/les sol·licitants pel fet de presentar el FULL DE SOL·LICITUD, apoderen i faculten PROMUNSA per tal de :

- Comprovar que compleixen amb els requisits exigits a efectes d’empadronament, possessió d’habitatges i deutes amb el municipi, pels casos de sol·licituds que ho requereixen.

- Les dades personals, així com la documentació que aporti el licitador/a, i les informacions addicionals que rebi PROMUNSA per motiu del present sorteig, només s‘utilitzaran per a aquesta finalitat i, si s’escau, per efectuar tramitacions davant les administracions i entitats competents.

Referencias

Documento similar

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En estos últimos años, he tenido el privilegio, durante varias prolongadas visitas al extranjero, de hacer investigaciones sobre el teatro, y muchas veces he tenido la ocasión

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —