2. MORFOLOGIA NOMINAL: Els adjectius.

Texto completo

(1)

2. MORFOLOGIA NOMINAL: Els adjectius

http://www.ub.edu/hesperialatina/index.html

(2)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 1/11

2.6.

A D J E C T I U S

Pel que fa a la seva flexió, els adjectius tenen les característiques següents: • Tres gèneres: masculí, femení i neutre.

• Dos nombres: singular i plural,

• Sis casos: els mateixos que els substantius.

Pel que fa a la seva declinació, poden dividir-se en dos grans grups:

A d j e ct i us d e la 1a . c l as s e: En aquests adjectius el masculí i el neutre es flexionen per la segona declinació; el femení, per la primera.

L’enunciat es fa mitjançant el nominatiu singular masculí, femení i

neutre, motiu pel qual es designen també com a ‘a d je ct i u s d e tre s

t e r m in a cio n s ’.

Ex.: magnus (m), magna (f), magnum (n)

'gran'.

A d j e ct i us d e l a 2a . c la ss e: Es flexionen tots tres gèneres per la tercera declinació.

El seu enunciat es fa, en termes generals, mitjançant el nominatiu singular dels tres gèneres i dóna lloc a adjectius de tres, dues i una terminacions (uid. 2.6.2.).

Ex.: celer (m) celeris (f) celere (n) ‘veloç’ breuis (m i f) breue (n) ‘breu prudens (m, f, n) ‘prudent’.

2 . 6. 1 . A d je c t iu s d e l a 1 a . cl as s e

Són adjectius de tres terminacions, una per a cada gènere. La seva flexió pren com a model la segona declinació per al masculí i el neutre; la primera, per al femení.

Tipus magnus, magna, magnum ‘gran’

Tipus tener, tenera, tenerum ‘tendre’, ‘delicat’

(3)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 2/11

Tipus magnus, magna, magnum ‘gran’

A D J E CT I US S I NG U L A R

Cas m f n

N magn-us magn-a magn-um

V magn-e magn-a magn-um

Ac magn-um magn-am magn-um

G magn-i magn-ae magn-i

D magn-o magn-ae magn-o

Ab magn-o magn-a magn-o

A D J E CT I US P L U R A L

Cas m f n

N magn-i magn-ae magn-a

V magn-i magn-ae magn-a

Ac magn-os magn-as magn-a

G magn-ōrum magn-ārum magn-ōrum

D magn-is magn-is magn-is

(4)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 3/11

Tipus tener, tenera, tenerum ‘tendre’, ‘delicat’

A D J E CT I US S I NG U L A R

Cas m f n

N ten-er tenĕr-a tenĕr-um

V ten-er tenĕr-a tenĕr-um

Ac tenĕr-um tenĕr-am tenĕr-um

G tenĕr-i tenĕr-ae tenĕr-i

D tenĕr-o tenĕr-ae tenĕr-o

Ab tenĕr-o tenĕr-a tenĕr-o

A D J E CT I US P L U R A L

Cas m f n

N tenĕr-i tenĕr-ae tenĕr-a

V tenĕr-i tenĕr-ae tenĕr-a

Ac tenĕr-os tenĕr-as tenĕr-a

G tener-ōrum tener-ārum tener-ōrum

D tenĕr-is tenĕr-is tenĕr-is

(5)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 4/11

Tipus sacer, sacra, sacrum ‘consagrat’, sagrat’

A D J E CT I US S I NG U L A R

Cas m f n

N sac-er sacr-a sacr-um

V sac-er sacr-a sacr-um

Ac sacr-um sacr-am sacr-um

G sacr-i sacr-ae sacr-i

D sacr-o sacr-ae sacr-o

Ab sacr-o sacr-a sacr-o

A D J E CT I US P L U R A L

Cas m f n

N sacr-i sacr-ae sacr-a

V sacr-i sacr-ae sacr-a

Ac sacr-os sacr-as sacr-a

G sacr-ōrum sacr-ārum sacr-ōrum

D sacr-is sacr-is sacr-is

(6)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 5/11

2 . 6. 2 . A dje c t iu s d e 2 a . c la s se

Poden presentar en nominatiu singular tres terminacions (una per a cada gènere), dues (una per al masculí i femení, i una altra per al neutre) o una terminació (igual per als tres gèneres).

C L AS S I F I C A C I Ó

T R E S

T E R M I N A CI O N S Temes en -i

ENUNCIAT: nominatiu singular dels tres

gèneres.

Ex.: celer, celĕris, celĕre ‘veloç’ acer, acris, acre ‘agut’

Temes en –i

ENUNCIAT: nominatiu singular:

-is per al masculí i femení

-e per al neutre Ex.: breuis, breue ‘breu’

D U E S

T E R M I N A CI O N S

Temes en consonant

ENUNCIAT: nominatiu singular:

-ior per al masculí i femení -ius per al neutre

Ex.: māior, māius (grau comparatiu) ‘major’, ‘més gran’

Temes en –i

ENUNCIAT: nominatiu i genitiu del singular.

Ex.: audax, audācis ‘audaç’ prudens, prudēntis ‘prudent’

UNA TERMINACIÓ

Temes en consonant

ENUNCIAT: nominatiu i genitiu del singular. Ex.: uetus, uetĕris

(7)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 6/11

Adjectius de tres terminacions: temes en –i

– Tipus celer, celeris, celere ‘veloç’

A D J E CT I US S I NG U L A R

Cas m f n

N celer celĕris celĕre

V celer celĕris celĕre

Ac celĕrem celĕre

G celĕris D celĕri Ab celĕri / celĕre A D J E CT I US P L U R A L Cas m f n

N celĕres celerĭa

V celĕres celerĭa

Ac celĕris / celĕres celerĭa

G celerĭum

D celerĭbus

(8)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 7/11

• Adjectius de tres terminacions: temes en –i

Tipus acer, acris, acre ‘agut’

A D J E CT I US S I NG U L A R

Cas m f n

N acer acris acre V acer acris acre

Ac acrem acre G acris D acri Ab acri / acre A D J E CT I US P L U R A L Cas m f n

N acres acrĭa

V acres acrĭa

Ac acris / acres acrĭa

G acrĭum

D acrĭbus

(9)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 8/11

Adjectius de dues terminacions:

Tema en –i A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n N breuis breue V breuis breue Ac breuem breue G breuis D breui Ab breui / breue A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n

N breues breuĭa

V breues breuĭa

Ac breuis / breues breuĭa

G breuĭum

D breuĭbus

(10)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 9/11

Adjectius de dues terminacions:

Tema en consonant A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n N māior māius V māior māius

Ac maiōrem māius

G maiōris D maiōri Ab maiōre A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n

N maiōres maiōra

V maiōres maiōra

Ac maiōres maiōra

G maiōrum

D maiorĭbus

(11)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 10/11

Adjectius d’una terminació:

Tema en –i A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n N audax V audax

Ac audācem audax

G audācis D audāci Ab audāci / audāce A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n

N audāces audacĭa

V audāces audacĭa

Ac audācis / audāces audacĭa

G audacĭum

D audacĭbus

(12)

M O R F O L O G I A N O M I N A L: E L S A D J E C T I U S 11/11

Adjectius d’una terminació

– Tema en consonant A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n N uetus V uetus

Ac uetĕrem uetĕrem

G uetĕris D uetĕri Ab uetĕre A D J E CT I US S I NG U L A R Cas m / f n

N uetĕres uetĕra

V uetĕres uetĕra

Ac ueteres uetĕra

G uetĕrum

D ueterĭbus

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :