Plaça. de l Ajuntament, València Tel. (+34) Fax (+34)

Texto completo

(1)

BASES DEL CONCURS DE SELECCIÓ DE CURTMETRATGES VALENCIANS PER A L’ELABORACIÓ DEL CATÀLEG “CURTS COMUNITAT VALENCIANA 2014”, ORGANITZAT PER LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CULTURARTS IVAC DE CULTURARTS GENERALITAT

CulturArts IVAC promou l’edició d’un catàleg de curtmetratges de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de difondre, tant en l’àmbit autonòmic com en el nacional i l'internacional, una selecció dels curtmetratges més destacats realitzats per directors valencians.

1. Sol·licitants

Podran sol·licitar la inclusió del seu curtmetratge en el catàleg del 2014 tots els directors o productors de la Comunitat Valenciana que posseïsquen els drets de l’obra audiovisual que es presenta.

2. Requisits

Per a poder participar-hi, els curtmetratges hauran de complir els requisits següents: - Que el director del curtmetratge haja nascut o siga resident a la Comunitat Valenciana, o que l’empresa productora del curtmetratge tinga la seu social a la Comunitat Valenciana. En el cas de coproduccions, haurà de tindre almenys un 30% del percentatge de la producció.

- Que el curtmetratge estiga produït després de l’1 de març de 2013. - Que la duració màxima del curtmetratge siga de trenta minuts.

- No podran presentar-se curtmetratges inclosos en catàlegs de promoció d’unes altres comunitats autònomes.

3. Terminis

Els curtmetratges es poden presentar en el termini de vint-i-un dies naturals a comptar de l’endemà que es publique esta convocatòria. Els sol·licitants hauran de presentar la fitxa d’inscripció i la cessió de drets de promoció (annexos I i II) en el Registre de CulturArts:

Teatre Principal, de València C/ Poeta Querol, s/n

(2)

4. Els curtmetratges s’enviaran gratuïtament a través de la pàgina <https://curtmetratges.wetransfer.com>. La grandària màxima és de 2 GB, i els formats recomanats són mpeg2, .mov, .mp4 i .m4v. Tots els arxius, una vegada pujats, s’enviaran mitjançant la plataforma Wetransfer a l'adreça que apareixerà per defecte: <curtmetratges_ivac@gva.es>. Quan s'haja rebut el curtmetratge, se'n confirmarà la recepció per mitjà d'un missatge de correu electrònic.

5. Documentació

A més de la documentació presentada en el Registre de CulturArts (annexos I i II), els sol·licitants hauran d’entregar la documentació següent: fitxa tècnica, fitxa artística i sinopsi, tres fotografies del curtmetratge en format digital, una fotografia en format digital del director o directora -quan hi haja més d’un director, una fotografia de cada un i una altra junts-, DNI del director o directora, historial de la productora, dades de contacte i qualsevol altra informació rellevant del curtmetratge.

La documentació podrà enviar-se de dos formes diferents: - a l'adreça de correu electrònic <marti_dor@gva.es>, o

- a través de la pàgina <https://curtmetratges.wetransfer.com>, junt amb el curtmetratge.

6. Jurat

La selecció dels curtmetratges que formaran part del catàleg “Curts Comunitat Valenciana 2014” serà realitzada per un jurat format per membres designats pel director general de CulturArts Generalitat, i en el qual estarà representada CulturArts IVAC. Els membres del jurat seran seleccionats entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la cinematografia i per la seua experiència en l’àrea del curtmetratge. El jurat es compromet a visionar tots els curtmetratges rebuts i a seleccionar els que passaran a formar part del catàleg “Curts 2014”. Els criteris que se seguiran per a la selecció dels curtmetratges de “Curts 2014” seran: la qualitat cinematogràfica, l’originalitat i la viabilitat per a ser seleccionats en festivals.

(3)

CulturArts IVAC editarà en DVD el catàleg de “Curts Comunitat Valenciana 2014”, que es presentarà en la Sala Luis G. Berlanga de la Filmoteca de CulturArts IVAC.

8. Idiomes

Cada curtmetratge estarà en l'esmentat DVD en versió original, i, a més, tindrà subtítols en valencià, castellà, anglés i francés, excepte quan es tracte de l’idioma de la versió original. Els curtmetratges seleccionats facilitaran a CulturArts IVAC tots els arxius d’àudio i de subtítols necessaris, amb els detalls següents:

Vídeo: MPEG-2, 720x576, (4:3 o 16:9) 25 fps, Bit Rate 7500 kbps. Àudio: AC3, 2.0 o 5.1, 256 kbps WAV PCM, 48 KHz, 16 bits. Subtítols: Formats SubRip (*.srt) o Spruce Subtitle format (*.stl).

9. El DVD serà distribuït per CulturArts IVAC en un gran nombre de festivals dels àmbits nacional i internacional. CulturArts IVAC s’encarregarà de les inscripcions i de l’enviament del DVD i dels materials promocionals. Si el curtmetratge és seleccionat en un festival, el productor o el director d'este serà responsable de l’enviament de la còpia de projecció o de qualsevol material que se sol·licite, i del viatge del director per a assistir a l'esdeveniment.

Els seleccionats autoritzen CulturArts IVAC a pujar els curtmetratges a plataformes web de gestió d’inscripció de pel·lícules a festivals, per a optimitzar la promoció i l’enviament de les pel·lícules.

10. CulturArts IVAC no farà cap pagament a festivals per les inscripcions dels curtmetratges.

11. Amb finalitats de promoció, CulturArts IVAC podrà firmar convenis amb diferents festivals o altres institucions amb l’objecte que el catàleg tinga cabuda en la seua programació. Es podran realitzar passes de cada curtmetratge del catàleg, tant de manera conjunta com individualitzada, en les diferents programacions que CulturArts IVAC realitza a les ciutats d’Alacant, Castelló i València, a més de totes aquelles accions que es consideren oportunes per a difondre'ls, incloent-hi mercats i altres esdeveniments.

(4)

Els autors de les obres seleccionades es comprometen a assistir a les projeccions organitzades per CulturArts IVAC dins de la ciutat de València, o a delegar en alguna persona de l’equip del curtmetratge en el cas que no hi puguen assistir.

Per això, els participants en el concurs autoritzen la promoció dels curtmetratges en els termes acordats per CulturArts IVAC (annex II) i cedixen expressament els drets necessaris perquè es realitze.

12. Els curtmetratges seleccionats es comprometen a incloure el logotip “Curts 2014” de CulturArts IVAC en tota publicitat i cartelleria del curtmetratge i en la còpia de projecció dels festivals, així com a deixar constància que formen part de l'esmentat programa en tota comunicació oral o escrita relacionada amb la seua presència en festivals, certàmens o qualsevol projecció pública.

En qualsevol cas, els directors o els productors hauran d’informar prèviament CulturArts IVAC de les seues accions relacionades amb la promoció del curtmetratge a fi de coordinar la mencionada promoció; en cas contrari, CulturArts IVAC es reserva el dret de retirar el curtmetratge de la difusió.

13. CulturArts IVAC informarà dels festivals a què es presenten els curtmetratges i de la resta d’activitats de promoció, tantes vegades com ho sol·liciten els productors i directors.

14. Les obres seleccionades hauran de presentar a CulturArts IVAC el següent material, en el termini de deu dies des de la comunicació de la selecció:

-Llista de diàlegs en valencià, castellà, anglés i francés.

-Arxiu de subtítols amb codis de temps en els formats abans indicats (punt 8 de les presents bases).

- Per a Internet: còpia comprimida del curtmetratge amb subtítols integrats en anglés (tant de diàleg com de rètols). Este arxiu ha de tindre les següents característiques:

 Formats .mov, .avi, .mpeg o .mp4 (este últim és el més recomanable)

(5)

 Fins a 1920x1080 ppp (grandària recomanada en cas de 16/9: 720x 405 (millor) o 1024x576; grandària en cas de 4/3: 720x576).

 Fins a 30 frames per segon.

 Àudio: es recomana còdecs AAC / MPEG-2 àudio / AC3 / AAC / FLAC / MP2.

- Si la versió original és en valencià, se n’hi inclourà també una còpia comprimida en el mateix format, amb subtítols en castellà, o bé estaran integrats en la mateixa còpia els subtítols en anglés i castellà; per a uns altres idiomes de versió original, es buscarà la millor solució per al curtmetratge, si és el cas.

- Un tràiler d’un minut en el mateix format.

- Còpia del curtmetratge en DVD-NTSC, amb subtítols en anglés.

- Cinc fotografies en alta resolució (fins a 2MB) i cinc en baixa (700KB), totes en .jpg. - Cartell del curtmetratge en .jpg en alta resolució.

- Còpia escanejada del DNI del director o directora per ambdós cares. - Llistat de seleccions i premis rebuts en festivals fins a la data.

- Llistat d’inscripcions realitzades fins a la data. - Els materials necessaris per a l’edició del DVD.

15. La inscripció en el concurs suposa l’acceptació d’estes bases, així com la resolució per CulturArts IVAC de qualsevol problema no arreplegat en estes.

NOTA: per a optar als premis Goya i a determinats festivals, es requerix que el curtmetratge tinga la qualificació del ministeri corresponent.

(6)

ANNEX I

“CURTS COMUNITAT VALENCIANA 2014”

SOL·LICITANT

Nom / Cognoms / Raó social: _____________________________________________ Adreça: ______________________________________________________________ Telèfon: ______________________________________________________________ Adreça electrònica: _____________________________________________________

TÍTOL DEL CURTMETRATGE: ___________________________________________ DIRECTOR O DIRECTORA: _____________________________________________ PRODUCCIÓ: _________________________________________________________ DATA DE PRODUCCIÓ (MES I ANY): ______________________________________ DURACIÓ: ____________________________________________________________

SOL·LICITA presentar l’esmentat curtmetratge a la valoració del jurat perquè siga inclòs, en cas de ser seleccionat, en el catàleg de “Curts Comunitat Valenciana 2014”.

COMUNICA que accepta totes les condicions que figuren en les bases i autoritza, en cas de ser seleccionat, que el curtmetratge siga exhibit i projectat en les condicions que especifiquen les bases.

Adjunta la documentació següent:

- Autorització per a l’ús del curtmetratge en activitats de promoció audiovisual (annex II).

Data:

Firma i segell

NOTA: la inscripció es farà efectiva quan es reben l’arxiu de vídeo del curtmetratge i la resta de documentació requerida (fitxa tècnica, fitxa artística i sinopsi, tres fotografies del curtmetratge en format digital, una fotografia en format digital del director o directora -quan hi haja més d’un director, una

(7)

ANNEX II

“CURTS COMUNITAT VALENCIANA 2014”

El senyor/la senyora _______________________________________________, administrador/a de l’empresa __________________________, NIF/CIF

_______________, productora del curtmetratge

________________________________________ i posseïdora dels drets d'este,

AUTORITZE CulturArts IVAC a la inclusió del curtmetratge titulat _____________________________________ en el catàleg promocional que està realitzant per a la difusió del curtmetratge valencià (“CURTS COMUNITAT VALENCIANA 2014”) i a l’ús d'este per a les labors de promoció de l’audiovisual valencià per mitjà de la reproducció, exhibició, comunicació pública, transformació, enviament a festivals de curtmetratges, difusió del curt en projeccions en sales cinematogràfiques i audiovisuals i en espais públics, escoles, col·legis, instituts i aquells llocs adequats per a la promoció del curtmetratge valencià. També cedix expressament els drets necessaris perquè es duga a terme l’explotació promocional dels curtmetratges en els termes acordats en les bases de la convocatòria, en l’àmbit mundial i per una duració de cinc anys des del dia de la firma d’esta autorització.

Data:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...