BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT D AJUTS PER A L ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CASALS D ESTIU PER A L EXERCICI 2009.

Download (0)

Full text

(1)

E D I C T E

En compliment d’allò que disposa la norma 9a. de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Torelló, a proposta de la regidoria de Joventut i infància, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda:

Primer.- APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i desenvolupament de casals d’estiu d’aquest any 2009, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CASALS D’ESTIU PER A L’EXERCICI 2009.

Base 1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment per a la selecció de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Torelló, destinades al suport per a l’organització i desenvolupament de casals d’estiu per a l’exercici 2009. Base 2

Procediment

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases, serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

Base 3 Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en el marc d’aquestes bases, les AMPA’S d’escoles de primària, públiques i/o concertades que realitzin les seves activitats en la localitat.

Base 4

Obligacions dels beneficiaris

A part de les obligacions establertes a la norma 12ª. de l’Ordenança General de Subvencions s’hauran de complir els següents requisits:

(2)

- Cadascuna de les activitats hauran de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents. Es considera equip de dirigents, el format per la persona responsable de l’activitat i les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants.

- Per cada deu participants o fracció hi haurà d’haver, com a mínim, un o una dirigent.

- Quan les activitats tinguin una durada igual o superior a tres nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius en el cas dels casals, l’equip de dirigents hauran de presentar fotocòpies, com a mínim, del 40% dels membres de l’equip dirigent que calgui per complir amb la proporció indicada, que s’haurà d’aportar a les fotocòpies de diplomes de monitors o de directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. En el cas específic de la titulació de la persona responsable de l’activitat, aquesta haurà d’estar en possessió del diploma de director o directora, llevat del cas en què l’activitat compti amb menys de 25 participants; en aquest cas és suficient el diploma de monitor o monitora d’activitats en el lleure infantil i juvenil. La titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és assimilable a la de monitor d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

Les fraccions resultants del càlcul indicat a l’apartat anterior s’arrodonirà sempre a l’enter superior.

En tot cas, aquests requisits queden regulats pel Decret de la Generalitat 137/2003, de 10 de juny, de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys que diu “la titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és assimilable, a efectes d’aquest Decret, a la de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, sempre que en la formació teòrica - pràctica hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil” i que “la possessió, per part dels membres de l'equip dirigent d’altres diplomes o titulacions que per raó de l’especificitat del programa de l’activitat els puguin ser exigides per altres normatives, tret del que disposa la disposició addicional d’aquest decret”.

- Les entitats organitzadores del casal hauran de complir la normativa vigent i d’obligat compliment, i en concret el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Base 5

Lloc, termini de presentació i contingut de les sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Torelló, al C. Ges d’Avall núm. 5 de Torelló, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

(3)

Les sol·licituds es formularan d’acord amb els models normalitzats que preveu el Reglament general de subvencions i es trametran a la Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Torelló.

Si, una vegada analitzades les sol·licituds presentades, s’observa que són incompletes o que no reuneixen els requisits exigits, es demanarà a l’interessat que esmeni l’error o acompanyi els documents perceptius en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent.

Igualment, l’Ajuntament de Torelló, podrà demanar a les entitats sol·licitants qualsevol complement d’informació que consideri necessari per a la correcta avaluació de les sol·licituds que es presentin.

El sol·licitant es compromet a complir totes les condicions que es recullen en les presents bases. En cas d’incompliment de les obligacions per part d eles entitats beneficiaries, l’Ajuntament de Torelló, prèvia audiència, resoldrà, si s’escau, la revocació total o parcial de l’ajut atorgat a l’actuació.

Base 6

Documentació que cal presentar

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del projecte del casal d’estiu, segons model establert a l’efecte en el reglament de subvencions de l’Ajuntament de Torelló.

- Fotocòpies compulsades de les titulacions de l’equip de dirigents i de la persona responsable de l’activitat.

- Certificat signat pel Secretari i el President de l’AMPA, nombre de nens i nenes inscrits a partir dels següents criteris:

• Infants inscrits tot el dia en el casal • Infants inscrits matí o tarda tot el casal • Infant inscrit / setmana/es tot el dia • Infants inscrits / setmana/es matí o tarda

- Fotocòpies compulsades de les pòlisses d’assegurança d’accidents personals i de responsabilitat civil, segons els articles 5.1 i 5.2 del Decret núm. 137/2003, pels imports i conceptes contractats.

- La no presentació d’aquesta documentació, donarà lloc a la revocació de la subvenció atorgada.

- Certificat de l’empresa que contracteu com a AMPA per l’organització del Casal, que els monitors i monitores que treballen en el casal d’estiu estan donats d’alta a la Seguretat Social.

Base 7

Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria és la Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Torelló.

(4)

L’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva serà la Junta de Govern.

En l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total previst en la corresponent convocatòria.

Base 8

Crèdits pressupostaris

En la partida 103-464-489.00.00 del pressupost de despesa corresponent a l’exercici de 2009. La subvenció es donarà a partir dels següents criteris:

• 47,00€/ infant que estigui inscrit tot el dia en el casal • 23,50€/ infant inscrit matí o tarda

• 9€/ setmana/ infant tot el dia • 4,50€/setmana inscrit matí o tarda Base 9

Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern haurà d’adoptar l’acord d’atorgament de subvencions en el termini màxim de dos mesos des de la data final de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat cap acord, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

L’acord serà notificat a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la seva data d’aprovació.

Base 10

Formalització de les subvencions

Les subvencions es podran formalitzar a través de convenis específics, sense perjudici d’altres instruments previstos en la normativa vigent.

Base 11

Acceptació de les subvencions

Els beneficiaris de la subvenció l’hauran d’acceptar expressament, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en el termini màxim establert en l’acte de concessió, i comunicar aquesta acceptació a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el model previst a l’efecte. En l’acceptació, l’entitat beneficiària haurà de fer constar el següent:

a) El seu compromís de comunicar a l’Ajuntament de Torelló qualsevulla altra subvenció que obtingui amb la mateixa finalitat.

b) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals, amb l’Ajuntament de Torelló i amb la Seguretat Social.

(5)

Base 12

Justificació i pagament de les subvencions

Per fer efectiva l’aportació de l’Ajuntament de Torelló, caldrà que l’entitat beneficiària presenti al registre general de l’Ajuntament un certificat del/la secretari/a de l’entitat amb el vistiplau del/la president/a, segons model previst a l’efecte.

L’import total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no pot superar el 100% del seu cost.

En el cas que les aportacions superin el 100% del cost, el suport de l’Ajuntament s’ajustarà a la baixa.

L’import subvencionat, de conformitat amb la present convocatòria, no excedirà del 75% del cost total de l’activitat.

Els beneficiaris hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada en el termini establert en l’acte de concessió de l’ajut.

Les subvencions es pagaran contra la presentació de la justificació de l’activitat subvencionada, sense perjudici de la possibilitat de sol.licitar bestreta/es amb anterioritat, sempre d’acord amb les previsions de l’acte de concessió.

Així mateix serà imprescindible la presentació de la memòria de l’activitat. Base 13

Publicitat

De la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari i la quantia se’n donarà publicitat de la forma següent: - Per les subvencions que superin l’import de 3.000,00 euros, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, amb periodicitat semestral, i al Butlletí Municipal “Pescallunes”. - Per les subvencions que no superin els 3.000,00 euros, es penjarà al taulell d’anunci municipal i es publicarà al Butlletí Municipal “Pescallunes” i al Setmanari Torelló.

Base 14

Baixes i romanents

La baixa d’una actuació, ja sigui per revocació o renúncia, total o parcial, comporta l’obligació de retornar qualsevol quantitat que s’hagués atorgat per aquest concepte. El romanent econòmic originat per una revocació, renúncia o manca d’esgotament de l’import total previst es pot aplicar, totalment o parcialment, a incrementar l’import d’un ajut, quan així ho hagin sol.licitat motivadament les entitats beneficiaries.

(6)

Mesures de control

L’Ajuntament de Torelló podrà, en qualsevol moment, exercir les seves competències en matèria de control financer que corresponen a la Intervenció de l’Ajuntament, d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions.

Base 16

Requisits de senyalització

Les actuacions hauran de garantir la publicitat del finançament de l’Ajuntament, en tota la documentació publicitària que generin.

Base 17 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Torelló, el reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Torelló, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les bases d’execució del pressupost municipal per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i demés legislació concordant.

Segon.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts a què fa referència el punt anterior.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases Específiques i de la Convocatòria, de conformitat amb allò que estableix la norma 9a. de l’ordenança general de subvencions, i posar a disposició dels interessats tota la documentació de les mateixes a la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló (www.ajtorello.cat).

Torelló, 5 de maig de 2009 L’Alcalde,

Figure

Updating...

References

Related subjects :