SICALWIN. Factures telemàtiques i el canvi d exercici.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

SICALWIN

Factures telemàtiques i el canvi d’exercici.

(2)

Índex

1. Introducció ... 3

2. Monitor de Factures amb Incidències. ... 3

3. Monitor d’Incorporació de Factures Telemàtiques. ... 5

4. Monitor d’Activitat EFACT. ... 5

(3)

1. I

L’obj factu Aque en q exerc les e En e La da data tots e del N factu

2. M

Les f realit de to de l’e en e prese

1Si no Manua P ne l’e d

ntroducc

jectiu d’aqu ures telemàt est requerim ualsevol pl cici (l’anom emmagatzem l cas que n ata d’entrad que es pre els dies que

Nou Exercic

ures, atenen

Monitor d

factures ele tzi el regist ots els exerc

exercici que el Registre entada en d

o coneixeu el pr als Operatius de er tal que ecessari qu exercici que ’exercici / P

ció

uest docume tiques en el ment és fa ataforma d menarem n+ marà en el o estigués f da de la fac en de partid e aquestes ci1 seran di nt als termin

de Factu

ectròniques re comptab cicis. D’aqu e finalitza (e Comptable data n+1 i n

océs per fer la P

el nostre portal w les facture ue abans de e s’acaba c Processos E ent és expl l tancament necessari j e facturació +1 a partir d registre com fet el traspà ctura en la p a per l’obte no es pugu es que l’en nis legalmen

res amb

s amb incidè ble, apareix esta maner exercici n) e de Factu no s’hagin p

Preparacio d’u web. es es desc el 1 de gene ap al següe Específics / licar l’opera t de l’exerci ja que tots ó telemàtic d’ara), de fo mptable de às no es po plataforma d enció de tot uin descarr ntitat dispos nt establerts

b Incidèn

ències, ind xeran en el ra es podra les factures ures de l’ex pogut registr un Nou Exercic carreguin e er s’hagi fet ent, accedin Preparació ativa amb e ici i inici del

els proveïd ca a partir d orma autom factures co drien depos de facturac s els indica egar per no sarà de men s.

cies.

ependentm Monitor de an consultar s que el pro xercici n+1 rar comptab ci, disposeu d’un en tot mom t el traspàs nt per això a d’un Nou E el programa següent. dors que pr del dia 1 de màtica el pro orresponent

sitar les fact ió (EFACT adors de mo

o haver-se f nys per tram

ent de l’exe e Factures a r en el Moni ograma inte , perquè e blement. n document exp ment amb de les taule a l’opció Op Exercici. a Sicalwin d resentin fac e gener de ograma Sic t a l’exercic ctures. – FACE) se orositat, per fet la Prepa mitar i paga ercici en qu amb Incidè itor d’Incidè enta descar el proveïdo plicatiu a l’aparta normalitat, es bàsiques peracions d 3 de les ctures el nou calwin i n+1. erà la r tant, aració ar les ue es ències ències rregar r l’ha at de és s de de fi

(4)

Sicalwin ens avisarà, sempre que accedim a aquesta opció des d’un exercici diferent a la data actual (per exemple, si dia 20 de desembre de 2015 accedim al Monitor d’Incidències de Sicalwin exercici 2016) amb el següent missatge:

En aquest exemple hem accedit a Sicalwin de l’exercici 2016 però la data actual és de 2015, per tant al donar-li al botó de Fact. Incidències apareix el missatge anterior. Per tant, qualsevol incidència de les factures a dia d’avui (20 de desembre 2015) ens apareixerà tant a l’exercici 2015 com 2016, però s’ha de resoldre en la base de dades de l’exercici 2015 ja que és l’exercici en el que es registrarà comptablement la factura un cop resolta la incidència2. Per altra banda, les factures que entrin al sistema a partir del gener amb incidència, es podran consultar des dels dos exercicis (n i n+1) però si ho fem des de l’exercici n (quan la factura és de l’exercici n+1) el programa ens indicarà en el missatge que la incidència s’ha de resoldre en l’exercici n+1 per tal que es pugui incorporar correctament en aquell exercici.

El rebuig de factures en el Monitor d’Incidències es podrà fer des de qualsevol dels exercicis oberts.

(5)

3. M

Les s’em s’exe - - Totes trobin el Mo el m l’exe trasp d’Exe

4. M

En e desc apare regis La es

Monitor d

factures mmagatzema ecuta la con Si el p descarre Si la da l’exercic s aquelles n descarreg onitor d’Inco ateix exerc rcici següe passar a l’e ercici / Proc

Monitor d

el Monitor carregades eixeran tan strades com a comunicac s farà en la

d’Incorpo

es descar aran en el R nnexió a la p programa e egaran en e ata de siste i n+1. factures de gades en el orporació d cici n, ja qu ent, primer exercici seg cessos Esp

d’Activita

r d’Activitat en tots e nt les factu mptablement ció automàt data del sis

oració de

rregaran e Registre Co plataforma: es connect el Registre C ema és n+ e l’exercici l Registre C e Factures ue tenen re haurem de üent amb l ecífics / Tra

at EFACT

t es podra els exercic ures registr t a l’exercic tica al prove stema en qu

e Factur

en el Mo omptable, a ta amb da Comptable +1, les fact n que a d Comptable d Telemàtiqu egistre d’aq e confirmar-l’opció habi aspàs de Fa

T.

an consult cis. D’aque rades com ci n. eïdor del ca ue s’hagi pr

res Telem

nitor d’Inc atenent a la ata de sis de factures tures es de data 31 de de factures ues s’hauran quell any. S -la a l’exerc itual que es actures. tar totes l esta maner ptablement anvi de situ roduït el can

màtiques

orporació data del si tema n, ll de l’exercic escarregara desembre i pendents n de confirm Si desitgem cici n per d s troba a O es facture ra, des de a l’exercic ació d’una f nvi.

s.

de Factur istema en la lavors tote ci n. an a Sicalw d’aquell an de confirm mar o rebutj m traspassa després pod Operacions es electròn e l’exercici ci n+1 com factura sem 5 res i a que es es win a ny es mar en jar en r-la a der-la de Fi iques n+1 m les mpre

(6)

No o factu regis

obstant això ures per exe stre compta ò, per tal de ercici, o pe ble: e facilitar la er data d’en a consulta d ntrada a la de les dade plataforma es es perme , o per núm et el filtre d mero concr de les ret de

(7)

5. I

Una data l’exe però Sical come nova sigui Mitja s’esb regis Com Les comp

3La im comun

mputació

vegada des que el pro rcici anterio que la data lwin estarà ença (n+1) a opció que de l’exercic ançant aque borrarà de stre/nº regis mptable de F factures tra ptabilitzar i

mputació a l’exe nicar via correu

ó de fact

scarregada veïdor l’hag or n aquelle a de factura pre-config es trobi, di permet imp ci n.3 esta opció l’exercici a stre de la Factures. aspassades per tant reg

rcici anterior es electrònic al se

tures tele

a la factura gi depositat es factures a sigui de l’e urat per ta ns el formu putar la fact es traspas actual (n+1 factura, ni s a l’exerci gistrar l’obli

s podrà fer fins e rvei de Suport.

emàtique

a la base d t a la plataf presentade exercici ante al que dura ulari d’Incorp tura a l’exer ssarà la fa 1), però en la data d’ ci anterior gació recon el dia 31/01. Si

es a l’ex

de dades de forma, Sica es a la plata erior (exerc nt el mes poració de rcici anterio actura cap n cap cas entrada de mitjançant neguda, per l’entitat desitja a

ercici an

e l’exercici n alwin perme aforma dura ici n). de gener d Factures Te r, quan la d a l’exercic es modific e la factura aquesta u rò no així e allargar aquest t

nterior.

n+1 atenen etrà traspas ant l’exercic de l’exercic elemàtiques data de la fa ci anterior carà ni l’an a en el Re utilitat es po el pagament termini ho haur 7 nt a la ssar a ci n+1 ci que s una actura (n), i ny de gistre odran t, que à de

(8)

sempre s’haurà de realitzar en l’exercici corrent (n+1) i per tant s’hauran de traspassar de l’exercici que finalitza al nou exercici i pagar-les des d’aquest.

Pel que fa a la informació a remetre al Ministeri d’Hisenda i a l’Agència Tributària, el tractament de les factures que hagin entrat en la plataforma de facturació a l’exercici n+1 i s’hagin traspassat i comptabilitzat en l’exercici n, serà el següent:

 Model 347: les factures s’inclouen en el model en funció de la data de comptabilització, per tant la factura es declararà en el 347 de l’exercici n.

 PMP i Informes de Morositat: la data d’entrada en el registre administratiu correspondrà a l’exercici n+1, per tant aquestes factures es declararan en el n+1.

Així doncs, si tenim una factura en el nou exercici (n+1) en aquesta situació i volem traspassar-la a l’exercici anterior (n), seleccionarem el botó Imputar Ex.Ant. Si

haguéssim completat la factura amb les dades pressupostàries, llavors el programa ens avisarà que aquestes dades no es traspassaran:

En continuar el procés i si al finalitzar hi ha algun error, el programa ens mostrarà un informe d’errors detallant la raó per la qual no s’hagi pogut fer el traspàs a l’exercici anterior. Per exemple, un motiu de no traspàs seria que la factura tingués data document del nou exercici:

(9)

Si no base regis es po el pro En a tal de o s’ha dete e de dades stre a la bas odrà reconè ograma ens aquest cas n e poder-la p ectat cap in del nou ex se de dades èixer però n s avisaria d no tindrem pagar. ncidència d xercici n+1 i s de l’exerc no pagar. Si e la imposs més opció durant el tra i es traspas cici anterior i intentéssim sibilitat d’aq que traspa aspàs, la fa ssarà amb n. Com ja h m fer el pag uesta acció ssar la fact actura desa el mateix n hem comen gament a l’e ó: ura a l’exer apareixerà número i da ntat, a l’exer exercici n, ll rcici següen 9 de la ata de rcici n avors nt per

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :