PRESENTACIÓ EVECTRA SOLUCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC I LES SEVES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA DE QUALSEVOL TIPOLOGIA.

Texto completo

(1)

1

EVECTRA

ÉS UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN PROJECTES APLICATS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA, QUE OFEREIX LES MILLORS

SOLUCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC I LES SEVES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA DE QUALSEVOL TIPOLOGIA.

CORE BUSINESS: SUPORT TÈCNIC PER LA INTRODUCCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC A LES CIUTATS (ADMINISTRACIÓ PÚBLICA), AIXÍ COM PER A EMPRESES PRIVADES (GESTORS D'APARCAMENTS I DE FLOTES DE VEHICLES), REALITZANT TOTS ELS TRÀMITS, PROJECTES I TREBALLS NECESSARIS A TRAVÉS DELS NOSTRES DEPARTAMENTS DE:

CONSULTORIA ENGINYERIA DE PROJECTES ENGINYERIA D'OBRA

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

PRESENTACIÓ EVECTRA

(2)

2

GESTIÓ DE PROJECTES INTEGRALS DE MOBILITAT ELÈCTRICA

DES DE LA NOSTRA CONSULTORIA REALITZEM TREBALLS DES DE L'ASSESSORAMENT ALS NOSTRES CLIENTS, A PARTIR D'INFORMES TÈCNICS I ESTUDIS EN QUE DEFINIM EL MILLOR PRODUCTE SEGONS LES SEVES NECESSITATS, AIXÍ COM:

• ASSESSORAMENT EN LA TRAMITACIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES.

• ESTUDIS DE MOBILITAT ELÈCTRICA PER A L’ADMINISTRACIÓ I EMPRESES PRIVADES: ANÀLISI DE LA FLOTA ACTUAL (CONSUMS, VELOCITATS, DISTÀNCIES DELS DESPLAÇAMENTS).

• PLANS D’IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA VINCULADA I NO VINCULADA: COSTOS DE LA IMPLANTACIÓ, PAY -BACK DE LA INVERSIÓ I RENDIBILITAT DEL PROJECTE.

• ESTUDIS DE VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA EN LA RENOVACIÓ DE VEHICLES: ANÀLISI COMPARATIU DE VEHICLES. • MIGRACIÓ DE LA FLOTA A VEHICLES ELÈCTRICS: GESTIÓ DE COMPRES.

CONSULTORIA

(3)

3

GESTIÓ DE PROJECTES INTEGRALS DE MOBILITAT ELÈCTRICA

AL DEPARTAMENT D'ENGINYERIA COMPTEM AMB ENGINYERS DE CAMINS, DE TELECOMUNICACIONS, INDUSTRIALS I INFORMÀTICS ESPECIALISTES TANT EN MOBILITAT ELÈCTRICA COM EN INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS (ELECTRÒNICA, ELECTRICITAT, AUTOMATISMES, TELECONTROL, ETC.), I REALITZEN TOTES LES TIPOLOGIES DE PROJECTES DE LES INSTAL·LACIONS AMB LES INFRAESTRUCTURES

PROPOSADES, TENINT EN COMPTE TOTS ELS SEUS CONDICIONANTS TÈCNICS I NORMATIUS EXISTENTS, COM PER EXEMPLE: ENGINYERIA DE

PROJECTES

• ESTUDI D’UBICACIÓ D’EQUIPAMENTS I DIAGNÒSTIC DE LES INSTAL·LACIONS O SERVEIS EXISTENTS.

• REALITZACIÓ DE PROJECTES DE DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA SEGONS LA MODALITAT DE RECÀRREGA (TEMPS DE PERMANÈNCIA, TIPOLOGIA I NOMBRE D’EQUIPAMENTS).

• PROJECTE DE DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’EXPLOTACIÓ: CONFIGURACIÓ, GESTIÓ I COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL. • PROJECTES DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ: TRAMITACIÓ NECESSÀRIA DAVANT DELS ORGANISMES COMPETENTS.

(4)

4

GESTIÓ DE PROJECTES INTEGRALS DE MOBILITAT ELÈCTRICA

DURANT LA FASE D’INSTAL·LACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE, DES DELS QUADRES ELÈCTRICS FINS A LES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA, AIXÍ COM LA CONFIGURACIÓ DELS TERMINALS SEGONS EL QUE ESTABLEIX EL PROJECTE D’EXPLOTACIÓ, ELS NOSTRES ENGINYERS D’EVECTRA SUPERVISEN LA CONSTRUCCIÓ EN TOTES LES SEVES ETAPES: CONTROL DE COMPRES, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, LA POSADA EN MARXA I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ COM A PRINCIPALS ACTIVITATS ENTRE D’ALTRES.

ENGINYERIA D’OBRA

• PROJECTES INTEGRALS “CLAUS EN MÀ”

• PRE-COMMISSIONING Y COMMISSIONING: PROJECTE DE POSADA EN MARXA • SUPERVISIÓ I CONTROL DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ

(5)

5

GESTIÓ DE PROJECTES INTEGRALS DE MOBILITAT ELÈCTRICA

EVECTRA INTRODUEIX EN ELS PROJECTES LA INTEGRACIÓ DELS EQUIPS A UN CENTRE DE CONTROL ON ES GESTIONEN, CONTROLEN I MONITORITZEN TOTS ELS PUNTS DE RECÀRREGA A TRAVÉS D'UNA XARXA INTEROPERABLE. ELS TREBALLS QUE REALITZEM PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS SÓN:

• Estudi de costos d'implantació i explotació de nous projectes de mobilitat elèctrica. • Disseny i definició dels projectes d'infraestructures de recàrrega.

• Dissenys de serigrafies dels PDR i senyalització segons la seva tipologia (manual VE).

• Implantació de centres de control: comunicació dels equips, APP, tramitació de targetes RFID i seguiment d'usuaris, interoperabilitat amb altres xarxes públiques de recàrrega existents, actualització dels visors i mapes de punts, test dels PDR amb els fabricants de VE (validació del vehicle).

• Seguiment d'indicadors (núm. VE matriculats, consums, hàbits, inventari de punts de recàrrega públics, inventari d'usuaris). • Manteniment preventiu i correctiu de tota la infraestructura de recàrrega

• Protocol d'actuació d'incidències i sancions per mal ús de les zones de recàrrega per a l'entitat sancionadora competent (p.e. policia local).

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

(6)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 7

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

GESTIONANT LES XARXES PÚBLIQUES DE RECARREGA PER VEHICLES ELÈCTRICS AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE

LA XARXA PRIVADA DE RECÀRREGA PER VE

ENS HA PROPORCIONAT EXPERIÈNCIA EN:

-

El coneixement del mercat i la seva evolució (fabricants de PDR, de VI, energètiques, instal·ladors) així com tota la resta de stakeholders del sector de

la mobilitat elèctrica (associacions, municipis, etc.)

-

El coneixement tècnic i normatiu.

-

El dimensionament de tot tipus de xarxes de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (localització, tipus, etc)

-

La implantació i confecció de centres de control per a la operabilitat i funcionalitat dels punts de recàrrega amb els usuaris (comunicació del NOC amb

els punts de recàrrega de diferents fabricants)

-

La gestió dels usuaris (targetes de recàrrega, incidències, etc.)

-

La supervisió i control del manteniment de la xarxa

(7)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 8

EVECTRA porta a terme el projecte de mobilitat elèctrica amb la implantació de noves infraestructures de recàrrega per a VE i la seva

gestió d'explotació i manteniment:

• Estudi de costos d'implantació i explotació de nous projectes de mobilitat elèctrica.

• Disseny i definició dels projectes d'infraestructures de recàrrega.

• Dissenys de serigrafies dels PDR i senyalització segons la seva tipologia (Manual VE).

• Implantació de centres de control: Comunicació dels equips, App, tramitació de targetes RFID i seguiment d'usuaris,

interoperabilitat amb altres de les xarxes públiques de recàrrega existents, actualització dels visors i mapes de punts, test dels PDR

amb els fabricants de VE (validació del vehicle).

• Seguiment d'indicadors (núm. VE matriculats, consums, hàbits, inventari de punts de recàrrega públics, inventari d'usuaris).

• Manteniment preventiu i correctiu de tota la infraestructura de recàrrega

• Protocol d'actuació d'incidències i sancions per mal ús de les zones de recàrrega per a l'entitat sancionadora competent (pe policia

local).

(8)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 9

LES 3 FIGURES EN LA GESTIÓ DEL SERVEI SON:

• Usuari final del servei

• Responsable del servei (EVECTRA)

• Promotor (ajuntaments, comunitats autònomes, gestors

d'aparcament, gestors de flotes).

El promotor es fa càrrec dels costos d'instal·lació i manteniment excepte el

cost elèctric (el responsable del servei facturarà el cost elèctric a l'usuari)

durant els primers anys, fins que el consum sigui suficient com perquè la

gestió sigui privada.

SERVEI

PROMOTOR

USUARI FINAL

(9)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 10

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

• Gestió de l'energia.

• Facturació als usuaris.

• Centre d'atenció telefònica (Call Center)

AMB EL QUE DISPOSEM DE TOTS ELS RECURSOS I CONEIXEMENTS NECESSARIS PER GESTIONAR, AMB TOTES LES GARANTIES, UN

SERVEI INTEGRAL PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS.

EVECTRA, juntament amb l'empresa energètica, ofereixen al promotor de la xarxa de recàrrega, a més a més dels punts esmentats

anteriorment, els serveis de:

(10)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 11

Aspectes necessaris per a un quadre de comandament del

servei:

• Diferents vistes del servei depenent del punt de vista.

• Única plataforma d'accés.

• Control en temps real de tots els KPI.

• Monitorització en temps real de tots els indicadors de salut:

 Estat Infraestructura  Estat del servei

 Estat del compliment del nivell de servei  Control i planificació de la demanda

L'objectiu del quadre de comandament del servei és

la visualització ràpida de l'estat del servei per a la

presa de decisions per a totes les visions.

(11)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 12

S'han de tenir controlats i quantificats tots els indicadors clau

d'usuari final i els següents (KPI):

• Incidències no resoltes sobre els punts de recàrrega

Quantes Incidències no s’han resolt?

• Nombre d’incidències en el temps

Cada quant necessito resoldre incidències?

• Temps mitjà de resolució de les incidències

quant temps duren les incidències a resoldre?

(12)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 13

S'han de tenir controlats i quantificats tots els indicadors

clau (KPI):

• Disponibilitat de punts de recàrrega

Funciona o no el punt de recàrrega?

• Rendiment de càrrega (potència) disponible al punt de

recàrrega.

Es carrega en el temps que s'espera?

(13)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 14

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

MÓDUL 2

LLICENCIA

MODUL 1

MÓDUL 4

SISTEMA DE

LLICENCIA

AMB

PAQUETS PER

MODULS

MÓDUL 3

(14)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 15

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

Nivells de servei

Implantació punts

de recàrrega al

SCADA i

Parametrització

software

(webservice)

Informació:

-

Estat dels punts de recàrrega (en temps real)

-

Visor d’incidències.

-

Alta perfil client

-

Telèfon de gestió de clients (horari oficina)

com AT de suport tècnic al software.

24h de Dilluns a Diumenge

LLICENCIA

Cost:

-

Configuració webservices + manteniment:

500 €/mes (llicència per 12 mesos)

(15)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 16

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

Nivells de servei

Configuració i

Comunicació dels

punts de

recàrrega al

SCADA

Informació:

-

Visualització dels punts de recàrrega al

SCADA i webservice

MÓDUL 1

Cost:

-

Configuració i comunicació dels punts de

recàrrega al SCADA: 100 €/punt

(16)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 17

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

Nivells de servei

Gestió

infraestructura de

recàrrega

24/7

24h de Dilluns a Diumenge

MÒDUL 2

Gestió:

-

Administració del sistema: centre de control

per client (operar els punts de recàrrega)

-

Gestió d’alarmes

-

Telèfon d’avaries

-

Avís al mantenidor del sistema

Cost:

-

50 €/mes entre 1 – 5 punts

-

100€/mes entre 5 – 20 punts

-

150 €/mes entre 20 –100 punts

-

200 €/mes entre 100 – 500 punts

(17)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 18

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

Nivells de servei

Gestió d’usuaris

24/7

Informació:

-

Alta client

-

Atenció telefònica al usuari

-

Manteniment client

-

Estadístiques individuals i agregades

Cost:

-

100 €/mes

24h de Dilluns a Diumenge

MÒDUL 3

(18)

Copyright © 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 19

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI

Nivells de servei

Facturació Energia

24/7

Informació:

-

Contractació del subministrament

-

Gestió de la demanda

Cost:

24h de Dilluns a Diumenge

MÒDUL 4

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :