El cost dels serveis a l'administració Local

165  Download (0)

Full text

(1)

El cost dels serveis a

l'Administració Local

Josep Casas

Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local

(2)

Index

1

Introducció

1

2

El model de costos

15

3

Cost efectiu vs Cost real

38

4

Els costos a grups municipals

49

5

Els orígens de dades

54

6

Liquidació del cost efectiu

72

7

Liquidació del cost real

77

8

Memòria i indicadors

144

(3)

El cost dels serveis a

l'Administració Local

Josep Casas 2016

,1752'8&&,Ï

1

2/1

-R VHS &DV DV 

Orígens...

2/1

‡

S'ha despertat tot just ara el sector local

pel que fa als costos dels serveis?

‡

La LRSAL (2013) ha creat el cost efectiu

‡

La ICAL (2013, però inici vigència 2015)

requereix informació de costos en la

Memòria

(4)

3/1

-R VH S &DV DV 

Orígens...

Els principis

d'eficàcia i eficiència

• és una exigència

constitucional en

la programació i

execució de la

despesa pública

La Llei general

pressupostària

• atorga a la IGAE

la determinació

dels principis

bàsics de

comptabilitat

analítica per a

l'administració

pública estatal

3/1

4/1

-R VHS &DV DV 

Orígens...

• la IGAE regula un grup 9 de

comptabilitat analítica en el

primer Pla Comptable Públic

• El R.D. 324/1986

d'implantació del SICOP

• es defineixen les oficines

pressupostàries dels

ministeris com oficines de

comptabilitat analítica....

A la

dècada

dels

80

4/1(5)

5/1

-R VH S &DV DV 

Orígens...

A principi dels anys 90

• es comencen a aplicar el càlcul de costos en

alguns centres i organismes estatals

• d'aquesta experiència s'elabora un model

estàndard

Contabilidad Analítica Normalizada para

Organizaciones Administrativas (C.A.N.O.A.)

• sempre en l'àmbit de l'administració estatal.

• ....

5/1

6/1

-R VHS &DV DV 

Orígens...

y

L'any 2004 la IGAE publica

Principis Generals de Comptabilitat

Analítica per a les Administracions

Públiques

y

Al 2007

Indicadors de Gestió en l'Àmbit del Sector

Públic

6/1

(6)

7/1

-R VH S &DV DV 

I al sector local?

y

Els conceptes d'eficàcia i eficiència

Ń

s'incorporen a moltes normatives

Ń

però sovint acaben tenint un impacte

molt difús

Ń

poques

entitats

locals

s'interessen

realment pel cost dels seus serveis

7/1

8/1

-R VHS &DV DV 

I al sector local?

y

Les poques entitats locals s'interessen pel

cost dels serveis

Ń

En els anys de bonança econòmica es

corresponen, llevat d'excepcions, amb les poc

agraciades en el repartiment del nivell de

recursos existents.

y

Això ens fa concloure que la suficiència

de recursos no estimula precisament

l'anàlisi de costos.

8/1

(7)

9/1

-R VH S &DV DV 

I al sector local?

y

La bonança econòmica ja només és un

record (i una esperança per als més

optimistes)

y

Serà aquesta l'autèntica raó per la qual el

sector local ha despertat el seu interès

pel cost dels serveis?

9/1

10/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

Control de eficàcia i eficiència

y

El Text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals. Art 221 defineix el

control d'eficàcia

y

" tendrá por objeto la comprobación

periódica del grado de cumplimiento de los

objetivos, así como el análisis del coste de

funcionamiento y del rendimiento de los

respectivos servicios o inversiones "

10/1

(8)

11/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

Control de eficàcia i eficiència

y

Art 222 TRLRHL l’assigna a

“los funcionarios que tengan a su cargo la función

interventora así como los que se designen para

llevar a efecto los controles financiero y de

eficacia, ejercerán su función con plena

independencia…”..

11/1

12/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

La Memòria de costos i rendiments

y

La Memòria de costos i rendiments dels

serveis.Art 211 TRLRHL

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las

demás entidades locales de ámbito superior

acompañarán a la cuenta general:

x

Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios

públicos.

x

Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido

los objetivos programados con indicación de los previstos y

alcanzados, con su coste

12/1

(9)

13/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

La Memòria de costos i rendiments

HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la

qual s'aprova la instrucció del model normal

de comptabilitat local

en definir la Memòria que ha

d'incorporar-se al compte general,

preveu que a la

nota 26 figuri la informació sobre el

cost de les activitats, i en la 27 sobre

indicadors de gestió.

13/1

14/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

La Memòria de costos i rendiments

y

HAP / 1781/2013, punt f) d'instruccions

per elaborar la Memòria

Ń

la informació continguda en les notes 26 i 27

s'elaborarà, almenys, per als serveis i activitats

que es financin amb taxes o preus públics

i,

únicament, estaran obligats a emplenar els

municipis de més de 50.000 habitants i les

altres entitats locals d'àmbit superior

.

14/1

(10)

15/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

La Memòria de costos i rendiments

y

HAP / 1781/2013, punt f) d'instruccions per elaborar la

Memòria

Per a la confecció de la informació a què es refereixen les

esmentades notes es tindran en compte els criteris

establerts en els

documents

Ń

"Principis Generals sobre Comptabilitat Analítica de les

Administracions Públiques" (IGAE 2004) i

Ń

"Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic “

(IGAE 2007) ... així com

Ń

Resolució de 28 de juliol de 2011,

de la Intervenció General

de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de

la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a

incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de

comptabilitat pública.

15/1

16/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

La Memòria de costos i rendiments

y

HAP / 1781/2013, disposició transitòria tercera

Fins els comptes anuals que corresponguin a

l'exercici 2017, les entitats que apliquin la

Instrucció que s'aprova per la present Ordre no

tindran l'obligació d'incloure la «Informació

sobre el cost de les activitats» i els «Indicadors

de gestió» que conformen les notes 26 i 27 de

la Memòria.

16/1

(11)

17/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

Taxes i Preus Públics

y

No tota la normativa eximeix a les entitats

menors de conèixer el cost dels serveis

y

La Llei 8/1989 de taxes i preus públics

determina la rellevància del cost quan s'ha

d'aprovar una taxa o un preu públic

17/1

18/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

Taxes i Preus Públics

y

Art 19

y

“Elementos cuantitativos de las tasas.

Ń

1. El importe de las tasas por la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como

referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad

derivada de aquélla.

Ń

2. En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente,

el

importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la

realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del

coste real o previsible del servicio

o actividad de que se trate o, en su

defecto, del valor de la prestación recibida.

18/1

(12)

19/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

Taxes i Preus Públics

y

Art 25

Ń

“1. Los precios públicos se determinarán a un nivel

que

cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la

realización de las actividades o la prestación de los servicios

o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de

los mismos.

Ń

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de

interés público que así lo aconsejen, podrán señalarse

precios públicos que resulten inferiores a los parámetros

previstos en el apartado anterior, previa adopción de las

previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de

la parte del precio subvencionada.”

19/1

20/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

El cost efectiu

y

De forma més recent

Ń

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sostenibilitat de l'Administració

Local

Ń

Incorpora un nou

article 116ter

a la Llei 7/1985,

de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim

Local sobre el

cost efectiu dels serveis prestats

a l'administració local.

20/1

(13)

21/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

El cost efectiu

y

“1.

Todas las Entidades Locales calcularán

antes del día 1 de noviembre de cada año el

coste efectivo

de los servicios que prestan,

partiendo de los datos contenidos en la

liquidación del presupuesto general y, en su

caso, de las cuentas anuales aprobadas de las

entidades vinculadas o dependientes,

correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

21/1

22/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

El cost efectiu

y

“2. El cálculo del coste efectivo de los servicios

tendrá en

cuenta los costes reales directos e indirectos

de los servicios

conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el

apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y

Administraciones Públicas

se desarrollarán estos criterios de

cálculo

.

y

3.

Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos

de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas para su publicación.”

22/1

(14)

23/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

El cost efectiu

y

Article 26 de la Llei 7/1985 també s'assigna

responsabilitats a les Diputacions sobre la coordinació

en la prestació dels serveis de

a) Recollida i tractament de residus.

b) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües

residuals.

c) Neteja viària.

d) Accés als nuclis de població.

e) Pavimentació de vies urbanes.

f) Enllumenat públic.

y

Aquest article no s'ha desenvolupat

reglamentàriament. Pot violar l'autonomia local

23/1

24/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

El cost efectiu

y

En canvi, del 116ter, que es limita al càlcul i

informació sobre el cost efectiu,

Ń

S’aprova l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por

la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo

de los servicios prestados por las entidades locales,

Ń

I es complementa amb la Resolución de 23 de junio de

2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica

y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en

los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre,

por la que se establecen los criterios de cálculo del coste

efectivo.

24/1

(15)

25/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

En definitiva...

y

el legislador dóna per fet que

Ń

qualsevol entitat local disposa del coneixement

sobre els costos dels seus serveis, que recau en

la funció interventora el seu control, dins l'àmbit

del control d'eficiència i eficàcia, i que ho va a

utilitzar per a l'aprovació de les seves taxes i

preus.

25/1

26/1

-R VHS &DV DV 

Marc Legal

En definitiva...

y

el legislador dóna per fet que

Ń

totes les entitats locals han d'informar del cost

efectiu dels serveis que l'Ordre HAP /

2075/2014 qualifica com obligatoris (annex I) i

de competència pròpia (annex II) abans de l'1

de novembre de l'any següent al que

corresponen.

26/1

(16)

27/1

-R VH S &DV DV 

Marc Legal

En definitiva...

y

el legislador dóna per fet que les entitats de

major dimensió

Ń

Han d’incorporar la informació sobre costos i

rendiments dels al Compte General, a la part de

la Memòria, al menys dels serveis on s’apliquen

taxes i preus públics

27/1

(17)

El cost dels serveis a

l'Administració Local

Josep Casas 2016

(/02'(/

'(&26726

1 -R VHS &DV DV 

La Resolució 28/7/2012

y

El model de costos que porta implícita és

un ABC no pur

y

Tot i que no es parla de productes, l’output

final són el cost d’activitats

y

Tot i que no es parla de cost-drivers

y

Tot i que incorpora els elements de cost i

requereix informar del cost final per

element, no per cost-drivers

2/2

(18)

-R VH S &DV DV 

La Resolució 28/7/2012

y

Podria semblar que els elements

substitueixen als generadors de cost, però

no és així

y

Els “productes” són les activitats de darrer

nivell, i els generadors continuen presents

relacionant les activitats de nivell superior

amb les de darrer nivell

y

Els elements de cost no estan previst en

ABC purs

3/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

y

Els elements de cost

y

Les activitats

y

Els centres de cost

y

Assignació de costos

y

Les claus de repartiment

4/2

(19)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Element de cost / ingrés

Cada una de les categories significatives en què es classifiquen els

consums agrupats per les seves característiques econòmiques

Ń

La resolució sols fixa un nivell mínim d’elements a costos

x

Personal

x

Compra de béns i serveis

x

Serveis externs

x

Tributs

x

Costos calculats

x

Costos financers

x

Cost de transferències

x

Altres costos

Ń

No obstant, dels costos tractats, caldrà informar amb un cer detall

superior, que després no s’ha de mantenir en el càlcul del cost

5/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Element de cost / ingrés

6/2

(20)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar els nostres elements

de costos ?

Personalitzant la llista d’elements

CODI ELEMENT RESULTATINTERN

10 TRIBUTSITRANSFERÈNCIES CAPACITAT 11 INGRESSOSFINANCERS CAPACITAT 12 ALTRESING.NOVINCULATSASERVEIS CAPACITAT 13 RESULTATD'EXERCICISTANCATS CAPACITAT 14 INGRESSOSDECAPITALMERITATS CAPACITAT 15 INGRESSOSCALCULATS CAPACITAT 17 DESPESESFINANCERES CAPACITAT 20 COSTDEPERSONAL COSTSERVEIS 21 DIETESIDESPLAÇAMENTS COSTSERVEIS 22 COMPRADEBÉNSISERVEIS COSTSERVEIS 23 SERVEISEXTERNS COSTSERVEIS 24 TRIBUTS COSTSERVEIS 25 COSTOSCALCULATS COSTSERVEIS 26 COSTOSFINANCERS COSTSERVEIS 27 COSTDESUBVENCIONSITRANSFERÈNCIES COSTSERVEIS 29 ALTRESCOSTOSDESERVEIS COSTSERVEIS 30 TAXESIPREUSPÚBLICS COSTSERVEIS 31 SUBVENCIONSCTSREBUDES COSTSERVEIS 32 ALTRESINGRESSOSDESERVEIS COSTSERVEIS

7/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar els nostres elements

de costos ?

Vinculem els elements al Rtat Eco P.

CONCEPTE ELEMENT PGC 1 INGRESSOSTRIBUTARISIURBANÍSTICS Impostos 10 72/73 Taxes 30 740/742 Contribucionsespecials 98 744 Ingressosurbanístics 12o32 745/746 2 TRANSFERÈNCIESISUBVENCIONSREBUDES Transferències 10 750 Subvencionsperdespesacorrent 31 751 Altressubvencions 14 75resta 3 VENDESIPRESTACIÓDESERVEIS Vendes 30 70 Prestaciódeserveis 30 741/705 Ing.peractiusconstruïts/adquiritsperad'altresentitats 98 707 4 VARIACIÓD’EXISTÈNCIES 22 5 TREBALLSREALITZATPELPROPIIMMOBILITZAT 32 78 6 ALTRESINGRESSOSDEGESTIÓORDINÀRIA 12o32 776/777 7 EXCÉSDEPROVISIONS 12 795 8 DESPESADEPERSONAL 20o21 64 9 TRANSFERÈNCIESISUBVENCIONSCONCEDIDES 27 65 10 COMPRES 22 60/61/69/79 11 ALTRESDESPESESDEGESTIÓORDINÀRIA Subministramentsiserveisexterns 23 62 Tributs 24 63 Altres 29 676 12 AMORTITZACIÓ 25 68 RESULTATDELAGESTIÓORDINÀRIA 13 DETERIORAMENTDEVALORIRTATVENDAIMMOBILITZAT 14 ALTRESPARTIDESNOORDINÀRIES RESULTATNOFINANCER 15 INGRESSOSFINANCERS 11 76 16 DESPESESFINANCERES 17 66 ALTRESRESULTATSFINANCERS RESULTATFINANCER RESULTATDEL’EXERCICI

8/2(21)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar els nostres elements

de costos ?

Conciliar Rtat Intern amb el REP

ELEMENT 10 TRIBUTSITRANSFERÈNCIES 11 INGRESSOSFINANCERS 12 ALTRESING.NOVINCULATSASERVEIS 13 RESULTATD'EXERCICISTANCATS 14 INGRESSOSDECAPITALMERITATS 15 INGRESSOSCALCULATS 17 DESPESESFINANCERES CAPACITATPERPRESTARSERVEIS 20 COSTDEPERSONAL 21 DIETESIDESPLAÇAMENTS 22 COMPRADEBÉNSISERVEIS 23 SERVEISEXTERNS 24 TRIBUTS 25 COSTOSCALCULATS 26 COSTOSFINANCERS 27 COSTDESUBVENCIONSITRANSFERÈNCIES 29 ALTRESCOSTOSDESERVEIS 30 TAXESIPREUSPÚBLICS 31 SUBVENCIONSCTSREBUDES 32 ALTRESINGRESSOSDESERVEIS PÈRDUADELAPRESTACIÓDESERVEIS RESULTATINTERN INGRESSOSIDESPESESNOHABITUALS COSTOSIINGRESSOSNOCOMPTABLES RESULTATDEL’EXERCICI

La consolidació amb el REP ve

per:

‡ Ingressos i despeses no

habituals considerats en el

REP i no tractats a costos

‡ Ingressos i costos calculats

no considerats en el REP,

però si considerats a

costos

Sols analitzarem la pèrdua de

la prestació de serveis

La capacitat és sols una dada

de referència

9/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar els nostres elements

de costos ?

Objectiu: El cost del servei

ELEMENT DIRECTES INDIRECTE

20 COSTDEPERSONAL 21 DIETESIDESPLAÇAMENTS 22 COMPRADEBÉNSISERVEIS 23 SERVEISEXTERNS 24 TRIBUTS 25 COSTOSCALCULATS 26 COSTOSFINANCERS 27 COSTDESUBVENCIONSITRANSFERÈNCIES 29 ALTRESCOSTOSDESERVEIS TOTALCOST 30 TAXESIPREUSPÚBLICS 31 SUBVENCIONSCTSREBUDES 32 ALTRESINGRESSOSDESERVEIS PÈRDUA

10/2(22)

-R VH S &DV DV 

Activitat

Concepte ABC

y

El sistema de costos per activitats parteixen de la idea que són les activitats

realitzades per a l'obtenció del Productes o serveis les que consumeixen

costos.

y

Els costos es passen a les activitats en una primera fase i posteriorment

des d’aquestes es porten als productes.

y

La Resolució no preveu producte o serveis i els converteix en activitats finals

de darrer nivell

y

Les activitats finals de nivell superior seran totes aquelles que cal fer per

poder prestar el serveis final o activitat final de darrer nivell

11/2

-R VHS &DV DV 

Activitat

Concepte ABC

y

Habitualment es consideren diferents tipus d’activitat final:

Ń

Nivell unitari. Els costos varien en proporció als nivells de producció o servei prestat. La unitat d'activitat

ha de ser un indicador de volum.

Ń

Nivell de lot. Els costos varien en proporció al nombre de vegades que es realitza un procés. La unitat

d'activitat és el nombre de vegades que es repeteix el procés o lot independentment del nombre

d'unitats que inclogui cadascun.

Ń

Nivell de tipus de producte o servei. Els costos varien amb el nombre de productes o serveis individuals.

La unitat d'activitat són els diferents tipus de productes o serveis.

Ń

Nivell de planta. Aquests costos sorgeixen per mantenir la infraestructura general de les instal·lacions de

l’organització.

Ń

Nivell d’organització. Aquests costos sorgeixen per mantenir l’estructura general de l’organització

y

En general, teòricament només hi ha dos tipus de costos que no són assignables als

productes:

Ń

els derivats d'excés de capacitat

Ń

els d'investigació i desenvolupament de nous productes i línies

12/2

(23)

-R VH S &DV DV 

Activitats

A la Resolució

Activitat

Conjunt d’actuacions que combinen factors en un procés productiu amb l'objectiu

d’obtenir béns o prestar serveis, amb la suficient importància relativa como per ser

tractat de forma individualitzada.

Ń

Finalista o Principal

x Orientada a l’obtenció immediata dels outputs que són objectiu de l’organització

Ń

Auxiliar

x Serveix de suport al procés productiu, no intervenint de forma directe

Ń

Annexa

x No imprescindibles per la realització de les funciones productives d’una organització, tot i que poden complir amb una funció social, i ni s’hi està obligat per normativa legal.

Ń

DAG

x Suposen el suport administratiu i de direcció de l’organització. A diferencia de les auxiliars, no estan relacionades directament amb el procés productiu.

Ń

Organització

x Càrregues que no són atribuïbles a cap activitat concreta tot i que si són de l’entitat, com una campanya institucional

Ll. Obra menor $GPLVVLyGHWUjPLWV 6HFUHWDULD 1zPLQHV Bar pavelló

13/2

-R VHS &DV DV Activitats

A la Resolució

y

Poden existir activitats a diferents nivells

Ń

Una activitat principal de darrer nivell

x El que rep l’usuari o client, és la base de la liquidació d’una possible taxa o preu

Ń

Una activitat principal de nivell superior

x Activitat necessàries per realitzar les de darrer nivell. L’objectiu es poder controlar el cost d’aquestes activitats

Una activitat final de nivell superior aporta valor afegit a activitats finals de

darrer nivell.

Quan l’activitat aporti valor afegit al sistema productiu en general serà auxiliar,

mai serà activitat final de nivell superior.

Quan l’activitat no aporta valor afegit, serà un Centre agrupament de cost

$)QV 3URIHVVRUV WHRULD $)XQ &RVWDOXPQH $)QV 3URI SUjFWLFD $)QV 0DWULFXODFLRQV $)QV *HVWLyDOXPQHV(24)

-R VH S &DV DV 

Centre

Concepte

y

El concepte de Centre no difereix tant dels models de costos aplicats fins

ara.

y

Un Centre representa

Ń

un emplaçament clarament delimitat on es poden prendre decisions i hi ha un cert àmbit

de responsabilitat

Ń

Compte amb un responsable i amb un pressupost

Ń

Te assignats uns recursos permanents (humans i materials) que gestiona

Ń

La seva tasca es realitzar un seguit d’activitats

y

Qualsevol entitat pot estructurar-se en els centres de cost

Ń

que estimi convenients

Ń

sense que aquests hagin de coincidir entre diferents entitats similars

Ń

pot variar en funció de la ponderació que li assignin els responsables de la seva anàlisi.

15/2

-R VHS &DV DV 

Centre

A la Resolució

Centre

Espai físic on es gestionen recursos per la realització d’activitats

Ń

Finalista o Principal

x Que realitza SOLS activitats principals

Ń

Auxiliar

x Que realitza SOLS activitats auxiliars

Ń

Annex

x Que realitza SOLS activitats annexes

Ń

DAG

x Que realitza SOLS activitats DAG

Ń

Agrupament de costos

x Agregat que permet identificar costos no associats al procés productiu (locals buits, espais sindicals,...)

Ń

Mixtes

x Que realitza VARIS tipus d’activitats

6HUYHL&XOWXUD Logística 0DJDW]HPFXOWXUDO 6HUYHLV &HQWUDOV /RFDOV QRHQ~V ,QIRUPjWLFD

16/2(25)

-R VH S &DV DV 

Centre

A la Resolució

y

Poden existir centres a diferents nivells

Ń

Els centres segueixen l’organigrama de l’entitat

Ń

Els de nivell superior es corresponen a unitats orgàniques de

comandaments entremitjos i superiors

&3QV 'LUHFFLy8UEDQLVPH &3GQ 6HUYHLVWqFQLFV &3GQ 6HUYHLV DGPLQLVWUDWLXV &'$*GQ ¬UHDGHYLDS~EOLFD

17/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

La “Carta de serveis”

y

Una forma de començar a dissenyar una carta de serveis de l’entitat

y

Òbviament, aquesta “carta” no contindrà totes les activitats que es realitzen,

però hauria de contenir totes els serveis prestats

1

, és dir, les

ACTIVITATS FINALS de darrer nivell

y

Obtenir el cost dels elements de la carta de serveis serà el nostre objectiu

bàsic, però per fer-ho cal buscar més elements de l'estructura

y

Per exigències de la ICAL, hi ha de figurar, al menys, les taxes i

preus públics rellevants

(1) rellevants, i dels que volem obtenir el seu cost

18/2

(26)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

L’Organigrama

y

El segon punt de partida serà el nostre Organigrama.

y

D’allà han de sorgir els Centres, que en una primera

anàlisi no entrarem en la seva tipologia

y

Haurem de decidir quins centres volem, en funció del

nivell de control de costos que desitgem

Ń

A major control -> centres més petits i definits

Ń

A menor control -> centres més amplis i grans

y

Una bona forma d’actuar és definit àrees i anar baixant

fins a les activitats principals de darrer nivell

19/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Què fa qui?

y

El tercer punt és identificar les activitats que fa cada

centre

y

Haurem de centrar-nos en les més significatives

Ń

L'existència d'un nombre massa elevat d'activitats fa que es necessiti fer

multitud de mesuraments, la qual cosa incrementa considerablement els

costos i els risc d’errades

Ń

Per reduir el nombre d'aquestes activitats es recomanable l’agregació o

simplificació de les mateixes.

Ń

El risc d’entrar en una sobre dimensió d’activitats definides pot portar a

models de difícil càlcul i manteniment

20/2

(27)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Què fa qui?

y

Una dimensió adequada pot ser que cada centre

identifiqui entre tres i sis activitats que realitza, sempre

que aquestes consumeixin un mínim del 10% dels seus

recursos.

y

El pas final serà “qualificar” cada activitat definida. Poden

existir centres de la part superior de l’organigrama que la

seva activitat única sigui la direcció dels depenents. No cal

crear una activitat específica, són centres de nivell

superior.

21/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Qualificacions dels Centres

y

En els centres de darrer nivell, la qualificació serà en funció de les

activitats definides

y

En els nivells entremitjos haurem de tenir en compte també els

centres depenents

y

El centres de direcció on no hem definit activitats seran de nivell

superior sempre

y

La capçalera d’una àrea d’actuació sempre serà

Ń

Un centre DAG (si volem definir diferents activitat de direcció)

Ń

Un centre de nivell superior (si tot el cost anirà amb el mateix criteri)

y

L’equip de govern es recomana agrupar-lo en un o varis centres DAG

22/2

(28)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

De quin tipus és aquesta activitat?

y

És un servei que rep el ciutadà?

¾

Activitat final de darrer nivell

y

No és exactament un servei que rep el ciutadà,

però està relacionat directament amb ell

¾

Activitat final de nivell superior

23/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

De quin tipus és aquesta activitat?

y

NO és un servei que rep el ciutadà?

¾

És un servei intern de consum intern de l’entitat

(podem assignar-ho a centres de cost)?

¾

Activitat auxiliar de darrer nivell

¾

És un servei intern de consum intern molt especialitat,

complementari a certes activitats auxiliars?

¾

Activitat auxiliar de nivell superior

24/2

(29)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

De quin tipus és aquesta activitat?

y

NO és un servei que rep el ciutadà?

¾

No és un servei intern de consum intern de l’entitat,

més aviat és una activitat administrativa / general de

l’entitat

¾

Si podem utilitzar una clau de repartiment física

vinculada a la prestació de serveis serà una DAG

¾

Si no tenim un criteri clar per imputar-la, la tractarem

como una d'organització

25/2

-R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Exemple

26/2

&0QV &RRUGLQDGRU 6HUYHLVDOFLXWDGj &3GQ

6HUYHLV6RFLDOV 6HUYHL&XOWXUD&3GQ

&3GQ 6HUYHL(VSRUWV &0GQ 2ILFLQDDWHQFLy FLXWDGj $)GQ $VVLVWHQFLDVRFLDO $)GQ &HQWUH GHODGRQD $)GQ (GXFDGRU VRFLDO $)GQ %HTXHV PHQMDGRU $)GQ 6DODSROLYDOHQW $)GQ %LEOLRWHFD $)GQ 3URPRFLy FXOWXUDO $)QV 3LVFLQD 0DQWHQLPHQW $)GQ 3LVFLQD DERQDWV $)GQ 3LVFLQD DFWLYLWDWVGLU $)GQ 3DYHOOy GHVSRUWV $)GQ 3DGUzGKDELWDQWV $$GQ $GPLVVLyGHWUjPLWV $$GQ WUDPHVDUHVROXFLRQV(30)

-R VH S &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Exemple

27/2

&3QV 'LUHFFLy8UEDQLVPH &3GQ 6HUYHLVWqFQLFV &3GQ 6HUYHLV DGPLQLVWUDWLXV $)QV $GPLVLRQV $)QV 7UDPLWDFLRQV $)QV ,QIRUPHV $)GQ 0RGLI3280 $)GQ ,QVSHFFLy $)GQ /LF2EUD 0HQRU $)QV 5HYLVLRQV $)GQ /LF2EUD 0DMRU $)GQ /LF$FWLYLWDWV $)GQ &RQVXOWHV -R VHS &DV DV 

Com dissenyar la nostre estructura

de costos ?

Exemple

28/2

&3XQ (VFROD %UHVVRO $)XQ +RUD DFROOLGD $)QV (VWDQFLD PDWL $)QV (VWDQFLD WDUGD $)QV 0HQMDGRU $)XQ KRUHVVHQVH PHQMDU $)XQ KRUHVVHQVH PHQMDU $)XQ KPHQMDU &'$*XQ ¬UHDGHVHUYHLV SHUVRQDOV $'$*XQ &RRUGLQDFLy (GXFDFLy(31)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Assignació del cost dels elements

y

L'assignació de cada un dels fets econòmics classificats en elements de cost

a centres i / o activitats es produirà de la següent manera:

Ń

Els costos han de ser assignats als centres on s’ha consumit el recurs i, sempre que es

disposi d'informació suficient, l’assignació es farà directament a les activitats per a les que

van a ser utilitzats.

y

En aquesta assignació de costos a centres i / o a activitats es poden produir

dues situacions diferents:

Ń

El cost es relaciona de manera directa amb un o diversos centres/activitats, és a dir, es

coneix amb exactitud l'import assignat a cada centre/activitat.

Ń

El cost es relaciona de manera indirecta amb diversos centres/activitats, és a dir, es

d'utilitzar un algoritme representat per un criteri de repartiment (clau de repartiment

primària) que permeti relacionar el cost amb els centres/activitats als quals es vol assignar

29/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Assignació del cost dels elements

y

Un cost determinat podria assignar-se a un o diversos centres de cost o

activitats.

y

Dins d'aquesta assignació el cost es pot associar directament o

indirectament (utilitzant una clau de repartiment) amb aquests centres o

activitats.

y

Un cost determinat podrà associar-se a un o diversos centres de cost

(directament o indirectament) sense associar-se amb cap activitat.

y

Un cost concret podrà assignar amb una o diverses activitats sense associar

amb cap centre de cost.

30/2

(32)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Assignació del cost dels elements

A un centre de forma directe

A una activitat de forma directe

Cost delPersonaladministratiude

serveissocials 6HUYHLV6RFLDOV&3GQ

Cost delcursdeformaciódel CentredelaDona $)GQ &HQWUH GHODGRQD

31/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Assignació del cost dels elements

A varis centres/activitats

Consumtelefònic

&HQWUH

&HQWUH

&HQWUH

Si coneixem el consum real de cada centre, s’efectuarà de forma

directa en base a aquesta informació.

Si no disposem del consum real, caldrà fer servir un criteri, per

exemple el nombre de punts de telèfon

32/2

(33)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Les claus de repartiment

Eina formal (criteri) que permet distribuir ...

a)

els elements de cost (costos per naturalesa) entre diferents centres i

activitats

claus primàries

Centres que l’ocupen

Clau de repartiment primari: superfície ocupada

Mantenimentedifici &HQWUH$ &HQWUH% &HQWUH&

33/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Les claus de repartiment

Eina formal (criteri) que permet distribuir...

b) entre els diversos centres i activitats en les seves relacions entre si

claus secundàries en el procés de liquidació

Clau de repartiment secundaria:

dedicació estimada dels recursos estructurals del centre

34/2

&3XQ 6HUYHLV6RFLDOV $)GQ $VVLVWqQFLDVRFLDO $)GQ &HQWUH GHODGRQD $)GQ (GXFDGRU VRFLDO $)GQ %HTXHVPHQMDGRU(34)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Les claus de repartiment

y

La clau de repartiment està constituïda per un factor

Ń

la mesura del qual és fàcilment determinable

Ń

el seu valor és proporcional al veritable consum de costos registrat

y

De claus de repartiment primària poden crear-ne tantes com considerem

necessari

y

De claus de repartiment secundaria

Ń

Al menys, n’hi haurà una genèrica per cada centre/activitat a liquidar

Ń

Poden definir-se d'específiques per elements de cost del centre/activitat a liquidar

35/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Les claus de repartiment

Seran claus secundàries habituals

(per odre de qualitat de la clau)

y

Criteris basat en els percentatges que determini el responsable del centre

que volem repercutir o que realitza l'activitat a repartir quan aquest sigui

capaç de justificar-ho adequadament.

y

Criteris basat en el nombre de persones equivalents que treballen per a cada

centre / activitat a assignar.

y

Criteri basat en el cost ja associat a cada centre / activitat a assignar

36/2

(35)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

De centres de nivell superior a centres darrer nivell

&3QV ,QVWDOāODFLRQV &3GQ 3DYHOOy 3LVFLQD&3GQ &3QV 'LUHFFLy(VSRUWV &3QV )RPHQWHVSRUW &3GQ 5HODFLRQVHQWLWDWV &3GQ (VGHYHQLPHQWV HVSRUWLXV

37/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

De centres darrer nivell a activitats

38/2

&3XQ 6HUYHL(VSRUWV $GQ 3LVFLQD 0DQWHQLPHQW $)GQ 3LVFLQD DERQDWV $)GQ 3LVFLQD DFWLYLWDWVGLU $)GQ 3DYHOy GHVSRUWV(36)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

D’activitats auxiliar nivell superior a activitats

auxiliars darrer nivell

&0GQ [[[[ $$QV [[[[[[[[[[ $$GQ [[[[[[[[[[[ $$GQ [[[[[[[[[[[ $)GQ [[[[[[[[ &$GQ [[[[ $$GQ [[[[[[[[[[[ $$GQ [[[[[[[[

39/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

D’activitats auxiliar darrer nivell a Centres no

auxiliars darrer nivell

&0QV &RRUGLQDGRU 6HUYHLVDOFLXWDGj

&3GQ

6HUYHLV6RFLDOV 6HUYHL&XOWXUD&3GQ 6HUYHL(VSRUWV&3GQ

&0GQ 2ILFLQDDWHQFLy FLXWDGj $)GQ $VVLVWHQFLDVRFLDO $)GQ &HQWUH GHODGRQD $)GQ (GXFDGRU VRFLDO $)GQ %HTXHV PHQMDGRU $$GQ $GPLVVLyGHWUjPLWV $$GQ WUDPHVDUHVROXFLRQV $)GQ 3DGUzGKDELWDQWV

40/2(37)

-R VH S &DV DV  &0QV &RRUGLQDGRU 6HUYHLVDOFLXWDGj &3GQ

6HUYHLV6RFLDOV 6HUYHL&XOWXUD&3GQ 6HUYHL(VSRUWV&3GQ

&0GQ 2ILFLQDDWHQFLy FLXWDGj $)GQ $VVLVWHQFLDVRFLDO $)GQ &HQWUH GHODGRQD $)GQ (GXFDGRU VRFLDO $)GQ %HTXHVPHQMDGRU $$GQ $GPLVVLyGHWUjPLWV $$GQ WUDPHVDUHVROXFLRQV $)GQ 3DGUzGKDELWDQWV

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

De Centres no auxiliars darrer nivell a activitat no

auxiliars darrer nivell

(cost procedent activitats auxiliars)

Poden existir claus de

repartiment especifiques

per activitats auxiliars de

procedència

41/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

Per tant, de forma implícita pot fer-se

El cost indirecte assignat al

centre, passarà a l’activitat en

base a la clau de repartiment

general

Si assignem a l’activitat

directament, estem utilitzant un

criteri específic de l’origen dels

costos indirectes

42/2

(38)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

Activitats DAG nivell superior a activitats DAG

darrer nivell

$'$*QV &RRUGLQDFLy VHUYHLV FHQWUDOV $'$*GQ 6HFUHWDULD $'$*GQ ,QWHUYHQFLy

43/2

-R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

Activitats DAG nivell superior a activitats NO DAG

NO AUXILIARS darrer nivell

44/2

&3GQ 6HUYHLV6RFLDOV &0GQ 2ILFLQDDWHQFLy FLXWDGj $)XQ $VVLVWHQFLDVRFLDO $)XQ &HQWUH GHODGRQD $)XQ (GXFDGRU VRFLDO $)XQ %HTXHVPHQMDGRU $$GQ $GPLVVLyGHWUjPLWV $$GQ WUDPHVDUHVROXFLRQV $)GQ 3DGUzGKDELWDQWV $'$*XQ ,QWHUYHQFLy &3GQ 6HUYHL(VSRUWV $$GQ 3LVFLQD 0DQWHQLPHQW $)GQ 3LVFLQD DERQDWV $)GQ 3LVFLQD DFWLYLWDWVGLU $)GQ 3DYHOOy GHVSRUWV(39)

-R VH S &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

Resta activitats nivell superior a activitats darrer

nivell

Realment

aquestes claus

de

repartiment

fan la funció

de cost-driver

o generador

de cost

45/2

$)XQ +RUD DFROOLGD $)QV (VWDQFLD PDWt $)QV (VWDQFLD WDUGD $)QV 0HQMDGRU $)XQ KRUHVVHQVH PHQMDU $)XQ KRUHVVHQVH PHQMDU $)XQ KPHQMDU -R VHS &DV DV 

Estructura derivada de la Resolució

28/7/2012

Claus de repartiment secundàries

Activitats Organització a activitats Principals /

Annexes darrer nivell

Realment

aquests claus

de

repartiment

fan la funció

de cost-driver

o generador

de cost

46/2

$)QV 3LVFLQD 0DQWHQLPHQW $)XQ 3LVFLQD DERQDWV $)XQ 3LVFLQD DFWLYLWDWVGLU $)XQ 3DYHOOy GHVSRUWV $2 5HJLGRU G(VSRUWV(40)

El cost dels serveis a l'Administració Local

Cost efectiu vs Cost real

-RVHS&DVDV

1 -R VHS &DV DV 

El Cost efectiu

‡ (VFUHDDPEOD/OHL/56$/GHPRGLILFDFLyGHOD/OHL

GH%DVHVGH5qJLP/RFDOLQFRUSRUDQWVHO¶DUWLFOHWHU

‡ 2EOLJDDOVHXFjOFXODWRWHVOHVHQWLWDWVORFDOVDEDQVGHO¶GH

QRYHPEUH

‡ /DSXEOLFDFLyGHOVHXUHJODPHQWO¶2UGUH+$3HO

GHQRYHPEUHGHYDFRPSRUWDUODQRDSOLFDFLyILQVD

O¶DFWXDOH[HUFLFLVREUHODOLTXLGDFLyGH

‡ $SDUWLUGHO¶H[HUFLFLMDpVYLJHQW

Un nou control

2/3(41)

EL COST EFECTIU

2UGUH+$3GH

FULWHULVGHFjOFXOGHOFRVW

HIHFWLX

Josep Casas 2016 3/3 -R VHS &DV DV 

y

1R pVO¶REMHFWLXGHOFRVWHIHFWLX

‡

'HWHUPLQDUHOVFRVWRVGHOVVHUYHLVDOV

HIHFWHVG¶DSURYDFLyGHWD[HVLSUHXV

‡

2EWHQLUGDGHVSHUO¶HODERUDFLyGHOD0HPzULD

GHFRVWRVLUHQGLPHQWVGHOVVHUYHLV

y

3RGHPFRQVLGHUDUTXHHVWHPGDYDQWG¶XQ

VLVWHPDG¶LQGLFDGRUVGHVHUYHLVS~EOLFVPpV

TXHHOFRQFHSWHKDELWXDOGHFRPSWDELOLWDWGH

FRVWRV

Ordre HAP/2075/2014

4/3(42)

-R VH S &DV DV 

y

$SOLFDEOHDWRWVHOVVHUYHLVPXQLFLSDOVTXH

HVWLJXLQSUHVWDWV

‡

DPE*HVWLyGLUHFWD

‡

SHUHQWLWDWVGHSHQHQWV DPE,&$/

‡

SHUVRFLHWDWVPHUFDQWLOV(3(V ORFDOV

‡

FRQFHVVLy

y

(VGHGXHL[TXHODLQIRUPDFLyTXHFDO

IDFLOLWDUVHUjDQLYHOOGHJUXSORFDOQRSHU

HQWLWDWV

Ordre HAP/2075/2014

5/3

-R VHS &DV DV 

y

/OLVWDGHVHUYHLVDIHFWDWV

‡

6HUYHLVREOLJDWRULV $QQH[,

‡

6HUYHLVFRPSHWqQFLDSUzSLD $QQH[,,

y

1RHVFRQWHPSOHQDOWUHVVHUYHLVSUHVWDWV

SHOVHFWRUORFDO

‡

6HUYHLVFRPSHWqQFLDGHOHJDGD

‡

6HUYHLVYROXQWDULV

Ordre HAP/2075/2014

6/3(43)

-R VH S &DV DV 

Ordre HAP/2075/2014

6(59(,

,QGLFDGRUV

&267

&RVW

GH3HUVRQDO

'HVSHVHV

*HQHUDOV

6XEYHQFLRQV

$PRUWLW]DFLRQV

7/3

-R VHS &DV DV 

2%/,*$&,2165(&21(*8'(6

y

'HVSHVD&LGHOSUHVVXSRVW

‡

/OHYDWO¶DUWLFOHGHSHUVRQDOQRGLUHFWLX

‡

1RHVFRQVLGHUDO¶DUWLFOH LPSUHYLVWRV

y

'HVSHVD&L

‡

6ROVDUWLFOHLGHVXEYHQFLRQVDVHFWRU

SULYDW

y

7RWLTXHQRHVIDUHIHUqQFLDH[SOtFLWDV¶HQWpQ

TXHFDOGUjDSOLFDUHOSULQFLSLGHPHULWDPHQW³L

TXDOVHYRODOWUHGHVSHVDQRILQDQFHUD

QHFHVVjULDSHUSUHVWDUHOVVHUYHLV´

Ordre HAP/2075/2014

8/3(44)

-R VH S &DV DV 

y

$PRUWLW]DFLyGHO¶H[HUFLFLG¶LQYHUVLRQV

‡

ÒV*HQHUDO $UWL

‡

'HVHUYHLV $UWL

‡

,QWDQJLEOHV $UW

x

/OHYDWDFWLXVDGTXLULWVDPEDUUHQGDPHQW

ILQDQFHU DUW TXHHVWUDFWDFRPD

GHVSHVDGHO¶H[HUFLFL

y

3UREOHPHV

‡

0pVGHOG¶HQWLWDWVQRWHQHQLQYHQWDUL

‡

$FWXDOPHQWOHVLQYHUVLRQVG¶~VJHQHUDOQR

VDPRUWLW]HQ

Ordre HAP/2075/2014

9/3

-R VHS &DV DV 

y

/DLQIRUPDFLyUHTXHULGDHVWjDMXVWDGDDODQRYDFODVVLILFDFLy

SHUSURJUDPHV YLJRU

‡

3HUWDQWH[LVWHL[XQDFRUUHODFLySHUzVHPSUH

TXHO¶~VGHOVSURJUDPHVSUHVVXSRVWDULVVLJXL

ODGHTXDW

‡

(QTXDOVHYROFDVSRUWH[LVWLUGHVSHVHV

FHQWUDOLW]DGHVTXHQRFRPSOLUDQDTXHVWD

FRUUHODFLy

y

(VFRQWHPSODODUHSHUFXVVLyGHOVFRVWRVLQGLUHFWHVVHFWRULDOV

SHUzQRGHOVFHQWUDOV

‡

&DOGUjLPSXWDUFHUWHVGHVSHVHVGHJHVWLy

FHQWUDOLW]DGDDOVVHUYHLVILQDOVSHULQFRUSRUDUORV

DOFRVWHIHFWLX

x

FHQWUDOVGHFRPSUHV

x

FRQVXPJHVWLRQDWVFHQWUDOLW]DGDPHQW

x

HWF

Ordre HAP/2075/2014

10/3(45)

-R VH S &DV DV 

y

&RQFHVVLRQV

‡

/¶LQJUpVREWLQJXWSHOFRQFHVVLRQDULpVFRVW

HIHFWLX DPpVGHSRVVLEOHVVXEYHQFLRQV

UHEXGHV

y

6RFLHWDWV

‡

6¶KDQGHWUDFWDU

x

&RPSUHV

x

'HVSHVDGHSHUVRQDO

x

$OWUHVGHVSHVHVG¶H[SORWDFLy

x

$PRUWLW]DFLRQV

Ordre HAP/2075/2014

11/3

-R VHS &DV DV 

Ordre HAP/2075/2014

12/3(46)

-R VH S &DV DV 

y

9LVWWRWDL[z4XqpVHOFRVWHIHFWLX"

Ń

1RpVXQFRVWYLQFXODWDODJHVWLyS~EOLFD

Ń

3HUDTXHVWPRWLXHQVLQGLTXHQTXHQRpV~WLOSHUMXVWLILFDUWD[HV

SUHXVHWF

(/&267()(&7,8e6(/&267

683257$73(/&,87$'¬ '(

48$/6(92/)250$WD[HVSUHXV

LPSRVWRVHWF 3(5816(59(,

3Ò%/,&

eVXQLQVWUXPHQWGHWUDQVSDUqQFLD

QRXQDHLQDGHJHVWLyPXQLFLSD

O

Ordre HAP/2075/2014

13/3

-R VHS &DV DV 

y

,GDTXtQHL[XQDVHJRQDTHVWLy

3RWGHWHUPLQDUVHHOFRVWHIHFWLXGH

IRUPDVLPXOWjQLDDOFRVWGHOVHUYHLV"

2FDOIHUGRVSURFHVVRVGH

FjOFXOWRWDOPHQWVHSDUDWV"

Cost Efectiu Vs Cost Real

14/3

(47)

-R VH S &DV DV 

y

$QDOLW]HPODGLVSDULWDWGHFULWHULVHQWUHXQLDOWUH

Cost Efectiu Vs Cost Real

CONCEPTE

COST EFECTIU

COST REAL

Article 10 de personal no directiu

NO

SI

Resta de Cost de Personal

SI

SI

Article 27 Imprevistos

NO

SI, llevat no habitual

Resta de Cost de funcionament (C2)

SI

SI

Article 48 i 78 Subvencions a famílies

SI

SI

Resta de subvencions (C4 i 7) a AAPP

NO

SI

Amortització de béns en arrendament financer

NO

SI

Resta d'amortitzacions de béns

SI

SI

Quotes d'arrendaments financers

SI

NO

Ingressos dels concessionaris

SI

NO

Ingressos de l'entitat

NO

SI

15/3

-R VHS &DV DV 

y

7RWLTXHSRWVHPEODUTXHHOVFULWHULVGLIHUHL[HQ

y

(OGHOVIHWVHFRQzPLFVDQDOLW]DWV VL

H[FHSWXHPHOVLQJUHVVRVGHO¶HQWLWDW FRLQFLGHL[HQ

HQHOVGRV

y

$OWUDFWDUHOVHOHPHQWVGHFRVWRV QRG¶LQJUHVVRV L

DVVLJQDUORVDOVREMHFWHGHFRVWFDOGULDGLIHUHQFLDU

WUHVVLWXDFLRQVVHPSUH

Cost Efectiu Vs Cost Real

16/3

COSTREAL

COSTEFECTIU

COSTOSCOMUNS

COSTOSESPECIFÍCS

(48)

-R VH S &DV DV 

y

1RREVWDQWHOVREMHFWHVGHFRVWQRFRLQFLGHL[HQ

Ń

$FRVWUHDOVyQHOV&HQWUHVLOHV$FWLYLWDWV

Ń

$FRVWHIHFWLXVyQHOV¬PELWVGHVHUYHLV

x

'HILQLWVDO¶DQQH[GHO¶RUGUH

x

'HILQLWVDO¶DQQH[GHO¶RUGUH

x

(OVG¶DGPLQLVWUDFLRQVVHFWRULDOSHUWUDFWDUHOVFRVWRVLQGLUHFWHV

x

(OVTXHO¶RUGUHQRGHPDQDSHUzTXHFDOGHILQLUSHUHYLWDU

HUUDGHVGHFjOFXOLFRPSOHWDUWRWVHOVjPELWVGHO¶HQWLWDW

Cost Efectiu Vs Cost Real

17/3

-R VHS &DV DV 

y

5HYLVHPHOVjPELWVGHVHUYHLVSHU&RVW(IHFWLX

Cost Efectiu Vs Cost Real

àmbit descripció tipus

130 ADM.SEGURETATIPROTECCIÓCIVIL ADM.SECTORIAL 132 POLICIALOCAL SERVEIDECOMP.PRÒPIA 135 PROTECCIÓCIVIL SERVEIOBLIGATORI 136 PROTECCIÓINCENDIS SERVEIOBLIGATORI 13A ORDENACIÓTRÀFICIMOBILITAT SERVEIDECOMP.PRÒPIA 13R ALTRESDESEGURETATIPROTECCIÓCIVIL ALTRESSERVEIS 150 ADM.VIVENDAIURBANISME ADM.SECTORIAL 151 URBANISME SERVEIDECOMP.PRÒPIA 1521 VIVENDAPROTECCIÓPÚBLICA SERVEIDECOMP.PRÒPIA 1522 CONSERVACIÓIREHABILITACIÓEDIFICIS SERVEIDECOMP.PRÒPIA 1531 ACCÉSNUCLISPOBLACIÓ SERVEIOBLIGATORI 1532 PAVIMENTACIÓCARRERS SERVEIOBLIGATORI 15R ALTRESDEVIVENDAIURBANISME ALTRESSERVEIS 1600 CLAVEGUERAM SERVEIOBLIGATORI 1601 TRACTAMENTAIGÜESRESIDUALS SERVEIDECOMP.PRÒPIA 161 SUBMINISTRAMENTD'AIGUA SERVEIOBLIGATORI .../...

18/3(49)

-R VH S &DV DV 

y

3HUIHUSRVVLEOHXQUHSDUWLPHQWSULPDULGH

GHVSHVHVFRP~HQVFDODPpV

Cost Efectiu Vs Cost Real

&3GQ 6HUYHL(VSRUWV $QV 3LVFLQD 0DQWHQLPHQW $)GQ 3LVFLQD DERQDWV $)GQ 3LVFLQD DFWLYLWDWVGLU $)GQ 3DYHOy GHVSRUWV 340ADM. ESPORTS 342INST. ESPORTIVES

19/3

-R VHS &DV DV 

y

(OUHVXOWDWGHOUHSDUWLPHQWSULPDULFRPSDUWLWVHUj

Cost Efectiu Vs Cost Real

COSTOSPRIMARIS

COSTEFECTIU COSTREAL COSTREAL

PiscinaͲManteniment c1 e1 r1 c1+r1 PiscinaͲAbonats c2 e2 r2 c2+r2 PiscinaͲActivitatsdiriguides c3 e3 r3 c3+r3 Pavellód'esports c4 e4 r4 c4+r4 3420INSTAL.LACIONSESPORTIVEST.PÚBLICA c1+c2+c3+c4+e1+e2+e3+e4 COSTOSCOMUNS COSTOSESPECIFICS

20/3(50)

-R VH S &DV DV 

y

&DUIHUVHVHSDUDGDPHQWGHOFRVWUHDO

y

/HVDGPLQLVWUDFLRQVVHFWRULDOVHVUHSDUWHL[HQHQ

EDVHDOFRVWGLUHFWHGHOVjPELWVDIHFWDWV 7276

HVWLJXLQRQRDOVDQQH[HVGHO¶RUGUH

Indirectes al Cost Efectiu

150ADM VIVENDA I URBAN. 151 URBANISME 1521 VIVENDA PROT. 1522CONS. I REHABIL. HABITATGE 1531ACCES NUCLIS POBLACIÓ 1532 PAVIMENT. CARRERS 15RALTRES VIVENDAI URBANIS.

21/3

-R VHS &DV DV 

y

6ROVTXHGDUjLQFRUSRUDUFRVWRVGHVRFLHWDWVLHOV

LQJUHVVRVGHOVFRQFHVVLRQDULV

Cost Efectiu Vs Cost Real

22/3

(51)

El cost dels serveis a l'Administració Local

Els costos a Grups municipals

-RVHS&DVDV

1 -R VHS &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

y

Sovint, quan calculem costos sobre un

grup d’entitats optem per tractar cada

entitat de forma individualitzada... però

Ń

(OVVHUYHLVSUHVWDWVSHOVHQVGHSHQHQWV VyQGH

WLWXODULWDWPXQLFLSDOSHUWDQWSRGHQHVWDUDIHFWDWV

SHUO¶REOLJDFLyG¶LQIRUPDFLy

Ń

1RpVLQIUHTHQWO¶H[LVWqQFLDGHPRYLPHQWV

FUHXDWV

Ń

1RpVLQIUHTHQWTXHHOVHQVGHSHQHQWV ³XWLOLW]LQ´

DFWLYLWDWVPHGLDOVGHO¶HQWLWDWPDUH

2/4(52)

-R VH S &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

y

Tot i que la normativa mai exigeix presentar les dades

de costos consolidats

y

(VFRQYHQLHQWIHUQHXQWUDFWDPHQWSHUWRWHOJUXS

TXHHQVSHUPHWLWUDFWDUDTXHOOVIHWTXHKHPGH

FRQVLGHUDUFRPDQDWXUDOVTXHHVGRQHQHQWUHOHV

GLIHUHQWVHQWLWDWVGHOJUXS

y

3HUDTXHVWPRWLXHOSULPHUTXHIRUDDGLHQWpVTXH

O¶HVWUXFWXUDGHFRVWRVIRV~QLFDSHUWRWHOJUXS

Ń

7RWLTXHXQHVHQWLWDWVXWLOLW]DUDQXQVREMHFWHVGHFRVWHQ

IXQFLyGHOVHXjPELWG¶DFWXDFLyLG¶DOWUHVXQVDOWUHV

3/4

-R VHS &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

y

Dins d’aquesta estructura comú, haurem de contemplar

uns objectes específics pel fet de tractar les dades d’un

grup

y

Centres d’acumulació de cost per les operacions

creuades

Ń

/HVWUDQVIHUqQFLHVGHILQDQoDPHQWG¶XQDHQWLWDWDO¶DOWUHRQQRKLKDFDS

FRQWUDSUHVWDFLyQRSRGHQLQWHUYHQLUHQHOFRVWGHOVVHUYHLV

Ń

,QFRUSRUDGHVDXQ&HQWUHG¶DFXPXODFLyGHFRVWTXHGHQDwOODGHVGHOD

UHVWDGHOWUDFWDPHQW

Ń

&DOGUjYHULILFDUDQLYHOOGHJUXSTXHHOVLPSRUWVG¶DTXHVWV&HQWUHVXPHQ

]HUR

4/4(53)

-R VH S &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

5/4

-R VHS &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

y

Quan els imports creuats són prestació de serveis amb

contraprestació econòmica

Ń

3RGHQLJQRUDUHOIHWTXHVyQLQWUDJUXSVHPSUHTXHHOV

VHXVSUHXSXJXLQVHUDVVLPLODWVDPHUFDW

Ń

&DVGHVHUSUHXVVXEYHQFLRQDWVFDOGUjFRQWHPSODUXQ

DMXVWSHUODGLIHUqQFLD

Ń

8QDSRVVLEOHIDFWXUDGH¼ DPEYDORUGHPHUFDWGH

FDOGULDWUDFWDUODWDOFRP

AJUNTAMENT SOCIETATMUNICIPAL Centres/Activitatsdel'edificiͲ30.000€ Ingrésdel'activitat30.000€ Fact.Mant. edifici Ͳ50.000 € Ingr.Mant.edifici 50.000 € TRF aSOC.MUN. Ͳ20.000€ TRF del'AJUNT. 20.000€ CentreAcumulaciódeCostdeConsolidació

6/4(54)

-R VH S &DV DV 

Els costos a Grups Municipals

y

Els costos indirectes, habitualment caldrà repartir-los

entre centre i activitat de la mateixa entitat

y

3HUzQRHVLPSRVVLEOHTXHFHUWVFHQWUHVLDFWLYLWDWV

G¶HQVGHSHQHQWV UHELQVHUYHLVLQWHUQVG¶DFWLYLWDWV

DX[LOLDUVGHO¶HQVPDWULX

y

3HUUHFROOLUDTXHVWIHW

Ń

6LWUDFWHPFDGDHQWLWDWSHUVHSDUDW

x

&DOGUjHQYLDUHOFRVWDO&HQWUHG¶DFXPXODFLyFRUUHVSRQHQWD

O¶HQWLWDWSHUFHSWRUD

x

,QFRUSRUDUXQDMXVWDOVFRVWRVGHO¶HQWLWDWUHFHSWRUD

Ń

6LWUDFWHPHOVFRVWRVLQGLUHFWHVDQLYHOOGHJUXSSRGHP

LPSXWDUORVGLUHFWDPHQW

7/4

-R VHS &DV DV 

Singularitats a Empreses Municipals

y

No existeix normativa de costos per a societats

y

(QHOPyQSULYDWHOVFRVWRVQRHVWDQUHJXODWV

y

3HUWDQWOHVVRFLHWDWVPXQLFLSDOVQRWHQHQDOWUH

QRUPDWLYDTXHODGHULYDGDGHVHUS~EOLTXHV

y

3HUFRQYHQLqQFLHVGHJHVWLyLSHUSRGHUSUHVHQWDU

GDGHVKRPRJqQLHVHOPpVDGHTXDWpVDGDSWDUOHV

DOPDWHL[PRGHOTXHOHVDOWUHVHQWLWDWVGHSHQHQWV

y

1RREVWDQWHOVHXSXQWGHSDUWLGDODVHYD

FRPSWDELOLWDWpVGLIHUHQW

8/4(55)

-R VH S &DV DV 

Singularitats a Empreses Municipals

y

La principal dificultat que podem tenir es convertir les

seves dades als elements de cost definits

9/4

CONCEPTE 1 IMPORTNETDELAXIFRADENEGOCIS 30 Taxesipreus 2 VARIACIÓD'EXISTÈNCIESDEPRODUCTESACABATSOENCURS Ͳ29 Altresdespeses 3 TREBALLSREALITZATPELPROPIIMMOBILITZAT Ͳ29 Altresdespeses 4 COMPRES Consumdemercaderies 22 Compres Consumdematèriesprimeres 22 Compres Treballsrealitzatsperaltresempreses 23 ServeisExterns Deterioramentsdemateriesprimeres 22 Compres 5 ALTRESINGRESSOSD'EXPLOTACIÓ

Ingressoscomplementaris 12o32 Altresing(deserveiono) Subvencionsd'explotació 31 Subvencionsdeserveis 6 DESPESADEPERSONAL 20 Costdepersonal 7 ALTRESDESPESESD'EXPLOTACIÓ Serveisexterns 23 Serveisexterns Tributs 24 Tributs Pèrduesideterioramentsperoperacionscomercials 13 Rtatsexercicistancats Altresdespesesdegestióordinària 29 Altresdespeses 8 AMORTITZACIONS 25 Costoscalculats 9 IMPUTACIÓDESUBVENCIONSDEL'IMMOBILITZAT 14 Ingressosdecapitalmeritats 10 EXCÉSDEPROVISIONS 12 Altresing.novinculats 11 DETERIORAMENTDEVALORIRTATVENDAIMMOBILITZAT 12 ALTRESRESULTATS Subvencionsconcedides 27 Costdesubv.itransf. Altres 29 Altresdespeses RESULTATDEL'EXPLOTIACÓ 13 INGRESSOSFINANCERS 11 ingressosfinancers 14 DESPESESFINANCERES 17 Despesesfinanceres ALTRESRESULTATSFINANCERS RESULTATFINANCER Impostsobreelbenefici RESULTATDEL'EXERCICI ELEMENT -R VHS &DV DV 

Singularitats a Empreses Municipals

y

Un cop tenim les dades associades a elements de cost

homogenis

y

El tractament a aplicar serà igual que hem fet amb les

dades de la resta del grup

y

la resta de fets singulars els tractarem en l’apartat

següent com un origen de dades específic.

10/4

(56)

(OV2UtJHQVGH

GDGHV

-RVHS&DVDV

1/5

El cost dels serveis a l'Administració Local

Els orígens de dades

‡

L’objectiu en aquests apartats serà tractar

el repartiment primari, és a dir, traslladar

els costos

±

des dels elements de cost

±

als centres i activitats

‡

Però per fer-ho analitzarem la situació de

cada origen de dades

2/5

(57)

El pressupost

‡

En primer que ens cal es associar les

dades del pressupost als element de cost

‡

Podem fer servir una taula de conversió

ECON. ELEMENT 2 29 ALTRESCOSTOS Real/efectiu 20 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 21 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 220 22 COMPRADEBÉNSISERVEIS Real/efectiu 221 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 222 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 223 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 224 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 225 24 TRIBUTS Real/efectiu 226 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 227 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 23 21 DIETESIDESPLAÇAMENTS Real/efectiu 24 23 SERVEISEXTERNS Real/efectiu 27 29 ALTRESCOSTOS Real 3 17 DESPESESFINANCERES Real 4 27 SUBVENCIONSITRANSFERÈNCIES Real 48 27 SUBVENCIONSITRANSFERÈNCIES Real/efectiu 6 99 DESPESANOTRACTADA NO 648 27 QUOTESARRENDAMENTFINANCER Efectiu 3/5

El pressupost

‡

L’Objectiu és sempre l’acumulació de la

despesa generada (obligacions ajustades

amb DPA) al elements de cost

‡

A partir d’aquí cal assignar aquest cost a

±

Centres

±

Activitat

‡

Però a la realitat, passarem del pressupost

al centre/activitat directament, deixant

l’import acumulat a l’element

corresponent

4/5

Figure

Updating...

References

Related subjects :