D acord amb la base general 6 de l annex 1 de la convocatòria, correspon al director general de Centres Concertats i Centres Privats resoldre-la.

Texto completo

(1)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/562/2015, de 20 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de

subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives

especials.

Per l’Ordre ENS/263/2014, de 25 de juliol (DOGC núm. 6691, de 22.8.2014), es van aprovar les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, i es va convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, corresponent al curs acadèmic 2014-2015 (Programa B codi 221B EN0120).

D’acord amb la base general 6 de l’annex 1 de la convocatòria, correspon al director general de Centres Concertats i Centres Privats resoldre-la.

Per això, examinades les sol·licituds presentades pels centres i d’acord amb la base específica 5 del Programa B esmentat,

Resolc:

-1 Atorgar als centres privats concertats que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució una subvenció per l’import que en cada cas s’hi especifica, per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials durant el curs 2014-2015.

-2 Denegar als centres privats concertats que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució les subvencions per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per la causa que en cada cas s’hi especifica.

-3 L’import d’aquesta Resolució és de 3.540.915,00 euros, i anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de març de 2015 Miquel García Casaponsa

(2)

Director general de Centres Concertats i Centres Privats

Annex 1

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi Codi Denominació del centre Import

Barcelona 08010641 Abat Oliba-Spínola 3.240,00

Barcelona 08006945 Acis-Artur Martorell 6.480,00

Barcelona 08011199 Adela de Trenquelleón 14.175,00

Barcelona 08014358 Aloma 2.025,00

Barcelona 08008531 Amor de Dios 7.290,00

Barcelona 08003361 Anna Ravell 10.125,00

Barcelona 08007603 Arrels 11.745,00

Barcelona 08057084 Augusta 9.315,00

Barcelona 08008401 Bon Pastor 10.125,00

Barcelona 08005199 Casp-Sagrat Cor de Jesús 4.050,00

Barcelona 08037139 Centre Educatiu Projecte 6.480,00

Barcelona 08010501 Claret 3.240,00

Barcelona 08008361 Cor de Maria-Sabastida 4.050,00

Barcelona 08004316 Decroly 5.265,00

Barcelona 08005436 Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona 5.265,00

Barcelona 08009260 El Clot 9.315,00

Barcelona 08036251 Els Arcs 8.910,00

Barcelona 08011941 Escola Pia Balmes 3.240,00

Barcelona 08005242 Escola Pia de Nostra Senyora 8.100,00

Barcelona 08004286 Escola Pia de Sarrià-Calassanç 6.480,00

Barcelona 08005746 Escola Pia Sant Antoni 5.265,00

Barcelona 08007445 Escola Pia-Luz Casanova 7.290,00

Barcelona 08005382 Escolàpies Llúria-Barcelona 5.265,00

(3)

Barcelona 08007469 FEDAC-Amilcar 2.025,00

Barcelona 08009806 FEDAC-Horta 12.150,00

Barcelona 08008279 FEDAC-Sant Andreu 6.075,00

Barcelona 08012027 Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia 11.745,00

Barcelona 08003725 Garbiñe 5.265,00

Barcelona 08011448 Gravi 12.150,00

Barcelona 08009247 Grèvol 10.530,00

Barcelona 08008701 Grey 2.025,00

Barcelona 08009971 Guinardó 12.150,00

Barcelona 08010171 Immaculada Concepció 10.125,00

Barcelona 08004626 Infant Jesús 14.580,00

Barcelona 08005990 Inmaculada Concepción 3.240,00

Barcelona 08009697 IPSI 4.860,00

Barcelona 08005370 Jesuïtes Gràcia - Kostka 15.795,00

Barcelona 08004742 Jesús i Maria 7.290,00

Barcelona 08003014 Jesús Maria 9.315,00

Barcelona 08007721 Jesús Maria 7.695,00

Barcelona 08008462 Jesús, Maria i Josep 17.010,00

Barcelona 08013640 Joan Pelegrí 10.530,00

Barcelona 08008036 Joan Roca 1953 3.240,00

Barcelona 08044791 Joan Roca Guipúzcoa 10.530,00

Barcelona 08006143 Josep Tous 11.745,00

Barcelona 08005473 La Merced 4.050,00

Barcelona 08051719 La Pau de la FEP 1.620,00

Barcelona 08003907 La Salle Bonanova 10.530,00

Barcelona 08005102 La Salle Comtal 5.265,00

Barcelona 08007032 La Salle Gràcia 3.240,00

Barcelona 08009934 La Salle Horta 8.910,00

Barcelona 08005643 Labouré 5.265,00

(4)

Barcelona 08005412 Lleó XIII 10.530,00

Barcelona 08006477 Lloret 6.480,00

Barcelona 08004559 Loreto-Abat Oliba 7.695,00

Barcelona 08004641 Lys 6.480,00

Barcelona 08004900 Madres Concepcionistas de la Enseñanza 13.770,00

Barcelona 08008516 Mare de Déu de la Soledat 3.645,00

Barcelona 08010547 Mare de Déu del Coll 3.240,00

Barcelona 08005801 Mare de Déu del Roser 4.050,00

Barcelona 08014449 Mare de Déu del Roser Les Planes 7.695,00

Barcelona 08008371 Mare de Déu dels Àngels 8.100,00

Barcelona 08005114 Mare del Diví Pastor 6.885,00

Barcelona 08003592 Maria Auxiliadora 4.050,00

Barcelona 08005485 Marillac 8.100,00

Barcelona 08005564 Maristes La Immaculada 4.050,00

Barcelona 08006532 Maristes Sants - les Corts 3.645,00

Barcelona 08004018 Mary Ward 4.860,00

Barcelona 08008826 Miró 3.240,00

Barcelona 08035076 Montseny-Poblenou 14.580,00

Barcelona 08004912 Montserrat 6.480,00

Barcelona 08006490 Montserrat 4.050,00

Barcelona 08004471 Nausica 6.075,00

Barcelona 08004328 Nostra Senyora de Lurdes 10.125,00

Barcelona 08040199 Padre Damián Sagrados Corazones 5.265,00

Barcelona 08010468 Palcam 4.860,00

Barcelona 08009673 Pare Manyanet 1.620,00

Barcelona 08010006 Patufet 5.265,00

Barcelona 08004869 Peter Pan 3.240,00

Barcelona 08011096 Piaget 5.265,00

Barcelona 08006118 Proa 10.530,00

(5)

Barcelona 08008656 Ramon Llull 9.315,00

Barcelona 08009995 Regina Carmeli 11.745,00

Barcelona 08004705 Reial Monestir de Santa Isabel 8.100,00

Barcelona 08007101 Reina Elisenda 2.835,00

Barcelona 08044326 Roca 1.620,00

Barcelona 08005072 Sadako 3.240,00

Barcelona 08003041 Sagrada Família 3.240,00

Barcelona 08007494 Sagrada Família 13.365,00

Barcelona 08009685 Sagrada Família 3.240,00

Barcelona 08010432 Sagrada Família-Horta 6.480,00

Barcelona 08004122 Sagrado Corazón 3.240,00

Barcelona 08003336 Sagrat Cor 6.885,00

Barcelona 08008981 Sagrat Cor Besòs 16.200,00

Barcelona 08005266 Sagrat Cor-Diputació 10.125,00

Barcelona 08004717 Sagrat Cor-Sarrià 10.125,00

Barcelona 08003543 Salesià de Sant Josep 4.455,00

Barcelona 08008930 San Francisco 4.050,00

Barcelona 08003294 Sant Felip Neri 9.315,00

Barcelona 08008784 Sant Gabriel 6.480,00

Barcelona 08004195 Sant Gregori 7.290,00

Barcelona 08004067 Sant Ignasi 7.695,00

Barcelona 08003828 Sant Ignasi-Anglí 2.025,00

Barcelona 08003087 Sant Joan Baptista 1.620,00

Barcelona 08011394 Sant Joan Bosco 12.150,00

Barcelona 08006970 Sant Josep 4.050,00

Barcelona 08006052 Sant Josep Oriol 3.240,00

Barcelona 08006994 Sant Josep-Teresianes 4.050,00

Barcelona 08004031 Sant Marc de Sarrià 12.960,00

Barcelona 08006209 Sant Medir 7.695,00

(6)

Barcelona 08004390 Sant Pau 1.620,00

Barcelona 08003671 Sant Pere Claver 7.695,00

Barcelona 08009454 Sant Ramon Nonat 5.265,00

Barcelona 08009466 Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor 3.645,00

Barcelona 08004171 Santa Anna-Eixample 4.050,00

Barcelona 08004778 Santa Dorotea 4.860,00

Barcelona 08008191 Santa Maria dels Apòstols 4.050,00

Barcelona 08004201 Santa Teresa - Ganduxer 2.835,00

Barcelona 08009508 Santa Teresa de Lisieux 5.265,00

Barcelona 08009235 Santísima Trinidad 7.695,00

Barcelona 08014310 Santíssima Trinitat 4.050,00

Barcelona 08005771 Shalom 4.455,00

Barcelona 08003816 Thau 6.480,00

Barcelona 08008474 Valldaura 2.025,00

Barcelona 08005618 Vedruna Àngels 5.265,00

Barcelona 08010341 Vedruna Immaculada 6.480,00

Barcelona 08006908 Vedruna-Gràcia 3.240,00

Barcelona 08006751 Virolai 14.580,00

Barcelona 08008851 Voramar 10.530,00

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi Codi Denominació del centre Import

Castelldefels 08037048 Petit Món-Felisa Bastida 2.025,00

Cornellà de Llobregat 08016513 Betània 4.860,00

Cornellà de Llobregat 08016628 Sagrada Família 8.100,00

Cornellà de Llobregat 08016501 Sant Antoni Maria Claret 3.240,00

El Prat de Llobregat 08023013 Mare de Déu del Carme 12.150,00

(7)

Esparreguera 08016914 El Puig 9.315,00

Esparreguera 08016926 Estel 2.430,00

Esplugues de Llobregat 08017025 Garbí Pere Vergés 10.530,00

Esplugues de Llobregat 08035118 Isabel de Villena 6.480,00

Esplugues de Llobregat 08017086 Nazaret 3.240,00

Esplugues de Llobregat 08017049 Utmar 4.050,00

Gavà 08017402 Inmaculada Concepción 8.505,00

Gavà 08017384 Sagrada Família 4.050,00

Martorell 08020531 La Mercè 10.125,00

Molins de Rei 08021417 Sant Miquel Arcàngel 3.240,00

Molins de Rei 08021405 Virolai 4.860,00

Olesa de Montserrat 08022422 Povill 2.025,00

Pallejà 08036275 L'Oreig 10.125,00

Sant Andreu de la Barca 08025253 Nuestra Señora del Carmen 4.050,00

Sant Boi de Llobregat 08032166 Llor 6.075,00

Sant Boi de Llobregat 08025541 Mare de Déu dels Dolors 8.100,00

Sant Boi de Llobregat 08025496 Pedagògium Cos 3.240,00

Sant Boi de Llobregat 08025459 Vedruna Sant Boi 4.860,00

Sant Feliu de Llobregat 08026269 Bon Salvador 2.025,00

Sant Feliu de Llobregat 08026294 Mare de Déu de la Mercè 2.835,00

Sant Feliu de Llobregat 08026282 Mestral 8.100,00

Sant Feliu de Llobregat 08026245 Virgen de la Salud 4.050,00

Sant Joan Despí 08026622 Ateneu Instructiu 10.125,00

Sant Just Desvern 08026841 Madre Sacramento 2.430,00

Sant Vicenç dels Horts 08028655 La Inmaculada 12.150,00

Sant Vicenç dels Horts 08028631 Sant Vicenç 9.315,00

Vallirana 08030777 Verge del Roser 4.860,00

(8)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi Codi Denominació del centre Import

Badalona 08001133 Arrels-Blanquerna 6.480,00 Badalona 08000921 Arrels-Esperança 6.075,00 Badalona 08000761 Badalonès 2.025,00 Badalona 08000967 Betúlia 8.100,00 Badalona 08001029 Boix 4.050,00 Badalona 08000918 Cultural 6.075,00

Badalona 08001030 Cultural Fluvià 2.025,00

Badalona 08000943 Garbí Pere Vergés 8.100,00

Badalona 08000827 Jesús Maria 4.050,00

Badalona 08001145 Lestonnac 13.770,00

Badalona 08000670 Mare de Déu de la Salut 6.075,00

Badalona 08001108 Mare de Déu de l'Assumpció 12.555,00

Badalona 08001066 Maria Ward 10.125,00

Badalona 08000700 Maristes Champagnat 4.050,00

Badalona 08001157 Minguella 2.025,00

Badalona 08000578 Nen Jesús de Praga 3.240,00

Badalona 08000980 Ramiro de Maeztu 3.240,00

Badalona 08000517 Sant Andreu 8.100,00

Badalona 08000499 Sant Domènec Savio 30.375,00

Badalona 08001170 Santíssima Trinitat 4.050,00

L'Hospitalet de Llobregat 08063485 Avantis 2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018406 Canigó 2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat 08038867 Jaume Balmes 4.050,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018871 Joan XXIII 12.960,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018315 Pare Enric d'Ossó 10.125,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018901 Pineda 4.050,00

(9)

L'Hospitalet de Llobregat 08019009 Sant Jaume de la FEP 22.275,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018601 Sant Josep Obrer 6.075,00

L'Hospitalet de Llobregat 08019058 Tecla Sala 2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat 08018972 Utmar 2.025,00

Sant Adrià de Besòs 08025137 Túrbula 7.290,00

Sant Sadurní d'Anoia 08027331 Sant Josep 3.240,00

Sant Sadurní d'Anoia 08027353 Vedruna-El Carme 6.885,00

Santa Coloma de Gramenet 08027729 FEDAC - Santa Coloma 16.200,00

Santa Coloma de Gramenet 08027730 Fuster 6.075,00

Santa Coloma de Gramenet 08027766 Manent Rambla 2.025,00

Santa Coloma de Gramenet 08027602 Seimar 7.290,00

Santa Coloma de Gramenet 08027559 Singuerlín 10.125,00

Santa Coloma de Gramenet 08027560 Verge de les Neus 10.125,00

Santa Coloma de Gramenet 08027754 Virgen del Carmen 4.050,00

Vilafranca del Penedès 08031356 Montagut 11.340,00

Vilafranca del Penedès 08031371 Sant Josep 4.050,00

Vilafranca del Penedès 08031401 Sant Ramon de Penyafort 6.075,00

Vilafranca del Penedès 08031381 Vedruna Sant Elies 8.100,00

Vilanova i la Geltrú 08031599 Divina Providència 2.025,00

Vilanova i la Geltrú 08031496 El Cim 28.350,00

Vilanova i la Geltrú 08031538 Escola Pia de Vilanova i la Geltrú 8.100,00

Vilanova i la Geltrú 08043565 La Pau 2.025,00

Vilanova i la Geltrú 08031502 Santa Teresa de Jesús 8.100,00

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi Codi Denominació del centre Import

Artés 08000220 Vedruna 6.075,00

Berga 08014644 La Salle-Berga 2.025,00

(10)

Berga 08070520 Xarxa 8.100,00

Capellades 08015429 Mare del Diví Pastor 3.240,00

Centelles 08016203 Sagrats Cors 11.340,00

Igualada 08036962 Ateneu Igualadí 2.025,00

Igualada 08019502 Escola Pia d'Igualada 2.025,00

Igualada 08019575 Escolàpies Igualada 3.240,00

Igualada 08019551 Igualada 12.150,00

Igualada 08019514 Jesús Maria 3.240,00

Igualada 08019541 Maristes Igualada 8.100,00

Jorba 08040266 Montclar 7.290,00

Manlleu 08039215 Casals-Gràcia 9.720,00

Manlleu 08019976 El Carme-Vedruna 7.695,00

Manlleu 08019952 La Salle Manlleu 8.100,00

Manresa 08020140 FEDAC-Manresa 6.075,00

Manresa 08020036 Joviat 12.150,00

Manresa 08020218 La Salle 4.050,00

Manresa 08020267 L'Ave Maria 4.050,00

Manresa 08043759 L'Espill 12.150,00

Manresa 08020309 Mare de Déu del Pilar 4.050,00

Manresa 08020085 Oms i de Prat 8.100,00

Manresa 08020383 Vedruna Manresa 8.100,00

Moià 08022100 Escola Pia de Moià 9.315,00

Monistrol de Montserrat 08021909 FEDAC-Monistrol 4.860,00

Navàs 08022276 Diocesana 8.100,00

Navàs 08022288 Sant Josep 10.125,00

Piera 08022771 Apiària 6.075,00

Sant Fruitós de Bages 08026427 Paidos 6.075,00

Sant Julià de Vilatorta 08026798 El Roser 10.125,00

Sant Vicenç de Castellet 08028552 FEDAC-Sant Vicenç 4.050,00

(11)

Solsona 25004309 Arrels II 2.430,00

Taradell 08029313 Sant Genís-Santa Agnès 3.240,00

Tona 08030431 Vedruna-Tona 11.340,00

Torelló 08030534 Rocaprevera 3.645,00

Torelló 08030546 Sagrats Cors 10.935,00

Vic 08030947 Escorial 29.160,00

Vic 08030960 FEDAC-Vic 15.390,00

Vic 08030911 Sagrat Cor de Jesús 18.630,00

Vic 08030959 Sant Miquel dels Sants 9.720,00

Vic 08030881 Santa Caterina de Siena 8.910,00

Serveis Territorials a Girona

Municipi Codi Denominació del centre Import

Arbúcies 17000184 Vedruna 14.175,00

Banyoles 17000299 Casa Nostra 16.200,00

Blanes 17000482 Cor de Maria 8.100,00

Blanes 17000512 Santa Maria 6.075,00

Cassà de la Selva 17000858 La Salle de Cassà 2.025,00

Figueres 17001164 Cor de Maria 4.050,00

Figueres 17001206 Escolàpies Figueres 6.075,00

Figueres 17001191 La Salle 6.075,00

Girona 17001590 Bell-lloc del Pla 10.125,00

Girona 17001541 Doctor Masmitjà 12.150,00

Girona 17001565 FEDAC - Sant Narcís 6.075,00

Girona 17001413 Les Alzines 10.125,00

Girona 17001589 Maristes Girona 8.100,00

Girona 17001553 Vedruna 10.125,00

(12)

Lloret de Mar 17002119 Immaculada Concepció 6.075,00

Olot 17002417 Cor de Maria 6.075,00

Olot 17002341 Escola Pia d'Olot 10.125,00

Olot 17002405 Petit Plançó 16.200,00

Palafrugell 17002521 Sant Jordi 4.050,00

Palamós 17002570 La Salle 12.960,00

Palamós 17002594 Vedruna 18.225,00

Ripoll 17003021 Vedruna 4.050,00

Roses 17003124 Empordà-San José 10.125,00

Sant Feliu de Guíxols 17003291 Cor de Maria 12.150,00

Sant Feliu de Guíxols 17003288 Sant Josep 4.050,00

Sant Hilari Sacalm 17006642 Les Cent Fonts 4.050,00

Sant Hilari Sacalm 17003446 Sant Josep 8.100,00

Santa Coloma de Farners 17003653 La Salle 18.225,00

Torroella de Montgrí 17003896 Sant Gabriel 10.125,00

Serveis Territorials a Lleida

Municipi Codi Denominació del centre Import

Alpicat 25000471 Terraferma 8.100,00

Balaguer 25000811 Escola Pia de Balaguer 9.315,00

Balaguer 25000821 Vedruna Balaguer 10.530,00

Bellpuig 25001023 Mare de Déu del Carme 3.240,00

La Seu d'Urgell 25004152 La Salle 24.705,00

Les Borges Blanques 25001151 Mare de Déu de Montserrat 10.125,00

Lleida 25002911 Claver 17.820,00

Lleida 25002374 El Carme 10.530,00

Lleida 25002647 Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia 16.200,00

Lleida 25002222 FEDAC-Lleida 26.730,00

(13)

Lleida 25002350 Lestonnac-l'Ensenyança 4.455,00

Lleida 25002313 Maristes Montserrat 29.970,00

Lleida 25002489 Mater Salvatoris 12.150,00

Lleida 25005697 Mirasan 8.100,00

Lleida 25002431 Sagrada Família 10.935,00

Lleida 25002234 Santa Anna 16.605,00

Mollerussa 25003196 El Carme 17.010,00

Tàrrega 25004474 Escola Pia de Tàrrega 2.430,00

Tàrrega 25004486 Vedruna Tàrrega 18.225,00

Tremp 25004802 María Inmaculada 18.630,00

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi Codi Denominació del centre Import

Arenys de Mar 08000131 La Presentació 7.290,00

Cabrera de Mar 08014887 Sant Feliu 6.075,00

Caldes de Montbui 08015041 Escola Pia de Caldes de Montbui 4.050,00

Calella 08015120 Escola Pia de Calella 26.325,00

Calella 08035787 Freta 4.050,00

Canet de Mar 08015272 Yglesias 6.075,00

El Masnou 08040001 Bergantí 4.050,00

El Masnou 08020772 Escolàpies El Masnou 2.025,00

El Masnou 08020759 Sagrada Família 16.200,00

Granollers 08017773 Cervetó 7.290,00

Granollers 08017840 Educem 4.050,00

Granollers 08017785 Escola Pia de Granollers 24.300,00

Granollers 08017797 Jardí 14.175,00

Granollers 08017815 L'Estel 10.125,00

(14)

La Garriga 08017335 Sant Lluís Gonçaga 8.100,00

La Llagosta 08019721 Balmes 4.050,00

Llinars del Vallès 08045161 Ginebró 8.100,00

Malgrat de Mar 08019897 Fonlladosa 4.050,00

Malgrat de Mar 08019903 Sant Pere Chanel 4.050,00

Malgrat de Mar 08019915 Vedruna 13.365,00

Mataró 08021119 Cor de Maria 9.315,00

Mataró 08021235 Divina Providència 8.100,00

Mataró 08021193 El Turó 6.075,00

Mataró 08021107 Escola Pia de Mataró 21.060,00

Mataró 08034141 Freta 6.075,00

Mataró 08021168 Gem 8.100,00

Mataró 08021144 Maristes Valldemia 9.315,00

Mataró 08020991 Meritxell 2.025,00

Mataró 08021028 Sagrat Cor de Jesús 4.050,00

Mataró 08021089 Sant Antoni de Pàdua 13.365,00

Mataró 08021181 Sant Josep 14.175,00

Mataró 08035374 Sol-Ixent 4.050,00

Mollet del Vallès 08021508 Lestonnac 2.025,00

Mollet del Vallès 08021557 Mollet 4.050,00

Mollet del Vallès 08021545 Sant Gervasi 11.340,00

Montgat 08021879 Mireia 6.075,00

Parets del Vallès 08022732 Acesco 6.075,00

Premià de Dalt 08036986 Betlem 2.025,00

Premià de Mar 08023244 Assís 2.025,00

Premià de Mar 08023323 El Pilar 2.025,00

Premià de Mar 08023256 La Salle 15.390,00

Sant Celoni 08025769 Cor de Maria 7.290,00

Sant Celoni 08025745 La Salle Sant Celoni 20.250,00

(15)

Tordera 08030479 Brianxa 10.125,00

Tordera 08030509 Vedruna Tordera 4.050,00

Vilassar de Dalt 08026491 La Immaculada 4.050,00

Vilassar de Dalt 08026506 Sant Jordi 4.050,00

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi Codi Denominació del centre Import

Cambrils 43000755 Cardenal Vidal i Barraquer 10.125,00

Constantí 43000937 Turó 4.050,00

El Vendrell 43004761 Sagrat Cor 12.150,00

La Selva del Camp 43003112 Sant Rafael 12.150,00

L'Arboç 43006290 Esc.Fam.Agr.Campjoliu 4.050,00

L'Espluga de Francolí 43001048 Mare de Déu del Carme 10.125,00

Montblanc 43001577 Mare de Déu de la Serra 4.050,00

Reus 43002314 Arce 4.050,00

Reus 43005820 Aura 6.075,00

Reus 43002338 La Presentació 8.100,00

Reus 43002417 La Salle 8.100,00

Reus 43002375 Maria Cortina 4.050,00

Reus 43002351 Maria Rosa Molas 8.100,00

Reus 43002429 Pare Manyanet 4.050,00

Reus 43002511 Puigcerver 8.100,00

Reus 43002442 Sant Josep 8.100,00

Reus 43002478 Sant Pau 4.050,00

Salou 43004967 Elisabeth 4.050,00

Tarragona 43003501 El Carme 7.695,00

Tarragona 43003151 Joan XXIII 8.100,00

Tarragona 43003793 La Salle Torreforta 12.150,00

(16)

Tarragona 43003495 Mare de Déu del Carme 14.175,00

Tarragona 43003525 Sant Domènec de Guzman 8.100,00

Tarragona 43003586 Sant Pau Apòstol 4.050,00

Tarragona 43003550 Santa Teresa de Jesús 16.200,00

Tarragona 43006162 Solc 10.125,00

Tarragona 43003461 Tic-Tac 4.050,00

Tarragona 43003549 Vedruna Sagrat Cor 6.075,00

Valls 43004581 Claret 4.050,00

Valls 43004554 Cor de Maria 4.050,00

Valls 43004591 Mare de Déu del Lledó 14.175,00

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi Codi Denominació del centre Import

Amposta 43000299 Sagrat Cor 13.365,00

Móra d'Ebre 43001701 Santa Teresa 8.910,00

Sant Carles de la Ràpita 43002958 Sagrada Família 5.670,00

Tortosa 43004402 Sagrada Família 15.795,00

Tortosa 43004372 Teresià 15.795,00

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi Codi Denominació del centre Import

Castellar del Vallès 08015703 FEDAC-Castellar 4.050,00

Cerdanyola del Vallès 08028849 Escaladei 4.050,00

Cerdanyola del Vallès 08028795 FEDAC-Cerdanyola 12.150,00

Cerdanyola del Vallès 08028886 Montserrat 6.075,00

Cerdanyola del Vallès 08028850 Ramon Fuster 10.125,00

(17)

Montcada i Reixac 08008681 Ginesta 12.150,00

Montcada i Reixac 08021740 La Salle Montcada 2.430,00

Ripollet 08023475 Sant Gabriel 14.175,00

Rubí 08023724 Maristes Rubí 6.075,00

Rubí 08023761 Nuestra Señora de Montserrat 16.200,00

Rubí 08023712 Politécnico 4.050,00

Rubí 08023803 Regina Carmeli 16.200,00

Sabadell 08024455 Bertran 4.860,00

Sabadell 08024595 Claret 4.050,00

Sabadell 08024339 El Carme 6.075,00

Sabadell 08024297 Escola Pia de Sabadell 4.050,00

Sabadell 08024613 Escolàpies Sabadell 8.100,00

Sabadell 08024406 Estel 12.150,00

Sabadell 08053637 Guixot 6.075,00

Sabadell 08023888 Jesús Salvador 8.100,00

Sabadell 08024248 La Immaculada 3.645,00

Sabadell 08024731 La Vall 8.100,00

Sabadell 08024421 Mare de Déu de la Salut 12.150,00

Sabadell 08024686 Mare del Diví Pastor 10.125,00

Sabadell 08024650 Ramar 12.150,00

Sabadell 08024182 Sagrada Família 14.175,00

Sabadell 08024340 Salesians Sabadell 14.175,00

Sabadell 08024546 Sant Francesc 10.125,00

Sabadell 08024728 Servator 2.430,00

Sabadell 08052189 Sol 6.075,00

Sabadell 08039768 Tarrés 12.150,00

Sant Cugat del Vallès 08037747 Avenç 2.430,00

Sant Cugat del Vallès 08026075 El Pinar de Nuestra Señora 5.670,00

Sant Cugat del Vallès 08025885 La Farga 12.150,00

(18)

Sant Cugat del Vallès 08025988 Santa Isabel 6.075,00

Sant Cugat del Vallès 08055877 Thau 6.075,00

Sant Cugat del Vallès 08026041 Viaró 7.290,00

Santa Perpètua de Mogoda 08028485 Sagrada Família 12.150,00

Terrassa 08029660 El Cim 6.075,00

Terrassa 08029647 Escola Pia de Terrassa 8.100,00

Terrassa 08030005 L'Avet 4.050,00

Terrassa 08029672 Mare de Déu del Carme 10.125,00

Terrassa 08029775 Maria Auxiliadora 10.125,00

Terrassa 08029751 Martí 6.075,00

Terrassa 08029881 Sagrado Corazón de Jesús 10.125,00

Terrassa 08029581 Sant Josep de Calassanç 10.125,00

Terrassa 08029684 Tecnos 6.075,00

Terrassa 08030111 Vedruna 2.430,00

Annex 2

Causes de denegació:

(1) La comissió de valoració prevista a la base 5.2 del Programa B de l’Ordre de la convocatòria, considerant el total màxim d’hores a distribuir, ha prioritzat altres sol·licituds que requereixen més necessitats de suport educatiu complementari.

(2) El centre ha presentat la sol·licitud fora del termini establert a la base 4.1 del Programa B de l’Ordre de la convocatòria.

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi Codi Denominació del centre Causa de denegació

Barcelona 08013706 Castro de la Peña (2)

Barcelona 08014097 Closa (2)

Barcelona 08005394 Lestonnac (2)

Barcelona 08039987 L'Horitzó (1)

(19)

Barcelona 08008309 Mare Alfonsa Cavín (2)

Barcelona 08009016 Roig Tesalia (2)

Barcelona 08007482 Sant Lluís (2)

Barcelona 08042664 Solc (2)

Barcelona 08013603 Súnion (1)

Barcelona 08005230 Xerric-Xerrac (2)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi Codi Denominació del centre Causa de denegació

Gavà 08017451 Santo Ángel (1)

Sant Boi de Llobregat 08025551 Sant Josep (1)

Viladecans 08043553 Teide (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi Codi Denominació del centre Causa de denegació

Gironella 08017657 FEDAC-Gironella (1)

Igualada 08056432 Anoia (1)

Les Masies de Voltregà 08026543 Mare de Déu de la Gleva (1)

Santpedor 08025061 Llissach (1)

Súria 08029258 FEDAC-Súria (1)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi Codi Denominació del centre Causa de denegació

Matadepera 08020887 Montcau-La Mola (1)

Sabadell 08024510 Serra (1)

(20)

Terrassa 08029556 Delta (1)

Terrassa 08029611 Joaquina de Vedruna (1)

Terrassa 08030054 Petit Estel - La Nova (1)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :