• No se han encontrado resultados

PROGRAMA D AJUDES D ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE L INSTITUT CATALÀ D ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROGRAMA D AJUDES D ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE L INSTITUT CATALÀ D ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

PROGRAMA D’AJUDES D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES

AMB DISCAPACITAT DE L’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA

I SERVEIS SOCIALS

CATÀLEG D’AJUDES 2010

Aquest catàleg presenta de manera sinòptica els serveis i les ajudes tècniques del Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat, establertes a les disposicions del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel que fa a la tipologia, les condicions d’accés i les quanties màximes.

De cada grup d’ajudes es dóna la informació següent: • CODI de l’ajuda

• DESCRIPCIÓ

• SUBVENCIÓ MÀXIMA • PERIODICITAT

També s’hi ha afegit la documentació general i específica de cada grup d’ajudes que ha d’aportar la persona amb discapacitat en el mateix moment de presentar la seva sol·licitud al Programa.

La normativa del Departament d’Acció Social i Ciutadania sobre el Programa d’ajudes d’atenció social a les persones amb discapacitat estableix la documentació acreditativa que ha de presentar la persona amb discapacitat per tenir dret a les ajudes sol·licitades. Aquesta documentació, general del Programa i específica de cada ajuda, l’exigeixen els estaments gestors i interventors, per tal d’acreditar que es compleix allò establert per la normativa que regula el Programa.

La gestió d’aquestes ajudes, com de qualsevol demanda administrativa d’un/a

ciutadà/ana, se simplifica i s’agilita en gran manera si la petició arriba al Departament de forma correcta, és a dir, si la sol·licitud arriba emplenada correctament en els seus diversos apartats, juntament amb la documentació necessària que s’especifica. Aquesta situació comporta un estalvi de requeriments de documentació a la ciutadania i la

simplificació i l’agilitació del procés de gestió.

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA

• Tenir la residència a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

• Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

Generalitat de Catalunya

Departament d’Acció Social i Ciutadania

(2)

• No poder rebre serveis similars per als quals es demana la prestació en establiments públics o concertats o subvencionats amb càrrec a fons públics.

• No poder-se beneficiar d’ajuts i prestacions econòmiques de la mateixa naturalesa, abast i finalitat.

• Acreditar la documentació general i específica requerida.

• Les demandes no previstes al Catàleg de prestacions s’han de sol·licitar com a excepcionals.

• La quantia econòmica concedida depèn de barems que tenen en compte les circumstàncies personals, socials i econòmiques del beneficiari en cas de ser major d’edat, o dels familiars en cas de ser menor d’edat o estar incapacitat legalment i no disposar d’ingressos propis.

• El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’endemà de la data de publicació de l’Ordre ASC/131/2010 de 3 de març per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2010 i fins el 31 de maig de 2010.

• Les sol·licituds presentades fora dels terminis indicats a l’ordre de convocatòria no es podran admetre a tràmit per extemporànies.

DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

• Fotocòpia compulsada del DNI/NIF, NIE o passaport vigent de la persona amb

discapacitat sol·licitant.

• Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’acreditació de la persona que actua com a representant legal, en el cas de tractar-se de menors d’edat o majors d’edat amb incapacitació legal.

• Certificat de convivència (no d’empadronament) de la unitat econòmica familiar.

• Certificació dels respectius padrons municipals, en què s’acrediti el temps de residència.

• Si la persona sol·licita per primera vegada ajuda a aquest Programa o si s’han produït variacions en les seves dades bancàries, caldrà que empleni l’apartat de dades bancàries que consta a l’imprès de sol·licitud.

Declaració d’ingressos econòmics:

(En cas d’autoritzar el Departament d’Acció Social i Ciutadania a consultar les dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària no caldrà aportar aquesta documentació.)

1. Persona discapacitada sol·licitant major d’edat

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la convocatòria. - Si no es disposa d’aquest document

- Certificat d’empresa referent als ingressos de l’any anterior al de la

convocatòria.

- Rendes de capital, prestacions, pensions, etc.

(3)

- Rendes de capital, prestacions, pensions, etc.

En cas d’endossament del pagament:

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la convocatòria. - Document d’autorització correctament emplenat.

- Fotocòpia del DNI de la persona o CIF de l’entitat cobradora de l’ajut.

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat

de Catalunya a creditors, degudament emplenada sense cap mena d’esmena, de la persona o entitat que cobra la prestació.

TIPOLOGIA DE LES AJUDES

Mobilitat i transport

Autonomia personal i comunicació

AJUDES PER A MOBILITAT

Obtenció/reconversió del permís de conduir Adquisició de vehicle

Adaptació de vehicle

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LES AJUDES PER A MOBILITAT

PERMÍS DE CONDUIR (obtenció o renovació) (prestacions 100 i 101)

• Fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.

• Pressupost original, signat i segellat per una autoescola i referent a l’any 2010.

ADQUISICIÓ DE VEHICLE (prestacions 102 i 110)

• Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de l’ajuda on constin les condicions restrictives de la persona discapacitada. Si el té en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir.

• Pressupost original o factura original del vehicle, segellat pel concessionari, referent a l’any 2010.

• Si es tracta d’una compravenda entre particulars, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del contracte corresponent.

ADAPTACIONS DEL VEHICLE (prestacions 103, 104, 105, 106, 108,

109, 112-118 i 119)

• Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de l’ajuda on constin les condicions

(4)

restrictives de la persona discapacitada. Si el té en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir.

• Pressupost original, signat i segellat, de l’adaptació referent a l’any 2010.

• En cas que es tracti d’un vehicle automàtic, cal presentar el pressupost de tot el vehicle.

AJUDES PER A MOBILITAT

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Pagament únic fins a 100 Reconversió del permís de conduir 210,35 101 Obtenció del permís de conduir 450,76 102

Adquisició de vehicle (turisme o furgoneta no adaptada per a l’accés)

2.554,30 5 anys o sinistre total 110 Adquisició de vehicle (furgoneta

adaptada per a l’accés) 5.409,11 Íd. 103 Embragatge o vehicle automàtic 1.300,00 Íd.

104 Fre autoblocant 500,00 Íd.

105 Accelerador mecànic 540,91 Íd. 106 Inversor de pedal 300,00 Íd. 108 Cinturó de seguretat tipus arnès 100,00 Íd. 109 Accelerador electrònic (vehicles

amb coixí de seguretat) 1.600,00 Íd. 112 Fre d’estacionament elèctric 1.200,00 5 anys o

sinistre total 113 Inversor de palanca de fre

d’estacionament 720,00 Íd.

114 Accelerador i fre per a persones

amb tetraplegia 2.000,00 115 Suplement de pedals 180,00 Íd. 116 Adaptació de volant 100,00 Íd. 117 Inversor de llums 200,00 Íd. 118 Telecomandament de funcions de conducció 1.400,00 Íd.

119 Altres adaptacions de les accions

(5)

AJUDES PER A TRANSPORT PER ASSISTIR A DETERMINATS SERVEIS

D’atenció precoç

D’ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER SOL·LICITAR AJUDES DE

TRANSPORT PER A L’ASSISTÈNCIA A SERVEIS

• Certificat del centre que acrediti els dies d’assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l’any 2010.

• En cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a alumnes majors de 16 anys, certificat del centre en què s’indiqui clarament quins són els estudis fets i si es tracta d’un ensenyament reglat

postobligatori.

AJUDES PER A TRANSPORT

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Anual Mensual 200 Assistència a tractaments

d’atenció precoç 811,37 67,61 Prorrogable

202

Assistència a ensenyament reglat postobligatori i assistència a formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys

(6)

AJUDES PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ A

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Visual (prestacions 300 a 321)

Auditiva (prestacions 400 a 416 i 659) Física (prestacions 501 a 772)

Intèrpret sord, sordcec (prestació 999)

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A SOL·LICITAR LES PRESTACIONS

DE LA 300 A LA 772

• Pressupost original o factura original de l’ajuda sol·licitada, referent a l’any 2010, signat i segellat pel distribuïdor.

• Si la persona ho creu convenient, es pot acompanyar amb el dictamen facultatiu sobre la prescripció de l’ajuda tècnica sol·licitada.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A INTÈRPRET PER A PERSONES

SORDES I PERSONES SORDCEGUES O AJUDA PER A CURSOS DE

LECTURA LABIAL I CURSOS DE LLENGUATGE DE SIGNES (prestació

999)

• Pressupost de l’entitat o del/de la professional autònom/a referent a la persona beneficiària on consti el nombre d’hores que farà d’intèrpret.

(7)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Pagament únic fins a

4 anys o menys, segons característiques 300 Màquina mecànica per a escriure

en Braille 575,00 301 Anotador parlant 1.000,00 302 Accessoris d’anotador parlant 500,00 303 Telelupa fixa 2.000,00 304 Lupa amb llum 120,00

305 Lupa 55,00

306 Faristol 100,00

307 Telescopi 150,00 308 Màquines per a la impressió en

relleu o Braille 1.300,00 309 Sintetitzador de veu extern 80,00 310 Programa de magnificació de

caràcters 600,00

311 Magnetòfon 120,00 312 Ulleres o lents de contacte 420,00 314 Llum flexo 150,00 315 Mesurador de glucèmia amb veu 50,00

316 Filtres 150,00

317 Programa per a utilitzar l’escàner –

OCR 670,00

318 Programa per a utilitzar el windows

amb síntesi de veu 324,55 319 Aparell per llegir documents 2.500,00 320 Línia Braille 3.000,00 321 Agenda electrònica de veu 200,00 322 Telèfon mòbil amb veu 350,00 323 Telelupa portàtil 560,00 324 Telemicroscopi 440,00

(8)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

AUDITIVA

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Pagament únic fins a

4 anys o menys, segons característiques 400 Dispositiu telefònic de text 360,61

401 Fax o mòdem fax 60,00 403 Telèfon fix adaptat amb

amplificació i/o bobina 120,00 404 Despertador 100,00 405 Avisador de telèfon 70,00 406 Avisador de porta 85,00 407 Detector de plor 140,00 408 1 audiòfon 720,00 409 2 audiòfons 1.540,00 410 Equip de comunicació FM 800,00 411 Videoconferència 96,16 412 Adaptació d’intèrfon 480,81 413 Bucle magnètic per a la llar 150,00 414 Bucle inductiu per a mòbils 65,00 415 Receptor de senyals acústics 140,00 416 Amplificador portàtil per a

adaptar al telèfon 60,00 418 Auricular amplificador per a TV i

àudio 200,00

419 Collar bucle amplificador 230,00 659 Reconeixement de veu 108,18 417 Actualització del processador

extern d’implant coclear 3.000,00

(màxim

subvencionable) Cada 7 anys

999

Ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues o ajuda per a cursos de lectura labial i cursos de llenguatge de signes

(9)

AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

CODI DESCRIPCIÓ SUBVENCIÓ MÀXIMA PERIODICITAT

Pagament únic fins a 4 anys o menys, segons característiques a) Dormitori 501 Llit articulat 360,61 502 Carro elevador de llit 720,00 503 Matalàs o sobrematalàs

antiescares 500,00 504 Baranes de llit 156,26 505 Llit o matalàs lateralitzador 3.000,00 506 Respatller de llit ajustable 35,00 507 Barra lateral de llit 80,00

b) Higiene personal i activitats de la vida diària

530 Fusta de banyera 48,08 531 Cadira de dutxa 80,00 532 Seient giratori de banyera 180,00 533 Seient elevador de banyera 900,00 534 Barres de paret 90,15 535 Cadira dutxa-vàter 390,66 536 Seient abatible de dutxa 150,25

537 Alçavàter 60,10

538 Barra abatible 108,18 539 Alçavàter amb recolzabraços 150,25 540 Plataforma abatible de dutxa 640,00 542 Hamaca banyera (nens) 640,00 543 Reductor de seient amb

subjeccions (nens) 240,00 544 Vàter-bidet 420,71 545 Sistema de banyera al llit 480,00 546 Respatller de vàter amb suports

laterals de tronc 360,61 547 Estris per a activitats de la vida

diària

60,10 per unitat 548 Aparell per a menjar 2.300,00 549 Cadira dutxa-vàter basculant amb

(10)

c) Transferències

570 Grua estàndard 1.000,00

571 Trapezi 84,14

572 Taula de transferències 54,09 573 Disc giratori 60,10 574 Ajuda per al trasllat 1.000,00

575 Arnès per a grua 150,00 2 anys 576 Disc giratori amb recolzament de

tronc 300,00

577 Grua de bipedestació 2.300,00 578 Grua de sostre 3.000,00

d) Mobilitat

603 Cadira de rodes lleugera 400,00 604 Motor propulsor per a cadira

manual 1.000,00

e) Posicionament

622

Respatller per a tetraplègics o persones amb problemes de posició

500,00 623 Cadira d’interior de posicionament 800,00 624 Falca de posicionament 300,00 625 Coixí per a aixecar-se 150,00

f) Comunicació

306 Faristol 100,00

651 Ordinador 841,42 652 Impressora multifunció 120,00 654 Teclat amb cobertor 105,00 655 Caixa de connexions 95,00 656 Ratolí alternatiu 340,00 658 Programa d’accés alternatiu a

l’ordinador 560,00 659 Reconeixement de veu 160,00 660 Programa d’escriptura i

comunicació amb síntesi de veu 350,00 Programa de símbols i text per a la

(11)

668 Senyalitzador lluminós 193,00 669 Passapàgines electrònic 2.043,44 670 Comunicador de baixa autonomia 800,00 671 Comunicador d’alta autonomia 3.000,00 672 Sistema de muntatge a la cadira 350,00 673 Amplificador de la parla 60,00

674 Avisador 108,18

675 Teclat alternatiu 400,00 676 Telèfon adaptat 200,00

g) Accessibilitat

708 Cadira per a pujar i baixar escales 300,00 709 Rampes manuals portàtils 450,00 710 Aparell pujaescales portàtil 3.005,06 711 Automatisme de portes 721,21

h) Vehicle

740

Plataforma per a furgoneta o transformació de carrosseria o seient de vehicle adaptable a xassís de cadira de rodes

4.000,00

741 Ancoratges (furgoneta) 570,96 742 Grua de persona 1.500,00 744 Base giratòria per al seient del

vehicle 700,00

745 Rampa manual fixa al terra de la

furgoneta 1.600,00 746 Seient de vehicle adaptat amb

subjeccions 1.000,00 747 Grua de cadira de rodes 2.400,00 748 Base giratòria amb elevació 3.000,00 108 Cinturó de seguretat tipus arnès 100,00

i) Altres

761 Adaptacions per al joc i el lleure 100,00

per joguina 3 joguines Per 1 any

762 Politges 180,30 763 Paral·leles 240,40 764 Passamans 60,10 €/metre lineal 765 Protector de cap 180,30 766 Laringòfon 462,78

(12)

767 Automatisme de finestres i/o persianes 180,30 per unitat màxim 5 unitats 768 Comandament a distància per al

control de l’entorn 400,00 769 Posicionador d’avantbraç 420,70 770 Taula d’activitats 400,00 772 Receptor per al control de l’entorn 155,00

per unitat

màxim 3 unitats

Referencias

Documento similar

Está adicionalmente dentro de la disposición de la invención proporcionar textiles impartidos con propiedades bacteriostáticas por medios de irradiación ultrasónica

Degut a la necessitat de purificació per cromatografia en columna d’un dels intermedis en aquesta síntesi, ens plantejàrem si no seria més viable, a gran escala, realitzar

f«cettfk d*l desenvolupament d* la cort general, ecpecialaent aab la satisfácele d«l« greuges i la legislació aprovada. Se'n farà «1 tractaaent d«* d'un doble vessant: priseraient,

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

 Metgesses i infermeres: mínim 75% dels professionals de medicina especialistes en geriatria, mínim una infermera especialista en infermeria geriàtrica per unitat i la resta

Realizado todo el proceso descrito en el apartado anterior se obtuvo el modelo final, el edificio I+D+I modelado en unity, con todos los elementos de

Fins els anys 90, el projecte SENIC establia el nombre de personal d’infermeria necessari en 1 per cada 250 llits, a partir de l’any 2002 els CDC (Center Desease Control)

Les intervencions d’Atenció Primària dirigides a la gent gran amb sentiment de soledat no desitjada, afavoreixen a la disminució d’aquest sentiment i a la millora de la

La investigación muestra que el programa ha tenido un impacto positivo en el bienestar cognitivo y emocional de los participantes, así como en la dimensión

En la investigación de educación de personas adultas mediante la inclusión de las voces de las personas participantes, la ruptura del desnivel metodológico y el

Un diàleg sobre la gran aportació que els centres de cultura i art poden fer, des d'un paradigma inclusiu i emancipador que treballa amb determinació pel

Aquest àmbit inclou la reorganització del Servei d’Informació i Atenció Ciutadana, les actuacions que cal seguir per millorar la coordinació amb les diferents unitats i els

En el moment en què hi hagi una necessitat de contractació/nomenament s’enviarà un correu electrònic a totes les persones inscrites d’aquell perfil o titulació concreta, en el

La condición y el plazo son accidentales o accesorios en cuanto son extraños a la estructura del acto, pero una vez que las partes, en ejercicio de su

Por este motivo, lo que hace la filosofía no es meramente describir y analizar una realidad, sino incluirla dentro de la misma vida filosófica; en otros

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

L’atenció que necessite l’alumne o alumna, d’acord amb l’avaluació clínica i psicopedagògica, queda recollida en un pla terapèutic en què s’indiquen les

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa tempo-

ATOMS input to most programs, overwritten with output parameters ATMOD file with the model parameters input to the program ORIENT ATOLD a collection of parameter sets, to be used

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

Els elements que destaquen a l’hora d’analitzar aquest joc són la intel·ligència artificial, el canvi de comportament d’aquesta segons estigui l’entorn de joc, i com

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. Disminuir la variabilitat inadequada de les actuacions i potenciar la capacitat de resolució

Mode D (Doppler): es basa en l ’efecte que es produeix sobre l ’ ona acústica quan aquesta troba un objecte en moviment. Quan xoca amb la interfase, una part de l’ ona

Si es consuma el suïcidi, proposam mesures d ’intervenció amb la comunitat educativa i la família de l ’ alumne o alumna o qui en tenia la tutela legal... Protocol