PROJECTE: L OLFACTE I ELS PERFUMS

Texto completo

(1)

PROJECTE: L’OLFACTE I

ELS PERFUMS

CP TRAMUNTANA

ALUMNES DE CINQUÈ I SISÈ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

(2)

ELS INICIS…

AQUEST PROJECTE NEIX DURANT EL

PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DE LA

DECISIÓ DE CLAUSTRE DE DUR A

TERME UN PROJECTE EN COMÚ ENTRE

TOTS ELS ALUMNES DE L’ESCOLA,

CADA GRUP DINS LES SEVES

POSSIBILITATS.

AIXÍ, AL TERCER CICLE ELS ALUMNES

PLANTEGEN LA PREGUNTA:

QUÈ PASSARIA SI NO TINGUÉSSIM

NAS?

(3)

DURANT EL PRIMER TRIMESTRE

ESTUDIÀREM TOT EL QUE FA

REFERÈNCIA AL SENTIT DE L’OLFACTE.

AQUEST SEGON TRIMESTRE, COM A

CONTINUACIÓ DEL PROJECTE

ANTERIOR, HEM VOLGUT ESTUDIAR

ELS PERFUMS.

PER AQUESTA RAÓ HEM FET UNA

CONVERSA PER SABER QUINES

INQUIETUDS TENEN ELS INFANTS I ELS

SEUS CONEIXEMENTS PREVIS.

(4)

QUÈ ENS AGRADARIA SABER

SOBRE ELS PERFUMS?

• Qui va inventar els perfums? On? Quan? (Sofia)

• Els perfums caduquen? (Maria)

• Qui es posa més perfums, els homes o les dones?

(Bàrbara)

• Què li posen als perfums per fer el color? (Sofia)

• Com es fabrica un perfum? (Ada)

• Quins tipus de perfums hi ha? (Clemmie)

• Necessiten els perfums algun ingredient

“secret”? (Maria)

• Si poses foc a un perfum, s’encén? (Sammy)

• Hi ha perfums que estiguin formats per animals?

(Judit)

• Quina diferència hi ha entre perfum i colònia?

(Martina)

• Perquè les dones es posen perfum al coll? (Elena

M.)

(5)

DESPRÉS DE VALORAR

TOTES LES PROPOSTES,

DECIDIM BASAR-NOS EN

LA SEGÜENT PREGUNTA:

QUI VA

INVENTAR ELS

PERFUMS?

ON? QUAN?

(6)

QUÈ PRETENEM AMB

AQUEST PROJECTE?

Conèixer les plantes aromàtiques típiques de Menorca.

Utilitzar correctament els instruments necessaris per a fer els experiments.

Comprendre les diferències entre sòlid, líquid i gas i les seves característiques bàsiques.

Aprendre a diferenciar les mescles homogènies de les heterogènies.

Conèixer el concepte de dissolució.

Conèixer i diferenciar les diverses tècniques de separació: tamisat, decantació, filtració i destil·lació.

Diferenciar els canvis físics dels canvis químics en els materials.

Identificar els components bàsics d’una combustió.Conèixer els orígens i l’evolució dels perfums.

Elaborar un eix cronològic.

Aprendre a fer enquestes i a representar-ne els resultats obtinguts.

Comprendre el procés d’extracció d’oli essencial per a la creació de perfums a partir de la tècnica de la destil·lació.

(7)

CAL TENIR EN COMPTE, RESPECTE

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES,

QUE A TERCER CICLE ENCARA NO

SÓN VIGENTS AQUEST CURS

ESCOLAR.

PER AQUEST MOTIU NO ESTAN

INCLOSES DINS AQUESTA

PRESENTACIÓ, PERÒ SI PRESENTS

DURANT TOT EL PROCÉS

D’ENSENYANÇA I

APRENENTATGE.

(8)

ELS CONTINGUTS QUE

TREBALLAREM…

CONEIXEMENT DEL MEDI

• Sensibilització sobre la importància d’assolir conductes que afavoreixin la salut i l’adopció d’hàbits de neteja, alimentació i prevenció de malalties.

• Morfologia i funcions de les plantes.

• La vegetació de Menorca: les plantes aromàtiques.

• Respecte per la correcta utilització i manteniment de l’instrumental emprat en les experiències.

• Sòlids, líquids i gasos. Característiques bàsiques: forma, volum i massa.

• Mescles heterogènies i homogènies (dissolucions).

• Tècniques de separació: tamisat, decantació, filtració i destil·lació.

• Els canvis en els materials:

- canvis físics: fusió, solidificació, evaporació i condensació.

- canvis químics: la combustió. Principals combustibles. • Realització d’experiències sobre els canvis d’estat dels

materials.

• Invenció i evolució del perfum al llarg del temps.

• Utilització d’eixos cronològics i quadres senzills, per situar-hi els esdeveniments relacionats amb la història dels perfums.

• Localització sobre el mapa del món dels llocs referits als esdeveniments relacionats amb la història del perfum.

(9)

LLENGUA CASTELLANA I CATALANA

L’exposició oral,

Tècniques d’expressió escrita: el mapa conceptual, el resum i l’esquema.

Comprensió de textos instructius i expositius.El text escrit com a font d’informació.

L’enquesta.

Valoració de la llengua oral i escrita com a instrument de comunicació i investigació.

Respecte pel torn de paraula i les intervencions dels companys.

Resum de textos orals.

Anàlisi, comentari i valoració personal sobre els textos orals i escrits aportant arguments coherents.

Ús de la premsa i dels mitjans audiovisuals com a fonts de documentació.

MATEMÀTIQUES

La mesura del temps.

Expressió oral i escrita del procés seguit i l’estratègia emprada per dur a terme la mesura del temps.

La representació del temps: la línia cronològica.

La representació de dades: les taules de freqüència, el diagrama de barres, les coordenades, el concepte de mitjana aritmètica i moda, el gràfic de línia i el gràfic de sectors. Lectura i interpretació de gràfics.

Elaboració de gràfics a partir de dades extretes d’una enquesta feta a nivell familiar sobre la utilització dels perfums.

(10)

LES ACTIVITATS

DE QUÈ ESTAN FETS ELS PERFUMS? Anàlisi de

la informació aportada pels alumnes.

ÉS EL MATEIX UN PERFUM QUE UNA

COLÒNIA? Tipus de perfums. Diferència entre

perfum i colònia.

COM ES FAN ELS PERFUMS? Els canvis d’estat

de la matèria a partir d’experiments. El procés

de destil·lació per obtenir oli essencial.

FABRICACIÓ DE PERFUM. A partir de l’essència

extreta amb la destil·lació.

ENQUESTA SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS

PERFUMS EN HOMES I DONES I SOBRE LA PART

DEL COS ON ES PERFUMEN.

INVESTIGACIÓ: ÉS CERT QUE ELS PERFUMS

SÓN INFLAMABLES? Comprovació de les

hipòtesis dels alumnes.

QUI VA INVENTAR ELS PERFUMS? Història del

perfum a través d’una línia cronològica.

USOS

TERAPÈUTICS

DELS

PERFUMS:

L’AROMATERÀPIA. Visita d’una mare experta

(11)

DE QUÈ ESTAN FETS ELS

PERFUMS?

N’Ada ens du informació que ha trobat

sobre els perfums a la Viquipèdia.

Entre tots l’analitzam i ens adonam que

un perfum està principalment format

per:

• Olis essencial,

• Alcohol,

• Fixador.

Així, fem tres grup a l’aula i cada un cerca

informació sobre un dels tres

components dels perfums i després ho

explicarà a la resta dels companys.

(12)
(13)
(14)
(15)

INVESTIGAM: ÉS CERT QUE ELS

PERFUMS SÓN INFLAMABLES?

PER COMENÇAR, CADA GRUP

DISSENYA EL SEU EXPERIMENT

PER

COMPROVAR

SI

ELS

PERFUMS SÓN INFLAMABLES O

NO.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

DUIM A TERME ELS EXPERIMENTS

DISSENYATS I EN TREIM

CONCLUSIONS

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

COM HEM DOCUMENTAT LES

SITUACIONS

D’APRENENTATGE?

• A través de l’observació directa i la

presa de notes a la llibreta de

projectes.

• A través de la transcripció i l’anàlisi

de converses fetes a l’aula .

• A través del recull de fotos i vídeos.

• A través del recull de les feines fetes

pels

alumnes

(fotocòpies

o

originals).

• A través de la posada en comú dels

projectes a les reunions d’etapa.

(29)

CRITERIS I INSTRUMENTS

D’AVALUACIÓ

• ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ SÓN

CONSENSUATS AL PRINCIPI DEL

PROJECTE A TRAVÉS D’UNA CONVERSA

A L’AULA.

• INSTRUMENTS

DELS

ALUMNES:

AUTOAVALUACIÓ I AVALUACIÓ DEL

MESTRE.

• INSTRUMENTS DEL MESTRE, DE LES

PROPOSTES DIDÀCTIQUES I DEL

PROCÉS D’APRENENTATGE: A PARTIR

DE LES NOTES PRESES A LA LLIBRETA

DE PROJECTES.

(30)

COM VOLEM DONAR A

CONÈIXER LA FEINA QUE HEM

FET?

• A PARTIR D’UNA CONVERSA EN GRUP SURT

LA IDEA DE PREPARAR UN “MOVIE MAKER”

PER A ENSENYAR ALS PARES LA FEINA QUE

HEM FET.

• TAMBÉ SURT LA IDEA DE PREPARAR UNA

GINKANA PER A TOTS ELS FILLETS I FILLETES

DE L’ESCOLA PERQUÈ TENGUIN UNS BONS

CONEIXEMENTS SOBRE L’OLFACTE I LES

OLORS.

• TOT AIXÒ HO FAREM AL FINAL DEL

TRIMESTRE, LA DARRERA SETMANA DE

CLASSE.

• PREPARAREM UN DOSSIER AMB TOTES LES

FEINES ESCRITES QUE TENIM.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :