Assisteixen invitats amb veu però sense vot: (Resolució d Alcaldia 46/15 de 25/06/15 d acord amb l Art del ROF)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número 3/2019

Data : 28 de febrer de 2019 Horari : de 19:30 a 19:55

Hi assisteixen:

Xavier Ramos i Pujol, Alcalde-President Nuria Cañís Carbó, 1a Tinent d’Alcalde. Josep Morató Grimau, 2on Tinent d’Alcalde

Pere Soler i Mateu, 3r Tinent d’alcalde, com a Vocal Assisteixen invitats amb veu però sense vot:

(Resolució d’Alcaldia 46/15 de 25/06/15 d’acord amb l’Art. 113.3 del ROF)

Anna Oliva Boquera , Regidora Pere Puig Pujol, Regidor

Montserrat López Trillas, Regidora Jaume Bargalló Pros, Regidor Han excusat la seva assistència : Judit Pujol Pizarro, Regidora

Secretari interventor: Cèsar Flecha Sebastián,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta sessió anterior (07/02/2019) 2.- Aprovació, si escau, de factures de despesa.

3- Atorgament, si escau, de llicències urbanístiques.

4.- Aprovació inicial, si escau, de projecte executiu per l’ordenació dels accessos a la Múnia per l’Avinguda de Catalunya

5.- Aprovació inicial, si escau, de projecte de senyalització de l’entorn i accessos a la muntanya del Castellot

6.- Aprovació definitiva, si escau, de memòria valorada “Actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del nucli del Cuscó de Castellví de la Marca”

7.- Aprovació definitiva, si escau, de memòria valorada “Actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del nucli del Maset dels Cosins de Castellví de la Marca”

(2)

9.- Aprovació, si escau, de la convocatòria de subvencions per entitats i associacions per l’exercici de 2019.

10.- Aprovació, si escau, de Pla de Seguretat i Salut, “Projecte executiu d’adequació de la Societat de Castellví”

11- Atorgament, si escau, de subvencions. 12.- Aprovació, si escau, de certificacions d’obra.

13.- Aprovació, si escau, de càrrec per liquidacions de llicències d’autotaxi exercici de 2019. 14.- Aprovació, si s’escau, de càrrec per taxa cementiri any 2019.

15.- Aprovació, si escau, de sol·licitud de participació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de l’“ACTUACIÓ D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL.LUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS”

16.- Aprovació, si escau, de sol·licitud de participació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de “PROJECTE BÀSIC PER LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESCOLA “EL CASTELLOT” DE CASTELLVÍ DE LA MARCA “

PUNTS D’URGÈNCIA INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA: 17.- Atorgament, si escau, d’ajuts socials.

1.- Aprovació, si escau, de l’acta sessió anterior (07/02/2019)

Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 07/02/2019 que tots els assistents han rebut prèviament, oferint si hi ha alguna intervenció al respecte.

S’aprova per unanimitat,

2.- Aprovació, si escau, de factures de despesa.

Alcaldia proposa l’aprovació de les següents factures de despesa que es relacionen per import total de 56.894,31 € Data N. de document Data doc. Import total

Nom Text Explicatiu P.

PRESS. 02/02/2019 28-B9M0-139093 01/02/2019 36,59 TELEFONICA MOVILES Lineas Facturadas: 620748552 639053890 920-22200 02/02/2019 28-B9M0-363127 01/02/2019 7,26 TELEFONICA MOVILES Lineas Facturadas: 607670410 - 920-22200 02/02/2019 28-B9M0-264657 01/02/2019 19,24 TELEFONICA MOVILES

Lineas Facturadas: 638403513 - Periodo 920-22200

04/02/2019 A1183222 31/01/2019 94,04 FECA) MATERIAL MOBILIARI URBÀ 153-21002 04/02/2019 F19 2384 31/01/2019 43,56 DIGITTECNIC,

S.L.

ALARMA GUARDERIA MUNICIPAL 323-21205

05/02/2019 A17000799 31/01/2019 17,81 MRW DESTÍ DIPUTACIÓ DE BARCLONA 920-22201 05/02/2019 190019 22/01/2019 570,79 DISSENY

BARRACA,S.L.

(3)

05/02/2019 190031 30/01/2019 1.308,88 DISSENY BARRACA,S.L.

AOC:57690222 MESA PICNIC PUIGMAL 171-21003

05/02/2019 A 2019/A 00255 31/01/2019 45,81 AQUADIRECT BLUE

Alquiler Cooler Agua Mineral Natural 151-21200

05/02/2019 452/019 31/01/2019 420,35 MECALMUNIA S.L.

FINESTRES CAMP DE FUTBOL+SUPORTS TORXES

342-21202

06/02/2019 AJ/2019/013 31/01/2019 1.383,44 ACTUA,SCCL del 1 al 31 de gener 2019. 330-22699 08/02/2019 41050 05/02/2019 139,61 HELIEXPORT S.L. ROBA BRIGADA 151-21200 08/02/2019 2 2019008 31/01/2019 971,73 MAS ALBORNA SERVEI DE JARDINERIA 171-21003 08/02/2019 2 2019011 31/01/2019 6.895,79 MAS ALBORNA PODA A L'ARBRAT DEL MUNICIPI 171-21003 11/02/2019 Emit- 98 11/02/2019 2.178,00 BLUE LIVE

PRODUC.

RUC'N'ROLL FESTA CONSELL DE LA INFÀNCIA

920-22601

12/02/2019 19/011 09/02/2019 85,60 A FLECA EL MASET

BERENAR FESTA CONSELL INFÀNCIA 920-22601

12/02/2019 82.013.947.943 30/01/2019 1.119,46 ENDESA ENERGIA

LLOC MASET COSINS 165-22100

12/02/2019 82.013.950.384 04/02/2019 440,55 ENDESA ENERGIA

ANSELM CLAVE 11 ESCOLES 323-22101

12/02/2019 82.013.951.107 05/02/2019 767,73 ENDESA ENERGIA

MOSSEN RAMON PI-S/N 165-22100

12/02/2019 82.013.948.455 05/02/2019 182,00 ENDESA ENERGIA COSTA-S/N 165-22100 12/02/2019 82.013.949.051 05/02/2019 64,52 ENDESA ENERGIA LLOC CONILLERES 165-22100 12/02/2019 82.013.948.816 05/02/2019 736,01 ENDESA ENERGIA MEDITERRANI- 165-22100 12/02/2019 82.013.949.750 06/02/2019 263,22 ENDESA ENERGIA CASES DE LA RIERA 165-22100 12/02/2019 82.013.952.100 07/02/2019 1.545,07 ENDESA ENERGIA INDUSTRIA 3 165-22100 12/02/2019 82.013.949.989 17/01/2019 314,99 ENDESA ENERGIA

CUSCO JUNT-SN POU-MIRET 165-22100

12/02/2019 82.015.075.507 15/01/2019 256,79 ENDESA ENERGIA

CASA LA VILA 920-22103

12/02/2019 A-V2018-00004799169

19/12/2018 17,77 MERCADONA INGREDIENTS TALLER CUINA PER JOVES 920-2269903 31/01/2019 A203 31/01/2019 31,39 SA&VI MOBILIARI URBÀ 153-21002 11/02/2019 45640 07/02/2019 54,45 EL CARGOL ESQUELA 920-22602 08/02/2019 701460/2019 31/01/2019 110,11 ELEKTRA

CATALUNYA

MATERIAL PORTER ESCOLA 323-21205

07/02/2019 006/2018 06/02/2019 719,03 EDUARD JOVER 3A CERTIFICACIÓ URB. VORERA TALÚS CN RIERA 151-22706 08/02/2019 968049 31/01/2019 100,37 FERRETERIA BADIA S.A. MATERIAL ESCOLA 323-21205 08/02/2019 193000220 31/01/2019 187,64 PINS-OIL S.L GAS/A 323-22102 13/02/2019 1133138 31/01/2019 819,17 JM BRUNEAU TAULA + CADIRA 920-21500 14/02/2019 008/2019 14/02/2019 1.046,11 EDUARD JOVER OBRES RENOVACIÓ XARXA AIGUA CN

RIERA

151-22706

14/02/2019 2019000653 01/02/2019 45,45 DOLLAR STORE S.L.

MATERIAL TALLERS CONSELL DE LA IN FÀNCIA

920-22601

14/02/2019 007/2019 13/02/2019 6.589,07 EDUARD JOVER ORDENACIÓ DELS ACCESSOS A LA MÚNIA PER L'AVINGUDA CAT.

151-22706

14/02/2019 002/2019 12/02/2019 150,00 ESCOLA DE PARES I MARES

TALLER ARTERÀPIA FESTA CONSELL DE LA INFÀNCIA

920-22601

15/02/2019 1 001076 15/02/2019 7.429,01 INFORMATICA I MES S.L.

MATERIAL ESCOLA EL CASTELLOT 323-60915

18/02/2019 FR 903696 15/02/2019 21,30 HIDRO TARRACO S.A.

CAMP DE FUTBOL DE LA MÚNIA 342-21202

18/02/2019 1 000005 22/10/2018 682,00 ROBERT BUSTOS TIQUETS MOSTRA GASTRONÒMICA FESTA DEL MOST

(4)

18/02/2019 006 18/02/2019 242,00 MARISA BARROS NÚÑEZ

CLASSES IOGA FEBRER 2019 920-22699

19/02/2019 2019-002 31/01/2019 935,00 JONATHAN MORENO MOLINA

Serveis de dinamització del mes de Gener

920-2269903

14/02/2019 53140100624067 07/02/2019 60,75 SIEMENS PERIODE 27/02/2019 A 29/03/29019 011-358 19/02/2019 1900041 18/02/2019 949,85 COVIAL S.L. REFORMA PORTES POLIVALENT DE LA

MÚN IA

330-21201

19/02/2019 A1183969 15/02/2019 165,35 (FECA) POLIDORA EXCENTRICA 933-20300 19/02/2019 001 71962062 19/02/2019 2.486,99 (SECE) MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR

165-21001

19/02/2019 82.035.453.811 18/02/2019 587,35 ENDESA ENERGIA S.A.U.

CARRETERA ESPORT 14 323-22101

19/02/2019 P19-195 14/02/2019 45,00 LA FURA ESQUELA 2X3 08.02.19 JOSEP M. PUJOL 920-22602 20/02/2019 05/2019 19/02/2019 343,19 JOSEP M.

MORMENEO

TAPAR FORATS VALLA CAMP FUT. CASTELLVI, CLAVAR MÀTIL MIRALL,

342-21202

20/02/2019 1-000008 31/01/2019 411,61 MIGUEL GOMEZ GUZMAN

TRANSPORT DE TOT-U CAMP DE FUTBOL C.+ GRAVA FONT PUÇA

342-21202

20/02/2019 1901298 14/02/2019 7.562,50 OFIGRÀFIC RICOH

MATERIAL ESCOLA EL CASTELLOT 323-60915

20/02/2019 Q2019/166 19/02/2019 181,82 LOCALRET QUOTA 2019 920-46600 20/02/2019 Q 2019/Q/146 20/02/2019 527,00 ASSOCIACIO CATALANA DE M. Quota 2019 420-46600 21/02/2019 1900421 29/01/2019 211,35 OFIGRÀFIC RICOH PERIODO CONTADORES 27/12/2018 A 29/01/2019 920-22000

21/02/2019 A1184282 15/02/2019 233,60 (FECA) MATERIAL ESCOLA EL CASTELLOT 323-60915 22/02/2019 F00129/19 21/02/2019 287,42 SORRIBES

PROCURADORES

Copias / Art. 82. Gastos / Recurso / Tasación de costas 920-22604 20/02/2019 TA6290004541 19/02/2019 60,01 TELEFÒNICA 93 891 98 28 920-22200 20/02/2019 TA6290004543 19/02/2019 11,74 TELEFÒNICA 93 891 90 67 920-22200 20/02/2019 TA6290004542 19/02/2019 91,16 TELEFÒNICA 93891 83 01 920-22200 20/02/2019 TA6290004539 19/02/2019 64,46 TELEFÒNICA 93 891 90 75 920-22200 20/02/2019 TA6290004540 19/02/2019 11,74 TELEFÒNICA 93 891 90 76 920-22200 20/02/2019 TA6290004538 19/02/2019 295,77 TELEFÒNICA 93 891 80 77 920-22200 04/02/2019 001 71962037 25/01/2019 2.132,78 SECE REP. CABLE SOSTRET C/ DOCTOR

VARGAS

165-21001

25/02/2019 995 30/11/2018 309,76 NETVILA S.L. NETEJA FI OBRES POLIVALENT DE CASTELLVI

337-63208

25/02/2019 febr-19 31/12/2018 774,4 CRISTOBAL DIAZ RECOLLIDA COLOMS DESEMBRE 2018 920-22699

56.894,31

La Junta de Govern Local com a òrgan de contractació en virtut del Decret de delegació de competències dictat per l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, fa constar que:

- Els contractes menors a que fan referència aquestes factures relacionades, són necessaris pel correcte funcionament dels serveis públics municipals.

- Que amb aquestes contractacions no s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar les regles generals de contractació.

- Que s’ha comprovat que els contractistes no han subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superen la xifra establerta a l’apartat primer de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

(5)

- Que s’han recepcionat de conformitat els subministrament, serveis o obres als quals fa referència aquesta factura.

Intervencions:

El Sr. Pere Puig suposa que les 2 factures de l’escola, una de material informàtic i l’altre de material de l’escola Castellot son per la partida de les inversions a fer a l’escola i demana que se li confirmi, cas afirmatiu.

La Sra. Cañís contesta que, efectivament, van a la partida d’inversions prevista al pressupost per l’escola.

El Sr. Pere Puig pregunta en què s’ha invertit en concret.

La Sra. Cañís contesta que la inversió ha resultat del procés participatiu que va portar la Fani amb els alumnes, que van demanar pissarres digitals, ordinadors, chromebooks, un armari, màquines de fer fotos. Bàsicament tot de material informàtic i, a més, 2 taules de pícnic i 2 peces de formigó, que s’han posat al pati de l’escola, i material de laboratori.

El Sr. Pere Puig pregunta si els diners de la partida pressupostària estan tots invertits.

La Sra. Cañís contesta que si. La previsió pressupostària era de 18.000€ i s’han gastat tots. S’han demanat diferents pressupostos i s’ha mirat que la despesa reverteixi en gent que tingui algun lligam amb La Múnia, i sembla que la cosa ha anat prou bé.

El Sr. Pere Puig pregunta si els mestres hi ha intervingut i si el Consell Escolar n’estava informat.

La Sra. Cañís contesta que el procés participatiu es va presentar als mestres, que feien de catalitzadors de les decisions dels nens petits. Desprès, es va comunicar en el darrer Consell Escolar de finals de gener.

El Sr. Pere Puig informa que ha detectat 2 errors en les dates de les 2 darreres factures, que posa que son de 2019, que cal rectificar.

Votació: S’aprova per unanimitat.

3- Atorgament, si escau, de llicències urbanístiques.

Alcaldia dóna compte de les llicències urbanístiques a particulars que es proposen concedir, i que compten amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals.

a) LLICÈNCIES D’OBRES

NÚM. SOL·LICITANT LLOC CONSTRUCTOR OBRES

7/19 TOTCONSA C/LA PAU, 44/48 TOTCONSA CONSTRUCCIO DE 2 PISCINES 3x1,5x2

(6)

8/19 J.M.M.P. POL 44 PARC 82 – CUSCO

-- APLANAR PARCEL.LA

AGRÍCOLA

2/19 J.M.G. PEDRES 6-7 JOAN FARRE S.L. REFORMA DELS

FORJATS I COBERTES

DE 2 MASIES

ADOSADES

La JGL , ACORDA:

Primer .- Concedir les llicències d’obra sol·licitades, amb les condicions indicades en els informes tècnics que obren en l’expedient, subjectant-se als plànols presentats i a les prescripcions aplicables de les Ordenances Municipals,

Segon.- Practicar les liquidacions procedents d’ICIO i de Taxa per expedició de llicències urbanístiques (llicències d’obra) següents:

NÚM. SUBJECTE VALORACIÓ ICIO 3,2% TAXA 1,5% (MÍNIM

37,51)

7/19 TOTCONSA 8000,00 256,00 120,00

8/19 J.M.M.P. Exempt Exempt Exempt

2/19 J.M.G. 79526,76 2544,86 1192,90

VOTACIO: S’APROVA PER UNANIMITAT.

4.- Aprovació inicial, si escau, de projecte executiu per l’ordenació dels accessos a la Múnia per l’Avinguda de Catalunya

Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte d’obra pública ordinària “Projecte executiu per l’ordenació dels accessos de la Múnia per l’Avinguda Catalunya”

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-.

_

Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix la Llei 9/2017 de Contractes de les Administracions Públiques

_

Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta. Urbanísticament, ha d’indicar-se que l’actuació es projecta en sòl classificat com a Sòl Urbà- Via pública i que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions del Pla General Municipal.

_

Vistos els informes que obren a l’expedient la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació segons allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 - LCSP-,

_

(7)

_

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària “Projecte executiu per l’ordenació dels accessos de la Múnia per l’Avinguda Catalunya” que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

_

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

_

TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.

_

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.

___

L’aprovació definitiva del projecte durà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, per a l’expropiació forçosa. Intervencions:

El Sr. Alcalde comenta que fa temps es va iniciar la redacció d’aquest projecte, que estan a l’espera que alguna empresa subministradora doni el vist i plau a la instal·lació que li afecta pel soterrament d’unes línies que es proposava. Amb el projecte es pretén adecentar les 2 entrades de la Múnia per tal de fer un espai més agradable, també que l’accessibilitat sigui més segura. Que quan s’entra a la Múnia no hi hagi l’ajuntament al mig de la corba. En definitiva, la idea seria fer unes entrades boniques que permetessin complir els paràmetres de seguretat, tan pels vianants com pels vehicles. Explica que l’enginyer ha fet aquest projecte i ha sabut encaixar aquests paràmetres que volíem.

El Sr. Pere Puig pregunta si el projecte afecta les 2 entrades.

El Sr. Alcalde contesta que si, i que aquesta podria ser una 1a fase perquè en un futur es pugui fer l’Avinguda Catalunya sencera.

El Sr. Pere Puig pregunta pel finançament de l’obra. El Sr. Alcalde contesta que s’ha de buscar.

El Sr. Pere Puig pregunta si es preveu per al 2020.

El Sr. Alcalde contesta que depèn si es troba el finançament adequat.

El Sr. Pere Puig pregunta si els terrenys afectats per la construcció de la vorera en la entrada abans d’arribar a l’Ajuntament en l’accés des de Vilafranca son de titularitat privada.

El Sr. Alcalde contesta que entén que forma part de la servitud de la carretera. Seguidament es comenta sobre alguns aspectes del projecte.

(8)

5.- Aprovació inicial, si escau, de projecte de senyalització de l’entorn i accessos a la muntanya del Castellot

Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte d’obra pública ordinària “Projecte de senyalització de l’entorn i accessos a la muntanya del Castellot”

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-.

_

Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix la Llei 9/2017 de Contractes de les Administracions Públiques

_

Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta. Urbanísticament, ha d’indicar-se que l’actuació es projecta en sòl classificat com a Sòl Urbà- Via pública i que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions del Pla General Municipal.

_

Vistos els informes que obren a l’expedient la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació segons allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 - LCSP-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària “Projecte de senyalització de l’entorn i accessos a la muntanya del Castellot” que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

_

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

_

TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.

_

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.

___

L’aprovació definitiva del projecte durà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, per a l’expropiació forçosa. Intervencions:

El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un projecte redactat per la Diputació de Barcelona a través d’un recurs tècnic, amb la voluntat de donar valor a tots els espais naturals que tenim al municipi. El que falta és una bona senyalització perquè la gent s’orienti.

(9)

VOTACIO: S’APROVA PER UNANIMITAT.

6.- Aprovació definitiva, si escau, de memòria valorada “Actuació d’ordenació ambiental de lal il·luminació exterior del nucli del Cuscó de Castellví de la Marca”

Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte d’obra pública ordinària (memòria valorada) “ACTUACIO D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL CUSCÓ DE CASTELLVÍ DE LA MARCA” n redactat pel tècnic Eduard Jover Valentí.

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local , en data 20/12/2018.

_

Resultant que l’acord va ser aprovat al Butlletí Oficial de la Província de data 07/01/2019, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_

Resultant que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions . _

Considerant que correspon la Junta de Govern Local (segons delegació de l’Alcaldia de 25/06/2015) l’aprovació amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa, i en virtut del que preveu la Llei 9/2017 de 8 d’octubre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-

A la vista de tot això, l’ Alcaldia , com a òrgan de contractació segons allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP-

_

PROPOSA __

PRIMER- Aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària de

“PROJECTE

EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA SOCIETAT DE CASTELLVI”

L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, a l’efecte d’expropiació forçosa.

_

SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

7.- Aprovació definitiva, si escau, de memòria valorada “Actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del nucli del Maset dels Cosins de Castellví de la Marca”

Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte d’obra pública ordinària (memòria valorada) “ACTUACIO D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS DE CASTELLVÍ DE LA MARCA” n redactat pel tècnic Eduard Jover Valentí.

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local ,

en data 20/12/2018.

(10)

_

Resultant que l’acord va ser aprovat al Butlletí Oficial de la Província de data 07/01/2019, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_

Resultant que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions . _

Considerant que correspon la Junta de Govern Local (segons delegació de l’Alcaldia de 25/06/2015) l’aprovació amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa, i en virtut del que preveu la Llei 9/2017 de 8 d’octubre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-

_

A la vista de tot això, l’ Alcaldia, com a òrgan de contractació segons allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP-

_

PROPOSA __

PRIMER- Aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària de “ACTUACIO D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS DE CASTELLVÍ DE LA MARCA”

L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, a l’efecte d’expropiació forçosa.

_

SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

8.- Atorgament, si escau, de drets funeraris.

A) Vista la instància presentada pel Sr. M.G.B. en que sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris dels nínxols núms. 14-J I 15-J del Cementiri de la Múnia, per defunció de l’actual titular A.B.S., s’acorda el traspàs previ pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança Fiscal.

B) Vista la instància presentada pel Sr. P.O.S.. en que ofereix la donació a l’Ajuntament del dels drets funeraris del nínxol núm. 18-D del Cementiri de la Múnia, s’acorda acceptar la donació i donar de baixa els corresponents rebuts de la taxa per manteniment.

VOTACIÓ; S’aprova per unanimitat,

9.- Aprovació, si escau, de la convocatòria de subvencions per entitats i associacions per l’exercici de 2019.

L’article 124 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya: “Els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals.”

(11)

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, en concret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de convocatòria de subvencions, de conformitat amb l’article 22 de la Llei General de Subvencions.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries 330/48003 i 340/48006 del pressupost de 2019.

Atès l’article 23 de la Llei General de Subvencions, que regula el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

Atès que en sessió plenària de 21/02/2019 s’han aprovat les Bases reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procediment d’atorgament de subvencions, de conformitat amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis, és procedent publicar el corresponent text d’aquesta convocatòria, en la qual es determina el termini de presentació de sol·licituds, donant publicitat en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que actua com portal de transparència en aquesta matèria, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions.

Sent l’Alcaldia l’òrgan competent

Proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a entitats i associacions de Castellví de la Marca per a l’exercici 2019, fixant el termini de presentació entre la data de la publicació de la convocatòria i el dia .

(12)

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides pressupostàries 330/48003 i 340/48006 del pressupost de 2019.

Intervencions:

El Sr. Pere Puig pregunta si hi ha hagut algun canvi en relació a les subvencions de l’any passat.

La Sra. Anna Oliva explica que les bases s’han modificat una mica perquè puguin englobar totes les entitats. Les bases anteriors només estaven adreçades a les culturals. Ara entrarien totes, incloses les esportives, comerciants, etc, cosa que permetrà un seguiment i control integral de totes les subvencions adreçades a les entitats.

Votació: S’aprova per unanimitat.

10.- Aprovació, si escau, de Pla de Seguretat i Salut, “Projecte executiu d’adequació de la Societat de Castellví”

La Junta de Govern de 7 de febrer de 2019, va aprovar adjudicar els contracte d’obra pel ” Projecte executiu d’adequació de la Societat de Castellví” pel preu 77.547,25 € (IVA inclòs))

Atès que l’empresa I.GORBAX S.L. ha presentat el Pla de Seguretat i de Salut en el treball conjunt per les obres esmentades.

Atès que no es considera necessari designar coordinador per raó de la modalitat i la quantia de l’obra, les funcions que aquest té atribuïdes seran assumides per la direcció facultativa.

Vist l’informe, de data de signatura de 22 de febrer de 2019, emès per la direcció facultativa, en sentit favorable a l’aprovació del Pla de seguretat i de Salut, presentat per l’empresa adjudicatària.

Vist el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i els articles 7 i 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de l’Alcaldia de 25 de juny de 2015.

S’APROVA:

1- Aprovar el Pla de Seguretat i de Salut en el treball per a l’obra de “Projecte executiu d’adequació de la Societat de Castellví” , presentat per l’empresa I.GORBAX S.L.

L’empresa contractista donarà trasllat a l’autoritat laboral competent de l’obertura del centre de treball, als efectes de complimentar el que estableix l’article 19 del R.D. 1627/97; igualment,

(13)

11.- Atorgament, si escau, de subvencions.

Es proposa la concessió de les següents subvencions:

a) Proposta de la regidoria d’Esports d’aportació de la quantitat de 363,30 al Consell Esportiu de l’Alt Penedès per participació en activitats curs 2018-2019

b) Proposta de la regidoria d’Acció Social d’aportació de la quantitat de 300,00 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, .

c) Proposta d’Alcaldia de concessió de subvencions al consum elèctric dels fanals d’enllumenat públic instal·lats a masies, per import de 65 €/any cada fanal de Vapor de Mercuri i 27€/any cada fanal , total 106 ajuts per un import de 6.188,41 €

12- Aprovació, si escau, de certificacions d’obra.

Es proposa l’Aprovació de les següents certificacions d’obra que han estat revisades pels corresponents directors d’obra.

A) Certificació 3ª de l’obra “Renovació xarxa de distribució Cases Noves de la Riera” presentada per l’adjudicatari Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats S.L , corresponents als treballs del mes de gener, i per import total IVA inclòs de 26.152,78 €.

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

13.- Aprovació, si escau, de càrrec per liquidacions de llicències d’autotaxi exercici de 2019. Vista la proposta de càrrec de liquidacions de la Taxa per la Llicència d’autotaxis, exercici de 2019, regulada per l’Ordenança Fiscal nº 18, que es composa de 2 rebuts i un import total de 120,00 €.

La Junta de Govern Local , ACORDA:

Primer.- Aprovar el càrrec de de liquidacions de la Taxa per la Llicència d’autotaxis, exercici de 2019, que es composa de 2 rebuts i un import total de 120,00 €.

Segon.- Presentar el càrrec corresponent a l’OGT per al cobrament.

(14)

14.- Aprovació, si escau, de càrrec per taxa cementiri any 2019.

Vista la proposta de càrrec de rebuts de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris locals, exercici de 2019, regulada per l’Ordenança Fiscal nº 28, que es composa de 515 rebuts i un import total de 10.125 €.

La Junta de Govern Local , ACORDA:

Primer.- Aprovar el càrrec de de rebuts de la Taxa per prestació de serveis en Cementiris locals, exercici de 2019, , que es composa de 515 rebuts i un import total de 10.125 €.

Segon.- Presentar el càrrec corresponent a l’OGT per al cobrament.

VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat.

15.- Aprovació, si escau, de sol.licitud de participació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de l’“ACTUACIÓ D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL.LUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS”

En data 17 de juny de 2017, el Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital va publicar al BOE el Real Decreto 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. En data 29 de desembre de 2018, es publica al BOE el Real Decreto 1516/2018, que modifica l’anterior (616/2017) ampliant el seu pressupost i vigència.

Vist que en l’Annex-llistat de mesures publicat, figura la “Mesura 6; Renovació de les instal.lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior”

Atès que aquest Ajuntament disposa del projecte “ACTUACIÓ D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL.LUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS” aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 20/12/2018.

Considerant que el projecte reuneix les condicions per participar a l’esmentat programa. PROPOSO :

PRIMER; Aprovar la participació de l’Ajuntament de Castellví de la Marca al Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, i en concret a la “Mesura 6; Renovació de les instal.lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior”

SEGON; Manifestar l’acceptació expressa del procediment regulat per el Real Decreto 616/2017.

TERCER; Presentar com a projecte singular subvencionable el següent Projecte;

- “ACTUACIÓ D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL.LUMINACIÓ EXTERIOR DEL NUCLI DEL MASET DELS COSINS”

(15)

Cost total de l’actuació ; 38.483,06 € (Redacció memòria + execució + direcció facultativa). Subvenció sol.licitada ; 50% = 19.241,53 // Aportació municipaL ; 50% 19.241,53

QUART: Assumir el compromís de habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat, en el cas que aquest sigui seleccionat en aquesta convocatòria.

Intervencions:

El Sr. Alcalde explica que hi ha una nova línia de subvencions FEDER a la que l’ajuntament presenta, aquesta actuació i la del punt següent. Una és la línia de Baixa tensió, interior i exterior, del CEIP Castellot, per reduir l’impacte lumínic en el medi i reduir el consum, i l’altre, la conversió a LED del Maset dels Cosins. Es demana el 50% de subvenció per a cadascuna de les 2 actuacions.

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

16.- Aprovació, si escau, de sol.licitud de participació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de “PROJECTE BÀSIC PER LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESCOLA “EL CASTELLOT” DE CASTELLVÍ DE LA MARCA “

En data 17 de juny de 2017, el Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital va publicar al BOE el Real Decreto 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. En data 29 de desembre de 2018, es publica al BOE el Real Decreto 1516/2018, que modifica l’anterior (616/2017) ampliant el seu pressupost i vigència.

Vist que en l’Annex-llistat de mesures publicat, figura la “Mesura 3; Millora de la eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior en els edificis municipals existents” Atès que aquest Ajuntament disposa del “PROJECTE BÀSIC PER LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESCOLA “EL CASTELLOT” DE CASTELLVÍ DE LA MARCA “ aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 15/02/2018.

Considerant que el projecte reuneix les condicions per participar a l’esmentat programa. PROPOSO :

PRIMER; Aprovar la participació de l’Ajuntament de Castellví de la Marca al Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, i en concret a la “Mesura 3; Millora de la eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior en els edificis municipals existents” SEGON; Manifestar l’acceptació expressa del procediment regulat per el Real Decreto 616/2017.

(16)

“PROJECTE BÀSIC PER LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESCOLA “EL CASTELLOT” DE CASTELLVÍ DE LA MARCA “ Cost total de l’actuació ; 62.743,65 € (Redacció memòria + execució + direcció facultativa).

Subvenció sol·licitada ; 50% = 31.371,82 // Aportació municipal ; 50% 31.371,83

QUART: Assumir el compromís de habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat, en el cas que aquest sigui seleccionat en aquesta convocatòria.

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

Declaració de la urgència d’un assumpte i la seva incorporació a l’ordre del dia de la sessió. Es proposa la inclusió a l’ordre del dia la concessió de diversos ajuts socials. Es justifica la urgència pel fet de donar ràpida resposta a les famílies necessitades.

Votació; s’aprova per unanimitat la urgència.

17.- Atorgament, si escau, d’ajuts socials.

A) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió d’un ajut econòmic d’urgència social d’import 85,29 € a S.G.S. per subministrament elèctric.

B) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió d’un ajut econòmic d’urgència social d’import 152,73 € a A.J.R.G.. per subministrament elèctric.

C) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió d’un ajut econòmic d’urgència social d’import 160,00 € a I.M.C.. per pagament activitats extraescolars (80% del cost total)

D) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió d’un aparell de teleassistència domiciliària , via Diputació a R.M.R. assumint l’Ajuntament el 100% del cost.

E) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de avançament del pagament al Consell Comarcal de les despeses de transport escolar, a I.M.C.

F) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió de bonificacions en les quotes de taxa d’escombraries (50%) i IBI (25%) , any 2109, a 13 famílies del municipi.

G) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals, de concessió d’un ajut econòmic d’urgència social d’import 10,20 € a J.E.M. per despeses de transport.

(17)

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

I no havent cap més punt per tractar, l’Alcalde-President dóna per finalitzada la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.

El Secretari Vist-i-plau

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :