• No se han encontrado resultados

FONS D ENTITATS I ASSOCIACIONS Descripció i inventari del fons

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FONS D ENTITATS I ASSOCIACIONS Descripció i inventari del fons"

Copied!
33
0
0

Texto completo

(1)

FONS D’ENTITATS I

ASSOCIACIONS

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons d’entitats i

associacions

704.- Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva

Nacional Sindicalista - F.E.T. y de las J.O.N.S. – Secció local

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM Codi

704

1.2. Nivell de descripció

Inventari.

1.3. Títol

FONS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS – Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de

Ofensiva Nacional Sindicalista – F.E.T. y de las J.O.N.S. i Secció Femenina - Secció local

1.4. Dates de formació

Dates de creació:

1939 - 1977

1.5. Volum i suport

15 capses de documentació en suport paper.

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista – F.E.T. y

de las J.O.N.S. i Secció Femenina - Secció local

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor

Les anomenades tropes “nacionals” – concretament la divisió legionària “Flechas azules” –

van fer l’entrada a Lloret el 2 de febrer de 1939, pràcticament sense cap problema. Els

partidaris del nou règim es van llançar al carrer amb gran entusiasme. Els que havien estat

amagats van començar a sortir, els anomenats membres de la quinta columna van prendre

posicions. Hi van haver discursos des del balcó de la Casa de la Vila.

En dies successius van abundar les misses de campanya, els balls en homenatge de les

tropes “lliberadores”, les represàlies en persones i entitats considerades no addictes, canvis

de moneda, normalització dels abastaments i, sobretot, la posada en marxa, a nivell local, de

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

tot l’aparell de F.E.T. i J.O.N.S. Havia començat una altra etapa de la història que duraria

quaranta anys.

(extret de DOMÈNECH MONER, Joan. Lloret de Mar. Diputació de Girona – Caixa de Girona.

Girona. 1992. p. 62)

2.3. Història arxivística

L’any 1992, quan va començar a funcionar aquest servei d’arxiu municipal, hi havia part

d’aquest fons documental que ja es trobava en el dipòsit de l’arxiu.

Posteriorment, la senyora Dolors Serrat, funcionària d’aquest Ajuntament i que havia estat

delegada local de la secció femenina durant els últims anys de funcionament d’aquesta entitat,

va entregar una part de la documentació que guardava en el seu lloc de treball.

Més endavant, quan es va procedir a traspassar bona part de la documentació que hi havia a

Can Font, també varen portar un parell de capses que contenien correspondència de la

primera època de la Falange. I, finalment, a l’any 2014 hi hagué la darrera aportació realitzada

per una particular.

2.4. Dades sobre l’ingrés

Documentació en bon estat.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

Sobre la documentació que fa referència estrictament a la Falange, s’han conservat els

informes personals del servei d’investigació (de gran valor històric), les actes del Consell Local

de 1951 a 1976, les declaracions d’adhesió al règim i la correspondència fins a l’any 1976. La

resta de la documentació fa referència a la secció femenina, on hi ha la correspondència des

de l’any 1950.

3.2. Sistema d’organització

La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones condicions de

conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar.

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental

Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no s’ha fet cap procés d’avaluació i/o

eliminació de la documentació.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

3.4. Increments documentals

Hi ha la possibilitat que es facin noves aportacions documentals

.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

4.1. Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de

conservació.

4.2. Condicions de reproducció

D’acord amb la legislació aplicable (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local; Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROF); Llei 8/1987, municipal i de règim

local de Catalunya, de 15 d’abril; Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol;

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas i del

procedimiento administrativo común; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxiu i documents); Llei

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) es

restringeix l’accés a la documentació que pot afectar a la intimitat de les persones. No obstant

això, i d’acord amb el que assenyala la mateixa llei del patrimoni històric espanyol i la Llei

30/1992, es permetrà l’accés sempre i quan la persona que ho sol·liciti faci constar que és per

un estudi de caràcter històric i estigui avalat per una universitat, per un centre d’estudi o bé pel

seu reconegut prestigi en la temàtica que desitja investigar.

La resta de documentació, en aplicació a la mateixa legislació, és de lliure accés.

4.3. Llengua i escriptura

Castellà.

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una

H.R. del 60%.

En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer de

manera directa.

4.5. Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de l’arxiu.

Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica i està

disponible a la nostra pàgina web.

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1. Existència i localització dels originals

La documentació dipositada és original.

5.2. Existència i localització de còpies

No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada.

5.3. Documentació relacionada

No consta documentació relacionada.

5.4. Bibliografia

Domènech Moner, Joan “Lloret de Mar “ Quaderns de la Revista de Girona núm. 38, Diputació

de Girona, 1992.

6. ÀREA DE NOTES

6.1. Notes

No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

Primera: Classificació, inventari i quadre de classificació: Joaquim Daban i Massana (2000).

Segona: Readaptació de la fitxa: Fèlix Rabassa Martí (15/07/2014).

Tercera: Supervisió general: Joaquim Daban i Massana.

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del

propi fons.

7.3. Regles o convencions

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya

(NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la

Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

704.- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS

JUNTAS DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA –F.E.T. y de las

J.O.N.S.- Secció local

704.100.- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL

110.-

Afiliats.

120.-

Memòries

i

activitats.

130.-

Correspondència.

140.-

Actes

de

sessions.

150.- Eleccions a consellers locals i provincials del Movimiento.

160.-

Reglaments.

704.200.- SERVEIS D’INVESTIGACIÓ

704.300.- SUBSIDI AL COMBATENT

704.400.- SECCIÓ FEMENINA

410.-

Correspondència.

420.-

Serveis

socials.

430.-

Pressupost.

704.500.- ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES

704.600.- GESTIÓ ECONÒMICA I DE BÉNS

610.-

Factures

i

rebuts.

620.-

Comptes.

630.-

Inventaris.

(8)

Inventari del fons d’entitats i

associacions

704.- Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva

Nacional Sindicalista - F.E.T. y de las J.O.N.S. – Secció local

(9)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

110

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / AFILIATS / /

1940 ca. Fitxes d' excombatents. /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.206.004

1941 - 1946 Fitxes de la situació de Falange. / Nombre d' afiliats.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.015

1945 - 1946 Fitxes de la situació de Falange. / Nombre de militància

per mesos. / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.012

1939 - 1962 Fitxes de sol·licitud d' ingrés. / Per ordre alfabètic.

/ / / / TEXT / PAPER / 086.298.001 1960 circa Formularis. / En blanc. / / / / TEXT / PAPER / 086.297.008 1940 Llista d' afiliats a Frente de Juventudes. / Llista d' inscrits a organitzacions juvenils de Falange com a soci

protector. / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.016

1940 Llista d' afiliats a Frente de Juventudes. / Llista d' inscrits a organitzacions juvenils de Falange.

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.297.019

1941 Llista d' afiliats a Frente de Juventudes. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.021

1941 Llista d' afiliats a Frente de Juventudes. / Llista d' afiliats al Frente de Juventudes, secció masculina.

/ / / /

TEXT / PAPER /

(10)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

110

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / AFILIATS / /

704.000.110

SS

1939 Llista d' afiliats. / Altes i baixes. Llista d' afiliades i de

càrrecs de la Sección Femenina. / / / / TEXT / PAPER / 086.297.014 1940 Llista d' afiliats. / / / / / TEXT / PAPER / 086.297.017 1941 Llista d' afiliats. / / / / / TEXT / PAPER / 086.297.010 1941 Llista d' afiliats. / Adherits i militants de Falange amb

carnet. / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.020

1941 Llista d' afiliats. / Sense carnet. (Dues còpies).

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.022

1945 ca. Llista d' afiliats. / Afiliats i carnets personals.

/ / / / TEXT / PAPER / 066.202.005 1953 - 1965 Llista d' afiliats. / / / / / TEXT / PAPER / 086.298.005 1958 - 1960 Llista d' afiliats. / Altes d' afiliats.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.007

1961 Llista d' afiliats. / Campanya de proselitisme. Inclou

llistes de membres de Falange i de joves cridats a lleves considerats com a possibles incorporacions.

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.297.009

(11)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

110

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / AFILIATS / /

1964 Llista d' afiliats. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.013

1941 Llista de lloretencs nascuts l'any 1922. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.298.004

1940 ca. Llista de possibles afiliats a la Organització juvenil:

Secció Masculina i Secció Femenina. / / / / /

TEXT / PAPER /

066.206.005

1941 Llista de senyors protectors del Frente de Juventudes.

(Dues còpies). / / / / /

TEXT / PAPER /

086.298.002

1940 Padró de veïns subscriptors de "Ficha Azul". (Dues

còpies). / / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.018

1954 Sol·licituds d' ingrés a Falange. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.011

1958 Sol·licituds d' ingrés a Falange. /

/ / / / TEXT / PAPER /

(12)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

120

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / MEMÒRIES I ACTIVITATS / /

704.000.120

SS

1942 Comunicats quinzenals de les activitats desenvolupades pels serveis locals de FET i de les JONS. /

/ / / /

TEXT / PAPER /

066.202.007

1941 - 1943 Programes commemoratius de diades i aniversaris. /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.206.006

1950 - 1960 circa Segell tampó goma " Jefatura Local ". /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.205.007

(13)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

130

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / CORRESPONDÈNCIA / /

1939 - 1944 Circulars. /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.203.001

1939 - 1943 Correspondència de la Milicia de FET i de les JONS. /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.202.002

1939 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER / 086.294.001 1939 - 1944 Correspondència. / Enviada. / / / / TEXT / PAPER / 066.206.001 1939 - 1944 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.206.002 1940 - 1941 Correspondència. / I escrits relatius a l' Auxilio Social.

/ / / / TEXT / PAPER / 086.294.002 1943 - 1946 Correspondència. / Enviada. / / / / TEXT / PAPER / 066.204.002 1944 - 1946 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.202.008 1948 - 1950 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

(14)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

130

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / CORRESPONDÈNCIA / /

704.000.130

SS

1950 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

066.202.004

1951 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.003

1953 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.004

1954 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.005

1955 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.006

1956 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.007

1957 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.294.008

1958 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.001

1959 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.002

(15)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

130

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / CORRESPONDÈNCIA / /

1960 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.003

1961 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.004

1962 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.005

1964 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.006

1965 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.295.007

1966 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.001

1967 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.002

1968 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.003

1969 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

(16)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

130

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / CORRESPONDÈNCIA / /

704.000.130

SS

1970 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.005

1971 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.006

1972 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.007

1973 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.008

1974 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.009

1975 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.296.010

1976 Correspondència. / Enviada i rebuda.

/ / / / TEXT / PAPER / 086.296.011 1939 Formularis en blanc. / / / / / TEXT / PAPER / 066.202.003 1960 circa Telegrames. / / / / / TEXT / PAPER / 086.295.008 8

(17)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

140

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ACTES DE SESSIONS / /

1951 - 1958 Actes. / Actes signades del Consell Local de Falange.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.299.001

1959 Actes. / Esborrany d' acta de Falange.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.300.009

1959 - 1963 Actes. / Actes signades del Consell Local de Falange de

1959 a 1963, excepte de 1960. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.002

1960 Actes. / Acta signada d' elecció de militants per a

consellers locals. 1960/03/25. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.004

1960 Actes. / Acta signada de relleu de delegat local de

Juventudes de Falange de Lloret de Mar. 1960/02/03. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.003

1960 Actes. / Esborranys relatius a la renovació del Consell

Local de Falange. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.007

1961 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1961/08/11. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.003

1962 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1962/05/25. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.004

1962 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1962/10/06. / / / /

TEXT / PAPER /

(18)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

140

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ACTES DE SESSIONS / /

704.000.140

SS

1962 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1962/11/01. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.006

1962 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1962/12/06. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.007

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/01/03. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.008

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/02/07. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.009

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/03/07. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.011

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/04/06. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.012

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/05/02. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.013

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/06/06. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.014

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/07/04. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.015

(19)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

140

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ACTES DE SESSIONS / /

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/08/01. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.016

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/10/04. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.001

1963 Actes. / Esborrany de l' acta del Consell Local de

Falange. 1963/12/05. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.002

1963 Actes. / Esborrany de l' acta extraordinària del Consell

Local de Falange. 1963/02/25. / / / /

TEXT / PAPER /

086.299.010

1964 Actes. / Acta signada de presa de possessió de delegat local de Juventudes de Falange. 1964/05/19.

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.300.005

1965 Actes. / Actes signades del Consell Local de Falange.

/ / / / TEXT / PAPER /

086.300.008

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió extraordinària de

constitució del Consell Local de Falange. 1965/01/29. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.011

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/02/04. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.012

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/03/09. / / / /

TEXT / PAPER /

(20)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

140

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ACTES DE SESSIONS / /

704.000.140

SS

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/04/01. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.014

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/05/06. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.015

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/06/03. / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.001

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/11/04. / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.002

1965 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1965/12/02. / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.003

1965 circa Actes. / Acta en blanc de presa de possessió del Cap

Local, Àngel Martínez de Laguardia. Inclou calendaris de butxaca de l'any 1966.

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.301.005

1966 Actes. / Esborrany d' acta de sessió ordinària del

Consell Local de Falange. 1966/01/03. / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.004

1967 - 1976 Actes. / Actes signades de sessions del Consell Local

del Movimiento. / / / /

TEXT / PAPER /

086.300.010

1964 Escrit de petició de relleu en el càrrec de secretari local de Lloret de Mar del Movimiento per part d' Esteve Fàbregas Barri. /

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.300.006

(21)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

150

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ELECCIONS A CONSELLERS LOCALS I

PROVINCIALS DEL MOVIMIENTO / /

1966 Candidats eleccions municipals. / Acta signada de

designació com a candidats a regidors de l' Ajuntament pel grup de Caps de Família d'una sèrie de veïns del municipi.

TEXT / PAPER /

086.301.006

1970 - 1971 Eleccions a Consellers Locals i Provincials del

Movimiento. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.007

1964 Eleccions a Consellers Provincials del Movimiento. /

/ / / / TEXT / PAPER /

(22)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

160

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / REGLAMENTS / /

704.000.160

SS

1960 Orientacions polítiques del Movimiento. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.301.014

1959 Reglament d' organització de les Jefaturas Locals i

Provincials del Movimiento. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.013

(23)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

200

SERVEI D'INVESTIGACIÓ / / /

1939 Declaracions personals d'adhesió al "Movimiento". /

/ / / / TEXT / PAPER /

066.202.001

1939 Informes personals del servei d'investigació de FET i de les JONS (de l'informe 1 fins el 200). / Inclou un índex manuscrit per ordre alfabètic dels informes.

/ / / /

TEXT / PAPER /

066.201.001

1939 Informes personals del servei d'investigació de FET i de les JONS (de l'informe 201 fins al final). /

/ / / /

TEXT / PAPER /

066.201.002

1942 Llista de persones no afectes al Règim. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.301.009

1940 circa Relat dels fets esdevinguts a dins i fora de Lloret de Mar

durant la Guerra Civil i la postguerra. Es tracta d'uns paperets dins un sobre petit. /

/ / / /

TEXT / PAPER /

086.301.011

1940 circa Relat dels fets esdevinguts a Lloret de Mar durant la

Guerra Civil i la postguerra. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.301.010

1940 circa Sobres postals de CNT - AIT, de la Fraternidad Agrícola

Lloretense, del Casino Industrial, quartilles de Deutsches Kinderheim de Lloret de Mar, llibretes del "Flecha Naval" de Falange, salconduït de Falange. Tot en blanc. /

TEXT / PAPER /

(24)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

300

SUBSIDI AL COMBATENT / / /

704.000.300

SS

1939 - 1940 Subsidi al combatent. / / / / / TEXT / PAPER / 066.206.003 16

(25)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

410

SECCIÓ FEMENINA / CORRESPONDÈNCIA / /

1953 - 1955 Correspondència. / Enviada. / / / / TEXT / PAPER / 066.203.005 1953 - 1955 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.202.009 1955 - 1956 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.202.010 1956 - 1959 Correspondència. / Enviada. / / / / TEXT / PAPER / 066.204.001 1957 - 1958 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.203.002 1959 - 1960 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.203.003 1960 - 1961 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.204.004 1960 - 1962 Correspondència. / Enviada. / / / / TEXT / PAPER / 066.203.004 1962 - 1963 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.204.005

(26)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

410

SECCIÓ FEMENINA / CORRESPONDÈNCIA / /

704.000.410

SS

1964 - 1966 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.205.001 1967 - 1969 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.205.002 1971 - 1977 Correspondència. / Enviada. Certificacions.

/ / / / TEXT / PAPER / 066.205.004 1971 - 1977 Correspondència. / Rebuda. / / / / TEXT / PAPER / 066.205.005 18

(27)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

420

SECCIÓ FEMENINA / SERVEIS SOCIALS / /

1948 - 1950 Correspondència. / Certificacions referides al Servei

Social. / / / /

TEXT / PAPER /

066.202.006

1974 - 1976 Mostra de "Cartilla de Ajuste de los Trabajos" i material

necessari per a la "canastilla". / / / / /

TEXT / PAPER /

066.205.006

1971 - 1976 Rebuda de certificats, Llibretes d'ajustament, Notes

d'exàmens. / / / / /

TEXT / PAPER /

(28)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

430

SECCIÓ FEMENINA / PRESSUPOST / /

704.000.430

SS

1940 Pressupost de despeses. / / / / / TEXT / PAPER / 066.206.007 20

(29)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

500

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES / / /

1958 - 1961 Actes de celebració del Día de la Liberación. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.002

1969 - 1970 Actes de celebració del Día de la Liberación. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.004

1961 Campaña de embellecimiento de pueblos rurales. /

/ / / / TEXT / PAPER /

086.297.003

1958 Circulars a través de les quals s'informa als afiliats de

l'assistència a un acte. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.001

1960 circa Sobre amb la lletra de la sardana "L'encís de Lloret de

Mar". de L. Roura i Garriga. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.297.006

1966 Sol·licitud per part de Falange a la Caixa de Pensions

per a que aquesta caixa d'estalvis instal·li una biblioteca pública a Lloret de Mar. /

/ / / /

TEXT / PAPER /

(30)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

610

GESTIÓ ECONÒMICA I DE BÉNS / FACTURES I REBUTS / /

704.000.610

SS

1940 - 1942 Factures i rebuts. / / / / / TEXT / PAPER / 086.302.005 1945 circa Factures i rebuts. / / / / / TEXT / PAPER / 086.302.004 22

(31)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

620

GESTIÓ ECONÒMICA I DE BÉNS / COMPTES / /

1958 Estat de comptes. /

/ / / / TEXT / PAPER /

(32)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

FET Y DE LAS JONS - SECCIÓ LOCAL

704

000

ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS

630

GESTIÓ ECONÒMICA I DE BÉNS / INVENTARIS / /

704.000.630

SS

1940 Inventari d' objectes i mobles a l' edifici ocupat per

Falange. / / / / /

TEXT / PAPER /

086.302.006

(33)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

700

BIBLIOTECA / / /

1960 "Criterios a tener en cuenta en las actividades de

formación y seminarios. Seminario Central de Estudios Políticos". Llibret editat a Madrid per la Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento, Servicio de Formación y Seminarios. /

TEXT / PAPER /

086.302.002

1959 "Reglamento de organización y funcionamiento de las

Jefaturas Provinciales y Locales del Movimiento". Llibret editat a Madrid per la Secretaría General del

Movimiento, Delegación Nacional de Provincias. /

TEXT / PAPER /

Referencias

Documento similar

Realizado todo el proceso descrito en el apartado anterior se obtuvo el modelo final, el edificio I+D+I modelado en unity, con todos los elementos de

ATOMS input to most programs, overwritten with output parameters ATMOD file with the model parameters input to the program ORIENT ATOLD a collection of parameter sets, to be used

Este Institut portava una trajectòria històrica, d'aproximadament 20 anys, durant la qual s'havien estat realitzant Jornades Culturals i, encara que els darrers

Imatge aplicada: En aquest cas la imatge està representada en els colors de la protecció i carcassa del portàtil, ja que combina el color blanc com a fons i el daurat com a

Observacions Trobem dos fulls de rebut de l’editorial a favor de l’autor sobre els drets d’autor de 2.250 i 750 pessetes. També hi ha una factura de l’editorial Ayma de

Durant els últims anys, el periodisme esportiu ha crescut a mesura que l’esport s’ha convertit en un poder econòmic i molt influent i, també, s’ha consolidat com

Durant els anys vuitanta i noranta, el nou instrument era l’ordinador: el disseny gràfic de moda dels deu últims anys és fill de Photoshop, el programa de l’empresa Adobe per a

Així, Verdaguer hi recalca el triomf de la caritat: que es va consolidant arreu fins a l’última estrofa, on el poema culmina amb la presència de la caritat personificada, que el

Totes les entitats membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que

La información recogida proviene de tres fuentes de información: Estadística de gasto de I+D y Encuesta de innovación, elaboradas por Eustat y Seguridad Social, relativa a las

La falta de personalidad en sentido civil deriva a otra con- secuencia : la imposibilidad de accionar por vía de responsabilidad contra la em- presa propia, ya que es parte

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 18 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 20 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret:

Para hablar de I+D+i en videojuegos en España presentamos a RIDIVI, la Red Española de Excelencia de I+D+i y Ciencia en Videojuegos , un proyecto del Ministerio español de

importància d'un esdeveniment o la necessitat de tenir-ne coneixença són magnituds molt relatives. En el cas de la informació periodística, es poden confondre fàcilment amb un pur

(i) Scenes which may unsettle young children need special care. Insecurity is less tolerable for a ch.id -particularly an emotionally unstable child- than for a mature adult,

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 30 de Septiembre de 2020 por la que se convoca proceso selectivo para la contratación

Como ya se ha mencionado al citar las características principales de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo preferencial con un tipo de interés

Així doncs, es fa referència als arxius següents: el Capitular i l’Episcopal de Vic, els més importants amb 643 documents dels segles IX i X (272 dels quals es van recollir en

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació d’11 de març de 2022 (substitució preventiva de residu i dret de

 Breve descripción de la actividad de la empresa, necesidad del proyecto, objetivo general, reto tecnológico e innovación del mismo.. (Incluir resumen

Li vaig dir que, encara que professionalment havíem estat units durant els últims anys en un treball de recerca conjunt sobre la història i la tecnologia de l’obtenció del

I: De los inicios a 1930 (Ediciones de Cultura Popular, Barcelona, 1968) i les dues obres més recents, de les quals ha estat responsable d’investigació, Fons de nitrats de la

El fons d’Oleguer Bellavista, especialitzat en moviments catòlics obrers i consiliari durant més de vint anys dels moviments obrers Acció Catòlica Obrera (ACO) i Joventut