PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI EN L ÀMBIT DE TOT CATALUNYA.

Texto completo

(1)

ANNEX 2

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS

SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI EN L’ÀMBIT DE TOT CATALUNYA.

En aquest Annex es fixen els imports de contracte, els preus màxims, el sistema de pagament i

el sistema de facturació.

1- ACTIVITAT

La contractació es realitza pel territori d'acord amb les necessitats assistencials i amb els

criteris d'equitat d'accessibilitat i equilibri territorial.

Per cada lot es fixa l’activitat a contractar i unes tarifes màximes de preu de sortida per a

cadascuna de les teràpies objecte de contracte.

LOT TERRITORI ACTIVITAT IMPORT

Lot 1 Alt Pirineu i Aran 315.803 408.839,99 euros

Lot 2 Lleida 1.823.997 2.049.994,78 euros

Lot 3 Tarragona 1.929.661 2.053.302,18 euros

Lot 4 Terres de l’Ebre 646.865 673.343,32 euros

Lot 5 Girona 3.687.799 3.964.525,20 euros

Lot 6 Catalunya Central 2.218.709 2.443.849,03 euros

Lot 7 Baix Llobregat , Centre Fontsanta, Hospitalet Nord 1.626.671 1.762.109,88 euros

Lot 8 Hospitalet Sud, El Prat de Llobregat, Baix Llobregat Litoral i Viladecans, Baix Llobregat Litoral i Sant Boi

2.660.369 2.894.482,79 euros

Lot 9 Barcelonès Nord, Baix Maresme i Maresme Central 3.986.070 4.412.066,07 euros Lot 10 Vallès Oriental Central, Baix Vallès, Baix Montseny 1.681.082 1.746.663,67 euros

Lot 11 Vallès Occidental Est 1.955.467 2.161.193,93 euros

Lot 12 Vallès Occidental Oest 1.510.152 1.585.107,36 euros

Lot 13 Barcelona Litoral Mar , ABS Sant Adrià 2 La Mina 1.350.192 1.557.837,30 euros

Lot 14 Barcelona Esquerra 2.052.963 2.303.574,73 euros

Lot 15 Barcelona Dreta 1.624.586 1.835.434,93 euros

Lot 16 Barcelona Nord i ABS Montcada i Reixac 2.246.829 2.439.897,09 euros Lot 17 Baix Llobregat Nord, Alt Penedès i Garraf 1.770.641 1.930.357,81 euros

Lot pediàtric Tot Catalunya 730.851 1.226.080,80 euros

TOTALS 33.818.707 37.448.660,86 euros

(2)

2- PREUS I SISTEMA DE PAGAMENT

2.1.

La tarifa que s'aplicarà serà la resultant de la proposta econòmica dels licitadors

adjudicataris per a cadascuna de les teràpies objecte de contracte i per a cada lot. La

sessió es refereix a dia de tractament realitzat. En tot cas aquestes propostes no podran

ser superiors a les tarifes següents:

TARIFES MÀXIMES

(euros /sessió)

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI

OC- Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou

cilindre/bomba)

1,40

OCR-Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona

2,50

OL-Oxigenoteràpia amb oxigen líquid

2,95

OP-Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil

2,50

OB-Oxigenoteràpia amb bombona portàtil

0,10

CP-Ventilació amb pressió positiva continua en la via aèria

(CPAP)

0,88

AC-Auto CPAP

0,88

BE-Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria .

Modalitat espontània Binivell i servoventiladors

1,50

VM24-Ventilació mecànica 24 hores

4,70

VM12-Ventilació mecànica 12 hores (nocturna)

3,00

AC-Nebulitzadors tipus jet convencionals

0,75

AF-Nebulitzadors tipus jet amb compresors d'alt fluxe

0,75

AE-Nebulitzadors electrònics amb malla vivrant

0,75

AP-Nebulitzadors específics segons prescripció

0,75

SM-Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar

3,50

ST-Sistema mecànic d'assistència a la tos

1,50

AS-Aspirador de secrecions

0,20

PS-Polsioximetre

0,94

(3)

TARIFES MÀXIMES

(euros /sessió)

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI LOT PEDIATRIC

OC- Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou

cilindre/bomba)

1,61

OCR-Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i recarregador de

bombona

2,88

OL-Oxigenoteràpia amb oxigen líquid

3,39

OP-Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil

2,88

OB-Oxigenoteràpia amb bombona portàtil

0,12

CP-Ventilació amb pressió positiva continua en la via aèria (CPAP)

1,01

AC-Auto CPAP

1,01

BE-Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria .

Modalitat espontània Binivell i servoventiladors

1,73

VM24-Ventilació mecànica 24 hores

5,41

VM12-Ventilació mecànica 12 hores (nocturna)

3,45

AC-Nebulitzadors tipus jet convencionals

0,86

AF-Nebulitzadors tipus jet amb compresors d'alt fluxe

0,86

AE-Nebulitzadors electrònics amb malla vivrant

0,86

AP-Nebulitzadors específics segons prescripció

0,86

MA-Monitor d'apnees infantils

2,70

SM-Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar

4,03

ST-Sistema mecànic d'assistència a la tos

1,73

AS-Aspirador de secrecions

0,23

PS-Polsioximetre

1,08

2.2.

Mensualment l’entitat percebrà l’import corresponent a l’activitat realitzada pel preu

adjudicat fins un màxim de la dotzena part de l’import total del lot contractat.

2.3.

L’import de la facturació que excedeixi de l’import màxim fixat es facturarà d’acord amb

el següents criteris :

-

L’activitat que excedeixi fins un 70% del màxim establert, es facturarà a un

60% de la tarifa contractada.

-

A partir del 70% es facturarà a un 10% de la tarifa contractada

Per tal de regular les facturacions mensuals, a la fi de l’exercici es procedirà a regularitzar

l’excés d’activitat aplicant els criteris establerts en els punts anteriors i restant de la

regularització esmentada els imports abonats, pel període de vigència assenyalat.

(4)

2.4.

A la fi de l’exercici la Regió Sanitària corresponent, emetrà un informe en relació al grau

d’acompliment dels objectius fixats que a continuació s’especifiquen i s’efectuarà una

regularització que podrà detreure fins a un 5% de l’import acceptat per a cadascun dels

lots. Els objectius poden ser objecte d’actualització anual en els supòsits de pròrroga del

contracte.

Els indicadors de qualitat bàsics per avaluar els centres que presten serveis objecte

d’aquest procediment són:

Aplicable a totes les teràpies:

• Objectiu 1: Temps de resposta:

-

Indicador: nombre de queixes relacionades amb l’incompliment del temps de

resposta en els casos de sol·licitud d’un ventilador o interfase que el centre no tingui

en estoc, què s’haurà de subministrar en un període no superior a les 72 hores

-

Import condicionat: 2% de l’import de la part variable.

o 0 queixes 100% de l’import condicionat

o Entre 6 i 12 queixes anuals 50% de l’import condicionat.

o Més de 12 queixes 0% de l’import condicionat

Aplicable únicament a les teràpies: OC, OCR, OL, OP, OB

• Objectiu 2: Control del compliment de la teràpia i accions realitzades:

-

Indicador: Control d’hores d’utilització de l’aparell de tots els pacients en relació a la

prescripció. En els pacients que no compleixin les hores prescrites, informar al

prescriptor i a la Regió Sanitària.

-

Import condicionat:1 % de l’import de la part variable.

o Superior al 99% de pacients controlats i informats : 100% de l’import

condicionat

o Entre el 99% i el 50% de pacients controlats i informats: 50% de l’import

condicionat.

o < 50% de pacients controlats i informats: 0% de l’import condicionat

• Objectiu 3: Aplicació d’un programa d’adherència a la teràpia:

-

Indicador: % de nous pacients i pacients no complidors segons prescripció, als qui

s’aplica el programa.

-

Import condicionat: 1% de l’import de la part variable.

(5)

o Superior al 99% de pacients nous o no complidors a qui s’aplica el programa:

100% de l’import condicionat

o Entre el 99% i el 50% de pacients nous o no complidors a qui s’aplica el

programa: 50% de l’import condicionat.

o < 50% de pacients nous o no complidors a qui s’aplica el programa: 0% de

l’import condicionat.

Aplicable únicament a les teràpies CP, AC, BE, VM12,VM24

• Objectiu 4: % del compliment de la teràpia:

-

Indicador: Hores d’utilització de l’aparell de tots els pacients en relació a la

prescripció.

-

Import condicionat:1 % de l’import de la part variable.

o 85,00% o més hores d’utilització prescrites : 100% de l’import condicionat

o Inferior a 85% i superior o igual a 50% hores d’utilització prescrites: 50% de

l’import condicionat.

o < 50% d’ hores d’utilització prescrites: 0% de l’import condicionat

2.5.

Cal tenir en compte els aspectes següents:

• Les prescripcions no registrades en el Registre de Prescripcions d’Oxigenoteràpia

(RPO) no seran facturables.

• En el cas que el prescriptor consideri, per raons clíniques, la prescripció de cilindre o

bala, es facturarà com a concentrador estàtic.

• El preu dels tractaments de ventilació mecànica, tant de 12 com de 24 hores, inclou, en

els casos en que ho indiqui el prescriptor,altres teràpies i el material descrits el l’annex

1 A, corresponent a aquestes teràpies, i no suposarà cap cost afegit.

• La no renovació de les prescripcions en els terminis de validesa esmentats en l’annex 1

serà objecte d’incidència amb repercussió econòmica, que s’aplicarà a la facturació que

l’adjudicatari presenti al CatSalut.

• El preu de la tarifa del concentrador inclou la despesa de consum elèctric (en el cas de

les persones que actualment ja se’ls estigui abonant). En aquests casos, l’adjudicatari

abonarà a la persona usuària el consum d’energia amb una periodicitat màxima

trimestral i d’acord amb el càlcul següent: hores d’utilització per període x kw/hora.

(6)

3- SISTEMA DE FACTURACIÓ

Les entitats proveïdores amb contracte o conveni amb el CatSalut tenen l’obligació de complir

amb la normativa, les instruccions i els manuals de facturació que en relació a la facturació de

serveis sanitaris dicti el CatSalut.

El sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del

CatSalut estarà d’acord amb allò que s’estableix al Decret 170/2010, de 16 de novembre, de

regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials

en l’àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010), les Ordres i

resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin, les normes, instruccions i els

manuals de facturació de serveis assistencials que dicti el CatSalut.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris contractades o convingudes amb el CatSalut han

de presentar la facturació mensual abans del cinquè dia hàbil del mes següent al de referència

de la factura, i d’acord amb la periodificació establerta a les clàusules addicionals anuals del

contracte o conveni.

A partir de l’adjudicació d’aquest procediment contractual, l’entitat adjudicatària realitzarà la

facturació mitjançant aplicacions informàtiques i de conformitat amb les especificacions

tècniques que indiqui el CatSalut. Les entitats adjudicatàries s’adaptaran a les característiques

informàtiques de l’aplicació de facturació de serveis assistencials.

Les entitats adjudicatàries tindran tres mesos, a partir de la vigència del contracte, per adaptar

els seus sistemes informàtics. Les despeses originades per l’adaptació i/o modificació de les

aplicacions informàtiques aniran a càrrec de les empreses adjudicatàries.

No obstant, han de presentar la facturació en suport paper d’acord amb les indicacions de la

regió sanitària, en els formats establerts i de conformitat amb les instruccions de facturació de

serveis assistencials.

• Acreditació i identificació de pacients

Els ciutadans de Catalunya acrediten el dret a l’assistència sanitària pública mitjançant el

document d’identificació que, d’acord amb el que s’indica al Decret 90/1990, de 3 d’abril, sobre

la targeta sanitària individual a Catalunya (TSI), publicat en el DOGC 1282, de 23.4.1990, on

s’estableix que la TSI és el document identificatiu i acreditatiu del dret a l’accés al sistema

sanitari públic per compte del CatSalut. A la TSI consta el codi d’identificació i acreditació

personal (CIP).

(7)

Els ciutadans d’altres comunitats autònomes han de presentar la targeta sanitària de

l’administració autonòmica, o document del titular o beneficiari de la prestació d’assistència

sanitària de la Seguretat Social. Caldrà tenir en compte si l’assistència prestada necessita

autorització de la comunitat d’origen del pacient.

En el cas excepcional que l’assistència objecte d’aquesta licitació es presti a ciutadans

estrangers, s’estarà a allò que disposa la legislació vigent a Catalunya i l’establerta als

Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals en matèria de Seguretat Social, subscrits entre

l’Estat Espanyol i tercers països.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris per compte del CatSalut han de guardar la

documentació acreditativa que dóna dret a l’assistència, que és la Targeta Sanitària Europea

(TSE) o el Certificat Provisional Substitutori (CPS) en el cas dels Reglaments Comunitaris; i en

el cas dels Convenis Bilaterals, el Formulari de Dret.

Si en el moment de rebre l’assistència, la persona no disposa de la TSE o el CPS, s’informarà

al ciutadà que pot demanar un CPS a qualsevol agència de l’Institut Nacional de la Seguretat

(INSS).

L’entitat contractada no podrà reclamar cap altra assegurança als ciutadans atesos per compte

dels Reglaments Comunitaris quan presentin la TSE o el CPS, sempre que siguin vigents en el

moment de la data de presentació.

Si la persona assegurada no disposa de la documentació que dona dret a rebre l’assistència ni

pot aportar-la, l’entitat podrà cobrar la factura i indicar al ciutadà que pot sol·licitar el

rescabalament de les despeses en l’Estat competent.

La manca de presentació de la documentació que acredita el dret a l’assistència (CPS, TSE o

formularis de dret) impedeix el dret a l’assistència a càrrec del CatSalut.

• Assistència sanitària no facturable al CatSalut

Per tal que pugui facturar-se a càrrec del CatSalut l’assistència prestada, l’entitat ha de

comprovar que el document acreditatiu que dóna dret a l’atenció sanitària per compte del

CatSalut és vigent i verificar que la persona que sol·licita l’assistència figura com a

titular/beneficiari en el document acreditatiu en el moment de l’accés a l’atenció.

(8)

L’entitat ha de verificar, prèviament a l’atenció i, en tot cas, abans de l’alta, si l’origen, el motiu o

la contingència del servei sanitari és o no a càrrec del CatSalut. L’entitat ha de comprovar que

la contingència no és malaltia professional ni accident de treball o qualsevol altra contingència

de la qual s’hagi de fer responsable una mútua, asseguradora, entitat o persona que

correspongui, a qui l’entitat haurà de facturar. En cas d’accident de treball o malaltia

professional amb cobertura per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o l’Institut

Social de la Marina, l’entitat ha de facturar al CatSalut conforme el procediment establert.

L’entitat ha de facturar directament als tercers obligats al pagament l’assistència sanitària que

hagi prestat de conformitat amb el que disposa l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de

setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el

procediment per a la seva actualització.

En tot cas, el CatSalut descomptarà de la facturació emesa per l’entitat els imports per

l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el pagament no li correspongui, quan en

virtut de normes legals o reglamentàries, o de convenis o contractes, l’import de les atencions o

prestacions sanitàries hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers corresponents. En qualsevol

cas, el CatSalut disposa de les facultats d’inspecció.

L’entitat ha d’aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació a tercers en l’àmbit

de la seva competència, actualment la Instrucció 04/2013, sobre actuacions amb relació a la

protecció de l’assegurament i la responsabilitat de l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut, així

com els manuals de facturació de serveis assistencials del CatSalut.

(9)

4- DESCRIPCIÓ DELS LOTS

El procediment de contractació inclourà un total de 18 lots:

• Lots per població pediàtrica:

 Un lot pediàtric d’ambit geografic de referncia per a tot Catalunya

• Lots per població adulta:

 Un lot per a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

 Un lot per a la Regió Sanitària Lleida

 Un lot per a la Regió Sanitària Camp de Tarragona

 Un lot per a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

 Un lot per a la Regió Sanitària Girona

 Un lot per a la Regió Sanitària Catalunya Central

 Onze lots per a la Regió Sanitaria Barcelona

(10)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE LES TERÀPIES SEGONS ELS LOTS TERRITORIALS

Lot 1

Regió sanitària: ALT PIRINEU I ARAN

Àmbit Territorial: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Alt Urgell i Pallars Jussà

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou

cilindre/bomba) 109.003 1,40 152.604,20

OCR - Oxigenot.amb concentr.estàtic i recarregador de bombona

5.737 2,50 14.342,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 20.628 2,95 60.852,60

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 5.157 2,50 12.892,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 453 0,10 45,30

CP - Ventilació amb pressió positiva continua en la via

aèria (CPAP) 159.598 0,88 140.446,24

AC - Auto CPAP 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via

aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i Servoventiladors 373 1,50 559,50

VM24 - Ventilador de volum, de pressió o mixt 24 hores 382 4,70 1.795,40

VM12 - Ventilador de volum, de pressió o mixt 12 hores

(nocturna) 6.389 3,00 19.167,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d'alt fluxe 3.853 0,75 2.889,75

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 3.008 0,75 2.256,00

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 0 3,50 0

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 365 1,50 547,50

AS - Aspirador de secrecions 492 0,20 98,40

PS - Polsioximetre 365 0,94 343,10

TOTAL 315.803 408.839,99

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(11)

Lot 2

Regió sanitària: LLEIDA

Àmbit Territorial: Noguera, Segarra, Pla d'Urgell, Segrià, Garrigues i Urgell

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou

cilindre/bomba) 322.479 1,40 451.470,60

OCR - Oxigenot.amb concentr.estàtic i recarregador de

bombona 16.973 2,50 42.432,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 66.107 2,95 195.015,65

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 16.526 2,50 41.315,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.157 0,10 115,70

CP-Ventilació amb pressió positiva continua en la via

aèria (CPAP) 1.272.191 0,88 1.119.528,08

AC-Auto CPAP 0,88

BE-Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria.

Modalitat espontània (BPAPS) i Servoventiladors 6.213 1,50 9.319,50

VM24-Ventilador de volum, de pressió o mixt 24 hores 3.519 4,70 16.539,30

VM12- Ventilador de volum, de pressió o mixt 12 hores

(nocturna) 37.272 3,00 111.816,00

AC- Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF- Nebulitzadors tipus jet amb compressors d'alt fluxe 24.672 0,75 18.504,00

AE- Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 53.615 0,75 40.211,25

AP- Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM-Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 0 3,50 0

ST-Sistema mecànic d'assistència a la tos 1.689 1,50 2.533,50

AS-Aspirador de secrecions 399 0,20 79,80

PS-Polsioximetre 1.185 0,94 1.113,90

TOTAL 1.823.997 2.049.994,78

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(12)

Lot 3

Regió sanitària: TARRAGONA

Àmbit Territorial: Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Tarragonès Baix Camp i Priorat

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 196.502 1,40 275.102,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 10.342 2,50 25.855,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 73.865 2,95 217.901,75

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 18.466 2,50 46.165,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 2.909 0,10 290,90

CP - CPAP amb humidificador calent

1.545.765 0,88 1.360.273,20

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la

via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

7.121 1,50 10.681,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 3.558 4,70 16.722,60

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 21.617 3,00 64.851,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 21.509 0,75 16.131,75

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 18.692 0,75 14.019,00

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 120 3,50 420,00

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 272 1,50 408,00

AS-Aspirador de secrecions 5.281 0,20 1.056,20

PS-Polsioximetre 3.642 0,94 3.423,48

TOTAL 1.929.661 2.053.302,18

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(13)

Lot 4

Regió sanitària: TERRES DE L’EBRE

Àmbit Territorial: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 59.247 1,40 82.945,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 3.118 2,50 7.795,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 16.849 2,95 49.704,55

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 4.212 2,50 10.530,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.250 0,10 125,00

CP - CPAP amb humidificador calent

539.979 0,88 475.181,52

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.095 1,50 1.642,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 1.619 4,70 7.609,30

VM12-Ventilació mecànica 12 hores 9.704 3,00 29.112,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 4.072 0,75 3.054,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 3.537 0,75 2.652,75

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 365 3,50 1.277,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 859 1,50 1.288,50

AS - Aspirador de secrecions 644 0,20 128,80

PS - Polsioximetre 315 0,94 296,10

TOTAL 646.865 673.343,32

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(14)

Lot 5

Regió sanitària: GIRONA

Àmbit Territorial: Ripollès, Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà,

Selva i Alt Maresme

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 376.742 1,40 527.438,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 19.829 2,50 49.572,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 134.035 2,95 395.403,25

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 33.509 2,50 83.772,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.508 0,10 150,80

CP - CPAP amb humidificador calent

2.960.356 0,88 2.605.113,28

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

21.924 1,50 32.886,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 7.064 4,70 33.200,80

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 60.373 3,00 181.119,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 26.676 0,75 20.007,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 36.993 0,75 27.744,75

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 365 3,50 1.277,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 2.167 1,50 3.250,50

AS - Aspirador de secrecions 3.100 0,20 620,00

PS - Polsioximetre 3.158 0,94 2.968,52

TOTAL 3.687.799 3.964.525,20

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(15)

Lot 6

Regió sanitària: CATALUNYA CENTRAL

Àmbit Territorial: Bages, Berguedà, Solsonès, Osona i Anoia

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 322.485 1,40 451.479,00

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 16.973 2,50 42.432,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 87.996 2,95 259.588,20

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 21.999 2,50 54.997,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 4.211 0,10 421,10

CP - CPAP amb humidificador calent

1.654.246 0,88 1.455.736,48

AC-Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

20.123 1,50 30.184,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 2.221 4,70 10.438,70

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 30.415 3,00 91.245,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 13.073 0,75 9.804,75

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 37.186 0,75 27.889,50

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 365 3,50 1.277,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 4.406 1,50 6.609,00

AS - Aspirador de secrecions 1.465 0,20 293,00

PS - Polsioximetre 1.545 0,94 1.452,30

TOTAL 2.218.709 2.443.849,03

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(16)

Lot 7

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Baix Llobregat, Centre Fontsanta, Hospitalet Nord

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 127.664 1,40 178.729,60

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 6.719 2,50 16.797,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 63.715 2,95 187.959,25

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 15.929 2,50 39.822,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.649 0,10 164,90

CP - CPAP amb humidificador calent

1.273.531 0,88 1.120.707,28

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.081 1,50 1.621,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 4.226 4,70 19.862,20

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 41.941 3,00 125.823,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 50.192 0,75 37.644,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 32.929 0,75 24.696,75

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 899 3,50 3.146,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 1.955 1,50 2.932,50

AS - Aspirador de secrecions 2.411 0,20 482,20

PS - Polsioximetre 1.830 0,94 1.720,20

TOTAL 1.626.671 1.762.109,88

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(17)

Lot 8

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Hospitalet Sud, El Prat de Llobregat, Baix Llobregat Litoral i Viladecans, Baix

Llobregat Litoral i Sant Boi

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 261.177 1,40 365.647,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 13.746 2,50 34.365,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 101.116 2,95 298.292,20

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 25.279 2,50 63.197,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 611 0,10 61,10

CP - CPAP amb humidificador calent

1.991.468 0,88 1.752.491,84

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

28.093 1,50 42.139,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 2.523 4,70 11.858,10

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 66.151 3,00 198.453,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 35.992 0,75 26.994,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 125.135 0,75 93.851,25

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 227 3,50 794,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 2.420 1,50 3.630,00

AS - Aspirador de secrecions 4.511 0,20 902,20

PS - Polsioximetre 1.920 0,94 1.804,80

TOTAL 2.660.369 2.894.482,79

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(18)

Lot 9

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Barcelonès Nord, Baix Maresme i Maresme Central

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 555.354 1,40 777.495,60

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 29.229 2,50 73.072,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 176.047 2,95 519.338,65

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 44.012 2,50 110.030,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.648 0,10 164,80

CP - CPAP amb humidificador calent

2.842.419 0,88 2.501.328,72

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

52.367 1,50 78.550,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 4.082 4,70 19.185,40

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 51.973 3,00 155.919,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 102.130 0,75 76.597,50

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 113.156 0,75 84.867,00

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 1.355 3,50 4.742,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 4.372 1,50 6.558,00

AS - Aspirador de secrecions 4.371 0,20 874,20

PS - Polsioximetre 3.555 0,94 3.341,70

TOTAL 3.986.070 4.412.066,07

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(19)

Lot 10

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Vallès Oriental Central, Baix Vallès, Baix Montseny

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 122.724 1,40 171.813,60

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 6.460 2,50 16.150,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 52.822 2,95 155.824,90

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 13.206 2,50 33.015,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 551 0,10 55,10

CP - CPAP amb humidificador calent

1.389.350 0,88 1.222.628,00

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

34.632 1,50 51.948,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 2.047 4,70 9.620,90

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 17.115 3,00 51.345,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 12.406 0,75 9.304,50

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 21.727 0,75 16.295,25

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 677 3,50 2.369,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 2.147 1,50 3.220,50

AS - Aspirador de secrecions 2.475 0,20 495,00

PS - Polsioximetre 2.743 0,94 2.578,42

TOTAL 1.681.082 1.746.663,67

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(20)

Lot 11

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Vallès Occidental Est

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 163.620 1,40 229.068,00

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 8.611 2,50 21.527,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 80.862 2,95 238.542,90

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 20.215 2,50 50.537,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 420 0,10 42,00

CP - CPAP amb humidificador calent

1.493.917 0,88 1.314.646,96

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

57.922 1,50 86.883,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 2.292 4,70 10.772,40

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 49.089 3,00 147.267,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 25.677 0,75 19.257,75

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 42.206 0,75 31.654,50

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 339 3,50 1.186,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 4.288 1,50 6.432,00

AS - Aspirador de secrecions 3.071 0,20 614,20

PS - Polsioximetre 2.938 0,94 2.761,72

TOTAL 1.955.467 2.161.193,93

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(21)

Lot 12

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Vallès Occidental Oest

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 88.182 1,40 123.454,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 4.641 2,50 11.602,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 49.616 2,95 146.367,20

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 12.403 2,50 31.007,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 630 0,10 63,00

CP - CPAP amb humidificador calent

1.251.911 0,88 1.101.681,68

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

9.932 1,50 14.898,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 3.594 4,70 16.891,80

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 30.919 3,00 92.757,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 17.224 0,75 12.918,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 36.004 0,75 27.003,00

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 514 3,50 1.799,00

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 2.059 1,50 3.088,50

AS - Aspirador de secrecions 1.076 0,20 215,20

PS - Polsioximetre 1.447 0,94 1.360,18

TOTAL 1.510.152 1.585.107,36

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(22)

Lot 13

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Barcelona Litoral Mar, ABS Sant Adria 2 La Mina

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 139.856 1,40 195.798,40

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 7.361 2,50 18.402,50

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 75.655 2,95 223.182,25

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 18.914 2,50 47.285,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.127 0,10 112,70

CP - CPAP amb humidificador calent

998.021 0,88 878.258,48

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.554 1,50 2.331,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 2.400 4,70 11.280,00

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 44.310 3,00 132.930,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 21.735 0,75 16.301,25

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 29.334 0,75 22.000,50

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 339 3,50 1.186,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 3.709 1,50 5.563,50

AS - Aspirador de secrecions 3.134 0,20 626,80

PS - Polsioximetre 2.743 0,94 2.578,42

TOTAL 1.350.192 1.557.837,30

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(23)

Lot 14

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Barcelona Esquerra

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 231.850 1,40 324.590,00

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 12.202 2,50 30.505,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 91.666 2,95 270.414,70

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 22.916 2,50 57.290,00

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 348 0,10 34,80

CP - CPAP amb humidificador calent

1.539.774 0,88 1.355.001,12

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.711 1,50 2.566,50

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 4.037 4,70 18.973,90

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 57.479 3,00 172.437,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 20.482 0,75 15.361,50

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 55.271 0,75 41.453,25

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 1.016 3,50 3.556,00

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 4.681 1,50 7.021,50

AS - Aspirador de secrecions 6.201 0,20 1.240,20

PS - Polsioximetre 3.329 0,94 3.129,26

TOTAL 2.052.963 2.303.574,73

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(24)

Lot 15

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Barcelona Dreta

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 132.702 1,40 185.782,80

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 6.984 2,50 17.460,00

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 70.723 2,95 208.632,85

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 17.681 2,50 44.202,50

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.740 0,10 174,00

CP - CPAP amb humidificador calent

1.266.287 0,88 1.114.332,56

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.742 1,50 2.613,00

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 5.571 4,70 26.183,70

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 61.285 3,00 183.855,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 14.778 0,75 11.083,50

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 31.502 0,75 23.626,50

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 1.355 3,50 4.742,50

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 6.671 1,50 10.006,50

AS - Aspirador de secrecions 3.367 0,20 673,40

PS - Polsioximetre 2.198 0,94 2.066,12

TOTAL 1.624.586 1.835.434,93

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(25)

Lot 16

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Barcelona Nord i ABS Montcada i Reixac

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 165.596 1,40 231.834,40

OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 8.716 2,50 21.790,00

OL-Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 79.105 2,95 233.359,75

OP-Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 19.776 2,50 49.440,00

OB-Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 2.390 0,10 239,00

CP-CPAP amb humidificador calent

1.841.744 0,88 1.620.734,72

AC-Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE-Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

1.524 1,50 2.286,00

VM24-Ventilació mecànica 24 hores 2.457 4,70 11.547,90

VM12-Ventilació mecànica 12 hores 75.485 3,00 226.455,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 16.348 0,75 12.261,00

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 24.958 0,75 18.718,50

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM-Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 698 3,50 2.443,00

ST-Sistema mecànic d'assistència a la tos 4.902 1,50 7.353,00

AS-Aspirador de secrecions 2.037 0,20 407,40

PS-Polsioximetre 1.093 0,94 1.027,42

TOTAL 2.246.829 2.439.897,09

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(26)

Lot 17

Regió sanitària: BARCELONA

Àmbit Territorial: Baix Llobregat Nord, Alt Penendès i Garraf

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC- Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic

(inclou cilindre/bomba) 182.852 1,40 255.992,80

OCR-Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 9.623 2,50 24.057,50

OL-Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 79.973 2,95 235.920,35

OP-Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 19.993 2,50 49.982,50

OB-Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 1.150 0,10 115,00

CP-CPAP amb humidificador calent

1.371.477 0,88 1.206.899,76

AC-Auto CPAP amb humidificador calent 0,88

BE-Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat espontània (BPAPS) i

Servoventiladors

16.182 1,50 24.273,00

VM24-Ventilació mecànica 24 hores 2.383 4,70 11.200,10

VM12-Ventilació mecànica 12 hores 24.293 3,00 72.879,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,75

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt

fluxe 20.455 0,75 15.341,25

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 31.649 0,75 23.736,75

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,75

SM-Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 339 3,50 1.186,50

ST-Sistema mecànic d'assistència a la tos 2.826 1,50 4.239,00

AS-Aspirador de secrecions 3.331 0,20 666,20

PS-Polsioximetre 4.115 0,94 3.868,10

TOTAL 1.770.641 1.930.357,81

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

(27)

Lot PEDIÀTRIC

Àmbit Territorial: tot Catalunya

TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI ACTIVITAT TARIFA

MÀXIMA IMPORT OC- Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou

cilindre/bomba) 31.215 1,61 50.256,15

OCR-Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic i

recarregador de bombona 3.285 2,88 9.460,80

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid 85.139 3,39 288.621,21

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portàtil 1.808 2,88 5.207,04

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portàtil 29.497 0,12 3.539,64

CP - CPAP amb humidificador calent

32.850 1,01 33.178,50

AC - Auto CPAP amb humidificador calent 1,01

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria.

Modalitat espontània (BPAPS) i Servoventiladors 6.816 1,73 11.791,68

VM24 - Ventilació mecànica 24 hores 17.885 5,41 96.757,85

VM12 - Ventilació mecànica 12 hores 68.900 3,45 237.705,00

AC - Nebulitzadors tipus jet convencionals 0,86

AF - Nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt fluxe 105.770 0,86 90.962,20

AE - Nebulitzadors electrònics amb malla vibrant 157.600 0,86 135.536,00

AP - Nebulitzadors específics segons prescripció 0,86

MA - Monitoratge d'apnees infantils 16.720 2,70 45.144,00

SM - Sistema mecànic d'aclariment muccocil·liar 19.827 4,03 79.902,81

ST - Sistema mecànic d'assistència a la tos 24.220 1,73 41.900,60

AS - Aspirador de secrecions 51.232 0,23 11.783,36

PS - Polsioximetre 78.087 1,08 84.333,96

TOTAL 730.851 1.226.080,80

ATENCIÓ: Són objecte del contracte totes les modaliatas de terapies respiratories

enunciades en cada lot. L’activitat de les teràpies AF i AE es podrà facturar

indistintament en qualsevol de les modalitats previstes: AC, AF, AE ó AP.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :