SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DEL DIA 9 D OCTUBRE DE 2006

30  Download (0)

Full text

(1)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL

BAIX EMPORDÀ DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2006

ASSISTENTS: President:

Herrero Suñer, Ricard Consellers:

Albó Marlés, Pere Blanch Gargallo, Josep Cassanyes Borrell, Jordi Català Pagès, Joan Clarà Estañol, Joaquim Creixell Hontangas, Àlex Fàbrega Pujolàs, Francesc Fontanet Mateu, Joan Fuente Garanger, Amadeo Gatius Callis, Josep Miquel Gustems Torrent, Antoni Illescas Cajas, Antoni Jofra Hereu, Lluís Jordi Bofill, Isidre

López Gifreu, Josep Manel López Ruíz, Josep

Margall Sastre, Joan Pallí Esteva, Jordi Pascual Casas, Víctor Paúl Gascón, Jaume Pérez Vidal, Emili Sais Puigdemont, Lluís

Sala Congost, Francesc Xavier Sala Leal, Josep

Saló Madrenys, Carles Soler Casals, Jordi Surroca Vila, Joan Teixidor Hernández, Pere Valls Moliné, Agustí Vilà Vilà, Jordi Secretari:

Fernández Suárez, Secundino Interventor:

Jordi Borrell, Josep M. Gerent:

Salvador Salvadó Cuartero

A la Sala de Sessions del Consell Comarcal, es reuneix el Ple del Consell en sessió ordinària, en primera convocatòria quan són les vuit i cinc minuts del vespre del dia 9 d’octubre de 2006.

(2)

Excusa la seva absència el conseller Jaume Kleiner Deu.

El conseller Àlex Creixell s’incorpora quan es tractava el punt número 4 de l’ordre del dia. Els consellers Joaquim Clarà, Víctor Pascual i Agustí Valls quan es tracta el punt número 5 i el conseller Isidre Jordi quan es tractava el punt número 6 de l’ordre del dia.

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ

Oberta la sessió i llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2006, s'aprova per unanimitat amb la redacció donada per secretaria.

2. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. CONEIXEMENT

Es dóna coneixement al Ple dels decrets de presidència del número 312/2006 al número 402/2006, que fan referència als següents assumptes:

• Concessió d'un complement de productivitat a personal del Consell Comarcal. • Reconeixement d'antiguitat de personal d'aquest Consell Comarcal.

• Contractació de la redacció i tramitació del projecte tècnic de la xarxa elèctrica de baixa tensió referent a la construcció del nou edifici dels serveis comarcals de recaptació i gestió tributària. • Aprovació del contracte de manteniment i conservació de jardineria de les zones verdes de l'Estartit i

Sobrestany de Torroella de Montgrí.

• Inici expedient per a la contractació del servei de menjador del Centre Tramuntana.

• Autorització a productors de botifarra dolça per utilitzar la marca de garantia "Producte de l'Empordà".

• Al·legació PUOSC Can Geronès.

• Abonament indemnització al senyor Josep Serra Benítez.

• Suspensió del contracte del treballador de l'Escola Taller les Gavarres, Abdelouahed Aboulghazi. • Acceptació de la baixa voluntària del treballador de l'Escola Taller les Gavarres, Samir Dabbou. • Adquisició nou servidor i migració del servidor de domini NT4 a Active Directory de Windows 2003

Server.

• Acceptació de la baixa voluntària del treballador del Centre Tramuntana Jordi Panduro Crespo. • Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i el Consell Comarcal

del Baix Empordà, de suport al Pla comarcal de joventut per a l'any 2006.

• Llista d'aspirants admesos i exclosos al concurs oposició per a la contractació laboral temporal d'un tècnic en immigració.

• Llista d'aspirants admesos i exclosos al concurs oposició per a la contractació laboral temporal de tres auxiliars administratius.

• Llista d'aspirants admesos i exclosos al concurs oposició per a la contractació laboral temporal d'un educador social.

• Suspensió del contracte del treballador de l'Escola Taller les Gavarres, Mohammed Aboulghazi. • Habilitació de l'interventor per les vacances del secretari.

• Adjudicació del lot número 1 consistent en una motonivelladora de la subhasta de maquinària i vehicles propietat d'aquest Consell Comarcal.

• Concessió d'excedència voluntària a la senyora Meritxell Tàpies Martínez.

• Suspensió del contracte del treballador de l'Escola Taller les Gavarres, Yassin Achghouyab.

• Sol·licitud de pròrroga per procedir a l'execució de l'obra PG-2004/186-PG i MN-2004/186-PG titulada "Soterrament de serveis al nucli de Riuràs, 2a fase" de la Pera.

• Adjudicació del concurs per la contractació del subministrament de contenidors de recollida selectiva de paper/cartró i envasos lleugers.

• Adjudicació del concurs per la contractació del subministrament de contenidors de recollida selectiva de vidre.

(3)

• Sol·licitud subvenció per a ens locals per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles per a l'any 2006.

• Contractació del senyor Jordi Perpiñà Cervià com a oficial 1 jardiner per al Centre Tramuntana. • Contractació tècnic immigració.

• Habilitació de l'interventor per les vacances del secretari.

• Contractació de les tasques corresponents a la 2a fase de la implantació del sistema de gestió ambiental EMAS.

• Sol·licitud de pròrroga per procedir a l'execució de l'obra PG-2004/190-PG i MN-2004/190-PG titulada "Sala Polivalent, 1a fase" i l'obra DG-2005/269-PG titulada "Sala Polivalent, 2ª fase" de Serra de Daró.

• Ordenació del pagament de la certificació número 1 de l'obra AT-2004/178-PG titulada "Renovació urbana del nucli antic, 1a fase" de Jafre.

• Ordenació del pagament de la certificació número 4 de l'obra PG-2004/185-PG i MN-2004/185-PG titulada "Local polivalent, 2a fase" de Parlavà.

• Aprovació de la certificació número 2 de l'obra PG-2004/190-PG i MN-2004/190-PG titulada "Sala Polivalent, 1a fase" de Serra de Daró.

• Aprovació de la certificació número 2 de l'obra DG-2005/269-PG titulada "Sala Polivalent, 2a fase" de Serra de Daró.

• Retorn de la fiança dipositada com a garantia definitiva per a la contractació de l'obra PG-2003/269-PG titulada "Ampliació de l'enllumenat públic del nucli urbà, 2a fase" de Colomers.

• Ordenació del pagament de les certificacions número 5 i 6 de l'obra PG-2004/741-PG i MN-2004/741-PG titulada "Construcció d'una nau magatzem per a la brigada" de Forallac.

• Assignacions econòmiques als grups polítics comarcals, any 2006.

• Retorn de la fiança dipositada com a garantia definitiva per a la prestació del servei de transport col·lectiu adaptat al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana a Palafrugell.

• Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona per a la gestió de la FORM.

• Ordenació del pagament de les certificacions número 1 i 2 de l'obra PG-2004/193-PG, MN-2004/193-PG i AT-MN-2004/193-PG titulada "Centre cívic" d'Ullà.

• Contractació oficial 1a Tramuntana.

• Ampliació de la jornada laboral de la mediadora intercultural.

• Concessió d'un complement de productivitat al personal laboral del Consell Comarcal . • Concessió d'un complement de productivitat al personal funcionari del Consell Comarcal.

• Adjudicació del concurs per a la contractació del servei de menjador del Centre

Tramuntana de

Palafrugell.

• Delegació de funcions de president al senyor Josep Manel López Gifreu des del dia 11 fins al dia 27 de setembre de 2006.

• Sol·licitud de subvenció al Departament de Treball i Indústria per a la inserció laboral de persones amb disminució.

• Aprovació de la certificació número 2 de l'obra titulada "Obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació nº2" de Serra de Daró.

• Retorn de la fiança dipositada com a garantia complementària per la contractació de l'obra PG-2002/289-PG i DG-PG-2002/289-PG titulada "Centre cívic polivalent, 1a fase" de Regencós.

• Acceptació de la baixa voluntària de l'alumne de l'Escola Taller, Khalid Bouzzi. • Pròrroga del servei comarcal de transport escolar.

• Aprovació de convenis entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i diferents centres docents de titularitat pública per a la gestió del servei de menjador escolar.

• Sol·licitud subvenció pròrroga AODL responsable de qualitat de Turisme. • Contractació de les rutes 39, 40 i 41 de transport escolar.

• Sol·licitud de pròrroga per procedir a l'execució de l'obra PG-2004/172-PG titulada "Pavimentació dels carrers del nucli urbà, 2a fase" de Colomers.

• Regularització conveni col·lectiu de treball Tramuntana.

• Acceptació de la subvenció per finançar el cost de gestió de la FORM a la planta de Forallac i el seu posterior transport a les Plantes de Jorba o Montoliu de Lleida pel seu tractament.

(4)

• Sol·licitud d'adhesió a les subvencions del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

• Adjudicació de l'obra MN-2005/259-PG titulada "Pavimentació del camí vell de Llabià" de Fontanilles.

• Adjudicació de l'obra PG-2005/260-PG i MN-2005/260-PG titulada "Reasfaltat de la carretera de Gualta a Serra de Daró" de Fontanilles.

• Sol·licitud de subvenció al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per l'execució del projecte de la segona fase d'implantació d'un georportal corporatiu.

• Aprovació de la certificació número 3 de l'obra AT-2004/183-PG titulada "Construcció d'un pont sobre la riera Grossa de Palau-sator a Ullastret" de Palau-sator i l'acta de preus contradictoris. • Aprovació del protocol addicional al conveni subscrit l'any 2005 amb el Departament de Benestar

Social i Família per a la cooperació interadministrativa.

• Resolució contracte d'adjudicació dels lots número 4 i 6 de la subhasta de la maquinària adscrita al servei comarcal d'arranjament i manteniment de camins.

• Modificació del contracte amb l'empresa Servitransfer, SL.

• Aprovació de la certificació número 1 de l'obra PG-2004/186-PG i MN-2004/186-PG titulada "Soterrament de serveis al nucli de Riuràs, 2a fase" i les actes de preus contradictoris.

• Contractació de quatre auxiliars administratives.

• Inici expedient i aprovació de les bases per a la contractació d'un tècnic SIG. • Conveni per al desplegament de biblioteques mòbils (bibliobusos).

• Contractació del senyor Ali Taouil com a alumne treballador de l'Escola Taller les Gavarres. • Augment de la jornada laboral de la treballadora Ivonne Navales.

• Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra Reforma i ampliació de l'escola de Monells per a Centre d'educació infantil de 1r cicle, 1a fase.

• Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra DG-2006/328-PG titulada "Pavimentació del camí de Palau-sator a Fontanilles" de Palau-sator.

• Contractació de la senyora Cristina Puig Comas com a fisioterapeuta. • Contractació d'una deixalleria mòbil.

• Concessió de bestreta a la treballadora Anna Burgas Bravo.

• Ordenació del pagament de la certificació número 4 i última de l'obra AT-2003/272-PG titulada "Adequació dels entorns del Castell, 1a fase" de Foixà.

• Ordenació del pagament de les certificacions número 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l'obra PG-2006/335-PG titulada "Construcció d'una llar d'infants" de Torroella de Montgrí.

• Justificació de la subvenció de la implantació d'un servidor de mapes comarcal.

• Aprovació del conveni entre aquest Consell Comarcal i l'Ajuntament de Calonge per assistència tècnica.

• Ordenació del pagament de la certificació número 3 de l'obra AT-2001/20-PG titulada "Restauració i rehabilitació de l'estructura metàl·lica i dipòsit de la torre de les aigües Armstrong" de Palafrugell. • Ordenació del pagament de la certificació número 7 i última de l'obra PG-2004/741-PG i

MN-2004/741-PG titulada "Construcció d'una nau magatzem per a la brigada" de Forallac.

• Contractació del subministrament d'un vehicle marca CITROEN model JUMPER per l'Escola Taller les Gavarres.

• Assignació econòmica als grups polítics comarcals, any 2005. • Contractació d’una inspectora de residus.

• Contractació d'un educador ambiental.

• Ordenació del pagament de la certificació número 2 i última de l'obra PG-2005/263-PG titulada "Sistema de telecontrol de l'abastament d'aigua potable de la mancomunitat" de la MCI Aigües Mancomunades Serveis Baix Empordà.

• Pròrroga rènting furgoneta Escola Taller les Gavarres.

• Ordenació del pagament de la certificació número 3 de l'obra AT-2001/21-PG titulada "Restauració de la Torre Mora i adequació del seu entorn" de Pals.

• Aprovació del conveni entre la Universitat de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la realització de pràctiques formatives per part de l'ofici d'auxiliar d'arqueologia de l'Escola Taller les Gavarres.

(5)

• Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona per al manteniment de l'Escola especial "Els Àngels".

RESOLUCIONS DE GERÈNCIA

Es dóna coneixement al Ple de les resolucions de gerència de la número 206/2006 a la número 258/2006, que fan referència als següents assumptes:

• Liquidació de la taxa pel servei de tractament de matèria orgànica des del mes de gener fins al 15 de maig de 2006.

• Estimació reclamació prèvia efectuada per la treballadora Mònica Marull Marull.

• Concessió de permís per alletament i de reducció d'1/3 de la jornada laboral diària a la treballadora Eva Agudo Dalmau.

• Liquidació de la taxa per l'emissió d'informes ambientals corresponent al mes de maig. • Liquidació de la taxa per l'emissió d'informes ambientals corresponent al mes de juny. • Liquidació de la taxa RSU del mes de juny de 2006.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 119. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 120. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 121. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 122.

• Llistat càrrecs/dates oficina de la Bisbal. Període 01/07/2006 a 31/07/2006. • Llistat càrrecs/dates oficina de Palamós. Període 01/07/2006 a 31/07/2006. • Llistat càrrecs/dates oficina de Begur. Període 01/07/2006 a 31/07/2006. • Llistat càrrecs/dates oficina de Platja d'Aro. Període 01/07/2006 a 31/07/2006. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 123

• Modificació de la resolució 183/2006 referent a la reducció de jornada de la treballadora Montserrat Sabrià Mascort.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 124. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 125. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 126. • Liquidació del servei de deixalleria mòbil del mes de juliol. • Liquidació de la taxa RSU del mes de juliol.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 127. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 128.

• Llistat càrrecs/dates oficina de Begur. Període 01/08/2006 a 31/08/2006. • Llistat càrrecs/dates oficina de Palamós. Període 01/08/2006 a 31/08/2006. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 129.

• Llistat càrrecs/dates oficina de La Bisbal. Període 01/08/2006 a 31/08/2006. • Llistat càrrecs/dates oficina de Platja d'Aro. Període 01/08/2006 a 31/08/2006.

• Concessió de permís per assistir a classes prepart a la treballadora Marta Pibernat Palomeras. • Liquidació aportacions ajuntaments al Centre Tramuntana.

• Liquidació de la taxa per l'emissió d'informes ambientals corresponent al mes de juliol. • Liquidació de la taxa per l'emissió d'informes ambientals corresponent al mes d'agost. • Liquidació del servei de deixalleria mòbil del mes d'agost.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 130. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 131.

• Liquidació del servei de subministrament de programa informàtic per als Serveis Socials de diversos ajuntaments de la comarca.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 132. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 133. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 134. • Liquidació de la taxa RSU del mes d'agost de 2006.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 135. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 136. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 137.

(6)

• Liquidació del servei de transferència i tractament de la FORM. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 138. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 139. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 144.

• Concessió d’1/3 de la jornada a la treballadora Eva Clos Bonet per tenir cura del seu fill.

• Concessió de la reducció d'1/3 de la jornada laboral de la senyora Núria Trilla Mont per tenir cura directa d'un infant menor de 6 anys.

• Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 140. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 141. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 142. • Aprovació de despeses amb document multiaplicació núm. 143.

3. PERSONAL. CONTRACTACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint les propostes. Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

a) Contractació del senyor Arnau Comas Miñarro com a tècnic en immigració.

. Vista la convocatòria del concurs oposició per a la contractació laboral temporal d’una plaça de tècnic en immigració pel Pla de Ciutadania i immigració del Baix Empordà;

. Atès que celebrades les proves el dia 22 d’agost de 2006, el tribunal va formular proposta de contractació a favor del senyor Arnau Comas Miñarro;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 338, del dia 25 d’agost de 2006 va disposar contractar temporalment, a partir del dia 4 de setembre de 2006 el senyor Arnau Comas Miñarro com a tècnic en immigració pel Pla de Ciutadania i immigració del Baix Empordà,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 338 del dia 25 d’agost de 2006.

b) Ampliació de la jornada laboral de la senyora Meriem Bouhajra com a mediadora intercultural. . Atès que la treballadora Meriem Bouhajra que presta funcions de mediadora intercultural té un

contracte laboral temporal de 20 hores setmanals, per dur a terme el Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants del Baix Empordà;

. Atès que s’ha rebut la proposta de resolució de la subvenció per a l’any 2006 per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, i que l’acció “contractació d’un mediador” està subvencionada per 15.034,48 euros, la qual cosa suposa un augment de la subvenció respecte els anys anteriors;

. Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social proposant l’ampliació a jornada completa, de la senyora Meriem Bouhajra per l’augment de la demanda del servei de mediació intercultural;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 353, del dia 30 d’agost de 2006 va disposar ampliar a partir del dia 1 de setembre de 2006, la jornada laboral

(7)

de la senyora Meriem Bouhajra, mediadora intercultural, passant de 20 hores setmanals a jornada completa (37,5 hores setmanals),

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 353 del dia 30 d’agost de 2006. c) Contractació de quatre auxiliars administratives.

. Vista la convocatòria del concurs oposició per a la contractació laboral temporal de tres places d’auxiliar administratiu;

. Atès que celebrades les proves el dia 14 de setembre de 2006, el tribunal va formular proposta de contractació a favor de les següents aspirants:

- Eva Vilà Fernández - Alícia Flores Lozano - Gemma Turró Plaja

. Vist que el treballador Julio Moreno Izquierdo està de baixa per incapacitat temporal i que cal cobrir també aquest lloc de treball interinament;

. Atès que la senyora Roser Espona Casademont va quedar seleccionada en quart lloc a les proves esmentades;

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal, mitjançant decret número 378, del dia 19 de setembre de 2006 va disposar:

Primer. Contractar temporalment a partir del dia 2 d’octubre de 2006 com auxiliars administratives les senyores:

- Eva Vilà Fernández - Alícia Flores Lozano - Gemma Turró Plaja

Segon. Contractar interinament, des del dia 2 d’octubre de 2006 la senyora Roser Espona Casademont com a auxiliar administrativa.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 378 del dia 19 de setembre de 2006.

d) Ampliació de la jornada laboral de la senyora Ivonne Navales Rubio, com a psicòloga del servei d’atenció a famílies.

. Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro d’ampliar la dedicació horària del servei d’atenció psicològica de l’Àrea d’Atenció a la Família;

. Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social proposant ampliar la jornada laboral de la senyora Ivonne Navales Rubio;

(8)

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal, mitjançant decret número 382, del dia 20 de setembre de 2006 va disposar ampliar a partir del dia 1 d’octubre de 2006 la jornada laboral de la psicòloga de l’Àrea d’Atenció a la Família, senyora Ivonne Navales Rubio, que passarà de 25 a 28,5 hores setmanals. La distribució del temps de treball serà:

- Dilluns: de 15 a 19 hores, 1 cop al mes - Dijous: de 8 a 15 hores

- Dimarts: de 8 a 15 hores - Divendres: 8 a 15 hores, cada 15 dies, - Dimecres: de 8 a 15 hores i de 16 a 19 hores

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 382 del dia 20 de setembre de 2006.

e) Pròrroga del contracte de la senyora Cristina Puig Comas com a fisioterapeuta.

. Atès que en data 30 de setembre de 2006 acaba el contracte entre aquest Consell Comarcal i la treballadora Cristina Puig Comas, fisioterapeuta del programa de suport de fisioteràpia a l’atenció domiciliaria;

. Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social proposant la pròrroga del contracte vinculat a l’aportació per atenció domiciliària del conveni marc;

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal, mitjançant decret número 385, del dia 22 de setembre de 2006 va disposar prorrogar des del dia 1 d’octubre de 2006 fins al dia 30 de novembre de 2006, el contracte laboral temporal de la senyora Cristina Puig Comas com a fisioterapeuta del programa de suport de fisioteràpia,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 385 del dia 22 de setembre de 2006.

f) Contractació del senyor Ramon Esquerra Domènech com a educador ambiental.

. Vist que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha concedit a aquest Consell Comarcal una subvenció per dur a terme l’ampliació del servei de recollida de fracció orgànica i autocompostatge; . Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient sobre la necessitat de continuar amb el

seguiment de la implantació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica i amb l’assessorament al compostatge casolà;

. Atès que en el mateix informe proposa la contractació del senyor Ramon Esquerra Domènech que ja havia desenvolupat tasques d’educador ambiental per a la implantació d’aquest servei;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 397, del dia 28 de setembre de 2006 va disposar contractar des del dia 2 d’octubre de 2006 el senyor Ramon Esquerra Domènech com educador ambiental per portar a terme les tasques d’ampliació del servei de recollida de la fracció orgànica i l’autocompostatge a compte de la subvenció concedida pel Departament de Medi Ambient i Habitatge,

(9)

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 397 del dia 28 de setembre de 2006.

g) Contractació de la senyora Georgina Klamburg Figuerola com a inspectora de residus. . Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient referent a la necessitat de contractar

una inspectora de residus degut a l’increment de tasques previst a l’Àrea per a l’ampliació del servei de fracció orgànica i les diverses campanyes de sensibilització que es duran a terme;

. Atès que en el mateix informe proposa la contractació de la senyora Georgina Klamburg Figuerola que va superar les proves d’inspector de residus;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 396, del dia 28 de setembre de 2006 va disposar Contractar la senyora Georgina Klamburg Figuerola com a inspectora de residus, des del dia 2 d’octubre de 2006 fins al dia 1 d’abril de 2007,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 396 del dia 28 de setembre de 2006.

h) Contractació del senyor Jordi Perpiñà Cervià com a oficial 1a jardiner per al Centre Tramuntana.

. Vist que en data 19 d’agost de 2006 acabava el contracte del treballador Jordi Perpiñà Servià com a oficial 1a al Centre Tramuntana de Palafrugell;

. Vist l’informe del Cap de serveis externs del Centre Tramuntana el qual proposava que es contractés novament a partir del dia 21 d’agost de 2006 per desenvolupar tasques a la brigada de Sant Feliu de Guíxols;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 337, del dia 18 d’agost de 2006 va disposar contractar a partir del dia 21 d’agost de 2006 el senyor Jordi Perpiñà Servià com a oficial 1a jardiner per desenvolupar tasques a la brigada de Sant Feliu de Guíxols,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 337 del dia 18 d’agost de 2006.

i) Contractació del senyor Pablo Luís Corpas Arranz com a oficial 1a per a la nau per al Centre Tramuntana.

. Atès que per decret d’aquesta presidència número 260 de data 3 de juliol de 2006 es va contractar el senyor Pablo Luís Corpas Arranz com a oficial 1a per la nau industrial del Centre Tramuntana de Palafrugell;

(10)

. Vist l’informe del gerent del Consell Comarcal en el qual es proposa la contractació del senyor Pablo Luís Corpas Arranz per seguir ocupant aquesta plaça;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 352, del dia 30 d’agost de 2006 va disposar contractar des del dia 4 de setembre de 2006 fins el dia 3 de desembre de 2006 el senyor Pablo Luís Corpas Arranz com a oficial 1a per la nau industrial del Centre Tramuntana de Palafrugell,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 352 del dia 30 d’agost de 2006. j) Contractació d’alumnes treballadors per l’Escola Taller les Gavarres.

. Vista la resolució del director general d’ocupació d’aprovació del projecte de l’Escola Taller les Gavarres (2005-2007) que té com a objecte, mitjançant l’aprenentatge i la qualificació de 48 joves en situació d’atur, les següents actuacions:

- Ullastret: intervenció arqueològica al jaciment ibèric

- Sant Feliu de Guíxols: rehabilitar l’edifici dels rentadors públics - La Bisbal d’Empordà: reforma interior de l’església de la Pietat

- Torroella de Montgrí i Pals: rehabilitar l’àmbit d’amfibis i de la tortuga d’estany - Palamós: millora de la finca de Cant Pere Tià i altres boscos públics del municipi . Vist que en data 7 de maig de 2006 ja es va iniciar la segona fase de l’Escola Taller;

. Vist l’informe del dia 20 de setembre de 2006 del director de l’Escola Taller en el qual proposa la contractació d’un nou alumne;

. Atès que hi ha consignació en la partida 06.01.320.13101 del pressupost vigent;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal, mitjançant decret número 381, del dia 20 de setembre de 2006 va disposar contractar des del dia 26 de setembre de 2006 fins al dia 6 de novembre de 2007, el senyor Ali Taouil com a aprenent en l’especialitat de pintura i restauració a l’Escola Taller les Gavarres,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Albó, Fàbrega, Gustems, Herrero, Illescas, López Ruíz, Paúl, Pérez i Saló (PSC-PSOE), Fuente, López Gifreu, Surroca i Teixidor (ICV-EA-EPM), Sais, Sala Congost i Vilà (ERC-AM), Margall (UPM) i Fontanet (PP), total 18 vots a favor, i les abstencions dels senyors Blanch, Cassanyes, Català, Gatius, Jofra, Pallí, Sala Leal i Soler (CIU), total 8 abstencions:

- Ratificar el decret de presidència número 381 del dia 20 de setembre de 2006. 4. OBRES. CONTRACTACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint les propostes. Tot seguit se sotmeten a votació les propostes de:

(11)

a) Sol·licitud al Director General d’Administració Local de la concessió d’una pròrroga per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/186-PG i MN-2004/186-PG del municipi de la Pera titulada “Soterrament de serveis al nucli de Riuràs, 2a fase”.

. Atès que en data 20 de desembre de 2004 aquest Consell Comarcal va adjudicar a l’empresa INELINSA l’obra número PG-2004/186-PG i MN-2004/186-PG titulada “Soterrament de serveis al nucli de Riuràs, 2a fase” de la Pera;

. Vist l’informe emès per l’enginyer de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme d’aquest Consell Comarcal; . Atès que les obres s’estan executant però no es finalitzaran en el termini d’execució previst

inicialment;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal mitjançant decret de presidència número 333, del dia 14 d’agost de 2006 va disposar sol·licitar al Director General d’Administració Local la concessió d’una pròrroga de 2 mesos per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/186-PG i MN-2004/186-PG titulada “Soterrament de serveis al nucli de Riuràs, 2a fase” de la Pera,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència número 333 del dia 14 d’agost de 2006.

b) Sol·licitud al Director General d’Administració Local de la concessió d’una pròrroga per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/190-PG i MN-2004/190-PG titulada Sala Polivalent, 1a fase i de l’obra número DG-2005/269-PG titulada “Sala Polivalent, 2a fase” del municipi de Serra de Daró.

. Atès que en data 28 de novembre de 2005 aquest Consell Comarcal va adjudicar a l’empresa Salvador Serra, SA l’obra número PG-2004/190-PG i MN-2004/190-PG titulada “Sala Polivalent, 1a fase” i l’obra número DG-2005/269-PG titulada “Sala Polivalent, 2a fase” del municipi de Serra de Daró;

. Vistos els informes emesos per l’arquitecte de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme d’aquest Consell Comarcal;

. Atès que les obres s’estan executant però no es finalitzaran en el termini d’execució previst inicialment;

. Atès que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal mitjançant decret de presidència número 341, del dia 28 d’agost de 2006 va disposar:

Primer. Sol·licitar al Director General d’Administració Local la concessió d’una pròrroga de 3 mesos per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/190-PG i MN-2004/190-PG titulada “Sala Polivalent, 1a fase” del municipi de Serra de Daró.

Segon. Sol·licitar al Director General d’Administració Local la concessió d’una pròrroga de 3 mesos per tal de procedir a l’execució total de l’obra número DG-2005/269-PG “Sala Polivalent, 2a fase” del municipi de Serra de Daró.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència número 341 del dia 28 d’agost de 2006.

(12)

C) Sol·licitud al Director General d’Administració Local de la concessió d’una pròrroga per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/172-PG del municipi de Colomers titulada “Pavimentació dels carrers del nucli urbà, 2a fase”.

. Atès que en data 12 de juny de 2006 aquest Consell Comarcal va adjudicar a l’empresa Promotora Giro-Cat, SL l’obra número PG-2004/172-PG titulada “Pavimentació dels carrers del nucli urbà, 2a fase” de Colomers;

. Vist l’informe emès pel director de l’obra;

. Atès que les obres s’estan executant però no es finalitzaran en el termini d’execució previst inicialment;

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal mitjançant decret de presidència número 366, del dia 12 de setembre de 2006, va disposar sol·licitar al Director General d’Administració Local la concessió d’una pròrroga de 4 mesos per tal de procedir a l’execució total de l’obra número PG-2004/172-PG titulada “Pavimentació dels carrers del nucli urbà, 2a fase” de Colomers,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 366 del dia 12 de setembre de 2006.

d) Adjudicació de l’obra número PG-2005/260-PG i DG-2005/260-PG de Fontanilles titulada “Reasfaltat de la carretera de Gualta a Serra de Daró (TM de Fontanilles)”.

. Vista l'acta de la Mesa de contractació de la subhasta de l'obra número PG-2005/260-PG i MN-2005/260-PG, del municipi de Fontanilles titulada Reasfaltat de la carretera de Gualta a Serra de Daró (TM de Fontanilles) inclosa al programa general i al programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, en virtut de les actuacions practicades i l'expedient aprovat;

. Atès el contingut de l'acord del Consell Comarcal de data 31 de juliol de 2006, pel qual es decidí de procedir a la contractació esmentada;

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal mitjançant decret número 371, del dia 14 de setembre de 2006 va disposar:

Primer. Adjudicar definitivament la subhasta celebrada per a la contractació de l'obra número PG-2005/260-PG i MN-PG-2005/260-PG, de Fontanilles titulada Reasfaltat de la carretera de Gualta a Serra de Daró (TM de Fontanilles) inclosa al programa general i al programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, a l'empresa Promotora Giro-Cat, SL pel preu de 150.400 € (cent cinquanta mil quatre-cents euros), amb subjecció al plec de condicions i al projecte aprovats.

Segon. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 6.016 € (sis mil setze euros). Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 06.01.911.76200 del Pressupost de l'exercici 2006.

Quart. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

(13)

- Ratificar el decret de presidència número 371 del dia 14 de setembre de 2006.

e) Adjudicació de l’obra MN-2005/259-PG de Fontanilles titulada “Pavimentació del camí vell de Llabià (TM de Fontanilles)”.

. Vista l'acta de la Mesa de contractació de la subhasta de l'obra número MN-2005/259-PG, del municipi de Fontanilles titulada Pavimentació del camí vell de Llabià (TM de Fontanilles) inclosa al programa específic de petits municipis i nuclis de població del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, en virtut de les actuacions practicades i l'expedient aprovat;

. Atès el contingut de l'acord del Consell Comarcal de data 31 de juliol de 2006, pel qual es decidí de procedir a la contractació esmentada;

. Atès que per raons d’urgència el president accidental del Consell Comarcal mitjançant decret número 370, del dia 14 de setembre de 2006 va disposar:

Primer. Adjudicar definitivament la subhasta celebrada per a la contractació de l'obra número MN-2005/259-PG, de Fontanilles titulada Pavimentació del camí vell de Llabià (TM de Fontanilles) inclosa al programa específic de petits municipis i nuclis de població del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2005, a l'empresa Excavacions i Aglomerats Sebastià Moreno, SL pel preu de 31.223,08 € (trenta-un mil dos-cents vint-i-tres euros amb vuit cèntims), amb subjecció al plec de condicions i al projecte aprovats.

Segon. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 1.248,92 € (mil dos-cents quaranta-vuit euros amb noranta-dos cèntims).

Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 06.01.911.76200 del Pressupost de l'exercici 2006.

Quart. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar el decret de presidència número 370 del dia 14 de setembre de 2006.

f) Adjudicació de l’obra PG-2006/327-PG i MN-2006/327-PG de Palau-sator titulada “Renovació i ampliació de l’enllumenat públic, 1a fase: nuclis de Palau-sator i Fontclara”.

. Atès que per acord de Ple de data 12 de juny de 2006 es va aprovar la contractació mitjançant subhasta de l’execució de l’obra PG-2006/327-PG i MN-2006/327-PG, titulada Renovació i ampliació de l’enllumenat públic, 1a fase: nuclis de Palau-sator i Fontclara, del municipi de Palau-sator amb un pressupost d’execució total de 208.017,13 euros, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006, Programa general i Programa específic de municipis petits i nuclis de població; . Atès que per acord de Ple de data 31 de juliol de 2006 es va declarar deserta la subhasta per a la contractació de l’esmentada obra i es va iniciar expedient de contractació pel sistema de procediment negociat sense publicitat sol·licitant oferta per a l’execució de l’obra a diverses empreses;

. Atès que durant el termini de presentació d’ofertes van formular oferta les següents empreses: - Prodaisa

- SIMSA, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA - Aglomerats Girona, SA

(14)

. Atès que la Mesa de contractació proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’oferta més avantatjosa formulada per l’empresa SIMSA, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA, El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Contractar l’execució de l’obra número PG-2006/327-PG i MN-2006/327-PG titulada Renovació i ampliació de l’enllumenat públic, 1a fase: nuclis de Palau-sator i Fontclara, del municipi de Palau-sator, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006, Programa general i Programa específic de municipis petits i nuclis de població, amb l'empresa SIMSA, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA pel preu de 208.017,13 € (dos-cents vuit mil disset euros amb tretze cèntims) amb subjecció al plec de condicions i al projecte aprovats.

Segon. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 8.320,68 euros (cinc mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb nou cèntims)

Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 06.01.911.76200 del Pressupost de l'exercici 2006.

Quart. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

5. PROJECTE XARXA COMARCAL DE CICLOTURISME. APROVACIÓ Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atès que aquest Consell Comarcal té inclosa al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, en l’anualitat corresponent al 2007 i dins del programa general, l’actuació anomenada “Xarxa comarcal de cicloturisme”, amb una subvenció per un import de 96.237,10 euros;

. Atès que per part de l’Àrea d’Urbanisme i Arquitectura del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha procedit a la redacció dels següents projectes tècnics d’obres referides a la xarxa comarcal de cicloturisme, amb un pressupost global de contracte de 101.302,21euros:

- Modificació al projecte de llosa de formigó al pas inferior del riu Daró a Castell d’Empordà, amb un pressupost de 16.281,10 euros.

- Modificació al projecte de llosa de formigó al pas inferior de la Riera Rissec a Corçà, amb un pressupost de 21.366,34 euros.

- Carril bici al camí vell de Cruïlles a la Bisbal d’Empordà, amb un pressupost de 63.654,77 euros.

. Atesos els informes favorables respecte als esmentats projectes, emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua, i els Ajuntaments de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura;

. Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació o reclamació respecte als esmentats projectes,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar definitivament els següents projectes tècnics d’obres referides a la xarxa comarcal de cicloturisme, amb un pressupost global de contracte de 101.302,21euros:

- Modificació al projecte de llosa de formigó al pas inferior del riu Daró a Castell d’Empordà, amb un pressupost de 16.281,10 euros.

(15)

- Modificació al projecte de llosa de formigó al pas inferior de la Riera Rissec a Corçà, amb un pressupost de 21.366,34 euros.

- Carril bici al camí vell de Cruïlles a la Bisbal d’Empordà, amb un pressupost de 63.654,77 euros.

Segon. Disposar la publicació de l’aprovació definitiva d’aquests projectes mitjançant edictes al DOGC i al BOP.

6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER LA GESTIÓ DE LA FORM. RATIFICACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona per la gestió de la FORM; . Atès que en data 28 d’agost de 2006 el president de l’Agència de Residus de Catalunya va trametre

a aquest Consell Comarcal la resolució d’atorgament d’una subvenció directa de fins a 115.000 euros per finançar el cost de gestió de la FORM en els termes del conveni anteriorment exposat; . Atesa la urgència en procedir a l’execució de la transferència de residus de la fracció orgànica a les

plantes de Jorba i Montoliu a Lleida, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 350 de data 30 d’agost de 2006, va disposar aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona per la gestió de la FORM,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 350 de data 30 d’agost de 2006.

7. CONTRACTACIÓ AMB L’EMPRESA SERVITRANSFER, SL LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I TRANSPORT DE LA FORM. RATIFICACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atès que amb data 13 de juliol de 2006 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona per la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), en tant no estigui construïda i en funcionament la planta de compostatge de Llagostera;

. Atès que l’esmentat conveni suposa la utilització de la Planta de transferència situada a Forallac, propietat d’aquest Consell Comarcal, pel posterior trasllat del FORM a les plantes de compostatge de Jorba i Montoliu;

. Atès que la gestió de la planta de transferència de residus municipals a Forallac, aquest Consell Comarcal la té contractada amb l’empresa Servitransfer SL, i que aquesta empresa ha formulat oferta per a la realització del servei de transferència, transport i tractament de la FORM des de Forallac a les plantes de Jorba i Montoliu derivat del conveni de col·laboració abans esmentat, per un preu de 65,00 €/Tn (IVA inclòs);

(16)

. Atesa la urgència en procedir a l’esmentada contractació, per les raons que s’especifiquen al conveni de col·laboració interadministrativa, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 376 de data 18 de setembre de 2006 va disposar contractar amb l’empresa Servitransfer, SL la prestació del servei de transferència, transport i tractament de la FORM des de Forallac a les plantes de Jorba i Montoliu derivat del conveni de col·laboració abans esmentat; pel preu de 65,00 €/Tn (IVA inclòs) i fins el dia 31 de desembre de 2006,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 376 de data 18 de setembre de 2006.

8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE RESIDENCIAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA. APROVACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atesa la proposta de conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de cessió d’un habitatge, per la instal·lació a l’esmentat municipi, d’un Centre Residencial d’Atenció Educativa per infants i adolescents (CRAE),

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de cessió d’un habitatge, per la instal·lació a l’esmentat municipi, d’un Centre Residencial d’Atenció Educativa per infants i adolescents (CRAE).

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la signatura de l’esmentat conveni.

9. PROTOCOL ADDICIONAL PER A L’ANY 2006 AL CONVENI PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR I FAMÍLIA SUBSCRIT L’ANY 2005. RATIFICACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atesa la proposta de protocol addicional per a l’any 2006 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal del Baix Empordà, en matèria de Serveis Socials i Benestar i Família subscrit l’any 2005;

. Atès l’informe emès per coordinadora de Benestar Social d’aquest Consell Comarcal el passat dia 12 de setembre;

. Atès que l’esmentat protocol se signava el dia 21 de setembre de 2006, per la qual cosa el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 374 de data 15 de setembre de 2006, va disposar aprovar el protocol addicional per a l’any 2006 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal del Baix Empordà, en matèria de Serveis Socials i Benestar i Família subscrit l’any 2005,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 374 de data 15 de setembre de 2006.

(17)

10. CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CENTRE TRAMUNTANA. RATIFICACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atès que per decret de presidència número 316, de data 27 de juliol de 2006 es va disposar:

Primer. Contractar mitjançant concurs obert el servei d’àpats del Centre Tramuntana del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Segon. Aprovar el plec de condicions administratives que haurà de regir la contractació esmentada, així com la seva despesa.

. Atès que durant el termini de presentació d’ofertes, només l’empresa Eurest Colectividades, SA ha formulat proposta a la licitació;

. Atesa la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de contractació i Tribunal del concurs en data 4 de setembre de 2006, i que per raons d’urgència el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 356 de data 5 de setembre de 2006 va disposar:

Primer. Contractar amb l’empresa Eurest Colectividades, SA el servei de menjador del Centre Tramuntana del Consell Comarcal del Baix Empordà per un preu de 3,35 (tres euros amb trenta-cinc cèntims) IVA inclòs per àpat, d’acord amb el plec de condicions i amb l’oferta presentada.

Segon. Requerir a l’empresa Eurest Colectividades, SA, perquè en el termini de deu dies hàbils constitueixi la garantia definitiva del contracte per un import de 2.500,00 (dos mil cinc cents) euros, i procedeixi a la formalització del contracte en document administratiu.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat:

- Ratificar els decrets de presidència números 316 i 356 de dates 27 de juliol de 2006 i 5 de setembre de 2006 respectivament.

11. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ I PERSONES AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ LABORAL. RATIFICACIÓ Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Vista l’Ordre TRI/378/2006, de 19 de juliol, del Departament de Treball i Indústria, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el programa d’inserció laboral de persones amb disminució i persones amb dificultats d’inserció laboral;

. Vist el projecte explicatiu del programa d’inserció laboral del Centre Tramuntana de Palafrugell, en el

qual es preveu la contractació d’un tècnic d’inserció i prospecció laboral;

. Atès que el termini per presentar les sol·licituds acabava el dia 8 de setembre de 2006, per la qual cosa el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 358 de data 6 de setembre de 2006, va disposar:

(18)

Segon. Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria la concessió de la màxima subvenció possible per a l’execució de l’esmentat projecte.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 358 de data 6 de setembre de 2006.

12. CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I ELS CONSELLS COMARCALS GIRONINS PER A IMPULSAR EL DESPLEGAMENT DE BIBLIOTEQUES MÒBILS. APROVACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Vist el conveni marc entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els consells comarcals gironins per a impulsar el desplegament de biblioteques mòbils a les comarques gironines;

. Vist que els bibliobusos o biblioteques mòbils tenen com a objectiu garantir l’accés dels ciutadans de les zones rurals i perifèriques al Sistema de Lectura Pública, amb igualtat de condicions que les poblacions més grans;

. Vist que al Baix Empordà hi ha 24 municipis sense el servei de biblioteca pública i que un dels objectius principals dels bibliobusos és arribar al màxim de territori possible;

. Vist l’informe favorable de l’Àrea de Cultura i Joventut d’aquest Consell Comarcal en establir un marc de cooperació per a impulsar el desplegament de biblioteques mòbils a les comarques gironines;

. Atesa la urgència de procedir a l’aprovació i signatura de l’esmentat conveni, per la qual cosa el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 380 de data 20 de setembre de 2006, va disposar aprovar el conveni marc entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els consells comarcals gironins per a impulsar el desplegament de biblioteques mòbils a les comarques gironines,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 380 de data 20 de setembre de 2006.

13. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DE SUPORT AL PLA COMARCAL DE JOVENTUT PER A L’ANY 2006. RATIFICACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta i dient: “Com saben vostès anualment es fa aquest conveni. Aquest any, en un moment donat, hi va haver una expectativa d’un creixement important, sobretot per impulsar el que era la borsa d’habitatge jove de lloguer i finalment això, per diverses circumstàncies no ha estat possible, però bàsicament seria una mica aquest conveni que fem des del Consell Comarcal que per un costat tenim finançament per impulsar polítiques de joventut i per un altre costat lògicament també hi ha una partida de base o bàsica que és per finançar la tècnica de joventut, la Gemma Amiel i bàsicament l’Àrea de Joventut.”

A continuació intervé el senyor Català dient: “Estem d’acord, però ara mirant l’informe de la tècnica, veig que una de les causes perquè no s’hagi tirat endavant la borsa jove d’habitatge és que parla d’un municipi de la comarca que ha rebutjat el projecte. Es tractaria d’algun municipi gran de la comarca?”

(19)

Contesta el president, senyor Herrero, dient: “Aquí es va fer un plantejament a nivell dels diferents municipis de la comarca per tirar endavant aquesta borsa d’habitatge jove i pràcticament quan estava consensuada, sí que és cert que hi va haver un ajuntament com vostè diu que va posar sobre la taula la seva inclusió o no, però paral·lelament sí que és cert que per un tema, no sé si dir domèstic, que la secretària general de Joventut es va posar de baixa maternal, no és un tema de malaltia, és un tema absolutament fisiològic i finalment no es van firmar aquests convenis i demés. Això s’ha anat allargant i això ha quedat aturat, el tema de la borsa jove d’habitatge, i sí que és cert que hi va haver un ajuntament que a última hora es va desmarcar amb això. Tot això en Joan Margall ho volia comentar més àmpliament.”

Intervé tot seguit el senyor Joan Margall dient: “A part d’això també va ser la pròpia Generalitat la que ens va recomanar de deixar-ho sobre la taula, almenys durant el que quedava d’any del 2006 per una raó molt senzilla. És cert que ens vam retardar en el temps a l’hora de pactar entre tots els ajuntaments, el propi Consell Comarcal i la Generalitat el fet de tirar endavant aquest projecte perquè és un projecte de molta envergadura. És un projecte que a nivell de Catalunya només està funcionant, a nivell comarcal, a una altra comarca i a nivell de municipi, a Terrassa. Per tant són projectes que fa poc que s’estan tirant endavant i el Baix Empordà representava certa complexitat també pel fet de ser una comarca, pels diferents criteris que tenien els diferents ajuntaments. Per tant portàvem pràcticament un any i mig treballant en aquest tema i ens va ser molt difícil posar-nos d’acord tots. Al final ens hi vam posar i la idea era començar aplicar aquesta borsa d’habitatge jove de lloguer al mes d’octubre d’aquest any. La part que finançava la Generalitat o que subvencionava, la subvenció que ens donava estava d’acord o anava lligat amb el tant per cent de contractes de lloguer que aquesta borsa de lloguer d’habitatges era capaç de crear i per tant l’aportació que ens hagués fet per a l’any 2006 hauria estat mínima perquè entre octubre, novembre i desembre, al posar en funcionament la borsa i que tot comenci a rutllar, que els agents comencin a treballar etc., realment els contractes fets haurien estat pràcticament zero i la subvenció que ens hagués arribat de la Generalitat hauria estat nul·la i tot ho haurien hagut de finançar els ajuntaments. La Generalitat ens va proposar deixar-ho sobre la taula i començar-ho a tirar endavant a partir del gener. Ho tenim tot fet. Hi ha acord amb la majoria d’ajuntaments. Tenim ja el plec de clàusules bastant a punt, tenim pressupostos i projectes de les dues empreses que a nivell de Catalunya s’hi dediquen, per tant el dia que la Generalitat ens digui, o entre tots, però sobretot la Generalitat que és qui capitaneja el projecte, perquè és l’administració que té els recursos i que aposta per aquests tipus de projectes, ens digui endavant ens hi posarem. Espero que sigui al gener i que ho puguem tirar endavant perquè em sembla que és un projecte molt interessant per la comarca.”

De nou intervé el senyor Català dient: “Bé, agrair d’alguna manera aquest reconeixement de que doncs pel que sembla, i no he entès ben bé el motiu, però en tot cas hi ha un reconeixement per part del Govern del Consell Comarcal de que amb aquest projecte hi va haver un endarreriment que ha dificultat el tirar endavant aquest projecte que és el principal que es marcava com objectiu per enguany del Pla Comarcal de Joventut que representava més o menys un 70% de tot el pressupost global que es pretenia portar a terme. Bé, en tot cas com que l’informe parla d’aquesta situació doble en quant a la dificultat de tirar endavant aquest projecte en referència també als canvis polítics que hi ha hagut a la Generalitat, però concretament parla del fet d’aquesta retirada d’un dels ajuntaments, no sé si hi ha cap inconvenient en que es pugui saber... Jo no ho demano pas per valorar si ha sigut una acció correcta o incorrecta, sinó perquè com que surt en aquest informe doncs crec que seria bo saber, segur deu tenir els seus motius, quin ajuntament és el que segons la tècnica es va despenjar del projecte potser a darrera hora.”

Intervé el president, senyor Herrero, dient: “D’una part crec que tots hem d’estar d’acord amb la part de lectura que vostè fa que finalment aquesta partida important del Pla Comarcal de Joventut no ha tirat endavant tal com s’havia plantejat inicialment, però pensi que també era una partida novedosa, és a dir la resta de partides eren les habituals dins les altres anualitats i que aquesta realment era una millora a nivell, sobretot jo crec comarcal, però sobretot en quant a l’accés a l’habitatge per part dels joves i que finalment per temes que jo crec que molt bé ha explicat en Joan Margall i vostè evidentment també, no ha tirat endavant. L’ajuntament, bé ha sigut un ajuntament de la comarca i jo crec que en podem dir el nom, és l’Ajuntament de Palafrugell que en el seu moment ha pensat que ho podien gestionar directament des del seu municipi, des del seu ajuntament, donat que una mica també ha crescut

(20)

Palafrugell, ha crescut amb habitants, ha crescut també com a gestió i amb responsabilitat de gestió i igual com han tomat directament un conveni a nivell de benestar i amb tota la seva responsabilitat han cregut o en el seu moment, aquest estiu o abans de l’estiu es van posicionar de dir que es plantejaven gestionar directament ells la borsa d’habitatge jove. L’ajuntament és aquest i crec que tampoc hi ha cap problema per voler-ho comentar. És un posicionament i amb el respecte als municipis de la comarca, evidentment també al municipi de Palafrugell. Però bé, com ha dit molt bé en Joan, creiem que en un futur, no sé si ha de ser l’any 2007 o l’any que toqui, podran tirar endavant aquest projecte dins l’Àrea Joventut del tema d’habitatge jove dins de la comarca del Baix Empordà.”

Intervé a continuació el senyor Joan Fontanet dient: “Senyor president el nostre vot serà favorable a la proposta. A vegades però estic una mica preocupat perquè tots els programes que vénen són per la joventut, per la gent gran i jo quan miro aquí a la sala, llavors pregunto i per la gent de la mitjana edat què pensen fer aquests, que som els que avui col·laborem treballant, pencant i aportant. O sigui, algun dia des d’aquest Consell Comarcal es farà alguna cosa per la gent de mitjana edat que també tenen els seus problemes? Per tant la meva pregunta és aquesta. Estic d’acord amb la gent gran, estic d’acord amb la gent jove, però jo quan miro aquí, jo no veig grans cadells, vull dir que hi ha gent amb una maduresa ja bastant important, per tant demanaria que des de la presidència d’aquest Consell algun dia es donés alguna satisfacció a la gent de mitjana edat.”

El senyor Joan Català intervé dient: “Bé, jo no sóc un cadell però tinc esperit jove, que és el que compte. El nostre posicionament també serà un vot favorable malgrat que el principal projecte del Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2006 s’ha aturat.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Vist el Pla Comarcal de Joventut corresponent a l’any 2006, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà en data 13 de febrer de 2006;

. Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà, de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2006;

. Atesa la urgència de procedir a l’aprovació i signatura de l’esmentat conveni, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant decret núm. 324 de data 2 d’agost de 2006, va disposar aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà, de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2006,

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per unanimitat: - Ratificar el decret de presidència núm. 324 de data 2 d’agost de 2006.

14. ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DE FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2006-2007. APROVACIÓ

Intervé el president, senyor Herrero, presentant i llegint la proposta. Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:

. Atesa la proposta d’addenda al conveni entre el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs escolar 2006/2007;

Figure

Updating...

References