Per tot això, vista la proposta del director general d Ordenació i. Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Conselleria de Educación, Formación y Empleo

ORDE 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria

d’Educa-ció, Formació i Ocupad’Educa-ció, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. [2012/328]

ORDEN 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Edu-cación, Formación y Empleo, por la que se regula la prue-ba para personas mayores de veinte años para la obten-ción directa del título de Bachiller en la Comunitat Valen-ciana. [2012/328]

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix com a principi del sistema educatiu, en l’article 1.d), la concepció de l’edu-cació com un aprenentatge permanent, que es realitza al llarg de tota la vida. En el títol I, capítol IX, relatiu a l’educació de persones adultes, l’article 69.4 disposa que les administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, organitzaran periòdicament proves per a obtindre directament el títol de Batxiller, sempre que demostren haver aconseguit els objectius establits en l’article 33, així com els fixats en els aspectes bàsics del currículum respectiu. Per a presentar-se a les proves per a l’obtenció del títol de Batxiller es requerix tindre vint anys. Al seu torn, en el títol I, capítol IV, sobre l’ordenació de les ensenyances de Batxillerat, l’article 34.1 indica que les modalitats del Batxillerat seran les següents: Arts, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

El Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’establix l’estructura del Batxillerat i se’n fixen les ensenyances mínimes, deter-mina els aspectes bàsics del currículum, que constituïxen les ensenyan-ces mínimes del Batxillerat. En la seua disposició addicional segona s’indica que correspon a les administracions educatives organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller, sempre que demostren haver aconseguit els objectius del Batxillerat, establits en l’article 33 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, així com els fixats en els aspectes bàsics del currículum regulats en el mencionat Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre. Les dites proves s’organitzaran de manera diferenciada segons les modalitats del Batxillerat.

El Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, en la disposició addicional quarta, apartat 2, establix que els alumnes que no obtinguen el títol després de cursar les ensenyances del Batxillerat en règim ordi-nari, en règim nocturn o a distància, podran optar a les proves per a majors de vint anys que periòdicament organitzarà la conselleria com-petent en matèria d’educació.

La normativa vigent a la Comunitat Valenciana quant a les ense-nyances de Batxillerat menciona una futura regulació de les proves lliures per a persones majors de vint anys per a l’obtenció del títol de Batxiller. Eixe és el cas de l’article 2.3 de l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

En conseqüència, és procedent que l’Administració educativa de la Comunitat Valenciana regule les característiques i l’estructura de la mencionada prova, els requisits d’accés, la convocatòria, els òrgans encarregats de la seua elaboració i correcció, així com la resta d’aspec-tes organitzatius i de gestió. En virtut del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, correspon a la Con-selleria d’Educació, Formació i Ocupació, com a conCon-selleria amb com-petències en matèria educativa, la regulació de la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller.

Per tot això, vista la proposta del director general d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de data 2 de gener de 2012, de conformitat amb esta, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les competències que m’atribuïxen l’article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 6 del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat,

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como principio del sistema educativo, en su artículo 1.d), la concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. En el título I, capítulo IX, relativo a la educación de personas adultas, el artículo 69.4 dispone que las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizarán periódica-mente pruebas para obtener directaperiódica-mente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos establecidos en el artículo 33, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo respectivo. Para presentarse a las pruebas para la obtención del título de Bachiller se requiere tener veinte años. A su vez, en el título I, capítulo IV, acer-ca de la ordenación de las enseñanzas de Bachillerato, el artículo 34.1 indica que las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales.

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se esta-blece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, determina los aspectos básicos del currículo, que constituyen las ense-ñanzas mínimas del Bachillerato. En su disposición adicional segunda se indica que corresponde a las administraciones educativas organi-zar periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del Bachillerato, estable-cidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo regulados en el mencionado Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. Dichas pruebas se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato.

El Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se esta-blece el currículo del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, en la disposición adicional cuarta, apartado 2, establece que los alumnos y las alumnas que no obtengan el título tras cursar las enseñanzas del Bachi-llerato en régimen ordinario, en régimen nocturno o a distancia, podrán optar a las pruebas para mayores de veinte años que periódicamente organizará la conselleria competente en materia de educación.

La normativa vigente en la Comunitat Valenciana en cuanto a las enseñanzas de Bachillerato menciona una futura regulación de las prue-bas libres para personas mayores de veinte años para la obtención del título de Bachiller. Tal es el caso del artículo 2.3 de la Orden de 19 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat Valenciana.

En consecuencia, procede que la Administración educativa de la Comunitat Valenciana regule las características y estructura de la men-cionada prueba, los requisitos de acceso, la convocatoria, los órganos encargados de su elaboración y corrección, así como el resto de aspectos organizativos y de gestión de la misma. En virtud del Decreto 5/2011, de 21 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, corresponde a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, como conselleria con competencias en materia educativa, la regulación de la prueba para personas mayores de veinte años para la obtención directa del título de Bachiller.

Por todo ello, vista la propuesta del director general de Ordena-ción y Centros Docentes de la Conselleria de EducaOrdena-ción, FormaOrdena-ción y Empleo de fecha 2 de enero de 2012, de conformidad con la misma, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia-na, y en virtud de las competencias que me atribuyen el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 6 del Decreto 5/2011, de 21 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la Administra-ción de la Generalitat,

(2)

ORDENE Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

La present orde té com a objecte regular la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’ar-ticle 69.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Article 2. Finalitat i referent curricular de la prova

1. La prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller tindrà com a finalitat possibilitar l’obten-ció del títol de Batxiller a aquelles persones majors de vint anys o que els complisquen l’any natural de realització de la prova, sempre que demostren haver aconseguit els objectius del Batxillerat establits en l’article 33 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com els fixats en els aspectes bàsics del currículum regulats en el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’establix l’estructura del Batxillerat i se’n fixen les ensenyances mínimes.

2. La prova tindrà com a referent curricular els objectius, continguts i criteris d’avaluació fixats per a les matèries comunes i de modalitat del Batxillerat, indicats en l’annex I del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, i en l’annex únic del Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Article 3. Requisits per a la inscripció

Podran inscriure’s per a participar en la prova aquelles persones que complisquen els requisits següents:

1. Tindre vint anys complits, o complir esta edat l’any natural de realització de la prova.

2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.

3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni estar en possessió de cap titulació declarada equi-valent a efectes acadèmics.

4. Ser resident a la Comunitat Valenciana. Article 4. Estructura de la prova

1. La prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller s’organitzarà de manera diferenciada segons les modalitats del Batxillerat.

2. La prova constarà de tres exercicis, cada un dels quals estarà relacionat amb un conjunt de matèries comunes o de modalitat del Bat-xillerat:

a) Exercici A, que versarà sobre les matèries comunes d’àmbit lin-güístic.

b) Exercici B, que agruparà les matèries comunes d’àmbit no lin-güístic.

c) Exercici C, sobre les matèries de la modalitat triada pel partici-pant.

Els exercicis A i B seran comuns per a tots els participants, mentres que l’exercici C serà diferenciat segons les diferents modalitats del Bat-xillerat. Al seu torn, l’exercici C oferirà diferents vies o opcions.

3. L’exercici A constarà de tres parts: a) Llengua i literatura castellana (A.1). b) Llengua i literatura valenciana (A.2). c) Llengua estrangera (A.3).

Este exercici tindrà una duració màxima de tres hores.

4. L’exercici B versarà sobre les matèries següents: Filosofia i Ciu-tadania, Ciències per al Món Contemporani, Educació Física, Història d’Espanya i Història de la Filosofia. Este exercici podrà estructurar-se en diverses parts i tindrà una duració màxima de dos hores.

5. L’exercici C, que serà diferenciat segons les diferents modalitats del Batxillerat, oferirà dos vies o opcions de cada modalitat per als

par-ORDENO Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente orden tiene como objeto regular la prueba para personas mayores de veinte años para la obtención directa del título de Bachiller en él ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-cación.

Artículo 2. Finalidad y referente curricular de la prueba

1. La prueba para personas mayores de veinte años para la obten-ción directa del título de Bachiller tendrá como finalidad posibilitar la obtención del título de Bachiller a aquellas personas mayores de veinte años o que los cumplan en el año natural de realización de la prueba, siempre y cuando demuestren haber alcanzado los objetivos del Bachi-llerato establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus ense-ñanzas mínimas.

2. La prueba tendrá como referente curricular los objetivos, con-tenidos y criterios de evaluación fijados para las materias comunes y de modalidad del Bachillerato, indicados en el anexo I del Real Decre-to 1467/2007, de 2 de noviembre, y en el anexo único del DecreDecre-to 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Requisitos para la inscripción

Podrán inscribirse para participar en la prueba, aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener veinte años cumplidos, o alcanzar esta edad en el año natu-ral de realización de la prueba.

2. No estar matriculado o matriculada en enseñanzas de Bachillerato en ninguno de los regímenes ordinario diurno, nocturno o a distancia en el momento de realizar la inscripción, y no haber anulado la matrí-cula después del 15 de enero del curso académico en que se celebre la prueba.

3. No estar en posesión del título de Bachiller en ninguna de sus modalidades o vías, ni estar en posesión de titulación declarada equiva-lente a efectos académicos.

4. Ser residente en la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Estructura de la prueba

1. La prueba para personas mayores de veinte años para la obten-ción directa del título de Bachiller se organizará de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato.

2. La prueba constará de tres ejercicios, cada uno de los cuales esta-rá relacionado con un conjunto de materias comunes o de modalidad del Bachillerato:

a) Ejercicio A, que versará sobre las materias comunes de ámbito lingüístico.

b) Ejercicio B, que agrupará las materias comunes de ámbito no lingüístico.

c) Ejercicio C, sobre las materias de la modalidad elegida por el participante.

Los ejercicios A y B serán comunes para todos los participantes, mientras que el ejercicio C será diferenciado según las diferentes moda-lidades del Bachillerato. A su vez, el ejercicio C ofrecerá diferentes vías u opciones.

3. El ejercicio A constará de tres partes: a) Lengua y literatura castellana (A.1). b) Lengua y literatura valenciana (A.2). c) Lengua extranjera (A.3).

Este ejercicio tendrá una duración máxima de tres horas.

4. El ejercicio B versará sobre las siguientes materias: Filosofía y Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Educación Física, Historia de España e Historia de la Filosofía. Este ejercicio podrá estruc-turarse en varias partes y tendrá una duración máxima de dos horas.

5. El ejercicio C, que será diferenciado según las diferentes modali-dades del Bachillerato, ofrecerá dos vías u opciones de cada modalidad

(3)

ticipants en la prova. Cada via o opció podrà incloure les matèries de modalitat indicades a continuació:

a) Modalitat d’Arts, via Arts Plàstiques, Imatge i Disseny. Matèries: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Volum, Cultura Audiovisual, Història de l’Art, Disseny, Tècniques d’Expressió Graficoplàstica i Literatura Universal.

b) Modalitat d’Arts, via Arts Escèniques, Música i Dansa. Matèri-es: Cultura Audiovisual, Anatomia Aplicada, Arts Escèniques, Anàlisi Musical, Història de la Música i de la Dansa, Literatura Universal, Llen-guatge i Pràctica Musical, Història de l’Art.

c) Modalitat de Ciències i Tecnologia, opció Científica. Matèries: Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Química, Biolo-gia, Ciències de la Terra i Mediambientals.

d) Modalitat de Ciències i Tecnologia, opció Tecnològica. Matèries: Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, Física, Electro-tècnia.

e) Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, opció Humanitats. Matèries: Llatí, Història del Món Contemporani, Grec, Història de l’Art, Literatura Universal.

f) Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, opció Ciències Soci-als. Matèries: Història del Món Contemporani, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia, Geografia, Economia de l’Empresa.

Este exercici, que podrà estructurar-se en diverses parts, tindrà una duració màxima de dos hores i mitja. En el moment d’inscriure’s, cada persona seleccionarà la modalitat i la via o opció per a la realització de l’exercici C.

6. El contingut de la prova i els criteris d’avaluació de cada exercici seran elaborats i redactats per la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica, la qual, a més, establirà les directrius generals de la prova, els materials necessaris i qualsevol altra informació que siga d’interés per als tribunals encarregats de realitzar-la i corregir-la. El contingut dels exercicis de la prova garantirà el caràcter objectiu d’esta tant com siga possible.

Article 5. Convocatòria de la prova

1. La prova regulada per mitjà de la present orde disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic. El termini d’inscripció en la prova i de la realització serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-ciana. Així mateix, esta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’educació i en aquells altres mitjans que permeten la difusió de la convocatòria.

2. La realització dels tres exercicis de la prova, amb les seues cor-responents parts, s’efectuarà en un únic dia i de forma simultània en diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

Article 6. Sol·licituds i llistes d’admesos en la prova

1. Després de la publicació de la convocatòria, les persones interes-sades presentaran la sol·licitud d’inscripció en la prova, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d’educació en l’àmbit de gestió de la qual volen realitzar la prova, o a través de qualsevol mitjà dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En la sol·licitud, les persones interessades indica-ran la modalitat, i la via o opció, sobre les quals realitzaindica-ran l’exercici C de la prova, així com la província i localitat preferent on volen realitzar la prova i les altres informacions que es requerisquen en l’imprés de sol·licitud.

2. Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, les direccions territorials competents en matèria d’educació determinaran les localitats en què es constituiran els tribunals per a la realització de la prova, i assignaran cada persona inscrita a un tribunal de la província seleccionada. L’assignació intentarà respectar, per a cada participant, i segons les possibilitats organitzatives, la proximitat a la localitat indica-da com a preferent en el moment de realitzar la sol·licitud d’inscripció. 3. Després d’assignar les persones inscrites a les diferents localitats, les direccions territorials competents en matèria d’educació publicaran

para los participantes en la prueba. Cada vía u opción podrá incluir las materias de modalidad indicadas a continuación:

a) Modalidad de Artes, vía Artes Plásticas, Imagen y Diseño. Mate-rias: Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Volumen, Cultura Audiovisual, Historia del Arte, Diseño, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Literatura Universal.

b) Modalidad de Artes, vía Artes Escénicas, Música y Danza. Mate-rias: Cultura Audiovisual, Anatomía Aplicada, Artes Escénicas, Análisis Musical, Historia de la Música y de la Danza, Literatura Universal, Lenguaje y Práctica Musical, Historia del Arte.

c) Modalidad de Ciencias y Tecnología, opción Científica. Materias: Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Química, Biolo-gía, Ciencias de la Tierra y Medioambientales.

d) Modalidad de Ciencias y Tecnología, opción Tecnológica. Mate-rias: Matemáticas, Dibujo Técnico, Tecnología Industrial, Física, Elec-trotecnia.

e) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Huma-nidades. Materias: Latín, Historia del Mundo Contemporáneo, Griego, Historia del Arte, Literatura Universal.

f) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Ciencias Sociales. Materias: Historia del Mundo Contemporáneo, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Economía, Geografía, Economía de la Empresa.

Este ejercicio, que podrá estructurarse en varias partes, tendrá una duración máxima de dos horas y media. En el momento de inscribirse, cada persona seleccionará la modalidad y la vía u opción para la reali-zación del ejercicio C.

6. El contenido de la prueba y los criterios de evaluación de cada ejercicio serán elaborados y redactados por la dirección general com-petente en materia de ordenación académica, que, además, establecerá las directrices generales de la prueba, los materiales necesarios y otra información que sea de interés para los tribunales encargados de su realización y corrección. El contenido de los ejercicios de la prueba garantizará el carácter objetivo de la misma en la mayor medida en que sea posible.

Artículo 5. Convocatoria de la prueba

1. La prueba regulada mediante la presente orden dispondrá de una convocatoria por curso académico. El plazo de inscripción en la prueba y de realización de la misma será determinado mediante resolución de la dirección general competente en materia de ordenación académica, que publicará la convocatoria correspondiente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Asimismo, esta dirección general publicará la convocatoria en la página web de la conselleria competente en mate-ria de educación y en cuantos otros medios permitan la difusión de la convocatoria.

2. La realización de los tres ejercicios de la prueba, con sus corres-pondientes partes, se efectuará en un único día y de forma simultánea en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana.

Artículo 6. Solicitudes y listas de admitidos en la prueba

1. Tras la publicación de la convocatoria, las personas interesadas presentarán su solicitud de inscripción en la prueba, preferentemente en la dirección territorial competente en materia de educación en cuyo ámbito de gestión deseen realizar la prueba, o bien a través de cualquier medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la solicitud, las personas interesadas indicarán la modalidad, y vía u opción, acerca de las cuales realizarán el ejercicio C de la prueba, así como la provincia y localidad preferente donde desean realizar la prueba, y cuantas otras informacio-nes se requieran en el impreso de solicitud.

2. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, las direcciones territoriales competentes en materia de educación deter-minarán las localidades en que se constituirán los tribunales para la realización de la prueba, y asignarán cada persona inscrita a un tribunal de la provincia seleccionada. La asignación intentará respetar, para cada participante, y según las posibilidades organizativas, la proximidad a la localidad indicada como preferente en el momento de realizar la solici-tud de inscripción.

3. Después de asignar las personas inscritas a las diferentes loca-lidades, las direcciones territoriales competentes en materia de

(4)

edu-en els seus taulers d’anuncis les llistes provisionals de participants que s’hi han inscrit, i hi faran constar la localitat en què realitzaran la prova. Contra estes llistes provisionals, les persones interessades podran inter-posar al·legacions o reclamacions en el termini de deu dies hàbils. Les direccions territorials competents, una vegada estudiades les diferents al·legacions i reclamacions, publicaran les llistes definitives de persones admeses en la prova amb la indicació del número de tribunal i la loca-litat assignats a cada persona. Amb este tràmit, es consideraran resoltes les al·legacions i les reclamacions per part de la direcció territorial com-petent. Esta resolució posarà fi a la via administrativa.

Article 7. Tribunals i seus de les proves

1. Les direccions territorials competents en matèria d’educació determinaran les localitats en què es realitzarà la prova, en funció de les preferències de les persones inscrites segons s’establix en l’article 6.2 d’esta orde, i el nombre de tribunals que es constituiran en cada una. També designaran els membres dels tribunals i indicaran la seu en què cada tribunal actuarà i realitzarà la prova, que serà un institut d’Edu-cació Secundària autoritzat per a impartir ensenyances de Batxillerat. Juntament amb la publicació de les llistes definitives d’admesos en la prova, les direccions territorials competents publicaran la composició dels tribunals i les seus d’actuació.

2. La direcció dels centres que actuen com a seus de la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller col·laborarà amb els tribunals facilitant els mitjans per a la seua correcta realització i desplegament. També correspondrà al secretari o secretària del centre que actue com a seu la custòdia de les proves realitzades i la tramitació corresponent a l’expedició dels títols de Batxiller de l’alumnat que supere la prova.

3. Els tribunals tindran com a funcions:

a) La valoració de les sol·licituds d’exempció d’un o més exercicis i la seua concessió, si és procedent.

b) L’administració, la correcció i l’avaluació dels exercicis de la prova.

c) La proposta d’expedició de títol per a les persones participants que hagen superat la prova, i l’expedició d’un certificat acreditatiu dels exercicis superats per als qui no l’hagen superada en la totalitat.

4. Cada tribunal, que funcionarà com un òrgan col·legiat en totes les seues actuacions, estarà constituït per un president i quatre vocals, tots ells funcionaris de carrera pertanyents al cos de catedràtics o de profes-sors d’Ensenyança Secundària, i que hagen impartit docència en Batxi-llerat almenys durant un curs acadèmic dels dos últims en alguna de les matèries relacionades amb els exercicis dels quals consta la prova. Dels vocals, actuarà com a secretari o secretària aquell amb menys antiguitat en el cos, o en cas de la mateixa antiguitat, el de menys edat. El funcio-nament del tribunal es regirà pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5. Els tribunals podran comptar amb personal col·laborador espe-cialista de les distintes matèries relacionades amb els exercicis de la prova.

6. Amb una antelació mínima de vint dies naturals abans de la rea-lització de la prova, cada tribunal publicarà en la seu corresponent la llista de persones participants i els exercicis que ha de realitzar cada una, juntament amb les directrius generals de la prova, els materials necessaris i els criteris d’avaluació, segons la informació proporcionada per la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica. La informació que siga facilitada als tribunals per esta direcció general es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’educació.

Article 8. Exempcions parcials de la prova

1. Les persones participants que hagen superat certes matèries en estudis incomplets de Batxillerat, o que tinguen reconeguda l’exempció o convalidació d’estes, podran sol·licitar l’exempció d’un o més exerci-cis de la prova en els termes següents:

a) L’acreditació d’haver superat la totalitat de les matèries Llengua Castellana i Literatura I, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Valenciana i Literatura I, Llengua Valenciana i Literatura II, Llengua

cación publicarán en sus tablones de anuncios las listas provisionales de participantes que se han inscrito, haciendo constar la localidad en que realizarán la prueba. Contra estas listas provisionales, las personas interesadas podrán interponer alegaciones o reclamaciones en el plazo de diez días hábiles. Las direcciones territoriales competentes, una vez estudiadas las diferentes alegaciones y reclamaciones, publicarán las listas definitivas de personas admitidas en la prueba con la indicación del número de tribunal y localidad asignados a cada persona. Con este trámite, se entenderán resueltas las alegaciones y reclamaciones por parte de la dirección territorial competente. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 7. Tribunales y sedes de las pruebas

1. Las direcciones territoriales competentes en materia de educación determinarán las localidades en que se realizará la prueba, en función de las preferencias de las personas inscritas según se establece en el artículo 6.2 de esta orden, y el número de tribunales que se constituirán en cada una. También designarán a los miembros de los tribunales e indicarán la sede en que cada tribunal actuará y realizará la prueba, que será un instituto de Educación Secundaria autorizado para impartir enseñanzas de Bachillerato. Junto con la publicación de las listas defini-tivas de admitidos en la prueba, las direcciones territoriales competentes publicarán la composición de los tribunales y las sedes de actuación.

2. La dirección de los centros que actúen como sedes de la prueba para la obtención directa del título de Bachiller colaborará con los tribu-nales facilitando los medios para la correcta realización y desarrollo de las mismas. También corresponderá al secretario o secretaria del centro que actúe como sede la custodia de las pruebas realizadas y la trami-tación correspondiente a la expedición de los títulos de Bachiller del alumnado que supere la prueba.

3. Los tribunales tendrán como funciones:

a) La valoración de las solicitudes de exención de uno o varios ejer-cicios y su concesión, si procede.

b) La administración, la corrección y la evaluación de los ejercicios de la prueba.

c) La propuesta de expedición de título para las personas partici-pantes que hayan superado la prueba, y la expedición de un certificado acreditativo de los ejercicios superados para quienes no hayan superado la misma en su totalidad.

4. Cada tribunal, que funcionará como un órgano colegiado en todas sus actuaciones, estará constituido por un presidente y cuatro vocales, todos ellos funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de catedrá-ticos o de profesores de Enseñanza Secundaria, y que hayan impartido docencia en Bachillerato al menos durante un curso académico de los dos últimos en alguna de las materias relacionadas con los ejercicios de que consta la prueba. De entre los vocales, actuará como secretario o secretaria aquel con menor antigüedad en el cuerpo, o en caso de igual antigüedad, el de menor edad. El funcionamiento del tribunal se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Los tribunales podrán contar con personal colaborador especialis-ta de las distinespecialis-tas materias relacionadas con los ejercicios de la prueba. 6. Con una antelación mínima de veinte días naturales antes de la realización de la prueba, cada tribunal publicará en la sede correspon-diente el listado de personas participantes y los ejercicios a realizar por cada una, junto con las directrices generales de la prueba, los materiales necesarios y los criterios de evaluación, según la información propor-cionada por la dirección general competente en materia de ordenación académica. Aquella información que sea facilitada a los tribunales por esta dirección general se publicará en la página web de la conselleria competente en materia de educación.

Artículo 8. Exenciones parciales de la prueba

1. Las personas participantes que hayan superado ciertas materias en estudios incompletos de Bachillerato, o bien tengan reconocida la exención o convalidación de éstas, podrán solicitar la exención de uno o varios ejercicios de la prueba en los siguientes términos:

a) La acreditación de haber superado la totalidad de las materias Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Valenciana y Literatura I, Lengua Valenciana y Literatura II,

(5)

Estrangera I i Llengua Estrangera II donarà lloc a l’exempció de l’exer-cici A de la prova, que es considerarà superat. En este cas, la nota d’este exercici serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries superades.

b) L’acreditació de la superació o l’exempció de la totalitat de les matèries Filosofia i Ciutadania, Ciències per al Món Contemporani, Educació Física, Història d’Espanya i Història de la Filosofia permetrà l’exempció de l’exercici B de la prova, que constarà com a superat. La nota de l’exercici B serà la mitjana aritmètica de les qualificacions d’aquelles matèries, integrades en este exercici, que hagen sigut supe-rades. En el càlcul d’esta nota mitjana no serà tinguda en compte la matèria Educació Física si ha sigut objecte d’exempció.

c) L’acreditació de la superació o convalidació de sis matèries de modalitat, cinc de les quals almenys siguen d’una mateixa modalitat o via, eximirà de l’exercici C de la prova, que es considerarà superat. La nota de l’exercici C es computarà com la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries de modalitat superades pel participant. No seran tingudes en compte per al càlcul de la nota mitjana aquelles matèries que hagen sigut objecte de convalidació.

d) L’acreditació d’haver finalitzat les ensenyances professionals de Música o de Dansa, o de qualsevol altra circumstància prevista en la normativa que permeta l’obtenció del títol de Batxiller mitjançant la superació de les matèries comunes del Batxillerat, implicarà l’exemp-ció de l’exercici C de la prova. La nota d’este exercici serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les assignatures de quint i sext curs de les ensenyances professionals de Música o de Dansa en l’especialitat corresponent, en el cas d’haver finalitzat estes ensenyances.

2. En el cas que una persona supere un o més exercicis en una con-vocatòria, però no la totalitat de la prova, conservarà la qualificació de l’exercici o exercicis superats per a successives convocatòries. Per a acreditar esta circumstància, les persones interessades hauran d’aportar una certificació dels resultats d’aquella convocatòria en què s’haja supe-rat l’exercici o els exercicis corresponents.

3. Les persones participants que sol·liciten l’exempció parcial d’un o més exercicis de la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxi-ller, ho hauran d’indicar en la sol·licitud d’inscripció, i també hauran d’aportar la documentació acreditativa corresponent en relació amb el compliment dels requisits necessaris per a obtindre l’exempció.

Els participants que, complint els requisits per a poder obtindre l’exempció parcial d’un o més exercicis, no ho sol·liciten per a una determinada convocatòria i s’hi presenten, es considerarà a tots els efectes que renuncien a l’exempció per a la dita convocatòria, i, per tant, hauran de superar l’exercici o exercicis corresponents per a poder superar la prova.

4. Les direccions territorials competents en matèria d’educació remetran al president o presidenta de cada tribunal una còpia de les sol-licituds d’inscripció en què hi haja casos d’exempció, juntament amb una còpia de la documentació aportada per les persones en el moment de la inscripció.

5. Cada tribunal valorarà si és procedent concedir les sol·licituds d’exempció dels diferents exercicis a les persones inscrites i adjudicades al tribunal. Una vegada valorades les sol·licituds d’exempció, el tribu-nal publicarà la llista de participants en el tauler d’anuncis de la seu, juntament amb els exercicis que ha de realitzar cada persona inscrita en la prova i les exempcions concedides. Per a cada exempció concedida, s’indicarà la nota de l’exercici corresponent, el càlcul de la qual es rea-litzarà segons el que establixen els apartats 1 i 2 d’este article.

6. Contra les desestimacions de sol·licituds d’exempció i contra la nota dels exercicis per als quals s’ha concedit l’exempció, les persones interessades podran interposar una reclamació davant del tribunal en el termini de deu dies. Una vegada estimades o desestimades motivada-ment les reclamacions, els tribunals publicaran, en els taulers d’anuncis de la seu, i amb caràcter definitiu, les exempcions concedides i la nota dels exercicis per als quals s’ha concedit l’exempció. Amb la publicació, es considerarà efectuat el tràmit de notificació de la resolució de les reclamacions.

Article 9. Realització de la prova

1. Les persones admeses en la prova hauran de concórrer-hi prove-ïdes de l’original del document nacional d’identitat o número

d’identi-Lengua Extranjera I y d’identi-Lengua Extranjera II dará lugar a la exención del ejercicio A de la prueba, que se considerará superado. En este caso, la nota de dicho ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de las materias superadas.

b) La acreditación de la superación o exención de la totalidad de las materias Filosofía y Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contempo-ráneo, Educación Física, Historia de España e Historia de la Filosofía permitirá la exención del ejercicio B de la prueba, que constará como superado. La nota del ejercicio B será la media aritmética de las califica-ciones de aquellas materias, integradas en este ejercicio, que hayan sido superadas. En el cálculo de esta nota media no será tenida en cuenta la materia Educación Física si ésta ha sido objeto de exención.

c) La acreditación de la superación o convalidación de seis materias de modalidad, de las cuales al menos cinco sean de una misma moda-lidad o vía, eximirá del ejercicio C de la prueba, que se considerará superado. La nota del ejercicio C se computará como la media aritmé-tica de las calificaciones de las materias de modalidad superadas por el participante. No serán tenidas en cuenta para el cálculo de la nota media aquellas materias que hayan sido objeto de convalidación.

d) La acreditación de haber finalizado las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, o de cualquier otra circunstancia prevista en la normativa que permita la obtención del título de Bachiller mediante la superación de las materias comunes del Bachillerato, implicará la exención del ejercicio C de la prueba. La nota de este ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de las asignaturas de quinto y sexto curso de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, en caso de haber finalizado dichas enseñanzas.

2. En caso de que una persona supere uno o varios ejercicios en una convocatoria, pero no la totalidad de la prueba, conservará la califica-ción del ejercicio o ejercicios superados para sucesivas convocatorias. Para acreditar esta circunstancia, las personas interesadas deberán apor-tar una certificación de los resultados de aquella convocatoria en que se haya superado el ejercicio o ejercicios correspondientes.

3. Las personas participantes que soliciten la exención parcial de uno o varios ejercicios de la prueba para la obtención directa del título de Bachiller, deberán indicarlo en la solicitud de inscripción, así como deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente en rela-ción con el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la exención.

Aquellos participantes que, cumpliendo los requisitos para poder obtener la exención parcial de uno o varios ejercicios, no lo soliciten para una determinada convocatoria y se presenten a la misma, se enten-derá a todos los efectos que renuncian a la exención para dicha con-vocatoria, y, en consecuencia, deberán superar el ejercicio o ejercicios correspondientes para poder superar la prueba.

4. Las direcciones territoriales competentes en materia de educación remitirán al presidente o presidenta de cada tribunal una copia de las solicitudes de inscripción en que existan supuestos de exención, junto a una copia de la documentación aportada por las personas en el momento de su inscripción.

5. Cada tribunal valorará si procede conceder las solicitudes de exención de los diferentes ejercicios a las personas inscritas y adjudica-das al tribunal. Una vez valoraadjudica-das las solicitudes de exención, el tribu-nal publicará el listado de participantes en el tablón de anuncios de la sede, junto con los ejercicios que debe realizar cada persona inscrita en la prueba y las exenciones concedidas. Para cada exención concedida, se indicará la nota del ejercicio correspondiente, cuyo cálculo se realizará según lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

6. Contra las desestimaciones de solicitudes de exención y contra la nota de los ejercicios para los que se ha concedido la exención, las personas interesadas podrán interponer una reclamación ante el tribunal en el plazo de diez días. Una vez estimadas o desestimadas motivada-mente las reclamaciones, los tribunales publicarán, en los tablones de anuncios de la sede, y con carácter definitivo, las exenciones concedidas y la nota de los ejercicios para los que se ha concedido la exención. Con dicha publicación, se entenderá efectuado el trámite de notificación de la resolución de las reclamaciones.

Artículo 9. Desarrollo de la prueba

1. Las personas admitidas en la prueba deberán concurrir a ella pro-vistas del original del documento nacional de identidad o número de

(6)

ficació d’estranger. El tribunal sol·licitarà a cada participant la identifi-cació abans de l’inici de cada exercici.

2. En primer lloc, i en horari de matí, es realitzarà l’exercici A i posteriorment l’exercici B. Finalment, en horari de vesprada, es realit-zarà l’exercici C. Cada exercici es realitrealit-zarà de manera ininterrompuda, encara que conste de diverses parts. Entre la realització de l’exercici A i l’exercici B hi haurà un descans d’una duració mínima d’una hora. Entre l’exercici B i l’exercici C hi haurà un descans de dos hores com a mínim.

Article 10. Avaluació i qualificació de la prova

1. Cada un dels exercicis i parts de què conste la prova es qualifica-rà amb una puntuació numèrica entre zero i deu punts, sense decimals, i es consideraran negatives les qualificacions inferiors a cinc.

2. En els exercicis que consten de diverses parts, s’haurà d’obtin-dre una qualificació mínima de cinc en cada part per a la superació de l’exercici. En este últim cas, la nota de l’exercici serà la mitjana aritmè-tica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts, arredonida a nombres sense decimals.

3. La prova es considerarà superada si s’ha obtingut una avalua-ció positiva en tots els exercicis que la componen. La nota mitjana del Batxillerat d’aquelles persones que superen la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres exercicis, expressada amb dos decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistàn-cia a la superior.

4. Una vegada qualificats tots els exercicis pel tribunal, este esten-drà acta d’avaluació, en què es farà constar la qualificació obtinguda pels aspirants en cada un dels exercicis realitzats, així com, si és el cas, la proposta per a l’obtenció del títol de Batxiller.

5. Els qui superen la prova en qualsevol de les seues modalitats obtindran el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics.

6. Les actes d’avaluació quedaran arxivades en la secretaria del cen-tre en què haja tingut lloc la prova, i se’n remetrà una còpia a la direcció territorial d’Educació competent.

7. Els resultats dels diferents exercicis, el resultat global de la prova i el termini establit per a presentar reclamacions es publicaran en els taulers d’anuncis utilitzats pel tribunal en la seu de realització de la prova.

8. Els exercicis realitzats pels alumnes participants en la prova hau-ran de ser custodiats en el centre on s’haja realitzat la prova duhau-rant, almenys, un any des de la publicació dels resultats.

Article 11. Expedició de títols i certificats de superació parcial de la prova

1. Els instituts d’Educació Secundària que actuen com a seus de la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller realitzaran la propos-ta d’expedició del títol de Batxiller per a les persones participants en el respectiu centre en què hagen superat la prova.

2. La proposta d’expedició del títol i la nota mitjana del Batxillerat es faran constar en la pàgina corresponent de l’historial acadèmic de l’alumnat. En este document oficial d’avaluació, en l’apartat d’observa-cions, s’indicarà la proposta del títol de Batxiller a través de la superació de la prova per a l’obtenció directa, juntament amb la nota dels exercicis A, B i C de la prova.

3. L’emplenament de la informació relativa a la prova en l’historial acadèmic correspondrà a l’institut d’Educació Secundària on s’haja superat. En el cas que l’alumne o alumna no dispose d’historial aca-dèmic a la Comunitat Valenciana, el centre procedirà a obrir-lo en els termes indicats en l’article 15.2 de l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comu-nitat Valenciana. Si l’alumne o alumna disposa d’historial acadèmic, el centre on es troba l’historial acadèmic de Batxillerat el remetrà al centre on l’alumne o alumna haja superat la prova, si és el cas, a petició d’este últim.

4. Si una persona supera un o més exercicis en la convocatòria, però no la totalitat de la prova, el tribunal li expedirà una certificació acreditativa de l’exercici o exercicis superats, a fi que puga acreditar esta circumstància en convocatòries successives. En cas de pèrdua o

identificación de extranjero. El tribunal solicitará a cada participante su identificación antes del inicio de cada ejercicio.

2. En primer lugar, y en horario de mañana, se realizará el ejerci-cio A y posteriormente el ejerciejerci-cio B. Finalmente, en horario de tarde, se realizará el ejercicio C. Cada ejercicio se realizará de forma ininte-rrumpida, aun cuando conste de varias partes. Entre la realización del ejercicio A y el ejercicio B habrá un descanso con una duración mínima de una hora. Entre el ejercicio B y el ejercicio C habrá un descanso de al menos dos horas.

Artículo 10. Evaluación y calificación de la prueba

1. Cada uno de los ejercicios y partes de que conste la prueba se calificará con una puntuación numérica entre cero y diez puntos, sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco.

2. En los ejercicios que consten de varias partes, se deberá obtener una calificación mínima de cinco en cada parte para la superación del ejercicio. En este último caso, la nota del ejercicio será la media aritmé-tica de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes, redondea-da a números sin decimales.

3. La prueba se considerará superada si se ha obtenido una evalua-ción positiva en todos los ejercicios que la componen. La nota media del Bachillerato de aquellas personas que superen la prueba será la media aritmética de las calificaciones de los tres ejercicios, expresada con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equi-distancia a la superior.

4. Una vez calificados todos los ejercicios por el tribunal, éste levan-tará acta de evaluación, en la que se hará constar la calificación obtenida por los aspirantes en cada uno de los ejercicios realizados, así como, en su caso, la propuesta para la obtención del título de Bachiller.

5. Quienes superen la prueba en cualquiera de sus modalidades obtendrán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y acadé-micos.

6. Las actas de evaluación quedarán archivadas en la secretaría del centro en el que haya tenido lugar la prueba, remitiéndose una copia a la dirección territorial de Educación competente.

7. Los resultados de los diferentes ejercicios, el resultado global de la prueba y el plazo establecido para presentar reclamaciones se publi-carán en los tablones de anuncios utilizados por el tribunal en la sede de realización de la prueba.

8. Los ejercicios realizados por los alumnos y alumnas participantes en la prueba deberán ser custodiados en el centro donde se haya reali-zado la prueba durante, al menos, un año desde la publicación de los resultados.

Artículo 11. Expedición de títulos y certificados de superación parcial de la prueba

1. Los institutos de Educación Secundaria que actúen como sedes de la prueba para la obtención directa del título de Bachiller realizarán la propuesta de expedición del título de Bachiller para las personas partici-pantes en el respectivo centro en que hayan superado la prueba.

2. La propuesta de expedición del título y la nota media del Bachi-llerato se harán constar en la página correspondiente del historial aca-démico del alumnado. En este documento oficial de evaluación, en el apartado de observaciones, se indicará la propuesta del título de Bachi-ller a través de la superación de la prueba para la obtención directa, junto con la nota de los ejercicios A, B y C de la prueba.

3. La cumplimentación de la información relativa a la prueba en el historial académico corresponderá al instituto de Educación Secundaria donde se haya superado la misma. En caso de que el alumno o alum-na no disponga de historial académico en la Comunitat Valenciaalum-na, el centro procederá a su apertura en los términos indicados en el artículo 15.2 de la Orden de 24 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en Bachillerato en la Comunitat Valen-ciana. Si el alumno o alumna dispone de historial académico, el centro donde se encuentra el historial académico de Bachillerato lo remitirá al centro donde el alumno o alumna haya superado la prueba, en su caso, a petición de éste último.

4. Si una persona supera uno o varios ejercicios en la convocatoria, pero no la totalidad de la prueba, el tribunal le expedirá una certifica-ción acreditativa del ejercicio o ejercicios superados, con objeto de que pueda acreditar dicha circunstancia en sucesivas convocatorias. En caso

(7)

extraviament de la certificació, es podrà sol·licitar un duplicat en la secretaria del centre on s’haja realitzat la prova.

Article 12. Reclamacions de qualificacions

1. L’alumnat podrà reclamar les qualificacions atorgades pel tribu-nal en cada un dels exercicis realitzats durant la prova. La reclamació es podrà presentar davant del tribunal que haja qualificat els exercicis de la prova corresponent en el termini de cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació dels resultats.

2. Després de finalitzar el termini de presentació de reclamacions, el tribunal disposarà de deu dies hàbils per a valorar si és procedent l’esti-mació o la desestil’esti-mació motivada de les diferents reclamacions de qua-lificacions, i, en conseqüència, publicarà les qualificacions definitives dels exercicis de la prova. Amb este tràmit, es considerarà notificada a les persones interessades la resolució de les reclamacions presentades. Article 13. Recursos

1. Contra les resolucions definitives dels tribunals quant a les sol-licituds d’exempció, les notes d’aquells exercicis per als quals s’ha con-cedit l’exempció, i les qualificacions definitives dels exercicis realitzats durant la prova, les persones interessades podran interposar recurs d’al-çada, en el termini d’un mes, davant de la direcció territorial que va fer la designació dels membres del tribunal.

2. En cas d’interposició d’un recurs d’alçada per part de les per-sones interessades, el president del tribunal remetrà, amb la sol·licitud prèvia de la direcció territorial, i en un termini no superior a deu dies, una còpia dels exercicis realitzats per l’aspirant, de l’acta d’avaluació i dels altres documents d’interés que hi haja al respecte. La resolució de la direcció territorial competent relativa al recurs d’alçada posarà fi a la via administrativa.

Article 14. Superacions parcials de la prova

1. Les persones participants en la prova que, estant en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efec-tes acadèmics, superen un o més exercicis en una o diverses convocatò-ries, però sense haver superat la totalitat de la prova, podran sol·licitar l’equivalència entre els exercicis de la prova prèviament realitzats amb qualificació positiva i la superació de certes matèries en el Batxillerat en règim nocturn o a distància.

2. Les equivalències entre la superació d’exercicis de la prova i les matèries de Batxillerat en règim nocturn i a distància a què es referix l’apartat anterior seran:

a) La superació de l’exercici A de la prova serà equivalent a haver superat la totalitat de les matèries de Llengua Castellana i Literatura I, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Valenciana i Literatura I, Llengua Valenciana i Literatura II, Llengua Estrangera I i Llengua Estrangera II.

b) La superació de l’exercici B de la prova serà equivalent a haver superat la totalitat de les matèries Filosofia i Ciutadania, Ciències per al Món Contemporani, Educació Física, Història d’Espanya i Història de la Filosofia.

c) La superació de l’exercici C de la prova serà equivalent a la supe-ració de sis matèries de modalitat, tres en cada curs, de la modalitat per a la qual s’ha realitzat l’exercici, a més de la superació de dos matèries optatives.

3. Quan s’emplenen els documents oficials d’avaluació de l’alumnat matriculat en Batxillerat en règim nocturn o a distància que sol·licite les equivalències establides en l’apartat anterior, la qualificació obtinguda en l’exercici superat durant la realització de la prova haurà de constar com a qualificació de totes les matèries que s’han considerat equivalents a la superació del dit exercici.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Alumnat amb necessitats educatives especials

L’alumnat amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat degudament acreditada podrà sol·licitar, en el moment de la inscripció en la prova regulada en esta orde, les adaptacions quant a la duració i les condicions de realització que s’adeqüen a les seues característiques.

de pérdida o extravío de la certificación, se podrá solicitar un duplicado en la secretaría del centro donde se haya realizado la prueba.

Artículo 12. Reclamaciones de calificaciones

1. El alumnado podrá reclamar las calificaciones otorgadas por el tribunal en cada uno de los ejercicios realizados durante la prueba. La reclamación se podrá presentar ante el tribunal que haya calificado los ejercicios de la prueba correspondiente en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de los resultados.

2. Tras finalizar el plazo de presentación de reclamaciones, el tribu-nal dispondrá de diez días hábiles para valorar si procede la estimación o desestimación motivada de las diferentes reclamaciones de califica-ciones, y en consecuencia, publicará las calificaciones definitivas de los ejercicios de la prueba. Con este trámite, se entenderá notificada a las personas interesadas la resolución de las reclamaciones presentadas. Artículo 13. Recursos

1. Contra las resoluciones definitivas de los tribunales en cuanto a las solicitudes de exención, las notas de aquellos ejercicios para los que se ha concedido la exención, y las calificaciones definitivas de los ejercicios realizados durante la prueba, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la dirección territorial que realizó la designación de los miembros del tribunal.

2. En caso de interposición de recurso de alzada por parte de las per-sonas interesadas, el presidente del tribunal remitirá, previa solicitud de la dirección territorial, y en un plazo no superior a diez días, una copia de los ejercicios realizados por el aspirante, del acta de evaluación y de cuantos otros documentos de interés obren al respecto. La resolución de la dirección territorial competente ante el recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 14. Superaciones parciales de la prueba

1. Las personas participantes en la prueba que, estando en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equiva-lente a efectos académicos, superen uno o varios ejercicios en una o diversas convocatorias, pero sin haber superado la totalidad de la prue-ba, podrán solicitar la equivalencia entre los ejercicios de la prueba pre-viamente realizados con calificación positiva y la superación de ciertas materias en el Bachillerato en régimen nocturno o a distancia.

2. Las equivalencias entre la superación de ejercicios de la prueba y las materias de Bachillerato en régimen nocturno y a distancia a las que se refiere el apartado anterior serán:

a) La superación del ejercicio A de la prueba será equivalente a haber superado la totalidad de las materias Lengua Castellana y Litera-tura I, Lengua Castellana y LiteraLitera-tura II, Lengua Valenciana y Literatu-ra I, Lengua Valenciana y LiteLiteratu-ratuLiteratu-ra II, Lengua ExtLiteratu-ranjeLiteratu-ra I y Lengua Extranjera II.

b) La superación del ejercicio B de la prueba será equivalente a haber superado la totalidad de las materias Filosofía y Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Educación Física, Historia de España e Historia de la Filosofía.

c) La superación del ejercicio C de la prueba será equivalente a la superación de seis materias de modalidad, tres en cada curso, de la modalidad para la que se ha realizado el ejercicio, además de la supera-ción de dos materias optativas.

3. Al cumplimentar los documentos oficiales de evaluación del alumnado matriculado en Bachillerato en régimen nocturno o a distan-cia, que solicite las equivalencias establecidas en el apartado anterior, la calificación obtenida en el ejercicio superado durante la realización de la prueba deberá constar como calificación de todas las materias que se han considerado equivalentes a la superación de dicho ejercicio.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Alumnado con necesidades educativas especiales

El alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad debidamente acreditada podrá solicitar, en el momento de su inscripción en la prueba regulada en la presente orden, las adap-taciones en cuanto a la duración y las condiciones de realización que se adecuen a sus características.

(8)

Segona. Protecció de dades de caràcter personal

L’obtenció de les dades personals de l’alumnat, la cessió de les dades d’uns centres a altres i la seguretat i confidencialitat d’estes esta-ran subjectes al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que establix la disposició addicional vint-i-tres de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Edu-cació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Implantació de la prova per a l’obtenció directa del títol de Batxiller

La convocatòria anual de la prova mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica comen-çarà a efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2012.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix la present orde.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Autorització per al desplegament de l’orde

Es faculta la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica i les direccions territorials competents en matèria d’educació perquè, en l’àmbit de les seues competències respectives, dicten les ins-truccions i les resolucions que siguen necessàries per a la interpretació i l’aplicació del que disposa la present orde.

Segona. Entrada en vigor

La present orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 4 de gener de 2012

La consellera d’Educació, Formació i Ocupació, Mª JOSÉ CATALÀ VERDET

Segunda. Protección de datos de carácter personal

La obtención de los datos personales del alumnado, la cesión de los mismos de unos centros a otros y la seguridad y confidencialidad de los mismos estarán sujetos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Implantación de la prueba para la obtención directa del título de Bachiller

La convocatoria anual de la prueba mediante resolución de la direc-ción general competente en materia de ordenadirec-ción académica se comen-zará a efectuar a partir del 1 de enero de 2012.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización para el desarrollo de la orden

Se faculta a la dirección general competente en materia de ordena-ción académica y a las direcciones territoriales competentes en materia de educación para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten cuantas instrucciones y resoluciones sean precisas para la inter-pretación y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

Segunda. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 4 de enero de 2012

La consellera de Educación, Formación y Empleo, Mª JOSÉ CATALÀ VERDET

Figure

Updating...

References

Related subjects :