PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA PUBLICITAT I COMUNICACIÓ. 1. Dades descriptives de l assignatura

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

PUBLICITAT I

COMUNICACIÓ

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Publicitat i comunicació Àrea: Màrqueting i investigació de mercats

Perfil: Àrea de màrqueting i investigació de mercats Curs acadèmic: 2016-2017

Trimestre: 1r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 40104

Nombre de crèdits: 4

Nombre total d’hores de dedicació: 100 Llengua de docència: Castellà

Professor: Sara Rodríguez de Soria Horari: Grup 1: Dilluns, 08:00-10:15 Dimecres, 9:00-9:55 (seminari, 101) Grup 2: Dilluns, 10:30-12:45 Dimecres, 10:45-11:40 (seminari 201) 11:45-12:40 (seminari 202) Tutoria: Dimecres, 12:45-13:45 (cita prèvia) 2. Presentació de l’assignatura

Publicitat i comunicació és una assignatura optativa de 4 crèdits, situada al 1r trimestre del tercer curs del GNMI. Aquesta assignatura pretén consolidar conceptes de comunicació ja assumits en el primer i segon cursos i, sobretot, aportar a l’alumne les eines necessàries per enfrontar-se al nou i convuls context que viu la publicitat des de l’aparició d’Internet i la necessitat de canvi de missatge que reclama el consumidor actual.

La finalitat de l’assignatura és aprofundir en l’estudi dels instruments que componen el mix de comunicació, saber combinar-los adequadament per aconseguir els objectius comunicacionals de les organitzacions i contribuir al compliment dels objectius de màrqueting de l’empresa.

En aquesta assignatura serà important assimilar els conceptes presentats en les sessions plenàries, que després es treballaran en els seminaris, lectures addicionals i casos pràctics.

(2)

3. Competències a treballar en l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.1. Capacitat de cerca, anàlisi, valoració i síntesi de la informació. G.I.6. Capacitat d’elaboració, presentació i defensa d’arguments. G.I.7. Correcció, claredat i precisió escrita i oral en les dues llengües oficials.

Genèriques personals

G.P.1. Capacitat per adaptar-se, treballar i liderar grups internacionals i multiculturals, interdisciplinaris, competitius, canviants i complexos. G.P.4. Esperit crític.

Genèriques sistèmiques G.S.1. Capacitat de visió creativa. G.S.2. Capacitat d’observació.

G.S.3. Capacitat per pensar globalment. G.S.6. Capacitat per ser proactiu, proposar, desenvolupar i implementar iniciatives i canvis dins de l’organització. Per a l’aplicabilitat

G.A.3. Capacitat per buscar i explotar nous recursos d’informació.

Competències específiques

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

(3)

Competència bàsica: comprensió de coneixements I. Competències generals G.S.2

Competència bàsica: aplicació de coneixements I. Competències generals G.S.1, G.S.3

Competència bàsica: aplegar i interpretar dades I. Competències generals G.I.1, G.A.3

Competència bàsica: comunicar-se i transmetre informació I. Competències generals G.I.6, G.I.7, G.S.6

Competència bàsica: desenvolupar activitats d’aprenentatge I. Competències generals G.P.4

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacionals:

- capacitar l’estudiant per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’estudiant per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

I. Competències generals G.P.1 Resultats d’aprenentatge

Preparar i desenvolupar una campanya publicitària, utilitzant els mitjans més adequats per a les circumstàncies de l’empresa. Analitzar els efectes de la campanya publicitària.

4. Continguts

El curs consolida el concepte de comunicació com una activitat estratègica en les organitzacions i desenvolupa el concepte, característiques i planificació de les activitats principals de la comunicació.

1. INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT

Elements del procés de comunicació publicitària La publicitat com a eina del màrqueting

2. LA NOVA NATURALESA DE LA PUBLICITAT

(4)

3. DE L’AGÈNCIA DE PUBLICITAT Al COMMUNITY MANAGER Organigrama agència i flux de treball entre departaments Les xarxes socials: concepte i noves oportunitats

4. EL TARGET O LA FI DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES La investigació de mercats

Segmentació

La transició del consumidor a la persona 5. EL PRODUCTE I EL PODER DE LES MARQUES

Nous públics, noves marques, nova comunicació

De les campanyes que capten a les marques que sedueixen 6. EL POSICIONAMENT

Posicionament: la batalla per la ment del consumidor 7. L’ESTRATÈGIA CREATIVA I ELS PROCESSOS DE CREATIVITAT

La idea com a paradigma del procés creatiu Branded content

8. ELS MITJANS

Internet: noves portes a nous mitjans. El G-7

La naturalesa dels mitjans Campanyes 360°

9. ALTRES ACTIVITATS DE LA COMUNICACIÓ COMERCIAL Accions below the line

La producció d’esdeveniments RRPP i gabinet de premsa 10.L’ART DE VENDRE FUM

Concurs d’agències

Saber parlar en públic i defensar un projecte

(5)

5. Avaluació

Hi ha dos tipus d’avaluació: avaluació de síntesi i avaluació contínua; l’avaluació contínua no es pot recuperar.

Presentar-se a l’examen final és obligatori, així com fer totes les activitats d’avaluació contínua i el projecte final.

Cal treure un mínim de 4 en l’examen final per poder fer mitjana amb la resta de notes. Si l’alumne no arriba a 4, la nota final que li quedarà serà la nota de l’examen.

Així mateix, en cas que la mitjana de l’assignatura sigui de suspens, es podrà recuperar en una segona convocatòria en l’examen final de recuperació que es farà segons el calendari acadèmic. Tornarà a ser imprescindible per a la mitjana una nota superior a 4 en aquest examen.

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a

recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Elements d’avaluació Període i tipus d’avaluació Tipus d’avaluació

Agent d’avaluació Agrupament Pes

(%) Obl. Opt. Docent Autoaval. Coaval. Indiv. Grup

(#) Participació i actitud activa a classe Setmana 1 a 10 CONTINUA x x x 10 % Treball individual lectures, vídeos i activitats Setmana 1 a 10 CONTINUA x x x 10 % Exercicis seminaris Setmana 2 a 10 CONTINUA x x x x x x 20 % Concurs agències PF Setmana 10 i 11 CONTINUA x x x x 20 %

Examen Final Setmana

12 SÍNTESI

x x x 40 %

GI1 GI6 GI7 GP1 GP4 GS1 GS2 GS3 GS6 GA3 Resultats

d’aprenentat ge Participació i actitud activa a classe x x x x x x x Treball individual lectures, vídeos i activitats x x x x x x Exercicis seminaris x x x x Concurs agències PF x x x x x x Examen final x x x x x x x x x

(6)

6. Bibliografia i recursos didàctics Bibliografia bàsica

Postpublicidad, de Daniel Solana, 2012.

Bibliografia complementària

The Advertising Concept Book, de Pete Barry, Thames&Hudson, 2012.

La comunicación en cambio constante, Pino, Castelló, Ramos-Soler,

2013.

Las claves de la publicidad, de M. García Uceda, Madrid, ESIC, 2001.

Posicionamiento: la batalla por su mente, de All Ryes y Jack Trout, Mc

Graw Hill, 2002.

El libro rojo de la publicidad, de LL. Bassat, Col. DeBolsillo, Ed. RHM, 2001.

Recursos didàctics

Aula ESCI-UPF

Blocs publicitat i màrqueting: Marketing Directo, Puro Marketing, Revista Anuncios, La Criatura Creativa…

Blocs tendències: Playground, Vice, Le Cool…

Premsa diària, revistes, cinema, actes, concerts musicals, moda, exposicions d’art, xarxes socials, Google, ràdio, sortir al carrer, TED, serial movies, esports, economia…

7. Metodologia

L’assignatura combina les classes presencials amb el treball dirigit fora de l’aula, així com el treball de cada estudiant.

Classes presencials

Les classes presencials seguiran el calendari de continguts establerts i seran la base per al desenvolupament dels seminaris setmanals.

Seminaris

En els seminaris es plantejaran treballs i exercicis, que es desenvoluparan parcialment durant el seminari i parcialment fora de l’aula; el seminari és, de fet, un espai idoni per al treball individual o en grup.

Treball fora de l’aula

Durant l’assignatura es durà a terme un projecte final per a desenvolupar en equips de 3-4 pax. Es basarà en el llançament d’un producte i en el desenvolupament d’una estratègia de comunicació global en els quals s’aplicaran totes o gran part de les disciplines explicades en les classes magistrals.

(7)

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis):

2 h de classes magistrals durant 10 setmanes i 1 h de seminari durant 9 setmanes dividides en 4 grups.

2) Programació d’activitats en el pla d’estudis:

Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials

Fora de l’aula: treball en grup, exercicis individuals (casos, visionats, lectures…), estudi personal.

Setmana Activitat prèvia a la

classe Activitat a l’aula CLASSE MAGISTRAL SEMINARIS Setmana 1 19 SET. Introducció a la publicitat: 1. Elements del procés de comunicació publicitari 2. La publicitat al servei del màrqueting Setmana 2 26 SET. i 28 SET. Lectura llibre Postpublicidad cap. 1-2 i visionat de casos. www.doubleyou.com www.garciawww.com www.nadie.es www.molaria.com www.summa.com La nova naturalesa de la publicitat: la POSTPUBLICITAT. *Presentació briefing real client projecte fi de curs grup hoteler internacional. Organització grups treball vi. Projecte vi sense alcohol. Briefing. Setmana 3 3 OCT. i 5 OCT. Lectura “Concepto y oportunidades de la web 2.0 para el community manager” i lectura article tendència consum. Formació equips agència TFC. De l’AGÈNCIA DE PUBLICITAT al COMMUNITY MANAGER. Aportar casos campanyes yin/yang i presentar un contrabriefing. Setmana 4 10 OCT.

Lectura Power Point segmentació

i lectura de cas.

Aportar una estratègia 2.0.

Aportar nom agència.

Projecte vi sense

(8)

Setmana 5 17 OCT. i 19 OCT. El TARGET o la fi de la comunicació de masses. Recerca mercats, segmentació del consumidor a la persona Pràctiques segmentació. Projecte vi sense alcohol. Setmana 6 24 OCT. i 26 OCT. Visita mercat Boqueria i lectura The Brand Gap. Lectura de cas.

El poder de les MARQUES.

De les campanyes que capten a les

marques que sedueixen. Presentar anàlisi de marca vi sense alcohol. Setmana 7 31 OCT. i 2 NOV. Pràctica posicionament. Lectura introducció al SEO. POSICIONAR O MORIR pràctica de naming i posicionament per a vi. Setmana 8 7 NOV. i 9 NOV. Lectura capítol “Branded Content” del llibre La comunicación en cambio constante i lectura de cas. La CREATIVITAT i els processos creatius *presència dir. creatiu agència publicitat. Pràctica brainstorming i esbós campanya

gràfica per a vi sense alcohol. Setmana 9 14 NOV. i 16 NOV. Lectura cap. 3-4 Postpublicidad i lectura de cas. Càpsula BRANDED CONTENT. Els MITJANS i el G7. Desenvolupar una estratègia de mitjans 360°. Setmana 10 21 NOV. i 23 NOV. Exercici de promoció maionesa Hellman’s i lectura entorn legal publicitat. Accions alternatives o BTL: promocions, mktg directe, RP i producció d’esdeveniments. *Possible presència de professional en BTL Resum 10 ESTRATÈGIES per a una bona campanya publicitària.

Setmana 11 28 NOV.

Visionat TED, lectura cas i acabar TFC.

Presentació TFC en

(9)

Setmana Activitat fora de l’aula Activitat a l’aula Setmana 1 4+2 2.00 Setmana 2 4+2 2.00 Setmana 3 4+2 3.30 Setmana 4 4+2 3.30 Setmana 5 4+2 3.30 Setmana 6 4+2 3.30 Setmana 7 4+2 3.30 Setmana 8 4+2 3.30 Setmana 9 4+2 3.30 Setmana 10 8+4 3.30 Setmana 11 4 1

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :