Les escoles bressol municipals a la demarcació de Barcelona Principals resultats del Panel sobre les escoles bressol municipals

22  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Les escoles bressol municipals

a la demarcació de Barcelona

Principals resultats del Panel sobre

les escoles bressol municipals

4a Edició. Curs 2015-2016

Informe elaborat per l’Observatori de Polítiques Educatives Locals Oficina de Planificació Educativa

Gerència de Serveis d’Educació Barcelona, juny 2017

(2)

L’escola bressol municipal Continguts

Continguts

1- Metodologia i Mostra 2- Mapa escolar

 Escoles bressol municipals existents  Desplegament mapa escoles bressol

 Places municipis i cobertura de la població de 0 a 2 anys  Places ocupades

 Infants que van quedar en llista d’espera 3- Alumnat

 Infants que assisteixen als centres participants i percentatge d’infants que assisteix a l’escola bressol municipal  Infants per unitat

 Infants amb necessitats educatives especials o específiques 4- Docents

 Professionals totals i professionals per unitat  Infants per professional

5- Serveis de menjador, acollida i permanència

6- Mesures d'accés equitatiu: quotes, beques i tarifació social 7- Tipus de gestió

(3)

L’escola bressol municipal Metodologia i mostra

1

1. Metodologia i mostra

 Enquestes passades via correu electrònic a tots els municipis (235) amb EBM de la demarcació.  Respostes de 214 municipis, el 91% dels municipis amb EBM.

 Això correspon a 356 EBM, que representen el 90% del total.  Representativitat comarques:

o Excepte en el cas del Garraf, la mostra inclou dades de més del 85% dels municipis i centres. o En el cas del Garraf, la mostra se situa al voltant del 64% de centres i municipis.

 Es fan preguntes sobre:

o Mapa escolar: EBM, any de creació, places disponibles, unitats

o Infants: total, per edat, en llista d’espera, tipologia de jornada, necessitats educatives especials o Docents: per titulació i lloc de treball (tutor, suport)

o Serveis de menjador, acollida i permanència o Finançament, quotes i beques

o Tipus de gestió de les EBM

(4)

L’escola bressol municipal Mapa escolar

2. Mapa escolar

Elaborat amb les dades recollides al Panel, dades pròpies de la Gerència de Serveis d’Educació i del Departament d’Ensenyament.  EBM existents: El 76% dels municipis de la Demarcació compten amb, al menys, un centre

(5)

3

Desplegament mapa d’EBM:

A partir d’aquí, tota l’anàlisi es fa a partir exclusivament amb les dades corresponents als municipis que han respost l’enquesta del Panel: o Període de gran creixement del nombre de centres en el període 2000-2011, que arriba al seu màxim durant els anys 2007 i 2008. o En el període del 2000 al 2011 es creen el 75% de les EBM actualment existents.

o És a partir de 2012, quan disminueix dràsticament el nombre de nous centres.

o Relació entre any de creació i tipus de gestió: els primers anys del període, les escoles gestionades indirectament eren molt minoritàries, i no és fins a l’any 2000 que aquest tipus de model es comença a fer més present a les noves escoles. De fet, el 93% de les EBM de gestió indirecta s’obren a partir d’aquest moment i el seu ritme d’obertura supera el dels centres de gestió directa.

(6)

L’escola bressol municipal Mapa escolar

 Places totals disponibles municipis participants: 26.416

 Cobertura de la població de 0 a 2 anys (Places disponibles/Població 0-2): o Cobertura de la població a la demarcació: 25,14%

o El percentatge de cobertura disminueix a mesura que el nombre d’habitants del municipi creix. Se situa per sota del 20% en municipis de més de 50.000 habitants.

o La majoria de comarques presenten uns percentatges de cobertura per sobre del 25%.

Destaquen, per sobre de la mitjana, el Moianès, el Berguedà i l’Alt Penedès, mentre que ho fan per sota de la mitjana el Barcelonès i el Vallès Occidental.

o Comparativa curs 2009-2010: increment de 4 punts a nivell global, però cal tenir en compte l’efecte de la forta baixada del 20% d’infants d’aquesta edat.

(7)

5

o Evolució de la cobertura de la població entre 0 i 2 anys en els darrers quatre cursos escolars:

(8)

L’escola bressol municipal Mapa escolar

 Ocupació de les places disponibles: 90,4% de les places ocupades

o En aquesta edició, s’ha calculat emprant les dades d’alumnat equivalent, és a dir, places ocupades un mínim de cinc hores al dia durant cinc dies a la setmana.

o Tendència a incrementar-se a mesura que augmenta la població del municipi, amb l’excepció dels més poblats que baixa lleugerament.

(9)

7

Demanda no atesa:

o En 50 dels 214 municipis estudiats, van quedar infants en llista d’espera. La majoria, un 47%, eren infants d’un any d’edat. o Edat Infants en llista d’espera Demanda no atesa (i llista espera / [i matriculats + i llista espera])

0 anys 288 12%

1 any 1.221 13%

2 anys 1.071 8%

Total 2.580 10 %

Distribució per edats dels infants en llista d’espera Evolució demanda no atesa

(10)

L’escola bressol municipal Alumnat

3. Alumnat

 Total d’infants que assisteixen a les escoles de la mostra: 22.605.  Un 54% tenen 2 anys i només un 10% del total tenen menys d’un

any.

 El 84% assisteixen al centre a jornada completa

Percentatge d’infants que assisteix a l’EBM: 21,6%

o D’acord amb l’esperat, atenent al grau de cobertura descrit, el percentatge d’infants que assisteixen a l’EBM disminueix a mesura que augmenta la grandària poblacional del municipi

Percentatges d’infants de 0-2 anys a l’EBM per comarca Percentatges d’infants de 0-2 anys a l’EBM per trams de població % infants 0 anys escolaritzats a EBM  6,6% % infants 1 any escolaritzats a EBM  22,5% % infants 2 anys escolaritzats a EBM  34,0%

(11)

9

Infants per unitat:.

o Les xifres són sensiblement inferiors en el cas de viles amb menys de 3.000 habitants.

o Els darrers anys, el nombre d’infants per unitat ha disminuït, excepte en el cas dels municipis entre 3.000 i 5.000 habitants

0 anys 1 any 2 anys Total 0-2 Promig al/unitat 6,0 12,1 17,6 13,6

Máxim al/unitat 16 21 31 26

Mínim al/unitat 1 1 1 1

Valor més repetit al/unitat 8 13 20 14,8

Ràtios de referència (Decret 282/2006):

0 anys 1 any 2 anys

(12)

L’escola bressol municipal Alumnat

 Infants amb necessitats educatives especials o específiques:

o 371 infants amb necessitats educatives especials. D'aquests, el 17% continuen a l'escola bressol tot i tenir més de 2 anys. o 658 infants amb necessitats educatives específiques de tipus social.

Percentatge d'infants amb necessitats educatives especials o específiques Distribució per edat de l'alumnat amb necessitats

(13)

11

4. Docents

 Professionals: o Total:

Tutor (titulació mestre): 756 Tutor (titulació FP): 1.028 Suport (titulació mestre): 106 Suport (titulació FP): 715

(14)

L’escola bressol municipal Docents

 Infants per professional [infants / (tutors + suport)]: o Ràtio global a la demarcació: 8,8 infants/professional.

o En general, la ràtio ha augmentat, situant-se al mateix nivell que la del curs 2011-2012.

o Al llarg del període, destaca l’increment d’infants per professional al Barcelonès, el Berguedà i Osona.

(15)

13

5. Servei de menjador:

 Servei ofert pel 92% de les EBM, que acullen el 95% dels infants escolaritzats.  En un 73% dels casos, el servei està externalitzat.

 Percentatge d’infants que fan ús del servei a la demarcació: 55% . És la xifra més alta obtinguda des de l’inici del Panel.  Destaquen per sobre de la mitjana, el Baix Llobregat, Osona i el Barcelonès. Se situen per sota del 40%, l’Anoia i el Bages.

Evolució del percentatge d’infants que fan ús del servei de menjador

Serveis d’acollida i de permanència:

 20% d’infants fan ús del servei d’acollida.

(16)

L’escola bressol municipal Quotes i beques

6. Mesures d'accés equitatiu

 Quotes:

o Es tenen dades de sis cursos escolars

o Tots els municipis cobren quota mensual, mentre que les altres modalitats presenten més variabilitat.

o Es manté el percentatge de municipis que a partir del curs 2011-2012 van començar a cobrar matrícula i es manté estable el percentatge dels que cobren material, tot i que la quantia mitjana de la quota de material ha baixat sensiblement des del curs 2009-2010.

o Es recupera el percentatge de municipis que cobren quota de menjador.

(17)

15

Quota mensual Quota matí Quota tarda Matrícula (Anual) Quota material (Anual) Quota menjador Quota acollida Quota permanència Curs 2009-10 Promig 133,74 € 93,02 € 78,52 € 88,24 € 54,61 € 91,02 € 28,96 € 31,17 € % Mun. cobren 97,9% 30,9% 25,1% 34,0% 32,3% 92,6% 66,4% 41,6% Curs 2011-12 Promig 141,37 € 101,64 € 83,95 € 80,98 € 41,71 € 122,59 € 30,64 € 30,25 € % Mun. cobren 99,3% 25,6% 18,1% 47,4% 33,1% 82,7% 69,2% 39,9% Curs 2012-13 Promig 160,56 € 109,01 € 90,29 € 87,91 € 47,53 € 119,77 € 30,08 € 29,87 € % Mun. cobren 99,2% 26,9% 16,9% 49,2% 40,0% 83,1% 76,2% 40,0% Curs 2013-14 Promig 160,25 € 129,52 € 111,67 € 92,63 € 32,12 € 124,47 € 33,21 € 32,82 € % Mun. cobren 100% 27,3% 16,1% 44,8% 44,1% 77,6% 65,7% 31,5% Curs 2014-15 Promig 160,70 € 124,19 € 113,41 € 96,13 € 26,19 € 120,63 € 35,60 € 30,55 € % Mun. cobren 99,3% 29,3% 17,3% 48,1% 47,4% 83,5% 70,7% 33,8% Curs 2015-16 Promig 161,01 € 122,79 € 102,55 € 88,05 € 14,91 € 124,10 € 32,44 € 31,41 € % Mun. cobren 100% 32,7% 20,4% 63,3% 40,3% 85,2% 79,1% 30,1% Curs 2016-17 Promig 161,74 € 122,04 € 102,39 € 90,38 € 15,72 € 119,47 € 32,49 € 31,46 € % Mun. cobren 100% 36,0% 21,4% 62,4% 42,7% 85,9% 76,4% 31,5%

(18)

L’escola bressol municipal Quotes i beques

 Beques:

o S’ha preguntat sobre les beques d’escolaritat i les de menjador. A més a més, s’ha recollit informació sobre el nombre de bonificacions per germans al centre i per famílies nombroses o monoparentals.

o El percentatge de municipis que ofereixen els dos tipus de beca, ha disminuït respecte a l'anterior edició. Cal assenyalar que els darrers anys s'està incrementant el nombre de municipis que apliquen un sistema de tarifació social (ja un 10% del total), cosa que podria explicar aquest descens.

o Un 69% dels municipis de més de 5.000 habitants ofereix algun tipus de beca. Un 47% n’ofereix tant d’escolaritat com de menjador.

(19)

17

(20)

L’escola bressol municipal Quotes i beques

 Tarifació social:

o 22 ajuntaments l'aplicaven el curs 2015-2016 i 6 més l'han començat a aplicar el curs 2016-2017.

o Diversitat en el nombre de trams i les quotes. El nombre de trams varia entre 2 i 9, essent els majoritaris els que en tenen 5 o 6. o S'aplica majoritàriament a municipis de més de 20.000 habitants.

(21)

19

7. Tipus de gestió

 Percentatges molt similars als de l’anterior edició. Lleuger increment de dos punts percentuals de EBM de gestió indirecta.  El percentatge d’ajuntaments que tenen gestió directa és més elevat entre els municipis més petits.

 Escoles: o 57% GD

o 43% GI Municipis segons el tipus de gestió EBM

 Municipis: o 61% GD o 35% GI

(22)

L’escola bressol municipal Competències delegades

8. Competències delegades

Segons el Decret 282/06 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, els municipis poden sol·licitar una o més de les competències següents:

1- Procés de preinscripció i admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

2- Resolució dels expedients d’autorització, de cessament d’activitats, de modificació de l’autorització i de revocació de l’autorització de les llars d’infants

privades.

3- Regulació dels Consells de participació de l’escola bressol / llar d’infants.

 La majoria de municipis (un 63,64%) ha demanat la delegació d’una o més competències.

 El més habitual són els municipis que gestionen les competències 1 i 3, seguit pels que gestionen només la competència 1.

Percentatge de municipis que ha assumit Percentatge de municipis que ha assumit competències cadascuna de les competències

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :