PUBLICACIÓ INFORMATIVA DE L IL LUSTRE COL LEGI D ADVOCATS DE BARCELONA. 29 de juny Eleccions al deganat del Col legi ALTRES ADVOCATS POLÈMIC

27  Download (0)

Full text

(1)

Eleccions al deganat del Col·legi

món jurídic

P U B L I C A C I Ó I N F O R M A T I V A D E L’ I L · L U S T R E C O L · L E G I D ’ A D V O C A T S D E B A R C E L O N A

N ú m . 2 0 0 - J u n y 2 0 0 5

L’ O P I N I Ó D E L C O L · L E G I A T | C O M I S S I O N S | A N U N C I S B R E U S | N O T Í C I E S | A G E N D A

ALTRES ADVOCATS

Daniel Salvadó,

cooperant a Guatemala

Com deixar-ho tot per, amb els propis estalvis, dedicar-se durant un any a assessorar jurídicament persones maltractades per la pobresa i la violència, en una remota localitat maia.

POLÈMIC

Advocacia: vocació o

modus vivendi ?

Quatre companys opinen sobre què pesa més en l’exercici de la professió si la passió pel Dret i la representació dels ciutadans davant de la justícia o la necessitat de treballar.

Torn d’ofici online

Els col·legiats inscrits al Torn d'Ofici de l'ICAB ja poden consultar a internet les dades de les actuacions realitzades.

Conferència de Marc Forné al Col·legi

L’advocat i excap de govern d’Andorra va analitzar la transformació del país els darrers anys.

200 números de món jurídic

La revista del Col·legi d'Advocats de Barcelona ha trobat la continuïtat en totes les Juntes de Govern des de fa més de 20 anys i arriba al número 200 amb un record personal per part de professionals que hi han estat vinculats.

Proclamades les candidatures per als càrrecs de Degà, vicedegà, Secretari i vuit Diputats de la Junta de Govern, les eleccions tindran lloc el 29 de juny. Fins al 15 de juny hi ha la possiblitat de votar per correu. El dia de les eleccions, el Col·legi estarà obert de les nou del matí a les nou del vespre.

Les acreditacions estaran instal·lades al pati de columnes i les urnes a la sala d’actes. El recompte estarà informatitzat i es podrà seguir en directe.

món jurídic ha reservat un espai perquè cadascuna de les vuit

candidatures pugui anunciar directament el seu programa.

Eleccions al deganat del Col·legi

29 de juny

29 de juny

(2)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 3 S U M A R I – Comissió d’activitats socials. – Incorporacions. BIBLIOTECA

– Llistat de les obres adquirides darrerament pel Col·legi i

incorporades a la seva base de dades.

ANUNCIS

– Ofertes. – Demandes. – Altres. – Radiografia de la Professió.

Més de la meitat dels advocats tenen menys de 40 anys.

GAJ

– Sopar Col·loqui:

Projecte de Llei de divorci. – Reunió de Joves Advocats de Catalunya a Granollers. – Curs de riureteràpia. – Reunió amb el col·legi d’ambientòlegs de Catalunya.

– Carta de suport a la Jutgessa Degana.

– Campanya de recollides de llibres i contes infantils. – Conferència sobre violència domèstica a la delegació d’Arenys de Mar – Curs d’oratòria.

NOVETATS LEGISLATIVES

– Recull de les últimes novetats publicades al BOE.

AGENDA

– Convocatòries internacionals, beques i premis.

L’ENTREVISTA

– Daniel Salvadó Fernández, Advocat i cooperant a Guatemala. INFORMACIÓ COL·LEGIAL – Pintura solidària EDITORIAL

– Set candidats al Deganat.

L’OPINIÓ DEL COL·LEGIAT

– Polèmic:

– Advocats: vocació o

modus vivendi

?

– Més que un asil polític per Enric Leira

– Espai Obert: món jurídicté més de vint anys! A FONS – món jurídic 200. NOTÍCIES

– Informació relativa als preus públics de recollida de residus.

– Proclamació de candidats a les eleccions del Col·legi. – Consulta les teves actuacions de Torn d’Ofici

online

.

– Signatura de convenis. – Marc Forné visita l’ICAB.

5

6

8

10

34

16

17

24

26

28

32

(3)

E D I T O R I A L

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 5

món jurídic

és una publicació editada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan informatiu i d’expres-sió dels seus col·legiats.

Edita

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Mallorca 283, 08037 Barcelona. www.icab.es / icab@icab.es Director Max Arias Consell Assessor President

Enric Leira Almirall

Vocals

Elisa Escolà Besora, Marcos Jover Vilaró, Antoni Pons Pujol i Sònia Reina Sánchez.

Cap de Comunicació

Xavier Mateu

Coordinació món jurídic Isabel Viola Demestre

Gabinet de Premsa Mireia Arnó Composició Albert Muñoz món jurídic Telèfon: 934 961 880 / 936 011 234 (ext. 243). Fax: 934 871 938 e-mail: monjuridic@icab.es

Han col·laborat en aquest número: Manuel de Asprer

Casado, Joana Bonet, Delcia Capocasale, Andrea Galán Bonmatí, Enric Leira, Lluís Muñoz Sabaté, Isabel Nasarre, M. Rosa Pibernat Bartés, Antoni Plasència Monleón i José Luis Rodríguez Martínez.

Fotografia: Albert Muñoz,

Ramon Pomarol Collado

Disseny

Valverde de Miquel S.A. Claravall 2, torre 08022 Barcelona Telèfon: 934 344 880 Fax: 934 185 488 e-mail: vdem@vdem.com Lluís Cànovas. Impressió Consultores de Edición y Comunicación, SL Publicitat

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Mallorca, 283, 08037 Barcelona Telèfon: 934 961 880 Fax: 934 871 938 e-mail: marqueting@icab.es Dipòsit legal: B-17.273-83 ISSN: 1135-9196

Les opinions recollides en els textos publicats a món jurídic ho són exclusivament dels seus autors. L’opinió oficial del Col·legi

l’expressa la Junta com a òrgan de govern de la institució.

Set candidats

al Deganat

És un moment històric al Col·legi. El 29 de juny se celebraran les eleccions per renovar els càrrecs de Degà, Vicedegà, Secretari i vuit Diputats de la Junta de Govern. S'han proclamat vuit candidatures i set companys s'han ofert per al càrrec de Degà. És una nova mostra del dinamisme de la professió i de l'interès que desperten les eleccions tant entre els propis advocats com en l’entorn social.

Els col·legiats, tan exercents com els no exercents, estem cridats a les urnes per elegir democràticament els nostres representants davant de la societat i les administracions. Renovem una Junta de Govern que té la funció de dirigir el Col·legi i recolzar-nos en la nostra tasca professional. És important que hi participem tots, si volem sentir-nos nostre el Col·legi, i perquè la Junta de Govern sigui un autèntic reflex de l'advocacia barcelonina. En aquest món jurídic trobareu el llistat complet de totes les candidatures així com els espais que s'ha reservat perquè puguin exposar directament el seu programa. La renovació democràtica ha permès avançar al Col·legi i ser capdavanter en l'impuls i la modernització de l'advocacia. Ara, és el moment de tornar a expressar lliurement a través del vot quin futur volem per a la nostra institució.

Els últims vuit anys al capdavant del Col·legi tenen un balanç altament positiu. És un orgull pertànyer a aquesta corporació que ha aconseguit, finalment, abandonar el segle XIXi ingressar al XXI. La renovació de les estructures col·legials, de la normativa, la defensa dels interessos dels advocats i la prestació de serveis són processos consolidats. Qui tingui el relleu al capdavant de la Junta rebrà alhora el repte apassionant i encoratjador de liderar una modernització imparable.

(4)

O P I N I Ó

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

6

Per Enric Leira

Per primera vegada, el Ministeri de l'Interior ha concedit asil polític a una dona maltractada.

Es tracta d'una dona originària d'un país del Golf Pèrsic, que va ser obligada a contraure matrimoni, quan encara era menor d'edat, forçada per la família, amb dos fills, que ha estat subjecte a continus maltractaments per part de l'espòs i de la seva família i a qui se li ha negat el divorci. Al voltant d'aquest fet es poden fer varies reflexions. Intentaré encetar-ne alguna i, fins i tot, introduir algun punt per a la polèmica.

En primer lloc, ja era hora que el Govern de l'Estat (únic amb competències en aquest punt) fes una aplicació coherent i humana del dret d'asil. És sabut que la Llei de 26 de març de 1984, modificada el 19 de maig de 1994, que regula el Dret d'asil i la condició dels refugiats al nostre país, ha estat objecte, per part dels diferents governs, tant del PSOE com del PP, d'una aplicació extremadament restrictiva que ha motivat al llarg d'aquests 21 anys de vigència de la Llei algunes situacions d'autèntic escàndol. Per tant, benvingut sigui aquest canvi de criteris en l'aplicació d'una llei que constitueix un barem de la qualitat de la democràcia de què tant ens vantem.

En segon lloc, em sento obligat a reiterar els tòpics (indubtablement i malauradament ben reals) sobre la situació de la dona en determinats països, amb estructures socials de caire medieval i on el pes d'una religió ancorada en el llunyà segle 7è es fa sentir arreu, des de les institucions polítiques fins la intimitat de la llar, i ofega les aspiracions d'igualtat del 50% de la població, les dones, obstaculitzant el procés cap a societats més modernes, més democràtiques i més justes.

No hi ha dubte que, mentre, en els països occidentals, la segona meitat del segle XXs'ha caracteritzat pel procés

imparable cap a la igualtat de gèneres i l'alliberament de la dona, en la majoria dels països islàmics s'ha produït un retrocés en aquest i en molts altres terrenys, a partir del fracàs dels tímids intents de modernització inspirats pel denominat socialisme àrab, que va quedar engolit en el immens forat negre de la guerra freda.

La situació de la dona en aquests països constitueix una, i potser la més important, de les assignatures pendents de la humanitat que han de ser aprovades en aquest segle XXI.

En tercer lloc, no puc resistir la temptació d'apropar-me a la nostra realitat social i legal.

Els avenços en la condició de la dona a casa nostra han anat acompanyats per la sortida a la llum d'una xacra social, els maltractaments a la llar, universalment estesa, i que en els darrers anys ha causat nombroses víctimes mortals.

La presa de consciència d'aquest greu problema per part de la societat i dels poders públics, ha inspirat un seguit de reformes legislatives, la majoria d'elles imprescindibles per avançar en la solució del problema. Però cal que ningú s'enganyi. Encara estem lluny de poder cantar victòria i caldrà, per tant, persistir en la millora, sobre tot, dels mecanismes de prevenció per evitar que segueixi creixent l'estadística macabra de dones mortes per la seva parella o ex parella. En aquest procés és necessari evitar incórrer en dos excessos. La precipitació i dispersió legislativa en matèria de procediment penal (benvingut sigui l'anunci de la reforma integral de la L.E.Crim.) i la criminalització de conductes que en cap cas constitueixen maltractaments i que només son l'expressió d'incidents menors en la difícil convivència conjugal que han de romandre fora del Codi Penal.

Andrea Galán Bonmatí

Col·legiada núm. 26.834

No es pot negar que avui dia ens és necessari treballar, no només per tal de sentir-nos, com se sol dir, realitzats, sinó també per cobrir les nostres necessitats més bàsiques com a persones i ciutadans. Em refereixo a aquelles coses més materials; és a dir: els impostos, les assegurances, el lloguer (alguns afortunats l'hipoteca), la roba, el menjar, els desplaçaments, l'oci, el material informàtic, la formació, i un llarg etc.

Malgrat tot això, crec que hi ha professions, com ara la nostra, en la que es necessita una importantíssima dosi de vocació. La relació personal que s'estableix amb el client, l'interès en solucionar i ajudar a les persones amb algun tipus de problema, la dedicació intensa que cada tema comporta, la psicologia, i per què no dir-ho, també la paciència que la nostra feina requereix, fa que sigui pràcticament impossible que ens prenem aquest feina, només amb la intenció que ens reporti uns beneficis econòmics, i no com a repte personal.

Tots anem escollint, dintre de les possibilitats, el nostre camí, i, donades les hores que dediquem a la nostra professió, és imprescindible que la feina ens agradi i ens motivi, però, encara que segurament sigui una mica innocent dir-ho, sempre he cregut que la feina que fas t'ha d'agradar, però a més, també has de fer l'esforç que la feina que fas, t'agradi.

Advocats:

vocació o

modus vivendi

?

M. Rosa Pibernat Bartés

Col·legiada núm. 25.964

Tot i que en el camp jurídic el terme vocació em sembla massa excessiu, en el meu cas la vocació podria coincidir amb els anys joves de pas per la Facultat; però, després, el pas del temps, -la vida-, ho resitua tot i, finalment, acaba sent un més o menys còmode modus vivendi en relativa llibertat. Manuel de Asprer Casado Col·legiat núm. 6.395 La profesión de abogado es un ejercicio fundamental en la defensa de los intereses de los ciudadanos, ya que contribuye y hace posible la resolución de conflictos surgidos de las relaciones sociales. La vocación de los abogados hace que en cada caso concreto se luche por conseguir el ideal de la justicia, conseguir lo que realmente uno cree.

Sin embargo, lo que puede empezar como una vocación profesional y, gracias al volumen de trabajo de los propios clientes, puede acabar encaminándose hacia un propio modus vivendi. José Luis Rodríguez Martínez Col·legiat núm. 19.623

Vocació. Sense dubtes. L'exercici de l'advocacia requereix un nivell d'autoexigència i professionalitat que ha d'ésser necessàriament

proporcional a la rellevant funció que la societat ens té encomenada, i que la pròpia Constitució garanteix. Sense vocació, sense esperit de servei, diria més, sense passió en el seu exercici, la tasca de l'advocat està condemnada al fracàs. Això no obsta, - és més, n'és una conseqüència -, que

l'acompliment de la nostra funció es realitzi en les condicions

econòmiques i personals més dignes. I això no passa sempre, especialment respecte als companys joves. Després de dotze anys d'exercici, he de dir que, malauradament, no són poques les ocasions en què la nostra

intervenció professional no està adequadament valorada, no ja pels clients, sinó també per les pròpies institucions públiques i fins i tot, perquè no dir-ho, pels propis companys. Però davant d'aquesta situació, la resposta de l'advocat, només pot ser una: perseverància, professionalitat, autoexigència, i compromís. En definitiva...vocació!

P O L È M I C

(5)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 7

E S P A I O B E R T

Al març del 1984, fa més de 21 anys, va aparèixer el primer número de món jurídic.

Puc donar aquestes precisions fàcilment perquè, al meu despatx a casa, tinc penjada a la paret davant de la meva taula la planxa de la primera pàgina d'aquella publicació. S'hi donaven els resultats de les eleccions celebrades al desembre i la composició de la nova Junta de Govern. I hi havia una "Carta del degà". La seva relectura ara em fa pensar en els problemes que ja s'han resolt i en aquells que continuen encara existents, malgrat els esforços de les successives Juntes de Govern.

La major comunicació amb els col·legiats que es pretenia amb l'aparició de món jurídic s'ha obtingut amb escreix. Ha passat aquesta publicació per diferents èpoques, recollint els parers de les successives Juntes de Govern, i amb

presentacions cada vegada més modernes i atraients (quan començàrem, no volíem, de cap manera, esmerçar els pocs diners que el Col·legi disposava i que podien ésser més necessaris per d'altres qüestions). I ara comptem, a més, amb internet i amb el Portal de l'Advocat, inimaginable en aquells temps!!

Volíem que fos un Servei del Col·legi als seus membres. I considero que ho ha estat i que ara continua encara essent-ho. Es volia que món jurídic incités els companys a una major participació en les tasques del Col·legi ja que aquest havia d'ésser l'obra de tots. Crec que ara hi ha més companys

col·laborant en les tasques cada vegada més nombroses i més variades portades a cap pel nostre Col·legi, potser perquè el nombre de col·legiats ha crescut i que la professió s'ha rejovenit.

Hi parlàvem dels problemes de la nostra professió i dels problemes de l'Administració de Justícia. Dèiem que calia no desanimar-nos i tractar nosaltres de donar sortides, sense esperar que ens vinguessin dictades o imposades. La situació conflictiva continua encara i caldria que el nostre Col·legi tingués sempre ben clar que en el vaixell de la Justícia hi estem navegant tots junts, Tribunals i Advocats, per tractar de tirar-la endavant. I deixar sempre ben clar que el Col·legi farà sempre l'impossible perquè tal vaixell no s'enfonsi per culpa nostra.

Hi parlàvem també dels serveis a la comunitat ciutadana que el Col·legi havia de donar. I per això - dèiem - era necessària una "perfecta formació dels advocats en els diversos camps de la nostra professió". La solució no ens ha vingut encara per una millor formació obligatòria, però el Col·legi, en la mesura de les seves possibilitats, està tractant que els nostres companys siguin cada dia més diligents i estiguin millor preparats.

Comprendreu fàcilment que per mi sigui una satisfacció el veure que al cap de més de vint anys continua encara publicant-se pel Col·legi quelcom iniciat aleshores. I estic segur que continua essent una satisfacció també per tots aquells amics (alguns no coneguts abans d'aquell moment) que amb mi formaven aquella Junta de Govern i que són encara d'aquest món.

Sapigueu, però, que tot allò nascut aleshores, no va pas ésser una obra personal del Degà. Aquest es limitava a coordinar i dirigir els entusiasmes i les realitzacions de tots aquells companys de Junta. Crec que parlar de "pinya" i d'una "pinya plena de pinyons" pot ésser una expressió prou gràfica per donar una idea de com treballàrem. I, si m'ho permeteu, una vegada més els en vull donar les gràcies.

món jurídic

té més de vint anys!

Antoni Plasència Monleon Col·legiat núm. 5.876

(6)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

8

A F O N S

món jurídic

200

Al llarg d'aquests dos-cents números, la revista ha trobat el seu format adequat tot superant les vacil·lacions inicials sobre el model de publicació que havia de ser: una revista d'informació general feta per advocats, o bé una revista especialitzada per a la professió; sens dubte perquè la realitat s'ha imposat i ha demostrat que els punts d'interès dels ciutadans i els dels advocats conflueixen, com a part integrant que són de la societat civil. Així mateix, món jurídic ha sabut beneficiar-se de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que han sorgit, i per tant ha aconseguit una millor difusió dels seus continguts. Que sigui per molts anys. L'1 de març de 1983, quan

era diputat de cultura de la Junta de Govern que presidia el degà Antoni Plasència, vaig presentar una proposta de creació d'un periòdic del Col·legi, que pogués recollir totes les notícies que afectessin a l'advocacia i no fossin de caràcter doctrinal ja que per això últim ja disposàvem de la Revista Jurídica de Catalunya. Recordo que per reforçar la meva proposta vaig fer una determinada comparació amb l'entestament del general De Gaulle per dotar a França d'una petita "force de frappe" nuclear. El nostre

periòdic vaig dir, no tindrà la influència dels mitjans de comu-nicació que tots coneixem, però serà una arma poderosa i dissuasiva

que el Col·legi pot necessitar en qualsevol moment per consolidar la seva política o combatre allò que resulti perniciós per a la nostra professió o per al dret. No hi va haver a la Junta cap gènere de rebuig a la idea i així va

néixer, amb les limitacions que ens imposava el nostre pressupost, món jurídic, el primer número del qual ja va provocar un extraordinari enrenou per denunciar les corrupcions i deixadeses de determinat jutjat.

MON JURIDIC I

JO.-Recordo el naixement de món jurídic amb tot l'afecte que evoquen els primers "fills professionals". La tasca que em van encarregar era la de convertir un butlletí en una revista, que a més d'esdevenir un vehicle d'informació i opinió pels col·legiats, aportés creativitat periodística i debats interessants. I per suposat una mica d'entreniment. No era un repte senzill, el caràcter més aviat avorrit de la lletra petita: disposicions, convocatòries, guia legislativa, pesava molt sobre el to de la publicació que sens dubte havia de ser seriosa i corporativa. Crec que la seva autèntica riquesa procedia dels seus protagonistes. A la quarta planta del nou edifici del carrer Mallorca hi havia un passar constant de compromisos i utopies. Advocats i advocades que entraven a la redacció de món

jurídicper posar damunt de la taula les seves

propostes, els interrogants que s'obrien amb la modernització de l'ofici d'advocat però també la necessitat de prendre importants iniciatives a fi de modernitzar les lleis i adequar-les a les noves necessitats socials. Recordo, amb emoció, els treballs de la Comissió de Dones Advocades i la seva empenta per conscienciar la professió i la judicatura respecte a un autèntic atemptat contra els drets humans, la violència de gènere, que en aquell temps es saldava amb una petita multa. La seva feina va ser determinant per iniciar un camí que ens demostrés que la justícia no dorm, i que avui ha cristalitzat amb el compromís del Parlament per combatre de forma radical aquest flagrant atemptat contra la llibertat. He de dir que en aquesta i altres curses encaminades a garantir una nova justícia social, des de les pàgines de món jurídic, em vaig sentir molt implicada, i rica en mestres, les ensenyances dels quals he anat aplicant en els diferents escenaris de la vida. Felicitats!

Joana Bonet

Lluís Muñoz Sabaté

Isabel Nasarre

món jurídic arriba al número 200, després de 22 anys d'enviar-se als

despatxos d'advocats cada mes. És una bona oportunitat per

tornar a fer memòria sobre la història de la publicació i, de retruc,

de la professió. En altres ocasions (vegeu món jurídic núm. 150 i

177) ja s'ha fet un repàs exhaustiu dels fets i de les persones que

l'han impulsat. Per aquest motiu, ara hem volgut celebrar-ho

a través de l'experiència de tres professionals que hi han

col·laborat des de diferents responsabilitats i punts de vista.

Directora de la revista Marie Claire

President del TAB

Cap de Comunicació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

(7)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

10

N O T Í C I E S N O T Í C I E S

Proclamació de candidats a les eleccions del Col·legi

ALBERT

MUÑOZ

CANDIDATURA

Degà: Joaquim de Miquel Sagnier Vicedegà: Enrique Moreno Almárcegui Secretari: Isabel Pedrola Román-Naranjo Diputats: Roser Navarro Tapias Núria Olasz Quintana Cristina Vallejo Ros Carlos de Alvarado Noriega Francesc Benedé Llugany Jordi Calsamiglia Blancafort Cristóbal Martell Pérez-Alcalde Roberto Sánchez Flores

CANDIDATURA

Degà: Lluís Sentís Hortet Vicedegà: Jordi Martí Botella Secretari: Pere Soler Matutes Diputats: María Isabel García Arroniz Carles Muñoz Albert María del Alba Novell Vera Jacinto Soler Padró Gonzalo Yvars Rodríguez María Consol Martínez Rodríguez

CANDIDATURA Diputat: Albert Parés i Casanova CANDIDATURA

Degà: Albert Sala Reixachs Vicedegana: Yvonne Pavia Lalauze Secretària: Inmaculada Cerezo Cintas Diputats: Jordi Cortada Pasola Joan Antoni Querol Salinas Ricard Peix Masgoret Rafael Espino Rierola Joan Carles Sabaté Martí Ignacio de Muller de Dalmases Leandro Martínez-Zurita Julià Paula Bayés Morán

CANDIDATURA

Degà: Santiago Montaner Gomis Vicedegà Ferran Escura Serés Secretari: Mª del Carmen Moliné Jorques Diputats: Josep Antoni Arcas López Mercè Bellera Via Juan Luis Domínguez García Josep Jover Padró Noemí Mascaraque Achón

Aránzazu Navarro Zorita Susana Ocaña Alcobé Albert Sant i Pont

CANDIDATURA

Degà: Francesc de P. Jufresa i Patau Vicedegà: Mª Teresa Suils Sarrablo Secretari: Mariano Castillo García Diputats: Beatriz Baldó Lavilla Jordi Codina Roig Gemma Fradera Mulà Xavier Miravalls Massot Bernat Mullerat Prat Heribert Padrol Munté Roser Ràfols Vives Maria Teixidor Jufresa CANDIDATURA

Degà: Luis del Castillo Aragón Vicedegà Julian M. Valón Mur Secretari: Eva Labarta i Ferrer Diputats: Rafael Entrena Fabré Alba Jové González Cristian Oliver Lucas Mas Joan Merelo-Barberà Gabriel Pere Anton Miralbell Guerin

Ricardo Morante Esteve Santiago de Nadal Arce Carmen de Rivera Pla

CANDIDATURA

Degà: Sílvia Giménez-SSalinas Colomer Vicedegà: Pedro L. Yúfera Sales Secretari: Joaquim Jubert di Montaperto Diputats: Mercedes Cora Calabuig M. Eugènia Gay Rossell Mariajosé Gozálvez Vives Ignasi Martínez de Dalmases Jordi Miró Fruns Ester Ortín Solé Jordi Pina Massachs Luis Octavio Segura Vallejo

La Junta de Govern del Col·legi

d'Advocats de Barcelona, reunida a partir de les 24 hores del 29 de maig, en sessió extraordinària, va acordar proclamar candidats a les eleccions per als càrrecs de Degà, Vicedegà, Secretari i vuit Diputats de la Junta de Govern, als col·legiats que formen aquestes candidatures.

LES ELECCIONS TINDRAN LLOC EL

29

DE JUNY

.

EL COL

·

LEGI ESTARÀ OBERT DE LES NOU DEL MATÍ A

LES NOU DEL VESPRE

.

món jurídic

HA RESERVAT UN ESPAI PERQUÈ CADASCUNA

DE LES VUIT CANDIDATURES PUGUI ANUNCIAR DIRECTAMENT

(8)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

N O T Í C I E S

Informació relativa als preus públics de recollida de residus

L'Ajuntament de Barcelona va establir l'any passat un nou preu públic relatiu a la Prestació dels Serveis Especials de Neteja i Recollida de Residus Municipals, que va ser adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 2 de desembre de 2003 i que es publicà a la Gaseta Municipal el 30 de desembre de 2003. D'acord amb l'anterior, l'Ajuntament de Barcelona va fer arribar a molts advocats una pre-liquidació del citat preu públic, un model de Declaració de residus i posteriorment la liquidació definitiva. Condicions especials per a advocats En defensa de la professió, el Col·legi d'Advocats de Barcelona va signar el 27 de setembre de 2004 un conveni amb

l'Ajuntament de Barcelona per tal d'aconseguir unes millors condicions per als advocats de Barcelona. En aquest sentit, l'Acord preveu una reducció del preu públic corresponent a l'exercici 2004 del 30% per als despatxos de menys de 60 metres quadrats i del 10 % per a la resta. Aquesta disminució es durà a terme en la liquidació de l'any 2005 amb efectes retroactius. Igualment, per a enguany, es preveu una altra reducció del 10% que haurà de constar en l'esmentada liquidació.

Recursos i terminis

En el supòsit d'haver-se presentat recurs

d'alçada contra l'esmentada liquidació definitiva d'aquest preu públic, es disposa de 2 mesos per presentar recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en què l'Ajuntament de Barcelona contesti expressament el recurs. En el cas que aquesta Administració Local no el resolgui

expressament, el termini per presentar recurs contenciós-administratiu serà de 6 mesos a comptar des del dia següent en què es

produeixi l'acte presumpte, que d'acord amb la normativa específica aplicable en aquest cas, té lloc transcorregut 1 mes des de la interposició del recurs d'alçada sense que aquest s'hagi resolt expressament.

L’assessoría jurídica de l'ICAB resta a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que considereu necessari en relació amb aquest assumpte.

ALBERT

MUÑOZ

(9)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

12

N O T Í C I E S

Els col·legiats inscrits al Torn d'Ofici ja poden consultar on-line les dades de les actuacions realitzades per Torn d'Ofici. Amb la intenció de facilitar la vostra tasca en l'exercici de Torn d'Ofici i tenint consciència de que cada vegada s'exigeix més als advocats inscrits en aquest Servei (mail per a les comunicacions,

documentació acreditativa, terminis de presentació de justificants...) s'ha posat en marxa un nou servei personalitzat de consulta on-line que permet, amb un mètode ràpid de recerca, conèixer tant les dades genèriques de les designacions i assistències realitzades, com el estat de justificació de les mateixes.

Com accedir al servei de recerca de designes i telefonemes

En l'apartat Torn d'Ofici del Portal de l'Advocat (Serveis al Col·legiat/Serveis Jurídics/ Torn d'Ofici) trobareu a la part

dreta el Nou cercador designes i telefonemes al qual podreu accedir mitjançant el vostre de número de col·legiat i password.

Com obtenir el password?

En cas que no disposar de password poseu-vos en contacte amb Atenció al Col·legiat. Funcionament

1. Introduir número de col·legiat i password.

2. Determinar recerca. Podeu fer la vostra consulta per any o bé pel nom de

l'interessat. En aquest supòsit, no es necessari escriure el nom complert, ja que el buscador localitza totes les designes o telefonemes que continguin la paraula introduïda.

3. Clica sobre la imatge de cercador/lupa 4. Podreu veure els resultat de la vostra recerca clicant sobre la subcarpeta de "Designes" o bé la de "Telefonemes" segons

la opció que seleccioneu.

5. Si cliqueu a sobre de qualsevol d'un dels resultats obtinguts veureu el detall i a sota les actuacions justificades corresponents a la designa o telefonema seleccionat.

Signatura de convenis

L'ICAB va signar a final d'abril dos convenis marc de col·laboració, primer amb

l'Associació Catalana de Víctimes

d'Organitzacions Terroristes i, el segon, amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.

La finalitzat de l'Associació Catalana de Víctimes d'organitzacions Terroristes és la de prestar assessorament i col·laboració a les persones que han sofert un atemptat. En virtut del conveni signat amb l'ICAB ambdues entitats col·laboraran en el servei

d'assessorament de caràcter jurídic i social, que actualment està duent a terme l'Associació. Per donar compliment a l'objecte del conveni, des de l'ICAB es constituirà una comissió que serà presidida per un membre de la Junta de Govern i que estarà integrada per tots aquells col·legiats que voluntàriament i de manera gratuïta vulguin col·laborar en la tasca

d'assessorament jurídic en l'àmbit del dret penal, administratiu, civil i laboral. La Comissió realitzarà reunions periòdiques amb els Serveis Jurídics de l'Associació amb

la finalitat de recolzar-la i assessorar-la en aquells temes i qüestions jurídiques pròpies de l'activitat d'aquesta.

El conveni signat amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya estableix que l'ICAB facilitarà la participació d'aquesta entitat en aquelles activitats col·legials que tractin sobre la família o les polítiques familiars, estudiarà l'aplicació d'avantatges i facilitarà assessorament jurídic respecte propostes o modificacions legislatives que l'associació promogui.

Marc Forné visita l’ICAB

L'exCap de Govern de l’Estat andorrà, Marc Forné, va oferir una visita guiada, pel passat present i futur del Principat d’Andorra. Els darrers dotze anys han suposat un gir radical en la legislació

andorrana. Partint del 1993, any en què es va publicar la Constitució, o considerant les més de 250 lleis que s’han anat publicant

successivament fins a l’actualitat.

L’estructura orgànica andorrana és assimilable a la dels països veïns, tot i que es manté l’arcaïsme de la governació bicèfala entre el Bisbe de la Seu i el President de la República francesa: el parlament i el sistema judicial s’adapten perfectament a les exigències de la societat andorrana tot i que encara queden per superar l’assentament de figures tan importants com poden ser en un moment donat els advocats de l’Estat.

L’estructura judicial també s’assimila molt a la d’aquí. Marc Forné va fer cinc cèntims sobre el que per l’Estat andorrà ha suposat un alt esforç en la cerca constant de la consolidació jurisdiccional. Per una banda, la institució del Palau de Justícia on prén rellevància la figura dels Batlles i del Consell Superior de Justícia conformat per 5 membres triats pel cap de govern, els coprínceps i la magistratura. Per

una altra banda, la presència d’un Tribunal Constitucional molt més restringit que el seu homòleg espanyol ja que al no seguir el modelde l’empara total, denota una major professionalitat i eficàcia.

Consulta les teves actuacions de torn d'ofici online

R AMON P OMAROL C OLLADO

(10)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

14

N O T Í C I E S

Més de la meitat dels advocats

tenen menys de 40 anys

El Col·legi d'Advocats de Barcelona va presentar, el dia 7 de juny de 2005, els resultats de la Radiografia de la Professió que s'ha dut a terme durant l'últim any i mig. Es tracta del primer estudi d'aquest rigor i profunditat que s'ha dut a terme a l'Estat Espanyol i ha recollit, entre altres dades, l'estructura, l'organització interna i els ingressos dels despatxos, les especialitats dels advocats, el tipus de clients així com dades sociològiques i demogràfiques dels professionals.

La informació s'ha obtingut a partir de dues enquestes amb mostres representatives de professionals exercents i responsables de despatx sobre un univers de prop de 18.000 advocats col·legiats a la nostra institució. S'han recollit més de 300.000 dades. Un primer anàlisi d'aquest gran volum de xifres permet treure les primeres conclusions i

dibuixa un perfil de l'advocat que trenca amb la imatge tradicional d'aquest col·lectiu. En destaca, especialment, la flexibilitat de l'advocat a l'hora d'atendre el seus clients, que són majoritàriament ciutadans. Els horaris d'atenció al públic i d'atenció telefònica són molt extensos i també les hores de treball. També és nota una gran incidència de la dona en la professió, que és majoria per sota dels 35 anys, i que realitza també una extensa jornada laboral. Aquests són alguns dels resultats de l'estudi:

Professió jove

· El 52,8% dels advocats s'han incorporat a la professió els últims 10 anys. Un 46% s'han llicenciat en els últims 10 anys. Un 60% no comença a exercir l'advocacia fins passat un temps de llicenciar-se, en línies generals entre 1 i 2 anys després d'acabar la carrera.

· Un 63,4% dels advocats tenen menys de 40 anys. La mitjana d'edat dels professionals entrevistats és de 39 anys.

Sobre els homes i dones professionals de l'advocacia

· El 60% dels advocats són homes. Per sota dels 35 anys les dones són majoria. Dels 25 als 30 anys les dones representen el 63% dels advocats i dels 30 als 35, el 50%.

· El percentatge de titulars únics de despatxos que són homes gairebé triplica el de dones.

Jornada de treball

i retribució

· Advocats i advocades treballen un número d'hores semblant a la setmana (entre 40 i 55 hores com a valors predominats).

L’ICAB presenta la primera radiografia de la professió, a Espanya.

Els resultats trenquen alguns mites sobre l’advocacia

(11)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 15 N O T Í C I E S

La proporció de dones que treballen 40-45 i 45-50 hores és superior a la d'homes. · Un 34% dels advocats percep una retribució fixa.

· Hi ha més dones que homes que ingressen menys de 30 mil euros bruts anuals per treballs d'advocacia. A partir de 30 mil euros, la proporció d'homes supera la de dones. · La proporció d'advocades que es declaren insatisfetes o molt insatisfetes amb els seus ingressos és d'un 30,6%, a diferència d'un 19,7% d'homes insatisfets o molt insatisfets pel mateix concepte.

· El 23% dels advocats no va percebre remuneració en començar a treballar.

Especialitats

· Hi ha tres tipus de professionals: generalista (50,5%), especialista en una branca del Dret (23,9%) i especialista en dues o tres branques del Dret (24,6%). Més específicament, en un grup de 100 advocats ens podríem trobar 24 especialitzats en 1 branca: dels quals 10 es dediquen al Dret Civil, 5 al Laboral, 3 al Mercantil, 3 al Penal, 2 a l'Administratiu i 1 al Tributari.

· Un 70% han fet estudis d'especialització. El 30% els han realitzat a l'ICAB.

Un professió emprenedora

· Un 30% s'inicien en l'exercici per compte propi. Un 60% per compte aliè, tendència

que s'està consolidant entre els recent llicenciats.

· Un 75% dels advocats treballen en bufets, la resta treballen a l'empresa, en consultories o auditories, l'administració pública i altres. · El 53% dels despatxos són unipersonals. La mitjana d'advocats per despatxos és de 4 professionals per despatx.

Antecedents

· Gairebé el 70% dels advocats de Barcelona, tan joves com grans, no tenen antecedents familiars en el món del Dret.

Al servei del ciutadà

· Els despatxos atenen clients de les 9 del matí a les 9 del vespre, si bé es poden trobar horaris de visites que comencen a les 7 del matí i acaben fins i tot a les 23 hores. · Els clients són majoritàriament ciutadans (49%), mentre que un 30% dels clients són empreses. Entre els clients que són empreses hi predominen les petites i mitjanes.

Ingressos i previsions

de futur

· Un 20% dels despatxos tenen ingressos bruts anuals entre 30.000 i 60.000 euros. Un 37% dels despatxos tenen unes despeses d'entre 5.000 i 20.000 euros en concepte de

treballs d'advocacia, lloguer i manteniment. · Les previsions de futur dels despatxos s'orienten cap a la inversió per les noves tecnologies (39,9%), fomentar la formació dels advocats (38,2%) i fidelitzar la cartera de clients (47,7%).

Per a l'elaboració de la Radiografia de la Professió han estat necessàries prop de 10.000 trucades telefòniques, més de 1.000 advocats entrevistats, 700 hores d'entrevistes, 200 hores d'introducció de la informació recollida, sis transcriptors, tres concertadors d'entrevistes i nou entrevistadors. L'estudi ha estat elaborat per un equip interdisciplinari en què hi ha intervingut principalment advocats i psicòlegs socials.

Aquest estudi té la funció d'aportar dades útils per orientar l'activitat de l'ICAB a l'hora d'oferir serveis als col·legiats, i per endegar nous projectes per conèixer de manera objectiva la realitat de la professió i el seu entorn. Aquesta radiografia també s'ha pensat per oferir a l'advocat uns marcs de referència respecte la seva posició dins del mercat jurídic.

La informació presentada està disponible al Portal de l’Advocat: www.icab.es En el proper món jurídic, s’oferirà un complet reportatge amb la valoració i anàlisi de les dades.

>>

Acte de presentació de l’estudi. D’esquerra a dreta: José Vicente Pestana, psicòleg social i tècnic de l’estudi; Bernat Antràs, President de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals i diputat de la Junta de l’ICAB; Jaume Alonso-Cuevillas, Degà; i Núria Codina, psicòloga social i coordinadora de l’estudi.

(12)

G R U P D ’ A D V O C A T S J O V E S

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

16

CONFERÈNCIA SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA A LA DELEGACIÓ D'ARENYS DE MAR

El dia 11 de maig es va celebrar un acte conjunt entre el GAJ i la Delegació d'Arenys de Mar, amb l'objectiu d'analitzar les darreres reformes legislatives en matèria de violència domèstica. Els ponents van ser la Il.lma Jutjessa Sra. Mª José Hernández, i l'advocada Olga Carretero. Ambdues varen posar de manifest la complexitat jurídica i material que comporta dur a la pràctica les prescripcions de la nova legislació. Després de la conferència, es va obrir un col.loqui on es van plantejar els dubtes, pros i contres que la reforma genera.

CURS D'ORATÒRIA

Durant els mesos d'abril i maig es van realitzar la 4a i 5a edicions del Curs d'Oratòria amb gran èxit d'assistència. Us informem que des del GAJ ja estem treballant en noves edicions d'aquest curs, on s'adquereixen les habilitats de comunicació necessàries per a l'exercici de la professió, especialment a l'hora d'afrontar un judici.

Així mateix s'estan preparant altres cursos de

profundització en la matèria, arrel de les inquietuds dels assistents al primer curs, dels que s'oferirà oportuna informació.

SOPAR COL.LOQUI: PROJECTE DE LLEI DE DIVORCI

El dia 18 d'abril va tenir lloc un sopar col.loqui organitzat pel Grup d'Advocats Joves al restaurant Gran Paris, on es va parlar del Projecte de Llei de modificació del Codi Civil en matèria de separació i divorci, projecte que ha suscitat un gran interès jurídic i a la vegada social. En aquest sopar vam comptar amb dos convidades excepcionals, la Il.lma. Jutgessa Degana de Barcelona, Maria Sanahuja, i la companya Magda Oranich, les quals van exposar les repercussions que aquestes reformes poden implicar, i a la vegada van profunditzar en un tema tan controvertit com és la custòdia compartida.

CARTA DE SUPORT A LA JUTGESSA DEGANA

Arran de l'escrit presentat recentment per diverses associacions de dones al CGPJ en contra de les

declaracions sobre violència domèstica realitzades per la Jutgessa Degana de Barcelona Il·lma. Sra. Maria Sanahuja, el Comitè Executiu del GAJ vol manifestar el seu suport més unànime a la mateixa.

Únicament volem manifestar que no podem oblidar que vivim en una societat democràtica, on tenim reconegut el dret de llibertat d'expressió, i per tant, entenem que les declaracions de la Il·lma. Sra. Maria Sanahuja han de ser respectades com a tals, sense confondre les mateixes amb un recolzament als autors d'aquest tipus de delictes.

REUNIÓ AMB EL COL.LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA

El dia 20 d'abril alguns membres del Comitè del GAJ es van reunir amb la Junta de Govern del Col.legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMC), amb l'objectiu principal d'establir una relació fluïda de col.laboració professional entre ambdós col.lectius. També està prevista la celebració d'un acte de presentació del Col.legi d'Ambientòlegs de Catalunya a la nostra seu i la realització d'una conferència sobre algun tema d'actualitat jurídico-ambiental.

REUNIÓ DE JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA A GRANOLLERS

El dia 7 de maig es va celebrar una nova trobada del JAC a Granollers, en la que es van tractar temes com la pàgina web del JAC, l'informe de la Comissió del Torn d'Ofici i, principalment, l'organització i el programa de ponències del V Congrès de Joves Advocats de Catalaunya que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny a Salou.

CURS DE RIURETERÀPIA

El mes d'abril es van celebrar de forma consecutiva les dues primeres edicions del Curs de Riureteràpia organitzat pel GAJ i dirigit per en Marco Rosales. Les places (50 en total) es van exhaurir ràpidament, i el curs, en les seves dues edicions, va ser una bona oportunitat per divertir-se, reduir tensions, i cargar les piles. De ben segur repetirem.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LLIBRES I CONTES INFANTILS

La recollida de llibres i contes infantils per celebrar la Diada de Sant Jordi és ja una tradició a l'Il·ltre Col·legi d'Advocats de Barcelona i, aquest any, igual que el passat, ha estat tot un èxit!

La campanya d'aquest Sant Jordi ha col·laborat a què el Casal Infantil Drassanes i la Fundació social del Raval hagin pogut repartir històries i aventures de tot tipus a molts nens de la nostra ciutat que no tenen gaires oportunitats de gaudir de moments tant fantàstics com els que proporciona la lectura. Des del Comité del GAJ volem donar-vos a tots les gràcies, principalment en nom de totes les associacions, entitats, i organitzacions benèfiques que gaudeixen de la vostra solidaritat.

Per a més informació, consulteu el Portal de l'Advocat (www.icab.es) Magda Oranich i Maria Sanahuja

(13)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 17 N O V E T A T S L E G I S L A T I V E S

MATÈRIA DISPOSICIÓ

Mesures econòmiques

BOE 14.03.05 Entrada en vigor 15.03.05

Reial Decret Llei 5 /2005, de 11 de març, de reformes urgents per el impuls a la productivi-tat i per a la millora de la contractació pública.

Selecció de les últimes novetats legislatives publicades al BOE

* Aquestes dades han estat facilitades per la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Consell Fiscal

BOE 17.03.05 Entrada en vigor 18.03.05

Reial Decret 232/2005, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i funcionament del Consell Fiscal.

Demarcació i Planta Judicial

BOE 17.03.05 Entrada en vigor 18.03.05

Reial Decret 233/2005, de 4 de març, pel qual es disposa la creació i constitució de jutjats de violència sobre la dona corresponents a la programació de l'any 2005. Catalunya. Estatuts del Col·legi

d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat BOE 14.03.05 Entrada en vigor L'endemà d'aprovació per Junta Gral. Extr.

JUS/651/2005, de 7 de març, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat

Catalunya. Estatuts del Col·legi d'Advocats de Figueres

BOE 12.04.05 Entrada en vigor 13.04.05

Resolució JUS/958/2005, de 5 d'abril, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Figueres

Catalunya. Contractes d'integració BOE 13.04.05 Entrada en vigor 13.07.05

Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració

Catalunya. Modificacions d'algunes lleis BOE 19.04.05 Entrada en vigor 09.05.05

Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela.

Catalunya. Registradors de la Propietat de Ca-talunya.

BOE 19.04.05 Entrada en vigor 19.06.05

Llei 4/2005, de 8 d'abril, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat de Catalunya.

Treballadors amb discapacitat

BOE 20.04.05 Entrada en vigor 20.04.05

Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat

Pensions no contributives

BOE 23.04.05 Entrada en vigor 23.04.05

LLEI 4/2005, de 22 d'abril, sobre efectes a les pensions no contributives dels complements atorgats per les Comunitats Autònomes.

Conglomerats financers

BOE 23.04.05 Entrada en vigor 24.04.05

Llei 5/2005, de 22 d'abril, de supervisió dels conglomerats financers i per la qual es modifiquen altres lleis del sector financer.

Entitats de crèdit

BOE 23.04.05 Entrada en vigor 24.04.05

Llei 6/2005, de 22 d'abril, sobre sanejament i liquidació de les entitats de crèdit.

Formació contínua. Finançament BOE 27.04.05 Entrada en vigor 28.04.05

Reial Decret Llei 7/2005, de 22 d'abril, pel qual es modifica la Llei 2/2004 de 27 de desembre de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2005, en matèria de finançament de la formació contínua.

Telecomunicacions

BOE 29.04.05 Entrada en vigor 30.04.05

Reial Decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.

Reglament penitenciari

BOE 07.05.05 Entrada en vigor 08.05.05

Reial Decret 515/2005, de 6 de maig, pel que s'estableixen les circumstàncies d'execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat i de localització permanent, de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat.

(14)

Pren la

iniciativa

Els darrers vuit anys, l’Il·lustre Col·legi

d’Advocats de Barcelona, ha experimentat una transformació que l’ha situat entre els Col·legis d’Advocats més avançats d’Europa. Alguns dels integrants de la nostra

candidatura hem estat partícips de les Juntes que han portat a terme aquesta

transformació, i ara volem culminar el canvi amb propostes encara més ambicioses i amb un programa que retorni en serveis el que els col·legiats paguem en quotes. Però

volem fer-ho amb un nou estil. El del diàleg. El de la cohesió. El de la participació de tots perquè tots ens sentim el Col·legi com a propi. Si tu també vols un Col·legi que prengui la iniciativa en la implantació de les noves tecnologies als nostres despatxos, en oferir-nos la millor formació als preus més competitius, en aconseguir retribucions justes pels companys que fan el servei del Torn d’Ofici, en serveis útils per la nostra feina diària i en la defensa individual i

col·lectiva de l’Advocat davant

l’Administració, no ho dubtis: el nostre projecte és el teu projecte. Vota la

candidatura de Joaquim de Miquel el proper 29 de juny. Pren la iniciativa.

joaquim de miquel candidatura2005

www.joaquimdemiquel.com

(15)
(16)
(17)

A G E N D A

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

24

INTERNACIONAL

XIXè Congrés de la UAE "Europa, esport i dret"

Organitza: Union des Avocats Européens

(UAE)

Lloc: Roma

Dates: 7 al 9 de juliol de 2005

E-mail UAE: studiolegale@rombola.com Web: www.uae.lu

127è Congrés anual ABA

Organitza: American Bar Association (ABA) Dia: 4 al 9 d'agost de 2005

Lloc: Chicago (Illinois)

Informació: sullivankash@staff.abanet.org

www.abant.org 49è Congrés UIA

Advocats del món: una deontologia única? Món digital: un desafiament per al dret?

Organitza: Union Internacional des Avocats

(UIA)

Dia: 31 d'agost al 4 de setembre de 2005 Lloc: Fez (Marroc)

Informació: uiacentre@wanadoo.fr

www.uianet.org

43ème Congrès Annuel de l'Association internacionale des jeunes avocats

Organitza: Associació Internacional de Joves

Advocats (AIJA)

Dia: 23 al 27 d'agost de 2005 Lloc: Mèxic

Informació i inscripcions: AIJA (Associació

Internacional de Joves Advocats)

E-mail:info@aijamexico2005.com Website: www.aijamexico2005.com

Els tractats internacionals en matèria de dret de família

Organitza: AIJA Lloc: Stuttgart

Dates: 24-25 setembre 2005

E-mail AIJA: m.zwicky@zwlawyers.com

web: www.aija.org 2005 IBA conference

Organitza: International Bar Association (IBA) Dia: 25 al 30 de setembre de 2005

Lloc: Praga

Informació: confs@int-bar.org;

www.ibanet.org

CONGRÈS ANUAL DE L'AEA

Dret contractual- evolució i actualizació"

Organitza: Union des Avocats Européens

(UAE) Lloc: La Haia Dates: 15-17 octubre de 2005 E-mail AEA: Me.Monique.Stengel@Wanadoo.fr Web: http://www.aea-eal.com BEQUES I PREMIS

Eurostages del Patronat Català Pro Europa Barcelona - Brussel·les, 2005-22006 6a convocatòria

El Patronat Català Pro Europa convoca,

amb el patrocini de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis, un màxim de tres places per realitzar estades en pràctiques en el Patronat per conèixer el

funcionament pràctic de les polítiques i les accions de la Unió Europea. Una de les places es convoca per a la seu -a Barcelona- i dues per a l'oficina de Brussel·les.

Característiques de la convocatòria 2005-2006

Lloc de realització de les estades

Seu -Barcelona- i oficina de Brussel·les del Patronat. Cada candidat haurà d'indicar clarament si desitja efectuar les pràctiques a Barcelona o a Brussel·les.

Durada de les estades

Barcelona: Una estada de nou mesos: Entre setembre de 2005 i juliol de 2006. Oficina de Brussel·les: Dues estades de nou mesos:

Entre setembre de 2005 i juliol de 2006. Horari de les estades

35 hores setmanals, emmarcades en l'horari de l'oficina on es realitzarà l'estada. Condicions

Alta al Règim General de la Seguretat Social i dotació mensual bruta de 1.192 euros. Les estades a Brussel·les comptaran amb un ajut mensual complementari de 300 euros. Sol·licituds

Requisits

- Llicenciatura de segon cicle, preferentment en dret, economia,

administració i direcció d'empreses, ciències polítiques, sociologia, ciències de la

informació o història, obtinguda en una universitat situada a Catalunya o en un centre superior adscrit a una universitat situada a Catalunya.

- Bon expedient acadèmic de la llicenciatura.

- Postgrau universitari en integració europea (dret comunitari, integració econòmica europea, estudis polítics europeus, etc.), finalitzat el 2002 o posteriorment. També es consideraran les sol·licituds lliurades per candidats que hagin de presentar la memòria final del postgrau durant el darrer trimestre d'enguany.

- Bona capacitat de síntesi i de redacció. - Bon coneixement, oral i escrit, del francès o l'anglès. Es valorarà, així mateix,

l'alemany. En el cas de les pràctiques a l'oficina de Brussel·les, és imprescindible un coneixement excel·lent del francès o l'anglès.

- Català: nivell C acreditat.

- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió.

- Tenir la residència habitual a Catalunya. Presentació de les candidatures

Les persones interessades han d'enviar per correu amb acusament de recepció, o personalment, la documentació següent: - Formulari de sol·licitud, degudament emplenat pel candidat, disponible a la seu del Patronat o a la seva oficina de Brussel·les i també en el web de l'entitat.

- Dues fotografies de format carnet. - Una fotocòpia del DNI, el passaport o el permís de residència, amb les dades actualitzades.

- Número d'afiliació a la Seguretat Social (si escau).

- Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal de la llicenciatura, en el qual haurà de constar la nota mitjana. - Fotocòpia compulsada del títol del postgrau en integració europea, relació completa d'assignatures cursades i qualificacions obtingudes.

- Les còpies dels certificats que acreditin cadascun dels mèrits exposats pel candidat (idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

La documentació s'ha de trametre, dins els terminis fixats, a la seu del Patronat Català Pro Europa, c/ Bruc, 50, 2n, 08010 Barcelona.

Terminis

- Recepció de candidatures:

Les candidatures s'han de fer arribar a la seu del Patronat del dimecres 1 de juny al dijous 7 de juliol de 2005 com a data límit. La secretaria del jurat efectuarà una preselecció de candidats, d'acord amb els requisits establerts.

- Realització de proves d'idiomes i entrevistes personals als candidats preseleccionats:

Totes les proves i les entrevistes tindran lloc a la seu del Patronat -Barcelona- de l'11 al 15 de juliol de 2005.

- Resolució del jurat:

Abans del 29 de juliol de 2005. Informació i impresos Secretaria de la convocatòria: Carrer del Bruc, 50, 2n 08010 Barcelona

Tel.: +34 93 567 26 18/ 12 Fax: +34 93 567 26 28 a/e: activitats@infoeuropa.org Premi Rafael Martínez Emperador. Convocant: Consell General del Poder Judicial.

Sol·licitud: Marqués de la Ensenada, 8, 28071 Madrid.

www.boe.es/boe/dias/2005-01-10/pdfs/A00785-00785.pdf. Termini: 31.10.05. Dotació: 18.030,36 EUR.

Descripció: premi amb la finalitat de promoure i fomentar la investigació sobre temes jurídics.

Adreçat a: tots els juristes espanyols. Requisits: els treballs versaran sobre el tema "La tutela judicial dels drets fonamentals a la Constitució Europea. En particular, els contemplats a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea". Els treballs seran originals i inèdits i tindran una extensió mínima de 150 folis i una extensió màxima de 300 folis, mecanografiats a dos espais i per una sola cara, havent d'aportar-se l'original i dues còpies. Per a més informació BOE núm. 8 del 10.1.04.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

(18)
(19)

A LT R E S A D V O C A T S

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

26

Per què treballar en una ONG a Guatemala?

Llatinoamèrica m'atreia, la meva professió m'agrada, ser advocat, i tenia ganes de provar una altra cosa. Primer em vaig plantejar anar a una de les multinacionals de la cooperació, una de les grans, però em trobava que et paguen poc i t'exigeixen molt i després d'advocats no en busquen, busquen metges, enginyers... Per a ells l'advocat és una persona inútil per a la cooperació. Vaig pensar que ja buscaria jo algun lloc on sí que pogués ser útil. Finalment vaig anar a aquesta ONG de les muntanyes de Guatemala que té un nom molt poc comercial: Movimiento de los Desarraigados

para el Desarrollo Integral Organizado en el Norte del Departamento del Quiché. En curt és Movimiento de los Desarraigados i està ubicada a

Nebaj, que està al departament del Quiché.

La teva feina com a jurista allà en què consistia?

Hi ha moltes mancances. Primer, hi ha pocs advocats perquè l'accés a la professió d'advocat és difícil perquè t'exigeix treure't la carrera, passar sis mesos de passantia, presentar una tesi i sobretot és un examen privat que controlen els propis grups d'advocats.

A l'organització hi havien quatre àrees, una àrea de salut en la qual jo no entrava, una àrea de productivitat agrícola en la qual tampoc, i

després hi havia una àrea de drets humans i una àrea de conflictes de terra. Aquestes eren les dues àrees amb les quals jo estava treballant. Tenia consultes de tothom que tingués algun tipus de problema. Els que eren un problema realment legal els derivava o al Ministeri Públic o a algun dels advocats, si podien pagar als de pagament, i sinó a un d'ofici portant tota la feina base feta. Resolien conflictes laborals, mercantils, civils, penals, temes de drets humans perquè hi ha molta gent que va patir desaparicions durant la dictadura, gent de “los subieron al helicoptero y nunca supe nada más de él”. La seva situació legal no està arreglada i llavors has d'iniciar un procediment civil perquè s'esclareixi la seva mort presumpta. També vaig estar amb temes d'exhumacions perquè hi ha molts cementiris clandestins i la meva organització Movimiento treballa molt amb el tema de dignificació de la víctima, de trobar aquests cementiris clandestins,

desenterrar la gent i enterrar-la segons els ritus maies, evangelistes o catòlics perquè tenen aquest neguit, que la seva pena s'acabi d'una vegada enterrant els que van perdre.

Perquè hi ha conflicte de terres?

La propietat sobre la terra es basa en documents extrajudicials fets per dos testimonis davant d'un dels alcaldes municipals o davant dels alcaldes auxiliars. Al final, hi ha 80 persones que tenen el mateix tros de terreny perquè tots tenen un

document que diu que és seu. Si li sumes que amb la guerra el 80% dels llogarrets van ser destrossats, que l'Estat va fer "aldeas modelo", va reubicar la gent, va donar terres que eren d'altres, llavors hi ha una conflictivitat terrible. El cadastre és molt nou, el registre de la propietat està a uns 300 km i no és obligatori inscriure's. Les terres són la major causa de conflictivitat.

Ha impulsat algun projecte propi durant aquest temps?

La Unió Europea té un programa que es diu "Micro Proyectos". Tenen una partida pressupostària inferior als cent mil euros i són per organitzacions locals. Eren sobre tres temes: el primer era sobre les adopcions il·legals, després, la resolució de conflictes i tercer, els drets indígenes. Ens vam posar a crear un projecte que pogués, amb el finançament de la Unió Europea, formar gent jove d'allà, donar-los la força jurídica i els coneixements perquè poguessin al final actuar com a àrbitres. Tot això amb la col·laboració de les institucions judicials. Es van presentar moltíssims projectes a tot Guatemala però vam sortir escollits. Ara hi tornaré per formar a gent perquè sigui àrbitre i perquè siguin promotors de dret rural o dret de descentralització.

Com és la zona on desenvolupes la teva tasca?

Nebaj és un lloc de les muntanyes de

Daniel Salvadó Fernández

"Els conflictes de terres, en principi civils,

acaben esdevenint conflictes penals i amb violència"

Advocat i cooperant a Guatemala

L

a cooperació internacional

també passa pels advocats.

Aquesta és la idea que Daniel

Salvadó, col·legiat núm. 26.274, ha

volgut transmetre tot just sortit de

l'experiència d'oferir assessorament

jurídic durant un any als maies de

Guatemala.

Ara se n'hi torna una temporada

més, per intentar reparar

individualment una injustícia

estructural: la pobresa i els seus

conflictes. Anima a altres advocats

amb inquietuds a fer un parèntesi i

marxar perquè defensa que el Dret,

potser tant com la medicina i les

infraestructures, també és necessari

per al desenvolupament.

(20)

A LT R E S A D V O C A T S

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5 27 Guatemala on viu una ètnia maia que és el

poble ixil que tenen el seu idioma propi i la seva cultura diferenciada d'altres ètnies maies. Nebaj és la capçalera municipal de tres municipis. Són tres pobles i molts llogarrets i masos a la muntanya des d'una alçada de 1.700 metres fins al 3.000. És el lloc on durant la guerra civil, dels anys 60 al 96, operava la guerrilla. Hi ha reportades més de 100 massacres en aquella zona que està molt castigada.

És la Guatemala de veritat, d'accés difícil, a les muntanyes, amb les dones que porten el vestit tradicional -els homes vesteixen a l'occidental-, amb poc turisme i hotels senzills.

Un cop finalitzat aquest any a Guatemala com ha estat el retorn?

Quan vaig arribar aquí no sabia si el projecte de la Unió Europea s'aprovaria o no. Durant

aquest temps vaig anar al Col·legi a veure si hi havia algú que és dediqués a temes de

cooperació. Sé que el Col·legi col·labora amb el

0,7%, però com a col·legiat que sóc tinc l'interès que el Col·legi realment incideixi directament en projectes de desenvolupament. No em quedaré per sempre a Nebaj perquè la meva vida no està allà, però quan acabi aquest cicle estaria bé que algú em pogués agafar el relleu. Jo no sé si hi ha molta gent que pugui marxar un any amb els seus estalvis, però

potser si des del Col·legi es crees algun tipus de beca seria més fàcil. Tants com som, segur que hi ha col·legiats amb inquietuds socials i ganes

que s'han trobat la barrera que sent advocat els han dit que no poden fer res.

Les meves satisfaccions han sigut més derrotes que no guanys. És una tasca molt menys gratificant que per exemple ser metge o ser enginyer. Allà fent d'assessor, un cop de cada deu funciona i els altres nou cop t'acabes estimbant però igualment està bé.

“He portat casos de drets humans perquè hi

va haver desaparicions durant la dictadura”

(21)

M Ó N J U R Í D I C J U N Y 2 0 0 5

28

B I B L I O T E C A

DRET ADMINISTRATIU

LORENZO DE MEMBIELA, Juan B.

EL ACCESO A LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

MANUAL PRÁCTICO DE LAFUNCIÓNPÚBLICA.

Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2005. (805-306)

DRET CIVIL

ALMUZARA ALMAIDA, Cristina (coord.)

ESTUDIO PRÁCTICO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Vallladolid : Lex Nova, 2005. (806-11)

BUSTO LAGO, José Manuel, ÁLVAREZ LATA, Natalia, PEÑA LÓPEZ, Fernando

RECLAMACIONES DE CONSUMO: DERECHO DE CONSUMO DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSU

-MIDOR.Cizur Menor (Navarra) : Thomson Aranza-di, 2005. (805-260)

CERVILLA GARZÓN, María Dolores LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR AL CÓNYUGE NO TITULAR.

Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2005. (806-51)

FUENTES MARTÍNEZ, Jesús-Julián, GARRIDO MELERO, Martín

LA DOCTRINA DE LAPRESIDENCIA DELTRIBUNAL

SUPERIOR DEJUSTÍCIA DECATALUÑA EN MATE

-RIA DE DERECHO CIVIL CATALÁN: (RECURSOS GUBERNATIVOS1989-2004).Madrid, Barcelo-na : Marcial Pons, 2005. (805-307)

GONZÁLEZ, Carmen, MÉNDEZ, María Luisa, RODRÍGUEZ, Almudena

EL LIBRO ROJO DEL MARKETING EN LAS FIRMAS DE ABOGADOS.Barcelona : Ediciones Experien-cia, 2005. (806-23)

MARTÍNEZ MAS, Francisco

LA CLÁUSULA PENAL EN EL CONTRATO DE OBRA.

Las Palmas de Gran Canaria : Escuela de Nego-cios DAR, 2005. (806-27)

REYES LÓPEZ, María José (coord.)

LA LEY23/2003, DE GARANTÍA DE LOS BIENES DE CONSUMO: PLANTEAMIENTO DE PRESENTE Y PERPECTIVAS DE FUTURO.Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi, 2005. (806-35)

RUIZ CARRILLO, Antonio

MANUAL PRÁCTICO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Barcelona : Bosch, 2005. (805-314)

SIMÓ SANTONJA, Vicente L.

COMPENDIO DE REGÍMENES MATRIMONIALES.

Valencia : Tirant lo Blanch, 2005. (806-26)

DRET CONSTITUCIONAL

AHUMADA RUIZ, Marian

LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ENEUROPA.

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Civitas, 2005. (729-1)

ALONSO GARCÍA, Ricardo, SARMIENTO RAMÍ-REZ-ESCUDERO, Daniel

LACONSTITUCIÓNEUROPEA: TEXTO, ANTECE

-DENTES, EXPLICACIONES. Cizur Menor (Navarra) : Thomson Civitas, 2005. (805-317)

BARRÈRE UNZUETA, María Ángeles, CAMPOS, Arantza (coord.)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO: UNA RELACIÓN A DEBATE.Madrid : Dy-kinson, 2005. (805-277)

CAMPOY CERVERA, Ignacio (ed.)

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA

-PACIDAD: PERSPECTIVAS SOCIALES Y POLÍTICAS.

Madrid : Dykinson, 2004. (806-32)

GAVARA DE CARA, Juan Carlos

CONTENIDO Y FUNCIÓN DEL TÉRMINO DE COM

-PARACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.Cizur Menor (Navarra) : Thomson Aranzadi, 2005. (806-22)

PEDROL, Xavier, PISARELLO, Gerardo

LA"CONSTITUCIÓ" EUROPEA I ELS SEUS MITES:

UNA CRÍTICA ALTRACTAT CONSTITUCIONAL I AR

-GUMENTS PER A UNA ALTRAEUROPA.Barcelona: Icaria, 2005. (806-20)

PORTERO MOLINA, José Antonio

CONSTITUCIÓN YJURISPRUDENCIA

CONSTITUCIONAL: SELECCIÓN.

5a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. (806-40)

DRET FISCAL

COLOMER FERRÁNDIZ, Carlos

LA LEY GENERAL TRIBUTARIA Y LAS OFICINAS LIQUIDADORAS. Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2004. (805-297)

FALCÓN Y TELLA, Ramón

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIA

-LES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Ma-drid : Iustel, 2005. (805-256)

FERREIRO LAPATZA, J.J. (dir.)

LA JUSTÍCIA TRIBUTARIA ENESPAÑA: INFORME SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAADMINISTRA

-CIÓN Y LOS CONTRIBUYENTES Y LA RESOLU-CIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ELLOS.

Madrid, Barcelona : Marcial Pons, 2005. (806-53)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José Mª

TODO SOCIEDADES: 2005 : GUÍA DE LA DECLA

-RACIÓN2004. Valencia : Cisspraxis, 2005. (Sala de Lectura)

JABALERA RODRÍGUEZ, Antonia

LA GESTIÓN IMPOSITIVA MUNICIPAL EN LALEY

GENERALTRIBUTARIA. Barcelona: Madrid: Mar-cial Pons, Ediciones Jurídicas y SoMar-ciales, 2005. (806-15)

DRET INTERNACIONAL

ORTEGA MARTÍN, Eduardo

MANUAL DE DERECHO DE EXTRANJERÍA.3ª ed. Madrid : Europea de Derecho, 2005. (Sala de Lectura)

DRET LABORAL

BENAVIDES VICO, Antonio, ABAT DINARÈS, Jaume

LA REGULACIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.Barcelona : Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya : Mutual Cyclops, 2005. (806-38)

GIL PLANA, Juan

(22)

Figure

Updating...

References

Related subjects :