• No se han encontrado resultados

CSV: TCFLA3GS:PGVNFLA1:3LQJIQUC URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TCFLA3GS:PGVNFLA1:3LQJIQUC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CSV: TCFLA3GS:PGVNFLA1:3LQJIQUC URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TCFLA3GS:PGVNFLA1:3LQJIQUC"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS, PER LA QUAL ES DETERMINEN ELS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN ELS QUALS TINDRÀ PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ L'ALUMNAT QUE CURSE SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS REGLATS DE MÚSICA I DANSA AMB EFECTES PER AL CURS 2021-2022.

El Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, (DOCV 7762 de 18.04.2016) en el seu article 17 punt 8 contempla la competència de la Conselleria competent en matèria educativa per a determinar els centres d'educació secundària en els quals tindran prioritat en l'admissió l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments d’educació secundària, ensenyaments reglats de música i dansa.

El Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, (DOGV 8774 de 30.03.2020) modifica l’article 17 del Decret 40/2016, però continua contemplant al punt 8 la competència de la Conselleria competent en matèria educativa per a determinar els centres d'educació secundària en els quals tindran prioritat en l'admissió l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments d’educació secundària, ensenyaments reglats de música i dansa.

En el desplegament del Decret 40/2016, en la disposició addicional quarta de l'Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV 7765 de 21.04.2016) s'estableix que l’alumnat que curse ensenyament secundari i tinga la condició d’esportista d’elit, alt nivell o alt rendiment, així com l’alumnat que curse ensenyances professionals de música i dansa, gaudiran de prioritat per a accedir als centres que determine la conselleria competent en matèria educativa i tindran preferència per a l’elecció del torn de classes.

L'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música i/o dansa i l’educació secundària en la seua disposició addicional segona estableix que l’alumnat que curse ensenyaments de música o dansa de règim especial en els conservatoris de la Comunitat Valenciana i opte als centres participants i autoritzats per a cada curs acadèmic en el Programa coordinació horària, podrà tindre prioritat en els processos d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

En conseqüència amb allò anteriorment exposat, per a afavorir la simultaneïtat dels estudis corresponents als ensenyaments de règim general amb els ensenyaments reglats de música i dansa, es fa necessari determinar els centres de règim general que comptaran amb una prioritat per a l’alumnat que simultàniament curse ensenyaments professionals de música i/o dansa en els corresponents conservatoris.

La Resolució de 3 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, convoca el programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l’educació secundària per al curs acadèmic 2021- 2022 (DOGV 9015 de 08.02.2021) i aquesta convocatòria queda resolta en la Resolució de 30 d’abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DOGV 9076 de 05.05.2021).

La Comissió de Valoració nomenada segons l'article 3 de la Resolució de 3 de febrer de 2021, indicada

anteriorment, proposa a la unitat administrativa responsable del procés d'admissió als ensenyaments de

secundària que, si es contempla l'opció de priorització contemplada a l'article 17 del Decret 35/2020, de 13

de març, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que

imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i

Batxillerat, es tinga en compte aquelles coordinacions horàries entre centres públics d'ensenyaments de

règim general i conservatoris.

(2)

Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV 8959 de 24.11.2020), la Direcció General de Centres Docents resol:

Primer

a) D'acord amb els emparellaments relacionats en l'annex, l’alumnat que curse ensenyaments de música i/o dansa en els conservatoris professionals relacionats, tindrà prioritat en l'admissió als ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en el corresponent centre públic d'educació secundària.

Segon

a) La direcció del centre i la direcció del conservatori, sota les directrius de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport i la directa supervisió i orientació de la Inspecció d'Educació, ha de coordinar els horaris i organitzar la compatibilitat dels respectius ensenyaments en els centres. Així mateix, s’han d’aplicar totes les mesures que es necessiten en la coordinació dels equips docents.

Tercer

a) Aquesta autorització tindrà efectes únicament per al procés d'admissió de l'alumnat corresponent al curs escolar 2021-2022.

b) Aquesta resolució deixa sense vigor la Resolució de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es determinen els centres d’educació secundària en els quals tindrà prioritat en l’admissió l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments d’educació secundària i ensenyaments reglats de música i dansa amb efectes des del curs 2020-2021.

Quart

a) Es traslladarà la present resolució a les diferents Direccions Territorials d'Educació, Cultura i Esport.

b) El que s'estableix en aquesta Resolució s'inscriurà en el Registre de Centres Docents No Universitaris de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua notificació.

b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que es crega oportú.

Firmat per José Joaquín Carrión Candel el 06/05/2021 08:51:49

Càrrec: Director General de Centres Docents

(3)

ANNEX

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS, PER LA QUAL ES DETERMINEN ELS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN ELS QUALS TINDRÀ PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ L'ALUMNAT QUE CURSE SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS REGLATS DE MÚSICA I DANSA AMB EFECTES PER AL CURS 2021-2022.

Codi

Código Centre Educació Secundària

Centro Educación Secundaria Codi

Código Conservatori o Centre Professional de Música o Dansa

Conservatorio o Centro Profesional de Música o Danza

Localitat

Localidad Província Provincia

12003390 IES JOAN COROMINES 12005386 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE FELIU BENICARLÓ CASTELLÓ 12003523 IES VICENT SOS BAYNAT 12003857 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE TÀRREGA CASTELLÓ CASTELLÓ 12001022 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ

INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ESCOLES PIES

12007875 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ

CASTELLÓ CASTELLÓ

12007905 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE DANSA BETANIA

CASTELLÓ CASTELLÓ

46000213 IES JOSEP SEGRELLES 46028491 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA D'ALBAIDA

ALBAIDA VALÈNCIA 46021861 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSEP MELCIOR GOMIS

ALBAIDA - ONTINYENT

VALÈNCIA

46015721 IES VICENTE GANDIA 46016877 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE VERT CASTELLÓ-

CARCAIXENT VALÈNCIA 46021629 IES ARABISTA RIBERA 46016877 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE VERT CARCAIXENT VALÈNCIA 46002659 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SAN ANTONI DE PÀDUA

46016877 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE VERT CARCAIXENT VALÈNCIA 46022142 IES GUADASSUAR 46016877 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE VERT GUADASSUAR-

CARCAIXENT VALÈNCIA 46002775 IES EDUARDO PRIMO

MARQUÉS 46018886 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA PERFECTO GARCÍA CHORNET CARLET VALÈNCIA 46002969 IES BERENGUER DALMAU 46018199 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ MANUEL IZQUIERDO CATARROJA VALÈNCIA 46023353 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA FLORIDA, CENTRE D’ENSENYAMENT SECUNDARI

46018199 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ MANUEL IZQUIERDO CATARROJA VALÈNCIA

46031787 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA LARRODÉ

46018199 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ MANUEL IZQUIERDO CATARROJA VALÈNCIA 46003408 IES BLASCO IBÁÑEZ 46017894 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA RAFAEL TALENS PELLÓ

CULLERA VALÈNCIA 46020492 IES JOAN LLOPIS MARÍ 46017894 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA RAFAEL TALENS PELLÓ CULLERA VALÈNCIA 46004361 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SAN BARTOLOMÉ

46025969 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA PINTOR PINAZO GODELLA VALÈNCIA

46020479 IES JOAN FUSTER 46021782 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JOSEP CLIMENT

BELLREGUARD - OLIVA

VALÈNCIA 46004221 IES MARÍA ENRÍQUEZ 46021782 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSEP CLIMENT

GANDIA - OLIVA VALÈNCIA 46005946 IES GABRIEL CÍSCAR 46021782 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSEP CLIMENT OLIVA VALÈNCIA

46005934 IES GREGORI MAIANS 46021782 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSEP CLIMENT OLIVA VALÈNCIA

46021320 IES ELS ÈVOLS 46018874 CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA L’ALCÚDIA

L'ALCÚDIA VALÈNCIA

46018989 IES LA GARRIGOSA 42020716 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

MELIANA VALÈNCIA 46017201 IES JAUME I 46021861 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MELCIOR GOMIS ONTINYENT VALÈNCIA 46006100 IES L’ESTACIÓ 46021861 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MELCIOR GOMIS ONTINYENT VALÈNCIA

(4)

Codi

Código Centre Educació Secundària

Centro Educación Secundaria Codi

Código Conservatori o Centre Professional de Música o Dansa

Conservatorio o Centro Profesional de Música o Danza

Localitat

Localidad Província Provincia

46019684 IES LA SENDA 46026196 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE MOLINS

QUART DE

POBLET VALÈNCIA 46022634 IES RIU TÚRIA 46026196 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS

ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE MOLINS

QUART DE POBLET

VALÈNCIA

46022671 IES DE RAFELBUNYOL 46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 RAFELBUNYOL-

VALÈNCIA VALÈNCIA 46007190 IES NÚMERO 1 46019350 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MARIANO PÉREZ SÁNCHEZ REQUENA VALÈNCIA 46007189 IES OLEANA 46019350 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MARIANO PÉREZ SÁNCHEZ REQUENA VALÈNCIA 46018552 IES BALEARS 46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46032718 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA ATENEO MUSICAL DEL PUERTO

VALÈNCIA VALÈNCIA

46020391 IES BARRI DEL CARME 46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 VALÈNCIA VALÈNCIA

46015708 IES DISTRICTE MARÍTIM 46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46020388 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

DANSA VALÈNCIA VALÈNCIA

46014224 IES FONT DE SANT LLUÍS 46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46020388 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA

VALÈNCIA VALÈNCIA 46019763 IES JOSÉ BALLESTER

GOZALVO

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA NÚM.2

VALÈNCIA VALÈNCIA

46012872 IES LUIS VIVES 46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 VALÈNCIA VALÈNCIA

46017687 IES RAMÓN LLULL 46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46020388 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA

VALÈNCIA VALÈNCIA 46032718 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS

ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA ATENEO MUSICAL DEL PUERTO

VALÈNCIA VALÈNCIA

46013098 IES SOROLLA 46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46009371 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDÀRIA

ESCUELAS PÍAS

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 VALÈNCIA VALÈNCIA

46010747 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDÀRIA

MARÍA INMACULADA

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 VALÈNCIA VALÈNCIA

46009460 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-CARMELITAS-

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA NÚM.2 VALÈNCIA VALÈNCIA

46010255 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDÀRIA

SAN PEDRO PASCUAL

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA NÚM.2

VALÈNCIA VALÈNCIA

46013116 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

SALESIANOS-SAN JUAN BOSCO

46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

46010863 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SAN JUAN BOSCO

46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA NÚM.2

VALÈNCIA VALÈNCIA

(5)

Codi

Código Centre Educació Secundària

Centro Educación Secundaria Codi

Código Conservatori o Centre Professional de Música o Dansa

Conservatorio o Centro Profesional de Música o Danza

Localitat

Localidad Província Provincia

466009711 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SAN VICENTE FERRER-DOMINICOS

46016981 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSÉ ITURBI VALÈNCIA VALÈNCIA

03001891 IES MIGUEL HERNÁNDEZ 03014678 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS ALACANT ALACANT 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

DANSA JOSÉ ESPADERO ALACANT ALACANT

03010727 IES ANDREU SEMPERE 03011343 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JUAN CANTÓ ALCOI ALACANT

03000394 IES PARE VITÒRIA 03011343 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JUAN CANTÓ ALCOI ALACANT

03000485 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

SAN VICENTE FERRER

03011343 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JUAN CANTÓ ALCOI ALACANT

03000424 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

SALESIANOS JUAN XXIII

03020976 CENTRE AUTORITZAT D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE DANSA A3 DANSA

ALCOI ALACANT

03010831 IES ALTAIA 03012505 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA D’ALTEA ALTEA ALACANT

03002573 IES BELLAGUARDA 03012505 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA D’ALTEA ALTEA ALACANT

03004223 IES HISTORIADOR CHABÀS 03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA TENOR CORTIS

DÉNIA ALACANT 03015932 IES SORTS DE LA MAR 03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA TENOR CORTIS

DÉNIA ALACANT 03004211 CENTRE PRIVAT D’EDUCACIÓ

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PAIDOS

03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA TENOR CORTIS

DÉNIA ALACANT

03011768 IES JOSEP IBORRA 03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA TENOR CORTIS BENISSA - DÉNIA ALACANT 03013741 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE BERENGUER

BENISSA- TEULADA

ALACANT 03015087 IES MATEMÀTIC VICENT

CASELLES COSTA

03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA TENOR CORTIS

GATA GORGOS- DÉNIA

ALACANT 03014940 IES XEBIC 03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA TENOR CORTIS

ONDARA - DÉNIA ALACANT 03015142 IES PEDREGUER 03011458 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA TENOR CORTIS

PEDREGUER - DÉNIA

ALACANT 03007613 IES ENRIC VALOR 46021782 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA JOSEP CLIMENT PEGO - OLIVA ALACANT 03014538 IES MISTERI D'ELX 03011094 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA ELX ALACANT

03013340 IES THÁDER 03011148 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA ORIHUELA ALACANT

03015464 IES TEULADA 03013741 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA MESTRE BERENGUER TEULADA ALACANT 03015907 IES MEDITERRÁNEO 03011835 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA FRANCISCO CASANOVAS

TORREVIEJA ALACANT 03006244 IES ANTONI LLIDÓ 03011100 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA

XÀBIA ALACANT 03013339 IES NÚMERO 1 03011100 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE

MÚSICA

XÀBIA ALACANT

Referencias

Documento similar

Ahora bien, continúa la mencionada base 6.4, si antes de llevarse a cabo la evaluación de la labor docente alguna de las personas candidatas desea renunciar a

De conformidad con lo indicado en el documento de 29 de junio de 2021 del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se establecen

L’alumnat amb necessitats educatives especials es pot veure més afectat per la virtualitat i les interrupcions de classes, i es considera un col·lectiu prioritari per

Una vegada estudiades les al·legacions realitzades a les llistes provisionals, i fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel

Pel que fa als CAL de valencià, i d'acord amb les necessitats que deriven de l'aplicació del Projecte lingüístic de centre per tal de donar continuïtat als projectes lingüístics

Per tal de complementar i millorar la competència lingüística en valencià i anglés del professorat del sistema educatiu valencià, mitjançant la

a) Informar y asesorar a las personas aspirantes, personas tutoras y responsables de la dirección del centro respecto al procedimiento y plazos de la fase de prácticas.. b)

L'experiència acumulada des de l'aprovació de l'Ordre 2/2019 i els canvis en la normativa bàsica respecte de la tramitació dels expedients administratius i la relació de les persones