• No se han encontrado resultados

Proves d’Accés a la Universitat.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Proves d’Accés a la Universitat."

Copied!
33
0
0

Texto completo

(1)

COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

Informació General i Instruccions de Matrícula.

Informació General i Instruccions de Matrícula.

Informació General i Instruccions de Matrícula.

Informació General i Instruccions de Matrícula.

Proves d’Accés a la Universitat.

Proves d’Accés a la Universitat.

Proves d’Accés a la Universitat.

Proves d’Accés a la Universitat.

Curs 201 Curs 201 Curs 201

Curs 2016666/20 /20 /20 /2011117777....

Información General e Instrucciones de Matrícula.

Información General e Instrucciones de Matrícula.

Información General e Instrucciones de Matrícula.

Información General e Instrucciones de Matrícula.

Pruebas de Acceso a la Universidad.

Pruebas de Acceso a la Universidad.

Pruebas de Acceso a la Universidad.

Pruebas de Acceso a la Universidad.

Curso 201 Curso 201 Curso 201

Curso 2016666/201 /201 /2017777.... /201

(2)

Índex / Índice

A.

Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als est

correccions de la prova d’accés als est correccions de la prova d’accés als est

correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 201 udis universitaris del curs 201 udis universitaris del curs 2016666/201 udis universitaris del curs 201 /201 /201 /2017777....

1. Estructura de la PAU. 3

2. Característiques de la PAU. 4

3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat. 5

4. Reclamacions 6

5. Nota d’Accés a la Universitat dels estudiants de cicles formatius.

7

6. Millora de qualificació de les PAU. 7

7. Matriculació en les proves. 8

8. Calendari de reclamacions i segona correcció. 10

9. Sobre l’exempció de les PAU 12

10. Normativa. 13

A.

Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correccio

segundas correccio segundas correccio

segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso nes de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso nes de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso nes de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 201

201 201

2016/ 6/ 6/ 6/201 201 2017777.... 201

1. Estructura de la PAU. 14

2. Características de la PAU. 15

3. Calificación de la PAU y el acceso a la Universidad. 16

4. Reclamaciones 17

5. Nota de Acceso a la Universidad de los estudiantes de ciclos formativos.

18

6. Mejora de calificación de las PAU. 18

7. Matriculación en las pruebas. 19

8. Calendario de reclamaciones y segunda corrección. 21

9. Sobre la exención de las PAU. 23

10. Normativa. 24

B.

Annexos / Anexos. Annexos / Anexos. Annexos / Anexos. Annexos / Anexos.

I. Horari de les proves PAU 2017 / Horario de las pruebas PAU 2017.

25 II. Impresos de matrícula / Impresos de matrícula. 26 III. Certificació de qualificacions dels cicles formatius /

Certificación de calificaciones de los ciclos formativos.

30 IV. Certificacions de la condició d’exempció de les PAU /

Certificaciones de la condición de exención de las PAU.

32

(3)

A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova procés de reclamacions i segones correccions de la prova procés de reclamacions i segones correccions de la prova procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 201

d’accés als estudis universitaris del curs 201 d’accés als estudis universitaris del curs 201

d’accés als estudis universitaris del curs 2016666/201 /201 /2017777.... /201

1. Estructura de la PAU

La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) té dos fases:

A: Fase Obligatòria (consta de 5 exàmens)

Castellà: Llengua i Literatura II Valencià: Llengua i Literatura II Primera llengua estrangera Història d’Espanya

L’assignatura troncal general de modalitat.

L’estudiant (de batxillerat LOMCE) s’examinarà obligatòriament de l’assignatura troncal general de modalitat i de l’idioma estranger cursat com a troncal general del seu batxillerat.

B: Fase Voluntària (un màxim de 4 exàmens)

L’estudiant pot examinar-se d’altres assignatures de modalitat de batxillerat, sempre que no coincidisquen amb la de la Fase Obligatòria, sense excloure la possibilitat de presentar-se a assignatures que no haja cursat.

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària.

Estes matèries han de ser diferents de la matèria de modalitat elegida en la Fase Obligatòria quan l’estudiant s’examina de la Fase Obligatòria i de la Voluntària en una mateixa convocatòria.

(4)

2. Característiques de la PAU

1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà completa.

2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.

3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.

4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb l’estructura actual.

5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat és únic, independentment de la fase en què cada estudiant el faça.

6. Les 17 assignatures de modalitat de la PAU són:

Arts Escèniques Geologia

Biologia Grec II

Cultura Audiovisual Història de l’Art Dibuix Tècnic II Història de la Filosofia

Disseny Llatí II

Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplicades

Física a les Ciències Socials II

Fonaments de l’Art Matemàtiques II

Geografia Química

(5)

3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat

A: Nota d’accés a la universitat (NAU)

1. La qualificació de la Fase Obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase, arrodonida al tercer decimal.

2. Esta qualificació de la Fase Obligatòria haurà de ser major o igual que 4.

3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la Fase Obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la Fase Obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.

4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat (NAU) estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.

5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts.

6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida.

B: Nota d’accés a les titulacions universitàries

1. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria.

2. Només es consideraran les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la Fase Voluntària només tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase.

3. Les qualificacions de les assignatures de la Fase Voluntària de la PAU de juny de 2017 i de juliol de 2017 només podran utilitzar-se en la preinscripció de 2017 (per a l’accés al curs 2017/2018) i, si és el cas, en la preinscripció de 2018 (per a l’accés al curs 2018/2019). Les qualificacions de la Fase Específica realitzada en 2016 podran utilitzar-se en la preinscripció de 2017, però no en la de 2018. Les qualificacions de la Fase Específica realitzada en 2015 o cursos anteriors ja no tenen cap validesa.

4. Les ponderacions de les assignatures de la Fase Voluntària resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió

(6)

Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Document_Ponderaci ons_2017_2018_versio02022017.pdf

5. La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent:

Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals.

QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals.

a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).

M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària de 2017 o de l’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria de 2017 o de Fase Específica de 2016 que major qualificació final donen després de l’adequada ponderació.

4.Reclamacions

1. L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues qualificacions dels exàmens de la PAU.

2. La reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació. La sol·licitud de reclamació d’alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar-ne una segona correcció. El resultat de la reclamació podrà pujar o mantindre la nota donada inicialment i sols en cas d’una errada formal podrà baixar-la.

3. La segona correcció suposa que un altre corrector diferent corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions. El resultat de la segona correcció podrà pujar, mantindre o baixar la nota.

4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de dos o més punts, es realitzarà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.

5. Sobre el resultat del procés de segona correcció, l’estudiant podrà presentar una reclamació contra aquesta segona correcció. El resultat de la reclamació a la segona correcció també podrà baixar, mantindre o pujar la nota.

6. L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat segona correcció després de tot el procés de segona correcció i reclamació.

(7)

a. Nota d’accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius

Els estudiants de cicles formatius podran accedir a la universitat amb la seua nota mitjana del cicle formatiu, però si volen pujar nota podran presentar-se a la Fase Voluntària de la prova, i la seua nota d’accés a una determinada titulació es calcularà amb la fórmula següent:

Nota d’accés a la titulació = NMC + a x M1 + b x M2

NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals.

M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària de 2017 o de la Fase Específica de 2016 que major

qualificació final donen després de l’adequada ponderació.

Els estudiants de cicles formatius tindran la mateixa Fase Voluntària que els estudiants de batxillerat, i també les mateixes ponderacions.

b. Millora de Nota de les PAU

Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentar-se a la Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dos fases. Sempre conservaran la qualificació més alta obtinguda en la convocatòria en què s’hagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Voluntària sols són vàlides per a l’accés a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en què s’han fet els exàmens.

Als estudiants amb la PAU ja aprovada anteriorment a la normativa actual se’ls considerarà la seua nota d’accés a la universitat anterior equivalent a l’actual Nota d’Accés a la Universitat (NAU).

Tots els estudiants que vulguen millorar la seua nota de les PAU podran fer-ho presentant-se a la Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dos fases, en qualsevol convocatòria.

(8)

c. Matriculació en les Proves

1. Les PAU de 2017 tindran dos convocatòries, una d’ordinària els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017 i una d’extraordinària els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2017. En cada una de les convocatòries la prova d’accés serà única.

2. A sol·licitud dels estudiants, els Centres d’Ensenyament Secundari han de fer la inscripció per a la prova d’accés a la universitat que els corresponga.

També els estudiants de cicles formatius que vulguen realitzar la Fase Voluntària han de formalitzar la matrícula en el centre on van cursar els estudis, d’acord amb el que consta en l’apartat 6.

3. Els centres han de remetre a la universitat a la qual estiguen adscrits, entre els dies 29 de maig a l’1 de juny i els dies 27 al 29 de juny, aquest últim termini excepte per als estudiants de centres de la província de Castelló per als quals serà els dies 26, 27 i 28 de juny, una relació certificada en què figuraran els alumnes que vulguen presentar-se a la prova d’accés, s’hi haurà d’indicar: la nota mitjana del batxillerat que consta en la documentació oficial, les matèries objecte d’examen de la Fase Obligatòria de la prova i de la Fase Voluntària, així com el correu electrònic i el mòbil, la nacionalitat i les exempcions que hagen sigut concedides.

L’últim dia del termini de matrícula, és dir, els dies 1 de juny i 29 de juny (28 de juny per als centres de Castelló), el termini de matrícula serà fins les 14 hores. A partir d’aquest moment l’aplicació ITACA deixarà d’estar operativa per a Matrícula de les PAU.

Respecte a la matrícula dels estudiants de cicles formatius en la Fase Voluntària de les PAU, els centres hauran de remetre una relació certificada en què figuraran els alumnes que vulguen presentar-se a esta Fase Voluntària, on s’hi haurà d’indicar: la nota mitjana del cicle formatiu (si escau), el nom del cicle i les matèries objecte d’examen de la Fase Voluntària de la prova. Segons l’Orde EDU/3242/2010, no serà necessari consignar la nota mitjana per als alumnes de cicles d’este curs que hagen superat tots els mòduls a excepció de la FCT i, en el seu cas, el mòdul del projecte.

La forma de remetre aquesta informació de matrícula a la universitat s’establirà en funció de l’aplicació informàtica de matrícula ITACA.

4. Els centres podran establir un termini de matrícula de les PAU per als seus estudiants que siga més ampli en la data d’inici que el que consta en l’apartat 3, amb la finalitat de facilitar la matrícula de les PAU.

Es prega als centres educatius que estiguen assignats als tribunals ubicats en Dènia, Alcoi, La Nucia, Xàtiva, Alzira i Ontinyent, facen la matrícula el més prompte possible per gestionar la nova ubicació del tribunal amb major facilitat.

5. D’acord amb la normativa, els centres educatius formalitzaran la matrícula en les PAU no només dels seus estudiants sinó també la d’aquells que vulguen presentar-se, no estiguen matriculats en un altre centre i justifiquen que el centre és el més pròxim al lloc on viu l’estudiant que vol matricular-se. Els estudiants d’altres comunitats autònomes que vulguen presentar-se a la Fase Voluntària de les PAU en la nostra comunitat autònoma, hauran

(9)

d’estar empadronats en la nostra comunitat abans del dia 1 de gener de l’any en què es presenten a aquesta Fase Voluntària o justificar que treballen en la nostra comunitat autònoma.

6. Els estudiants de cicles formatius de grau superior que es matriculen en la Fase Voluntària de la PAU, ho faran en el centre on estudien, excepte quan este centre educatiu no siga públic i només tinga estudis de cicles formatius. En este cas, és dir, quan l’estudiant haja cursat els estudis de cicles formatius en un centre que no siga públic i que tampoc tinga estudis de segon curs de batxillerat, la matrícula en la Fase Voluntària de les PAU es formalitzarà en el centre públic del qual depèn el centre on s’han cursat els estudis.

7. No s’haurà de fer arribar a la Universitat l’Historial Acadèmic de Batxillerat ni del Cicle Formatiu dels estudiants que es presenten a les PAU.

8. Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el Batxillerat o en la Universitat on han realitzat la prova d’accés, i seguint les instruccions de la universitat a la qual està adscrit el centre.

9. Els estudiants que tinguen aprovat el batxillerat o estudis equivalents d’acord amb normatives anteriors, i vulguen presentar-se a la Prova d’Accés a la Universitat, podran fer- ho d’acord amb l’estructura de Prova d’Accés actual.

10. Segons la legislació vigent es consignaran dos decimals en obtenir la nota mitjana de Batxillerat. Per tal que tots els centres actuen amb un criteri homogeni, la determinació d’eixe decimal es farà en arredonir la xifra com és habitual en aquestos casos: Quan les mil·lèsimes de la qualificació siguen superiors o iguals a 5 s’arredoniran per excés; i quan les mil·lèsimes de la qualificació siguen inferiors a 5 s’arredoniran per defecte.

11. L’estudiant que no assistisca a algun exercici de la Fase Obligatòria serà qualificat amb 0 punts, i es farà la mitjana d’esta nota amb la resta a l’efecte del càlcul de la nota definitiva.

Les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria només s’utilitzaran en les ponderacions si són majors o iguals que 5 i l’accés a la universitat ha sigut aprovat en la mateixa o anteriors convocatòries.

12. El lliurament als centres de les actes de qualificacions es farà el dia 16 de juny en la convocatòria ordinària i el dia 12 de juliol en la convocatòria extraordinària a tota la Comunitat Valenciana. Els estudiants podran imprimir-se la seua targeta de qualificacions de les PAU des del

Portal de l’alumne

:

https://appweb.edu.gva.es/paseu

a partir del dia següent, amb la clau que se’ls proporcionarà el primer dia de les PAU.

13. Quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat els alumnes que no hagen cursat íntegrament 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana. Així mateix, els alumnes que, inclús havent cursat íntegrament estos tres cursos en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’ells (4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat) resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat.

(10)

14. Les condicions per atorgar Matrícula d’Honor, tal com consta en l’apartat 4 de l’article 10 de la normativa del DOCV que regula l'avaluació de batxillerat, Decret 87/2015, de 5 de juny, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV de 10 de juny de 2015),són les següents: podran tindre matrícula d’honor aquells estudiants de segon curs de batxillerat amb una nota de l’etapa de batxillerat major o igual a 9. Es podrà donar una matrícula d’honor per cada 20 estudiants o fracció. En cas d'empat es podrà concedir matrícula d’honor a tots els estudiants que estiguen empatats en situació de matrícula d’honor.

15. L’horari de les proves queda recollit en l’Annex I.

16. En l’annex II, s’adjunten els impresos de matrícula dels estudiants en la Prova d’Accés a la Universitat. En aquestos fulls s’han de consignar totes les dades per tal que la matrícula siga efectiva.

17. L’annex III és el document per a certificar les qualificacions dels cicles formatius de cara a la preinscripció.

18. L’annex IV és el document per a certificar la condició d’exempció de les PAU de 2017.

8.Calendari de reclamacions i segona correcció

1. Els alumnes podran sol·licitar, per a cada assignatura, en obtindre la seua qualificació en la prova:

a) Una reclamació sobre la qualificació obtinguda davant de la Comissió Gestora de les Proves. El resultat de la reclamació podrà pujar o mantindre la nota donada inicialment i sols en cas d’una errada formal podrà baixar-la.

b) Una segona correcció del seu exercici per un nou corrector davant del President del Tribunal. La qualificació serà la mitjana de les dos correccions. El resultat de la segona correcció sí que podrà baixar, mantindre o augmentar la nota.

Els exàmens que en la segona correcció presenten una diferència de dos o més punts respecte de la primera passaran a un tribunal, que n’efectuarà una tercera correcció. En este cas, la nota definitiva serà la mitjana de les tres correccions.

2. L’alumne podrà demanar reclamació d’algunes assignatures i segona correcció d’altres.

En el cas que un alumne presente alhora una reclamació i demane una segona correcció d’una mateixa assignatura, únicament es tindrà en compte la reclamació.

3. La presentació de reclamacions o segones correccions s’efectuarà via telemàtica dirigida a la universitat respectiva, i el termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera que les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades.

(11)

a) Per a la convocatòria ordinària: el 17, 19 i 20 de juny.

b) Per a la convocatòria extraordinària: 14, 15 i 17 de juliol.

El termini de les reclamacions del tercer dia de cada període (dies 20 de juny per a la convocatòria ordinària i 17 de juliol per a la convocatòria extraordinària), serà fins les 14 hores del dia esmentat.

No s’ha de presentar la targeta de la PAU a l’hora de sol·licitar la segona correcció d’algun dels exercicis perquè en sol·licitar reclamació o segona correcció d’alguna assignatura, la targeta amb les qualificacions inicials de les PAU quedarà invalidada.

4. La comunicació dels resultats tant de la reclamació com de la segona correcció es farà pública:

A tota la Comunitat Valenciana, el dia 26 de juny per a la convocatòria ordinària i el dia 19 de juliol per a l’extraordinària.

5. Els estudiants podran presentar una reclamació davant de la Comissió Gestora sobre la seua 2a o 3a (si n’hi ha) correcció, segons el següent calendari:

Per a la convocatòria ordinària els dies 27, 28 i 29 de juny, excepte per als estudiants de centres de la província de Castelló per als quals serà els dies 27, 28 i 30 de juny.

Per a la convocatòria extraordinària serà els dies 20, 21 i 22 de juliol.

El termini de les reclamacions del tercer dia de cada període (dia 29 o 30 de juny per a la convocatòria ordinària i 22 de juliol per a la convocatòria extraordinària), serà fins les 14 hores del dia esmentat.

El resultat de la reclamació a la segona correcció sí que podrà baixar, mantindre o augmentar la nota.

Tampoc és obligatori el lliurament de la targeta de la PAU a l’hora de sol·licitar la reclamació a la segona correcció d’algun dels exercicis.

6. La Comissió Gestora farà públiques les resolucions el dia 3 de juliol en la convocatòria ordinària, i el dia 25 de juliol en la convocatòria extraordinària. Aquesta resolució de la Comissió, esgota la via administrativa.

7. L’estudiant podrà veure els exàmens objecte de segona correcció una vegada haja acabat tot el procés de correcció i reclamació, d’acord amb el termini i procediment establert per cada universitat. El termini per a demanar veure els exàmens corresponents és els dies 4 i 5 de juliol per a la convocatòria ordinària i els dies 26 i 27 de juliol per a la convocatòria extraordinària. La visualització dels exàmens de convocatòria ordinària serà el dia 7 de juliol i dels de l’extraordinària el dia 28 de juliol.

(12)

9.Sobre l’exempció de les PAU

Segons la normativa estatal, en el present curs poden haver estudiants exempts de realitzar les PAU de 2017. L’exempció esta regulada per la Resolució de la Direcció General de Política Educativa.

Resolució de 5 d'abril de 2017 del director general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es determina l'alumnat de Batxillerat que al curs 2016-2017 obtindrà el títol de Batxiller d'acord amb el currículum corresponent al sistema educatiu de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa i l'alumnat que obtindrà el títol de Batxiller d'acord amb el currículum corresponent al sistema educatiu anterior a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre

Els estudiants exempts de les PAU també poden presentar-se a les PAU a una fase, l’altra o les dos.

Els estudiants que estiguen exempts de les PAU hauran de demanar obligatòriament l’Acreditació de la condició de l’exempció, que estarà firmada per la direcció del seu centre de batxillerat. (Annex IV). En el moment de demanar l’acreditació de l’exempció de les PAU se’ls demanarà també un correu electrònic per poder fer-los arribar la informació de les claus d’accés per a les aplicacions informàtiques que necessiten.

És important que aquests estudiants sàpiguen que és possible que en altres comunitats autònomes els posen al final de les llistes de la preinscripció, amb el perjudici que això representa si no es presenten a les PAU. En la nostra comunitat autònoma els posarem en l’adjudicació de la preinscripció on els corresponga segons la nota d’admissió.

Sols acceptarem la preinscripció d’estudiants d’altres comunitats autònomes que estiguen exempts de les PAU si presenten una certificació de la seua condició d’exempció de les PAU, emesa per la seua comunitat autònoma.

Els estudiants que ja tenen aprovades les PAU no poden estar “exempts de les PAU”, és dir, no poden utilitzar la seua nota de batxillerat com a nota d’accés a la universitat.

Els exempts de les PAU, en el moment de la petició de la seua acreditació d’aquesta exempció, han de donar un correu electrònic i un mòbil per a que els arribe la clau per poder entrar en les aplicacions informàtiques.

L’acreditació de l’exempció haurà de ser gravada pels centres educatius en l’aplicació ITACA, no podrà ser firmada sols manualment, per la qual cosa sols tindrà valideses si s’ha gravat correctament aquesta petició d’exempció. Quan els estudiants exempts facen la sol·licitud de preinscripció els apareixerà un missatge en el web recordant-los que han d’haver fet correctament la gestió de petició de l’acreditació d’exempts de les PAU.

Els estudiants amb les PAU aprovades però que no hagen accedit a la universitat amb anterioritat no poden demanar el certificat d’exempció de les PAU.

Es recomana als centres educatius que generen els certificats d’exempció de tots els estudiants als què puguen lliurar-lo. El termini per a fer aquestes acreditacions no serà limitat.

(13)

10.Normativa

1. Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE de 10/12/2017)

2. Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. (BOE de 23/12/2017)

3. RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics

(14)

A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de l

de reclamaciones y segundas correcciones de l de reclamaciones y segundas correcciones de l

de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los a prueba de acceso a los a prueba de acceso a los a prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 201

estudios universitarios del curso 201 estudios universitarios del curso 201

estudios universitarios del curso 2016666/201 /201 /201 /2017777....

1. Estructura de la PAU

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tiene dos fases:

A: Fase Obligatoria (consta de 5 exámenes)

Castellano: Lengua y Literatura II Valenciano: Lengua y Literatura II Primera lengua extranjera

Historia de España

La asignatura troncal general de modalidad

El estudiante (de bachillerato LOMCE) se examinará obligatoriamente de la asignatura troncal general de modalidad y del idioma extranjero cursado como troncal general de su bachillerato.

B: Fase Voluntaria

El estudiante puede examinarse de otras asignaturas de modalidad de bachillerato, siempre que no coincidan con la elegida en la Fase Obligatoria, sin excluir la posibilidad de presentarse a asignaturas que no haya cursado.

Cada estudiante puede examinarse de un máximo de 4 asignaturas en la Fase Voluntaria. Estas materias han de ser diferentes de la materia de modalidad elegida en la Fase Obligatoria cuando el estudiante se examina de la Fase Obligatoria y de la Voluntaria en una misma convocatoria.

(15)

2. Características de la PAU

1. Todos los exámenes serán de una hora y media, y tendrán dos opciones, de las cuales el estudiante escogerá una y la contestará completa.

2. Habrá un descanso de 45 minutos entre los exámenes.

3. Los exámenes se puntuarán de 0 a 10, con dos cifras decimales.

4. No habrá una PAU residual para los estudiantes de normativas anteriores. Todos los estudiantes harán las PAU con la estructura actual.

5. El examen de una determinada asignatura de modalidad es único, independientemente de la fase en que cada estudiante lo realice.

4. Las 17 asignaturas de modalidad de la PAU son:

Artes Escénicas Geología

Biología Griego II

Cultura Audiovisual Historia del Arte

Dibujo Técnico II Historia de la Filosofía

Diseño Latín II

Economía de la Empresa Matemáticas Aplicadas

Física a las Ciencias Sociales II

Fundamentos del Arte Matemáticas II

Geografía Química

(16)

3. Calificación de la PAU y el acceso a la universidad

A: Nota de acceso a la universidad (NAU)

1. La calificación de la Fase Obligatoria es la media de los 5 exámenes de esta fase, redondeada al tercer decimal.

2. Esta calificación de la Fase Obligatoria deberá ser mayor o igual que 4.

3. La nota de acceso a la universidad resultará de la media ponderada entre la calificación media del Bachillerato y la calificación de la Fase Obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad. La calificación media de Bachillerato tendrá una ponderación del 60% y la calificación de la Fase Obligatoria de la prueba de acceso a la universidad tendrá una ponderación del 40%.

4. La calificación de la nota de acceso a la universidad (NAU) estará expresada de 0 a 10 con 3 cifras decimales.

5. La calificación de la NAU debe ser mayor o igual a 5 puntos.

6. Esta Nota de Acceso a la Universidad tiene validez indefinida.

B: Nota de acceso a las titulaciones universitarias

1. Para el acceso a las diferentes titulaciones universitarias se considerará la nota de acceso a la universidad (NAU), incrementada con las ponderaciones resultantes de las calificaciones de la Fase Voluntaria y la de la asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria.

2. Solo se considerarán las calificaciones de la Fase Voluntaria o de la asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria que sean iguales o superiores a 5 puntos y siempre que se hayan obtenido en la misma o posteriores convocatorias en que se ha aprobado el acceso a la universidad, teniendo en cuenta que los exámenes de la Fase Voluntaria sólo tienen validez para el acceso a la universidad en los dos cursos siguientes al de la superación de las materias de esta fase.

3. Las calificaciones de las asignaturas de la Fase Voluntaria de la PAU de junio de 2017 y de julio de 2017 sólo podrán utilizarse en la preinscripción de 2017 (para el acceso al curso 2017/2018) y, si es el caso, en la preinscripción de 2018 (para el acceso al curso 2018/2019). Las calificaciones de la Fase Específica realizada en 2016 podrán utilizarse en la preinscripción de 2017, pero no en la de 2018. Las calificaciones de la Fase Específica realizada en 2015 o cursos anteriores ya no tienen ninguna validez.

(17)

4. Las ponderaciones de las asignaturas de la Fase Voluntaria resultarán de multiplicar el coeficiente de ponderación de 0 o 0,1 o 0,2 por la calificación del examen correspondiente, de acuerdo con el documento de ponderaciones aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria (este documento puede consultarse en la página web de las universidades públicas valencianas y en la página web de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Document_Ponderaci ons_2017_2018_versio02022017.pdf

5. La fórmula del cálculo de la calificación de acceso a una determinada titulación es la siguiente:

Nota de acceso a la titulación = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

QFO es la calificación de la Fase Obligatoria de la PAU expresada con tres decimales.

QMB es la calificación media de bachillerato, expresada con dos decimales.

a y b son los coeficientes de ponderación (0 o 0,1 o 0,2).

M1 y M2 son las calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos asignaturas de la Fase Voluntaria de 2017 o de la asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria de 2017 o de la Fase Específica de 2016 que mayor calificación final dan después de la ponderación.

4. Reclamaciones

1. El estudiante podrá pedir una reclamación o una segunda corrección sobre sus calificaciones de los exámenes de la PAU.

2. La reclamación supone comprobar que no ha habido errores en el proceso de corrección y calificación. Solicitar reclamación de alguna asignatura anula la posibilidad de pedir una segunda corrección. El resultado de la reclamación podrá subir o mantener la nota dada inicialmente y solo en caso de un error formal podrá bajarla.

3. La segunda corrección supone que otro corrector distinto corregirá de nuevo el examen. La calificación definitiva será la media de las dos calificaciones. El resultado de la segunda corrección podrá bajar, mantener o subir la nota.

4. Si la diferencia entre la primera y la segunda corrección fuera de dos o más puntos, se realizará una tercera corrección. La calificación definitiva será la media de las tres calificaciones.

5. Sobre el resultado del proceso de segunda corrección, el estudiante podrá presentar una reclamación. El resultado de la reclamación a la segunda corrección también podrá bajar, mantener o subir la nota.

6. El estudiante podrá ver los exámenes de los cuales haya pedido una segunda corrección después de todo el proceso de segunda corrección y reclamación.

(18)

Los estudiantes de ciclos formativos podrán acceder a la universidad con su nota media del ciclo formativo, pero si desean subir nota podrán presentarse a la Fase Voluntaria de la prueba y su nota de acceso a una determinada titulación se calculará con la siguiente fórmula:

Nota de acceso a la titulación = NMC + a x M1 + b x M2

NMC es la nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales.

M1 y M2 son las dos mejores calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos asignaturas de la Fase Voluntaria de 2017 o de la Fase Específica de 2016 que mayor calificación final dan después de la ponderación.

Los estudiantes de ciclos formativos tendrán la misma Fase Voluntaria que los estudiantes de bachillerato, y también las mismas ponderaciones.

6.Mejora de Nota de las PAU

Los estudiantes que quieran aumentar su calificación de las PAU podrán presentarse a la Fase Obligatoria, a la Fase Voluntaria o a las dos Fases. Siempre conservarán la calificación más alta conseguida en la convocatoria en la que se hayan presentado, siempre teniendo en cuenta que las calificaciones de la Fase Voluntaria sólo son válidas para el acceso a la universidad en los dos cursos posteriores al del curso en que se han realizado los exámenes.

A los estudiantes con la PAU ya aprobada anteriormente se les considerará su nota de acceso a la universidad anterior equivalente a la actual calificación de la Nota de Acceso a la Universidad (NAU).

Todos los estudiantes que quiera mejorar su nota de las PAU podrán hacerlo presentándose a la Fase Obligatoria, a la Fase Voluntaria o a las dos Fases, en cualquier convocatoria.

5.Nota de acceso a la universidad de los estudiantes de

ciclos formativos

(19)

7. Matriculación en las Pruebas

1. Las PAU de 2017 tendrán dos convocatorias, una ordinaria los días 6, 7 y 8 de junio de 2017 y una extraordinaria los días 4, 5 y 6 de julio de 2017. En cada una de las convocatorias la prueba de acceso será única.

2. A solicitud de los estudiantes, los Centros de Enseñanza Secundaria realizarán la inscripción para la prueba de acceso en la Universidad que les corresponda.

También los estudiantes de ciclos formativos que quieran realizar la Fase Vvoluntaria han de formalizar la matrícula en el centro donde cursaron sus estudios, considerando lo que consta en el apartado 6.

3. Los centros remitirán a la Universidad a la que estén adscritos, entre los días 29 de mayo al 1 de junio y los días 27 al 29 de junio, este último plazo excepto para los estudiantes de centros de la provincia de Castellón para los cuales será los días 26, 27 y 28 de junio, una relación certificada en la que figuren los alumnos que desean presentarse a la prueba de acceso, en la que se deberá indicar: la nota media de Bachillerato que conste en la documentación oficial, las materias objeto de examen de la Fase Obligatoria de la prueba y de la Fase Voluntaria, así como el correo electrónico, el móvil, la nacionalidad y las exenciones que hayan podido ser concedidas.

El último día de plazo de matrícula, es decir, los días 1 de junio y 29 de junio (28 de junio para los centros de Castellón), el plazo de matrícula será hasta las 14 horas. A partir de este momento la aplicación ITACA dejará de estar operativa para Matrícula de las PAU.

Respecto a la matrícula de los estudiantes de ciclos formativos en la Fase Voluntaria de las PAU, los centros tendrán que remitir una relación certificada en la que figurarán los alumnos que deseen presentarse a esta Fase Voluntaria, en la que se deberá indicar: la nota media del ciclo formativo, el nombre del ciclo y las materias objeto de examen de la Fase Voluntaria de la prueba. Según la Orden EDU/3242/2010, no será necesario consignar la nota media para los alumnos de ciclos de este curso que hayan superado todos los módulos a excepción de la FCT y, en su caso, el módulo del proyecto.

La forma de remitir esta información de matrícula a la universidad se establecerá en función de la aplicación informática de matrícula ITACA.

4. Los centros podrán establecer un plazo de matrícula de las PAU para sus estudiantes que sea más amplio en la fecha de inicio que el que consta en el apartado 3, con la finalidad de facilitar la matrícula de las PAU.

Se ruega a los centros educativos que estén asignados a los tribunales ubicados en Dènia, Alcoi, La Nucia, Xàtiva, Alzira y Ontinyent, formalicen la matrícula lo más pronto posible para gestionar la nueva ubicación del tribunal con mayor facilidad.

5. De acuerdo con la normativa, los centros educativos formalizarán la matrícula en las PAU no sólo de sus estudiantes sino también la de aquellos que quieran presentarse, no estén matriculados en otro centro y justifiquen que el centro es el más próximo al lugar donde vive el estudiante que quiere matricularse. Los estudiantes de otras comunidades autónomas que quiera presentarse a la Fase Voluntaria de las PAU en nuestra comunidad autónoma, tendrán que estar empadronados en nuestra comunidad antes del día 1 de enero del año en que se presenten a esta Fase Voluntaria o justificar que trabajan en nuestra comunidad autónoma.

(20)

6. Los estudiantes de ciclos formativos de grado superior que se matriculen en la Fase Voluntaria de la PAU, lo harán en el centro donde estudien, excepto cuando este centro educativo no sea público y únicamente tenga estudios de ciclos formativos. En este caso, es decir, cuando el estudiante haya cursado los estudios de ciclos formativos en un centro que no sea público y que tampoco tenga estudios de segundo curso de bachillerato, la matrícula en la Fase Voluntaria de las PAU se formalizará en el centro público del que depende el centro donde se han cursado los estudios.

7. No se ha de hacer llegar a la Universidad el Historial Académico de Bachillerato ni del Ciclo Formativo de los estudiantes que se presenten a las PAU.

8. Aquellos estudiantes que pretendan mejorar la calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad obtenida con anterioridad deberán matricularse en el centro docente donde cursaron el bachillerato o en la universidad donde realizaron la prueba de acceso, y siguiendo las instrucciones de la universidad a la que está adscrito el centro.

9. Los estudiantes que tengan aprobado el bachillerato o estudios equivalentes de acuerdo con normativas anteriores, y quieran presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad, lo harán de acuerdo con la estructura de la Prueba de Acceso actual.

10. Según la legislación vigente se consignarán dos decimales al obtener la nota media de Bachillerato. Con objeto de que los Centros procedan con un criterio homogéneo, la determinación de ese decimal se hará por redondeo en la forma que es habitual en estos casos: Cuando las milésimas de la calificación sean superiores o iguales a 5 se redondearán por exceso; y cuando las milésimas de la calificación sean inferiores a 5 se redondearán por defecto.

11. El estudiante que no asista a algún ejercicio de la Fase Obligatoria será calificado con 0 puntos, y se promediará esta nota con las demás a efectos del cálculo de la nota definitiva.

Las calificaciones de la Fase Voluntaria o de la asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria solo se utilizarán en las ponderaciones si son mayores o iguales que 5 y el acceso a la universidad ha sido aprobado en la misma o anteriores convocatorias.

12. La entrega a los centros de las actas de calificaciones, se realizará el día 16 de junio en la convocatoria ordinaria y el día 12 de julio en la convocatoria extraordinaria en toda la Comunidad Valenciana. Los estudiantes podrán imprimirse su tarjeta de calificaciones de las PAU desde el

Portal del alumno

:

https://appweb.edu.gva.es/paseu

a partir del día siguiente, con la clave que se les proporcionará el primer día de las PAU.

13. Quedarán exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad los alumnos que no hayan cursado íntegramente 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Valenciana. Asimismo, los alumnos que, aún habiendo cursado íntegramente estos tres cursos en centros docentes de la Comunidad Valenciana, hayan obtenido en alguno de ellos (4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato) resolución positiva de exención de la materia de Valenciano, quedarán exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad.

(21)

14. Las condiciones para otorgar Matrícula de Honor, tal como consta en el apartado 4 del artículo 10 de la normativa del DOCV que regula la evaluación de bachillerato, Decreto 87/2015, de 5 de junio, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana (DOCV de 10 de junio de 2015),son las siguientes: podrán tener matrícula de honor aquellos estudiantes de segundo curso de bachillerato con una nota de la etapa de bachillerato mayor o igual a 9. Se podrá dar una matrícula de honor por cada 20 estudiantes o fracción. En caso de empate se podrá conceder matrícula de honor a todos los estudiantes que esten empatados en situación de matrícula de honor.

15. El horario de las pruebas queda recogido en el Anexo I.

16. En el Anexo II se adjuntan los impresos de matrícula de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad. En estas hojas se han de consignar todos los datos para que la matrícula sea efectiva.

17. El Anexo III es el documento para certificar las calificaciones de los ciclos formativos de cara a la preinscripción.

18. El anexo IV es el documento para certificar la condición de exención de las PAU de 2017.

8. Calendario de reclamaciones y segunda corrección

1. Los alumnos podrán solicitar, para cada asignatura, tras su calificación en la prueba:

a) Una Reclamación sobre la calificación obtenida ante la Comisión Gestora de las pruebas. El resultado de la reclamación podrá subir o mantener la nota dada inicialmente y solo en caso de un error formal podrá bajarla.

b) Una segunda corrección de su ejercicio por un nuevo corrector ante el Presidente del Tribunal. La calificación será la media de las dos correcciones.

El resultado de la segunda corrección sí podrá bajar, mantener o aumentar la nota.

Los exámenes que en la segunda corrección presenten una diferencia de dos o más puntos respecto de la primera calificación pasarán a un Tribunal que efectuará una tercera corrección del ejercicio. En este caso la nota definitiva será la media de las tres correcciones.

2. El alumno podrá pedir reclamación de algunas asignaturas y segunda corrección de otras.

En caso de que un alumno presente a la vez una Reclamación y pida una segunda corrección de la misma asignatura, sólo se tendrá en cuenta la Reclamación en ésta.

3. La presentación de reclamaciones o segundas correcciones se efectuará vía telemática dirigida a la Universidad respectiva, siendo el plazo de presentación de solicitudes de tres días hábiles, a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. Este plazo es improrrogable de manera que las reclamaciones presentadas fuera de plazo serán desestimadas.

(22)

a) Para la convocatoria ordinaria: el 17, 19 i 20 de junio.

b) Para la convocatoria extraordinaria: el 14, 15 y 17 de julio.

El plazo de las reclamaciones del tercer día de cada período (días 20 de junio para la convocatoria ordinaria y 17 de julio para la convocatoria extraordinaria), será hasta las 14 horas del día citado.

No se ha de entregar la tarjeta de la PAU a la hora de solicitar la segunda corrección de alguno de los ejercicios porque al solicitar reclamación o segunda corrección de alguna asignatura, la tarjeta con las calificaciones iniciales de las PAU quedará invalidada.

4 La comunicación de los resultados tanto de la Reclamación como de la Segunda Corrección hará pública:

En toda la Comunidad Valenciana, el día 26 de junio para la convocatoria ordinaria y el día 19 de julio para la extraordinaria.

5. Los estudiantes podrán presentar una Reclamación ante la Comisión Gestora respecto de su 2ª o 3ª (si la hubiere) corrección según el siguiente calendario:

Para la convocatoria ordinaria: días 27, 28 y 29 de junio, excepto para los estudiantes de los centros de Castellón, para los cuales será los días 27, 28 y 30 de junio.

Para la convocatoria extraordinaria: 20, 21 y 22 de julio.

El plazo de las reclamaciones del tercer día de cada período (día 29 o 30 de junio para la convocatoria ordinaria y 22 de julio para la convocatoria extraordinaria), será hasta las 14 horas del día citado.

El resultado de la reclamación a la segunda corrección sí podrá bajar, mantener o aumentar la nota.

Tampoco será obligatoria la entrega de la tarjeta de la PAU a la hora de solicitar la reclamación a la segunda corrección de algún ejercicio.

6. La Comisión Gestora hará públicas las resoluciones el día 3 de julio en la convocatoria ordinaria y el día 25 de julio en la convocatoria extraordinaria. Esta resolución de la Comisión, agota la vía administrativa.

7. El estudiante podrá ver los exámenes objeto de segunda corrección cuando haya acabado todo el proceso de corrección y reclamación, según los plazos y procedimiento establecido por cada universidad. El plazo para pedir ver los exámenes correspondientes es los días 4 i 5 de julio para la convocatoria ordinaria y los días 26 y 27 de julio para la convocatoria extraordinaria. La visualización de los exámenes de convocatoria ordinaria será el día 7 de julio y de los de la extraordinaria el día 28 de julio.

(23)

9.Sobre la exención de las PAU

Según la normativa estatal, en el presente curso pueden haber estudiantes exentos de realizar las PAU de 2017. La exención está regulada por la Resolución de la Dirección General de Política Educativa.

Resolución de 5 de abril de 2017 del director general de Política Educativa de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se determina el alumnado de Bachillerato que el curso 2016 a 2017 obtendrá el título de Bachiller de acuerdo con el currículo correspondiente al sistema educativo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa y el alumnado que obtendrá el título de Bachiller de acuerdo con el currículo correspondiente al sistema educativo anterior a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Los estudiantes exentos de las PAU también pueden presentarse a las PAU a una fase, la otra o las dos.

Los estudiantes que estén exentos de las PAU deberán pedir obligatoriamente la Acreditación de la condición de la exención, que estará firmada por la dirección de su centro de bachillerato. (Anexo IV). En el momento de pedir la acreditación de la exención de las PAU se les pedirá también un correo electrónico para poder hacerles llegar la información de las claves de acceso para las aplicaciones informáticas que necesiten.

Es importante que estos estudiantes sepan que es posible que en otras comunidades autónomas los pongan al final de las listas de la preinscripción, con el perjuicio que esto podría representar si no se presentan a las PAU. En nuestra comunidad autónoma los pondremos en la adjudicación de la preinscripción donde les corresponda según la nota de admisión.

Sólo aceptaremos la preinscripción de estudiantes de otras comunidades autónomas que estén exentos de las PAU si presentan una certificación de su condición de exención de las PAU, emitida por su Comunidad Autónoma.

Los estudiantes que ya tienen aprobadas las PAU no pueden estar "exentos de las PAU", es decir, no pueden utilizar su nota de bachillerato como nota de acceso a la universidad.

Los exentos de las PAU, en el momento de la petición de su acreditación de esta exención, deben dar un correo electrónico y un móvil para que les llegue la clave para poder entrar en las aplicaciones informáticas.

La acreditación de la exención deberá ser grabada por los centros educativos en la aplicación ITACA, no podrá ser firmada sólo manualmente, por lo que sólo tendrá validez si se ha grabado correctamente esta petición de exención. Cuando los estudiantes exentos hagan la solicitud de preinscripción les aparecerá un mensaje en la web recordándoles que deben haber hecho correctamente la gestión de petición de la acreditación de exentos de las PAU.

Los estudiantes con las PAU aprobadas pero que no hayan accedido a la universidad con anterioridad no pueden pedir el certificado de exención de las PAU.

Se recomienda a los centros educativos que generen los certificados de exención de todos los estudiantes a los que puedan entregarlo. El plazo para hacer estas acreditaciones no será limitado.

(24)

10.Normativa

1. Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE de 10/12/2017)

2. Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. (BOE de 23/12/2017)

3. RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics

(25)

B. Annexos /Anexos B. Annexos /Anexos B. Annexos /Anexos B. Annexos /Anexos

ANNEX I / ANEXO I

Horari de les Proves PAU 2017 / Horario de las Pruebas PAU 2017 Convocatòries de juny i juliol / Convocatorias de junio y julio

Dimarts, 6 juny Dimarts, 4 juliol

Dimecres, 7 juny Dimecres, 5 de juliol

Dijous, 8 juny Dijous, 6 juliol

9:30–11 CAS ALE FRA ING ITA POR FIS CUA HFI

11:45-13:15 HES VAL BIO DIS ECO

15:30-17:00 MAT MCS LAT FAR QUI ARE GEO GRI GEL

17:45-19:15 DTE HAR

Assignatures PAU 2017 / Asignaturas PAU 2017 ASSIGNATURA / ASIGNATURA CODI

CÓDIGO

ASSIGNATURA / ASIGNATURA CODI CÓDIGO

Alemán / Alemany ALE Griego II / Grec II GRI

Artes Escénicas II / Arts Escèniques II ARE Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia HFI

Biología / Biologia BIO Historia del Arte / Història de l’Art HAR

Castellano: Lengua y Literatura II / Castellà:

Llengua i Literatura II CAS Historia de España / Història d’Espanya HES

Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II CUA Inglés / Anglés ING

Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II DTE Italiano / Italià ITA

Diseño / Disseny DIS Latín II / Llatí II LAT

Economía de la Empresa / Economia de l’Empresa ECO Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II MCS

Física / Física FIS Matemáticas II / Matemàtiques II MAT

Fundamentos del Arte II / Fonaments de l’Art II FAR Portugués / Portugués POR

Francés / Francés FRA Química / Química QUI

Geografía / Geografia GEO Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià:

Llengua i Literatura II VAL

Geología / Geologia GEL

En cas de coincidència d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a l’estudiant quin examen es farà en el moment de l’horari i quan es farà l’altre examen coincident.

En caso de solapamiento de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al estudiante qué examen se hará en el momento del horario y cuando se hará el otro examen coincidente.

Els estudiants que únicament es presenten a la Fase Voluntària hauran de presentar-se al seu tribunal d’acord amb les instruccions que done la universitat corresponent.

Los estudiantes que sólo se presenten a la Fase Voluntaria tendrán que presentarse a su tribunal según las instrucciones que dé la universidad correspondiente.

(26)

Annex II / Anexo II. Impresos de matrícula.

COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

Relació d’alumnes inscrits per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la convocatòria de ………...

Relación de alumnos/as inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de ………...

Centre / Centro ………

Núm.

Orde

Núm.

Orden DNI

Cognoms i Nom

Apellidos y Nombre

Tipus d’Accés

Tipo de Acceso

Nota mitjana Batxillerat

Nota media Bachillerato

Fase Obligatòria Fase Obligatoria

Fase Voluntària Fase Voluntaria

Idioma estranger

Idioma extranjero

Exempció de Valencià

Exención de valenciano

Troncal de modalitat

Troncal de modalidad

Assignatura 1 Asignatura 1 Assignatura 2 Asignatura 2 Assignatura 3 Asignatura 3 Assignatura 4 Asignatura 4

(27)

El/La secretari/ària del centre El/La secretario/ria del centro

Vist i plau. El/La director/a del centre Segell del centre Visto Bueno. El/La director/a del centro Sello del centro

Referencias

Documento similar

El poder de resolución de un microsco- pio es la capacidad que tiene para diferenciar como puntos separados dos puntos muy próximos y está determinado (en parte) por la longitud

En quinze línies com a mínim (unes cent cinquanta paraules), expliqueu tot el que sabeu sobre aquest episodi (a quina obra pertany i qui n’és l’autor, de quin mite tracta,

És el conjunt de característiques internes que l’empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d’avantatge davant dels seu competidors.. El payback és un mètode

En la següent pantalla, altres dades de matrícula, heu d’anar assenyalant dades sobre la prova d’accés a la universitat.. En l’apartat d’idioma de preferència, heu

Educació infantil i Educació primària) Del 6 al 13 de juny (ambdós inclosos) Publicació 1a assignació de places 11 de juliol. Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 al 14 de

opció consta de quatre blocs Cada bloc es valorarà sobre 10 punts i els punts assignats a cada qüestió figuraran en el text.. El/la alumno/a deberá elegir íntegramente una de

BAREM DE L’EXAMEN: L'examen consta de dos exercicis (A i B) amb tres preguntes i quatre qüestions cada un. Cada pregunta es puntua sobre 10 i el total es divideix entre 3. Minerals

Dins el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’en- demà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de la llista amb el nom de la