Cuarta. Entrada en vigor El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Texto completo

(1)

amaitu baino lehen aurrekontuko zuzkiduren guztizko zenbatekoa areagotu ahal izango da, Gobernu Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez, betiere kontuan izanda zein den, aurreikuspenen ara- bera, eskatutako diru-laguntzen zenbateko osoa. Organo eskudunak baimenduko du kopuru hori zabaltzea.

Laugarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Arau honetan zehaztutako eremuan egon arren aurreko deialdi baten arabera eman diren diru-laguntzak eman zituzten arau- diek xedatzen dutenaren mende egongo dira iraungi arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jarritakoan, indarrik gabe geratuko dira foru dekretu honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapenak.

Bilbon, 2016ko otsailaren 16an.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatua,

IMANOL PRADALES GIL Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-286)

Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2016 FORU DEKRETUA, otsailaren 16koa, Innobideak-kudeabide programa arau- tzen duten oinarriak eta lehen deialdia onesten dituena.

Enpresen lehiakortasunak hainbat oinarri izan ditzake; gaur egun, funtsezkoena berrikuntza da, baina beste batzuk ere badaude: Bezeroen kudeaketa hobea, produktuen kalitatea, etab.

Hala ere, badago enpresa lehiakorrenek duten ezaugarri komun bat: Aktibo material eta ez-materialen kudeaketa ona.

Ildo horretan, gaur egun, kudeaketa aurreratua gero eta garrantzitsuagoa da, batez ere enpresa txiki eta ertainentzat. Glo- balizazioaren ondorioz, lehiakideak ugaritu egin dira eta merkatuak gero eta sofistikatuagoak dira; horregatik, aktiboen eta aukeren kude- aketa aurreratua behar dute, enpresaren balio-proposamena ezberdina izan dadin beti.

Hala, Innobideak-kudeabide 2014an jarri zen abian. Programa honen helburua euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea da, kude- aketa aurreratuko metodologiak, tresnak eta printzipioak aplikatzeko eta ezartzeko laguntza emanez.

Programa hau garatzeko oinarria Kudeaketa Aurreratuko Eredua da. Eredu hori organismo eta erakundeen adostasunaren bitartez lortu da, lehiakortasuna hobetzeko aukerak bilatzean era- kundeei laguntza emateko, berrikuntza-ez teknologikoen bidez batez ere. Eredu horrek kudeaketa hobetzea du helburu, 6 elementu lan- duta: 1) Estrategia, 2) Bezeroak, 3) Pertsonak, 4) Gizartea, 5) Berri- kuntza eta 6) Emaitzak.

Innobideak-kudeabide programak planteatzen du euskal enpresek Euskaliten laguntzarekin (1. etapa) hasierako kontraste bat egitea, kudeaketa aurreratuari dagokionez enpresak daukan kokapena ezagutzeko. Hasierako kontrastea Euskalitek egindako txostenean jasotzen da. Txosten horretan jasotzen dira, batetik, kude- aketa aurreratuari dagokionez enpresak hobetu behar dituen arloak, eta bestetik, enpresak kudeaketa hobetzeko ekintza plana prestatzeko gomendioak (2.etapa).

Enpresak ekintza planean sar ditzake bere beharrizanetara hoberen egokitzen diren proiektuak, kontrastearen iradokizunak kon- tuan hartuta. Plan horretan proiektu pilotuak (2A etapa) nahiz kude- aketa aurreratuaren arloko finkatze-proiektuak (2B etapa) sar dai- tezke. Finkatze-proiektu horien artean, aurreko urteetan Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak enpresen eskura jarri dituen

supuestaria podrá ser ampliada, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, mediante Decreto Foral aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudades solicitadas previstas. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para ello.

Cuarta.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las subvenciones que entran dentro del ámbito material defi- nido en la presente normativa pero que hayan sido otorgadas de acuerdo con una normativa anterior, se regirán por lo dispuesto en la normativa de su concesión hasta su extinción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán dero- gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contraven- gan lo dispuesto en el mismo.

En Bilbao, a 16 de febrero de 2016.

El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial,

IMANOL PRADALES GIL El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-286)

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2016, de 16 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Programa Inno- bideak-kudeabide.

La competitividad de las empresas puede residir en diferen- tes aspectos, destacando actualmente la innovación como pilar fun- damental, pero también puede residir en aspectos como la mejor gestión de clientes, la calidad de los productos, etc. Sin embargo, existe un rasgo común en las empresas más competitivas que es la correcta gestión de sus activos tangibles e intangibles.

En este sentido, la gestión avanzada cobra hoy en día mayor fuerza, y especialmente para las PYME. Los efectos de la globali- zación, en el incremento del número de competidores y la sofisti- cación creciente de los mercados, hacen necesaria una gestión avan- zada de sus activos y oportunidades que permitan alcanzar una continua diferenciación de la propuesta de valor de la empresa.

Así, el Programa Innobideak-kudeabide se puso en marcha en 2014 y tiene como objetivo impulsar la mejora de la competiti- vidad de las empresas vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de Ges- tión Avanzada.

La base para el desarrollo de este Programa es el Modelo de Gestión Avanzada, que ha sido fruto del consenso entre diferentes organismos e instituciones con el objetivo de orientar a las organi- zaciones vascas en la búsqueda de mejoras de competitividad a tra- vés, sobre todo, de innovaciones no tecnológicas y que aborda la mejora de gestión en base al trabajo en 6 elementos: 1) Estrategia, 2) Clien- tes, 3) Personas, 4) Sociedad, 5) Innovación y 6) Resultados.

Innobideak-kudeabide plantea que las empresas vascas rea- licen un Contraste Inicial con el apoyo de Euskalit (etapa 1) para conocer su posicionamiento en materia de gestión avanzada. El Con- traste Inicial se refleja en un Informe elaborado por Euskalit donde se recoge la propuesta de áreas de mejora de la empresa en mate- ria de gestión avanzada, así como una serie de recomendaciones para la posterior elaboración por parte de la organización de su pro- pio plan de acción en mejora de la gestión (etapa 2).

La empresa puede incluir en el plan de acción los proyectos que mejor se ajusten a sus necesidades reales, a partir de las suge- rencias resultado del Contraste. En él pueden integrarse proyec- tos piloto (etapa 2A) o proyectos de consolidación en Gestión Avan- zada (etapa 2B). Entre estos proyectos de consolidación las empresas pueden adoptar también las metodologías que en años

cve: BAO-BOB-2016a039

(2)

metodologiak ere erabil ditzakete enpresek: Premie, enpresak kude- atzeko sistema; xertatu:adi, enpresen gizarte-erantzukizuna hobe- tzeko tresna, eta azkenik, bilgune, kudeaketan parte hartzea sus- tatzeko tresna.

Innobideak-kudeabide programa Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk zuzenduko dute, eta erakunde bi horien eta hiru foru aldundien artean koordinatuko dute. Programa zatika kudeatuko da. Foru aldundiek 5-49 langile dituzten enpresek programa honen barruan egiten dituz- ten jarduerak kudeatuko dituzte, bakoitzak bere lurralde eremua- ren barruan. Eusko Jaurlaritza-SPRIk, aldiz, 50 langile edo gehiago dituzten enpresei dagozkien jarduerak kudeatuko dituzte. Horrez gainera, programa hau gauzatzeko Euskaliten laguntza dago. Era- kunde horrek laguntza emango die parte hartzen duten enpresei, bai hasierako kontrastea egiteko fasean, bai kudeaketa aurrera- tuaren arloko proiektu pilotuak martxan jartzeko 2A etapan Know-Inn metodologiaren bitartez.

Laguntzen deialdi honek 5 eta 49 langile arteko plantilla duten Bizkaiko enpresen parte-hartzea arautzen du, kudeaketa aurrera- tuaren arloko finkatze-proiektuen etapan (2B etapa) Innobi- deak-Kudeabide programan parte hartu nahi dutenean.

Arlo honetako laguntzak norgehiakokarik gabeko araubidea- ren arabera emango dira. Norgehiagokarik gabeko araubidea arra- zoituta dago dekretu honen funtsa zerbitzuak ematea delako; izan ere, enpresek bereziki behar dutena da erantzunak azkarrak iza- tea eta dekretu honetan eskaintzen diren laguntza guztien bana- kako jarraipena egitea.

Dekretu hau eta lortu nahi dituen helburuak Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak sustatutako jarduera-multzoaren zati dira. Izan ere, programen eta zerbitzuen garapenean sustatzen ditu jarduera horiek, sailaren xedea lortzeko: Aberastasuna sortzen lagun- tzea, Bizkaiko enpresen artean lehiakortasun iraunkorra sustatuta.

Programa hau Euskadiko FEDER 2014-2020 Programa Eragi- learen bidez ere finantzatu da, FEDER Landa Garapeneko Europako Funtsaren arloan. Une oro begiratuko da europar politikak bete daitezen; batez ere, honako alderdi hauetan: Ingurumena, aukera- berdintasuna, kontratazio publikoa eta europar kofinantziazioaren publi- zitatea.

Bestalde, genero ikuspegiari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldun- diak berdintasunerako politikak ezartzeari buruzko Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Foru Plana ezartzeko kon- promisoa hartu du. Bada, konpromiso hori bete eta Berrikuntza Sus- tatzeko Plan barruan genero ikuspegia sartzeko asmoz, aldez aurre- tik eraginaren ebaluazioa egin da, eta beharrezkoak ziren neurriak ezarri dira. Hori guztia, betiere, Emakumeen eta Gizonen Berdin- tasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraiki.

Adierazitakoa dela bide, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sus- tatzeko foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 16ko batzarraldian eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DA

I. titulua

XEDEA ETA ENTITATE ONURADUNAK

1. artikulua.—Foru dekretuaren xedea

Foru dekretu honen xedea da Innobideak-kudeabide 2016 pro- gramako zerbitzuei dagozkien diru-laguntzak arautzeko oinarriak eta laguntzen deialdia onartzea. Deialdia 5 eta 49 pertsona arteko plantilla duten eta Bizkaian kudeaketa aurreratuaren arloko finka- tze-proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresentzako da.

2. artikulua.—Helburua

Foru dekretu honetan araututako diru-laguntzen helburua da Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobe- tzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobe- tzeko.

anteriores el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial ha puesto a disposición de las empresas: Premie, como sistema integral de gestión empresarial, xertatu:adi, como herramienta para la mejora en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y bilgune, para impulsar el avance hacia una gestión más participativa.

El programa Innobideak-kudeabide está liderado por el Gobierno Vasco-SPRI y coordinado por Gobierno Vasco-SPRI y las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La ges- tión del programa se hará por tramos. Las Diputaciones Forales, cada una en el ámbito de su territorio gestionarán las actividades desarrolladas en el marco de este programa de las empresas de 5-49 empleos, y el Gobierno Vasco-SPRI, las relativas a empre- sas de al menos 50 empleos. Además, para la realización de este programa se cuenta con la colaboración de Euskalit, que dará soporte a todas las empresas participantes en la etapa de realización del Contraste Inicial y en la etapa 2A de puesta en marcha de proyectos piloto en gestión avanzada mediante la metodología Know-Inn.

La presente convocatoria de ayudas regula la participación de las empresas de Bizkaia de entre 5 y 49 empleos, interesadas en participar en el programa Innobideak-Kudeabide en la etapa de pro- yectos de consolidación en gestión avanzada (etapa 2B).

El procedimiento de concesión de las ayudas de la presente área se realizará en régimen de libre concurrencia. El régimen de libre concurrencia queda justificado por el carácter de prestación de servicios que fundamentalmente tiene el contenido de este ser- vicio, dado que las empresas requieren ante todo rapidez de res- puesta y seguimiento individualizado de cada una de las ayudas ofertadas.

Este Decreto y los objetivos en él perseguidos, forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Departamento Desa- rrollo Económico y Territorial en su desarrollo de programas y ser- vicios, para alcanzar la misión del Departamento de contribuir a la creación de riqueza mediante el impulso de la competitividad sos- tenible en el ámbito empresarial de Bizkaia.

El presente programa cuenta con cofinanciación del Programa Operativo del País Vasco 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Se velará en todo momento por el cumplimiento de las políticas comunitarias, especialmente en mate- ria de medioambiente, Igualdad de oportunidades, contratación pública y publicidad de la cofinanciación europea.

Por otro lado, conforme al compromiso adquirido por la Dipu- tación Foral de Bizkaia en el marco del Plan Foral para la Igual- dad de mujeres y hombres en Bizkaia, referido a la implementa- ción de políticas de igualdad, y con el fin de incorporar al Plan de Promoción de la Innovación la perspectiva de género, se ha rea- lizado la correspondiente evaluación previa de impacto, adoptán- dose las medidas pertinentes; todo ello de conformidad con lo dis- puesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial y previa deliberación y aprobación del Con- sejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de 16 de febrero de 2016.

SE DISPONE

Título I

OBJETO Y ENTIDADES BENEFICIARIAS

Artículo 1.—Objeto del decreto foral

Constituye el objeto del presente decreto foral aprobar las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones relativas a ser- vicios del programa Innobideak-kudeabide 2016 para empresas con plantilla entre 5 y 49 personas que quieran desarrollar un proyecto de consolidación en gestión avanzada (2B) en Bizkaia.

Artículo 2.—Objetivo

Las subvenciones que se regulan en el presente decreto foral tienen como objetivo apoyar proyectos de mejora de la gestión ali- neados con el Modelo de Gestión Avanzada que redunden en una mejora de la competitividad de las empresas de Bizkaia.

cve: BAO-BOB-2016a039

(3)

3. artikulua.—Erakunde onuradunak

Enpresa hauek jaso ahal izango dituzte dekretu honetan arau- tutako diru-laguntzak: Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontras- teari buruz Euskalitek egindako txosten bat duten Bizkaiko enpre- sak, kudeaketa aurreratuaren arloko ekintza planen bat, finkatze-proiektua barne, aurkezten badute, kontrastean hobetzeko identifikatutako arloak kontuan hartuta.

Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Nortasun juridiko propioa izatea.

b) Jarduera hauek egitea: Erauzketako, eraldaketako eta ekoiz- peneko industria-jarduerak; ekoizpen-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoak, eta informazioaren gizartearen eta komu- nikazioen arloko jarduerak. Baldintza hori egiaztatzeko, enpresaren jarduera nagusiari EJZn (ekonomia-jardueren gaineko zerga) alta ematerakoan eman zitzaion epigrafeari begiratuko zaio. Onar daitezkeen epigrafeen zerrenda Kude- abide programaren web orrian dago: Http://www.kudea- bide.com/doc/IAEs_SUBVENCIONES_INNOBIDEAK_KUD EABIDE.pdf.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren laguntza-programek bultzatzen dituzten enpresa-sektoreak homogeneizatze aldera, interes handia duten proiektue- tarako onartu ahal izango dira enpresa zeinen EJZ sail- kapena aipatu zerrendan sarturik ez dagoen, beti ere haien jarduera Berrikuntza Sustatzeko Plana 2016 arautzen duen azaroaren 10eko 171/2015 Foru Dekretuaren I. erankinean sartu diren EJSN 2009ko sailkapeneko epigrafe batean kokatzen bada.

c) Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

d) Gutxienez ekoizpen zentro bat edo balio erantsi handiko zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

e) 5 eta 49 pertsona arteko plantilla edukitzea, biak barne, lanaldi osoaren urteko baliokideetan.

Plantillakotzat joko dira enpresaren jarduerari atxikita dauden baina euren izaeragatik Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta emanda egon ezin diren langile autonomoak.

f) Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

g) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo adminis- trazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emaku- meen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

h) Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak eza- rritako ezein egoeratan sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko aitorpenaren bitartez egiaztatuko da.

A), b), c) d) eta e) baldintzak, gutxieneko pertsona kopuruari buruzkoak eta f) baldintza eskabidea aurkezten den unean egiaz- tatu beharko dira, eta ebazpena eman arte eta ordainketa egin arte mantendu. Gehieneko pertsona kopuruari buruzko e) baldintza, aldiz, eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar da.

G) eta h) baldintzak automatikoki bete beharko dira, eta kasuan kasuko inguruabarrak gertatzen diren bitartean iraungo dute, 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ezin dira erakunde onuradun izan Zientzia, Teknologia eta Berri- kuntzaren Euskal Sareko agenteak (horretarako egiaztagiria dute- nak) eta Enpresa eta Berrikuntza Zentroak.

Kanpo geratzen dira sozietate publikoak, zuzenbide publikoko erakundeak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.

Diru-laguntzen entitate onuradunek bete behar izango dute diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 13 eta 41 artikuluetan eza- rritakoa. Bereziki, gorde behar iango dituzte jasotako diruaren era- bilpena justifikatzeko dokumentuak, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze- eta kontrol- aktuazioen eta kontrol finantziero fun- tzioak dituzten organoen kolaborazio betebeharren objektu izan ahal diren neurrian.

Artículo 3.—Entidades beneficiarias

Podrán acceder a las subvenciones reguladas en este decreto las empresas de Bizkaia que dispongan de un Informe de Contraste Inicial, elaborado por Euskalit, y presenten un detallado Plan de Acción de Gestión Avanzada que incluya algún Proyecto de Con- solidación en Gestión de acuerdo con las áreas de mejora identi- ficadas en el referido Contraste.

Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requi- sitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Realizar actividades industriales extractivas, transforma- doras, productivas, de servicios técnicos ligados al pro- ceso productivo de las anteriores y del ámbito de la socie- dad de la información y las comunicaciones. Este requisito será comprobado a partir del epígrafe en el alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) de la actividad prin- cipal de la empresa. La relación de epígrafes admisibles está disponible en la web del programa Kudeabide:

Http://www.kudeabide.com/doc/IAEs_SUBVENCIO- NES_INNOBIDEAK_KUDEABIDE.pdf.

Con objeto de homogeneizar los sectores empresariales apoyados en los diferentes programas de ayudas del Depar- tamento de Desarrollo Económico y Territorial, en el caso de proyectos de alto interés se podrán admitir empresas cuya clasificación IAE no esté incluida en la relación citada pero cuya actividad sí se encuadre en los epígrafes de la clasificación CNAE 2009 relacionados en anexo I del Decreto Foral 171/2015 de 10 de noviembre que regula Plan de Promoción de la Innovación 2016.

c) Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia.

d) Tener al menos un centro productivo, o de alto valor aña- dido en el Territorio Histórico de Bizkaia.

e) Tener una plantilla entre 5 y 49 personas, ambas inclusiva, en equivalentes anuales a jornada completa.

Se considerará perteneciente a la plantilla el personal autó- nomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su con- dición, no pueda estar dado de alta en el Régimen Gene- ral de la Seguridad Social.

f) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

g) No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo previsto en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igual- dad de Mujeres y Hombres.

h) Que no se encuentren incursas en ninguna de las cir- cunstancias que establece el artículo 12 de la Norma Foral de Subvenciones, cuya acreditación se realizará mediante declaración contenida en la solicitud.

Los requisitos a), b), c), d), e) en lo referido al límite inferior de per- sonas y el f) deberán acreditarse en el momento de presentación de la solicitud y mantenerse hasta el momento de la resolución y el pago.

El requisito e) en lo referido al límite superior de personas deberá acre- ditarse en el momento de presentación de la solicitud.

Los requisitos g) y h) se apreciarán de forma automática y debe- rán subsistir mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005.

Quedan excluidos de la condición de entidades beneficiarias los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, acre- ditados a tal efecto, y los Centros de Empresas e Innovación (CEIs).

Quedan excluidas las Sociedades Públicas, Entidades de Dere- cho Público, las comunidades de bienes y las sociedades civiles.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obli- gadas al cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 41 de la Norma Foral de Subvenciones. En particular tendrán obligación de conservación de los documentos justificativos de la aplicación de fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control y obligación de colaboración los órganos que tengan atribuidas fun- ciones de control financiero.

cve: BAO-BOB-2016a039

(4)

4. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea

Egitate hau joko da diruz laguntzeko egitatetzat: Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostenari erantzuten dioten finkatze-proiektuak garatzea (2B proiektuak), erakunde eska- tzailearen kudeaketa hobetzeko ekintza planaren barruan daude- nak, dekretu honen 10. artikuluan ezarritako puntuazio-irizpideak gainditzen badituzte.

Dekretu honi dagokionez, Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostena da Euskalitek egindako txosten bat, kudeaketa aurreratuari dagokionez enpresak daukan kokapena jaso- tzen duena, definitutako eredu berria erreferentziatzat hartuta. Kon- trasteari buruzko txosten horretan, enpresan hobetu behar diren arloak zehazten dira, kudeaketa hobetzeko ekintza planerako. Txos- ten honek bi urteko balioa du, ematen den datatik zenbatuta. Kon- traste hori web orri honen bidez eska daiteke: Www.kudeabide.com.

Diruz lagungarriak diren finkatze-proiektuak (2B) gutxienez eremu hauetako bat hobetzeko egin behar dira:

— Estrategia: Behar den informazio estrategikoa eskura- tzeko eta parte-hartzea sustatzen duten hausnarketa-pro- zesuak egiteko proiektuak, gerora behar bezala zabaldu eta komunikatuko den estrategia bat ezartzeko.

— Bezeroak: Bezeroekiko harremanak eta balio-katearen elementu guztietan (produktuen eta zerbitzuen garapen eta merkaturatzetik hasita ekoizpena, banaketa eta mantentzea sartuta) eraginkortasuna sustatuko duten proiektuak, enpre- saren estrategian eginkizun garrantzitsu bat bete ahal duten hornitzaileen eta azpikontratisten laguntzarekin.

— Pertsonak: Hautaketa-prozesuak, ordainsariak eta ezagu- tzaren, gaitasunen eta lidergoaren garapena hobetzeko proiektuak; lotura izan behar dute enpresaren estrategia- rekin.

— Gizartea: Konpainiaren lan soziala egiteko proiektuak (haren ahalmenekin bat eginda), baita ingurumen-iraun- kortasuna babesten duten neurriak sustatzekoak ere.

— Berrikuntza: Berritzeko helburuak eta estrategia definitzeko proiektuak, pertsonek arriskuak hartzea eta ekintzaileak eta berritzaileak izatea sustatzen duen barne testuingurua sor- tzeko proiektuak eta inguruaren ahalmen berritzailea apro- betxatzeko proiektuak. Horretarako, era eraginkor eta efi- zientean kudeatuko dira ideiak eta berrikuntza-proiektuak.

— Emaitzak: Emaitza estrategikoak (bezeroengan, gizarteko pertsonengan eta berrikuntzari dagokionez) neurtu, ebaluatu eta kontrolatzeko mekanismoak sortzeko aukera ematen duten proiektuak.

Azken urteotan, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak enpresetan kudeaketa hobetzeko hiru metodologia jarri ditu enpresen eskura: Premie, enpresak kudeatzeko sistema integrala;

xertatu:adi, enpresen gizarte-erantzukizuna hobetzeko tresna, eta azkenik, bilgune, kudeaketan parte hartzea sustatzeko tresna.

Diruz lagun daitekeen gastutzat joko da metodologia horiek ezar- tzeko gastua, Kontrasteari buruzko Txostenean jasotako iradoki- zunekin bat badator, ezarritako puntuazio-irizpideak betetzen badira, eta erakunde eskatzaileak ez badu laguntzarik jaso Eko- nomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren aurreko deialdietan.

Honako proiektu hauek ez dira diruz lagunduko:

— Erakundearentzat berrikuntzarik ez dakarten proiektuak, bere- ziki, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak era- kunde hori babestu badu antzeko proiektuetan.

— Bizkaiko Lurralde Historikoko zentroetan aplikatu ezin diren proiektuak.

Artículo 4.—Hecho subvencionable

Se considera hecho subvencionable el desarrollo de Proyec- tos de Consolidación (proyectos 2B) incluidos en el Plan de Acción de Mejora de Gestión de la entidad solicitante que den respuesta al Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada y que supe- ren los criterios de puntuación establecidos en el artículo 10 del presente decreto.

A los efectos del presente decreto se define Informe de Con- traste Inicial de Gestión Avanzada como un informe elaborado por Euskalit que recoge el posicionamiento de la empresa en materia de Gestión Avanzada tomando como referencia el nuevo Modelo definido. Este Informe de Contraste también determina las áreas prioritarias de mejora que puede tomar la empresa para su Plan de Acción en mejora de la gestión. El Informe de Contraste tiene una validez de dos años a partir de su fecha de emisión. Dicho Con- traste debe solicitarse a través de la web www.kudeabide.com.

Los proyectos de consolidación (2B) subvencionables debe- rán estar orientados a la mejora en al menos alguno de los siguien- tes ámbitos:

— Estrategia, siendo proyectos destinados a disponer de la información estratégica necesaria y realizar procesos de refle- xión participativos, con los que establecer una estrategia que posteriormente sea debidamente desplegada y comu- nicada.

— Clientes, siendo proyectos que fomenten las relaciones con los clientes y la eficiencia en todos los elementos de la Cadena de Valor (desde el desarrollo de los productos y ser- vicios, su comercialización, hasta su producción, distribu- ción y mantenimiento), apoyándose en proveedores y sub- contratistas que pueden desempeñar un papel relevante en la estrategia empresarial.

— Personas, siendo proyectos orientados a mejorar los pro- cesos de selección, retribución y desarrollo de conocimiento, competencias y capacidad de liderazgo, de forma alineada con la estrategia empresarial.

— Sociedad, siendo proyectos orientados a la realización de la labor social de la compañía en consonancia con sus capa- cidades y así mismo, impulso de medidas que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.

— Innovación, siendo proyectos dirigidos a definir los objeti- vos y la estrategia para innovar, crear el contexto interno que promueva que la personas asuman riesgos, empren- dan e innoven, y aprovechar el potencial innovador del entorno, gestionando las ideas y proyectos de innovación de una manera eficaz y eficiente.

— Resultados, con proyectos que permitan generar meca- nismos de medición, evaluación y control de los resultados estratégicos, en clientes, en personas en sociedad y la inno- vación.

En los últimos años el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial ha puesto a disposición de las empresas tres meto- dologías para la mejora de la gestión en las empresas: Premie, como sistema integral de gestión empresarial, xertatu:adi, como herra- mienta para la mejora en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y bilgune, para impulsar el avance hacia una gestión más participativa. Podrá considerarse subvencionable la implan- tación de estas metodologías siempre y cuando respondan a suge- rencias recogidas en el Informe de Contraste y superen los crite- rios de puntuación establecidos, y la organización solicitante no haya sido subvencionada en esas áreas en anteriores convocatorias de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

No se considerarán como hecho subvencionable los siguien- tes proyectos:

— Proyectos que no supongan una novedad para la entidad, especialmente cuando el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial haya apoyado a esa organización en proyectos de similar naturaleza.

— Proyectos que no sean de aplicación en un centro del Terri- torio Histórico de Bizkaia.

cve: BAO-BOB-2016a039

(5)

— Definizioan (argitasuna, plangintza, egikaritzeko metodo- logia...) edo proiektuari esleitutako baliabideetan (baliabide teknikoak, giza taldea, zuzkidura ekonomikoa...) gabezia argiak dauzkaten proiektuak.

— Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bestelako programa edo jarduketa arloen barruan sar daitezkeen jarduerak.

— Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren hel- buruekin bat ez datozen edota Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren eskuduntzen eremuan sar- tzen ez diren jarduerak.

Diru-laguntza jasoko duten proiektuak eskabidea egin duen enpresan aplikatu eta ezartzeko modukoa izango da, enpresa bera izango da onuraduna eta bere jarduerarekiko koherentzia man- tenduko da, eta soilik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat Biz- kaiko Lurralde Historikoko ekoizpen zentroetan zuzenean aplika- tzeko diren jardueren gastuak.

Nolanahi ere, proiektuak sexu arrazoiengatik ez dira bazter- tzaileak izango, eta ahal dela, sexuaren araberako rolak eta este- reotipoak ezabatu beharko dituzte.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Kanpoko enpresak edo langile autonomoak kontratatzeko gas- tuak hartuko dira diruz lagundu daitekeen gastutzat, baldin eta gas- tuon xedea kudeaketa hobetzeko aurkeztu den proiektuaren barruko aholkularitza jarduketak egitea bada.

Edonola ere, ez da loturarik egon behar enpresa eskatzaile- aren eta hornitzailearen artean. Ondorio horietarako, abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 42.3 artikuluak eta Merkataritzako Kode- aren 42-49 artikuluek ezarritako kasuetan joko da lotura dagoela.

Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, kontuan har- tuko dira irizpide hauek:

— Diruz lagundu daitezkeen gastuek lotura zuzena izan beharko dute kudeaketa aurreratuaren arloko finkatze-proiek- tua (2B proiektuak) definitu eta garatzeko lanekin, Euska- litek egindako enpresaren Hasierako Kontrasteari buruzko Txostenean adierazitako hobekuntza-arloekin bat.

— Deskontuek eta antzekoek (fakturan sartuta egon zein ez egon) gastuaren balioa gutxitzea eragingo dute.

— Diruz lagundu daitezkeen gastuak zentzuzkoak izan behar dira, eta mugatu egin ahal izango dira Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila egokitzat jotzen badu.

— Ez da diruz laguntzeko gastutzat joko fakturetan jasana- razitako Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

— Hauek ere ez dira diruz laguntzeko gastutzat joko: Kanpoko enpresako langileen joan-etorrien gastuak, materialak egi- teko gastuak, aretoen alokairua, dietak eta antzekoak.

— Fakturak hilabeteko epean eman beharko dira gehienez, proiektua amaitzen denetik zenbatuta, eta ez dira onartuko proiektua hasi baino lehenagoko data duten fakturak ezta onartu gabeko gastuei dagozkienak ere.

— Fakturen ordainketen frogagiriak fakturen data eta gerokoak izan beharko dute, edo, hala ez bada, prozesuan zehar tra- zabilitatea bermatu beharko da. Ez dira onartuko proiektuaren hasiera-data baino lehenagoko ordainketen frogagiriak.

6. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa

Artikulu honetan jasotako onurak itzuli ezin diren laguntzak dira.

Laguntza izango da, hain zuzen ere, proiektuak dituen diruz laguntzeko gastuen %60, baina gehienez ere 6.000 euro emango zaizkio enpresa bakoitzari.

— Proyectos que presenten deficiencias nítidas en su defini- ción (claridad, planificación, metodología de ejecución...) o en los recursos asignados al proyecto (medios técnicos, equipo humano, dotación económica...).

— Las actividades que puedan estar comprendidas dentro de otros planes, programas o áreas de actuación del Depar- tamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Dipu- tación Foral de Bizkaia.

— Las actividades que no sean coherentes con los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y/o no se encuadren dentro del ámbito de competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

Los proyectos objeto de subvención deberán ser de aplicación e implementación en la entidad solicitante, residiendo el beneficio de los mismos en la propia entidad y manteniendo, además la cohe- rencia con el objeto de su actividad, considerándose subvencio- nables sólo los gastos de actividades con aplicación directa en los centros del Territorio Histórico de Bizkaia.

En todo caso, los proyectos no serán discriminatorios por razón de sexo y deberán procurar la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.

Artículo 5.—Gastos subvencionables

Tendrán la consideración de gastos subvencionales los gas- tos de contratación a empresas externas o profesionales autóno- mos para la realización de actuaciones de consultoría en el ámbito del proyecto de mejora de la gestión presentado.

En todo caso, no deberá existir vinculación entre empresa soli- citante y proveedora. A estos efectos se entenderá que existe vin- culación en los casos establecidos en el artículo 42.3 de la Norma Foral 11/2013 de 5 de diciembre y los artículos 42 a 49 del Código de Comercio.

En la consideración de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

— Los gastos subvencionables deberán estar directamente rela- cionados con los trabajos de definición y desarrollo del pro- yecto de consolidación en gestión avanzada (proyectos 2B) de acuerdo con las áreas de mejora señaladas en el Informe del Contraste Inicial de la empresa elaborado por Euska- lit.

— Los descuentos y similares, incluidos o no en factura, supon- drán un menor valor del gasto.

— Los gastos subvencionables deben ser razonables, pudiendo limitarse los mismos a juicio del Departamento de Desa- rrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Biz- kaia.

— En ningún caso tendrá la consideración de gasto subven- cionable el impuesto sobre el valor añadido repercutido en factura.

— En ningún caso tendrán la consideración de gastos sub- vencionables los gastos de desplazamiento del personal de la empresa externa, la elaboración de materiales, el alqui- ler de salas, dietas y similares.

— Las facturas deben ser emitidas en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de fin de la ejecución del proyecto, no aceptándose facturas con fecha anterior al inicio del pro- yecto o referentes a gastos no aprobados.

— Los justificantes de pago de las facturas deben ser poste- riores a la emisión de las facturas o, en caso contrario, deberá haber trazabilidad en el proceso. No se aceptarán justifi- cantes de pago anteriores a la fecha de inicio del proyecto.

Artículo 6.—Cuantía de las ayudas

Los beneficios contenidos en el presente capitulo son sub- venciones no reintegrables.

La cuantía de la ayuda será equivalente al 60% de los gas- tos subvencionables del proyecto, con un límite de subvención de 6.000 euros por empresa.

cve: BAO-BOB-2016a039

(6)

7. artikulua.—Burutzeko epeak

Diruz laguntzen diren jarduerak laguntza eskatu ondoren hasi behar dira, baina 2016ko abenduaren 31 baino lehen.

Amaitu, berriz, hamabi hilabete naturaleko epearen barruan amaitu beharko dira, laguntza-eskabidean proiektua hasteko adie- razitako datatik zenbatuta; edonola ere, 2017ko urriaren 1aren aurre- tik amaitu behar dira.

8. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2016ko apirilaren 15ean hasiko da, eta 2016ko irailaren 30eko 13:30ean amaituko da.

9. artikulua.—Gehienez egin daitezkeen eskabideak

Erakunde bakoitzak eskabide bat (1) aurkeztu ahal izango du.

Beraz, eskabidea izaera orokorreko proiektu bati egokituko zaio.

Erakunde batek eskabide gehiegi aurkezten baditu, organo ins- truktoreak jakinarazi egingo dio eta 10 eguneko epea emango dio batzuei uko egiteko, bere nahierara. Erantzunik jasoko ez balitz, erakundeak egindako lehenengo eskabideak hartuko dira aintzat;

horretarako txosten zenbakiari begiratuko zaio.

10. artikulua.—Balorazio irizpideak

Proiektuak ebaluatzeko taula honetan jasotzen diren ebalua- zio-irizpideak eta puntuazioak aplikatuko dira:

Gehieneko Gutxieneko

Irizpidea puntuazioa puntuazioa

1. Programaren helburuekin bat etortzea 20 10

2. Jarduera Planaren kalitatea 15 10

3. Ekintza plana proiektuaren helburuak lortzeko

egokia izatea 35 20

4. Lortu nahi diren emaitzak eta eragina 10 Ez dago 5. Talde sustatzailearen eta kanpoko taldearen

egokitasuna (kanpoko taldeak antzeko proiektuetan egindako lana, erreferentzia profesionala, dotazioa

eta taldearen prestakuntza) 10 Ez dago

6. Proiektua kudeatzeko eredua eta metodologia 10 Ez dago

Eskabideei puntuak emango zaizkie adierazitako irizpide bakoitzean. Irizpide bakoitzean lortu ahal den gehieneko puntua- zioa taulan adierazitakoa da.

Eskabidea diruz laguntzeko 50 puntu lortu beharko dira, gutxie- nez, eta, horrez gainera, 1, 2 eta 3. irizpideetan adierazitako gutxie- neko puntuazioa gainditu beharko da.

11. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

1) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:

— Eskabidea, dekretu honetan ezarritakoaren arabera.

— Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostena, Euskalitek egindakoa.

— Enpresak egindako ekintza plana. Plan horretan, Kude- aketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostenaren ondorioen ildotik, kudeaketa aurreratuan hobera egiteko aurrez ikusita dituen ekintzak deskribatu behar ditu, orokorrean.

— Finkatze-proiektuaren (2B) memoria tekniko-ekonomi- koa, web orrian eta Ekonomi eta Lurralde Garapena Sus- tatzeko Sailaren bulegoetan eskura daitekeen ereduaren arabera. Inprimakia behar bezala bete behar da, eta proiektua garatzen duten erakundeetako bakoitzean ordezkaritza-ahalorde nahikoa duten pertsonek sinatu behar dute.

— 4. artikuluan definitutako proposamenetako edozein gau- zatzeko, enpresak eta foru dekretu honen 5. artikuluan ezarritako pertsonek edo erakundeek sinatutako kon- tratuen kopia. Dokumentu horretan laguntza-eskaera- ren xede den lanaren eduki guztiak agertu behar dira.

Artículo 7.—Plazos de ejecución

Las actuaciones objeto de apoyo deberán iniciarse con pos- terioridad a la solicitud de la ayuda y con anterioridad al 31 de diciem- bre de 2016.

Asimismo, deberán finalizar antes del plazo de doce meses naturales contados a partir de la fecha de inicio del proyecto indi- cada en la solicitud de la ayuda y, en cualquier caso, antes del 1 de octubre de 2017.

Artículo 8.—Plazo de presentación de las solicitudes El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 15 de abril de 2016 y finalizará el 30 de septiembre de 2016 a las 13h30’.

Artículo 9.—Máximo de solicitudes

Cada entidad podrá presentar una (1) única solicitud. La soli- citud corresponderá, en consecuencia, a un proyecto de carácter integral.

Cuando una entidad presente un número de solicitudes superior al máximo permitido, el órgano instructor lo notificará a la entidad solicitante, concediendo un plazo de 10 días para la renun- cia potestativa a algunas de las solicitudes. Si no se recibiere res- puesta expresa se tomarían en consideración únicamente las pri- meras solicitudes realizadas por la entidad para lo que se tendrá en cuenta su número de expediente.

Artículo 10.—Criterios de valoración

La evaluación de los proyectos se realizará aplicando los cri- terios de evaluación y puntuaciones que se señalan a continuación:

Puntuación Puntuación

Criterio máxima mínima exigida

1. Adecuación a los objetivos del Programa 20 10

2. Calidad del Plan de acción 15 10

3. Adecuación del Plan de Acción a la consecución

de los objetivos del proyecto 35 20

4. Resultados esperados e impacto 10 No hay

5. Adecuación del equipo promotor y del equipo externo (referencias del equipo externo en proyectos similares, experiencia profesional, dotación

y capacitación del equipo 10 No hay

6. Modelo y metodología de gestión del proyecto 10 No hay

Se otorgarán puntos a las solicitudes en cada uno de los cri- terios indicados. La puntuación máxima obtenible en cada uno de los criterios es la indicada en la tabla anterior.

Sólo se considerará subvencionables aquellas solicitudes que alcancen una puntuación total mínima de 50 puntos y que superen además la puntuación mínima indicada en los criterios 1, 2 y 3.

Artículo 11.—Documentación a presentar

1) Documentación a presentar en el momento de la solicitud:

— Solicitud acorde con lo que se especifica en este Decreto.

— Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada ela- borado por Euskalit.

— Plan de Acción elaborado por la empresa. En él deberá describir, en su conjunto, las acciones que tiene previsto realizar para avanzar en una gestión avanzada en línea con las conclusiones del Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada.

— Memoria técnico-económica del Proyecto de Consoli- dación (2B), según modelo disponible en la web y en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, debidamente cumplimentada y suscrita por personas con poder de representación suficiente de cada una de las entidades que desarrollan el proyecto.

— Copia de los contratos que hayan sido firmados entre la empresa y las personas o entidades establecidas en el artículo 5 del presente decreto foral para la realiza- ción de cualquiera de las propuestas definidas en el artículo 4. En este documento deberán estar especifi- cados los distintos contenidos del trabajo por el que se solicita la ayuda.

cve: BAO-BOB-2016a039

(7)

— Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresaren banku-hel- bideraketa aldatu nahi bada.

2) Jarduketa justifikatzeko, laguntza ordaintzeko eta espe- dientea ixteko aurkeztu behar den dokumentazioa hilabete naturaleko epearen barruan aurkeztu behar da, proiektua amaitzen denetik zenbatuta, eta, edonola ere, 2017ko aza- roaren 1a baino lehen aurkeztu behar da. Diru-laguntza- ren justifikazioa justifikazio-kontuaren sistemaren bidez egingo da; horretarako honako hauek aurkeztu beharko dira:

— Finkatze-proiektua (2B) justifikatzeko memoria tek- niko-ekonomikoa, web orrian eta Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulegoetan eskura dai- tekeen ereduaren arabera. Inprimakia behar bezala bete behar da, eta proiektua garatzen duten erakundeetako bakoitzean ordezkaritza-ahalorde nahikoa duten per- tsonek sinatu behar dute.

— Egindako gastuen fakturak.

— Fakturen ordainketen frogagiriak.

— Diru-laguntza emateko ebazpenean beren-beregi aur- kezteko eskatu dena.

Dena dela, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sai- lak enpresa eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako eska- bidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta beraren jarraipena egin ahal izateko; agiriak eskatzen diren unean zehaztutako epean eman beharko dira. Era berean, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak bisitak egitea eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, proiek- tua egiten ari den bitartean eta proiektua amaitu ondoren, behar bezalako jarraipena egin ahal izateko.

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak, jarduerak zer eragin duen ebaluatzeko, ekonomia eta enplegu adierazleak eskatu ahalko dizkio enpresari, proiektuak irauten duen bitartean eta proiektua amaitu ondoko urteetan, enpresak zer bilakaera izan duen eta proiektuak enpresan nola eragin duen ikusteko. Adierazleak aurkezteko epea informazio hori eskatzen zaion unean zehaztuko da.

12. artikulua.—Erakunde laguntzaileak

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailakberari atxi- kitako foru sozietate publiko batzuen laguntza du bere helburuak lortzeko. Beaz, SAU, da sozietate horietako bat. Sozietate horrek diru-laguntza egitarauan esku hartuko du, erakunde laguntzaile gisa, Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza hitzarmenean eza- rritakoaren arabera.

Beaz, SAU, erakunde laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren izenean eta kontura jardungo du; sail hori izango da, ondorio guztietarako, foru dekretu honetan ezarritako laguntzen emailea.

13. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Beaz, SAU, sozietatearen bitartez emango dira diru-laguntzak.

Diru-laguntzaren azken justifikazioari dagokionez, kasu guz- tietan, emandako diru-laguntzak aurretiaz ordainduko zaizkio era- kunde kudeatzaileari, erakunde onuradunei bermerik eskatu gabe.

Beaz, SAU, sozietateak ordainketa bakarrean ordainduko die laguntza erakunde onuradunei, proiektua amaitzen denean, behar bezala justifikatu ondoren.

Egindako gastu hautagarria laguntza emateko ebazpenean onar- tutako aurrekontua baino txikiagoa bada, laguntza proportzionalki doituko da.

— Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que deseen modificar la domiciliación bancaria, respecto de la información que obre en poder de la Diputación Foral de Bizkaia.

2) Documentación a presentar en el plazo de un mes natu- ral desde la finalización del proyecto y en cualquier caso con anterioridad al 1 de noviembre de 2017, para la jus- tificación de la actuación, abono de la ayuda y cierre del expediente. La justificación de la subvención se realizará mediante el sistema de cuenta justificativa para lo cual deberá presentar:

— Memoria técnico-económica de justificación del Proyecto de Consolidación (2B), según modelo disponible en la web y en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, debidamente cumplimentada y suscrita por personas con poder de representación suficiente de cada una de las entidades que desarro- llan el proyecto.

— Facturas de los gastos ocasionados.

— Justificantes de pago de las facturas.

— Aquella que expresamente se solicite su presentación en la resolución de concesión.

En todo caso, el Departamento de Desarrollo Económico y Terri- torial podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la ade- cuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solicitud pre- sentada; documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida. De igual modo, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá reque- rir a la entidad solicitante visitas en el transcurso y a la finalización del proyecto, para su adecuado seguimiento.

Para la evaluación del impacto de la actividad del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial éste podrá requerir a la empresa durante el proyecto y los años posteriores a la finalización del mismo la aportación de indicadores económicos y de empleo de la evo- lución de la empresa y del impacto del proyecto en la misma, que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

Artículo 12.—Entidades colaboradoras

El Departamento de Desarrollo Económico y Territorial cuenta para la consecución de sus objetivos con la asistencia de socie- dades públicas forales adscritas al mismo. Entre dichas socieda- des se encuentra Beaz, SAU, la cual intervendrá dentro del pro- grama de ayudas como entidad colaboradora, conforme al convenio de colaboración formalizado con la Diputación Foral de Bizkaia.

Beaz, SAU, actuará en nombre y por cuenta del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Biz- kaia, que es quien concede a todos los efectos las ayudas esta- blecidas en el presente decreto foral.

Artículo 13.—Pago de la subvención

Las subvenciones correspondientes se entregarán a través de Beaz, SAU.

En todos los casos se procederá, respecto de la justificación final de la subvención, al abono anticipado de las ayudas conce- didas a la entidad gestora sin exigir garantías a las entidades bene- ficiarias.

Los pagos desde Beaz, SAU, a las entidades beneficiarias serán formalizados previa correcta justificación, en un único pago a la fina- lización del proyecto.

En el supuesto de que el gasto elegible realizado sea inferior al presupuesto aprobado en la resolución de concesión de la ayuda, ésta se ajustará proporcionalmente.

cve: BAO-BOB-2016a039

(8)

II. titulua

DIRU-LAGUNTZENTZAKO XEDAPEN KOMUNAK

14. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak

1. Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: Inda- rrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epearen barruan egin badira, beharrezkoak badira eta proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten badiete.

2. Eginiko gastua da justifikazioa egiteko ezarritako epea amaitu aurretik ordaindu egin dena.

3. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen kostuak ez dira onar- tuko baldin eta merkatuan duten balioa baino handiagoak badira.

4. Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntza- rik jasoko:

— Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ), berreskuratu ezin daitekeen kasuetan ere.

— Diru-laguntzaren xedea den jarduerarekin inolako inola ere identifikatu ezin diren gastuak edo/eta deialdi bakoitzerako epearen barruan egiten ez direnak.

— Eskatzailearen eta hornitzailearen artean lotura dagoela era- kusten duten gastuak. Ondorio horietarako, abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 42.3 artikuluak eta Merkataritzako Kodearen 42-49 artikuluek ezarritako kasuetan joko da lotura dagoela.

15. artikulua.—Diru-laguntza metaketa

Foru dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Errege- lamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori 2013ko aben- duaren 24ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 352. Zenbakikoan, eta EE Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren ondorioz, arautegi hori ez betetzeak, erantzukizun penala, zibila eta admi- nistratiboa ekar liezaioke enpresa arau-hausleari. Europar Bata- sunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako mini- mis laguntza, guztira, ez da 200.000 euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

16. artikulua.—Diru-laguntzen bateraga-rritasuna

1) Foru dekretu honen itzalpean ematen diren laguntzak ez dira bateragarriak izango beste erakunde publiko edo pri- batu batzuek kontzeptu beragatik ematen dituztenekin.

2) Nolanahi ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari jaki- narazi beharko diote beste diru-laguntzarik jaso duten, egun batean edo bestean eman. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3 eta 4. arti- kuluetan aurreikusitako ondorioetarako. Horrela, beraz, beste diru-laguntzen edo laguntza ekonomikoen zenba- tekoak zenbatetsi eta, proiektua finantzatzeko ehunekoa mantentze aldera, diru-laguntza esleitzeko ebazpena aldatu ahal izango da.

17. artikulua.—Diru-laguntzen argitaratzea

Diru-laguntzak ematen diren urte naturala amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa bukatu aurretik, ebazpenaren laburpen bat argi- taratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

18. artikulua.—Laguntzaren publizitatea

Dekretu honen itzalpean emandako laguntzen onura jasotzen duten eskabideek jasotako laguntzari publizitatea eman beharko diote, 5/2005 FAren 17.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Proiektuaren finantzaketa publikoari buruzko publizitate ego- kia, euskarri informatikoetan zein beste edozeinetan, esaera honetara mugatuko da: «Bizkaiko Foru Aldundiak finantzuriko proiek- tua, 2016ko Innobideak - Kudeabide egitarauaren barruan».

Beren-beregi galarazita geratzen da beste edozein testu edo irudi erabiltzea Bizkaiko Foru Aldundiari erreferentzia egiteko.

Título II

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES Artículo 14.—Criterios generales de Gastos subvencionables

1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente justificados de conformidad con la normativa en vigor, se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido.

3. No se admitirán costes de adquisición de gastos sub- vencionables que sean superiores al valor del mercado.

4. En cualquier caso, no serán subvencionables:

— El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), incluso en los casos en los que este no pueda ser recuperado.

— Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la actividad objeto de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.

— Los gastos en los que exista vinculación entre solicitante y proveedor, se entenderá que existe vinculación en los casos establecidos en el artículo 42.3 de la Norma Foral 11/2013 de 5 de diciembre y los artículos 42 a 49 del Código de Comercio.

Artículo 15.—Acumulación de ayudas

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente Decreto Foral están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea DOUE 352 el 24 de diciembre de 2013) y en consecuencia el incumplimiento de esa normativa, podría signi- ficar responsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infrac- tora. Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de MINIMIS concedida a cualquier empresa no deberá exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

Artículo 16.—Compatibilidad de las subvenciones

1) Las ayudas otorgadas al amparo del presente decreto foral serán incompatibles con cualesquiera otras provenientes de otros Organismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto.

2) En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las sub- venciones tendrán la obligación de comunicar al Depar- tamento de Desarrollo Económico y Territorial la conce- sión de cualquier tipo de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya sido concedida, a los efec- tos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de la subvención y, en su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.

Artículo 17.—Publicación de las subvenciones

Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Ofi- cial de Bizkaia» antes del fin del primer trimestre posterior al ven- cimiento del año natural de concesión.

Artículo 18.—Publicidad de la ayuda

Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas conce- didas al amparo de este Decreto, deberán dar publicidad del apoyo recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17.3 de la NF 5/2005.

La adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto, en soportes tanto informáticos como de cualquier otro tipo, deberá limitarse a la inclusión de la siguiente expresión: «Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia den- tro del Programa Innobideak - Kudeabide 2016». Queda expresa- mente prohibida la utilización de cualquier otra leyenda o imagen mediante la cual se haga referencia a la Diputación Foral de Bizkaia.

cve: BAO-BOB-2016a039

(9)

III. titulua

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURA

19. artikulua.—Emateko prozedura

Dekreto honen diru-laguntzak emateko prozedura lehia aske- aren erregimenaren arabera egingo da.

Diru-laguntza eskabideak hurrengo artikuluetan azaldutako iza- pideen arabera kudeatuko dira, honako berezitasunekin:

— Eskabideak iritsitako hurrenkeraren arabera izapidetuko dira eta instrukzio fasean erakunde eskatzaileak onuradun iza- teko betekizunak zer mailatan betetzen dituen eta diruz lagun daitekeen egitatearen lehia eta diruz lagun daitezkeen gas- tuen zenbatekoa aztertu baino ez da egingo.

— Eskabideak ebatziko dira funtsak eskaerak jasotzen diren hurrenkera berean banatuz, betiere deialdiko baldintzak bete- tzen badituzte. Ondorioz, eskaera jasotzen den eguntzat har- tuko da deialdiko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa dagokion erregistroan sartu den data, foru dekretu honetako 3. eta 4. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita.

20. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu

Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, Internet bidez aurkeztu behar da. Horretarako, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian www.bizkaia.net/sustapena-bule- gobirtuala bere atari birtualari dagokion atala erabili behar da.

1) Horrela bada, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu behar direnez, enpresa interesdunek aldez aurretik sina- dura elektronikoa izan beharko dute, edo BizkaiBai zer- bitzurako alta eskatu beharko dute Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailean (Orueta Apezpikua kalea, 6., Bilbo). Alta prozeduraren gaineko informazioa eskuragarri dago Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila- ren web orrian.

Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da erakundea Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren erakundeen erregistroan alta emanda egotea (61/2010 Foru Dekretua, apirilaren 27koa. «Bizkaiko Aldizkari Ofiziala»

80 zk., 2010.eko apirilaren 30ekoa). Egoera horretan ez badago, erakundeak inskribatzeko eskaera bete beharko du, diru-laguntza eskabidea izapidetu baino lehen.

2) Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elka- rrekin zerikusia duten eskabideak taldekatu edo banakatu ditzake, eskabideok ondo aztertu eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko neurri egokia dela iriz- ten badio.

3) Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, bai- mena ematen dio organo instruktoreari, 3. artikuluak aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lor ditzan; hori, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen Erregelamenduaren 17.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, telematikako ziurtagiri ego- kien bidez egin daiteke.

4) Eskabideekin batera arlo eta atal bakoitzean ezarritako agi- riak aurkeztu beharko dira; arestian aipatu atari birtualean agiriak eransteko dagoen sistema erabiliko da.

21. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu eta ebatziko duten organo eskudunak Diru-laguntzetarako eskaerak Berrikuntza Zerbitzuak izapidetuko ditu, eta, eskaerok ebazteko, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sus- tatzeko Saileko arduradunak esanbidezko ebazpena emango du, Enpresa Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza Nagu- siak hala proposaturik.

Título III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 19.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las subvenciones contem- pladas en este Decreto Foral será el de libre concurrencia.

Las solicitudes de subvención serán gestionadas de acuerdo a los trámites expuestos en los artículos siguientes, con las siguien- tes particularidades:

— Las solicitudes serán tramitadas por el orden de llegada y la fase de instrucción se limitará a analizar el nivel de cum- plimiento de los requisitos de la entidad solicitante para poder ser beneficiaria, así como la concurrencia del hecho sub- vencionable y la cuantía de los gastos subvencionables.

— Las solicitudes serán resueltas, distribuyéndose los fondos en el orden en que reciban las peticiones, siempre que reú- nan los requisitos establecidos en la convocatoria. En con- secuencia se considerará fecha de recepción de la petición la última fecha de entrada en el registro correspondiente de documentación que acredite que se reúnen los requi- sitos de la convocatoria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de presente decreto foral.

Artículo 20.—Presentación de las solicitudes

La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos, deberá presentarse por Internet, en la página web del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial www.bizkaia.net/susta- pena-oficinavirtual, en el apartado correspondiente a su oficina virtual.

1) De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las solicitudes exigirá que, con carácter previo, las inte- resadas dispongan de firma electrónica, o se den de alta en el servicio BizkaiBai, en el Departamento de Desarro- llo Económico y Territorial sito en la calle Obispo Orueta, número 6, de Bilbao. Información sobre el procedimiento de alta está disponible en la citada página web del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

Para la presentación de la solicitud será requisito que la entidad figure dada de alta en el registro de entidades del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (Decreto Foral 61/2010, de 27 de abril. «Boletín Oficial de Bizkaia» n.o80, de 30 de abril de 2010). En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cumpli- mentar la solicitud de inscripción como paso previo a la tramitación de la solicitud de la subvención.

2) En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o des- glosar aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuan- tas considere oportunas para su correcto análisis y eva- luación, así como determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto de subvención.

3) La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la solicitante para que el órgano instructor pueda obtener de manera directa la acreditación de las circunstancias a las que se refieren el artículo 3, lo que podrá realizarse a través de los correspondientes certifi- cados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

4) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documen- tación que se fija en cada una de las áreas y secciones;

utilizándose el sistema de anexado de documentación exis- tente en el portal virtual anteriormente citado.

Artículo 21.—Órganos competentes para la ordenación, instruc- ción y resolución del procedimiento de concesión Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Innovación, órgano instructor, y serán resueltas mediante resolución expresa de la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial a propuesta de la Dirección General de Promoción Empre- sarial y Desarrollo Económico.

cve: BAO-BOB-2016a039

(10)

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko organo eskudunak osatzerako orduan, kontuan hartu beharko da bi sexuen artean ordezkaritza ordekatuta dagoela; horrek esan nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikuluak aurrei- kusitakoari jarraiki.

22. artikulua.—Txostenaren instrukzioa

Eskabideen espedienteak honelaxe izapidetuko dira:

1) Instrukzioaz arduratzen den organoak ezarri diren eta per- tsona edo erakunde onuradun gertatzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko du.

2) Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deial- dietan aipaturiko agiriak erantsita ez badituzte, eskabidea aurkeztu duen enpresari agindeia egingo zaio instrukzioaz arduratzen den organoak jakinarazpena egin eta bihara- munetik zenbatzen hasiko den 10 asteguneko epean aka- tsa konpon dezan edo behar diren agiriak aurkez ditzan;

eta ohartaraziko zaio, hori egiten ez badu, eskaera ber- tan behera utzi duela uste izango dela berariaz emango den ebazpenaren bitartez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatuak, 71. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3) Nolanahi ere, organo instruktoreak aurkeztu diren eskabi- deak behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat har- tzen dituen agiri edota argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie eskabidea aurkeztu duten erakunde eskatzaileei.

23. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa

Organo instrukzio-egileak eskabideak ebaluatuko ditu dekretu honetako 3., 4., 10. eta 11. artikuluetan zehaztutako baldintzak bete- tzen direla egiaztatzeko.

24. artikulua.—Ebazpen proposamena

Eskabideak ebaluatu ondoren organo instrukzio-egileak ebaz- pen-proposamena igorriko dio Enpresa Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza Nagusiari. Proposamen horrek ez die ino- lako eskubiderik emango proposamen horretan bertan onuradun ageri diren pertsonei edo erakundeei.

25. artikulua.—Aurrekontuaren muga

Aurreko artikuluan aipatutarekoarekin bat etorriz, aurkeztutako eskabide guztietatik aurrekontu-partidan aurrekontuek ahalbidetzen dituzten bezain beste hautatuko dira.

26. artikulua.—Ebazteko epea

Eskabideari saileko erregistroan sarrera-data ezarri eta ondo- rengo sei hilabeteko epearen barruan eman beharko da hari buruzko ebazpena.

Organo eskudunak, nolanahi ere, aurkeztutako eskabide guztientzako ebazpena eman behar du nahitaez. Ebazpenerako eta jakinarazpenerako epea amaitu bada eta aipatutako organoak ebazpena eman ez badu, administrazio-isiltasunaren ondorioz eska- bideari gaitz iritzi zaiola ulertuko da, horrela xedatzen baita aza- roaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan.

27. artikulua.—Ebaztena

1) Enpresa Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzenda- ritza Nagusiak Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuari igorriko dio ebazpen proposamena, eta hark ebatziko du dagokion foru aginduaren bidez.

En la composición de los órganos competentes para la orde- nación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos ambos estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de la Ley 4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 22.—Instrucción del expediente

La instrucción de los expedientes de solicitudes se realizará del siguiente modo:

1) El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para adquirir la condición de per- sona o entidad beneficiaria.

2) Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumpli- mentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación que las distintas convocatorias establezcan, el órgano instructor requerirá a la entidad soli- citante para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, con- tados a partir del día siguiente en que tenga lugar la noti- ficación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

3) En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las enti- dades solicitantes, cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada com- prensión y evaluación de la solicitud presentada.

Artículo 23.—Evaluación de solicitudes

Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor que comprobará el cumplimiento de los requisitos indicados en los artícu- los 3, 4, 10 y 11 del presente decreto.

Artículo 24.—Propuesta de resolución

Tras la evaluación de las solicitudes el órgano instructor ele- vará a la Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico la propuesta de resolución, la cual no creará derecho alguno a favor de las personas o entidades que figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

Artículo 25.—Límite presupuestario

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser selec- cionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuesta- rias consignadas en la partida establecida al efecto.

Artículo 26.—Plazo de resolución

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formu- ladas al amparo del presente Decreto Foral finalizará transcurri- dos 6 meses desde la solicitud haya tenido entrada en el Regis- tro del Departamento.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Artículo 27.—Resolución

1) La Dirección General de Promoción Empresarial y Desa- rrollo Económico elevará la propuesta de resolución a la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, quien resolverá mediante la oportuna orden foral.

cve: BAO-BOB-2016a039

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :