ACTAA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 9/2016

Data: Dimarts

Caràcter: Ordinari.

Convocatòria: Primera.

Horari: De les 19 hores fins a les

Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ASSISTENTS: Jesús Font Galí Joan Adroher Feliu

Miquel Terrádez Valmaña Rosa Maria Vilà Viader

Esteve Oliveras Bosch

Jordi Comalada Saló

Jaume Solà Molinas

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde

declarada no pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2016 del 10 de maig.

2.- Comunicació prèvia d’obres menors. 3.- Llicències d’obres.

4.- Atorgament llicència de Gual núm. 34 emplaçament c/ Comerç, 88. 5.- Canvi de titularitat llicència de gual núm. 32.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

2016

Dimarts 24 de maig de 2016 Ordinari.

Primera.

De les 19 hores fins a les 19:50 hores. Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Alcalde-President (CiU). Àrees de Governació, Cultura, Personal, Urbanisme i Hisenda.

1r Tinent d’Alcalde (CiU). Tresorer - Dipositari. Àrees de Governació, Cultura, Personal, Urbanisme i Hisenda.

2n Tinent d’Alcalde (CiU). Àrees de Benestar Social, Sanitat, Promoció Econòmica, Turisme i

Regidora (CiU). Àrees de Comunicació, Noves Tecnologies, Ensenyament (CEIP i Llar d’Infants), Medi Ambient i Comerç.

Regidor (CiU). Àrees d’Agricultura, Forestal, Via Pública, Esports, Joventut i Protecció Civil. Convidat amb veu però sense vot.

Regidor (CiU). Àrees d’Agricultura, Forestal, Via Pública, Esports, Joventut i Protecció Civil. Convidat amb veu però sense vot.

Secretari-Interventor

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde-President obre la sessió, clarada no pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2016 del Comunicació prèvia d’obres menors.

Atorgament llicència de Gual núm. 34 emplaçament c/ Comerç, 88. Canvi de titularitat llicència de gual núm. 32.

1

DE L’AJUNTAMENT

President (CiU). Àrees de Governació, i Hisenda.

Dipositari. Àrees de Governació, Cultura, Personal, Urbanisme i 2n Tinent d’Alcalde (CiU). Àrees de Benestar Social, Sanitat, Promoció Econòmica, Turisme i Indústria. Regidora (CiU). Àrees de Comunicació, Noves Tecnologies, Ensenyament (CEIP i Llar d’Infants), Regidor (CiU). Àrees d’Agricultura, Forestal, Via otecció Civil. Convidat Regidor (CiU). Àrees d’Agricultura, Forestal, Via Pública, Esports, Joventut i Protecció Civil. Convidat

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei President obre la sessió, clarada no pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2016 del

(2)

6.- Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitat. 7.- Proposicions urgents.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. de 10 de maig de 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 en relació al 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, fun cionament i règim jurídic de les entitats locals, el

assistents si tenen alguna objecció a fer respecte a l’acta que els ha estat entregada.

A continuació , la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat, ÚNIC.- No havent-n’hi cap,

maig de 2016 és aprovada per unanimitat 2.- Comunicació prèvia d’obres menors. En data 3 de maig de 2016 RE 335 i

Bahí Planas, presenta escrit de comunicació, complementant amb documentació requerida per l’arquitecte municipal, per executar les obres consistents en la rebaixa de vorera a l’entrada de la seva parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà En data 19 de maig de 2016 emet informe l’arquitecte municipal en sentit desfavorable a la proposta presentada i no donant per tant per complimentat el règim de comunicació prèvia d’obres menors

Es basa el sentit desfavorable de l’informe de l’arquitecte

es pretén fer el rebaix de vorera discorren una sèrie d’elements urbans a mantenir. Per una banda hi ha un proper pas de vianants elevat que no haurà de veure’s modificat per l’actuació i al bell mig del nou pujant proposat

tub en tot el que és l’alçada de la vorada. Aquest element impedeix el rebaix de la peça de vorada proposat d’una manera correcta i afebliria molt la paret superior de l’embornal en aquest punt concret, sense poder

gir de rodes de vehicle cap a l’accés proposat.

FONAMENTS DE DRET

1. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls d

econòmica, en el seu article 22, modifica el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, concretament l'article 187, relatiu a actes subjectes a llicència urbanística i s'afegeix un nou arti

relatiu a actes subjectes a comunicació prèvia.

Les referències a la llicència urbanística fetes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, s'han d'entendre fetes a la comunicació prèvia en el cas que, d'acord amb l'article 22 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, aquest règim d’intervenció substitueixi el de la llicència urbanística.

prèvia de canvi de titularitat d’activitat.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 en relació al 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, fun cionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Alcalde-President demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte a l’acta que els ha estat

A continuació , la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat, ACORDA: n’hi cap, l’acta de la sessió ordinària núm. 8/201 és aprovada per unanimitat.

Comunicació prèvia d’obres menors.

3 de maig de 2016 RE 335 i 19 de maig de 2016 i RE 378

presenta escrit de comunicació, complementant amb documentació requerida per l’arquitecte municipal, per executar les obres consistents en la rebaixa de vorera a l’entrada de la seva parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà

aig de 2016 emet informe l’arquitecte municipal en sentit desfavorable a la proposta presentada i no donant per tant per complimentat el règim de comunicació prèvia d’obres menors, exp. 8/2016.

Es basa el sentit desfavorable de l’informe de l’arquitecte municipal en que al punt on es pretén fer el rebaix de vorera discorren una sèrie d’elements urbans a mantenir. Per una banda hi ha un proper pas de vianants elevat que no haurà de veure’s modificat per l’actuació i al bell mig del nou pujant proposat existeix un embornal de tub en tot el que és l’alçada de la vorada. Aquest element impedeix el rebaix de la peça de vorada proposat d’una manera correcta i afebliria molt la paret superior de l’embornal en aquest punt concret, sense poder-ne garantir la seva solidesa al pas i gir de rodes de vehicle cap a l’accés proposat.

1. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls d

econòmica, en el seu article 22, modifica el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, concretament l'article 187, relatiu a actes subjectes a llicència urbanística i s'afegeix un nou arti

relatiu a actes subjectes a comunicació prèvia.

Les referències a la llicència urbanística fetes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, s'han d'entendre fetes a la comunicació prèvia en el cas que, d'acord amb 16/2015, de 21 de juliol, aquest règim d’intervenció substitueixi el de la llicència urbanística.

2

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2016

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 en relació al 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, fun President demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte a l’acta que els ha estat

ACORDA:

/2016, de 10 de

i RE 378, la Sra. Anna presenta escrit de comunicació, complementant amb documentació requerida per l’arquitecte municipal, per executar les obres consistents en la rebaixa de vorera a l’entrada de la seva parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà.

aig de 2016 emet informe l’arquitecte municipal en sentit desfavorable a la proposta presentada i no donant per tant per complimentat el règim

municipal en que al punt on es pretén fer el rebaix de vorera discorren una sèrie d’elements urbans a mantenir. Per una banda hi ha un proper pas de vianants elevat que no haurà de veure’s existeix un embornal de tub en tot el que és l’alçada de la vorada. Aquest element impedeix el rebaix de la peça de vorada proposat d’una manera correcta i afebliria molt la paret superior de eva solidesa al pas i

1. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, en el seu article 22, modifica el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, concretament l'article 187, relatiu a actes subjectes a llicència urbanística i s'afegeix un nou article, el 187 bis, Les referències a la llicència urbanística fetes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, s'han d'entendre fetes a la comunicació prèvia en el cas que, d'acord amb 16/2015, de 21 de juliol, aquest règim d’intervenció

(3)

El supòsit davant el qual estem és un acte subjecte a comunicació prèvia, tal i com es desprèn de l'informe de l’arquitecte de l'Ajuntament, i en virtut del q

l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

2. Article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tot l’exposat i vista la competència

per complimentat el règim de comunicació prèvia per als actes a que fa referència l’article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del Decret

de 19 de juny de 2015, pel qual es delega

competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques, i entenent per substituïda la referència a les llicències urbanístiques per la potestat de donar per complimentat el règim de comunicació.

La Junta de Govern Loca constitueixen el següent ACORD:

Primer. NO Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia Sra.. Anna bahí Planas per a l’execució de les obres consistents en vorera a l’entrada de la parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà. Segon.- Notificar aquesta resolució a l'interessa

3.- Llicències urbanistiques

3. 1 Llicència urbanística per construcció d’un altell desmuntable en una nau industrial de la finca situada dins el sud

En data 11 de gener i 25 de febrer DE 2016 amb RE núms respectivament, MAQUINÀRIA AULADELL, S.L.

urbanística per a realitzar les obres consistents en la

desmuntable en una nau industrial de la finca situada dins el sud 01/2016

Atès que han emès els informes pertinents tant l’arquitecte municipal com el Secretari-Interventor.

Vist l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’ordenança fiscal núm. 5

construccions, instal·lacions i obres llicències urbanístiques.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència urbanística en virtut del Decret 19/2015 de 25 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

Per tot l’exposa’t, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels membres que legalment la constitueixen el següent

ACORD:

El supòsit davant el qual estem és un acte subjecte a comunicació prèvia, tal i com es desprèn de l'informe de l’arquitecte de l'Ajuntament, i en virtut del q

l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

2. Article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tot l’exposat i vista la competència de la Junta de Govern Local, per a donar per complimentat el règim de comunicació prèvia per als actes a que fa referència l’article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del Decret

de 19 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques, i entenent per substituïda la referència a les llicències urbanístiques per la potestat de donar per complimentat el règim de comunicació.

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels membres que legalment la

onar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per a l’execució de les obres consistents en a l’entrada de la parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà.

Notificar aquesta resolució a l'interessada. urbanistiques.

3. 1 Llicència urbanística per construcció d’un altell desmuntable en una finca situada dins el sud-7 de Flaçà. Exp. 01/2016

1 de gener i 25 de febrer DE 2016 amb RE núms

MAQUINÀRIA AULADELL, S.L., presenta una sol·licitud de llicència urbanística per a realitzar les obres consistents en la construcció

desmuntable en una nau industrial de la finca situada dins el sud-7 de Flaçà. Exp.

Atès que han emès els informes pertinents tant l’arquitecte municipal com el

Vist l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment

l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre

construccions, instal·lacions i obres i l’ordenança fiscal número 11

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita stica en virtut del Decret 19/2015 de 25 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les

Per tot l’exposa’t, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels membres e legalment la constitueixen el següent

3

El supòsit davant el qual estem és un acte subjecte a comunicació prèvia, tal i com es desprèn de l'informe de l’arquitecte de l'Ajuntament, i en virtut del que disposa

2. Article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

de la Junta de Govern Local, per a donar per complimentat el règim de comunicació prèvia per als actes a que fa referència l’article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del Decret 19/2015 a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques, i entenent per substituïda la referència a les llicències urbanístiques per la potestat de donar per l adopta per unanimitat dels membres que legalment la

onar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia instat per la per a l’execució de les obres consistents en rebaixa de a l’entrada de la parcel·la situada al carrer Comerç nº 88 de Flaçà.

3. 1 Llicència urbanística per construcció d’un altell desmuntable en una 7 de Flaçà. Exp. 01/2016 1 de gener i 25 de febrer DE 2016 amb RE núms: 11 i 158

, presenta una sol·licitud de llicència construcció d’un altell 7 de Flaçà. Exp.

Atès que han emès els informes pertinents tant l’arquitecte municipal com el

Vist l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment reguladora de l’impost sobre

número 11 taxa per

Atès que la Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita stica en virtut del Decret 19/2015 de 25 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les

(4)

1r.- Atorgar a MAQUINÀRIA AULADELL, S.L., llicència urbanística per a realitzar les obres consistents en la construcció

industrial de la finca situada dins el sud

documentació presentada, projecte redactat per l’arquitecte Joa Busquets amb núm.de visat

dret de propietat i sens perjudici de tercers. 2n.-Fixar en 6 mesos termini

any el termini del seu acabament.

El transcus d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver acabades, produirà la caducitat de la llicència.

El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament, com del termini d’acabament de les obres i s’obtindrà per la meitat del termini que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans

d’exhaurir-se els terminis establerts.

3er.-

Fer constar que la llicència urbanística concedida, s’ajustarà a les condic

queda condicionada a les condicions següents:

Condicions especials, per l’execució de l’obra.

Cal aportar l’assumeix de la direcció executiva

Cal notificar l’empresa constructora que executarà la rehabilitació de la construcció.

Tots els nous serveis (gas, electricitat, telèfon, telecomunicacions...) aniran soterrats i no podran instal.lar

En cas d’ocupar la via pública, s’haurà de sol.licitar, prèviament, la corresponent autorització.

Es protegirà i senyalitzarà la zona de les obres des del seu inici fins a la seva finalització.

Es reposaran, al seu estat inicial, els paviments i serveis afectats pels treballs.

Acabades les obres, es deixarà la zona neta i en correctes condicions.

La llicència es concedeix sens perjudici de tercers i de drets de propietat i sens perjudici de les autoritzacions necessàries d’acord amb la legislació sectorial.

Caldrà tramitar el final d’obra a l’Ajuntament, tot adjuntant certificat final d’obra, certificat de control de qualitat, còpia de la llicència d’obres, fotografies i acreditació detallada de la modificació al Cadastre, previ a la tramitació definitiva de l’activitat.

Tot i així, les condicions sota les quals es preveu atorgar l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’hauran de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària, pel que fa a l’altell proposat.

Recordatori de la condició provinent de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, segons les condicions de l’art. 54.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

“L’autorització d’obres i usos provisionals queda supeditada a:

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.

b) La condició resolutòria

també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o

MAQUINÀRIA AULADELL, S.L., llicència urbanística per a realitzar les obres consistents en la construcció d’un altell desmuntable en una nau industrial de la finca situada dins el sud-7 de Flaçà. Exp. 01/2016,

documentació presentada, projecte redactat per l’arquitecte Joa amb núm.de visat 2015402308 del dia 1 de desembre de 2015 dret de propietat i sens perjudici de tercers.

mesos termini d’iniciació de les obres objecte de la llicència; i un any el termini del seu acabament.

El transcus d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver acabades, produirà la caducitat de la llicència.

esent llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament, com del termini d’acabament de les obres i s’obtindrà per la meitat del termini que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans

s terminis establerts.

Fer constar que la llicència urbanística concedida, s’ajustarà a les condic

queda condicionada a les condicions següents:

Condicions especials, per l’execució de l’obra.

assumeix de la direcció executiva de l’obra (art. 13 LOE)

Cal notificar l’empresa constructora que executarà la rehabilitació de la Tots els nous serveis (gas, electricitat, telèfon, telecomunicacions...) aniran soterrats i no podran instal.lar-se a les façanes.

r la via pública, s’haurà de sol.licitar, prèviament, la corresponent autorització.

Es protegirà i senyalitzarà la zona de les obres des del seu inici fins a la seva Es reposaran, al seu estat inicial, els paviments i serveis afectats pels Acabades les obres, es deixarà la zona neta i en correctes condicions.

La llicència es concedeix sens perjudici de tercers i de drets de propietat i sens perjudici de les autoritzacions necessàries d’acord amb la legislació ar el final d’obra a l’Ajuntament, tot adjuntant certificat final d’obra, certificat de control de qualitat, còpia de la llicència d’obres, fotografies i acreditació detallada de la modificació al Cadastre, previ a la tramitació definitiva de l’activitat.

Tot i així, les condicions sota les quals es preveu atorgar l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’hauran de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació

que fa a l’altell proposat.

Recordatori de la condició provinent de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, segons les condicions de l’art. 54.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,

odificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

L’autorització d’obres i usos provisionals queda supeditada a:

La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.

La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o

4

MAQUINÀRIA AULADELL, S.L., llicència urbanística per a realitzar d’un altell desmuntable en una nau d’acord amb la documentació presentada, projecte redactat per l’arquitecte Joaquim Bover i 1 de desembre de 2015, salvat el

d’iniciació de les obres objecte de la llicència; i un El transcus d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les esent llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament, com del termini d’acabament de les obres i s’obtindrà per la meitat del termini que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans

Fer constar que la llicència urbanística concedida, s’ajustarà a les condicions i

(art. 13 LOE)

Cal notificar l’empresa constructora que executarà la rehabilitació de la Tots els nous serveis (gas, electricitat, telèfon, telecomunicacions...) aniran r la via pública, s’haurà de sol.licitar, prèviament, la Es protegirà i senyalitzarà la zona de les obres des del seu inici fins a la seva Es reposaran, al seu estat inicial, els paviments i serveis afectats pels Acabades les obres, es deixarà la zona neta i en correctes condicions.

La llicència es concedeix sens perjudici de tercers i de drets de propietat i sens perjudici de les autoritzacions necessàries d’acord amb la legislació ar el final d’obra a l’Ajuntament, tot adjuntant certificat final d’obra, certificat de control de qualitat, còpia de la llicència d’obres, fotografies i acreditació detallada de la modificació al Cadastre, previ a la

Tot i així, les condicions sota les quals es preveu atorgar l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’hauran de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació

Recordatori de la condició provinent de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, segons les condicions de l’art. 54.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,

La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o

(5)

explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.

4rt

.-Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal.lacions i

obres, que genera l’obra de la forma que es relaciona seguidament:

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Base liquidable declarada:

Tipus de gravamen: 3 %

Taxa tramitació llicència obres majors:

Segons les ordenances fiscals vig tributàries:

-En tant ha calgut autorització prèvia de la CTUG: -En tant ha calgut anunci a diari oficial per a la seva resolució:

5è.- Fer constar al sol.licitant que l’anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les obres i aportat el certificat final no s’ha girat comprovació administrativa per part d’aquest Ajuntament .

6è.- Notificar aquesta resolució al titular de la lli

4.- Atorgament llicència de Gual núm. 34 emplaçament c/ Comerç, 88. 4.1 ALTA gual núm. 34 : Proposta d’aprovació de L’ALTA de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

34).

Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrre

Vista la instància presentada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1

del gual núm. 34, de 3 metres d’amplada Vist l’exposat, el re

sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1 2016-000334 i 378.

Vist informe favorable del tecnic municipal num. G maig de 2016.

A la vista de l’exposat, la JUNTA DE GOVERN LOCAL,

explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.”

Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal.lacions i

obres, que genera l’obra de la forma que es relaciona seguidament:

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres

Base liquidable declarada: 31.057,87 €

e gravamen: 3 %

Import: 931,77

Taxa tramitació llicència obres majors:

Import: 148,81

TOTAL: 1.080,58

Segons les ordenances fiscals vigents a Flaçà cal afegir les següents quotes En tant ha calgut autorització prèvia de la CTUG: 60,38

En tant ha calgut anunci a diari oficial per a la seva resolució: 51,78

TOTAL: 1.192,74

Fer constar al sol.licitant que l’anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les obres i aportat el certificat final no s’ha girat comprovació administrativa per part d’aquest Ajuntament .

Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.”

Atorgament llicència de Gual núm. 34 emplaçament c/ Comerç, 88. 4.1 ALTA gual núm. 34 : Proposta d’aprovació de L’ALTA de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Vista la instància presentada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016-000334 i 378 per la qual sol·licita l’alta

, de 3 metres d’amplada.

regidor d’Hisenda proposa acceptar l’alta efectuada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1

000334 i 378.

Vist informe favorable del tecnic municipal num. G-16-001-02 del dia 19 de

, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat, ACORDA:

5

explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o

Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal.lacions i

931,77 €.

Import: 148,81 €.

080,58 €.

ents a Flaçà cal afegir les següents quotes

60,38 € 51,78 €

TOTAL: 1.192,74 €.

Fer constar al sol.licitant que l’anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les obres i aportat el certificat final no s’ha girat comprovació

Atorgament llicència de Gual núm. 34 emplaçament c/ Comerç, 88. 4.1 ALTA gual núm. 34 : Proposta d’aprovació de L’ALTA de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (gual núm.

Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per

ga de mercaderies de qualsevol mena. Vista la instància presentada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19

000334 i 378 per la qual sol·licita l’alta gidor d’Hisenda proposa acceptar l’alta efectuada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm.

1-02 del dia 19 de

(6)

PRIMER.- Acceptar la sol·licitud l’alta efectuada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra.

5.- Canvi de titularitat llicència de gual núm. 32. 5.1 – Canvi titular gual núm. 32 :

taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (gual núm. 32).

Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 1

de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 12 de maig de 2016 i RE núm. 1

gual núm. 32 , a nom de :

Josep nº32 de Flaçà, el tècnic municipal que subscriu emet INFORME: de la transmissió de la llicèn

llicència de gual inicialment atorgada (llicència nº32). Vist l’exposat, el regidor d’Hisenda proposa acceptar

Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 12 de maig de 2016 i RE núm. A la vista de l’exposat, la JUNTA DE GOVERN LOCAL,

PRIMER.- acceptar el canvi de titular fet 12 de maig de 2016 i RE núm. 1 (E55265094)

SEGON.- Notificar el present acord a la Sr.

6.- Comunicacio prèvia de canvi de titularitat d’activitat. 6.1 – Canvi titularitat activitat

de comunicació de canvi de titular de pastissos, exp. 4/2014 a nom de 32 de Flaçà

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data d’abril i 19 de maig de 2016

qual sol·licita el canvi de titular nif: (E55265094).

Vist que actua en nom i representació de l’Amarant, S.C. i de l’A Vist que l’objecte de l’activitat no ha canviat.

Acceptar la sol·licitud l’alta efectuada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS, en data 3 i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016-000334 i 378.

Notificar el present acord a la Sra. ANNA BAHI PLANAS i a Xaloc Canvi de titularitat llicència de gual núm. 32.

gual núm. 32 : Proposta d’aprovació del canvi de titu

taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a les

de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 12 de 1-2016-000362 per la qual sol·licita el canvi de titular del , a nom de : L’Amarant nif: (E55265094), gual situat al carrer Sant Josep nº32 de Flaçà, el tècnic municipal que subscriu emet INFORME:

la transmissió de la llicència de gual, amb les mateixes condicions que la llicència de gual inicialment atorgada (llicència nº32).

regidor d’Hisenda proposa acceptar el canvi de titular en data 12 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016 A la vista de l’exposat, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat, ACORDA:

el canvi de titular fet pel sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, 12 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016-000362 a nom de :

Notificar el present acord a la Sr. Josep Maria Cubarsí Vilà i a Xaloc. Comunicacio prèvia de canvi de titularitat d’activitat.

Canvi titularitat activitat: Proposta per a donar per complimentat el tràmit canvi de titular de l’activitat: el.laboració i distribució de pa i pastissos, exp. 4/2014 a nom de l’Amarant, S.C., situada al carrer Sant Josep, nº

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data d’abril i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016-000313 i 380 respectivament qual sol·licita el canvi de titular de l’activitat esmentada a favor de

Vist que actua en nom i representació de l’Amarant, S.C. i de l’Amarant Vist que l’objecte de l’activitat no ha canviat.

6

Acceptar la sol·licitud l’alta efectuada per la sr/a. ANNA BAHI PLANAS,

S i a Xaloc

l canvi de titular de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament,

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 12 de 000362 per la qual sol·licita el canvi de titular del L’Amarant nif: (E55265094), gual situat al carrer Sant Josep nº32 de Flaçà, el tècnic municipal que subscriu emet INFORME: favorable cia de gual, amb les mateixes condicions que la

el canvi de titular pel sr/a. 2016-000362 per unanimitat, ACORDA: sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data

a nom de : L’Amarant nif:

Cubarsí Vilà i a Xaloc.

per a donar per complimentat el tràmit ctivitat: el.laboració i distribució de pa i , situada al carrer Sant Josep, nº

Vista la instància presentada per la sr/a. Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 29 13 i 380 respectivament per la esmentada a favor de : L’Amarant

(7)

Vist que aquesta activitat està classificada dins l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Vist l’art. 64. 1 i 64.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

l’annex III s’ha de comunicar a l’Ajuntament corresponent . Un cop produïda la transmissió, les responsabilita

antics son assumides pels titulars nous.

Per a la seva simple transmissió es compleixen tots els requisits establerts. Per tot l’anterior per part de l’arquitecte municipal

sol·licitud de canvi de titularitat de l’activitat. 12 li correspon una taxa de

Vist l’exposat, el regidor d’Hisenda proposa Josep Maria Cubarsí Vilà,

l’Amarant, en data 29 d’abril i 19 de maig de 2016 respectivament, acceptar

(E55265094).

A la vista de l’exposat, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRIMER.- Vista la instància presentada pe

29 d’abril i 19 de maig de 2016

qual actua en nom i representació de l’Amarant, S.C. i l’Amarant canvi de titular de l’activitat

carrer Sant Josep nº 32 de Flaçà,

Es dona per complimentat el tràmit de comunicació del canvi de titularitat de l’activitat d’ “elaboració i distribució de pa i pastissos” situada al carrer Sant Josep nº 32 de Flaçà, a favor de

SEGON.- D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 1 liquida una quota per import de 58,74

titularitat d’una activitat inclosa dins l’annex II

desembre de prevenció i control ambiental de les activitats TERCER.- Notificar el present acord a la Sr.

7.- Proposicions urgents. No n’hi ha.

A les vuit menys deu del

la sessió i aquesta acta que signen el Sr. dono fe.

Sr. Jesús Font Galí Sr. Esteve Oliveras Bosch Sr.Jaume Sola Molinas

Vist que aquesta activitat està classificada dins l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el canvi de titularitat de les activitats incloses en l’annex III s’ha de comunicar a l’Ajuntament corresponent .

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics son assumides pels titulars nous.

Per a la seva simple transmissió es compleixen tots els requisits establerts.

per part de l’arquitecte municipal s’informa favorablement la canvi de titularitat de l’activitat. Segons l’ordenança fiscal vigent li correspon una taxa de 58,74 €.

regidor d’Hisenda proposa vista la instància presentada pe Josep Maria Cubarsí Vilà, el qual actua en nom i representació de L’Amarant, S.C i

29 d’abril i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016 respectivament, acceptar el canvi de titular de l’activitat a nom de:

’exposat, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat, ACORDA: sta la instància presentada pel Sr . Josep Maria Cubarsí Vilà, en data 29 d’abril i 19 de maig de 2016 i RE núm. 1-2016-000313 i 380 respectivament, qual actua en nom i representació de l’Amarant, S.C. i l’Amarant

de l’activitat d’ elaboració i distribució de pa i pastissos situada al carrer Sant Josep nº 32 de Flaçà, a favor de : L’Amarant nif: (E55265094)

s dona per complimentat el tràmit de comunicació del canvi de titularitat de d’ “elaboració i distribució de pa i pastissos” situada al carrer Sant

favor de : L’Amarant

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 12 de l’Ajuntament de Flaçà, es liquida una quota per import de 58,74€ per la tramitació de l’expedient de canvi de titularitat d’una activitat inclosa dins l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de

de prevenció i control ambiental de les activitats.

Notificar el present acord a la Sr. Josep Maria Cubarsí Vilà. Proposicions urgents.

del vespre i no havent-hi més assumptes per tractar

la sessió i aquesta acta que signen el Sr. Alcalde-President i jo, el Secretari, que en

Sr. Joan Adroher Feliu Sr. Miquel Terrádez Sr. Esteve Oliveras Bosch Sra. Rosa Maria Vilà Viader Sr. Jordi Comalada Salo

7

Vist que aquesta activitat està classificada dins l’annex III de la Llei 20/2009, del 4

de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats incloses en ts i les obligacions dels titulars

Per a la seva simple transmissió es compleixen tots els requisits establerts.

s’informa favorablement la fiscal vigent num.

sta la instància presentada pel Sr. el qual actua en nom i representació de L’Amarant, S.C i

2016-000313 i 380 a nom de: L’Amarant nif:

per unanimitat, ACORDA: . Josep Maria Cubarsí Vilà, en data

13 i 380 respectivament, el qual actua en nom i representació de l’Amarant, S.C. i l’Amarant comunicant el d’ elaboració i distribució de pa i pastissos situada al

L’Amarant nif: (E55265094). s dona per complimentat el tràmit de comunicació del canvi de titularitat de

d’ “elaboració i distribució de pa i pastissos” situada al carrer Sant

l’Ajuntament de Flaçà, es € per la tramitació de l’expedient de canvi de de la Llei 20/2009, de 4 de

Cubarsí Vilà.

per tractar s’aixeca President i jo, el Secretari, que en

Sr. Miquel Terrádez Valmaña Sr. Jordi Comalada Salo

Figure

Updating...

References