PODES SER UN/UNHA SUPER HÉROE

Texto completo

(1)
(2)

2 Actividade previa á lectura

PODES SER UN/UNHA AUTÉNTIC@ SUPER HÉROE

Con esta actividade pretendemos

Reflexionar sobre o poder que os Valores teñen á hora de lograr ser auténtic@s Súper Heroes.

Durará:

A actividade está pensada para realizarse nunha sesión.

Necesitaremos:

Patróns de Súper Heroes (neno e pícara) do Anexo.

Cartolina A2

Que teño que facer para ser un/unha auténtic@ súper heroe (Anexo)

Consideracións para o/a educador/a

É necesario traballar previamente o conto “Súper Pepo e o ensuciador misterioso”.

@ educador/a deberá montar previamente o seu propio “Panel de Auténtic@s Súper Heroes” tendo en conta o número de nenos e de nenas que ten na súa aula. Para iso utilizará os patróns correspondentes e pegaraas nunha

cartolina.

1ª fase: todos podemos ser auténtic@s Súper Heroes

 Presentar aos/ás nen@s o Panel de Auténtic@s Súper Heroes e colgar o mesmo nun lugar visible da clase.

 Recordar que tod@s podemos chegar a ser auténtic@s Súper Heroes como Súper Pepo e o importante que é o Valor da Cooperación para un auténtic@ súper heroe: “Un Auténtico Superheroe nunca actúa sol@”.

2ª fase: como o conseguiremos?

 Explicar como conseguirán que se inclúa a súa foto nese Panel de Auténtic@s Súper Heroes: Cooperar é saber traballar en equipo e axudar aos/ás demais.

 Ler aos/ás nen@s cales son as accións que deberán cumprir para formar parte do Panel (Anexo: Que teño que facer para ser un auténtic@ superheroe?). Para asentar o contido do listado @

educador/a, coa participación d@s nen@s, pode elaborar un mural

(3)

pedíndolles que cada un/unha debuxe unha das accións, e colgalo nun lugar visible da aula.

 O/A educador/a irá tomando nota deses comportamentos e, ao final de cada semana @s nen@s que cumpran con, polo menos, tres das accións do listado, converteranse en auténtic@s Súper Heroes e a súa foto colocarase no Panel.

 O obxectivo é que, ao final de curso, as fotos de todos @s nen@s da clase estean colgadas porque, tod@s somos importantes e necesarios no grupo e cantos máis auténtic@s Súper Heroes haxa máis forte será. O grupo necesita a tod@s para afrontar as difíciles misións ás que se enfrontan os auténtic@s Súper Heroes.

Conclusión

O poder dun auténtic@ súper heroe reside nos seus valores e na súa capacidade para traballar en equipo e axudar aos/ás demais. Por iso, debemos estar atent@s ao noso ao redor para evitar que ningún

compañeir@ quédese só/soa á hora de xogar, para coidar o material de clase e que así o resto poida gozar del igual que eu, para compartir os xoguetes , para colaborar nas actividades de grupo,etc.

(4)

4

QUE TEÑO QUE FACER PARA SER UN/A AUTÉNTIC@ SÚPER HEROE

Cooperar…

 Nas tarefas da clase

 Axudando aos compañeir@s en algo que non saiban ou poidan facer

Compartir…

 O material de clase, os xoguetes…

 Os teus sentimentos cos demais na Asemblea

Colaborar…

 Nas actividades de grupo, fichas de traballo…

 Mantendo a clase ordenada e recolleita

Coidar…

 O material de clase

 A limpeza dos espazos comúns: clase, patio…

Respectar…

 A todos, tratándolles ben e non excluíndo a ninguén á hora de xogar.

 A natureza non malgastando a auga

(5)

Actividade previa á lectura

EU TAMÉN PODO SER UN SUPERHEROE

Con esta actividade pretendemos

Importancia de escoitar e axudar aos/ás demais.

Aprender a coidar a clase, os xoguetes e os materiais.

Durará:

A duración da actividade será de catro semanas. Cada docente decidirá en que momento en función da súa propia

planificación.

Necesitaremos:

Póster do Cuadrante de Control.

Equipo de Capas de Cores.

1ª Fase:

 Colgar na aula o cuadrante de control, no que aparecen detallados, tanto o calendario escolar, coma a cor da capa que estará en xogo cada unha das semanas. Cada cor leva asociados uns obxectivos (que tamén aparecen recollidos no cuadrante) que @s alumn@s deberán cumprir para conseguir a capa correspondente.

 A profesora recordará con asiduidade os obxectivos

correspondentes a cada capa e a importancia de cumprilos:

Obxectivos Capa Azul

 Colaboro en manter a clase limpa e ordenada.

 Coido os materiais, xogos e xoguetes da clase.

Obxectivos Capa Verde

 Nas Asembleas respecto sempre a quenda de palabra.

 Escoito con atención aos/ás demais cando se expresan.

Obxectivos Capa Roja

 Comparto os materiais, xogos e xoguetes da clase cos/coas demais.

 Axudo os que o necesitan en clase e no patio.

 Cada semana, a profesora decidirá quen é @s alumn@s gañadores da capa correspondente, baseándose no logro dos obxectivos.

 @s nen@s que consigan a capa deberán colorear o equipo desta da cor que corresponda, escribir o seu nome no espazo reservado para iso e colgala no Cuadrante de Control. Isto permitirá ter unha visión global do desenvolvemento da actividade e da evolución da clase na consecución de obxectivos.

 Cada grupo de obxectivos será contabilizado por separado, isto implica que unha vez conseguida a capa azul, @s alumn@s

deberán continuar cumprindo os obxectivos marcados, porque de non ser así a perderían.

(6)

6

 É fundamental recalcar que o importante é que tod@s logren ter e manter as tres capas, como Súper Pepo expresa ao final do conto.

 Ao finalizar cada semana e en Asemblea repasar o panel e formular cuestións como:

 Quen conseguiu a capa esta semana?, Por que?

 Quen non o conseguiu?, Que deben facer para tela?

 Quen logrou manter a súa capa durante a semana?

2ª Fase: para rematar hai que reflexionar

 Reflexionar a partir da seguinte frase: "Todos podemos ser Superheroes como súper Pepo".

(7)
(8)

8 Cuadrante de Control (Dimensións A2)

Capa Azul Obxectivos:

Manter a clase limpa y ordenada.

Coidar os materiais.

Capa Verde Obxectivos:

Nas Asembleas respecto o turno de palabra.

Escoito aos demais.

Capa Roja Obxectivos:

Comparto cos demais.

Axudo aos que o necesitan.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

(9)

Actividade previa á lectura

ADIVIÑANZAS

Con esta actividade pretendemos

Coñecer diferentes froitas

Traballar a imaxinación, a expresión oral e a escoita activa.

Durará:

A actividade está pensada para realizarse nunha sesión.

Necesitaremos:

Adiviñanzas

Consideracións para o/a educador/a

Realizar esta actividade na Asemblea antes de ler o conto de " super Pepo e Clementina". Complementar a actividade con fotos de diferentes froitas.

1ª fase:

 Antes de contarlles o novo conto partiremos dos seus

coñecementos previos acerca das froitas. Usaremos o recurso das adiviñanzas, para que descubran o nome de diferentes froitas:

Gusto a monas, monos e chimpancés;

vesme colgado nas tendas, amarelo de cabeza a pés.

(Plátano)

É redonda e laranxa, se a pelas pódela comer e o seu zume podes beber.

(Laranxas)

Branca por dentro, verde por fóra.

Se queres que cho diga, espera.

(Pera)

Somos verdes e amarelas, tamén somos coloradas,

é famosa a nosa torta e tamén podes comernos sen que esteamos cociñadas.

(Mazás)

(10)

10 Actividade posterior á lectura

AS MIÑAS AMIGAS AS FROITAS

Con esta actividade pretendemos

Coñecer as froitas e algunhas das súas propiedades máis importantes.

Traballar a importancia da froita na nosa alimentación diaria.

Valorar a necesidade de escoitar os demais para poder aprender deles.

Participación das nais e pais nas actividades escolares dos seus fillos/ás.

Durará: Necesitaremos:

Patrón de Clementina.

Caixas baleiras.

Consideracións para o/a educador/a

A actividade permitiranos traballar a expresividade e valorar o grao de participación e implicación das nais e pais, así como a capacidade de escoita do grupo (insistir moito na importancia de respectar a quenda de palabra e de escoitar os demais).

Fase 1: a miña froita favorita

 Cada nen@ pedirá aos pais e ás nais que lle expliquen por que é bo comer froita. Ademais deberá traer da súa casa unha froita que lle guste.

Fase 2: Presentamos a nosa froita aos demais

 Tod@s @s nen@s sentarán en círculo e cada un/unha irá colocando en caixas (previamente preparadas) a súa froita, de maneira que as de cada clase estean nunha caixa diferente. Deste modo entre todos formaremos o "Mercado das Froitas".

 A continuación, a profesora presentará cada unha comentando as propiedades de cor, tamaño e sabor. Establecer un diálogo cos alumnos/ás para coñecer as características básicas das froitas, seguindo un esquema de preguntas:

 De qué cor é?: vermella, amarela, verde...

 É grande ou pequena?

 É suave, rugosa...? , hai que pelala?

 De que árbore nace?

 Por último, poñer en común as respostas que os pais e as nais deron á pregunta ¿por que é bo comer froita?, relacionándoas cos valores traballados no conto de "Súper Pepo e Clementina".

 Cada nen@ comerase a súa peza de froita na hora do recreo.

Fase 3: Coloreamos a Clementina

 Cada nen@ coloreará o seu patrón de Clementina utilizando a súa creatividade. Escribirá o seu nome (nos casos nos que sexa

(11)

necesario con axuda da profesora) no espazo reservado para iso, recortaraa e colgaraa na árbore que creamos. Serán utilizadas na seguinte actividade.

(12)

12

(13)

Actividade posterior á lectura

EU COMO DE TODO

Con esta actividade pretendemos

Traballar a necesidade de alimentarse de xeito equilibrado.

Valorar a importancia dos bos modais na mesa.

Estimular a colaboración á hora de realizar tarefas.

Implicar as nais e pais na educación alimenticia dos seus/súas fill@s.

Durará:

Esta actividade está pensada para realizarse ao longo de varias semanas.

Necesitaremos:

Equipo coloreado de Clementina que os nen@s fixeron na actividade anterior.

Equipo do Cuestionario dos Froiti-Puntos.

1ª Fase: os meus Froiti- Puntos

 Todos os nenos e nenas teñen colgada a súa froita na aula. Agora deben mantela e iso dependerá exclusivamente deles e elas. A actividade desenvolverase ao longo de catro semanas.

 Entregar aos pais e nais o Cuestionario dos Froiti-Puntos para que coñezan os aspectos que van ter que avaliar nos seus/súas fill@s:

colaboración á hora de poñer e recoller a mesa, ser educad@s, comer todo e comer de todo.

 Ao finalizar cada semana e en Asemblea establecer un diálogo cos/coas nen@s para que el@s se autoavalíen:

 Axudastes na casa a poñer e recoller a mesa?

 Comestes todo o que vos puxeron no prato?

 Fostes educad@s na mesa?

 Comestes de todo?, froita, peixe, verduras...?

 Ao finalizar o mes os pais e nais entregarán o cuestionario recheo á profesora para a súa tabulación (cada SI se contabilizará como un Froiti-Punto).

 Para lograr manter a súa froita colgada, @s alumn@s deberán obter 2 Froiti-Puntos.

2ª Fase: para rematar hai que reflexionar

 En Asemblea, reflexionar sobre o sucedido. Insistir na idea de que non se trata de competir senón de aprender a alimentarnos para poder crecer sans/sas e facer todas esas cousas que tanto nos gustan.

 Analizar as causas dos que perderon a súa froita e apoialos nos aspectos que teñen que mellorar.

Ampliar a actividade durante unha semana máis para que teñan a opción de recuperala. @s demais, pola súa banda, deberán seguir esforzándose para conservar a súa froita.

(14)

14 Cuestionario dos

Froiti-Puntos

1. Colabora á hora de poñer e recoller a mesa?

NON 2. É educad@ na mesa?

NON 3. Come todo o que lle

poñen no prato?

NON 4. Aprendeu a comer de

todo?

NON Cuestionario dos

Froiti-Puntos

1. Colabora á hora de poñer e recoller a mesa?

NON 2. É educad@ na mesa?

NON 3. Come todo o que lle

poñen no prato?

NON 4. Aprendeu a comer de

todo?

NON

Cuestionario dos Froiti-Puntos

1. Colabora á hora de poñer e recoller a mesa?

NON 2. É educad@ na mesa?

NON 3. Come todo o que lle

poñen no prato?

NON 4. Aprendeu a comer de

todo?

NON

Cuestionario dos Froiti-Puntos

1. Colabora á hora de poñer e recoller a mesa?

NON 2. É educad@ na mesa?

NON 3. Come todo o que lle poñen

no prato?

NON 4. Aprendeu a comer de

todo?

NON

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :